Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İNGİLİZCETÜRKÇE REŞAD GÖNDEM SÖZLÜGÜ „ Yazanlar: Yayımlayan: OKUL • RUŞEN I ALAYLIOĞLU GÜVEN BASIM ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerleri : Ocak Kitap Oağıtım v« BATEŞ İstanbul um hu Kurucusu: TUNTJS NADİ CEM YAYINEVİ sunar Nobel 1972 HEINRICH BOLL'ün EN GÜZEL ROMAN1 VEÜHİÇ BİR ŞEY DEMEDİ Türkçesl • Behçet (S'ecatigi) 49. yıl, sayı: 17353 Telgraî ve mektup adresi: Cumhurıyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 T e I e t o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 25 Kasım Cumartesi 1972 CKM V4VIMVİ c:a*»ln£lu İManbnl 7» 125 arttı Kiralar son 10 yıl içinde Kubat: Solcular, sağcı derneklere de sızdı devlet ımı AP SÖZCÜSÜ KONUSMASINDA MUHAKEMELERİN UZAMASINDAN VE KARARLARIN GEÇ ALINMASINDAN 5 İ K Â Y E T ETTİ DP SÖZCÜSÜ İSE, 12 MART'TAN BU YAN A KURULÂN İNANDIRICI HÜKÜMETLERİN OLMADlGlNI GÜÇLÜ İLERİ VE SÜRDÜ ANKARA (CmnhnriyetBürosn) Devlet îstatistik Enstitüsünce hazırlanan bir rapora gore, ülkernızde konut kiraları son 10 yılda yüzde 125 oranında artmıştır. Raporda belirtildiğine göre, 1971 yılında Türkiye'de 2 tnilyon 906 bin konut ve ışyeri kiraya verilmiş, vatandaşlar bjna sahip lerine avrtı yıl içinde 6 milyar 503 bin 976 lira kira odfemişierdir. Aynı rapora göre, 1960 yılında 82 lira 93 kuruş olan ortalama kira miktan, 1971 yıjına kadar yüzde 125 bir artış gpstererek 186 lira 51 kuruşa yükselmiştir. Aynı şekilde, 1960 yılında kiraya verilen konut sayısı 1 mılyon 751 bin iken. 1971 yıiında 2 milyon 906 bine yükselmiştir. Şehirlerde oturan vatandaşlann bina sahiplerine ödedikleri ayhk para miktan ise 541 milyon 998 bin lira olarak tesbit edümiştir. Îstatistik Enstitüsü raporundn verilen bilgiye göre, köylerde de konut kiraları artmaktadır 1960 yıhnda ortalama 32 lira 70 kuruş olan köy konut kiraları, 1971 yıhnda 46 lira 89 kuruşa çıkmıştır. • SAĞLIK ŞÛRASI, PENİSİLİNİPT YANLlŞ UYGULANMASININ ÖLÜMLERE '. ' YOL AÇTIĞINI BİLDİRDİ .»^ • çoğunlukla doktor kontrolu di' şında alınan penisilin yüzünden meydana geldiğini söylemişlerdir^ Sağlık Şurası üyeleri Sağlık Bakanhğından. penisilinin reçetesiz satılmasının kesînlikle yasaklanmasını, ılâç paketlerinın üzerine vatandaşlan uyaran bilgiler yazılmasını istemişlerdir. önetim iki ay daha uzatıldı ;• t ANKARA. (Cumhuriytt Bürosu) Sağlık Çurası'nın geçen hafta yapılan toplarrtısmda kürtaj yönetmeliğinin değiştirilmesi yolunda varılan prensip karanna göre, «Doğum yapmak istemeyen" kadınlar. devlet sağlık kuçumlarına başvurarak çocuklannı buralarda parasız olarak aldırabileceklerdir.» Avnı toplantıda, penisilinin yanhş uygulanmasmdan son iki yı! içinde 34 kişinin anafilaski şok geçirerek öldüklerinih saptandıgı açıklanmıştır. ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) Sıkıyönetimin 11 ilde iki ay daha 10. kez uzatılmasıyle ilgili ' Başbakanlık tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclîsi'nin dünkü töplantısında üç muhalif > ya karşı kabul edilmiştir.' Celnl Kargıh, M. Ali Aybar Ve Fatma Hikmet Işmen'in olumsuz oy kullandNkları oj'lamaya CHP liler katılmamışlardır. Oylama sırasında CHPli parlamenterlerin kuliste oldukları dikkati rek•mıştir. n timin kaldınlmasmı» lstemiş. AP Sözcüsü de «Muhakemelerin uzamasından ve kararların geç alınmasindan» vakınmıştır. p Gnıplar adına vapılan konusmalarda. CHP Sözcüsü «Bugüne kadar bnemli bi^ olaym cereyan etmediği Ulerden Sıkıyö Kubat'tn konuşması • Müll Güvenlik Kurulunun, Sıkıyönetimin ıkı ay daha uzatılmasını tavsiye etmesinden ve hükümet teklifınjn okunmajından sonra ilk olarak lçisleıı Ha kanı Ferıt Kubat söz ajmış, Sı kıyöneiınıln yenıden uzntılması "nin nedenlerinı açıkladıSı koı>u; masında. anarşık ulaylarla İle' (Devamı Sa. 1. Sü. 1 del Bakanlar Kurulunun bu yolda f aldıgı oıumıu Karannı oenrten Kürtai sorunu Sağlık Şürası toplantısmda, kürtaj sorunu ele alırımış, bu konuda sosyal endikasyon uygtlamasına gidilmesi kararlaştınlmıştır. Yani doğum yapmak istemeyen karhnlar bulunduğu yere en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak çocuğunu aldırabilecektir.. Bunun için de halen uygulanmakta olan kürtaj yönetmeliği değiçtirilecektir. Yapılaoak değişiklikle kürtaj serbest bırakılmayacak. devlet sağlık kuruluşlarımn kontrolu.na verilecektir. Böylece kadmlar, yüksek ücretler vererek ve çoğu kez tehlikeli durumlarta karsılaşarak 6xel muayenehaaelerde çocuklannı aldırmaktan kurtulacaklardır. . Sağlık Şurası'nm bir üyesinden alınan bilgiye göre, şuraya son İki yıl içinde anafilaski şoktan 34 ölüm olayı intikal etmiştir. Bunlar sadece, adll makamlann [ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan: lıgına duyurduğu olaylardır. Ahnan bilgiye göre, bünye ve '• hastalığın durumu iyi kontrol edilmeksizin kullanılan penisilin, bazı kişilerde çeşitli alerjilerin' ortaya çıkmasına. bazı kişilerin | de şok geçirerek ölümlerine r yolaçmaktadır. Sağlık Şürasmda konuşan üyeler. bazı doktorların da buna dikkat etmediklerini, ö!üm olaylannın ise I Başbakan i : • Sıkıyönetimle ilgil i Anayasa değişikliği getireceğiz,, Melen, TÖB'ün kapatılması için dava açıldığını söyledi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) etmeleri şeklindekt maddenin ye Sîkıyönetimın ıuı ay daha uza' rine, bu defaya raahsus olmak tılmasının kabul edildigi TBMM, üzere Sıkıvönetim mahkemelerinin dünkü toplantısmda, grup, nin davalann sonuna kadar kaJmalarını sağlamak amacıyle bir lar adına yapılan konuşmalar» Ana.vasa değişiklipinı düşündükdan sonra söz alar Başbakan Melen, Anyasa Mahkemesınin bo2 (lerini ve bu konuriaki teklifi. Par dugu Sıkıyönetim Mahkemeleri tileVarası Komisyona getirertk nin Sıkıyönetimin kaldınirhasın Anayasara «çici bir m»dae eksöyledan sonra da görevierine öevam leaineslni isteyeeekleriBi miştir Başbakan, Anayasa Mahkemest nin bozduğu 30 günlük ğözaltına alma süresinin yerine 1520 günlük süre İconulmasını sağlamak için teklif geMrme:.! diişündükterini de bildirmistir Melen. parti sözcülerinin ufak farklarla Hüitlmetin ve Sıfcıypnetimln çalışmalannın olumlu yönde olduğu görüşünü ^ lannı belirterek sözlenne başlamıs. nSıkıvönetirrrtn uzatılmasım gerekli Kilan şartiar, maalesel he nüz ortadan kalkmış değildir» demiştir. Başbakan, Türkiye'yi bölme faa liyetlerinin devam ettiği nı, yurt dişındB kesit propagandalar va <Derann S» 1. S». 4 de) 4 Sümerbank, bir milyon çift ucuz ayakkabı yapacak ANKARA, (Cumhuriyct Bürosu) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez, piyasadaki ayakka1 bı fiyat astışlanyle mücadele et : mek amacıyle Sümerbank'ın bir i milyon çift ayakkabı imâl edece i ğini açıklamıştır. Sümerbank'ın ! ayakkabı fiyatlarını arttırmadığı ; ru belirten Erez'in konuya ilış1 kin açıklaması şöyledir: ! «Son zamanlarda ayakkabı fi! yatlannda görülen yükşelişler i dolayısıyle Sümerbank'ın da fi1 yatlan arttırdığına dair haberler | yayımlanmıştır. \ Haksız ayakkabı fiyat yükselişleri üzerinde titizlikle duran bakanlığımız konu üzerinde gerekli incelemeyi yapmıştır: Sümerbank ayakkabı fiyatlannı yükseltmemiştir. I Sümerbank'ın yülık ayakkabı i imalâtı 1.65O.0OO çift olup, bumın üçte biri resmi, üçte ikisi ise pıyasa tipidir. Yapılan imalâtın büyiik kısmmı ucuz halk tipi ayakkabüar teşkil etmektedir. (Devamı Sa. 7. Sii. 4 de) Kürkçü, .,; duruşmada Çayan'ı övdü, , Sarp'ı., suçiaoî"" • Halk Kurtuluş 4 *.y> Harekâtını organize eden iki kişi daha yakalandı AHMET PAFTALI (Fotoğral: a.a.) Kontrolsüz penisilin ' YAŞLI VE YALNIZ KADINLAR Ü ÜLKESİ Sosyal Demokrasi ve Batı Almanya 72 MEHMET BARLAS Hamburg'un büyük caddelerinin bir tanesinden karsıya geçiyordum. Soğuk bir yjjgmur yağı yoro^u. 'Önümdeki yaşlı ka<iıa birden sendeledı, sonra. yere düştü. Hemen koşuş'tuk ve koluna girıp kaldırmak fstedik. Ama onu kıpırdatmak bile d.oğ' ru değildi, çünkü kalp krizi geçıfiyordu. Yakındaki otomobillerden yar dım malzemesi getirdiler: Bir battaniye altına, bir tanesi de üzerine şerildı. Bir kişı de şem SARILIĞI ÖNLEYEN BtR TERKİP BÜLUNDÜ ANKARA New Yo/k Üni j versitesı profesörlerinden Dr. S. Krugman, uzun yıllar süren çalışmalarından sonra elde ettigi bir terkibin. sarıhk hastahğını büyük ölçüde önlediğini açıklamıştır. Türkiye Millî Pediatri ve Çocuk Sağlığı Kongresinde dün bir konferar.s veren tanınmış cıp doktoru S. Krugman, «Henüz sarılık aşısı b,ulunmarnış olmakla beraber, kendi laboratuvannda elde ettiği» ve «HepatitisB» achnı , verdiğı bir terkibin, bazı sarılık '< vakalarında örlleyici olarak küllanıldığını söylemişt^r. Kendisine yöneltilen çeşitli so, rulan da cevaplayan Dr. Krugman, hastalaTin kanından üretj tiği bu yeni terkibin serum gibi hazırlandığını fakat aşı gibı kullanıldığını belirtmiş. «Enteksiy.riz hepatitiz» vak'alannda yüzde 70 j oranında önleyici tesir gösterdiği ' ni ifade etmiştir. \ Soysal'a göre, işçi ücretindeki artışlar sanayiyi çökertme tehlikesi yaratıyor ;;>;,;• ^ istanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Soysal, dün verdiği «Türkiye Ka nayünde tşçi Ücretleri^ konulu konieransta işçi ücretlerindeki artışrn endüstriyı çökerticı nitelikte oldugunu iddia etmıştır. Bu arada çıplak ücretlerden ziyade' yan ödemelerin Türk sanayii için ciddi bir rısk taşıdığtnı ileri süren Spysal, «Ücretler fert başına düşen milıi gelirden, hayat pahalılığından, özellikte prodüktiviteden hızü art maktadır. Endüstrimız aşırı koruma devri geçılerek, yavaş yavaş dış rekabete itilecegine göre ücret artışlanndaki hız, rekabet gücümüzü yitirecek ve endüstrimiz çökecektir» deıniştir. , (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Bir hava korsanı, hostesi rehine aldı ESKİNİN ÜZERİNDEIEPX£NI BlR KLŞAK ÎETİ^İVOR: ÎENt ALMANLAR... ORG. GÜRLER ISTANBUL'DA Genelkurmay 'Başkanı Orgeneral Faruk Gürler. beraberinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan oldVığu halde dün uçakla Ankara'dah îstanbul'a gelmiştir. FRANKFURT Frankfurt Ha valanmda eli silâhlı 50 yasla •. rında bir adam, Kanada Hava 1 yollarına ait boş. bi uçağa girerek, hostesi rehine almıştır. Uçık, kaikışa hazırlandığı sırada içeri giren hava korsanı, silâh tehdidiyle içerde bulunan pilot ve diğer görevlileri indirmiş, hostes Margit Sommer'i re CUMHURİYET hine almıştır. Hava korsanı, reHABER MERKEZİ hine aldığı hostesin hayatma karşılık. geçen Haziran ayında Grip salgını Kuyucui'ta 3, içinde bulundukları uçağı zorla Manisa'da ise 2 kişinin ölümüBatı Almanya'ya indiren 10 Çek ne yolaçmıştır. ten biri olan 22 jaşındaki öğren Manisa'nın Selendi ilçesinde ci Lubomir Adamica'mn serbest gribe yakalanan Cennet Görmez bırakılmasını istemiştir. (72) ile Hasan Doyar (1) adn Korsan, isteği 24 saat içinde çocuk, hasıalığın şiddetinl aryerine getirilmezse, uçağı havaya tırması yüzünden ölmüstür. Ku uçuracağmı da öne sürmüştür. yucak bucağında salgın gribe GRİPTEN 5 KÎŞÎ DAHA ÖLDÜ, OKULLAR TATİL EDİLDİ yakalanan Ahmet Çelenk (65), Idris Döngel (59) ve Hatice Aydemir (8), nastalığın zatürree'ye dönmesi sonucu ölmüşlerdır. 10 BİNDEN FAZLA KAÇAK SAAT ELE GEÇİRİLDİ •' 'ANKARA Sıkıyönetirn 1 nu maTalı Askeri Mahkemesınde diin, Devüenç üenel Başkanı Ertuğnıl Kürkçü ve3 arkadaşı hakkınrla açılmış olan davaya devam edilmiş, sorgusuna devam edilen Ertuğrul Kürkçü ' Çayan'ı överken, «Atillâ Sarp kadar üçkâğıtçı bir ınsan tanımadım» demiş ve duruşmada ağlamıstır. Hakkında TCK'nun 146/1. mad siyesmi açıp. kadıncağızın başı ; desi hükmürie göre ıdam cezası Istanbul Emniyet Miidürlüüzerine tuttu. ıstenilen ErTuğru! Kürkçü. ön ğüne, Merkez Valilerinden ve Soğuk Hamburg yağmuru alcelerı Troçki'nin fikirlerine uyistanbul eski Kmnıyet müdür tında, kendisi için kurulan bu gun hareket ettiSını ve bunlan yardımcılarından Ahmet Paftageçicj yatağında can çekışiyor, Leninist Marksı*t fikirler zanlı, vökaletten getınlmiştir. 16 çiğerlerine biraz daha hava gel [ nettiğini sövlemiş. Türkiye'de aydan bu yana Emniyet Mürfur sin diye nefes almaya çaüşıyorgiriştikleri son hareketlerde «bilüğü görevinı vekaleten yürütdu yâşlı kadın... lançoyu zararla kapattıklarını» mekte olan Merkez Valilerinden belirtmlştir Kürkçü. A«keH Sav Acıyerak; fakat zalim bir mecının bir sorusu üzerine, Dev • Emekll Tuğgeneral Nihat Asrakla eğildım Çok yaşlıydı... lantürk ise," tçişleri BakanlığınGen.ç'in kendisinden önceki (îeÇarşıda, pazarda, çayhanede daki merkez valiliği görevine nel Başkanı için ağlayarak şunrastladığım diğer yaşlı Alman dönecektir. ları söylemistir: » katfmlarından farksızdı. Sırtında, kimbılir hangı dev mağa/a(Devamı Sa. 1, Sü. 8 de) Aslantürk ne diyor? dan alriığı yakası kürklü paitosu; basvnda da, hütün benzerAslantürk, kendisi ile yaptıî'leri gibi itina ile yerleştirdiği Türk Yugoslav • •.mız görüşmede. «Gorev benım acayip biçımli şapkası vardı. Hatçin her verde kut^aldır Tafif kavkılmıştı sımdı bu şapka.. ortak büdirisi sarrul Basanlıgındır Böyle Gözlerı, sıkışan yüregınin ve'rblr tıaber aldım. fakat kesın emdığı acıyı aksettiren. biraz dalrt henüz tebellüğ etmedim. Egın bakışlarla doluydu. Azıcık sasen kadrom merkez raliliğida havret varcfı bu bakışlarda dir» demıstır Başına böyle bir şey na«U. geBu konuda ki Kararnamenın ölirmiş diye sanki ha'yret ediyor' nümüzdekı sünlerde çıkarılması du. • ' ' • beklenmettedir Yaşadığı uzun ve maoerah ha37 nakil ve terfi yatı düşünüyordu belkı Genç kızlığında İlk dünya savaşını ve . Bu aracta tstanoul Emniyet yenilgivi görmüştü. Weimar Müdiiriüğüııae görevlı 37 kişinin Cumhuriyetinı sona erdıren Hitnâkü ve tayınlerı Ue ügilı olarak ler iktidarını ve veni bir dünya a.vrı oır Kararnarne nazırlandıgı savaşını da vaşamıstı Sonra yıılen <ürülmüştü) Bazı çevreler re yenilgi ve bombalar altında Valıleı arasında ca nakiller yaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) yıkılan evinin enkazı... Arkasınpılacağı yolunflakı söylentılerm dan işgal... Derfcen ,veni bir Bir süredir ülkemizi resmen ! yogunlâştığını öelirtmişlerdir. Cumhuriyet daha.. En sonunda ziyaret etmekte olan Yugoslav" j da Sosyal Demokrat bir AlmanBaşbakanı Cema) Biyediç'in yurya ve bolluğun hudutsuzluk kadumuzdan ayrılmasmdan sonra zandığı bir tüketim toplumu. yayımlanan ortak bildiride Krbrısla ilgili olatek •iki Ba?bak,an (Devamı Sa. 7. Sü. 4 del Kıbrıs sorununa. Kıbrıslı Türk ve Rumların larn bir hak esitliğinden yararlanmalanna ve banş ve 1 güvenlik içinde yaşamalanna ! imkân verecek banşçı bir çözüm I yolunun en kısa zamanda bulu ' nacağı ümidini izhar etmişlerdir» i denilmiştir j Paltah, istanbul Emniyet Müdürü oldu «Kıbrıs'ta tam hak her iki toplııluk, esitliğinden yarnrlanmalı» Ortak bildiride Avrupa Güvenlik Konferansı ile ilgili olarak şu görüş yer almıştır: (Devartiı Sa. 7, Sü. 5 de) 1973 Bütçesi, 8 milyar fazlalıkla 59 milyar a yukseldi İstanbul'da durum istanbul ll Sağlık Kurulu dün toplanarak, «Grip» konusunu gö rüşmüştür. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada; cHastalığm, ısmın değişmesinden mey dana gelen. jTiVtan solunum volları hastalığı» olduğu belirtilmiştir. Okullar.. Grip salgını nedeniyle, dün de BinRÖI, Mardin, Erznnım, Manisa, Viranşehir, Kınkhan, (jokçeada ve Alaşehir'de okullar, değişik sUrelerle tatil edilmiştir. Yeşilköy Hava limanı gümrüğüne, Amerika'dan kargo olarak gönderilen iki sandığın için ! de, 10 binden fazla kaçak saat bulunmuştur. 300 kilo ağırlığındaki sandık | lar, başka mal kaydıyle gümrilğe verilmiş, ancak gerekli işlem yapılmadan. bir telefon ihbârı sonucu, olay, meydana çıkmıştır. İhbar sırasında. san,dıklann ANKARA, (Curahuriyel gümrük görevlilerinin imza?ını taklit ve sahte evrakla çekilYurdumuzu resmen ziyaret etmek istendiği de bildirilmiştir. mekte olan Buigaristan Dışişlen Açılan sandıklardan. «Hislon». Bakanı Peter Mladenov ile resmî «Omega» ve «Nacar» marka sa göriişmelere dun Dışişlen Şaatler çıkmış; sanıkları saptanakanliğında başlanmıjtır mamıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Mladenov'la görüşmeler başladı ANKARA Maliye Bakanlığı, 1973 malî yılı bülçe kanunu tasa rısı uzerindeki çaltşmslarını tamamlamış ve bütçeyi 59 milyat ' 100 mîivcın lirs olarak tesbit etmiştir Önümüıdeki eünlerde Ba kanlar Ktıruluna sevkedileceği ve bu avın sonunrta do Parlamen to" «unulacağı biidirikn 1973 hilt L çesı. gpcen vı'ın oü çesinden sekiz milvar Jirs fazl* olarak düzenlen miştir. • 1973 genel bütçesinden cari har camalar için en Vüksek ödfnek, rlokuz lcüsıır milyar Irrs ile Millî Savunma Bakan'ığına. iltı' bucuk milyar lir? ile Milli Eeitim Bakanlığın» v iki milvar lira ile de Saslık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ayrılmıştır (Devamı Sa. î. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog