Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

UNIVERŞITEYE Kazandıktan sonra ödeyiniz DERSANESİ TEL: 27 89 97 Giriş imtihanını MAYATAŞ ÖZEL u m hur i Eurucusu: YUNUS NADt i V SANDER YAYINLARI Be; Yenı Kıtabırı Sunar S de B«auvoır KONUK KIZ Roman 20 L P. Hariley ARABULUCJ Roman 1 5 . E.E. Ramsaur JON TDRKLER VE 1908 IHTILÂL1 Tanh15.E. Saraçba}! UNUTULMAZ SOZLER ANTOIOJISI Derleme 30 Ahmet Aker • IŞÇI GOÇG Arajt.rma 1 u nid ı 0 . . SANDER YAYINLARI ^ Osmanbey Istanbul 49. yıl, sayı: 17356 Telgraf Ve me,kttıp adr"esi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu Ntanbui No 248 T e 1 e t o n I a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 28 Kasım Salı 1972 "REFORM TAKVİMİ,, DUZENLENİYOR CHP, özgürlükleri AVCI; IÇTÜZÜK, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ ÎLE PETROL, MADEN VE ÜNİVERSİTE DIŞINDAKİ R E F O R M TASARILARINrN MART'TAN SONRA KANUNLAŞABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ CUMHURBAŞKANI VE MÎLLET MECLİSİ BAŞKANI İLE DÜN AYR1 AYRI GÖRÜŞEN BAŞBAKAN İSE, « T Ü M REFORMLARIN MART'TAN ÖNCE ÇIKACAĞI» KANISINDA. Melen: "Mart'ta seçim dönemine giriyoruz,, ANKARA (Cumhorlret Bürosn) Cumhurbaskanı Cevdpt Sunay ve Mıllet Meclısı Başkanı Sabıt Osman Avcı ıle dun avn ayrı goruşen Başbakan Fent Melen, ga kısıcı Anayasa değişikliklerini önlemeye gayret edecek İSTANBUL'DA DEMEÇ V E R E N ECEVİT, B U G Ü N ANKARADA S U N A Y İLE G Ö R Ü S E C E K CHP Genel Başkanı B'jlcnt Ecfcvıt dun Istanbulda verdığı demeçte «CHP'nın TBMM'ndekı ü\e sayısının azalması fırsat bılı nerek, temel hak \e ozgurluklerı kısıcı, demokratik hukuk devletı nı zedeleyici yenı bazı Anavass değışıklıklerı onerılırse. CHP bunları onlemek ıçın var gucuy, le çalışmayı, demokrasıye bağlılığının gereğı sa>acaktır» demıştır. Ecevit, bugun saat ll'de Çanka ya Köşkunde Cumhurbeşkanı Sunayla goruşecektır Sunay'ın çağrısı Ecevıt'e telefonla ıletılmıştır Ecevit demecınde şunları soylemıştu•CHP'nin TBMM'ndekı üye sayı sının turlu tertıplerle bır mıktar azalmasına rağmen, yurt dlçusiınde gucü artmaktadır Bırçok illerde u v e kayıtları gorulmemış olçülere varmaktadrr. Çoğu halktan kopmuş ve seçilme çansını yitırmış bazı kımselerın CHP'den aynlmış olmaları, 1961 Anavasasını oylarıyle benımsemış bulunan Türk ulusunun iradesım ve eğılunlerini yansıtmaz. • CHP önümüzdeki seçimlerde bazı kımselerı şaşırtacak kadar ı\i sonuçlar alacaktır Seçımlenn zamanında yapılmasını ısteyışımız bu kanaatımızın de ötesınde. demokrasıye bağlılığımızın gereğidır. Onumuzdekı seçımler4e Turk halkmın. kendısını demokrası ve sosyal adalet \olunds genve goturmek ısteyenlerden çok ılerıve goturecek tek part' olan CHPve yetki vereceğı goru lecektır Turk ulusunun ıradesı kulıs tertıplerıvle de baskılarls da bu demokratik çızgıden saptınlamıyacaktır • MÎLLET MECLISI UYELERİ HAFTADA 3GÜN ÇALIŞIP 4GÜN SERBEST OLACAK • KOMİSYON; MECLİS ÎÇTÜZÜK TEKLIFINÎ KABÜL ETTt ANKARA, (CumhurİTet Burosu) Millet Meclısı Anayasa Komisyon u, uzun suredır uzerinde çalışıian venı ıçtuzıik teklıfını kabul etmıştır Komisyon Başkanı AP Adana Mılletvekıli Cevdet Akçalı. dun blr basın toplarıtısı duzenleyerek M llet Meclısı'nın yenı ıçtıızuğü hakkında bılgı vermlstır 162 maddeden oıuşan venı içtuzuk Mıltet Meclısı çalışmalarını kolaylaştıncı hükumler getirmek. te bu arada mılletvekiılennın senel kuru'a devamı konusunda etklli tedbırler SngrirmekteHır. Örnegın 45 bırleşıme katılmadıâı saptanan bır mılletvekılınin ü ; avlık volluğu Kesılebilecek özilrsÜ7 olarak bır av sure tle toplantılara katılmasan bır üvenm mılletvekülıgl Genel Kurul kararı ile kaldınlahılprektır Sözünü Tutan Adam onere Baskanlık Divanına gonderdıŞi bir yazı ıle Mıllet Partisı Genet Baskaııı Osman BoIukbaM, «aŞlık durnmunu ılerı surerek bu keı adajlıgını koymay acağını. bnna rafmen eeııe seçılirse istıfa tdeceğını bildiriyordn. Sajm Bolukbası'nın bu davranısını bir kendini ağır satma, bir nazltnm* sananlsr belki olmustur. Onu seven, parti içındeki conUmca, gürüklevici fucünü i\i bilen Millet Partili arkadasları «bizi kıramar. kaderimizle bizi basbasa bırakamaz» dıisüncesble oylarını duraksamasız ona vermekten çekinmediler. Ama umutlannda yanılıvorlardı bu arkadaslar. Genel Baskanın kararı kesindi. Nitekim mektabunda belirttiğı gibi, seçildiğıni oğrenir ögrenmez karannı nrgnladı ve eliyle kurup onca >ıl hizmet ettiği Millet Partisi* nin Genel Başkanlığından çekildi. Osman Bölükbasr'nın ayrılmagıvle yalnız Millet Partisi eüçlii bir liderini yitirmis olmuyor, aynı ramanda Türk halkı da çejrek >üz»ıldır alıstığı renklı, her gittiği yerde kendini dinletmesim bilen, ov topla>ıcı değilse bile iljri çekici bir politika adamından yoksun kalıyor. Vznn boyu, bir bartal gagasını andıran burnn ile kursüde konusmaya başladı mı, Osman Bölükbası'vı izlemek çerçekten bir levk olurdu ve nereide söz alırsa alsııı. Anadolu halkı, bu kendınden savdığı, benimsedigi halk hatibını can kulafıyle dinler, onu politika \asantımızın vaıgeçilmez öfelerinden bıri sayardı. Osman Bölukbası da bir söz vırtfiozu idi hani! Konusma sanatı dogustan bir Tann vergisi idi ona. Srize başladı mı, iki saat. uç saaf, kimi zaman dort saat durmadan konusur, bu sure ıçınde dilı hıç sürçmez, cümleleri aksatmaksızın hızla arka arkaya sıralardı. Meclıs kürsüsunden milleUekilIerine seslenırken sa|dan soldan lâf atanlar çıkarsa, biran konusmasını keser, şasılarak bir bazırcevaplılıkla satasana ı&zının pavını verir. sonra hiç bır sey olmamıs *ibı, bıraktljı ferden konusmasını surdurürdu. Böliikbasının bn diline hfiknedis jucu Paganıni'nin vavına >lan egemenüğıne benzetilebilır. 3nun noktasız virşülsuz arka arca>a sıraladığı sözleri dinlerken rMoto perpetuo» dan vansıvan •rısilnıez tempoyu kaç kez batıramısızdır. Ama vansız olarak, objektif ıçıdan bir >argı\a \armak geekirse sunu di>ece|ız: Osman. Jolükbası, lâf olsun di>e kürsüe çıkan, ya da bugün tfikfirdü;ünü yann valayan politika eslafından değildi. Ülkemizde gerek bir ozçürlük duzenine özlem luyan, bu ağurda vıllar yılı durnadan dinlenmeden çaba harayan içtenliği yadsınamayacak •ir halk politikacın idi Bölük>ası. Sosyal ve ekonomik görüş çısı nerelere değin nzanıyordn, vi bikmiyeceğim. Demokratik rtamın yurdumnzda köklesip erlesmesini sanırım her şeyden stün tutuyordu. Vormal parlatenter düzeni savunmak anaırle Mecliste cesaretli çıkıslan nutnlmavacaktır. Hep Szledi^iliı demokratik kosullar vürür> iğe girdiğinde o, her halde orta zetecılerın soruları üzerıne, «Eğer, Meclıs Başkanının hazırladığı takvıme rıayet edı ırse, Reform kanunlanmn Mart ayından, yanı Bütçe'den once çı'cacağını» soylemıstır. Melen, bu arada, «Neden ozellıkle Mart'ın seçıldığı» ne ılışktn bır'soru\a ver! dığı karşılıkta, «Zıra Mart'ta seçım donemıne gırıyoruz» demıştır Meclıs Başkanı Avcı ıse, Başbakanla gorusmeden sonra gazetecılere, Melen'ln kamsının aksıne, «Relorm kanunlarının tumünun Mart a kadar kamınlaşması olanagı gormedığını» soylenuştır. Sunay'la görüştü Cumartesi gunü Ankarada olmadığı ıçın Cumhurbaşkanı Su1 nay ıle haftalık goruşme japamadığını, dunku kabul sırasında hukumet çalışraa'arı hakkında Cumhurbaskanına bılgı verdığmi so\Ieyen Başbakan Melen •Cumhurbaşkanı partı liderlerı ıle >ap üğı goruşmeler hakkında sıze bıl gı verdıler mı'» sorusuna karşılık «Kendılerı, bır olçude bana bılgı lutfettıler. şeklınde konuş muştur. Güvenlik Mahkemesinin çalışma tarzı özel kanunla saptanacak • PARTILİ.RARAS1 KOMİS YON GL'VkNLİK MAHKEME LiRİ KONUSUNUN ANAYA SA'NIN 136 MADDESİNE EKLENMESINt KARARLAŞTIRD1 ANKARA, (Cumhnnyet Burosu) Ana>asada japılması duşüculen değışjkliklen ınceleyen Partılerarasr Komıs>on'un dunku toplantısında, Devlet Guvenlık Mahkemelerı ıle ılgilı tormul uzerınde ana hatlanyle bır mu tabakat sağlanmıştır Komisyon dakı çahşmalar sırasında, Devlet Gu\enlık Mahkemeleri İle ılgilı fıkranın \nayasanın, mah kemelerın kuruluşu ile ılgilı i 136 maddesıne eklenmesi kararlaştmlmışür, Kurulacak Guvenlık Mahkemelerınin çalışma şekh de ayrı bır kanunla düzenlenecektır. Adalet Bakanı Fehhıı Alpaslan'ın da katıldığı toplantıdan , sonra Komis>ona dun baskanlık eden CHP Tokat MUletvekıli* Ismaıl Hakkı Bırlek su açıklâ • ma\ı yapmıştjr «Komısyonümuz ılkeleri evveJ ce tespıt edılen Devtet Guvenlık MahkemelenniE kurulusuna ımkân verecek Anayasa formülıi uzerındekı çalışmalarına devam ederek Anayasanın 136 maddesme eklenecek fıkra uzerındek' çalışmalarını tamamlamıştır Neden yeni ictüzük? Anavasa Komıs"onu Başkanı ^kçalı basın toplantısında \enl bır ıçtuzuk hazırlBnmasının orce Anavasa'nın 85 maddesı emrt olduğunu harırlatmi' busüne ka dar bu konuds vapılan teklıflerın hıcbınnın Mıllet \Teclı«ı'nre kabul edllmeditinc işaret ederek, son olaraie •partnerararası bır komrsvon tarafından haîırlanan teklıfm şımdı Anavasa Komısyonunda da kabul edıldığmı bıldırmıştır Yenı ıçtürıığun S 10 madde dısındâkı butun maddelennın oybırhğıvle benımsendıgını ifade eden Akçalı, venı bir ıçtuzuk ıhtıyacının nedenlerinı de şoyle sıralami;tır: (Uevamı Sa. 1, Sü. 1 de) Ecevit'Ie görüşme Melen, sıyasî parti hderleriyle yaptığı gorusmelerin Cumhurba? kanını ve kendisini tatmın edıp etmedığıne dair bir soruya «evet» demış, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile bir görüşme yapıp yapmavacağına ilışkm bir soruytı da «Bır Başbakan ihtiyaç olursa parti baskanlan ile goruşur. An cak bugun içın boyje bır şey söz konusu değıldir» diye cevaplandırmıştır. AP Genel Başkanı SüleyTian Demirel'ın geçenlerde yaptığı bır konuşmada butun sıyasî partılerın jakınlık kurmalarına ilişkin sozlerıyle ılgilı bır soruya Melen cvennde bir istek» dıye cevaD vermiştir Başbakan «AP ile aranızda göruş ayrılıklan var mı'» sorusuna karşılık da şunlan soylemiştır(Devamı Sa. 7, Sıi. 1 de) KAPASİTEVE GEMILERİN. İNŞA EDILMEDtĞİ C*MtALtl TERSANESt.. (Fotoğraf Alı ALAKUŞ) Yuitta inşası gemilerdışta MISIR BAŞBAKAM SITKVMN KONUŞMASI GÖZLEMCİLERİ ŞAŞIRTT1 ., [DIS HABERLER S E R V Î S İ ] yaptırılıyor • JAPONYA'TA 11 MİLYON SİPARİŞ LİRA KOMİSYON PEKŞEN YALÇIN 1968 yılmda 2 plaa donemınde yurt içınde inşası kararlaştırüan 9 adet 1015 bin D W tonluk kuruyuk gemısının daha sonra Yugoslavva ve Polonva da sayıları 10'a çıkartüarak vaptırılmasınm akıslerı sona ermeden aynı oyunun, 1 Ocak 1973'de başlayacak olan 3 plan donemınde sahneye konulduğu ıfade edılmışür. Izmir'de fırm işçileri süresiz greve başladı İZMİR (CumhurİTet Ege Bürtsn) Izmır'de 65 ekmek fabnkası ile 120 kubbelı fınnda çaiışan 2500 ışçı. dun saat 19'dan ıtıbaren suresız gre\e baslamıştır Grevı %uruten Tek Gıda Iş Sen dıkası yonetıcıleri, çeve çevre belednelerın de katıldığını bıldırmıslerdır Işçı ucretlennin çok düşük olduğunu belırten sendıka jonetıc l e n , ısçılenn haklarını almak ıçın greve başvurduklannı belırt mısler ve «Kahteli bır fınn ustası bıle bugun bır sıra işçısınden daha diısuK bir ücretle çalışmaktadır» demısferdır Ekmek Isverenleri Sendıkası Başkanı Mehmet Alı Yolgornez ışçı ucretlerinıp az olduğunu ka bul ettıklenni, bunun ıçın ücret len artırmak istedıklenni belırterek, «Ama Belediyenın tutunu vuzünden guç durumda kaldık İzmır Beledivesı, ekmek fabnkalarmın kıralarrnı 30 bınden 50 bin liraya çıkardı. Bunun içın 550 gramlık ekmeğin 500 erama, 625 gramlık ekmeğin de 585 grama ındınlmeslni bnerdıks demıştır. Beledıye Başkanı Osman Ki bar, «Halkın ekmeği ile oynanmasına musaade etmeyeceğıni» bıldırmiştır. Bu arada Sendıka run sabahtan grev karannı açıklamasından sonra toplanan Belediye Daımî Encumenı, 550 gramlık ekmeği ancak 520 grama mdırme>ı kabul etmıştır Işveren de 500'de dıretınce ijçller, gıeı.e ba;lamı;lardır. EDÎLEN 8 GEMİ ÎÇÎN ÖDENDİ. NADtR NADt (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Tatvan'da yayyın nalde bulu nan gnpten sonra çocuklaraa dıfteri (kuşpalazı) salgını da baş gostermış ve bu hastdlıktan l i i çocuk olmu^tur Gnpten sonra zayıllayan Bunyede kuşpalazınm 60 milyonluk yatırım tahrıpkâr etkısı gorulduğunu iîa * 1968 yılında Camıaltı tersanesı de eden Dr. Muhıttın Kdnlıçay, , Turkıyenın ıhtıyacı olan 20 000 gnpten sonra gorulen Kuşpalazı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) İJ.\Y tona kadar olan gemılerı ıçın Saglık Mudurluğunu uyaraYuksek Planlama Kurulu, 1973 yapnak ıçın genısletılmıstır Ha] yılı yatırımlarında en buyuk agır bukı 2 Beş Yıllık Planın uvgularak tedbu alınroasını ıstemıştir. ma suresı olan 5 jıl içınde bu ka lığın sanayıleşmej e verılmesıni Bıtlıs merkezmde de kabaku pasıteye u>gun olarak yapılan kararlaştırmıstır . tek gemi 12 400 DW tonluk Salak salgınının dıkkatı çekecek şeBa^bakan Pent Melen'in baş dık Altuncan kuruvuk gemısı ol kanlığında dun yapılan topîantı kılde yajgınlaştıgı tespıt edılmuştur da, sanayun az gelışmış yorelemıştır Tersanenın bu kapasıteje uyrı kapsavacak bıçımde jaygınlaş Konyaja bağlı Çumra ılçesın gun gemi yapmaması nedenıvle tırılması. motor sınaı techızat de gnpten okullar dort gun td elektronık ve gemi ınşa «anayıı 1971 yfhndakı zaran 4 mıljon tıl edılmışrır Aksaray Uçesının TL olarak saptanmıştır 1972 vılenne oncelık verılmesı de ongolındakı zararın ıse asgarı 6 mıl bazı Koylerınde de tılo oaşgösrulmu^tür terdığı naber verılmektedır Taş yon Ura cıvarında olacağı kesıne ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) (Devanu Sa 7. Su. 7 de) pınar koynnde, 4, Hasandağı ko yunde de 6 tıfo vakası gorulOr An Toplu Konut Insaat Şır muştur Ko>ler karantmaya alınkeu Idare Meclısı Başkanı Os' mış, halka aşı uygulanmaya baş> man Nurı Torun, dun duzenledı lanrnıştır. « ğı basın toplantısında, konut edinme konusunda vatandaşın ken dı halıne bırakıldıgını belırterek Soğuk, Doğu'ya kaydı devletın ınşaat kesımını sıkı bır şekılde" denetlemesı gerektiğıru Ikl gündenben yurdun Batı bıldırmiştır. bolgesuu etkısı altında tutan soğnk nava akımı Doğuya kaymışOsman Nuri Torun, konüt yaör Erzurum'da dunden ıtıbapımı konusunun vatandaşlar taren kar yağmaya başlamış ve rafından ıyı bılmmedığıni Ifade gunluk hajatı geruş blçude etkl ederek «Meselâ bir vatandaş sa1 AİSKARA" Sıkıyönetim 1 lemlştir. tm aldığı evın yapımında çaiışan Numaralı Askerî Mahkeınesınişçmın sıgortasiî çalışmış olmaHava sıcaklıklan Batıda mev de dün, DevGenç raensuplan sı halınde ılerde bu ucretı ken sım normallenne donüşürken hakkında açümış olan davaya dısı odernek zorunda kalacaktır» ' devam edılmış ve tanıklar dın doğuda 1015 derece azalmıştır Er demlştır zurym bölgesıne tıpı halınde dtf lenmıştir. Torun, Turkıjede herkesüj In254 saruklı DevGenç davasın şen kar, yollarda ulasunı aksatşaat yaptığını, Devletın gerekli da dün dınlenen Gazı Eğıtım ' mıştır. Ka: kalınlığı 35 santımı kontrollan uygulamadığını, DevEnstıtusıJ ogrencılermden ülku | bulmuştur Kar ve tlpi nedenıyıe letın onceden belırleyecefi bır Ocaklan üyesi Yusut Akbulut ' kapanan Afn Eleşkırt yolunda konut polıtıkası çerçevesinde bu 3 mırubüs ve btr otobus kara sap DevGenç mensuplarının okuJkesunl dısıphn altına almak zodakı ögrencıleri tam bir kon, lanmıştır. yolcular, Karayollan (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) (Devamı Sa. 7, Su. 7 de) I ekıplennce kurtarılmıştır. Gemi Muhendısleri Odası Bırlığmm ıddıasına gore 3 Beş Vıllık Planın 425 ve 426 tablolarında yurt içınde japılması ongoıulen gemiler ıçın, planın uygulanması | nın başlamasına 1 aydan bıraz fazla bır zaman kaldığı halde en kuçuk bir hazırhk bıle japılmamıştır Oda ılgılılerı bu durumu 1968'de oynanan oyunun sahneye konulu?una benzetmek e v e ılgılılerı uvarmaktadırlar .Doğu'da • gnpten sonra dıfteri ve , kabakulak hastalıkları yaygmlaştı CLMHtRIYET HABER MERKEZI Geçici madde Eıkıyonetımın de Sıkıyönetim de gorulmekte (De\amı kalkması halınMahkemeıennolan davalara Sa. 7, Su. 5 de) KAHİRE MiMr BasbakanAzız Sıtkı. dun Mıllet Meclıefr ı de yaptığı konuşmada. genellık le sosvalızmi savunrauş ve «Bız, sosvalıstız çunku halkımız sosyalızm volunu seçtı Ancak. bu *os\âlizm. bızım Tann va ve m ı nevi 'değerlere manmamızı onlemez. demıstır Bu konuşma, Ü^asi gozlemcılerı saşırtmıstır Sıtkı'nın Basaakanlıga getırılmesınden bu vana Mıllet Meclısı'nde genel sıyaset konusund"a \aptığı bu ılk konuşma, g07lemcıler tarafından kesınlıkle «SoU egılımlı olarak nıtelendırılmıstır Başbakan Azız Sıtkı, konusma5inda Mısır ın tek dostunun da Sovvetler Bırlığı olduğunu ıma etmıstır Azız Sıtkı. konusmasında ayrıca, ATaplarır. îsraıl'le sa\aş madan ışgal altındakı toprakla rını gerl alamavacaklarını soi ' lemış, «Bıze empoze edılen «a ' vasa her an hazırlıklı olmalı \ız Zaferi kazanacaâız hakları mıza ve topraklarımıza ^enıden kavusacağız» demıstır Parlamenterlerin ek hazanc saplamalarını önleyecek bir teklif hazırlandı ANKARA CHPTi 17 millft. vekılı. TBMM üyelerinin kendı ödenek ve vollukları dışında hıç bır kazanç sağlavamıvacaklarına dair blr kanurj teklıfı hazırlavafak CHP Grup BaşkanlıSına vermıslerri r Grup Yönptım Kurulu bu teklıfm benlmsenerek Mıllet MeMm Baskanlıgıca sevkıni kararla?tırmıştır (Devamt Sa 7. Sü 7 de) DEVLETİN KONVT YAP1M1M YPK'nin kararı : Yatırımlarda en biiyük ağırJık, MEHMET sanayileşmeye verilecek • / BARLAS'ın SIK1 ŞEKİLDE DEXETLEMESİ tSTENDt «Sosyal Oemokrasi ve Batı Almanya 72» YAZI DİZİSİ BUGÜN CHP, Dernekler Kanununun iptali için dava açacak ANKAKA CHP Demekler Kanunu nu Anayasa MaJiKen,asıne edturmeyı «rtrdruşiirmütır CHP nu amaçıs oes Kiçiıık cır komisyon <uımııştuı Beş tışılık ou Komısvın ıienıeiîiHi rCanunu nu nıceleyeoeiî ve Aıidy<js<»' ya avlcın Eorrlugu maddtlen 'es bn edecekfır 5. SAYFAMIZDA DevGenç üyelerinin duruşmasına devam edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog