Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

UNlVERSİTE HAZIRLIK FEN SINIFI KURSLARI MECIDİYEKÖY DERSANESİ Ders yı.'ı Boyunca Devam eder. Sosya! Derslere yer verilir. Kervangeçmez Sok. No.16 Mecidiyeköy Tel: 46 09 88 umhuriYet Kurucusu: rUNUS NADÎ y k o /\ r • 1 P '••) ' 1 İNGÜJZCETÜRKÇE 49. yıl, sayı: 17355 Telgraf ve tnektup adresl: Cumhunyet tstanbul Posta Kutasu: tstanbul No 248 T o l e f o D l « r : 2 2 42 80 22 42 86 234297 22 42 98 22 42 99 27 Kasım Pazartesi 1972 Yazanlar: REŞAD • RUŞEN GÖNDEM | ALAYLIOĞLU Yayımlayan: GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerleri: Oeak Kitap Dağıtım ve BATEŞ SÖZLÜĞÜ OKUL İstanbul Ecevil, "inönü'nün CHP içinde nyn bir yeri vardır,, dedi CHP'den aynlan 32 parlamenter, «Bağımsız Halkçılar Grubu> adı Genel Iş Sendikası, hükümetin sermayenm altma girdiğini belirtti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) DPT, İŞADAMLARI İLE ANKET YAPTI ÖZEL İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜNDEKİ 920 BÜYÜK FİRMA İLE TOPTANCI 525 İŞADAMI, İYJLEŞMENİN DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ ANKET SONUÇLARINA GÖRE TÜKETİCf TALEBİ ARTTI. SANAYİCİLERİN YÜZDE 33'Ü MAMUL MADDE STOKLARINİN AZALDIĞINI İFADE ETTİ etkisi altmda çalışacak [Cnmhuriyet Haber Merkezi] Siyasi partilerin liderleri dün rerdikleri demeçler ve kongreler de yaptıkları konuşmalarla ülkenin çeşitli sorunlarına değinmişlerdir. Bu arada CHP'den ay nlan 32 Senatör ve Milletvekili adına bir açıklama yapan Muş Milletvekili Nermin Neftçi «Bağımsız Halkçılar Grubu» adı altında faaliyet göstereceklerini açıklamıştır. Ecevit demecinde İnönünün istifası konusuna değinirken DP Genel Başkanı Perruh Bozbeyli İzmir Koagresinde «Kıratın yulan Sayın Melen'in elinde» riemiş, MGP Genel Başkanı Feyzioğlu da istanbul kongresinde ekonomik konular üzerinde durmuştur. Ecevit'in demeci CHP Genel Başkanı Bülent Ece vit, İzmir'cie yayımlanan bir dergiye verdiği demecinde, «Biz se çimlerin zamamnda yapılmasını, seçimlerdeki şansımızı düşünmek sizin istiyoruz. Seçimlerde hiç bir şansımız olmasa bile. zamamnda ve serbestçe yapılması, demokra sinin bütün kurallarıyla işlemesi ni istiyoruz» demiştir. : CHP Genel Başkanı Ecevifin I son günlerdeki partiden ayrılma . lar. partinin ekonomik jörüşleri ve , seçimler konusundaki görüşlerini yansıtsn demeci özetle şöyledir: * • Sayın înönü'nün CHP'den ay rılmasıyla başka kişilerin ayrılmasını bir arada düşünmek doâ ru değildir. Sayın İnönü'nün gerek CHP içinde, gerek Türk tarihi içinde yaşayan hiç bir poli . tikacıyla ölçülmeyecek ayrı bir • yeri vardır. Sayın inönü'nün hangi nedenle olursa olsun CHP' den ayrılması hepimizi üzer. O ] damı görüyorsunuz. Benim resmim yoktur, sayın tnönü'nün res mi vardır. Genel merkezde de , (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) HAZtNE YARDIMI HÂLÂ VERİLMEDÎ Türkiye Genel Hlzmetler îşçileri Sendikası (Genelîş) Merkez Yönetim Kurulu'nun iki gündür Ankara'da devam eden toplantısmdan sonra yayımlanan bildıride, partilerüstü hükümetlerin, kendisine umut bağlayan çevrelerin güçlüklerini arttırmaktan baska hiç bir başarıya ulaşamadıkları öne sürülmüştür. Bildiride bu konuda özetle şöyle denilmektedir: «Ekonomik ve sosyal dengesiz liklerin yarattığı sefalet ve ad*aletsizlik batakhğında yeşeren anarşizmden ülkemizi arındır j mak, halkımıza mutluluk ve refah getirecek reformlan gerçekleştirmek amacıyle 12 Mart 1971 Muhtırasından sonra işbaşına getirilen partilerüstü hükümetler, kendisine umut bağlayan çevrelerin güçlüklerini arttırmaTctan öteye hiç bir başarıva ulasabilmiş değildir. Özelükle şimdiki hükümet ve onun anyandığı küçük bir siyasî partinin geliştirmek istediği halksız demokrasi ve seçimsiz parlamen to modefieri, yalnız ibretle değil, aynı zamanda endişe ile izlenecek nitelikte bir siyasal ortam yaratmaktadır.» (Devamı Sa. 7. Sii. 1 de) Ozel sektöre göre sanayi ve ticaret iyi durumda ANKARA, (Cnmhnriyet Bfirosu) Devlet Planlama Teşkilâtı tarafmdan, özel imalât sanayii sektöründeki 920 büyük firma ile toptah ticaret sektöründen a25 iş adamı arasında .yapılan anket sonucu' hazırlanan raporda: 1972 yıünın Temmuz. Agustos, Eylül aylannı kapsayan üçiincü üç aylık döneminde özel.kesimde «lşlerin iyi gittiği» ve Ekim, Kasım, Yüksek PJanlama Kurulu 1973'de 50,8 milyar yatırım yapılmasını ongordıı ANKARA Yüksek Planlama Kurulu dün Ba.şbakan Ferit Melen'in başkanlığında yaptığı toplantıda. 1973 yılında özel sektör ve kamu sektörünün toplam olarak 50 milyar R00 milvon liralık vatırırn yapmasmı kararlaştırmış tır. Başbakantıktan verilen bileiye fföre. toplantıda ilk olarak 1972 yılııun genel ekonomik durumu sözden geçirilmiş, daha sonra da 1973 yılı program hedefleri ve deneeleri tesbit edilerek bu vtl içinde toplam 50 milyar 100 milvon liralık vat""im vapılması öngörülmüştür. Böylece, toplam ya tırımlann 1972 vılınn oranla vlizde 15.9 oranında artması ve iiçün cü beş yılhk Dlana uveun olarak 1973 yılmria eavr safî miliî hasılânın vüzdp 22'sinin va^ırınalara ayrılması kararla«tırılmıştır. Yüksek Planlama Kurulunun Melen BaşkanlıSındaki bu toplan tısma. Devlet Bakanı Zeyyat Bay kara Malive Bakanı Zi\a Miiezzinoğlu. Sanayi Bakanı Mesut Erez ve DPT Müstesarı Mfmduh Avtür ile DPT Daireler Başkanları da katılmışlardır. Umit GURTUNA Aralık aylarıru içeren dördüncü üç aylık dönemde «İyileşmenin» devam edecegi ve fiyatların artacagı belirtilmiîtir. DPT taratından Kasım ayırıda yajnmlanan «Ekonomimizde durum ve beklepen geljşmeler» başlıklı raporda, özel imalât sanayii sektöründen 920 bliyük firmanın sevk ve idarecisiyle, toptan ticaret sektöründen 525 tüccann örnekleme yöntemi ile ankete verdikleri cevaplar ilzerinden yapılan değerlendirmeler yer almak tadır. Anketin kapsamına alınan mal gruplarının seçimınden bunlarrn; ekonomideki payının Bnemli olması, çok firmalı bulunması ve mevsimlik dalgalanIDevamı Sa. 7. Sü. 1 de) Maliye Bakanı: "Ba2ı mükellefler daha fazla vergi ödeyecek,, ANKARA Maliye Bakanı Ziya Müezzınoğlu, vergi sistemınin ıslah edilerek vergi gelirlsrinin arttırılacağını söylemış, «Yeni adla vergi getirilmeyecek, fakat bazı mükellefler daha çok vergi ödeyeceklerdir» defoiştir. Müendnctflu, devaliiasron söylentileri konusunda sunları söy lemiştir: «Bir Maliye Bakanının biçbır zaman devalüasyon yapılacak demeyecegi doğrudur. Fakat şunu rahatlıkla soyleyebilirim kı, Türkiye'de bir devalüasyon yapılmasını ıcap ettirecek hiçbir sebep yoktur. Zaten çok kısa süre önce yaptık, şımdi yenisini düşünmek değil, devalüasyonun neticelerinı değerlendirmek nok tasındayız, ihracat ve diğer yollarla dövir gelirlerfrnizde oluşan artışları önümüzdekı yıllarda da sürdürmek gerekir Bunun için ise fiyat artışlarını kontrol altına almak bir zarurettir. Yoksa Türkiye de çok geçmeden gene bir devalüasyon zarureti karşısında kalabilir.» çesinin daha başjangıçta 8 milyar lira dolaylarında açık verecek bir bütçe olarak baglandığını, harcamalarda yapılan tcısıntılarla açık miktarının 4 milyar lira dolaylanna tndirmeye çaUştıklannı belırterek. «Ödemeler bakımından 1973 yılına geçen yı 1lara nazaran iyi durumda girecegiz. Açık oünaması için istikraz yapılması öngörülmüş ıdi. bunu da zamanında yaptık. Şimdiye kadar 2.5 milyar lira civannda istikraz vapmış bulunuyoruz. Geri kalanı da ihtiyaç nispetinde kullanmak durumundayız» demiş, şunlan eklemiştir: (Devamı Sa. 7,,Sii. 3 de) Norvec fiyordlarıııdaki «Hayalet denizaltı» kaçmayı basardı [DIŞ HABERLER SERVİSt] Norveç fiyordlarında iki haitadan beri dolasan ve dünya kamuoyunun ilgisini toplayan hayalet denizaltının kaçmayı başar dığı Norveç Askeri Komütanlığı tarafmdan açıklanmıştır. Ancak açıklamadan kısa bir süre sonra Savunma Bakanı Johan Kleppe'nin radyoda yaptığı konuşma ola yı yeni bir esrar perdesine bürün dürmüştür Savunma Bakanı şöy le d.emiştir: «Norveç Deniz Kuvvetleri, kimliği bilinmeyen denizaltının bugün Norveç karasulanndan çıkıp Ritmesine göz yummustur. Çünku Norveç Deniz Kuvvetlerinin, askeri kurallara göre, barıs zamanında bu denizaltıya saldırmaya hakkı yoktu. (üevamı Sa. 7, Sii. 3 de) AVCI. BUGÜN MELEN1E GÖRÜSECEK ANKARA Millet Meclisi Bsskanı Sabtt Osman Avcı bugün Başbakan Melen ile gorüşeceKtir. Avcı bu görüşmeyle ilgili olarak THA muhabirine, «MeCiislerde bekleyen tasanlann süratle kanunlasmalannı sağlamas <Uevamı Sa. 7. Sii. 5 de) Sosyal Demokrasi ve Batı Almanya 72 MEHMET BARLAS 250 Halkevî ve Halk Odası kapanma tehlikesinde TBMM'nin 1972 yılı bütçesinde kabul etmiş Dulunduğu yardımm bugüne kadar Halkevlerine verilmemiş olması 250 Halkevi ve HaUc Odasını kapanmakla karşıkarşıya bırakmıştır. Yardjmın verilmesi yolunda Halkevleri Genel Başkanı Kadri Kaplan'ın hükümet çevreleriyle yaptığı temaslar hiçbir sonuç vermerniştir. 100 bine yakın üyesi bulunan Halkevi ve Halk Odaları Başkanları, hükümet ve devlet yöneticilerine telgraflar çekerek TBMM'nin kabul ettiği yardımın «Âcılen yapılmasını» istemektedirler. Kırklareli Halkevi Başkanı ve Halkevleri Yönetim Kurulu üyesî Nazif Karaçam, dün Başbakan Ferit Melen'e konuyla ilgili bir telgraf çekerek, «Ulusumuzun kültiir ve sanatını işlemeyi, gün ışığına çıkarmayı, halkımızı Atatürkçü ülküler doğrultusunda çağdaş bilgilerle temasa getirmeyi, sevgiye, kafaya dayalı bir yaşama, çalışma ve anlaşma volunu amaçlamış bulunan Atatürk'ün Halkevleri, yüce Meclislerin kabul ettiği maddi yardıma jiddetle ihtiyaç duyan şartlar çinde bulunmaktadır» demiştir. • Bütçe açığı Ankara'da yayımlanan «Yankı» dergismin sorularmı cevaplayan Maliye Bakanı, 1972 büt Ira Liderini kaçırmak için hastaneye y a pıl an baskında, dört kisi yaralandı DUBLİN Kanun Dışı îrlanda Cumhuriyet Ordusunun (tRA) lideri Sean Bacstiofain'in, tedavi amacıyle yatırıldığı Mater Has tanesine bir baskın yapılmış, çıkan silâhlı çatışma sırasında, dört kişi yaralanmıştır. Bacstiofain, bir haftadır açlık grevi yaptığı için tedaviye almmıştı. Hastaneye rahip ve doktor kılığında giren silâhlı 8 kişi, karşılarında güvenlik kuvvetlerini bulunca çatışma çıkmıştır. Yara lananlardan birisi baskıncılardan, (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Emlâk Vergisi beyanname verme süresi, Persembe günü bitivor Bahar havasını andıran sıcaklıklardan sonra İstanbul'da da sağnak halinde yağmur düştü. Fotoğrafta, yağmur altmda yürüyenler görülüyor. (Fotoğraf: İbrahim Köseoğlu) Uava *ı< aklifjı liiııı yıırlla hızla dfişln İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI (Cumhuriyet Haber Merkezi) Baîkanlardan sarkan soğuk hîva akımı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç olmak üzere bütün bölgelerde kar yağışma yolaçmıştır. Marmara ve Trakja'nın yüksek yerlerinde, karla karışık yağmur ve kar yağışı devam etmektedir. Kırklareli yöresindeki Yıldız dağlarında kar kalmlığı 10 santimi aşmıştır. Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerinde de kar yağışı başlamıştır. Uludağda kar yağışı yeniden başlamıştır. istanbul'da da ısmın 1 dereceye kadar düşmesiyle sulu kar ve kar yağışı başlamıştır. istanbul da alçak yerlerde yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek yerlerde karla kanşık yağmur ve kar yağışma dönüşmüştür. Bu değişmeyi mevsim normalleri sayan ilgililer,' yağışın iki gün kadar devam edeceğini sandıklarmı söylemişlerdir. lanru da su basmıştır. Istanbulda ısının bugün 3 derece civarın da olacağ] bildirümekteclir. ANKARA Emlâk Vergisi beyanname verme süresi 30 Kasım Persembe günü saat 19.30'da sona erecektir. Bu süreyi geçiren mükelleflerden ilk defa 100 lira usulsüzlük cezası almacaktır. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Eırüâk Vergisi beyanname süresinin bundan böyle uzatılmasının düşünülmediğini tekrarlayarak şunlan söylemiştir: «Vergi Dairelerinden aldığımız haberlere göre, Emlâk Vergisi mükelleflerinin büyük kısmj beyannamelerini vermişlerdir. Bu itibarla, daha önce iki defa uza tılan ve 30 Kasım akşamı sona erecek olan beyanname verme süresinin tekrar uzatılması zorunlu görülmemektedır. Şımdıye kadar beyanname vermemiş o!atı vatandaşlann bu sürenın sonu na kadar beyannamelerini vermeleri beklenmekte olup süresi içinde beyanname vermeyen mü kellefler usulsüzlük cezası ödemek durumunda kalacaklardır.» GÜRLER, TRAKYA'DAKİ BİRLİKLERİ DENETLEDİ Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler, dün Çorlu ve Tekirdağ Garnizonlarında ir celemelerde bulunma'jtur. Beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan olduğu balde Çorlu'ya giden Gürler. 5. Kolordu Komütanlığı karargâJıında. komutan ve Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Kethi Esener'le görüşmüştür. Gürler, daha sonra Tekirdağ'da 8. Tümeni denetlemiş ve aksam Istanbul'a dönmüştür. Sosyal Demokrat Parti, seçim kampanyasını. Nobel Barıs ödülü sahibi VVilly Brandt'ın kişiligi üzerine kurmuştu. Rainer Rarzel iein tslihsiz bir diinem oldu hu seçim yılı. Hırıstiyan Uemokratlar. şimdi yeni bir başkan arıvorlar.. YUGOSLAVYA'DA ARIZALANAN «TRUVA» j UÇAĞI GELDİ Paris tstanbul seferini yapmakta iken ârıza nedeni ile Yugoslavya'mn Zagrep havaalanina mecburi iniş yapan Türk Hava Yollarınm Truva uçağı dün boş olarak îstanbul'a dönmüştür. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ' Sosyal Demokrat dünya görüşü Seçim, partilerin çeçmene birtakım şeyler vaat efmesi, seçmenin de bunlardan bırı arasında tercih yapması değil mıdır? işte Alman seçımlerı de ilk Dakışta böyle görülüyordu Fakat seçim her yerde aynıdır. Vaat edilen. programlanan ilkelerin dışında da oyunlar döner. Meselâ Hırıstiyan Demokrat Partisi, Brand* hükiimetinir ülkede hayatı pnhalıİHs.tırrtığını ırldia edıvuı ve ıktiflHra geldıklerı takdirde tdüzen ve ıstikrarı» sşğlavacaklarını ılerı surüyordu. Batı Alm^nya'rta gerçekten haval UHhnlıİHfivordu : fakat seçmemn alım eücü tayıflamadığı için fazla ria htssedilmıyordu. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) YAZISIZ Devamlı yağmur yüzünden Ye nikapı, Kadıköy ve Kasımpaşa semtlerinde bazı evlerin alt kat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog