Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Kasım 1972 Dünyada Bugün Dış haberler Barış çağı ar^nlık, rutubetlı bır gece Soıeyş Kanalının Doğu yakasındaki bır Israıl asken, karşı yakadaıa Arap asken üe oağırarak konujuyor. Arap sormaktadır «Abraham uvuyor muydun'» «Hayır, sadece rüya goruyordura Alı » «Ilıana nerede bugun' Ozleâım onu» «Guneje gıttı lüana dönecek» K Az gelişmiş ülkelerde tarımsal üretim her yıl düşüş kaydediyor ROMA Bırleşmış Mılletler Gıda ve Tarım Teşkılatı Genel Başkanı Addeke H Boerma oncekı gun yaptığı bır açıklamada, uçuncu dunya ulkelerının tarımsal uretımde tespıt ettıklen he deflere geçen yıl da ulaşamadıkla rını soylemış bu ülkelerde tarımsal uretırmn ıkı jıj arka arkaya onemlı olçude başansızliklara ugraaıgını bıldırmıştır. Bırleşmış Mılletler Gıda ve Tanm Teşkılâtı (FAO) toplantı sında konuşan Boerma, Uzak Doguda geçen yıl tarımsal uretı mın tehlıkelı olçude duşuş kaydettıgını behrtmış, durumun bu yıl da ıyı olmadığını Ifade etmıştır Addeke Boerma genel olarak ele alındığında, az gelişmiş ulkelenn tanmsal uretımlennde artış oldugunu, ancak bu artışın yuzde bır veya yuzde ıkı gıbı çok duşuş oranda gerçekleşlıgını soy lemıştır Boerma bu ulkelenn 1971 ve 1972 yıllan ıçın, tarımsal uretımde yuzde 4 oranında bır artlş hedefı tespıt etmış ol duklarını, ancak bunun çok altmda kaldıklarmı soylemıştır FAO yetkılılen en gelişmiş ul kelerde bıle bazı vıllar tarımsal uretırmn tespıt edılen hedefın gensınde kaldıgım, ancak ıkı yıl üst üste plan hedeflennın gensınde kalmanın tehlıkelı bır ışaret oldugunu behrtmışlerdır. Yet kılı'er, az gelişmiş ulkelerın ugradıkları bu genlemeyı telafı edebılmek ıçın olaganustü çaualar harcamak zorunda olduklarını, bunun da, bu ulkelenn ola naklan gozonunde bulundurulduğu takdırde kolay olmayacağını soylemışlerdır FAO yetkılılen. az gelişmiş ülkelerde durumu guçleştıren fak torlerden bırmın de nufus patlaması oldugunu belırtmışler, or neğın Batı Avrupa'nın zengın sanayı ulkelennde nufıre patlamasının kontrol altına alındıftm, bu nun yanında bu ülkelerde tarım uretımının arttığım ıfade etmışlerdır FAO Genel Başkanı Addeke Boerma, bu arada Sovyetler Bırlıgımn vaptığı buyuk mıktarda ' bugday ve tanm urunlen alımı na da dıkkatı çekmış, bunun so1 nucu olarak dunvanın bugday j stoklannın erımekte oldugunu . soylemıştır Addeke Boerma ya> gore, dunja buğday stoklannın erımekte oluşu az gelişmiş ulke1 lere yardım yapılmasını onlemeıc tedır (Dış Haberler Servısi) Parlamentosu olmadığı için Yuııanistarvın bayrağı, Kuzey Atlantik Asamblesi binasından indirildi BONN Batı Almanya'dakı Yunanı«tan Buvukelçılığı, Kuzey Atlantik Asamblesi toplantılarının yapıldığı Batı Almanya parlamento bınasında Yunan bayrağına obür uye ulkelenn bay rakları arasında yer verılmcme sını dun Asamble nezdınde protes to etmıstır Kuze\ Atlantik Asamble^ı Sek reterhgı toplan ı\ı duzenleven Batı Alman vetkıhlerınce daha once bına^a çekılmi'î olan Yunan ba\ragının Daımı Komı^yonun talımatı uzenne ındırlldı ğıni doğrulamıştır Kuzey Atlantik Asamblesi Daımı Koraı^onu obur u\e ulkelerın bavrakları arasında YunaT ba\ragına yer vermeme kararını A«amblenın 1968'de aldığı bır karara dayandınnıştır Asamblenın bu kararına gore Yunanı» tan her ne kadar NATO ujesı «e de. artık Kuzev Atlantik Asembles nın u>esı savılmamaktadır, «Çunku şu anda parlamen to«u \oktur» Kuzev Atlantik Asamblesi sekreterlığı bununla bırlıkte Yunamstan'in topIanU salonundakı \ennin bu ulkeiın adını ta 5i\an «embolık bır levha ıle bı» | lırtıldığını aç klamıstır (aa) o Helsinki Konf eransmda usul konusunda önemlî anlaşmazlıklar çıktı HELStNKt Avrupa Guvenliği lannı 3nertn bir uaul tasanaî sunmuştur. Konferansı hazıriık çalışmalan (DIŞ HABERLER SERVJSt) ıçın Helsmkı'de toplanan 34 ülke temsılcüerının dunku toplan . tıamda heyetler arasında usul yö nunden onemlı bazı anlaşmazlıklar çıkmıştır Fınlandıya Dışışlerı Bakanlığı Genel Sekreterı Toetlerman'ın «Muzakere Donemı Başkanı» seçılmesıne başta Romanva olmak, uzere bırçok heyetler karşı çıkmıj tır. Romanya temsücısı başkanlığın sır.ayla degışmes nı onerrmş, aynca Yurutme Sekreterhğıne Fınlı dıplomat Joal Pekun'nın seçılmasme de ıtıraz etamştır Ote yandan, Fransız tfimsücısı de konferansta kararların oy çok luğuyla degıl o>bırlıgı>le alınma sını, herhangı bır heyet ısteroe . dığı taktırde tutanak tutulma) masını, toplantınln gızlı yapılma sını ve toplantılarda 6 resmi dıl' kullanılmasını onermışür Yukandakı konuşmanın notla rını bır Amerıkaiı gazetecı tutmuş Israıl Arap savaşırun sessız cephelerınden bır tanesı olan Ismaılıye ae karşılıklı uslenen duşmanlar bunlar Ilıana da bır Isra.llı kadın asker. Parıs ın banhyolennden Gıl Sur Yvette de, bır vıllamn kapıSından çıkan ıkı adam el ele fotograf çektınyorlar îkısinin de yüzu gü lu>or Soldakı, Kuzey Vıetnam'ın barış goruşmelerındekı baş tem sılcısı Le Duc Tho, sağdaki de Nıxon'ın baş danışmam Henry Kıssınger eğer bu gulU?ler somut bır anlaşmaya dayanırsa, Şubat ayına kadar ateşkes anJaşma EI ımzalanmış olacak . Cenevre'dekı Sovyet BUytikelçili ğı bınasında, Moskova'H Semyanor ıle Washmgton1u Smıth, SALT gorüşmelerırun yeni donemını açtılar Bu donem geçmıştekı kadar başanlı olursa, stratejık saldın sılâhlannın da sınırlanmasına gıdüebılecek ve mesela nuk leer dehşet dengesınm taraflan, ellermdekı kıtaJararası fuzeleruı sayısını karşılıklı azaltacaklar. Ve Helsınkıde, 34 ülke temsılcılen, Avrupa Guvenlık ve ışbırlı ğı Konferansırun hazırlık toplan tısını başlattılar Toplantıda, asıl konferansın gundemının nasıl olacağı, toplantının tanhı ve dığer hazırhk noktalan uzennde çalışıiiyor Çeşıtlı yorumculara gore, Doğu ve Batı bloklan bu konferanstan açık, kapalı pek çok sonuç bekh İsrail için süper hücumbotlaı yapıyor İtalya'da BM Güvenlik KonseyL Portekiz'i a Afrika'da 3 milyon i§çi sömürgeciliğe son vermeye çağırdı ve meraur BİRLEŞMIŞ MÎLLETLER greve başldaı ROMA îtalya'nm en buyük ıkı şehn, Roma ve Mılano'aa, üç mılyondan fazla ışçı ve devlet memurunun dun greve başlama sıjle beraber Devlet daırelen ka panmış, trafık felce ugramış ve Roma'nın Uluslararası Havaalanı tam bır keşmekeşe sürüklenmıştır. Sonbahar aylannın bu en bü yuk «Işçı hareketı», Başbakan Gıuho Andreottınin işçi sendıka larına bıraB sabırlı olmaian yolundakı çağrısından hemen sonra ya rastlamıştır. Sendıkalar âcil reform konulanna eğılebılmek içın «Bıraz sü kunet» ısteyen Basbakana, 3 mıl yon i<çı>ı greve çagıraralc cevap vermışlerdır. (a a) Guvenlık Konseyı Portekız ı Afrıkadakı butün asken faalıyetlenne son vermeye ve Angola, Gıne ve Mozambık gıbı somurgelerınde yaşayan halklara karşı surdürdugu baskı polıtıka sından vaz geçmeye çağıran bır karar tekhfını oybırlığı ıle kabul etmışur Kararda aynca Portekız hukumetı, ılgılı tarafların temsılcılerı ıle muzakerelere gınşerek self determınasyon ve bağımsızlık içm gereklı şartlan yaratmava davet edılmıştır Amenka, yakın tanhte Hk kez, Portekız hakkındakı boyle bır teklıfe olumlu oy kuUanmış tır. (aa) rm ışyerlerını Afrıkahlara satmak zorunda bırakılacakları resmî kaynaklar tarafından açıklan mıştır Açıklamayı* >apan resmî kaynaklara gore bugune kadar Kenya vatandaşlığına gırmcnu; olan Asyalılardan, tıcarethane veva fabnkalarını yerhlere satmaları ıstenecektır Yetkılıler bunun amacmın, Kenya ekonomısını zencılerın egemenlıgıne vermek oldugunu belırtmışlerdır. Yabancı gozlemcüer Kenya'da vaşıyan ve çalışan, buna karşüık Ingılız pasaportu taşıyan Asya uy ruklulann ulke ekonomısım kontrol lerı altında bulundurduklannı \e kendılerıne karşı, gerek halk arasında, gerek resmi çevrelerde du^manlık beslendığını belırtmek. tedırler (DIŞ HABERLER SERVISt) TEL AVtV «Yedlot Aharonot» adlı Israıl gazetesının bıldırdığıne gore, Amenka Bırleşık Devletlerinde îsrajl ıçın, çolc hızlı ve mürettebatsız manevTa yapabılen hucumbotlar ınsa e~ dılmıştır «Internatıonal Defence RevıRomanya temsılcıa, Fınlı dıpew.» adlı Amenkan dergısıne da lomat Pekurı'mn «Yürutme Sekyanarak bu açıklamayı yapan reterı» seçılmesıne karsı çıktıktan «Yedıot Aharonot», hucumbotsonra, «Goruşmelerın bloklar alarm 9 metre uzunlugunda olrasında degıl ozgur ve bagunsız dugunu, ıkı motorları bulıuıdudevletler arasında cereyan eden ğunu ve saatte 45 denız mıli hızbır goruşme nıtelıgınde olmala yol alabıldıklennı, Amerıka» sı> ve Genel Kurul toplantıların• Sandıago Aırcraft Engıneerıng» da ve butun komısyonlarda hert şırketınce ınşa edıldıklennı bılheyetın eşıt haklara sahıp olma»[ dırmektedır (a a) Kenya da Asyalılara baskıya başladı NAtBOBI Uganda'dan sonra Kenya da da Asyalılara karşı bır baskı hareketı başlamış \e Kenya pasaportu taşımıyan Asyalüa öârencilerlne duyuru Kurslarımızt izlemif olan öğ«encılerımize Milli Eğitim Bakanlığından tasdiklı dıploma vermek içın duzenledığımız FONO Vietnam'da ilk kez bir B52 uçuğı düsürüldü SATGON Pentagon çevrelerı tarafından jap,lan açıklama p ja gore Kuzej Vıetnam uçak<savarlan, savaşın basından bu \ara ılk kez olarak bır B 52 ağır bombardıman uçağını duşurmuş lerdır Açıklama\a gore duşen uçak, Kuzey Vıetnam uzennde yapılan bır saldından sonra Ussune donmektevken açılan ateşten kurtulamamıştır Öte yandan kara savaşlannda, Kuzey Vıetnam bırlıklerı Tahanh Glao us°unu havan ateşıne tutmuşlardır Quang Trı rfe sureklı olarak Kuzey Vıetnam topçusunun at slarına hedef olmak tadır llgılıler tarafından yapılan açıklamava gore ' evvelkı gun Quang Trı'je 1900 top ve ha\an mermısı duşmuştur Buna ragmen Guney \rıetnam v« A menkan kavnakları, Kuzey Vb. ettîam bırlıklerının 176 olu verdıgını one surmuslerdır Mehmet BARLAS (Devamı T. Sayfada) diploma imtihanı •*„ ılki 23. Aralık. 1972 tarıhinde l«tanbul'daki Enslıtümuz Merkczınde yapılacaktır. Kurslarımızr bıtırmıs öğrencılerimırin, en geç 30 Kasım. 1972 tarihıne kadar başvurup, «Imtıhana «Gırış Belgelerı»ni istemelerı rıca olunur. Muhasebe de ögretiyor BEYAZIT; 22 21 96 BEYOĞLU: 449011 ;KADIKOY:36 11 50 FONO MEKTUPLA ÖĞRETIM ENSTlTUSU Halâskârgazl cad 207 Osmanbey/lstantHil 46 6713 46 31 86 4014 65 Ajans 70 4608379 Cumhurıjet 8393 (Basm 23957/8398) gerçek tutumu arayanlar için Tutumu seventerin araba masraflarını sınıriı bir ölçüde tutmak isteyenlerin seçtiği arabadır Renaultl2. Benzinde tutumludur 100km.de ortalama 85 It (<normal benzın' yakar. depo dolusu (50 It.) benzinleöOO km yol alır Renault 12. Yağda tutumludur Alt yağlamasıolmadığı gibi 5000 km.de bir yağ değişimi dışında hicbir bakım işlemi yoktur. önden çekis nedeniyte vites kutusu ve diferansiyel için ayrı ayrı yağlama gerekmediğinden yağlama işlemi diğer arabaiara kryasla daha basit ve ekonomiktır. Yine önden çekiş nedeniyfe hem vites kutusu hem de diferansiyel aym zamanda sdkutebildiğinden. onarımda tutum sağlar. Kapah soğutma s.stemı sayesinde kışın antifreeze masrafı yoktur Arabada gercek tutum sadece yakrtta tutum değil Renault 12 nin sağladığı cok yonlü tutumdur. Renault 12 gerçek tutumu sevenlerin arabasıdır W\\\ RENAÜLT12 Rektaş. 1936/8377
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog