Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA FEN SINIFLARI GÜndUz ve Akşam kurslarına kayıtlar yapılmaktadır. Broşür fsteylrtiz. MODEKN MATEMATİK KURSLARI Osmanbey, Neyir Mağazası bitişiği İSTANBUL Telefon: 47 46 68 GÜVEN DERSHANESI u m hu h Kurucusu: CTJNUS NADİ HEINRICH BÖLL'den Seçme Hifeâyeler : 197a Nobej EaeDi>ar Ödülürıü Kazsnan ; SAVAŞ, BÎTİNCE 26 Kasım Pazar 1972 Çİeviren: H. ÖRS 10. JL. RKMZİ KİTABEVİ 49. yıl, sayı: 17354 Telgraf ve mektup sdresi: T e l e f o n l ı r : 22(290 Cumhurtyet Ijtanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 22 42 85 22 42 87 22 42 98 2342 99 Hökümetin hazırladığı tasarı Meclis'te TASARI, SİLÂHLI K U V V E T L E R D E DİSİPLİNİ PEKLEŞTİRMEK, BOZULDUĞU HALLERDE İSE, SÜRATLE KURMÂK VE SÜRDÜRMEK AMACİNI TAŞIYOR D İ S İ P L İ N ÂMİRLERİ TARAFINDAN VERİLEN ODA VE GÖZ HAPSİ SÜRESİ 30 GÜNE YÜKSELİYOR, A Y R I C A YURDU SARAN SALGIN HASTALIĞIN "LONDRA GRİBİ,, (Dış Haberler Servisi) Sağlık ekiplerı, ynrdumuzda binlerce kişiyi yatağa diişüren ve ölümlere de sebep olan hastalığı cyukarı solunum yollan enfeksiyonu» şeklinde niteterken. bütün dünyada bu bastalığa sebep olan virüsün «Londra gribi»ne yol açtığı anlaşılmıştır (Oevamı Sa. 7. Sü. 3 de) PARA CEZALARI DA ÖNGÖRÜLÜYOR A D I : cezaları arttırılıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Subay ve askerler için çeşitli disiplin cezalannı öngören kanun tasansı, Bakarüar Kurulu tarafından «ivedilikle göriişülmek» üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmiştir. Tasaruun amacının «Tiirk Silâhlı Kuvvetlerinde disiplini pekleştirmek, disiplin bozucu olaylarda disiplin veya ceza müeyyideleri uygulamak suretiyle bozulan di Askeri disiplin siplini süratle kurmak ve de j vam ettirmek» olduğu belirtilmiştır. Kanun tasansında yer alan hükümler, Süâhlı Kuvvetler mensubu sivil memurları, «skerî öğrencileri. er öğrctmenleri, eratı, subay ve assubaylan, h?rp j esirlerini, sözleşmeli. ye\tuiyeli personeli, askeri rnakaralarca muhafaza aitına alınan kişileri içine almaktadır. Tasarıya göre disiplin cezaları, disiplin suçları ve disiplin teca•vTizleri olmak iizere ikiye aynlmıştır. Bunlar, suçnn agırlık derecesine göre, tevbih. yüzde I bir üâ 10 arasında aylık kesilmesi, izinsizlik, 1 ilâ 30 gün arasında değişen sıra dışı hizmet, 1 ilâ 30 gün arasında değişen göz hapsi. 3 ilâ 30 gün arasında değişen oda hapsi, 1 ilâ 7 gün arasında katıksız hapis ve erbaşlarda rütbe geri alınması cezalandır. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Güvenlik Mahkemesi başkanı ve savcısı sivil olacak PARTİLERARASI LİĞİNE KOMİSYONDA GÖRÜŞBİROLDÜ. VARILAN ESASLAR BELLİ ANKARA. (Curahuriyet Biirosu) Anayasa değişiklik'erinı görüşen partilerarası komisyon Pazartesl günü çalışmalarım sürdürecektir Komisyonda. devlet Bul^arîstan Dışişleri Bakanı: "NATO ve Varşova antlaşmaları iesh edilmelidiı\, Sosyal Demokrşsi ve Batı Almanya 72 MEHMET BARLAS Kazanan Kim? Iman Sosyal Demokrat Partisinin son seçimlerde kazandıfı büyük başa'rı özgür dünya üLkelerinde alkışlarla karşılandı. Basın hemen her yerde başarıyı •vmekte, dört yıl süre ile ülke kaderini elinde tntmak olanagına kavuşan VVilIy Brandt'ın bn süre içinde Avrnpa ve dünya banşını güclendirmek bakımından olumtu bir politika izleyeceği inancım açıga vurmaktadır. Nobel Bans ödülunü geçen yıl hak edrn Sayın Brandt'a karşı dünya basınmda açıklanan ba sempati ve güren dnytnlarının bosa çıkmayaca|i nmndnno biz de yürekten paylaşıyornz. Başlıca kurucoları arasında finlü düşünür Ferdinand Kassale' in de bnlundnğu Alman Sosyal Demokrat Partisinin yüı yılı aşkın bir geçmişi vardır. tlk zamanlar Prnsya Hükümetinin düşünce özgürlügüne değer vermez, katı disiplinci tutnmu yüzünden türlü baskılara nğrayan, üyeleri Bik sık yakalanıp hapse tıkılan Alman Sosyal Demokratları, baskı altında yılmadan sürdürdükleri çalışmalarıyle adım adım ilrr(eraişler, Birinci Ciban Savaşı »ncesinde seslerini duyuracak jir güce ulaşmışlardı. Savastan lonra 1918 • 1922 yılları arasında «oalisyon hükümetine ortakhk fdecek bir düzeye varmıslardı. Mraanya'yı perişan eden enflasonnn yıkıntıları arasında geriediğini gördüfünıüz parti, * ya•aş yavaş bclini dogrultmuş, 93* 1933 yılları koalisyonnna eniden katılma olanağım bnlımsto. Hitlrrin iktidara gelişi, Nazirr dışında bütün Alman siyasal urulaşlanyle birlikte sosyalist:r için de büyük felâket oldu. arti kapatıldi, başlıca yönetici•ri toplama kamplarına göudeilerek, ayrıntılarını ancak sonıdan öfrendiğimiz dehşet verici kencelere oğratıldı. O arada illy Brandt, canını kurtarmak aygımyle değil, ama dikta yöstimine karşı savasmak amacıyNorvec'e kaçmayı başardı. Bu |urda Norveç nyrnklnğnna ge•rek Norveç ünifprmasını sırtıı geçirmekte bile bir sakınca irmedi. Savastan sonra Batı erlin'de Sosyal Demokrat Parîinin toparlanıp orçütlenme^in• KÖrev aldı, bu partinin adaolarsk Belediye Başkanlıçına çildi. Ne tuhaf getişnieler oluyor deI ffli şu politika dünyasında? r zamanlann hısma ofrayan, tan haini ilân edilen kişileri nü geliyor yalnız kendi ülke•inde değil, dost düşman bütün kelerde sayfi, sevgi" görüyor, üstünde tutnlnr oluyorlar. Sikkat ederseniz bu inişler çıılar sononda kazananlann dai> «düsünce özgürlüğü* ne der veren, o özgürluğü toplumyaşamın vazgeçilmez şartı >anlar oldu|«nu saptayacakısdır. Alman Hıristiyan Deıkrat Partisi de özçürlükten nadır. Bu partinin saygıdeğer ti lideri Adenauer de Nazilerin 'müne ngramış, yıllarca topla kamplannda hapis yatmışı Savastan sonra ülkesinin özrlük içinde kalkmmasmı ülkü ndi ve ezilmiş, yıkılmış, taş üstünde kalmaraış Almanya' kısa zamanda imrenilecek bir ınomik refah dSzeyine nlaşnayı başardı. Eendilerinden başka hiç bir îSnceye, hiç bir siyasal inanya?ama hakkı tanımayan, her natu katı bir disiolin altında Brandt'ı gençlik kolları kazandırdı Batı Alman seçmeni oyunu kullanmış ve Willy Brandt'ın Başbakanlığını yaptığı Sosy^ Demokraf Hür Dembkrat kaalısyonunu eşkisinden daha büyük bir çoğunlukla yine iktidarda bırakmıştı. Sosyal bemokr'at Partinin 33 yaşından aşağı yaştaKf üyeleri, otomatikman gençlik kollannds sayılırlar. Ancak saytları 200 bini bulan bu genç üyeleriıî içindtki 60 bin kişilik aktif grujı, Genç Sosyalistler diye bilinen örçütii ' l f meydana getirrrler... Ateşli. idealist ve politikayı çok iyi bilen bir toplalnktar bu... Erte«i güriü Bonn^'daki bir konferans s'aionunda topiandık. Sayıları 200'ii geçen, 50den fazla ülkedeç gelruiş fiazetecilerdik. Kürsude ise dört kişi vardı: Dördü rie, siyasal biljmLerle uğra şan enstitülenn başındaydılar ve onlar seçim sonuçlarını yorumlayacaklar, biz. de sorular soracaktık.» , . Siyasal bilinicijer. çeşitli nnktalara de|indiler: Katolık Almanlar eskiden Hıristıyari De> mokratlara oy verirken, şimdi Sosyal Demokratlara da kaymaya başiamışlardı. Aynca seçmen Hıristiyan Demokrat Partı Başkanı Barzel'in kişiliğini Branrit'a oranla zayıf bulmuştü. Bu arada Brandt'ın sembolize ettiği • Avrupa Barışı»' fikrı, Almar.ları çekmişti. Pahalılık vardı ama. diğer Avrupa ülkelerine oranla daha düşüktü bu pahalılığın artış hızı. Seçmen bunu da görmüştü. • • Böylece Sojyal Demokrat • Hür Demokrat koaiisyor.unun zaferini nedenlemeye çajıştı ko, nuşmacılar. Fakat dikkatı çe• kent " her konu'şmacının. neden• leri kendi politik tutumuna göre öne almasıydı. Yani her bıri, . kendi tüttuğu partinin ıyı ^araflarınv 5ne alarak değerlendir• mesini yapıyorflu. .':.•:. o ' ..,•' ANKARA Turkiye'yı resgüvenlik mahkemelerinin icurulmen ziyaret etmekte olan Bulması kesin bir göriişbirliğine garistan Dışişleri Bakanı Peter varıldığj Dildırilmıştir. Mladenov. dün Izmir'e hareket Öğrenildığine eöre güvenlik etmeden önce Esenboğa Havamahkemelen fconusunda vanlan alanında düzenlediği basın toppartilerarası anlaşmava aereklı lantısınria vıruları cevaDİandınrtedbirlerin bir an önce saptanaken, «NATO ve Varşova Antrak Sıkıvönetlmın daha çnk u laşmalan fesb ^dilmelidir» riezamasının önlenmesı düçüncest miştir. Bulgaı Hüfcümetinin, yolaçmıştır Komfsyondaki sötam Wr silâhsızlanmayı öneörüstneler sırasmda. «Sıkıyftnetlren bir dünya konferansı topmin nerçdeyse normal dilzen lanmasmdan vans olduğunu behalini aldıgıs öne sürülrnUş. anlirten Mîadenov, sözlerini şöycak SiKivöneüm mahkemelerV le sitfdürmüşrür: nin elindeki davalann da. Sıkı«Kanaatimce, bu meselelerin yönetimin kaldınlmasından songenel bir şekilde halli. NATO ra, normal rnâhkemelere eönderilmesine komisvon üveieri ta i ve Varşova paktlan gibi bütün askeri paktların feshiyle mümraftar olmamişlardır. kündür.» Basın toplantısını izleyen Dı«işleri Bakanı Hahık Bayülken de, konuk Bakanın bu sözleri üzerine ' Partilerarası komisvonda. şlm ' araya eirerek. «Bulear Bakanının diye dek saptanan esaslar uya | bahsettiği tıu«us. nzun vadeli hir rırrca kurulacak güvenlilc mah • hedeftir Yani. dünyada deneeü •kemelepl. döviz. tioaret, va da ve milletlprarası müesfir bir trafik mahkemeleri türürxien kontrot altında siİBh'=ızlannıava «îhtisas mahkemeleri» olmayavarrnak.. Böyle bir deneeü si'âh caktır. Bu nedenle. güvenlik sızlsnmaya varıMı?ı zaman. tabimahkemelerinin Ktıruluşu daha atıvle mevctrt nak^lar Ha başka (Devamı Sa. 7. Sü. 4 deı türlü olur» diye eklemistir İhtisas Mahkemesi değil Gürler, Sıktyönetim'de 1 aldı Genellrurnıay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler için 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığında dün bir bTifing yapılmıştır. Brifingte 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutan lığının sorunları ve reorganizssyonu konularında görüşmeler yapılmıştır Orgeneral Faruk Gürler, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı nın Selimiye'deki karargâbında Orgeneral Faik Türün tarafından askerî törenle karşılanmıştır. Öte yandan, Genelkurmay Başkam Orgeneral Faruk Gürler, daha önce de Vilâyete giderek Vali Vefa Poyraz'ı makammda ret etmiştir. Sahil Yolundaki kazada ikisi,. ağır sekiz yaralı var Sahil Yolu'nda, Zeytiıiburnu Çimento Fabrikası önündekı vırajda dün akşam meydana gelen tra'fik kazasında ikisi ağır sekiz kişi yaralanmıştır. Saat 18 sıralann'da Yeşilköy yönünden gelmekte olan 34 AU 804 plâkah taksi, aksi yönden gelen 34 NL 469 plâkalı özel otomobille, Çimentç Fabrikası öruinde çarpışmıştır. Fazla hız nedenıyle oluşan kazada her i!:i taşıt da büyük ölçüde hasar görmuş; "bu arada Sabıi Şen, Tmrgan Yalın ağır olmak üzere, Albert Behar, Azoduri Odabaşıoğlu, Kadri Çilesizoğlu, le Zorbasoy, Agop Cihanoğlu ve Raşit Sarol, yaralanarak Sosyal Sigortalar tstanbul Hastanesine kaldırılmışlardır. SorUşturma, sürdürülmekte Dinledik, dinledik...' Sonunda toruiar başladı. llk X)larak elinı kaJduan, bir Afrika ülkesinin gazetecislydi. kentfisıyİe dostluk etmıştim. Ulkesihde askeri bir rejim ve birdikratör vardı. Devlet elindeki • televızyonda çalışıyordu Şjkâyet etmiş, yakınmıştı bana Kjm başa gelirse, bütün m * murların, hademeden müdüre, değiştirıldiğini söylemiştı. Başa geçen kışinin taraftarı olmayanlara ekmek yoktu ülkesınde. Afrikalı meslektaşım sorusunu sorarken, ben onun ruh haletini bıiıvordum Ama soru sorduğu kimseler bilemezdi. Ve dedi kı Afrikalı gazetecî: cŞurada hepiniz konuşup, seçim sonuçlarını yorumladınız Acaba hepiniz ayrı ay.rı mensup olduğunuz. ya da tuttuğuru7 partılerinızi sbylesenız daha ıyı olmaz mı? Biz de. o zaman sözlerinizi daha iyi değerlendirebıliriz.» , (Oevamı Sa. 7. Sü. 1 deı Meclis Başkanı, «Anayasa değişMiift' ve reform kanunları bu dönenide çıkar» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün Meclis Başkam Sabıt Usman Avcı ile bir saat on dakıka sü ren bir görüşme yapmıstır Avcı görüşmeden sonra gazete cilere şunlan söj'lemiştır: «Sayın CumhurbaşkHnı Meclis te grubu bulunan partı ııderlen ve grup Daşkanlan ile KonuşttıK tan sonra hükümetin ihtiyaç gSs terdiği ve Mediste bulunan Ana (Devamı Sa 7. Sü. 3 deı Konuk Dışişlerı Bakanı, Bulfiaristan'ın uçak kaçırma olavlanna ilişkin uluslararası nnlav mayı imzaladıS'nı ve anlasms hükümlerinin »ynen tatbik edil digini belirtmiş. >Bu snlaşmaya Eöre. Eulfrar Hıikümeti, uçak kaçıranları mahkum etmeye mecburdur» demıştir. Bakan Mladenov. 3 Mavıs'ta THY ucafiını kacıranlarln hapse mahkum edildiklerım son kaçırrna (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) Uçak kaçırma olaylan «İHRACAT ÎÇW YETER SAYIDA TÜCCAR YOK» • SANAYl KONGREStNDE PAKtSTAN'IN ALMAYA HAZIR ULDUGU 120 KALE.M MAMULÜN tHRAC EDÎLF.MEDÎG1 BELİRTİLDÎ Korsan öldürülerek rehine tuttugu hostes kurtarıldı [D1Ş HABERLER SERVİSİ] FRANKFt'RT Kanada Hava Yollarına ait boş bir DC8 uçağını Frankfurt Havaalanında ele geçirerek hostesini rehine alan hava korsanı, dün 16.30'da keskin bir nişancı tarafından vurularak öldürülmüş, hostes*de kurtarılmıştır. vak olduğu sanılmışsa da,' Al.man Polisi, ceset üzerinde yaptığı t^şhisten kendisinin Viktor Widere aiJmda bir sabıkalı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Polis, Viktor Wieder1n, Duisburg'da oturan bir Yukan Silezyalı olduğunu da açıklamıştır. ANKARA 1972 Sanayl Kon»resınin son gününde, konuisrı bakımından bölümlere aynlr.rak şunulan tebliğlerın özeö genel kurula sunuimuştur Bu arsrta çalışmaları tzleyen üyeier. Sonuşmalarında Pürkıyede ortalaıra Geiıeı Müdüı ftmrünün bu ouçuk yı» olduğunu bunun da (nıruluşlann yaranna değil zaranna bir sonuç doğurduğunu öne sürmüşlerdir Bu arada tekrik kurulu$ların başında olan genel mücîür sevıyesindek] yetkllilenn Hukuk veya Siyasal Bilgiler Fa. kültesi mezunu yerine ilgill mühendisler arasmdan seçilmesı ıstentniştir. • (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) • Gerçek kimliği Nasıl öldürüldü? Öldürülen hava korsanınm, önceleri akıl hastası bir Çekoslo ALEM YAPAN AMERİKALI KIZ İNTİHAR ETTİ, DÖRT ERKEK ARKADAŞI ALKOL KOMASINAGİRDİ İZMİR Amerikalı 17 yaşuıda Melonıe Robert Derrel adında bir kız, önceki gece birlikte içki âlemi yaptıklan dört Amerikalı erkek arkadaşının birinin evinde, kendisini pencereden ?şa ğı atarak intihar etmiştir. Olaydan sonra Talâtpaşa Bulvarı Harputlu Apartmanının 7. katındaki dairede yapılan aramada; dört Amerikalı erkek de, yatak odaşında koma halınde bulunmuştur. Soruşturmada, Amerikalıların alkol komasına Cirdikleri anlaşılmıştır. Derrel, tzmir'de eörevli bir Amerikalınp kuıydı. Balaıı, Asutay ve Çınar,; dün AP'ye girdi ANKARA (Cnmhnriyet Börosn) Bağımsız üç milletvekilı dün AP Genel Merkezınde düzenl& nen törenJe AP'ye girmışlerdir Genel Başkan Süieyman Qemirel'in hazır bulunduğu tören. de AP've girenler sunlarcfır: • Birlik Partisi eski Genel Başkanı Ankara Milletvekil) Hüseyin Balan, Birlik Partisi eski Sıvas Milletvekıli Hüseyin Çınar ve CHP'den kontenjan milletvekili olarak fzmir'den seçilen sendikacı Bnrhanettin Asutay. İstekleri 24 saat içinde yerine getirilmezse rehine tuttugu hostesi öldürerek uçağı havaya uçu racağını bildiren hava korsanı, bu arada, kendisine bir radyo verilmesini istemiştir. Havaalanı yetkilileri, korsana radyoyu verecekleri sırada daha önce çe(Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) •Norveç .. fiyordlarında esr.arengizbir denizaltı dolaşıyor . Basbakan Mfelen, «Sanayileşemezsek Ortak Pazar'ın bir iç pazarı haline geliriz» dedi KAYSERİ Basbakan Ferit Melen, Kayseri Çinko Kurşun tzabe ve Rafinaj tesislerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayileşme zorunda olduğunu belirterek. «Sanayileşmezsek. Ortak Pazar'ın bir iç pazarı haline geliriz» demiştir. (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) OSLO . Norveç askerî makarnlaru dün, ülkenin Batısındaki Sogne Fiyordunda bir denizaltı bulunduğunun tespit edilmiş olduğunu açıklamışlardır. Açıklamada. Henizaltının milliyeti belirtilmemiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. C da) «TÜRK GİBİ Fiyat artısında Türkiye basta' Basın KUVVETLÎ..» Jacqueline Onasis'in çırılçıplak iotoğrafları günün konusu oldu ROMA Jacqujline Kennedy Onasis'in, «Playmen» dergisinin son sayısında yer alan renkli çıplak fotoğrafları, Italya'da günün konusu olur ve dergi birkaç saat ijınde bütün bayilerde tükenirken, Roma Savcılığı, Playnıen hakkında kamu davası açmak için harekete geçmiştir. Bu arada bayan Onasis'ten de, dorgi hakkında davacı olup olmadığının sorulması için yetküi mer* cilere yazı yazüacağı bildirilmek1 tedir. Amerikadaki Playboy dergisinin ltalyanca kopyası olan Playmen, bayan Jacqueline Onasis'in önden ve arkadan çekiuniş tamamen çıplak fotoğraflanna, renkli olarak dokuz tam sayfasuu ayırmıştır. Skorpios adasında çekilen bu fotoğraflar, herhangi bir' sahtecilik ve fotomontaj ihtihıaline yer vermiyecek derecede nettir. Dergi fotoğraflann ne vakit çekildiğini belirtmediği gibi. kameramanlar hakkında da hiçbir hilgi vermemiştir. Söylentilere Söre, bayan Kennedy'nin Skorpios adssında, çıplak olarak günef banyosu yapıp denize girdiğinin bütün dünya basmında ilânından sonra, aralarında birkaç îtalyanın da bulunduğu 10 kişilik uluslarârası bir fotoğrafçılar ekibi; İSÎJ yılı Ocak ayından itibaren adaya sızmanın yollannı aramaya başlamıştır. Bu ekip, bu yılın sonbahar aylarına kadar uzun bir çalışma devresinden sonra istediği fotoğrafları elde etmeye muvaflak olmuştur. Adanm son derece sıkı bir $eCılde kbrunması nedeniyle gızli yolîan deneyen fotoğrafçılar, nihayet bundan 30 veya 40 cün kadsr önce kiraladıkları sürntli bir motor ile Skorpios adası açıklarında demir atmışlardır. Birkaç (Devanu Sa. 7, Sü. 4 de) Fatih'ten istifalar NADİR NADİ (Devanu Sa. 7, Sü. 6 da) CHP Fatih ilçesinden 205 üye, istifa etmiştir. İstifacılır, basma gönderdikleri ortak bir bildiride, yakında CHP Istanbul örgütünden yeni kopmalar olacağını da iddia etmişlerdir. JACQUELINE ONASIS
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog