Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

v Cumhuri/et BASIN AHLÂK YASASINA UTMAYI TAAHHÜT EDEK. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecillk T.A.Ş. adma „ NAZİME NADİ Sorumlu Yan tfleri Müdürü: OKTAI KCRTBÖKK Basan ve Vayan: CUMHURİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. CaŞaloğlu Halkevi Sk. N o : + fC * OMCni AD. D U n U L A n . ANKAHA: AtatOrTc Bulvan Tener Apt" Yenisehlr Tel: 120920 129544 1 3 6 12 ABONE ve İLÂN îurt td Ayhk Ay&k Ayhk Ayhk SZ50 67.50 135. 270. Baslık (Maktu) 350 Lira ÎZMtR, Fevzipasa Bulvarı Aflaroglu Ishanı Tel: 31230 24709 GÜNBY ÎLLERL Kuruköprü S4 tokak No. 40 AOANA Itl: 4550 3834 Xurt Difi 43. 135. 270.540. 80 2. ve 7 nci sayfa (Santlml) 3 üncU «syf» (Santimi) 85 4. 5. 6 ncı sayfa (Santünl) 75 Nlşan. Nikâh, Evlemne. Doğum 100 Ölüm, Mevlit, Teşekkür (5 Sm.) 100 Ölüm, llevüt, Teşekkür 23 üncfl (5 Sm.) 150 SAY1SI 75 KURUŞ Sıkıyönetimde (Bastarafı L Sayfada) nin birbirleriyle ilişkili faaliyetleri anlatılmış, «Türkiye Halk Kurtulus Ordusu<nUn faaliyetleri konusunda şu bilgi verilmistir: • Diğer örgütler glbi teşkilâtlanmaya itibar' etmeden kırlardan şehirlere yönelen bir rota üzerinde öncü kadrolarla iç savaş çıkarmayı amaç edinen bu örgüt, «Foko» tabir edilen 37 kışilik hücrelerle faaliyetini sürdürmüştür. Bu örgütün sabotaj, tahrip, adam kaçırma ve haberleşme planları ele geçirilmiştir. Bu plan, polis telsizlerini ele geçirme, dlnleme, kanştırma, yurt dışı haberleşmeruin yamsıra model füze kullanarak 300400 metre mesafedeki hedefleri tahrip etme gücüne ulasmanm olanaklarını tasımaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz bu 8rgüt artıklannm izleri üzerinde önemli ipuçları elde etmij bu lunmaktadır. YakaJanacaklannı anladıldan sırada intihar eylemi dedikleri eylemlere tevessül edip kendilerihi yurt dışına atmaları önemli belirtilerdir.» gizlik vt. kararı verilmiş bulunmaktadır. Halen askerl mahkemelerimlzde 111 dava dosyası tferdesti rüiyettir. Jstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı muhtelif yerlerde 6 ceza ve tutukevi bulunmaktadır. Buradaki tutuklulann sa yısı 477 kişi olup, bu miktar *ık sık değişmektedir. Yine Komutanlığa bağh gözetim evlerinde halen 18 ki?i vardır.. Daha sonra, «önemli soruştur malar» ın ıımlar olduğu belirtilmiştir: (T) Çayan ve arkadaşlannın ce zaevinden kaçması, Kızıldere olayı ile ügiU THKP ve Cephesi ne ait sorusturma son safhasına gelmiştir. Bu dava 254'ü tutuklu, 435 samğı kapsamaktâdır. Bir kıstnı hakkında görevsizlik kararı verilebilecektir. Davanın bir ay içinde görülmeye baslanacagı ümit edilmektedir. (3) Madanoglu ve arkadaflan hakkmdaki hazırlık safhasında bulunan dava için pek yakında karar abnaeagı umulmaktadır. Q) «Sandık Cinayeti» İle ilgili asıl fail yakalanamadığı için mahkemeye intikal ettirileme rolstir, (i) Kültür Sarayı, Marmara ve Eminönü gemilerine yapılan sabotaj olayları ile ilgili 22 kisi tutuklanmıştır. (5) THTCO veya Sosyalist Devrimcilerin sabotaj ve bomba patlatma olayında sanık saym 50'yi asmıstır. Tutuklu sayısı 34'dür, Kaçanlann yıkalmması na çalısılmaktadır. (g) Proleter Devrimd Aydınlıkın Markslst ve Lenlnist bir amıca vırmak üzere yurt dısın daki taraftarlariyle işbirligl yap mak suretlyle faaliyete geçtikleri tesblt edilmiş, 20'den fazla sanık tutuklanmıştır. (7) Yapılmakta olan bomba pat lamalanyle ilgili soruıturma sırasında olaylara isimleri karısan ya«ar Ohan Selçuk, llhaml Soysal ve Dogan Avcıoğlu, bu husustaki ifadelerine müracaat edil mek üzere Komutanlıkça göıalbna alınmış v e bilâhare toplanan delillerle Aakeri Savcüığa sevkedüerek yetkili mahkeraece yapılan torgulan sonunda tutuk lanarak Askerl Cezaevine kapatü mtalardır. Haklarındaki hazırlık tahkikatı yurütülmektedir. Yapılan tahlillerde (Baftarafı L Sayfada) TBMM bütünüyle (Bastarafı L Sayfada) önem taşır. Onun için, TBMM, demokrasiye bütttaüyle sahıp çıkmalıdır. ülusca benimsediğimiz • özgürlükçü demokrasınin bütün özgürlüklerini ve o özgürlüklerin güvencesi olan bütün Anayasal kurumlan da konımalıdır. özgiirlüklerin kısıldıgı, demokrasınin kolunun kanadıran kırıldığı, güvencelerinin yıkıldığı bir ortamda, TBMM, tek başma ayakta durama», kendi varlığım ve yetkilerini de koruyamaz.» Soru Çeşitli beyanlarınızda partilerüstü hükümet formülü yerine partilerarasl hükümet fikrini savundunuz. Sizce, Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde bir partilerarasl hükümet kurulması olanağı var mıdır? Seçimlerden önce bir AP • CHP koalisyon hükümeti kurulması düşünülebilir mi? Cevap «Melen hükümeti ışbaşında kaldığına göre yeni bir hükümet düşünmek bize düşmez. Biz ancak genellikle hükümet kurmanın olağan ve geçerli kurallan üzerinde duruyoruz. 20 aydır uygulanan «Partüerüstü Hükümet» biçiminin geçersizliğinl belirtiyoruz. Olayların, deneylerin de bizı doğruladığına inanıyoruz. Bize göre doğru olan, tek parti hükümeti dışında bir hükümet kurulması gerektiğinde, hükümete katllacak partilerin, hükümet kuruluşunu ve programım aralannda önceden görüşüp tartışmalan ve hükümetin gerek kuruluşu gerek programı üzerinde bir uzlaşmaya varmalandır. Çok partili rejimlerd'e uygulanan ve geçerli olan karma hükümet kurma yöntemi budur. Bu yöntemle kurulan hükümetler, «partilerüstü» denen ve sanırım ilk kez bizde denenen hükümetlerden daha «kuvvetli ve inandıncı» olurlar. Hükümete katıia* partiler, hükümet programım birlikte hazırlamış ve kendi serbest iradeleriyle kabul etmiş olacaklan için kendilerini programa daha çok bağlı sayarlar, programm uygulanabilmesi için daha içtenlikle çalışma zorunluğunu duyarlar. Bunlar bizim, hükümet biçimi üzerinde genel düşüncelerimizdir.» Tatiller sürüyor • Tozgat'ta beş gündenberi kapalı bulunan ilk ve orta dereceli okuDardaki tatil süresi fid gun uzatılmıştır. îlgililer, uzatma ka rarını salgının büttln şiddetiyle sürmesi ve halkın yüzde 35'inin yatakta bulunması uzerine almıştır. Ağn, t'rfa, Birecik ve Tatvan' daki okullar da 37 gün arasında tatil edümiştir. PaTtilerarası Komisyon^ Güvenlik Mahkemeleri konusunu gonıştıı ANKARA, (Cnmhuriyet Bflrosu) Anayasa değışıklikienm görüşen Partilerarasl Komlsyon dün ı ögleden önce ve ögleden sonra' yaptıgı orurumlarda, Devlet Gü« venlik Mahkemelen honusunu görüşmeye devam etralştıı Yapılan açıklamaya göre, dünkü çalışmalar sırasında, surulacak Güvenlik Mantemeten yargıç ve savcılannın atama usullerı ile bu mabkemeiertn Uıuyaca göre nasıl kurulup Kaidınıabilecefı ıncelenmış, savunma nakkı zedelenmeksızın adaletın nızi» ye nne getırilraesını sağlayacak usul hUkUmlen Ue mankemeieıin 5teki çalışma esaslan görüşülmüş tür. Fiyat artışında (Bastarafı 1. Sayfada) itibariyle fiyat artışlaıı şöyledir. ıKanada (4.7), ABD (2.9), Japonya (5.6), Avustraiya (6.1). Belçika (5.4), Pransa (6.1), Almanya (5.7), Yunanıstdn (4.C), Italya (6.0), Ingiltere (6.6), îslanda <13.6), Yugoslavya rıı^) B Bu arada Hcaret Bakanugı tarafmdan hazırlanan rakamlarda toptan esya fiyat İanna göre Eylül 19711972 tarihlen arasıncıa yüzde 18 artış olduğu belirtılmıştir. Ankarada geçinme endeksınin yıl sonu itibariyle yüzde 175, Istanbulda ise 17.0 olarak gerçekleşeceği yetkililerce ifade edil miştir. sonu itibanyle ancak 500 milyon dolar kullanılabilir döviz rezervi olduğu ifade edildıkten sonra söyle devam edilmektedir : «Aşağıda belirtileceği' gibi hızla artmakta olan fiyatlann istıkrarlı bir eğilime alınmaö yönünden fcısa dönemlerde, arzında tıkanıkhk olan bazı gıda maddeleri ve benzeri mallarm ithalâtı için döviz olanaklanndan yararlanılması düşünülebilir.» Piyatlarla ilgili olarak da şöyle denilmektedir: «Bu ekonomik etkenlerin yamnda fiyatlar konusundaki (bekleyişlertn) de Kısa dönemde fiyat artıslanm hızlandırdığı söylenebilir. Şöyle ki. özellikle son yıllarda talebin bazı mallar üzerinde daha fazla yoğunlaşması| na ragmen ekonominin yapısat özelliğinrien dolayı kısa süred^ her mahn arzım talebe yeterlk ölçüde arttırmağa imkân bulun* mamaktadır. i Ancak üretimini arttırma imf kanı olsa dahi, son yıllarda vay| gın hale gelen fiyatlarda artış olacagı yönündekl bekleyiçleriüretim ve pazarlama yapanlann, fiyat tesbitindeki kararlarını etkilemektedir. Dolayısıyle gelecetc^ fiyat artaşlarından artan oranda pay alabilme çabası da fiyat art ı n a etken olmakta. bfivlece kısa dönemde birbirinl izleyen fiyat artışlan diğer ekonomik faktörlerle birleşerek enflasyonu kendi tçtoda besler hale gelmekt«iir.» Gripten ölümler Devlet tstatistik Enstltüsünün hayati istatistiklerle ilgiU yayımlarmdan alınan bilgilere göre, gripten ölüm (Gripe bağlı zatürre, zatülcemp v.s. hariç) en fazla 1961 yılında olmuştur. 1961'de gripten Türkiye'de 132 kişi öknüştür. Yıllara göre, gripten ölümler şu seyri izlemiştir: (Keyler hariç) 1960: 43 kadın, 65 erkek, toplara 108; 1961: 64 kadın, 68 erkek, toplam 132; 1962: 28 fcadm, 35 erkek, toplam 63; 1963: 301 kadın, 21 erkek, toplam 51; 1964 { 27 kadın, 31 erkek, toplam 58; 1965: 10 kadın, 24 erkek, toplam 34; 1966: 22 kadın, 16 erkek, top lam 38; 1967: 21 kadın, 36 erkek, toplam 57; 1968: 32 kadın. 20 er kek, toplam 52; 1969: 30 kadın, 20 erkek. toplam 50. 1960 ile 1969 yülan arasında gripten top lam olarak 317 kadın ve 336 erkek olmak üzere 653 kişinin ökmUs olduğu saptanmaktadır. Hükümete verilen rapor Fiyat artışlan ile ilgili olarak yetkih kuruluslarca nazırlansrak hükümete verilen raporda fiyat* artışlan için daha etkin ve kök lü tedbirler alınması istenmıştir. Raporlarm birinde genel talep Ue ilgili olarak şu görüşior dile getirilmisör: «Son aylarda tüketimde ,önemli artışlar görülen, otomobil, televizyon, buzdolabı. çamaşır malcinası gibi dayanıklı tüketim mallarmm artan üretlm kapasitesi. daha yuksek fiyatlarda da olsa ara malının tedarikini ekonomik hale Retirmıstir. Bozbeyli (Bastarafı 1. Sayfada) «Kurucu Meclis fikri, demokratik nizamda bir sıhhat bozukluğu alametleri üzerine çıkmış i tır. Ancak Saym Ecevit'in ileri . sürdükleri ile Kurucu Meclis söylentileri aynı şeyler değildır. Ecevit'in sözlerine göre. ortada I bir Kurucu Meclis vaadi vardır. Oysa CHP Genel Baskanı, Mecliste bu konudaki konuşmasında Kurucu Meclis söylentilerinden bahsetmernis, yanl meseleyi sadedi tfışında incelemişür. Kurucu Meclis vadini kim yapmı?tır. Kim elinin tersiyle reddetmiştir? Kim kabul etmlştir. Sayın Ecevit bunlan açıklamımıstır. Onun için Ecevit'in bunu, partisinden istifa edenleri kCçük düşürmek için ortaya koyduğu bir beyan. olarak görüyoruz. Ancak parti içi tartışmalar yapüırken, rejimi yaralama pahssına yöneltilen isnatlan yersiz buluyoruz. Ta ki, Sayın Ecevit vaatleri yapanlan açıklayıncaya kadar, aynca vaat de, vadi yerine getirebilecek kudret de klmseler tarafından yapılırsa bir önem taşır.» Bozbeyli, Demirel'in Ecevit' ten sonra Mecliste yaptıgı konuş mayı eleştirmiş, «Saym Demirel herkes kendi koltufîuna sahip çıkmalıdır, diyor. Kimdir bu herkes? Biz her seyden 8nce AP' nin kendi koltuğuna sahip olmasını ve bu koltuğun gereklerini yerine getirmesini sart görüyoruz» demistir. (THA) Türkiye İhtilâlci İşçi Köylü Partisl Daha sonra, Türkiye thtilalci îşçi . Köylü Partisi konusonda bilgi verilmiş, bu örgütün asm sol çevrelerde «Proleter Devrimei Aydınlıkçılar» olarak nitelendirildiği belirtilmi», «Sorguıu An kara Sıkıyönetim Komutanlığmca yürütülen bu örgüt militanlarından Istanbul bölgesinde faaliyet gösteren 50 kadan yakalanarak Ankara'ya sevkedilmişlerdir» denihnis, örgütün programının ele gecirildiği belirtUmiştir. Brifingde bu örgütün prograrnından bazı bölümler de okunmustur. Bulgaristan (Bastarafı 1. Sayfada) Mladenov, güvenlik ve işbiriiği için Avrupa Konferansının toplanması müteşebbisleri arasında bulunan Bulgar Hükumetinin, Helsinki'de baslayan çok taraflı istişareleri memnunlukla karşıladığını da bellrtmiştir. Dışişleri Bakanı Haluk Bayülken de konuşmasında, Türk • Bulgar ilişkilerinin iyl komşu | luk ilkeleri çerçevesinde hızla geliştlğini belirtmiş, Kıbns konusuna da değinerek, «Türkiye ve TUrk cemaati, Ada'da sürekli bir barışın kurulabilmesi ve tüm Kıbns halkımn refah ve saadetini, Kıbns Cumhuriyeti'nin bagımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünün devamının asıl garantisini teşkil eden Türk toplumunun eşit ortaklık statüsünün mutlaka muhafazasında görmektedir» demistir. Anayasa değişikliği Fiyat artışlan Efiıkçü'BÖn (Bastarafj 1. Sayfada) Ertuğnıl Kürkçü, 1955 yılında Once Siyasal Bllgüer Fıkültesmte Sosyalist Fikir KulUbU adı ile bir teşekkülün kurulduğunu, bunu diğer fakUlteler ve ytlksek oaıülarda teşJdl edllen Sosyalist Fikır Kulüplerlnin ızlediğim blldJnniştir Sosyalist Pklr Kulüplerlne, bütün sosvalistlerin Hye o'duklannı, ancak altı ayhk aday devresi geçirdiklennl, bu devre içnde Uye olan sahsın sosyalist olup olmadığının araadıj'.nı lfade eden KUrkçu, daha büyük bir çogunluk olan devrimci lerln Uye yapılabilmesi İçin 1969 yılında Federasyonun adının değiştinldiğini sözlerine eklemişür. (RA) Soru Anavasadaki değişiklikler hususunda AP ile hangi noktalarda blrleşebilirsiniz? Cevap «Geçen yaz baslannda çalışmaya baslayan Partilerarasl Anayasa Komisyonu, bazı Anayasa değişiklikleri üzerinde görü? birüğine varmıştır. O arada, bazı konularda Anayasa değlşikliginln gerekstz olduguna tfair CHP'nln öne sürdüğü görünler ffe kabul edllmistir Demokratik Devrimci İşçi Köylü İktldan Örgütü Bundan sonra, Demokratik Dev rimci İşçi Köylü Iktidan 6rgütünün Arikara dışında faaliyete geçtiği, uzun vadeli bir planı uygulamaya koymak isterlerken 12 kişinLn Ankara Sıkıyönetim Ko mutanUğınca yakalandıgı bildirü nüştir. Diğer gruplar «Perde arkasında kansık fıallyetli gruplar> örgütü hakkında da şu bilgi verilmi*tir: • Bu grupta asırı sol cephedeki her tasın altından Mihri Beül ve Hikmet Kıvücımlı'nın çıktıgı, bir vakıadır. Bu örgütler, ayn eylemler ortaya koymaktan vaz«eçip, müşterek cephe teakil etmeleri için her çabayı gÖEtermiı lerdir. Hikmet Kıvılcımlı'nın 5lümünden sonra da Mihri Belli aynı gayretleri lürdürmektedir. Halen sıcak operasyon altınd* bu lunan bu konu hakkında şimdllik daha fazla bilgi verilemeyeceğinin hosgörü Ue karşılanacağından emin bulunmaktayız.» Sorular Cevaplar 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komu tanı Orgeneral Faik Türün, dtln yapılan briflngten sonra gazetecilerin çeşitli sorularını cevtp landırmış, beş ay önceye oranla olayların çapında büyük ölçüde azalma olduğunu söylemistir. Anarşinin kökünüa kazınmasının mümkün oldufuna belir» ten Türün, «Âncak huküt ve kanun deVletl olan memleketimlıde sabırlı bir çalışmaya ihtiyaç vârdır» demistir. Orgeneral Türün, Sıkıyönetimin etklsini vatandasa hissettirmeroeyt çalıştıklarım söylemif, işçi ve öğrencilerin bulundukları ba« yerlerde küçük olayların görüldüğünü, eyleme dönüşebilec«k olayların e}ması halinde yeni tutuklamalar meycTana gelebilecegini hatırlatmıştır. THKO Davası Ota y an dan sosyal bir sınıfm dlger sosyal smıflar üzerinde tahakkümünü tesis amacıyle gizli tirgUt kurmaktan sanık Olca Altınay ve arkadaşlannın durusmasma dün de 1 Numaralı Sıtayöneüm Mahkemesinde devam edümiştir. • Durusmada, sanıklar hakkındald yazılı deliller incelenmiş, mnhtelif aramalarda tutulan zabıtlar okunmuştur. Sanıklardan Huriye. üstün'ün evinie yapılan aramada, gizli bir bölme içinde ele geçen deliller arasında bir de tabanca bulunduğu bildirilmişUr. Sanıklar, okunan delillere bir diyecekleri olmadığını söylemişlerdir. Duruşma dosyadaki yazılı delillerin okunmasına devam olunmak üzere başka bir güne bırakılmıştır. MGP, REFORM KANUNLARININ ELE AL1NMASIN1 İSTEDİ ANKARA, (Cumhnriyet BBrora) MGP, TBMM Ortak Grubu top lantısından sonra yayımlanan bil diride «Hedef, son bagımsız Türk devletini parçalamak ve içten yıkmak isteyenlere karşı devleti mizi korumaktır» denilmekte ve seçimlerin zamanmda yapılmasınin bir Anayasa geregl olduğu hatırlatılmaktadır. Önümüzdeki aylarda, ekonomik ve sosyal konularla ilgili reform kanunlanmn da çıkanlmasmm lüzumuna deginilen bildiride özetle şöyle denilmektedir: «Hükümet, programda vaadettiği bütün kanun tasanlarını, hazırlamış, Bakanlar Kurulunda inceleyerek, TBMM ye sunmuştur. Şimdi, parlamentonun iam bir sorumluluk duygusu ile kendisine düsen görevl yerine getirmesi lâzımdır Mİllet Meclisi seçimlerinin en geç belli bir tarihte yapılması nasıl Anayasa emri ise seçbnlerden önee anarsiyi önleyici kanun değişiklikleri ile reform kanunlannın çıkanlması da aklm ve sagduyunun gereğidir. Bu işîer mutlaka seçlmlerden önce tamamlanmalıdır. Seçimlerden sonra 12 Mart önceeindeki anarşlk duruma tekrar dönmek soz konusu olmamahdır.» Sltndi. Üzerinde ilke olarak anlaşmaya varılan Anayasa degisikliklerinin somut formüllere baglanması İçin çalışılıyor. Güvenlik Mahkemeleri konusunu, CHP demokratik hukuk devleti kurallan dışına çıkılmaması, yargı bajhmsizhgın'n «edelenmemesi, temel hak ve öz gürUiklerin kısılmaması şartıv Resmi görüşmeler bugün le, Rörüşmeye devam etmeyl ka Türk • Bulgar resmi görüsbul etmektedir. Parti Meclisi meleri, bugün başlayacaktır bunu, hUkümetten aynlma kaBayülken İle Mladenov arasınranyle birlikte açıklamıstır. dakl görüşmelerde, uluslararası Anayasamn bUtünlügünü boza sorunlarla ikili konular ele alıoak, demokrasiyi ve demokratik nacaktır. Konuk Bakan, bugün hak ve özgürlükleri tahrip edeCumhurbaşkanı Sunay ve Başcek, anayasal kurumlan etkisiz bakan Melen tarafından da kaduruma getirecek yeni Anayasa • bul edilecektir. degişlkligi istekleri öne süriilResml görüşmeler, yann da mezse, Anayasa ile 1 * 1 1 1 1 bir devam edecek ve Mladenov, ayyeni alyasal bunalıma yol açılnı gün îzmir'e gidecektir Bulmaksızın, partiler arası anlaşma garistan Dışiflerl Bakanı, Pa kısa zamanda kesin bir sonuca zartesi günü tzmir'den IstanbaglanabiUr. aksi halde. seçimbul'a geçecek. Salı günü de Soflere kadar geçecşk, ranjan, .lysjr ya'va rtoneçektir. An«şa ||rtıs^rljlk b*| Bir vandan artan talep içinde dayanıklı tüketim mallarına yönelen payın şimdiden çok yüksek orana ulasmıs olmasi, bir yandan da bu tıp mallare karşı talebin reklâm. taksitll satıslar [ gibi vollarla artma hızında görUlen sürekli artış. tmalât sanayünin tüm dallanndakı Uretim ve fiyat yapısını etkiler ni1 telik almaktadır. Bu eğilim devam ettigi takdirde uzun dönemde ara malı ve hammadde yönünden doğacak Ihtiyaçlar vüksek düzeye ulaşacak. böylece Önümüzdeki lklüç' yıl içinde kapasitesinin artırılma olanagı kıt olan petrol flrün lerl petro • kimya mamulleri ve demtr • çelik mamullerinın çtmdikinden daha fazla oranda ithali eerekecektir Döviz rezervlerindeki gelişmeye bağlı olarak sağlanan ithalât kolaylığınm gelecek yıllarda aym oranda, (yılda yüzde 5060) artarak devam etmeyeceğl beklenmektedir. Dolayısıyle sanayinin plan hedeflerine uypun yapıda gelişme smi saglamak yönünden. dayanıklı tüketim mal İanna yönelen talebin gecikmeden kontrol altına alınması önem tasunaktadır.» Raporda, talep ile yatmm ara sındaki ilişkiye de deginilmekte ve «1973 programı Ue öngörülen hedeflere Röre toplam yatınmlar 50 milyar lira düzeyine varacaktır. Bunun gerçekleş tiritmesinın enflâsyonist baskı yaratmaması için tüketime yönelen talebin plan ölçusünde tu tulması, bunun İçin de yukanda açıklanan tlp olumsuz talep baskısının kontrol altına alınması gerekroektedir» denilmekte dir. 5 bin ton (Bastarafı L Sayfada) «TMO Genel Müdürlüüünce, tüketici halkımmn Oyat vükselmesinden korunması amacıyle evvelce Blrleşik Arap Cumhuriyeti'nden İthali cibetlne gidilen 2 bln ton oırtnce Uâveten bu defa serbest dövizle 5 bın ton uzun tanelı pırıncin daha ithali bususu Uıaleye çıkanlmıs bulunmaktadıı.» (THA1 Doğn'da sağlık (Bastarafı 5. Sayfada) tanesine karşı vatandaşm Ugısl gınıkçe azalmaya başlamıs, bu hastans hasta bakımı ile uğraşmak yerine, bölgeden gelen şoför adaylan, memur ve ögrencılere Sağlık Kurulu raporu düzenleyen bir kurum haline gelmiştir. Bölgedeki hastanelerin ne men hepsi Sosyalizasyondan son ra «tam teşekküllü» olma niteUklerini kaybettıklerinden buralarda yalnız hastalık tedavisi değil ve fakat ldari bazı formaliteler bıle yerine getlrileraez olmuş tur. Türkiyede Beçerli olan IUzumsuz kırtasiyecilik ve formalite taassubunun bir sonucu olarak ortaya çıkan bazı durümlar, içinde bulunulan sıkmtıü or tamı kat kat arttırmakta, görevlileri oldugu kadar vatandaşı da çok güç dunımlara düstirmektedir. örneğin, Hakkâri'de herhangi bir memuriyete geçmet isteyen bir vatandaş Sağlık Kurulu raporu almak İçin Diyarbakır'a kadar gönderilmekte, burada RÜnlerce surtinüp perişan olmasi hiç Umseyi Ugilendirmemektedlr. Seçimler Soru Sirce bugUnktl durumda genel seçimlere gitmenin koşullan neler olabUir? Erken seçim bunalımı önlemek için bir çare sayüabiUr mi? Cevap «Beoce genel seçimlere zamanmda gitmenm hiçbir : koşulu olamaz. Koşullar ne o ' lursa olsun, seçimler, Anayasa t da çizilen zaman sınınna kadar kesinlikle yapılmabdır. Erken j seçim konusunda bir önen olmadıgı için bir şey söylemiyorum. fakat herhalde siyasal bunakra dönemlerinde, seçim daima sağlıklı bir çözüm yoludur.» Soru Hükümet, AP Genel İdare Kurulunun karanndan i aonra bir açıklama yaparak go | reve devam edeceğirü bildirdi. I Siace hükümet, AP'nin bu kara ; rjm isabetli yorumlamış mıdır?; Cevap «Hükümetüj göreva! devam edip etmemesi. k«ndisi' nin ve Meclisin bUecegi bir şeydir. AP'nin Karannm isabetli! yorumlamp, yorumlanmadığı so [ rusu İse. hükümetle AP arasındaki bir meseledir. Kansmak istemeyiı.» Sabotajlar.. Yeraltı örgütlerinin dısla BJskileri konusunda yapılan açıklamadan sonra işçi kesiminde örgüt lenme ve sabotajlar konusunda bilgi verilmi«.tir. Bazı asıtsız ihbarlar aldıklarını belirten Turün, «lstanbul'un ülkemizde son yıllarda görüsulanna zehir atılacağı ihbar elen sabotaj, suikast, soygun ve dildi. Ancak, ihbarda belirtilen buna benzer çesitli hareketterin (Bastarah 1. Sayfada) zehirli üâç isimlerlnln yanlıs ol : bir temel doktrine dayanan beduğu saptândı. Bu türlü yanUş lirll bir stratejinin uyjçulanmaihbarlar dikkatleri başka yöne sı olduğu beürtilen brifingin biçekme amacını taşıyabilir» deYUksek öğrenim öğrencileririnci börümünün son kısmında mlştir. ni dogal Uye kabul eden TMTF Sıkıyönetimin çalısmalannm sabotaj ekipleri üzerine yöneldigi ile ona bağlı cemiyetler ve birAnarşik harek6tlerin yer yer belirterek, «Planlanan ayn bir likler ise, 3 yıl önce yayımlanan görüldüğünü hatırlatan Türün, sabotaj ın planlayıcıları yakalanbir bildirt nedeni İle mahkeme Truva uçajını kaçıranların, aramış, bunu takiben de KUltUr Sa karan ile kapatılnuştı. TMTT tle nanlar listesinde bulunmadığını, rayı, Marmara gemisi ve Emiilgili dâva her.üz Temyiz MahRomanya Hava Yollarına ait nönil araba vapuru olaylanmn kemesinde kesinlik kazanmamışuçakta tabancayl^ yakalanan tailleıi meydana çıkarılrnıştır. tır, ancak bu kuruluşa ait bina kiıinin »kıl hastası olduğundan Bunlar, mllletlerarası komünizm MilU Eğitim Müdürlüğüne teshastaneye yaUnldıgım söyleteşkilatının idare etmekte oldulim edümiştir. mistir. gu GizU Türidye Komünlst Par «îstanbul'd'a genel arama yatisi'nin öğrenci ve sendika keTMTP ve MTTB dışında kurupılacağl söylentileri» konusunda simlerine ntifuz ederek ve ortaya lan Dev^îenç ve Olkü Ocaklanbir ga2etecinin sorusuna, OrgeDüyük paralar sürerck geroekleş na bağlı dernekler ise slyasl neral Türün şu cevabı ve.rmişiirdiği va büyük maddi zararla faaliyetleri nedeni ile 12 Marttir: nllll servetlerimizin bebm olmatan sonra kapatıldıklanndan. ha nna sebep olan sabotaj olayla«Istanbul'da yent bir tatbikat len Unlverslteler ve vüksek ondır» denilmiştir. yapılması için zaruret yoktur. kullar öğrendleri tarafmdan kuSabotaj olaylannda, «Tersane Fakat, planlanmız naevcuttur. rulmuş, MTTB dısuida sadece ş Sendikasısmn rol oynadığı be Arada yapılan aramalar, norbirkaç küçük kültür ve spor der irtilen toplantıda, KültUr Saramal zamanlarda da yapılmaktaneği faaliyet halindedir •ayının yakılması, «Marmara» dır.» Yenl kanun, her fakülte ve ıın batırılması ve «Eminönü» Kolera vakaîannın çıktığı ve ıtln yarı batık hale getirilmesin yüksek okulda sadece bir tane ölüm vakalarının meydana gelle bu sendikanın bünyesinde olmasi eartı İle, dernek ve cemidiği yolundaki iddialar hakkm•eralan baa kı?Uerln görev aldaki bir söruys. Sıkıyönetim yetlerin yeniden kurulmasını önbklan Ueri sürülmüstür. Komutam. «Böyle bir çey duygörmektedtr. madım. Hastanelerden getekli sonışturmayı yapın. Bu konuda Validen bilgi ahn» cevabını vermiştir. Brifingin 2. bölümünde, itçilerin îlhan Selçuk'un, bilgisi dahiasıl aldatıldıklan, olaylar sıralinde fSzaltına alındığını belirında ele geçirilen işçllerin sözten Orgeneral Türün, işkence îrinden ortaya konmustur. iddialannın dogru olmadığını Çeşitli örgütlerin işçiler üzesöylemistir. inde üç yönlü faaliyet sürdUrükleri, birinci safhanın, «Tanııa ve ayıklama», ikinci safhaın, «Bilinçlendirme ve ö'rgüte lma», UçüricU safhanın da «Ey îme geçirme» olduğu anlatılmış, u konuda çeşitli öraekler veNimet Arda v e merhum Hayrettin Arda'nın sevgili oğulları, ilmiştir. Kadriye Arda'nın eji, Serpil Sütçüoğlu, Üstün Arda, Mehmet Arda'nın sevgili babaları, tffet Alisbah, Fasih Arda, BUge Bilgin'in sevgili kardeşlerl. Mahmut Sütçüoğlu'nun kaympederi, Brifingde, aşırı sağ faaliyetler Hulki Alisbah, Osman Bilgin, Sevim Arda'nın kayınbiraderleri, onusunda da kısa açıklamalarda Aysın • Bülent Öktem'in, Sümer Erol, Argun, Emel, Erdogan, olunulmuş, Nurcnluk ve Süley Zekl ve Slbel'in sevgili dayıları, Nurdan, Aydan'm dedeleri; ancüığm sinsi bir faaliyet için; bulunduğu öne sürülmüştür. çıklamada; Nurcnluk ve Süleyancıhğın dış kaynaklarla ili|kibulunduğu da öne sürülerek, ı örgütlerin faaliyetlerinin yaüdan izlendigi belirtümlîtir. Yeni cemiyeller TMTF'nin durumu Dönya'da Bugün (Bastarafı 3. Sayfada) yor. Kuşkulular, Moskova'nm ou konferans ile Batı blokunu dağıtmayı tasarladığmı söylüyor. Aynı endişe, Doğu'yu da ihtiyata yöneltmiş durumda. Ama bu konferans kesin olarak bir banş toplantısı. İkinci DUnya Savaşı ertesindeki Yalta ve Potsdam zirvelerinın askıda bıraktığı sorunları çözüme bağlayacak. Yeni Avrupa haritası, bütün Avrupa'lüarca kabul edilmiş olacak asıl konferansm sonunda... Sunay, Satır'la görüşecek Cumhurbaşkam Cevdet Sunay, parti liderleriyle görüşmesini bugün de sürdürerek. saat ll'de CP Genel Başkanı KemaJ Satır'ı kabul edecektir. İşçiler üzerinde üç yönlü faaliyet KENDI UÇAGINI m KENDİN YAP VEFAT Aşırı sağ.. Kadri Ferruh Arda Tann rahmet eyleye. Açılan davalar Brifingin üçüncü bölümünde, dlî çalışmalar hakkında açıklaıalarda bulunulmuş, açılan daalarla ilgili olarak şu bilgi veılmiştir: «Halen Askerî Saveıhğın eline 1282 samğı içine alan 97 dava osyası bulunmaktadır. Duntfıa sonunda 154 mahkumiyet, 69 eraat ve 82 görevsizlik, yetkl genç yaşta Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaıesi 24.11.1972 mübarek Cuma günü (BtTGÜN) öğle n»mo>ını müteakip, Kadıköy Osmanağa Camiinden kaldırılarak, Karacaahmet Aile Kabristanına defnedllecektir. A t LES t (Cumhuri'yet: 8405) Washington'da ABD ile Küba temsilcileri, uçak korsanlarına karşı ortak tutum tesbiti için görüşmeye hazırlanıyorlar. VienANKARA, (Cumhuriyet Büronı) tlan'da, Laos Hükümeti ile PatDP Çanakkale Senatörü Ziya het Lao temsilcileri görüşüyorTermen dün partisinden İstifa lar. Helsinki'de Ortak Pazar etmiştir. Termen bu konuda Dışişleri Bakanlan, birleştirilmış yaptıgı açıklamada, «Gördüğü tarım polıtikası üzerinde anlaşlüzum uzerine» bu karan aldı ma metni hazırlıyorlar. ğmı bildirmistir. Termen'in aynlmasıyle DFnln Yeryüzündeki buhranlar eskisi Cumhuriyet Senatosundakl Uye gibi devam edlyor. Fakat bu çağ, sayısı 7'ye mmiştir. Termen, görüşme ve banş arama dönemi.. AFden aynlarak DP^re girmiş Kan düşmanlannın masa başıntl. da ortak noktalar, asgaıi müşterekler aradıgına her gün şahit oluyoruz. Aynca bu toplantılar, konfe(Bastarafı 1. Sayfada) ranslar, geçen yüzyıhn ya da yagesindeki Petkim tesislerine ge kın geçmisin banş görüşmelerinlen Biyediç, incelemelerinden son den çok farklı. Artık bir Viyana ra Genel Müdür Hamza Batuk'tan Konferansının hâklmleri olan tesislerin çabşmalan ve kapaslte prensler yok ortada. Ya da, dört durumu hakkında bilgi almıştır. büyüklerin kapalı kapılar ardınBiyediç, verilen bilglden sonra, daki pazarlıkları, eskisi gibi etkı«Türk sanayünin gelişmeslnl bü 11 degil. yük bir takdir ve hayranhkla yaUluslar. banş müzakerelerindekından gördükten sonra memnunl ki eşit yerlerini, bagımsızlık aryetim bir kat daha arttı» demis zulanna kan ve ter karışfırarak tir. almaya başladılar. Yugoslavya Başbakanı Biyediç, daha sonra îpraş Rafineriai Büyük Atatürk'ttn ilkeletfiği ve Gebze'deki Arçelik tesisleri Ue politik tdeaUn bir yanı, galiba Çayırova'daki pencere camı fab gerçekleşiyor. Yanı «Yurtta sulh, rikasım geztniştir. cihanda sulh» un ikinci bölümü... İncelemelerinden sonra Istan Cihan barısa gidiyor... bul'a dönen konıık Başbakao, Mehmet BARLAS bugün yurdumuzdan ayrüacaktır. Termen, DP'den istifa etti (B•stara^ 1. Sayfada) Bugün Türkiye'nin sanavıleşmesi lüzTrmlu unsur deftil mldir? Kimse bunu mUnakasa etmiyor Sanayllesme ile beraber, sınai mamullerin maliyet fivatlan önem arzeder veya bu fiyatlar üzerinde yeteri derecede ağırlıkla durulması lâamdır. 3003 sayılı kanun Sanayi Bakanh5ına sınai mamullerin toptan flyatlannı tespıt etmek vetkısini ver miştir. Son zamaniarda Bakanlığımıza tntlkai eden muamele ' lerde bazı firmalann sınai ma ' mul fıyatlarınj dunıp dururken artırdıklan anlasıknıstır. Bakanüğumz kendi yetkisl dahılinde, müfettışlenni görevlen1 direrek bu fiyat artıslanm tetkik ettirmektedlr. Haksız şekil | de fiyat artıranlarla btltün yet ı kiterimlzı kullanarak mtlcadele: etmeye kararlıyız. îthalât dahü fiyat aıtıslan ile sınai mamullerin fiyatlannın suni sekilde' artırılmas\ Ue her türlü tedbiri alarak. mücadele edeceftiz Halen Sanayi BakanUğı müfettişleri. İİRili flrmalar nezdine gitmış Ierdir ve Ritmek üzere bulunmaktadırlar. Yapılacak tetklkler sonunda, Kmlerin ne şekilde suni olarak fivat artırdıklan tesplt edildikten sonra gerekirse bunlan kamuovuna açıklamayı da düşünüyorus. Fiyatlan bu tarzda haksı» olarak, suni olarak artınlan veya darlık varatılan, Üzerinde spekülasyon yaratılmak lstenilen mailann koiaylıkla yuıdumuza itbali için yeni hazırlanmakta olan Îthalât rejimlnde gerekll tedbırler getirilmektedir. Bakanlığımız bu konu Ue ilgili olarak, Ticaret Bakanüğı ile temas halindedir.» Erez Döviz rezervi Raporda döviz rezervlerine de detüıilmekte, İç para ihtıyacıniD percek kaynakianndan sağlanabilen yatmm projelerinin Türkiyede kolay ve kısa sürede ya pıltnaması ytlzunden döviz kay naklarının. en etkin bir şekilde kullanılmasını engelledigi kaydediUnekte, bu nedenle Ekim Y A R I N: Sosyaliıasyondan sonra kurulan hasta pazarı BÜYÜK KAYBIMIZ ŞİRKETİMİZ KURUCU VE ORTAKLARINDAN Gavril Kozanoglu'nu kaybetmenin derin acısı içindeylz. Cenaze Ayininin 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Taksim Aya Triada Rum Kilisesinde icra olunacağı dost ve yakınlarına teessürle duyurulur. flriş Rafine Yâğlar Fabrikası (Çiçek Reklâm: 1675/8403) BÜYÜK KAYBIMIZ Yaşar Doğu (Baştarafı Spor'da) rinde Yaşar Doğu'nun resmi bulunan madalyalarla Paşabahçe Cam Fabrikasında özel olarak yaptınlmış bardaklar armagan edilecektir. t Yaşar Doğu Turnuvası hazır lık çalışmalan Için yapılan top lantıya Uskan'ın katılmayışı, di ğer yöneticller arasında uzun j tüyle karşılanmıştır. Güresle 1 1 gili çevreler, «Uskan'm Avnıpa' da yapılan her toplantıyı kaçır mazken, Yaşar Doğu Turnuvası gibi bir yanşmanın hazırlık çalısmalanna katılmaması, esef vericidir» demişlerdir. o Gavril Kozanoglu'nu kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Cenaze Ayininin 25 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Taksim Aya Triada Rum Kilisesinde icra olunacağı dost ve yakınlarına teessürle duyurulur. ŞİRKETİMİZ ORTAKLARINDAN Yeni Turan Nebati ve Bezir Yağları Fabrikası (Çiçek Reklâm: 1676/8404) Biyediç Yarınki G.Saray (Bastarafı Spor'da) piyonlukta gozleri olmadığını, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe' nin geçen hafta puan kaybetmelerı ile liderliğe yükseldiklerini söylemiş, «Amacımız, «n iyl futbol oynayan ekibin Eskişehirspor olduğunu, bilhassa Futbol Federasyonu yetkililerine lspatlamak istiyoruz» demistir. I İLÂN Istanbul 6 cı İcra Memurluğundan 971/8539 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 4000 lira ttıymetinde 44 34 68 ve 3000 lira deferınde 36 51 42 numaraıı telefonlann abonman ıntifa hakkmın açik artırması 11.12.1972 Pazartesi günü Kapalıçarsı Sandal Bedestanı Beledlye Mezat Salonunda yapılacaktır. O gün 44 34 68 No. m teiefon aynı yer saat 1*14,15 öe Keza 36 51 42 No. lu teiefon ise 14 1514,30 arastnda satılacaktır. O gün verllecek oedeUer muhammen Kiymetinm 'A 75 lnl bulmadığı takdlrde 12.12.1972 Salı gtlnU aynı mahai ve saatte ikinci satışı vapılarak ençok pey sürene ihale edlleceği, ihale karar pulu ve dellâllyenin ancıya ait ouiunduğu ilftn olunur. (Basın: 24404/8385) DÜNKÜ ÖZEL MAÇLAR ; Dün yapılan özel maçlarda Beşiktaş Muradiye'yi 81, Vefa da Suleymaniye'yi 31 yenmislerdlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog