Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

« ı i i ] / İLİZCETÜRKÇE Doaan Kcftck} ANSİKLOPEDISI OKULLARIMIZDA Y J L UYGULANAN EN YENf\\% > > METOTLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR. Bastan b»şa renklı resimlerle, hırita ve jemalarla süslü 100 ııyfa 5 Lir* Genel dağıtım BATEŞ ^ * umhurj Kurucusu: ÎTJNUS NADİ 49. yıl, sayı: 17357 . * Ttlgraf ' r# • toektup adresl: *T e 1 e t o a 1 a r : 22 42 90 Cumhunyet Istanbui Posta Kutusu: tstanbul No 246' 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 29 Kasım Çarşamba 1972 Yazanlar: REŞAD ı RUŞEN GÖNDEM I ALAYLIOĞLU Yayımlayaa: GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerleri: Ocak Kitap Dağıtım ve BATEŞ » istanbul • • . • . SÖZLÜĞÜ KUL Moskovo'da bir lopon yolcu uçağı, kalkıştan iki dakika sonro infilâkelli: 63ölü, 13 yaralı [DIŞ HABERLER SERVİSÎ] MOSKOVA Japon Havayollarına ait bir DC8 uçağı, dün Moskova'nın Şeremetevo HavaaJa nından hareketinden iki dakika sonra infilâk e derek alevler içinde düşmüştür. Kazada, 62 yolcu ve 14 mürettebattan 63'ünün öl j düğü açıklanmıştır. llgililer. 13 ı kişinin de kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığmı belirtmişlerdir. j Şeremetevo Havaalanmm 4 ki j lometre uzaklığında meydana gelen infüakın nedeni anlaşılama mıştır. Halk Partisi DEĞİŞİKLİĞİ İNCELEYECEK KOMÎSYON KURVLDV SEÇİM VESİYASÎ PARTİLER KANUNLARINDAKİ •Ti * • t Aşırı fiyatla satış yapan üç deri tüccan gözaltına alındı Partilerarası Komisyon, Anayasa Mahkemesi'nin iptali ile ortaya ç ı k a n b o ş l u ğ u n doldurulacağını açıkladı Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Sıkıyönetim Mahkemeleri yetkisine giren suçlar için Anayasa'ya bir ^'kra ekleniyor Gözaltı süresi 15 güne ü Izmır Milletvekili ve Grup BaşANKARA Anayasa değişik mıştır. liklerini görüşen Partilerarası Ko Öte yandan Seçim Kanunu ile kanveküi Ali Naili Erdem, CHP'misyon, Anayasanın 30. madde Siyasi Partiler Kanunurida yapıl yi istanbul Milletvekili Reşit Ülsi üzerindeki müzakereler sıra mak istenen dejjişiklikleri görüşe ker ile Kars Milletvekili Turgut sında gözaltına alma süresini 7 cek olan «Partilerarası Komisyon» Aytaç, DP'yi İstanbul Milletvekigünden 15 güne çıkarmışür. H Sadettin Bilgiç ile Errurum Mil un 19 üyasi belli olmuşjur. Bilindiği gibi, Anayasa Mahke letvekili Cevat Önder. MGP'yi Komisyonda. AP'.yi İstanbul Mil. mesi, Sıkıyönetim Kanununa ko letvekili Ismail Hakkı Tekinel ile •Ankara Milletvekili Emin Paknulan 30 gün gözaltına alınabilme süresiyle ilgfli hükmü iptal etmişti. ' " Bu defa Anayasa değişikliğini görüçen Komisyon. meydana gelen bu hukuki boşluğu doldurmak amacıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi yetkisine giren davalarla \ Sıkıyönetim koğuşturmalan sırasında ve.özellikle kaJabalık sanık li hallerde gözaltına alma süresinin en çok 15 gün olabileceğini kabul etmiş ve 30. 'maddeye bunu sağlayan bir fikra eklemiştir. Komisjonun dünkü topJantısı DT'li Cevat Önder'in başkanJığın. da olmuştur. Toplantıya, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan da katılsüt ile Van Milletvekili Saüh Yıldız ve CP*yi de Istanbu! Milletvekili llhami Sancar ile İstanbul Senatörü Ekrem Özden temsil edeceklcrdir. Yeni Partilerarası • Komisyonun çalı?maları önümüzdcki günlerde başlayacaktır. üstünde duruyor Ecevit. Cumhurha&kanı Sunay'la 1 saat görüştü ANKARA. (Cumhuriret Bürnsu) CHP Genel Başkanı Bülenl Ecevit dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile görüştükten sonra gazetecilehn erken seçırolerle ıl gili bir sorusuna karşılık. «Biz erken seçime daima razı olunii; ama. seçimın zaTianırıdîi vapıl 10'unun milliyeti belli değil.. Kopenhag'den Tokyo'ya gitmek | te olan ve Moskova'ya uğrayan \ uçakta bulunan yolculardan 52'si Japon, 10'u çeşitli yabancı mllletlere mensuptu. Yabancılann • milliyetleri, saptanamamıştır. j Yunus Balıği avı yasak edılırse :'.;:' halk •Tf/k balık . yıyebilir,, • Balıkçıiar, yeni yönetmeliği, balıkçılığıraız için tehlikeli buluyor Nuri ÖZDENİZ r (t Prof. Uğur Bu. altı haftalık süre içinde Şe Alacakaptan remetevo Havaalanında meydana gelen ikinci önemli kazadır. Ru« Havayolİanna »it bir Ul ek savunma yuşin2 tipi yolcu uçağı, 14 Ekim'dc, a.Tnı havaalanı yakınlarında düşmüş, 176 yolcu ölmüş yapacak iü. Batılı havayollan kaynakları, İkinci önemli kaza bunun şimdiye kadar sivil havacı hk tarihinde meydana gelen en feci uçak kazası olö*uğunu belirtaîişlerdi. Bir yandan ügüiler balıkçılığın geliştirilmesi için her türlü tedbirın alınacağını söylerken diğer Balık avının kolaylaşması. dolayısıvle fiyatının düşmcsi içhı 5 yıl Vuııus balığı avının kısıtlanmasını yandan yayımlanan bir yönetmeöneren Balıkçılar Kooperatift yöneticileri. (Soldan sağa) Balıkçı reisi Hayri Türkmrn, Kooperatif mü lik balık üretiminin daha da asaviri Kental Yarar. Kooperatif İkinci Bs«kanı R(?a Terzi. •zalmasına yol açacak tedbirler getirmiştir. «Yunus Balıği Avcılarına ANKARA Sıkıyönetim 1. Nu ' Tüfek ve Mermi Verilmesine Dair maralı Askeri Mahkemesinde j Yönetmelik» hükümlerinin kıyı dün, Hukuk Fakültesinde çıkan balıkçıhğını zorlaştıracağını, bu olaylarla ilgili dâvaya devam arada uzak deniz baiıkçıhğınm edilmiş, sanık öğrencilerden Rada mevcut araç ve gereçlerle yaif Çakır ile İmdat Balkoca sa', pılmasının imkânsız olduğunu övunmalarını yapmışlardlr. ' ne süren balık üreticileriyle, uzAlbay Nazmi Işıklar başkanhmanla'r «Yeni yönetmelik yunus t ğında, duruşma Hâkimi Albay' avcılığmın sınırını geniş rotmakSadettin Üçüncüoğlu, üye Hâkim ta böjiece kıyılanmıza balığı sü M ALMANTA'DA StLÂHLI İKİ Binbaşı Ferhat Oltulu ve Askerî j KİŞİ, BASTIKLARI DPKrükleyen başka bir balığın nesSavcı Yarbay Mustafa Akın'dan KÂN SAHİBİNİN EŞtNl RElini tüketici ortam yaratılmaktakurulu mahkeme heyeti, MümHİNE ALMIŞ, SONRA DA dır. Yunus avcılığmı mubab görtaz Soysal*m tahliyesi için yazKADINI BİR GAZETE MUmek bir yana avlanması hiç olmaz dığt yazı dolayısıyîe Hukuk FaANKARA, (Cumhariyet Bürosn) HABtRt İLE DEĞtŞTÎRMİŞTl sa 5 yü yasaklanmahdır» demişkültesi eslcf dekanlanndan Prof. Bulgaristan Dışişleri Bakanı lerdir. üğur Alacakaptan'm ek savun' Peter Mladenov'un yurdumuza •.• • • 5O'DEN FAZLA ORTAĞI .BULUNAN' * ' TRİER, (Almanya) Trier'de masını yapması için yeniden çağ ' ... (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) bir silâhçı dükkânını basarak, yaptığı resmi gezinin sona er rılrnasını kararlaştırmıştır. ŞİRKETLER, HALKA AÇIK OLACÂK » ' mesi üzerine dün yayımlanan dükkân sahibini yaralayıp, kaRaif Çakır, savunmasını yazıortak bildiride, «İki Bakan, gay nsını rehine alan ve sonra kadıni fladyo, pikap ve lı olarak vermiş, İmdat Balkoca ANKARA, ÎCumhuriyet Bürusıi) ortaklıklar tahvil/ hisse* senedi rı kanuni yollardan uçak kîbir gazeteciyle değiştiren iki siise, tanık Can özbay'ın iddiala i Uzun bir süredenberi uzerinde v e hisse senedi' ile değişebilir çırmalarına karşı olduklarını lâhlı kişi, istedikleri 40 bin mark teyplerde ilk nnın doğru olmadığını öne sürçalışılan sermaye piyasasının, tahvil çıkar,abileeekler, bu tahifade etmişlerdir. Türkiye DışişYurt içinö"e yapımı " gereken fidyeyi alrlıktan ve gazeteciyi müştür. örgütlendirilmesine iliakin kanun leri Bakanı, Tiirk uçaklarırun gemilerin yurt dışmda yaptırıl iasarısı, Millet ^îeclisi ' geçici vil ve hisse senetlerini 30 gün madde indirimi serbest bıraktıktan bir saat son(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) içinde, borsaya kote ettireceklerkaçm'.ması sirasmda yolcuların ra yakalanmışlardır. ması k'»nırsunda kendilerî ile kbmisyonunda kabul edilmiştir. uygulanacak dir. hayatlarınm kurtanlması amskonuştuğumuz D. B. Deniz N'jk Polis, «Bild> gazetesinin muha• Se'rmaye piyasası düzenlen(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) cıyle Bulgar makamlarınca sar"Hyat T.A.Ş. Genel Mudürii Lüt rhesi ve denetimi hakkmda kaANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) biri Horst Rahber'in dün sabah fediletı gayretler için hükümefi Hızlan. .M"aalesef ş'artlar bizi Maliye Bakanhğı dün R«smi erken saatlerde elieri havada ola ruınv başlığını' taşıyan tasarı tinin takdirlerini • ifade etmişby yola itmektedir» demiş ve Türkiye'de Gazete'd"e bir tebliğ yayımlaya j rak silâh mağazasmdan içeri girortaklarının sayısı ;ir» denilmiştir. rak, pikap ve radyolu pikaplar | diğini ve dükkân sahibinin ,kan bazı açıklama.Iarda bulunmuş 50'den çok* olan şirketleri zorunlu da, radyolarda ve ses kav.it ci sını serbest bıraktırarak kendisi Çeşitli dünya sorunlarına deİvp' ' • ' •' olarak halka açık anonim ortâkhazlarında yüzde 2, TV'de yjizda nin içeride kaldığını açıklamıstır sinilen bildiride, ikili ilişkiler Yeterli gemi olmadan deniz lıklar haline getirilmesini, ' bu 1 oranında ilk. madde indirimi <onusunda şu^börünj yeralmışOlay silâhlı kişilerin «Weticareti yapılamayacağını belir t ortaklarcg alınıp satılabilecek saptandığını açıklamıstır. Uyguır: ' • • • • > • . I ber» isimli sılâh mağazasına gi ten Genel Müdür, bugün Tür tahvil ve hisse senetleri çıkarıllama, 1 Aralık 1972 tarihüıden .İki Bakan, ticari mübadele I rip dültkân sahibini j'ara'lama kiyede gemi yetersizliği yüzün masıaı öngörmektedir. itibaren başlayacaktır. er hacminin dengeli bir şekil(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) den taşıma 'işlerinin ancak "'«30" Taşarıya göre, «Sermaye Piyale artırılması imkânlarının araş unun Türk gemüeri ile yapıldı sasını Denetleme 'Kurulu» adı al r u h<s a 11 • : >" ırılması ve iki üjke arasında ğını. buna karşılık yabancı bay tında Maliye Bakanlığına bağlı ktisadi alanda karşılıkh yarar bir örgüt kunılacak, halka açık rakh gemilerin'taşima paymın o ağlayan bir işbirliğinjn gerçek . ö70'e ulaştığrm, bunun da yak anonim ortaklıklar kurultnası bu (ZMIK. (Cumhnriyet Bürosn) eştirilmesi hususunda mutabık örgütüa iznine bağlanacaktır. laşık olarak, 100 milyon o"0lann Fırın işçılerinin önceki aklalrmşîardır. • üstünde döviz harçaması de Sermaye piyasası • denetim kuruçam başlattıkları grev, 20 saat lu, Maliye Bakanlığına bağlı bir Bakanlar, bu amaçla, Türk mek olduğunu söylemiştir. sonra dün 15.30'da, Sıkıyönetim Başkan ve altı üyeden oluşacakîulgar karma ekonomik komis 'Komutanlığında yapUan İki top Bu döviz harearriasını azalt tır. Üyeler, Maliye Bakanlığmm ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) onunun, 1973'ün ilk yansında lantıdan sonra taraflann anlaşmak ve asgarî hede/ olari ",4 50 teklifi ve Bakanlar kurulu karaEnerjJ ve Tabiî Kaynaklar Baespit edüecek en yakın bir ta maya varmasıyle sona ermiştir. taşima paymâ ulaşmak için şart nyle atanacaktır. Görev süreleri kanı Nuri Kodarhanoğlu, «Yaihte toplantıya çaŞırılmasını Anlaşmaya göre, ışveren; lşların yurt içinde gemi yapımıdört yıl olarak saptanan kurul bancı gerçek ve tüzel Mşilere arar'aştırmıslardır. İki Bakan. çilerin ücretlerine zam yapmanı beklemeye uygun olmadığını üyeleri, iki yılda bir yenile maden arama ruhsatı verilmesi(Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) yı kabul etmiştir Buna karşılık da sözlerineekleyeh genel mü necektir. Tasarı, sermaye piyasası nin sakıncah olduğunu» söyleBelediye de 550 gram olan fran diir şunları söylemiştir: denetim kurulu üyelerinin tica miştir. cala ekmeğinı S20 grama. f>25 cBugün dünyada gemi lnşa retle uğraşmalarını ya da bir Maden Reformu Tasarısmı gö<Devamı Sa. 7. Sü; S de) şirketle ortak olmalarını yasaksjnda önde gejen faktör artık rüşen Millet Meclisi Geçjci Kolamaktadır. teknolojidir. . Bizd'e kuüanılan misyonunda dün konuşan Kodausul ve vasıtalar ise henüz iptimanoğlu da, bu konudaki endiDeğişebilir tahvil dailikten kurtulamamıştır. Başelerini söyle anlatmıştır: Yeni tasarının kurulmasını OLAYLARIN ••;• . ' (Devajnı Sa. 7. Sü. 7 de) öngördüğü halka açık anonim . «Yabancı sermaye,, menfaat ARDINDAKİ sağlayacağı için ülkemlze gelecektir. Bu, onun tabfi hakkıd"ır. Anadolu'da yeraltı servetlerini uzun yıllar kullanan yabancı serfnaye, bunun kaymağıni ve verimlrkısmını almış, Türk milönceki gün yapılan İstanbul letine pahah işletmeciliğini bıınayi Odasj seçimlerinde yeniimdi ozel bir toplu konut nümüzdeki 30 yıl içinde ?ehirrakmıştır. Yabancı sermaye, ma inşaat işçilerinden, her dileyen Yönetim Kuruhına seçilen inşaat, şirketinüı başında lerde yaşayacak nüfusun 14 den arama ruhsatını aldıktan nin inşaat yapmasının sskıncala Başkanı Ertuğrul Soysal buJunan eski Derlet Plânlamilyondan 55 milyona yüksele(Devamı Sa. 7. Sü. S da) lanndaa. bu alandaki kesin baı> gazetemize verdiğı demeçte ma Dairesi Başkanı Osman Nuceğini belirtmişti. 30 yılda 41 şıboşluktan söz et,mistir Plan72 yılının TUrk ekonomisini ri Tornn, Ankara'da yaptığı bamilyon vatandaşa konut. okul, sızlık yüzünden şehir içindeki î$tlrmiştlr. sın toplantısında, ciddî bir ko bastane, sosyal tesisler vapjlbinaJann her 1540 Vılda bir yı RİZE'YE KAR nut politikasının gerekli olduması çerektiğinl düşündören kıldtğını, değeri artan arsa üzerürk ekonomlsinln. sonona YAĞIYOR ğuno söylemiştir. Tornn, devlebu sözler. eski planlama müs, rinde daha yüksek bina yapımıklaştığımız yli İçinde büyük tin inşaat kesimini sıkı bîr de teşannın yaptığı nyan ile bir na fridilmesinin ağır bedelini lişmeler kaydettiğini belirten RİZE Rize ve çevresine üç toplumun ndediğini, konut krelesince. inşaat işlerinin bugünysal daha sonra Uzerinde çe netim altına almayışı vüzündcn günden beri yağan yağmur kaJ vatandaşlann ve toplumnn nğ kü usul ve tutnmun dışında dilerinin asıl amacından sapli tartışmalar sürdiirUlen işçi ra çevirmiş, şehrin içinde kann tınlarak töketim kredisl sekliradıği zararlara da değinmistir. ele alınması gerejri kendiliğinretleri konusuna değinerek kahnlığı 5, Ikizdere, Çamlıhemne sokulmasinın vatandajı ev fin ve Kalkandere ilçelerinde Geçen baftanın sonunda Başden meydana çıkmâktadır. ılan söylemiştir: ••• bakan Ferit Melen de hızlı şeTornn, kanunun emirlerine ise 20 em.'yi bulmuştur. Kar neSanayi iççislnln Ocretleri haYAZISIZ (Devamı Sa. 7. Sü 3 de) deniyle ilçelerle telefon baglanbirleşme olayına değinerek, 5rağmen si^ortasız ça!ı«ıtırıl«n 5 pahalılığının U^tünde geüş tisı kesilmiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Hukuk Fakültesi Olayları samklarımn savunmalanna devam edildi [ Deri ve deri mamullerinde son günlerde görülen önemli fiyat artışlarj. Mali Polisi bu konuda harekete geçmeğe zorlamıştır. ması uzerinde dııruyonız» sek Piyasayı etüd eden ilgililer. filinde konuşmuştur yat artışlarının çoğaian talep Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay karşısında fazla kazanç sağladün saat ll'de CHP Genel Baş mak egiüminde bulunan aracıkan Bülent Ecevit'i feabul etrnısların geniş ölçüde faturasız mal tir. Bir saat süren . görüşmeden satmalan ile derinin bir çok asonra CHP Genel Başkanı şunracıdan geçmesine vol açtıklarılan sövlemiştir: •ı ortaya koymuştur. (fSavm Cumhurbaşkanıyla biı Bu durum karşısında düşük saat kadar genel bir görüşme fatura ile satış yapan veya fatuyaptık. Herhangi bir özel sorun iizerinda dunılrriadı. En çok üze ra kullanmayan kişilert yakalamak üzere harekete geçilmiştir. rinde durdııgumuz konu. Anaya Kurulan bir ekip. Kazlıçesme ss degişiklikleriyle ilgili çalışderi piyasasında alıcı rolüne malann zamanında vürtitiilmesıy girmiş ve Tahir Kalarglu adınIe ileili oVöu. Bunlann dısmda da bir aracı ile birlikte Apostol özel birtconu eörüşmedik.» Aerafivadls'in depo ve satış 5reEcevit. CumrıUrbaşKanının rine gidilmiştir CHP'nin hükümete katılması vo Deri tiiccarı o\sn ve Onnik adı lunda bir teklifi olup olmadıgıile tarunan Ohannes Güllerogna ilişkin bir soruyu «Hayır öylu depoya çagnlarali çok mikle birşey söz konusu değil» şektarda keçi derisi alınacağı kenlinde cevaplandırmıştır. (Devamı Sa. 7, SU. 1 de) CHP Genel Başkanı erken se çımlerle ilgili bir soruya da da ha önce bu konuda bir demeç vermediğini hatırlattıktan sonra «Biz erken secime daima razı oluruz ama seçimın zamanında yapiiması üzerinde duruyoruz» cevabını vermistir. Bülent Ecevit. «Reformlar ra manında eerçekleşebilir mi?» so rusuna da şu karşılıgı vermiş tir: «CHP gerçek reformlann ç;k Sağlık Müdürlügünden bir ekirnasını içtenlikle isteyen bejkı bin baskını, sonunda, bakkallara a? tek partidir. Onurf için bu so toptan ilâç satan Eminönü Toprunun muhatabı biz olmayız. Ne tancı Hali yöresindeki bir eczakadar çabuk çıkanlmak istenırne. kapatılmıştır. se ve, vozlastınlmazsa biz o kaYetkililer. bakkallara yapüdar sevimriz.» makta olan Uâç satışının önlen(Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) mesi için baskınların sürdürüleceğini bildirmişlerdir. Bakkallara toptan ilâç satan bîr eczane kapatıldı Türkiye ve Bulgaristan, uçak kaçırma olaylarına karşı.. « Tersanelerim iz, Bata'dahiriden dört kat uznn sürede gemi yaptıkhıri için dışanya • .... siparis veriyorıız» Komisyon, Sermaye Piyasası Tasarısmı dün kabul etti 40 hin rnark fidye aldıktan bir saat sonra yakalandılar Hasekide keçi mezbahası Belediye ekipîeri. Haseki Küçükmühendis sokaktaki bir keçi mezbahasını basmıştır. Evinin arka kısmınr ahır, ön kısmını kesim yeri haline getiren Ahmet Sarp, ilgili makamlara verilmişür. Baskmda, 15 keçi de bulunmujtur. Taküt çamaşır suyu Polis, Çağlayan'da, sahte etiketle tanınmiş bir çamaşır suyunu taklid ederek piyasaya süren Ohannes Buculyan'ı yakalamıştır. Sanığın oğlu Agop ile etiketleri basan matbaacı Savaş Özgören de gözaltına alınmıştır. İzmir'deki fırın işçileri grevine sıkıyönetim el koyunca taraflar anlaşmaya vardı Enerji Bakanı, yabahcılara' jnaden arama j verilmesine karsı çıktı Reçetesiz antibiyotik satışının yasak lanması istendi Türk Tabipfer Birliği Merkez Konseyi, «Yurdumuzda tüketilea ilâçlarm yüzde 2ü'sini teşkil eden antibiyötiklerin amacından, uzak ve yarrlış yere kullanıldlğını» belirterek. cBunlara reçetesiz satiş yasağının konulmasını» istemiştir. Birliğin toplantısından sonra halkı uyaran bir açıklama yapan Başkan Dr. Erdal Atabek, antibiyötiklerin kullanılışının tıbbî ve bilimsel gerçeklerin dışına kaydığını ve gün geçtikçe bu durumun kötü bir gidişe ulaştığını belirterek, «Haikın ekonomik durumunu gereksiz yere güçleştiren, yurdumuz için bir ısraf olan bu tutumun mutlaka değişmesi gerektiğini» söy lemiştir. . Atabek, açıklamasına şunları eklemiştir: «Denetimsiz ve gelişj güzel kullanılan penisilin eniekfîiyon» larından sonra, anafilaktik sok(Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) oysal, "Endüstri 'atınmları, ıeklenen toz ve hacimde rtrnadı,, dedi GERÇEK KONÜT REFORMU S Eskişehir'de bir yargıç kendini astı ESKİSEHİR I. Sulh Hukuk Yargıcı iken bir süre önca Sorgu Yargıçlığına atanan Tayyar Yalçmkaya (50>, dün evinin tavan arasında asılı bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası yargıçm intiharı hakkmda Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Memduh Oktay. «Tayyar Yalçınkaya'nın. ruhsal bir bunalırn geçirerek hayatına son verdiğinJ tahrnin ediyoruz» demiştir. DflO QQU o ooo a n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog