Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 24 Kaam 1972 Doğu'da sağlık sorunu Türk Eczacılar Birliğinin Kongresinde gizli bir protokol yapıldı Türk Eczacılar Birliğinin üç gun sLren Genel Kurul toplantısı sona ermiş, seçımler sonu ı cunda yeni yonetjm kuruluna; ' Aydın Tansan, Turan Ataman, Sami Gofüş, Orhan Tokuz, Ne ] zih Ulagay, Süheyla Ulntaş ve Çetin Alpay getirilmışlerdır. Oldukça tartışmalı geçen kongrede, eczane sahipleri temsilcileri ile ilaç firmaları temsilcileri, birbirlerinl ağır bir dille suç lamışlardır. özelîikle yeni ilaç kararnamesinden sonra taraflar arasında anlaşmazlık konusu 6lan miyadı dolan ilaçlann iadesi, bonoların vadeleri, iskonto haddi, d'epocuların fonksiyonu gibi konular için bir çözum bulunması amacıyle, bir komisyon kurulmuş ve henüz açıklan mayan gizli bir protokol yapılmlştır. Toplantıdâ aynca, Sağlık Bakanlığının eczacılara karşı tutumu eleştîrilmiş, meslegin baltalandığı öne süriilmüştur. o A u Doktorsuzluktanvatandaşhastasını komşu ülkelere tedavîye götürüyori ürkive için çok uygun bir sistem olmasma rağmen uygulamada karşüaşüan güçlük ler yanında kuruluşlar arası koordinasyon yokluğu, doktor ve yardımcı personel sıkıntısı, mevcudun tecrübesizüği, uyguJama alanı olarak seçilen yerlerdeki sosyal ve ekonomik düzen siılik, mahrumiyet bolgelerincie görev yapacak doktorlara belirli bazı avantajlann tanınması veya bazı görüşlere göre (antıdemokratik bile olsa) doktora bu yerlerde çalışmaya mecbur tutacak bazı zorlayıcı müeyyidelerin bulunmaması 224 sayılı Sosyalizasyon Kanunu ile Personel Kanunu arasında meydana gelen belirgin çelişkilerin giderilemernesi ve Sağlık Bakanlığının çalışmalan iyl organize edememesi vüzünden sosyalizasyon amacından gittikçe uzaklaşmıs ve görüldügü gıbı içicâen çıkUrn&z bir duruma düşürülmUstür. * * T e WMerin hatın için şehirden bir hayH uzakknnUmn Siirtin Aydtnlsr bncafrı Saflık Oc»Jı. Mehmet MERCAN ... VL YAÜMUH bAMNIUI \/C VA/^K/11 ID C A D M i n Yandakı S a g h k förülen yafıpiır sanucından karsılanma ktadır. ocagımn sa ihtiyacı. ynkarıda • reslmdeki Aydınlar bucağı ALİTALİA uçağının kaçırılacatjı ihbarı, Roma ve Istanbul polisini dün alarma geçirdi Airitalia'nın (Italyan Hava Yollan) Roma Istanbul Roma sefermi yapan 700701 sefer sayılı uçağının kaçırüacağı yolundaki ihbar, dün Roma ve Istanbul pohsıni alârma geçirmiştir. Ihbann Roma'da yapılması üzerine Roma Polisi, Türk Polisi ni uyarmış; Dominico Massini'nin yönetiminde bir İtalyan po« lis ekibi de, aynı uçakla Istanbul'a gelmiştir. Roma'daki genış tedbirler, IstanbdTda da alınmıj tır. Roma'dan Yeşilköy'e indikten bir saat 20 dakika sonra yine Roma'ya dönen uçağın yolculan, adeta didik didik aranmıs, ttalyan Polisi de silâh ve madenl cisim arama âletiyle bu çaüsmaya katılmıstır. Ancak, sakıncah bir durum olmadığmdan uçak, 16.25'de Yeşilköy'den ayrılmı*.tır. 73 yolcu ile Istanbul'dan Roma'ya giden uçakta Bayer firmasma bağlı 34 Alman teknisyen bulunmaktadır thbarın, bu teknisyenlerin kaçırüacağı yolunda yapıldığı ileri sürulmektedir. T bir ije varamamıştır. Hatta 10 yil dan beri hiç bir doktorun uğrama dığı yüzlerce sağlık ocağı yıkılmaym bile başlamıstır. Köy ve il çeler bir yana şehirier bile dok torsuz kalmıs bu sıkıntıyı kısmen de olsa hafifletmek amacıyle bir sure öncesine kadar Bakanhk ta rafından bölgedeki Mardin, Siirt, Bitlis, Muj, Van, Hakkâri gibi ba zı iUere geçici gdrevle, birer aylı ğma mütehassıs doktor gönderilmişse de artık bu hizmeti de kim se kabullenmez olmuştur. Bu nedenlg doktorsuz olan il ve Uçeler deki hastalar binbir güçlüğe kat lanarak Diyarbakır veya başka büyük şehirlere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak, hastalann çoğu bu yolculuklara dayanama makta, büyük bir kısmı yollarda can vermektedirler. ACI BİR ÖRNEK Doğu ve Güneydoğuda özellikle sınır boylarındaki ilçe Ve köyleri 1970 yılına kadar devam eden mizde çekilen doktor sıkıntısı tutarsız ve kansık âurumdan sis komfulanmız Suriye, Irak ve tran temi kurtarmak ve işler hale ge nezdinde itibarımızı küçük düşütirebilmek amacıyle geçen 10 yıl recek bazı durumlara da sebep ol lık zaman içinde ciddî bir çalış maktadır. Birçok bakımdan bizma olmamış, zaman zaman bezı den çok daha fazla mahrumiyet girisimlerde bulunulmuşsa da o eekükleri gerçeği bir yana bu kom lumlu sonuç ahnamamış ve niha sularımızın sınır üzerindeki şehir yet 1970 yüında yeni uygulama ve ilçeleri, üzülerek belirtelim ki lardan vazgeçilerek sosyalizasyon doktor, sağlık tesisi vesair imkân dosyası rafa kaldınlmıstır. larla bizden çok daha iyi donatıl rruştır. Nitekim zaman zaman sı nırlara yakın ilçe ve köylerimizDOKTOR SIKINTISI de ağırlaşan hastalanmız smırdan Sosyalizasyonun yürutülememe geçirilerek bu komfularımıza götü si en çok Doğu ve Güneydoğu A rülmekte ve buralarda tedavi edil nadoluyu eikilemiştir. Sistemin mektedirler. Bir süre önce sınır il uygulanmasından hemen sonra çemiz Kusaybin Kaymakamı bile ortaya çıkan çelişki v e aksaklık hastalanan çocuğunu Suriyenin lan gören doktorlar sosyalizasyo Kamışlı ilçesine götürmüş ve oranu kabullenmiyerek ya serbest daki modern hastanede tedavi ettir çalıjmayı tereih. etmîs veya na mek zorunda kalmı?tır. Bt> arnfer killerini bah illerine yaptınnışyurdumuzda bulunmayan birçok lardır. Bu yüzden zaten türlü ilâcın da yine Kamışlı'dan ssğlanmahnımiyet içinde kıvranan bol dığı da bilinen gerçeklerdendir. genin hemen tümü doktorsuz kal mıs ve milyonlar sarfı ile buraSERVİSLER larda kurulan tesisler, açüan has KAPATILDI tane ve sağlık ocakları ölü birer yatınm olmaktan, devlele bü Sosyalizasyondan önce mevcut yük külfetler yüklenmekten başka aksaklıklara rağmen b61 genin lhtiyacına cevap verebilecek kapasitede olan ve en güç şartlar altında bile 10 15 mutehassısm bulundurulduğu Diyarbakır Nümune Hastanesinde de dolrtor sıkıntısı çekilmeye başlanmış, buradaki doktorlann büyük bir kısmının sistemi kabul etmiyerek ayrılmalan vüzünden birçok servisin kapatılması mecbunyetinde kalınmıştı. Buradaki hizmetin yürutülemez Hale gelmesi 1969 yılına, Diyarbakır'daki sağlık kurumlannın yeni eçılan Tıp Fakültesi'ne devrine kaö*ar devam etmiştir. Diyarbakır'daki Bakanhğa bağlı sağlık kurumlarının 1960 yılın da Tıp Fakültesine devredilmesiyle yalnız buradaki değıl, bolgpdeki bütün vatandaşların sosyalizasyondan kırılan umutlan yeniden tazqlenmis, ne var ki kı sa bir süre sonra yenkien hayâl kınklığına uğramışlardır. Fakülteye devredilen sağlık kıırum lannda bir çok profesör, doçent ve mütehassıs doktorun görev alacağım duvan vatandaşlar çektikleri bunca sıkmtmın sona erecegine, bundan böyle hastalannı büyük şehirlere eötürmekten ktır tulacaklanna sevinmiş ama durum hiç de umduklan gibi olma mıştir. Sağlık Bakanlıftınea «Normal sağlık hizmetlerinın aksatılmama sı» sartı ile fakülteve devrertilen NUmune Hastanesinde değisen hlçbir şey olınamıs «Hastalara İİKİ gösterilmeme, saatlerc^ koridorlarda kıvranarak doktor bek leyen hastalann üstellk hor görülerek azarlanmalan, kötü rauamelelere muhatap tutulmalan>. gibf eskiden de var olan bazı köf tti, davranışlar devam etmiş lıstta daha da artmıştır. Aynca bastanedetd bürtin poliklinik servisleri pratisvenlerle idare edilir duruma düşürülmüs ihtisas sahibl doktorlann hasta vatandaşlft ilgileri kesilmistir. Her ba? vurduğu yerde ayn bir Ucret 6demek, ne kadar fakir ve kimsesiz olursa olsun hastanede yatı nlan hastalann, ilâçlarmı kendi paralan ile almak zorunda bırakılmalan, profesör, doçent ve mütehassıs doktorlann daha çok «Hatırlı» hastalarla ilgılenmeleri fakır ve kimsesız hastalann servislerinde kendı kaderferıne terkedılmeleri buraya karşı beslenilen iyi niyet ve umutlarm cla kaybolmasına sebep olmuştur. • NUSAYBİN KAYMAKAMI BtLE HASTALANAN ÇOCUĞUNU SURİYE'NİN KAMIŞLI İLÇESINE GÖTÜREREK ORADAKİ MODERN HASTANEDE TEDAVİ ETTİRMEK ZORUNDA KALMIŞTIR. • SAĞLIK BAKANLIĞININ ÇALIŞMALARI tYÎ ORGANİZE EDEMEMESİ YÜZÜNDEN SOSYALİZASYON AMACINDAN GİTTİKÇE UZAKLAŞMIŞ VE ÎÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR DURUMA DÜŞMÜŞTÜR. SSK VE BİR ACAYİP TUTUM NUmune Hastanesinde başka yine bölgenin en büyük tedavi kurumlanndan biri olan Di1 yarbakır Sosyal Sıgortalar Hastanesinde de büyük ölçüde doktor sıkıntısı çekilmektedir. Buradaki hizmet, şehirde serbest çalışan doktorlarla 12 saatlığıne yapılan anlaşmalarla yürütülmeye çalısılmakta ve bu hizmet karsüıgı her doktora 34 bin lıra ücret ödenmektedar. Kısa bır süre için hastanede görev yapan anlaşmalı doktorlar 12 saat içinde çoğu kez 100150 hastaya bakmak zorunda kaldıklanndan, hastalara gereklı ilgi gösterilememekte bir çok senrfsi kapalı tutulduğundan bazı vakaların bü yük masraflarla başka illere gönderilmesi zorunda kalınmaktadır. Doktor sıkıntısı yüzünden bu hastaneye başvuran hastalann çoğu saatlerce sıra bekledikleri halde kendilerine sıra gelmeden doktorun hizmet süresı dolduğundan muayene bile olamamaktadırlar Gerek Nümune ve gerekse Sosyal Sigortalar Hastanelerlnde türlü güçlüklerle karşılaşan ve sıkıntı çeken maddiı dungnu biraz iji.olan va.tandaş'lar t«jalara gidip saatlerce koridorıarda kıvranarak sıra beklemek ve ilgi görmeden gerl dönmektense paralan karşılığı büyük itibar gördüklen serbest piyasadaki doktorlara ptmeyi tercih etmektedirler. özellikle NUmune HasfDevamı 7. Sayfada) Dört Macar qemicisi kaçakçılıktan yakalandı Beyrut'tan Istanbul'a gelen Macar bayraklı «Uypeşt» şilebın de gorevli 4 kişi. yurda kaçak mal soktukları iddıasıyle yakalanmışlardır. Büyukçekmece'de Hüsnu iöroğlu'na ait lokantada, 18 karton çesitlı yabancı sıgara ve 18 şişe viski ile yakalanan Horvat Saudor, Paruczky Laszlo, Azabolosi Lajos ve Szijjarto gözaltına alınmıslardır. Gemiciler, sigara ve viskileri, paralan kalmadığından gemiden çıkardıklarını, lokantada sahibi Köroğlu'na yiyeceklei yemek karşüığında teklif ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini ileri sürmüşlerdır. Açıkta gıda maddesi satanlar 2 aya kadar hapis yatacak Dofu'nun birçok köşesinde doktor bulonamazken Diyarbalor'ın merkninde doktor tabelâsından geçilmiyor. Açıkta gıda maddesi satanlara ikı aya kadar hapıs ile 500 kraya kadar da para cezası verilebilecek tir. Bakanlar Kurulunun hazırlamış olduğu ve TBMM'nce de onay lanan Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesini değiştiren hüküm dün Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun değiştirilen maddesi aynen şöyledir: «Bu* kanunda yazılı olan yasalara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlar hakkında kanunda ayrıca bir ceza hük mü gösterilmediği ve fiilleri Ccza Prof. Sami Okay Kanununda daha ağır cezayı gerektirmedigi takdirde 2 aya kadar toprağa verildi hapis ve 100 liradan 500 Hraya kadar para cçaoj Terilebinir> Londra'da görevli bulunduğu sırada ö'len Istanbul Üniversitesi Aynca kanuna 1ki madde daha Hukuk Fakültesi profesörlerinden eklenmiştir. Bunlardan biri, tuSami Okay*ın cenazesi, dün tö tanaklarm aksi ispat edilinceye renle Zıncirlikuyu mezarlığına kadar muteber sayılacağı, diğerl defnedilmişür. de Belediyelerce verüecek cezala ra, tebliğ tarihinden 15 gün içinCenaze töreninde, merhumun de o yer Sulh Ceza Hâkimliğina yakınlan, üniversite öğretim üitırazda bulunulabilecegi hükyeleri, yardımcılan ve öğrencimüdür. ler bulunmuştur. Günün kîtapları BtTAT tLGATıa Gflldttrt DteM Altın Ekicisi Serlnln <UJe» tdtaplan: Palavra, Tuh Sana Çatal Matal Ka; Çatal, Bunadı Bu Adara. Kes, Al Atını, Hababam Sınıfı Baâkınd», Hababam Sınıfı Uyanıyor. Bütun tütapcılarda T«nJ Bflyttk DOitım KnS. 8<L Ajlreleodi Cmd. No. 1. t ı t DURSVN AKÇAMhn EserleriniB 3. Bastcüan Istanbul Vilâyeti Daimi Encümeninden 18 Çuval Çalıştırma» iMilanonun kuzeybatısında yollar Avnıpa'nın hef yonune ayrılır. Bunlardan çatal teşkil eden bir mevkideki işaret dıreğinın üzerinde sağ ve so4 lyollara ıstikamet veren ikı levha vardır. Ve hem sola. hem de sağa bakan her iki levhanın üzerinde de MONACO yazıhdır. Bu, nasıl olur* Yoksa levhalar yanlış mt asıimıştır?» Eğlertceti programlarıyle tanınmış Luxemburg •Radyosu dinleyicilerine bu soruyu sorar... Ve kafayı işleterek doğru cevabı bulanlara kur'a ile çok önemlt ikramiyeler dağıtacağını vaat eder. Radyoya gelen cevapian postacılar tam 118 çuval içinde taşımaya mecbur kalırlar. 8iz detaya girişmedetf önce., bu sorunun. İta'yancanın bır ıncelıği ile ilgıli olduğunu belırtmek istenz. Bu gibi özellıkier Turkçemız gtbi ingılırce. Fran^ızca ve Aimancada da eksık değıldir. Şu kadar k>. Avrupa dillerini bız Türkler daha ciddî sorunları'fniîi çöromlemek bakım>ndan çabuk öğrenmsye mecbur bulunmaktayız. Bereket versin bugun ehmızde LİNGUAPHONt metodu gibi kolay ve seri bir araç vardır: Hem metodun nasıl işled.ğtne dair etraflı izahat almak. hem de Luxemburg Radyo bulmacasının çözümünu öğrenmek için kuponu doldurup gondermeniz kâfıdir. Para veya pul eklemeyiniı. TILDIZLARIN Lüks cıltli, dört renkli kuşe muhataza içinde Üç cüt. Her cilt 15. Tl. Takım 15, TL Ç IKT I.Bütün kitapçılarda arayınK. o l u ş y a y ı n c r i Babıali Cad. No: 54 Cağaloğlu İst A. J.Cronin 1 Bakırköy'de Hamdullah Supni T^nnöver tlkokuluna 147.133,70 lira çevresinde ihata duvan inşası. tlk teminatı 8.607 liradır. 2 Çatalca'nın Akalan köyünde bir dersaneli okulun 64.155^3 lira çevresinde insası. Ilk teminatı 4.458 liradır. 3 Sılıvri'nin Danamandıra köyünfle bir dersaneli okulun 64.155,83, lira çevresinde inşası. tlk teminatı 4.458 liradır. 4 Bakırköy Avcılar köyünde M.K.E. tipi 4 dersaneli baraka okulun 50.000 lira çevresinde Esenler köyünun Yıldıztepe Okuluna nakil ve montajı. Ilk teminatı 3.750 liradır. 5 Beyoğlu'nda Sururi llkokulunun 49.996,52 lira çevresinde tamir ve bahçe tanzüni. İlk teminatı 3.750 liradır. 6 Eyüp'te Mustafa Itri tlkokulunun 49.180,73 lira çevresinde onanmı. tlk teminatı 3.689 liradır. 7 Sanyer Kumköy Okulunun 38.786,45 lira çevresinde onanmı. tlk teminatı 2509 liradır. Keşif bedelleri ile ilk teminatlan' yukanda yazılı işlerden 2 ve 3. sıradakiler pazarlık, diğerleri kapalı zarf suretiyle 12 Aralık 1972 Salı günü saat 15.00'de Istanbul Sultanahmet Yerebatan Caddesindeki özel tdare binasında toplanan Daiml Encümende ayn ayn ihale edilecektir. Şartnameleri tstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden alınacaktır. tsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu. 1972 yılı Tlcaret Odası vesikası ve şartnamelerinde yazılı kayıtlar dahilinde ihaleden 3 gün evveline kadar (tatil günleri hariç) Vilftyet Makamına müracaatla almmış yeterlik belgelerini havi olarak hazırlayacaklan kapalı zarflannı ihale günü saat 14.00'de kadar DairnJ Encümene venneleri, 2. ve 3. kalemdeki işlere gireceklerin de aynı vesaikle o gün saat 15.00'de Daiml Encümende bulunmalan lâzundır. (Basın: 24141/8387) ÇIKLYOR UYCAN YAYINLARt KOPEKLER', !î OKUYUNUZ!^ Btttftn GORDON M." VVILUAMS RUHİ YUNUS EMRE NEFES VE İLÂHİLER BÜTÜN PLAKÇILARDA, PJK. 330 . Ş i ş l i su İl ül ADNAN OZYALCINER UYCAN , PHYLUS A.WHITNEY PHYLUS A.WHITNEYl\IO gunlerı BILG! YAYINEVI 1) Dıs Münasebetler ve Tiearet Mftdflrfi: Hukuk, Siyasal Bllgiler, Iktlsat, Isletme, 1.Tİ.A. mezunu, «kreditif ve ithalât mevzuunda en az üç yıllık tecrübe labibi olmak sarttır. Lisan bilenler tercih edilir. 2) Tcknik Isler Mfldflrfl: Yüksek Makina Mühendisi veys Maktna Mühendisi, en az üç yıl KLİMA TESÎSAT ve her türlü tamlr, onanm islerinue tecrübesl olan. 3) İNSANLARI A Bütün kttapçılartfa OAfirffM:IATES Ç1KT1 SANAT ENSTtTÜSÜ MEZUNLAR1 ALINACAKTIR Basmüdürlüğümüzde boş teknisyen ve usta tesisatçı kadrolarına teknik hizmetlerde çahştınlmak üzere aşağıdaki nitelikleri taşıyanlardan yeten kadar eleman alınacaktır. îsteklılerin diploma, nüfus cüzdanı aslı ve birer fotoğraf ile 12/12/1972 günü saat 14.00'te yapılacak sınava katılmak üzere 11/12/1972 günü saat 1120'a kadar Gayrettepe, Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlüğümüz Personel Servisine müracaatları Uân olunur. UNCUAFON ENSTITÜSÜ SİMCECİ . ISTANBUL ATATÜRK ÜNÎVERSITESI REKTÖRLÜĞÜNE ELEMAN ALINACAKTIR Tüksek Elektrik Mühendisi: Is tecrübesi olanlar tercih edilecektir. Yukanda vasıflan yanlı elemanlara, 657 sayıb Kanuna göre müktesebatlanna uygun rfereceler üzerinden maaş ödenecektir. Aynca lojman ve lleride yan ödeme verilecektır. Isteklilerln en geç 9 Aralık 1973 günü 13.00'e kadar 2'şer adet fotoğraf ve hal tercflmeleri ile birlikte üniversitemlz Genel Sekreterliğine müracaatları duyurulur. (Basın: 24393/8388) ISTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ARANAN ŞARTLAR: 1 Sanat Enstıtüsü mezunu olmak. (Elektrik, Elektronik, Radyo, Motor, Tesviye, Marangoz, Yapı) 2 18 yasından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. (Usta tesisatçı kadrolarına tayın edileceklerin 30 yasından büyuk olmaması gerekir.) 3 Askerliğini yapmıs olmak. (Bann: 24429/8389} Ithn «• Soyadı o . Adna . Sehlr ri* dil Mod Ajans: 57/8330
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog