Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Kasım 1972 Bilim yaşantımızda BULMACA 1 2^456789 11lı eşün dununnBu özel iletlerle k»ydetmeye, böylece de toprak alt ' jrapınnı tespite çalıjan ikı yandaki fotoğrafta lörülüyor. YUKARDAN AŞAGIYA : Alt yapının sırları çözülüyor Ü N Y A N I N hemen h e r yerınde terkeaılmiş maden bolgejerı, eskı y e r l e ş m e j er , lerı, g e l ı ş m e y e e n m u s a ı t toprak parçalarını meydana getırırler. Ancak buralarda >apıl a n çahşmaîar olurtısuz s c n u ç alınabilir endısesi ıle daima y a v a ş yürür. Çunkü y e r a l t ı n m yapısı konusuncfa k e s m bi'gi sahıbı olmak h e m u z u n h e m d e masraflı çaJışmaıan gerektiren bir ış olagelraiştir. Ancak y m bakaların yapıları hakkında dı leofızıkçılerın v e elektrik uzmanlara kesm bılğı sağlarrmhendişlerınin çalıştıkları bır maktadır. . fırma b u konuda d e v n m yapıcı. >eni bır sıstemi pıyasaya çıkarmıştrr. B u sıstem topraFirmanın yeni sistemı, elektğa karma vurulmadan alt ta romanyetık v e si'mık teknık D Bu iş için iki metod kullanılıyor. Bunlardan birincisi elektromanyetik tekniktir. Burada toprak alttna düşük frekansh akun veriJraekte, engeller portatif antenli bir cihazla ölçülmektedir. Vecdi KIZILDEMIR lere da>anmaktadlr Bu uygulamalann ılerıde msaat alanın da büyuk dert olabilecek ak saklıklar orıceden tesbıt ed'.l mış olmaktadır. Inşaat alanları bır yana bazı y e r altı aksakl ı k l a n n ı n bılınmeme«ı butua KATKI o bolge içın bır tehlike gösterm e k t e d ı r Bu t e k n ı k l e n n gelışraesınde jeofızık v e elektronik uzmanı Mark Hovvell'ın bC>uk katkısı olmustur Bu ıs içın ıkı metod kullanıîmaktadır Bunlardan bırınc«ı elektromanvetık teknıktır. Burada toprak altına düsuk frekanslı akım v e n l m e k t e d i r . G e n e l h k l e akim 500 metrp aralıklı ıki noktarisn gondenİTiektedir Bu sekılde ıkı elektrod ara=ırr?a birkpç milıamperlik elektrık akışkonlıpı sağlanmış olmaktadır Homoıen vapılı topmklarda p|»ktrık aknkaniıgı kolavlıkla tesbit edılebılmektedir. Burada ortaya çıkan şekıl paralel tel tel parçalardır. Ancak \eralti engelîerle kaplı ı«e tesbit i ' i zorla?maktadır. Engeller portatif s n t e n l i bır cihazla olçulebılmektedir Seri olarak kullanılan sistemler s a v e s ı n d e daha çabuk sonuc almak da m u m k ü n d u r . B J yolla v e n n 300 metre derinllgl hakkında ke«in bilgi edinme ol a n a k l a n vard*ır rında kullanılarid çuk ben7emektedır. Burada bılındığı gıbı d ı r s m i t patlamaları ı l e >er altınoa me.ydana g e l e n sok dalgaları t*=bit edilerek «omıca gıdılmektedir S h m i k u\gulama buvuk bır çekiçle ındtrilen darbelerın tesbıti i l e baslamaktatfır H e r darbenın mdijb noktanın yaydığı titresimler ozel bir cihazla »lınarak bantlara kaydedılmektedir. Bu b a n d U n n analizi Ile toprak altının vapısı konusunda geniş bilgiler e l d e edilmektedır. Bunlar harltalara ıslenerek ,o bölgetıin yeraltı yapıslnın hâritası e l d e edilmektedir. &*>• PRENSİP Araş'ırmalarria kullanılan ikınci tçknık si'rrik reaksiyonlardır. Sistem petrol aramala Sozu edılen u>gulama ıl« gunrfe 200(> ses tesbltı yapılabilmektedır 0 4 hektarlık bir alan içın bır gunluk çalışma y e t m e k t e d i r Hsrıtada belirlı bır nokta\ı ısaretlıvebılmek İçın 100 SP<= te«bitı vapılması gerekmektedır U y g u l a m a n ı n basarısı d ı ş ülkelerde hemen d u y u l m u ş . Avrupa. Arnenka v e Japonya'dabır çok fırma sıstemlerı kullanmava başlamışlardır. E l e k t r o m a n v e t ı k v e sısmtk teknikler b u g ü n e kadar yapılan v e zaman kaybına çebep olan bjr takım kazma v e incel e m e işlemlerını t a m a m e n or> tadan kaldırmaktadır. . BOLDAN SAG.A : 1 Bir kımseden ötekl kim•eye söz tasımak, arayı açıcı sözler söylemek verip çekiştirmek. 2 Hiçbir hastalığı ve vücutca hiçbir eksfkliti olmama (Yeni sdz) tkiyUzlillük. 3 TERSt masallardakı lnyan kahraman Deli manasma. 4 Bir mala ilistirilen cinse ve fivata dair yazıl! kS§ıt TERSt bevaz 5 TERSt evin kısımlannda.ı 6 Gemşlik Gernılerdeki sandallar 7 Ekmek pevnir gib1 oreanik maddeler üzerinde va«;lık ve ı«ı etkisivle mevdana ?elcn vesilimsi ve pamuk ?örünüslö bır ceşit mantar Isının düpmesivle sulann katılasması hali veya tspanyol asilzadesi 8 Edirne'de 1lçe Bir balık adı. 9 Hasır Uzerine vavılan vapaihnın beraberce dürtilerek döiKilerek ezilerek mes'dana getirilmiş kaba bir kumaşı Seref namus haysivet. 1 Asıl maksadı söylemeylî» agızda bır şeyler söylemek mınldanmak 2 Organik maddeleri eritıcı cabuk uçucu v e parlayıcı bir sıvı Kimyada. neon. 3 Bır şejin iviliklerinl sövlexerek onun deSerini belirtmek fivmpk fEski s ö z ) '^ T E R S Î bir kimspnm baskasından alacagınm VPVS bunurı b i r m i k t a n n ı n kendısıne hemen f> denmesinl İçin verdiSi vazıll banka emri 4 Kimvada raancenezin s ı m e e s i Arka«ından fıskırttıgı gazın tesirivle hedefe dofru vol alan tepkili mermi. 5 Varlıgı bıllnmeven bir «evi fculup ç ı k a n p ortava kovmak. fi T E R S t vüzdeki s a n san lekeler t ç i n e Rkarrakıt kontılan madenj kau fıçı " T E R S t karanm deniz bovurea H7snan kısmı veva su k e n a n Üzerinde söz sövlenen. yazı va» n l a n veya eser mevdana eetirilen filyr v e , m a d d e unnır n^e» zu. 9 Kpndini bir SPV sanan sev'msiz vpva vaşlı eeveze. D t ' N K Ü BULMACANIN SOUMN SAGA : 1 • Natürmort 2 Omur' 3 Bez. Aluk 4 Ünem, Az. 5 Lemet Hu 6 Susmak 7 Zıfır Elâ 8 Mo> ral. IR 9 Galen Tca YTKARDAN 4ŞAĞIY* ! 1 Nebülfiz 2 Avpne t m s . 3 Tizem. Pol 4 Üc. meslre. 5 Turan B Mola 7 Omuz. Me 8 Ruk. Halıç. 9 TR. Pukara. ÇARPISMALARA DENİZ StİPÜRCrESt K* "»»""?»'" ». Ç^" ' 1 1 1 KARŞI 07 00 07 05 07 30 0745 08 00 08 10 08 30 08 45 09.00 0* 20 sel^plenieıı Stfirü deniılerde biıi ken yağ tabakalarmı toplamak için özel bir cıhaz kullanılmaktadır. «Lockheed Uzay Araçlan» firmasının yaptığı ba deniz süpürgesi, su nstünde yüıen petrol, mazot ve benıeri mâddelerin artıklannı toplayarak denizleri süratle temizlemekte, plajlardaki sikâyeti ortadaa ksldırmakta, böylece de denize girenler yağlanmaktan kurtulmaktadır... | BAC Fırması teknifyenlerl taradndan özellıkle kotü hava ve görüş şartlarında meydana gelen trafık kazalanm önlemek içm bir cıhaz yapılmı?tır. RadaT »ınyalleri ile çalıçan cihaz, tehhkeli durumlarda otomatik olarak gaz pedalını kapamakta veya fren yapmaktadır. Cıhaz h a s s a s ı y e t m i i ç e n s ı n d f k i bır minl elektronik be.unden almaktadır. l l e n d e sı^temın radar yerıne mıkro dal^alarla çalıştırılacağı açıklanmıştır S i s t e m otomobilın akürnülâtorü ile çalışmakta v e ba<=ka bir donatıma ihtiyaç gost e r m e m e k t e d ı r . Sistem 6070 S t e r l i n e satılacak RADYO İSTANBUL 19 00 19.30 19 40 19 55 20.00 20.40 21.00 21.10 21.30 21 45 22 00 22 45 23 00 23.45 23 55 24 00 Haberler. hava durumu Hafıf müzik Dinl sohbet Bır varmıs Açık orurum S Okus'dan türküle* 24 saatın olaylan Sarkılar R. yaylılar toplulugu Bagiama takımı Reklâm croeramlan Haberler Onlu orkestra «efleri Gece muzıgı Gunun haberleri Kapanıs BASKENTTE MÜZJK VA DA YOKLLĞUN Özdemir NUTKU hayli bıldama y a p t v i ı halde, bu yeterh değıl. Ç ü n k u işlevsız konuşmalardan aksıyon yer j r er duruyor. Salona, rol gereğı, y ö n e t m e n tarafından serpıştırılmış alkışçılar bır sure sonra yaptıkları ışın bo«unalığını anlamı? olacaklar kı herhalde, tamar^en sustular v e salonu anlamlı bir se^sızlık kapladı Oyunoa, tuluat ^ahnelprı yıne baştakı gibı verıldlğı halde. <;alon sahne ba^rkurulma6*ı'" Raılc Alnıaçık, Mne meraklı bir genç s a n a t ç ı , yoresel renklerı ortaya çıkartmaya çalıstığı bellı Ama mu AYNASI hakkak ki, bır t a k ı m »eylerj çıkartmak içın y a n l ı ş o y u n seçmış. Üstelik o y u n duzenind'a yapılmak i s t e n ü e n o l u m l u şeylere rağmen, bir kopukluk v a r ; bütunlukten y o k s u n . Nahıt'ı o y n a y a n E r g u n Uçu | cu, kendı k o m p o z i s y o n u içinde b a ş a r ı h ; Hatice'yı o y n a y a n Gul sen Alnıacık rolunün verdiği k a d a n n ı getiriyor. Vasıf'ta Ejder Akısık, Sadı Rıza'da Dinçer S u m e r , Zozö'da IJefne Su 1 bası kalıplasmış bılınen hareketlerı v e s<"s tonlarını sürdürüyorlar . T j r k yazarlarınm o v u n u diyoruz; elbette ruz . gelmemiş va da ö l ü d o ğ m u ş denemeleri cte t u t m u y o r u z . R OMANCI olarak adım dujrnvj':, kentfıne ozgu tuI . T I U ıçınde duyarlılığı olan Tarık Buğra'nın s a h n e d e gcrdu^umu? ıkıncı ovun denemeM e<kı tuluat t ı y a t r c u saratçılarından bırinın, yazarının devişıjle, unlu komıkı çehır Kasıt'ın «Ruva» olarak sunulm u ş bır portre«ıdır. Yazar ya da sanatçı bır tarihçi v a da araştırmacı olmadığı içın yaşam ı ş bır kişıliğı kendı açısından istediğı gıbı yorumlayabilir; bırtakım gerçekleri değıştirm i ş olması sanat açısından bir e,şen zed^lçmez. Burada yazara katıh^orum. Ajicak. bu değısm^ipfj y^f> ar kfin >1 y.a.7 a r l r l , mutlaka çağdaş d ü n y a y a ışık tutacak bır açıyı bir y o r u m u « e tirmesi d e şarttır. Ibiş'in Rfiyası'nda i s e çağdaş açıdan v e \orumflan vazgeçtık, g u n ü m ü z sanatının gelişimini gosteren bır t e k iz y o k t u : N e d u ş ü n c e açınndan, n e tiyatro tekniğı y o n u n d e n bu d e n e m e ç a ğ ı m ı z m tivatro «anatıntfaki g e l ı s ı m i n e bır katkıda da b u l u n m u v o r d u M e ş r u t n e t donemind* yazılmış o l ' a v d ı belki ilgiyi çekerdi. Ovun, «evredene. n e öz n e de b'çım aciMndan bır ş e y getirmivor. «Ah. mincl aşk.» dıve iç I çeken bir aktörle ona, «Emre ı dpr«mi7 bevefendı,> diven faîi j let tımsalı bır t a s bebek karşı liPçua Eeçmıs, kar fırtınaları ara^mda. kpndi tıtreşimlerım vaşıyorlar; rioeal olarak "aktor d e h e v k e l l e s t m l m i ' bir farılet an ' t ı ; virp doğal olarak her yonden kotuluk yapan, sarhoş bır ds baçka aktör v a r . A y n c a bu çok I.ullanılmış trio'nun solistıne. vâni kahramanımız aktor N a h ı t ' e e n «bedii» duygularla bağlı bır d e sıkı do^t bulumnor. Ve bu h ö v l e surup gıdıyor . Derine ınilmemis, ıdeallestirilmiş Mr takım kalıplar K o n u : buvükaanelerimızin o çok ivi bıldiâimi7 aşk hıkâvelprınden otecfe değil. Biçime eelinre. çok sayıda tslevsiz diyalogları k a p o v a n bu denemenin. akMvonu biraz harekete Eptirehil o n konusmaları da'kitabi. Buğra kendinı roman tekni5inden k u r t a r s m a m ı s Bu dppen?nın bir özu cNavdı belki bc'mrleki bu dağınikllk. bu hanta'lık baS"lanabiHrdi Savm vaiar, D"vlet Tıvatro'iı rl°TeİsinP vazdıgı vazısında. î m ' i n Riîyasrnr?an söz e d e r k e n lYazdım. yırttım . gpre vazdım. gen» vırttım» divor BuSra b u bilince eriştigır^e görî kPsKe kararından v a z g e ç m a y i p \ırttıktan sonra bir daha yazmasavdı, biz y i n e o n u bir T?omancl oîarak selâmlıyacaktık. Ovunu s a h n e y e ko'an Raik Alnıacık, eski tuluat tiyatrolarınr'akı sejircıleri çanlandırmak için seyircıler ara<ına oy u n c u l a r yerle=tırmiş B u oyuncular s a h n e v e lâf atıyorlar v e doğal olarak durmadan alkı?l n o r l a r . B o y l e olduğu halde, gerçek seyirciler d e bundan etkılenmiyor, yalnızca alkışlayan lara yabancı bır i l g i y l e bakıyorlar. Yönetmen metinden bir İlginç bir konser Faruk GÜVENÇ UMia'RBAŞKANLIĞl Senfoni Orkestrasmm 17 Kasım gecesi verdiği konser, kuruluşu yönünden gerçekten ilginçü. Türkıye'de Turk sanatçıları tarafından çalınan iki eser vardı programda: Nevit Kodallı'nın Süıt'i ve Stravinski'nin «Askerin Öyku sü». Askerin Öyküsu'nü daha ön ce bir Alman topluluğundan din lemijtik ama Kodallı'nın Süit'i sınirlaçftH' îtfihdc 1»ı«0hfe / kp»dar hiç seslendirirmemîştî. ttem de T W 7 ' y ü ı B * | • • Kodallr iıenüz Konservatuarda öğrenci iken bes Koye haberler Turküler; oyun havaları Haberler: hava durumu Bu sabahın melodileri Istanbul'da bugun Beraber sarkılar Keman soloları A. Şenses'den turküler Ev için Ö Kale v e N. Hilkat Culha'dan sarkılar 09 40 Arkası varın Haberler 1000 Sabah konseri 1005 Okul radyosu 1030 Şarkılar: saz eserlerl 1130 Haberler 1200 1210 M Akkus'dan türküler 12.25 Kücük orkestra 12.40 G. Kasacı'dan sarkılar 13 00 Haberler. Resml Gazet* 1315 Dans müzigl 1400 1415 14 30 14 45 15 05 16 05 16 20 16 45 17 00 17.05 17 25 17 50 05 55 06 05 Vf.O» 07*5 07,30 07.45 08 00 08.08 08 38 03.00 09 20 09 40 1000 1005 10 30 1130 12 00 12 05 12.30 13 00 13.15 13 30 14 00 14 15 14 35 15 05 12 01 16 05 16 20 16 40 17 00 17 05 İSTANBUL tL C HİKMET Bu gün.l. Bu gece, BEYOĞLU | ANKARA (64 16 ?«1 Valdez Gelıjor B. Lancester RI • AS (47 63 15) Esek Derısı C Denevue R. Fr. | ATA (64 21 43) 1 Takip K. Tıbet R. 2 Çol Cartalı C. Arkın R. | ATLAS (44 08 351 Karanhkta Gf'len Adam M Brardo | DÜNYA (49 93 611 Esek Densi C Dencvue R Fr | EMEK (44 84 39) Barbereüa J Fonda Rt • ERKOÇ (47 07 32)" 1 Zulum T Soray R. 2 Cehtnnemın Bes Delisı T. Korel R. | FİTAŞ (49 93 61) Kor Adam R Starr RI • IŞIN (46 22 54) Sureyya E. Sayın R | ÎDÎL (46 09 31) Kor Adam R. Starr RI | KENT (47 77 62) Bjrberella J Fonda RI • KEBEM (4S 70 91) 1 Astc Boceğı RT 2 Aslan Payı C. Aznavour RT | KERVAN (4S 04 23) Kaderimın Oyunu T. Akan R. | KONAK (4S 26 06) Karanhkta Gelen Adam M. Brando | LÂLE (44 35 95) 7 Haydutlar L. V. Cleef RT. | LEVENT (64 06 99) Savas ve Kadın RT |«MISTIK (46 15 14) 1 Hesap Günü J. Moreau *RTS. 2 A'PS Çemberi RTS | RVYA (44 54 57) Sureyya E Sayın R. | StTE (47 89 47) Red Kıt | T.\N (4S Q7 40) KaranhkU Gelen Adam M Brando RT | YENİ AR (49 64 72> X Öfke L Cakır. 2 Kabadayılar Kralı î Atasoy | T m R ' R C A K (48 18 87) Kaderi roın Oyunu T. Akan R | YENİ MELEK (44 42 89) Red Ktt RT | YENÎ METE (21 55 14) 1 Oyun tçınde Ojun RT. 2 Vah5»t Vad;si R. Tavlor | YILDIZ (21 11 37) Kor Adam R. Starr RTS. KADIKÖY • • • • • • • • • • • • • • • • • • ARZV (33 13 88) A«k Perıleri K Simon RT AS (36 00 50) Ölüm Ttbutları ATLANTjK (55 43 70) Kan Akacak RT EFES 136 37 63) Ölum Çetesi S Nılson R t FEZA (38 37 63) Kaderimin Oyunu T. Akon R. KADIKÖT (37 15 97) Altın Kalblı Serserı RT KAFKAS (37 43 66) Sureyya E Sayın R. KARTAL BELEDİYE 153 37 78) Sezercik Aslan Parçası S. Inanoğlu R KENT (36 96 12) Olumsue Elmasiar J Bond RTS OCAK (36 37 71) Zevklerın En Guzeli T. Mıllian TIS. OZEN (36 99 94) Malkoçoglu Kurt B e y S. Gokhan REKS (36 01 12) Ölumsuz Elmaslar J Bond RTS SİNEMA 63 (55 10 84) Petrolculer B. Bardot RT SL'ADİYE (55 28 66) Malkoçoâlu Kurtbey . S. Gökhan R. SCNAR (33 06 18) Italyan Usulu Snygun RT SUREYYA O6 06 82) Ates Cembpıi A. Delon R Fr SUREYYA CFP (36 06 82) Gece Mısafirleri C. Bronson RI. USKIDAR (33 24 75) Gece Misafırlerı C. Bronsdn RT I KENT OYUNCUIAR1 (Harbı>e (46 35 f9) İNSAN DENEN* G i R İ P HAYVAN Carsamba 15 00. Persembe. Cuma 2115, Cumartesı 1815. 2115 de KIM KİMI KİMLE Salı 2115. Pazar 18.15, 21.1S de Salı 21.15: Çarsamba 15 00 halk ve öğrencıve indiTimhdır. I KENAN BUKE T1YATROSl) (Kadıköy II Tıyatrosu • 36 51 51) KÎRALIK METRES (Komedi 3 perde). Sa'ı hanç hergün 21.30, Cumartesı, Pazar 17.3u matine I MEHMET OZEKtT TOPLULUGU (71 59 49 B Köy) PIRTIK DERLER ADIMA3 perdelik müzıkal kotnedi Pazartesl tıanç ber gece 21 15 Çarşamba nalk günü. Pazar 15 00'de Matine I SINAR TİVATROSL: (33 0J 84 Üskudar) Ojnaı: RAMAZAN GELDI HOŞGEI, Dt Kantolu, Düetlı Komedi Dram Pazartesi narıç her gece suare: 21.15 Pazar Matme: 15 0u. Salı ve Ptrşembe ha.'k gecelerı. I ÜRHAN ALKAN TtYATRUSD (Kadıkby Opersda) KOPEK BERBERI Persembe harıç tıer gun 21J0, Çarşamba, Cumartesı, Pazar 15 00'de Çarşamba nalk guntl I TURK YAZARLAR1 TİYATR(»St (21 56 ai K M. Pasa) ÇATALL1 KOY Komedi • Her gece 21.15. Pazar 15 00'te matine Salı nanç I ANKARA SAHNES1 (Küçuk Sahne) ALMANYA DEFTERI Pazartesi 18.15, 21.15 dıger gunler 18.15de. I TIYATRÜ ALI BABA (71 57 37 B. Köy) KADININ FENDI Muzıkâl kantolu, orta oyunu Salı tıarıç tıer gun 21.15, Çarşamba halk gecesi, Pazar 14.3ü, Pazartesi, Persembe, Cuma ve Pazar matlne, talebeye tennl4tlı. I BEŞ BASAMAK Tll'ATRüSÜ (47 56 39 Siş.") CALJ/NİN TEYZESI Muzıkal komedi 2 boium 6 tablo Pazartesi; Saîı 2130: Carsamba 15.30 21 30 da ve halk gunu. MfLYONER KADIN Altan Karın das Komedi 3 bolum. 4 tablo Cuma 18 30; Cumartesi; Pazar 15 30 da butun matinelerde oğrenci\e tenzılStlıdır | KEMAL DİRİ.M TİYATROSD ı (27 7] 86) nAVETSlZ MtSAFİR Komedi 3 oerde. S«lı hariç, her gece 21 30. Cumartesi, Pazar 18.00. Persembe halk gecesi, ber gun matine ve suarelerde ögretmen v» öirencıyt tenzılâtlı | DOSTLAR (Elharara 44 22 38) ABDÜLCANBAZ (Calgılı komfdya 2 fası] 12 kısım tekmıli birden) PeTs.«robe hariç hsr gun saat 1815 de, Pazartesi 21.15'de. Çarşamba saat 15 00 te halk. Cunıa 15.00 ÖSrenci indırimli. | DEVEKCŞT) KABARE T}YATROSU (44 46 75 Takıim) DÜN BUGÜN Muzikli komedi 2 böIüm Persembe haTİç, her gun 2130: Carsamba. Cumartesi. Pazar 18.00 matıoe. Careamba ma tiııs halk» ve öğrenciy» tenzilâtlı. | ANKARA OYLNCl'LARl HARBJYE SAHNESj (47 23 12) PEŞ1NATS1Z TAKStTLE Kome di 2 bolüm HARBİYE <5AHNESİ Yapı End Mer. Salonu. Çarşamba, Cuma Cumartesı; 21.15: Carsarnba; Cumartesi, Pazar 15 30; Cuma 18 15 I GAZETE TİYATROSÜ HARBİYE SAHNESt (47 23 12) B u Kaçmcı Baskı Çalgılı k o medi Pazartesi; Salı; Çarsamba; Cumartesı; Pazar 1815 Pazartesi, Sâh, Pazar 2115 de telendiği, 1948'de Prag'da çalındığı halde! Orkestra şefi Hıkmet Şımşek"ın bir yonunu gerçeklen çok beğeniyorum: Her programına mutlaka Türk eseri koyuyor. Bunu görev edinmış Keşke s o locularımız da riyle yapsa, bestecilerimizin iızerine biraz eğilse. Şımşek, KodaUı'nın Suıtini ıyı de çaldu^ı, orkestra canlı, renkli v e temiz bir icra çıkardı. Wagner kromatizminden (birinci bölum) atonal bir armoniye doğru kayan v e öğrenci kaleminden çıktığını hiç «ifşa etmeyen», belki biraz soğuk ama ağırhğı olan dengeli bir eser Nevıt Kodallı'nın Süiti. Bunca yıl çalmamakla yazık e t mişız Kodsllı üslup değistiren bır bestecı olmadığı için yırmibeî yıl önce yazdığı bir eser kendi h a yatı, kendi gelişimi içinde yeniliğıni, tazeliğini yitirmiyor. *** SKERİN Oykusü'nde kemanı Oktay Dalaysel, kontrabası Osman Mumcuoğlu, klarıneti Aykut Doğansoy, fagotu Orhan Nurı Gokt\rk. trompeti Mehmet Erten, trombonu Mctin Yalçm, vurma çalgıları Haşim Yedican çahyordu, öyküyü Kerim Aisar anlatıyordu. Partisyonun güçlük lerini bilen herkes bu çalışmayı, sanatçıların teker teker gösterdifi gayreti alkışlayacaktır Yalnrz ne yazık ki icra «nota çalmak»tan öteye pek gidemedi, eserin grotesk, şeytanca yönü hiç çıkma dı ortaya, perspektif ve heyecan bulunmadığı için umduğum kadar etkili olmadı B. Şimşek'in yorumu. Bütün Stravinski boyun ca renkli bir tablonun siyah beyaz röprodüksiyonunu seyredermiş. stereo bir kayıtıo mono kopyasını dinlermis gibi oldum ve esnedim. Ama zarar yok: bir adımın atılması. bu zor eserin Türkiye'de de tezgâhlanması ge rekiyordu. Onun için Stravinski' ye emeği geçen dostlarıma sadece sevgi v e saygı duyuyorum. C. tnontepe toplulugu S. Ersoz'den sarkılar Hafıf Batı müzıgi Beraber: solo turküler Okul radyosu Cocuk bahçe^l Minyatür müzık Ekrem Kongar'dan «arkılar Haberler Köy odası Kadınlar faslı Reklâm programlan Açılıs; prograra Kur'anı Kerım Köyff two»rl*r "rınl?"t6.".A Oyun havalan. n.rr. ^ „., Baberler. hava durcnitt Sabah müziei Ankara'da bugün Üç sesden sarkılar CesiUI müzik Ev Için S. rjygun'dan türküler Arkası yarın Haberler S Sucr T * C. Bolvadın'den sarkılar Okul radyosu Konser saati Haberler T. Karabulut'dan turküler Beraber: solo garkılar Haberler. Resml Gazet* Hafif müzık Reklâm proeramlan Ögle konseri S Ersoylu'dan sarkılar Pliklar arasında Haberler Okul radyosu Cocuk bahçesl M. Derva'dan sarkılar Albümlerden teçmeler Haberler Yurttan sesler 16 55 17 00 17 30 28 00 18.30 19 00 19 30 20 15 21.00 2130 22 00 22.30 23.00 24 00 00 30 0100 Açılıs ve proeram Diskoteğımlzdcn Kuçuk konser Genclere müzık Senfonik müzık Hafif melodiler Muzik, müzık. müzOr Akşam konseri Bir yorumcu George Moustakl'dea sarkılar Turk bestecileri Antonio Carlos Jobln Gece ve muzik Caz saati Hafif Batı müztgi Program ve kapanıs ANK 17 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 AR A Koy odası Saz eserîeri ' • ' ™ . Wf v«rmı» : • : •••* r t " ! « » • Sılâhlı Kuvvetler saati A. Ekber Cıcek'ten turkület Hafif müzık 24 saatin olaylan Gece konseri T. B M Mecllsl aaatl Haberler Haftamn bestecid Gece müzıSi Gunün bnemll haberleri Kaoani! 30 00 35 50 : 55 20 35 50 00 10 05 45 00 45 55 00 ANKAFLA t L Açılıs ve proeram DiskoteKmızden seçmeler Dalida sovluvor Oda müzig) Hafif muzik Caz muziel Hafif melodileı Aksam konseri " tsteklerinlz Haber ozetleri Bır upera Monen Santamarla Caz dünvası Gece ve müzik Proeram ve kapanıs A ECZANELER 24 kasım • BAKIRKÖY: Halk; Gun (Yeşil yurt): Tepeüstu (K. Çekmece); Cennet; Nur (Safraköy); Olcan (Bahçelievler); Osmaniye; Atalay (Kanarya); Esenler; Zuhal (Sirınevler) • BE$İKTAŞ: Yeni Yıldız: Valde çe«me: Yeni Şıfa (Ortakdy); Cem (Bebek): Akatlar • BEYOĞLU: Çıgdem, Şıfa; Dolapdere • EMİNÖNÜ: Mchmet Cemal; Gu\en (Çemberlitas); Sarım (Aksaray) • E l t ' P : Basar; Sifa Nü (Bayrampasa); Yeni (Ramı); Levent (Sılâhtar) • FATİH: Fuat Bayer; Sevin: Kelepir (Çapa): Nesrın (Fındıkza de): Davutpasa: Şıfa (Balat) • GAZİOSMANPASA: Tulin; Küçukköy • KADlköT: Efes; Emel; Rıfat Muhtar Sargın: Erkan (F. Bahçe); Koprulu (Caddebostan). Pı nar (Bostancı); Bizım (Fıkirtepe) • KARAKÖY: Zıya Boyer • KASrMPAŞA: Guven; Meltera (Halıcıoğlu) • SARIYER: Buyukdere; Bızim (Tarabya) • ŞfŞLİ: Temır; Gul: Utku Amber; Kustepe: Engın (Gultepe); Bılen (Çeliktepe): Senay (Ok m»vdanı) • ISKÜDAR: Yeni; Zeynep Kâmıl: Necati Baykara; Karadeniz (Omranıye) • ZEYTtNBURVU: Zumrut 16 58 1700 1730 1800 19.00 10 30 20 01) 20 30 21.00 22 0!) 22 05 23 no 23.30 24410 0100 1 İSTANBUL IDEVLET SENFONl ORKESTRASI İ KONSERLERİ 25 Kasım 1972 Cumartesi 26 Kasım 1972 Pazar Saat 17 00 Saat 1100 *** TİYATROLAR • Ş E H t R T1YATROLARI ÜSKÜDAR (33 03 97) BALABANAĞA Komedi. Cuma hanç her gun 2100. Persembe halk gunu. Pazar 1530 da matıne. YENİ KOMEDİ (44 04 09) ÎSIMStZ YILDIZ (Komedi 3 perde) Salı harıç hergün 21 00 Pazar 15.30'da Pazartesı halk, Perşernbe ö f r e n a tenzılâtlı FATIH (22 Ul 71) ANNA KAREN1NA (Oytın 2 Bolum 1 Tablo) PazBrtesı harıç fiergun 21.00 Pazar 1530'da Çarşamba öğrercı tenzılâtlı. HARBIYE (40 77 20) OSMANGİLLER (Oyun 3 perde ) Pazartesi hariç her gun 2100. Pazar 15 30. Cuma halk gunu tenzılâtlı. KADIKOY (36 31 21V SARI NACIYE (Oyun 3 perde), Pazartesi, Saiı banç bergun 21 00 Pazar 15.30'da, Cuma halk ve nğrencı tenzUâtlı. ALI KIYRAZOCLU TÎYATROSU: (49 56 52) (Küçuk Sahne), HAKKIMI VER HAKKI Pazartesi hariç her gun 21.15'de, Çarşamba, Cumartesi, Pazar 15.00'de. Çarşamba matine talebeye tenzılâtlı. Persembe halk gecesı. GtLRtZ SÜRURt ENGİN CEZZAR TİYATROSÜ (Ümıt T.yatrosu) (46 00 64 45 32 94) AÖUSTOS BOCEÖÎ Pazarteri harıç, her geee 21.30. Carsamba 15 30 da öSrenci. CumarteJİ IS 30, Pazar 18.30. • İSTANBUL | AYDIN (21 52 58) Barberella J Fonda RT | BULVAR (21 35 78» Sureyya E. Sayın R. | GUKEŞ (21 61 40) Karımdan Kaçıyomm A. Ekberg RT | GUNDES (27 7] S6l Cüemlar Kovboy RTS | GUL (27 71 86) Kaderimin Oyunu T. Akan R | HAKAN (23 42 33) Kaderimin Oyunu T. Akan R | fNCİRLt (71 07 25) KaranhkU Gelen Adam M. Brando | tPEK (22 25 13) Barberella J Fonda RT | KRİSTAL (21 5T 66) Karanlık la Gelen Adam M. Brando | Kl'LCP (22 72 77) Dadaloğlu'nun Intıkamı T. Yiğit R | MARMARA ı22 33 60) Karanhkla Gelen Adam M. Brando RT | SİNEMA SCR (23 67 12) Savaj \e Kadın RTS I StNEMA YEDİ (71 04 65) Kob ra J. Yanne RT | SAFAK (22 25 13) Kor Adam R. Starr RT | SIK (22 35 42) Sureyya E. Sayın R. | TINAZTEPE (71 65 18) Red Kit RT3 | f NVERDt (71 54 78) Kor Adam R. Starr RT • TAKVİM 24 Kasım Şevral 17 Ruml 1388 Kasım 11 Hicrt 1392 Güneş 6.57 211 Oğle 12.01 7.15 îküîdl 14 30 9.45 Akşaro 16.45 12.00 1821 1.36 Yatsı tmgalr 5.14 1228 • ODALLI ile Stravinski'nin arasında Chopin'in mi minSrpiyano konçertosu yeralmıştı. Eseri genç bir Polonyalıdan, Bay Piotr Paleczny'den dınledik. Paleczny. sağlam, temiz bır teknijp olan duygulu v e çok m ü tikal bir piyanist. Aslında bu nite likler iyi bir Chopin yorumu için yeterlidir Genç sanatçı aJışagel diğimiz Chopin yorumlanndan farklı bir Jcra çıkardı v e bol r u batolanna, serhest çalıjına rağmen inandırıcı olmayı başardı Son bölüm biraz fazla gergindi, : Biletler: eşlik yönünden bazan sallanıyor » du ama ilk iki bölüm gerçekten jiir doluydu. Paleczny ismini Î....M..... ilerde daha sık duyacağımızı canıyorum. K TEKNİK ÜNİVERSİTE MADEN FAKÜLTESİ SALONU (MAÇKA) PROF. GOTTHOLD E. LESSING Solist { Şan Smeması ve Konser günlerı Maçka Fakültesinde Maden (Hasın 2442b/839 • îürkiye Radyo lelevııyon Kuıumu Genel Müdürlüğünder 1 Kurumumuz lötıyacı olan 16 mm. İlk pertorell magnetik bandlar kapalı zarfla ve teklil alma suretiyle satınaimacaktır. 3 Şartnameler TL. 50, bedel mukabilinde mümessilllk belgesinin ıbrazı şartile Genel Müdürlük Alım ve tkmal tşlerl Dairesl Başkanlığmdan alınabılır 3 Teklifler en geç 2 Ocak 1973 gtlntl saat 14.00'e Radar «TRT Kurumu Genel Evrak Müdürlügü, Mıthatpa$a Cad. N o : 37 İVNKARA» adresine makbuz mukabilinde tesliro edilmiş vrva ı delı taahhütlU olarak posta ıle gönderllmıs olacaktır. 4 Kurumumuz 2490 sayıh kanuna tftbı olmadıgından llıaleyi yapıp vapmamakta kısmen veya djledıSıne vapmakta serbestttr. (Basın: A. 16218 23984/838 ZAYt Fatıh Özel îdare Vergl Daıresmden sldığım 1966 1987 \ıllarına ait 941013 203588 232900 No lu makbuzîarı zayi ettim. Yenısıni alacağımdan eskisi hUfrunsuzdur. MüyesMT BOSTANC1 (Cumhuriyet: 839«) • ALTIN Cumhuriyet Resat Hamıt Aziz Napolyon 24 ayar 203. 382. 234. 205. 180 3055 204 385. 235 207 18S 30.60 ZAYt Beden T»rbiyesl Istanbul Bolgesınden aldığım »çık serbest gins kartımı kaybettım. Hukumnızdur. Tarabya G. Kulübünden : VMİI KeloktenMls [ • (Cumhuriyet 8397) KAYIF İETT kartımı «ebeketnl kaybettim. riukıimsüzdür. Metüı MarJ (Cumhuriyet 8402) Reklimcüıi: 2342/837S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog