Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR YAYINLARI ÜÇ MEDENİYET (l'inci Baskı) Ahmet Agaoğlu'nun Ingılızler tarafmdan MslU'va suTftun goturulduğu 1919 1920 yıUarında yszdlğl bu eser Bakanlıgımi7 Y«yınevlennde S. lıra fıyatla latıja arz •dılmıstır. Kıtap Yılı dolayısiyle "o 20 tenzllâtlı utıslarımı? devam etmektedır Devlet Kitapları Mndurlugu. Saltuıahmet btanbul Satıj Tel.: 22 38 «3 ıBasın 24223) »390 Yazan Ahmct AĞAOĞLU umhuriyet Kurucusu: IUNUS NADİ 49. yıl, sayı: 17352 Telğaf ve tnektup sdresl: Cumhunyet tstanbul Posta Kutusu: l<tanl)Uİ No 246 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 22 KASIM'DA Başlıyor GündUz ve Akşam kurslarına kayıtlar yapılmaktadır. Broşür isteyinlz. MODERN tfATEMATİK KURSLAR! Osmanbey, Neyir Mağazası bitişijji İSTANBUL Tetefon: 47 46 68 ÜNİVERSİTEYE GUVEN DERSHANESI 24 Kasım Cuma 1972 TBMM demokrasiye sahip çıkmalıdır39 €€ ANKARA CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, Turk Haberler Ajansı njuhabınnın sorularma dun verdığı cevapta, tek partj hukumetleri dışında, partıler iraEinda. bır uzlaşmaya varılarak kurulan hukümetlenn, «Partılerüstu» hukümetten daha «Kuvvetlı ve ınandıncı» olduğuııu soylemıştır. Ecevıt, AP Genel Başkanı Demırel'ın Meclıste «TBMM'yı tehdıt eden tehlıkelenp sarşı^na Meclıs olarak çıkmak gerekır» şeklindeki sözlerlnl nasü değerlendırdığı yoltmdakı soruya karşılık da «TBMM demokrasiye butunuyle sahıp çıkmahdır üîas ça berumsediğımız ozgürlükçu demokrasının butun özgurluklerını ve o özgürluklenn guvencesı olan bütün Anayasal kurumlan da korumalıdır» demış, başka bır soru üzerine de «Seçime zamanında gıtmenin hıçbır koşulu olamaz» karşılığını vermıştır CHP Genel BaşKanı Bülent Ece vıt'ın THA muhabınnın sorularına verdıği cevaplar şoyledır: OECD, talebin kısıtlanmasmı önerdi CHP Genel Başkanı Ecevit, «Seçime . zamanında gitmenin hiç bir koşulu olamaz» dedi FİYAT ARTIŞINDA TÜRKİYE BAŞTA ANKARA îktisaaî Işbirliği ve Kalkınma Teşkılâtınca (OECD) ya yımîanan Ekun 1972 «Temel Iktısadî Gostergeıer* raporunda lurkiye yuzde 17'ük fıyat artışı ıle OECD ülkelerl içınde en onde gel mektedlr. Aynca Tıcaret Bakanlığı Konjonktür Daıresı tarafından ' verilen rakamlara e3re, nazırla Erez: Bazı firmalar smaî mamül fiyatlarını keyfî olarak artırıyor,? ANKARA, (Cumhurıyet Burosn) Sanayi ve Tetcnolotı Bakanı Mesut Erez dün verdıgı demeçte «Son zamanlarda Bakanlıgımıza mtıkal eden muamelelerde bazı fırmalann sınaı maraul fıyatlarını durup dururken artırdıkları anlaşılmıştır» demış ve Bakanlık mUfettışIerının bu fıyat artışlannı (nceledıklennı açıklamıstır Sanayi ve Teknolo.11 Bakanı Erez'ın bu konudakı demed şöyJedln «Türklye'nıri sanayileşmeslnin ekonomik kalkınmamız ve karşılastıgımız sorunlann halll bakımından önemı artık anlasılmıs bulunmaktadır (Devamı Sa 7. Sü. 6 da) lf Ümit GÜRTUNA nan endekslerde 19711972 Eyiul aylan arasında yuzde 18 oranında fıyat artı?ı olduğu beUnılmıştır. Yetkıhler 12 aylık donem sonu ıtıbanyle 1972 yılı sonunda fıyat artışlannın yüzde 20 cıvarında olacağmı belirtmışlerdir Iktısadi Işbırlığı ve Salkınma Teşkılâtı (OECQ) taralından her ay nazırlanan «Tem<ı iKtısaüi Göstergelen» raporunun Ekim sayısında rürluye OECD ulkeien ıçınde yüzde 17 oramnd«iu fıyat artışı ıle başta eelmektedir Bu artış 19711972 (üAart tarım itıba nyle teşkılâıa bildırılmıçtir Dı ğer ülkelerden bazılanndn Kvlul 19711972 tanhlerımn ortaiaması (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Değerli Bir Konuk e? gündcnberi hukümetirtıızın cağnlısı olarak >urP J dumuzda bulanan Yugos^ la\ya Sosvalist Federal Cnmhnrıyeti Basbakanı bavın Cemal Bıyedıç, bugun ziyaretini tamamlavarak aramızdan ayrılıyor. Bngun yavımlanması beklenen ortak bıldirinin gerek iki dost deVlet arasındaki ekonomik ve kültiırel ilişkiler, gerek bolgemiz ve Avrupa barısı açısıııdan bıze olumlu sonnciar açıklavacağını knvvetle nmuyornz. Savın Biyediç'in kısa yasara ö\kusüniı okadufnmnz zaraan bn değerli devlet adamının hera devrimci hem 4e vapıcı ve n.v. «Tulavıcı nfleliti ile derhal dıkkatleri tcpladıfını Şförflyoruz. Bivediç, Bosna • Hersek'in Mostar kentinde. oraları Vnüz Avnstnrva Macaristan imparatorlnÇnnnn iseali altında bnlnnduga Birinci Cihan Savası sonlarına dogra dünyaya çeldi. Trianon Antlasması ile Bosna • Hersek, Yuro«,lavva"va katıtdıktan sonra lise öğrenimini, dofcum veri Mostar'd» tamamladı. Belçrad'da huknk okndnğn sıralarda krallık rejimıne karsı ofcrenei bareketlerine katıldı. bn barekrtlerın yönfticilerinden biri oldn. Ikinci Ciban Savası sırasında. Alman isgali altına düson vnrdnnda ıtıukavemet örçutunü vönetme gorrvini vüklendi ve bn görevini bÜMik haşarıvle vürüttu. Savaş. ertesinde, Yngoslavva Sosvalist Federal Cumhuriyeti kurnldnktan conra Cemal Bivedic. eene bnemli torevler aldı, Bosna Hersek Cnmhnrıvetinde Büvük Millet Meclisi Baskanlıgına dek yükseldi. Bn gbrevi sırasında •vaptijı Anavasa değisikliği çaIısmalan bfitün Tneoslavva'da takdirle karsilandı. Demokratik fcarakteri çok belirrin olan bn çalısmalar. Federal Devletin her Cnmhnriyetinde Bivediç'e karsı beslenen «nven ve sevgi dnvenlannı pekistirdi Maresal Tito' rıun Federal Hükümet Baskanlıfını önermesi üzerine BeİRrad'a dönerek veni eörevine basladı. Bilindigi gibi Tngoslavva'da HMOlanan sosvalizm, kendine ozırâ bir nitelik taşımaktadır. Bnnnn en belirjin vanı da 1950' lerden bn yana nvenlanan ve gelistirilen özvönetim di\e adlaDdınldığını gprdüğümüz «antoçestion» sistemidir. Cretim knrnlnslannı merkez planlamanın katı denetiminden ayırarak knrnluslarda çalısanlara bnyuk 61;üde soz hakkı tanıyan, onlan <azanca ortak kılan ba sıstem izerine arkadasımız Ertran Balcı >irkaç gıin bnce jazetemizde >knrlanmıza genis bilri vermişi. Bnndan 30 yıl Snce tarımsal bir ilke olmak nıteliği afır basan ?ngoslavya, yıldan yıla sanayi lakımından büyuk atılıralar baararak hızlı bir kalkınma sürei içine girraiştir. özybnetim delikleri sistcm Batı ulkelerinde tile ilgıyle ızlenmekte, hatta kıni sosyal partilerce benimsenır orünmektedir. Dil, din, ırk ayrılıklan bakınından ceşitlı nlusların bir arada ynı baklarla vaşamasını sağlaan bn sosyalist devlet, simdiye ck hiç bir bloka baglanmaksıın, ama Do|n ile de, Batı ile de ans ieinde iyi ilişkiler kurmaı ve yürütmeyi başarmıstır, Bnçünkü Tngoslavya'da Osıanhlar doneminden kalma saısız tarihsel yapıtlar vardır. 'ngoslavlar bnnları titiz bir dik. atle kornmakta, onarımlannı ığlayarak bir yandan iilkenin aristik servetini değerlendiriren, bir yandan da insanlığın rtak raalı olan nygariıga hizmet tmelrtedirler. Dost devletin değerU Basba* »nına nğnrlar olsnn derken, ara* uzda geçirdiği birkaç günden endisine iyi anılar kalmış ollasını dileriz. Özgürlükler Sonr AP Genel Başkanı Demırel, Mechste Kurucu Meclıs soylentılerı tartışılırken, TBMM' yı tehdıt eden tehlıkelerın karşısma Meclıs olarak çıkmak g°rektığını soyledı Sız bu sozlen nasıl değerlendırıyorsunuz ve Meo lıs olarak nasıl bır tuturn ızlenmesını onenyorsunuz? Cevap TBMM yalnız Kendl ni korumayı duşunürse, kendıni de korumuş olmaz. TBMM, Turk demokrasısmm butünu ıçınde temel unsurlardan bındır Pakat demokrasının başka unsurları da (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) Sıkıyönetimin iki ay uzatılması, Hükümetin isteği üzerine bugün TBMM'de görüşülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mılll Guvenlık Kurulu dun Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın başsanlığında yaptığı 6 saat su ren toplantı sonunda, Sıkıyone tımm 11 ılde 10. defa ıkı ay da ha uzatılmasını hukumete tavsı >e%e vermıstır Daha sonra 3 saat 10 dakıka suren toplantı ya pan Bakanlar Kurulu da, Sıkıvonetımın 11 ılde ıkı ay daha uzatılmaM hususunu Mıllî Guvenlık Kurulunun tavsıyesıne uygun olarak TBMM'nin bugunku toplantısına sunulmasım kararlaştırmıştır. Mıllî Guvenlık Kurulunun dun kü toplantısına, Başbakan Melen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gurler, Mıllî Savunma, Içışlerı, Malıye, Ulaştırma, Çalışma Bakanına vekâlet eden Sağlık Bakanları ve Kara ve Denız Kuvvetlerı Komutanları ıle Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreterı katılmışlardır. Ha\a Kuvvetlerı Komutam Orgeneral Batur, yurt dışında olduğundan toplantıya katılamamışUr. Bakanlar Kurulunun saat 17 de başlayıp 20 10'a kadar suren toplantısından sonra Hukumet Sozcusu tsmaıl Arar, «Mıllî Gu venlık Kurulunun tavsıvesıne uvularak, 11 ılö*e ılân edılen Sıkıyonetımın ıkı ay daha uzatılması hususunun TBMM nın tak dırıne sunulmasına karar verıldığınl» bıldırmiştlr. «Toplantıda mıllî güvenlığimize ılışkın ıç ve dış durumlarla meyda na gelen gelışmelerın gozden geçı nldığı ve 11 ılde ılân edılmış olan Sıkıyonetımm ıkı ay daha uzatılraa sının uygun gorulerek Bakanlar Kuruluna tavsıye edılmesıne karar verıldığı» bıldırılmıştır. Açıklamada avrıca, ozel surette gorevlendırılen bır komısyon tarafından hazırlanan ve yolcu uçaklarma karşı yapılacak sabotaj ve kaçırma te;ebbuslerinı ön leyıcı tedbirleri saptayan bır ra porun da ıncelendiğini ve uyguIanması hususunun Bakanlar Ku ruluna tavsıye etmeye karar verıldığı belırtılmıstir. Toplantıdan sonra Başbakan Melen, lçışleri Bakanı Ferıt Kubafın ıstıfasına daır haberlerle ılgılı olarak «Yanlış, jok böyle bir şey» karşıhğlnı vermıstır Melen ayrıca, «Ecevıt, Kurucu Meclıs konusunda sızi ve lçişlerı Bakanını itham etti, buna ne dersıniz'» şeklındekl \>M soruya da «Bırakın bunlan, herkes ıs tedığını sövler» demıştır Açıklama Mılli Guvenlık Kurulu toplantı. sından sonra yapılan açıklamada, Bozbeyli, Ecevifin açıklamasının yeterli . " * olmadığını ileri sürdü ANKARA DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, partısının 16 Aralıkta yapılacak Buytık Kongre gündemını tespıt amacıyle dun toplanan Partı Dıvanında bır komışma yaparak, C H P Genel Başkanı Ecevıt'ın CHP'den aynlarUan kücuk düşurmek içın «Kurucu Meclıs vaadlerı» ıddıasını ortaya attığını one surmuştur. Bozbejü, son gunlerdeki sıyasal gelışmelerın bır özetıni yapmış, Cumhurbaşkanı Sunay'ın parti hderlerıyle gorüşmelenne değmerek ortaya hukümetın gorevıne devamı konusunda yenl bır ıhtıyaç çıktığım belırterek, «Hukümetın ıçınde degılız ama memleketın bazı ıhtıyaçlan var dır. Bu durumda da belli noktalarda bütıin partUerle ortak bır hareket tarzı ıçınde olmamız gerekmektedlr» demistır. Mecliste yapılan «Kurucu MecUs» tartışmalan iddıalan konusunda Bozbeyli şoyle konuşıtıustur: (Devamı Sa. 7, Sd. 4 de) Erzurum ve Kars DevGenç Örgütünden 29 kişi, 10 yıla kadar hapse mahkum oldu Yeni Cemiyetler Kanunu tıyarınca MTTB ve 36 dernek feshedilmiş sayılacak Yapılan tahlillerde, hakiki Grip Viriisüne rastlanmamış ANKARA. (rtımhnrivet Bflrn«n) Saglık Bakanlıgı. gnp nedemyle dün vaptıgı açıklamada, en cıddl uyarmalariD yapıldıfını hatırlatmıs enpın başkeptte yaygın olduğunu ancak c^evamlı yapılan virüs arastırmalannda bu hastalıgın en şidöetlısl olan «tspanvol Nezles!»nıp bupune kadar eflrüimedieım b<>ürt mişlerdır Yetkilıter Rrtpin duraklama devresıne eırdıSını da bıldırmlşlerdır Hakıkı erıp vlrüsüne rastlamadıklanrn da belırten SaŞlıtc Bakanlıgı üeililen havalann çok farklılık eostermesl vünlnden erioa] enfeksıvona rastlandıgını vurttaslann Irendılernl korumalan için en ufak bır softuk alnnHgında derhal tstirahat etmelerini Onlevici tedbir olarak da kınkliRi eıderici tlâçlarla, bol limon kürü yapılmasıru öjfuMemektedırler Saglık BakanlıSı Müsteşsn Osman Yasar da bu vıl eripin erken ve sıddetli olarak eeldıfinı kaydetmistir (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) BRİFİNGTE BİR İLGIL1 BİLG1 VERİRKEN GORÜLÜYÜK . Hükümet, kömür işçileıinîn grevini erteleyince toplu sözleşme imzalandı ISıkıyilnetinıde yeııi ılcivalara bakılacak Brıfıngın bırıncı bolumunde, «Anarşıst orgutler» konusunda pano uzennde bazı açıklamalarda bulunulmuş, çeşıtlı orgutlenn parçalanmış kalıntılarının venıden canlanma ve gruplaştır ma çabalannı bırleşık cephe teşkılı lçin artırmış bulunduklan one surulmüstur NADİR NADİ 1. Ordu ve Sıkıyonetim Komutanlığında dun basın ıçın du zenlenen brıfıngde, anarşıst orgutlerın rfış ülkelerle olan ılışkılen ve sabotaj olayları ıle ilgılı açıklamalarda bulunulmuştur. Brıfıng salonunda ayrıca, çeşıtlı Sıkıyonetim jetkılılerınce ANKARA, (Cnmbnriyet Bürosu) I vasaklanmış kitaplar da sergiMaden tş Federasyonunun ' lenmıştır. Toplantının açış konuşmasınZonguldak'takı Ereğlı Kömurleda 28 Mayıs brıfınglnden bu yarı İsletmesı ve Tavşanlı'dakl na ortaja çıkan yenı olavlar aGarp Lınjıtlerı İsletmesı ışyerçıklanmış, sorgu safhasında olerınde aidığı grev kararı hukü lan bır kısım delıllerın hukuk met tarafından ertelemnce, Feanlajısına uygun olarak, kısderasyon ıle Turkıye Komur men ya da tamamen ortulu olaMadenlen tşverenler Sendıkası rak açıklanacağı belırtılmıstir. arasında toplusozleşme ımzalan ınıstır. Bakanlar Kurulunun, «Mıllî guvenlık ve toplum sağlığı» ne d'enıyle aidığı grevı bır ay erteleme kararı dunku Resmî Gazete'de yayımlanmış, akşam saat 17'de de toplu sözleşme uzerınde, Federasjon ve işveren bır kere daha toplanarak anlaşmaya varmışlardır Zonguldak'ta taraflarca imzalanan sozleşmeye gore, kömur havzasmda yer altında çalışan ısçıler gundelıklerı seyyanan 14, yer ustundekıler ise 13 lıra ANKARA Türkiye Cumhurlzam gormuşlerdır. yeti Anayasa'sını tağyır, tebdıl ve ilgaya fıılen teşebbus suçundan (1) Numaralı Sıkıyonetim MaM'Pmesınde yargılan'uı Ertuğnu Kurkçu ıle üç ar|tc1aşın''n curuşmasına dun de devarn olanmuçtur. Irjruşmada, DevGer.c Genel Yugoslavya Basbakanı Cemal Bi Baskanı ErtuğruJ Kürkçunun yedıç, dun Istanbul . îzmît yo scr|Tisuna devam eflümis sanık, lundakı sanayi kuruluşlannı gez Rkir Kulüplen Fedc.ssyonuıun mıştır zamarüa Devrımd Gonçhit TeşIstanbul'dan dun sabah kara kuâtı halıne dönüşttı^jrü sfıyleyoluyla îzmıt'ın Yarımca bol D",i{tir. (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) (DevBinı Sa. 7, Su. 3 de) Istanbul Sıkıyonetim Komutanlığında dün yapılan brifingte çalısmalar hakkında bilgi verildi DİYARBAKIR Dıyarbakır Ünıversıteler ve yüksek okulSıırt Illerı Sıkıyonetım Komulara bağlı butün öğrencı icurutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahluşlannın feshedılmesınl ongokemesınde, Erzurum ve Kars ren Yenı Cemıvetler Kanununun DevGenç orgutune mensup 34 Cumhurbaşkanı tarafınrian Mec sanığın duruşması sonuçlanmış, listen çıktığı şeklıyle onavianma29 kışı hakkında 4 yıl 2 aydan 10 sı halinde, MTTB ve buna bağlı yıla kadar değışen ağır hapıs ce 36 dernek kapatılmıs olacaktır. zaları verılmiştır. Beş sanık ıse, Eşyalar çıkarılıyor beraat etmıştır. BTJ. çeşıtlı Sıkıyonetim Komutan Yem durum uzenne MTTB lığı askerî Mahkemelerinde yuyonetıcilerı. bına içındekı eşvarutulmekte olan DevGenç orlan dışarıva çıkarmava başlagutlcnyle ılgılı duruşmalarda somıştır. Dun gece Cağaloğlu'nda nuçlanan ilk davadır. bulunan MTTB bına<;ında humDuruşma Yargıcı Yarbay E | malı bir çalışma goze çarpmış, mın Menteşeoğlu taralından oku bına ıçmdeki eşjalar, geç s^atnan kararda, sanıkların; merke Iere kadar kamyonlara dolduru zı DevGenç orgutune bağlı Ana larak goturulmüştur. >asal nızamı MarsıstLenınıst ıl (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) kelere gore değıştlrmeyı amaçlar şekılde değısık orgutsel faalı\etlerde bulundukları ifade edılmıştır Duruşma sonunda beraat edenler: Kemal Kaja. Emin Azeri, Bed rettın Kurtel, Rasit Tırpaneı ve Naci Gülçin'dır. Hayati Tunçel. Ajhan Soysal ve Ualit Guneş, 10 yıl ağır hapıs cezasına mahkum edılmıştır. 8 yıl 10 ay 20 gün hapis ve yur dun çeşıtlı bölgelerınde genel gozetım altında ve kamu haklarından sureklı olarak kısıtlananlar, şunlardır: Mnammer A^lan, Muhsin Gür, Taner Turan, Bekir Sahin, Muzaffer Karagoz. Bunların dışında kalan 19 sanık ise, 4 yıl 2 ay ıle 6 yıl 8 ay arasmda çeşitli cezalara çarptırıl mışlardır. (THA) Bulgaristan Dışişlerı Bakanı geldi ANKARA (Cumhurıyet Burosn) Bulgaristan Dışışleri Bakanı Peter Mladenov, dun resmi bır zlyaret ıçın Ankara'ya gelrnıştir 36 yaşıntfakı konuk Bakan ve eşıni, davet «.ahıbi Dışışlen Bakanı Haluk Bavulken ve eşı kar sılamıstır Mahkum olanlar Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu Brıfıngın bu bolumunde, Turkıye'de faalnette bulunan çeşıtlı orgutlenn dış kaynakların etkısj altında bulunduğu lfade edılmiş, «Turkıye Halk Kurtuluş Partisı» ve Cephesı, «Turkı\e Halk Kurtuluş Ordusu», «Turkıje îhtılâlcı tşçi Kov lu Parti'i» (Devamı Sa. 7. Su. 1 dc) Oynadıkları top mermisi patlayınca beş çocuk parçalandı Daha çok bilim, sanat ve turizm teması istedi Dısişlen Bakanı Haluk Bavulken ve esl dun saat 20 30'da Bul garıstan Dısışlen Bakanı ve esı onuruna bir aksam yemeğı vermıştır. Konuk Bakan yemekte yaptığı konuşmada, Turkiye'de bulunmaktan duyduğu memnunıveti belırtmış, «Bılım, sanat spor ve tunzm sahasında temaslara daha geniş yer vermeve hazırız» demistır (Devamı Sa 7. SS 6 da) Kürkçü'nün sorgıısuna dün de devam edildi ERZURUM Oltu ilçesınin Borakhane bolgesındekı askeri atıs bolgesınde buldukları bır top mermıslyle o\ nayan ılkokul oğrencılerinden beşı, mermının patlaması sonucu olmuştür. Ikı çocuk da, ağır yaralanarak tedavı altına alınmıştır. Buyuk bir gurultuyle patla ] yan mermı, çocuklann tanınma ' jacak tferecede parçalanmalarına neden olmuş; anne ve babiları, sinır knzlerı geçırmıslerdlr ölen çocuklann isimleri. şbyledır Sabahattin Çetin, Cevdet Taş, Yasin Gürsoy, Mnstafa Varol, Zafer Altay. ı Oltu Savcılığı, olayla ılgıli soruşturmaya baslamıştır. (as) Sosyal Demokrasi ve Batı Almanya72 MEHMET BARLAS Yarın CUMHURİYET'te Biyediç, Türk sanayiini övdü 5 BİN TON UZUN TANELİ PİRİNÇ İTHAL EDİLECEK ANKARA Toprak Mahsul leri Ofısi, Mısır'dan 5 bın ton uzun taneli pırinç ithal edecektir. Ticaret Bakanlıgı tarafından hu konuda yapılan açıklama şbyledir: (Devamı Sa. 7, Su. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog