Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makale



Katalog


«
»

ÜNİVERSlTE HAZIRLIK FEN SINIFI KURSLARI MECİDİYEKÖY DERSANESİ Ders yı.'ı Boyunca Devaır eder. Sosya! Derslere yer verilir. Kervangeçmez Sok. No. 16 Mecidiyeköy Tel: 46 09 88 umhuriybC 49. yıl, sayı: 17351 Telgraf ve mektup ıdresl: Curahurıyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 T e 1 a f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ^ Rt'fik Hklit Karay ! *. u , * Kurucusu: rüNÜS NADt * 15,00 İKtBtN Y I U N SEVGİLİSİ 12,50 İKİ CİSİML1 KAD1N Diger mevcut eserlerl: Afo Pısanm Hatıratı Bn, Bizim Hayatımız Bugünün Saraylısı Gurbrt Hikiyelen Istanbnl'nn Bır Vüzö Kadınlar Tekkesi Minelbab. llelmıhrab Memleket Hikâyelerı Sonunco Ksdeb Sânriin Yezidin Kııı 23 Kasım Perşembe 1972 tN'KILÂP ve AKA KITABKVLERİ (llârcılik: 9629/8362) "ANAYASA,, KONUSU PARTİLERARASI KOMİSYONDA BUGÜN ELE ALINIYOR CHP'DEN GEREKLİ SON AYRILMALAR VE MECLİS'TEKİ SANDALYE 'DURUMU, ÇOĞUNLUĞA ULAŞIYOR DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİNİN SİVİL YARGITAYA BAÛLANMASININ TEMİNAT OLACAĞI BELİRTİLİYOR yeterli oy saglandı AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son sıyasal gelişmeler, Anayasa'da duşunülen yenı rieğışıkhklerin kısa bır süre ıçınde gerçeu leşeceğini gostermektedır. önceki gün çalışmalarına yenıden başlayan Parülerarası Komisyonda, özellikle devlet güvenlik Degişiklik için mahkemelerinin kurulması ko j ' nusunda büyük bır görüş bırligi j belirmıştir. Partilerarası Komisjon bugun yeniden toplanacak ve oğrenıldigme gore, bır iki bırleşımde, parlamentetlenn lmzalarına açılacak degişiklik meVnı hazırlanabılecektır. Hükumet tarafından, beş ayn konuda onerilen Anavasa değışıkliklerinden, en çok devlet gü venlik mahkerneleri üzennde durulmaktadır. Partılerarası Komisyonun yenı degişiklikler uzerındekı çalışmaları basladığından berı, CHP'nın muhalefeti ile süruncemede kalan bu konu çevresınde, artık bir «Fıkih birliği» belırdığı bır Komısyon üyesi tarafından ıfade edilmiştir. ' 'Türkiye'de enflasyonist etkenler artıyor,, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TÜRK EKONOMİSİ İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLADI tZMtR Birleçmı? Mılletler Teşkllâtınca basın ıçm hazırlanan ve Turk ekonorvısının bu gunkü durumumı eleştıren bu arada gelecek için ha?ı tahmınler vurüten raporda, Türkiye'de enflasvonıst baskıvi büvük 61 çüde arttıracak gelısmeleı beklendıgı one surülmustür Türk ekr>n(>ml«lhın 1971 vılmda lüratlp eelısUfiı vu?rte 10'a ularan bu fielişme hi7inır heıabennde enfla<svonı«t ba«kıvı da surükierligı öne «ürülen 'raporda «1970 vılırtda kavdpdılen VU7 de 9 4 bır artısa ılâvr olarak fl vatlar vü?de 17'lik bır artıs daha eösierdi» denılmpkte 1971 vı lının gpne) ghrünümü 11e IİK''1 olarak da ri?otle su hususlara yer verilrrPİtiedır«1971'tlp Turkıve'nın talep bün yesı de onemlı degışıklıkler g6stermı«tır (îavrısafî mılH hasılada vüzde 9.2 artı«a mukahil. top lam ıç talep vÜ7de 8 2 vüksel miştir. Artan görünmeven ka zanclar nerlenivle. mevcut aç:k ban? bır sekilde a7almıs. gavri safî <:abit sermave ferakümü i«" venıden vava^lavarak «adece vuzdp 3 4 bu eel)"!mp gn«termıstır 197Tdp toplam talebın en dinamik olduğu ^ektör carı har camalardır ki. para olarak tfade<=ı ile vüzde 55 artış gösttr miştir Bu da. memur maaşlari" daki farkı vansıtıvordu 1971 v? Imın en ciddi «orunu enfla«yoni«t eeli"=me olmuştur 1970 devalüasvonunun. berabennd» fiyar srtışlannı rfa KetirmeMne ragmen, enflasyonun esas sebebının, bütçedp eıttikçe büvüven acık olriııSıı ıfarip prlıln'ktPrlır • Raoorun dış ticar e t acığı ile ilgi li bolümünde ise Türkive'de 1971 yılının 90 milvon dolarlık artısı (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) Ayhk geliri 6oo liradan az olan ücretsiz tedavi edilecek ANKARA. (CumhurİTct Bürosnl , 20 milyondan fazla kişinın sağ | lık hızmetlerinden ücretsiz ya ! rarlanmalannı saâlayacak Genel Sağlık Sieortası Kanun Tasansını , gorü^en Millet Meclisi Geçici Ko ı misvonu. tasarının ilk 14 maddesini dünkü toplantısı sırasında kabul etmiîtir. 34 ülkenin katıJdığı Avrupa Güvenlik Konferansı hazırlık çalışmaları başladı Genelkurmay, izinli olarak yedeksubay terhisinin geçici tedbir olduğunu açıkladı Gelişmelerin sonucu öte yandan, CHP'den son !stifalarla parlamentoda beliren sandalye değlşiklıklerı de, bu parüden gelecek muhalelete rağ men Anayasa değı*ikhklerine olanak verebilecektır Nıtekim, partısının son örtak grup toplantısında. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel de, parlamentodaki yeni sandmhm dağılısımn ortava çıkardıgı bu duruma ısaret etmiştir KonusANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) masının Ortak Grup sözcülüğünGenelkurmay Başkanhğı Gece açıklanan metninde, Demirel*nel Sekreteriıği dun bır açıklain bu konudakı sözlerı eksik verrr.a yaparak, «Gunun koşulları' almıştır ve gerçekte, «Di» 1 geç1 altında yedeksubayhk hizmet miste söylenmiş bir cümlenin, süresınin kısaltılmasınm müm ı açıklanan metinde «geniş ramans kun gorülmedığını» bildırmiştır. | da verilme<!i de konuşmanın bu Bu arada, Mılli Savunma Ba , bölümünün yanhş yorumlanmakanlıâı, 112 ve 113'uncü dönem sırıa yolaçmıştır. yedeksubaylann 31 Aralık'ta Ortak Grup sözcülüğünün verizınlı olarak terhıs ecülmelerını kararlaştırmış. bu konuda ' djği metinde. «Artayasa değişikliğini yapahilmek için. AP ile hazır'anan kararname tasarısıCHP'nin mutabakatı mutlake nı Başbakanlığa sunmuştur. şarttır» biçimindeki cümlenin. Genelkurmay Genel SekreDemirel tarafından, «dMi geçmiî terı Tuğgeneral Ihsan Salcıoğlu te. sarttı» diye ifade edildiği. dün irnzasıvle yapılan açıklamada, AP Genel Merkezi tarafından da son gur.Ierde bastnda yedeksuaçıklanmıştır. baylık hizmet süresınin ındirilDemirel, böylece, bundan iki dığı veya mdıriieeeğine daır ger ay öncesine kadar, Millet Mecliçek dışı haberler çıktıöı, bu nesinde 124, Cumhuriyet Senatodenle aşağıdakı açıklamanın sunda da 29 üyesi olan CHP'nia yapılmasına lüzum oldugu kavkesın muhalefeti karşısında gerdedıimektedır: çekleştirilmesi hemen hemen ola (Uevamı Sa. 7. Sii. 4 de) naksız olan Anayasa değişiklikle rinin, son istifalardan sonra gerçekleşebileceğine işaret etmiştir. HELSİNKl Otuz dört ülkenin katıldığı Avrupa Guvtıuik Konferansı hazırlık çaiı.>ma;arı toplantısı dun Fınlandıya r.ın baskentı Helsınkı de başlamıştır. Hazırlık çaiısmalarıııın ilk oturumunu r'ınlandıva Dışışleri Bakanı Ahtı Karıalalnen acn^ı? v e .Bu tarihî olayın. çağdaş dünya tarihınde uluslararası ılışKnbııl cdılpn mnrtrtplerin av kilerde meydana gelen eşıne rast nen kanunlasma^ı hnlinrle Rlanmadık denn degişiklik sayemeklt SanrlıSır» tabı »1<>vtet memıırlan svrtkaHar 7i'qat nda , sınde mumkün olabılfiığını» soylan men«ıiDİan ve RaS Kur'T | lemiştır. Karjalainen, konuşmasmı şöytabı olarak bapımsiî calısanlat, avlık sehrlerinin vüzde Tünü, le sürdürmüçtür: «Bu degişiklik, uluslararası «oprim olarak ödemek suretivle vatarak ve a'akta üoretsi? rprln | runJan çözmek için, btiyük kün olabıtofklrriir Genel Sag , çük bütün ulkeler arasında diya lık Sigortasından: Sosval Si1 log kurma yönünde harcanan jrortalar Kurumu ile Silâhlı Kuv büjTik çabalarda ifadesini bulvetler mensuplan vararlanamıyamaktadır 'Bütün hükümetlerı, caklardır. yumusama süresıne daha çok katkıda buhınmaya azimli görAylık geliri 600 lıraya kadar (D^anıı Sa. 7, Sü. 3 de) olanlar İse hiç bır pnm öde'r.e den Genel Sağlık Sigortasının ; sağlık hızmetlerinden Ücretsiz olarak yararlanacaklardır Genel Sağlık Sıgortasından va rarlanacaklar. Sosyal SieortaUt Kurumu Hastsnelen dahfl Dev letın bütün hastanelerl İle 5zel doktorlann muayenehanelennde Haberler Srrvisil de tedavi görecekler ve ücretsi! Avrupa güvenlıSı Konusu a ilâç alabileceklerdir. , vası çevreıen uzun süreder oerl meşguı eden bır konudur uogu Genel Sağlık Sıgortasi Uvelenbloku DU alanat ılk sondau nı muayene ve tedavi edecek olan özel doktorlar ve hastane ' 1958 vılında vapmış ve Poıonva ler Ucretlerıni Kurumdan alacak ı Dışışlerı Bakanı Rapaçkı ıcendı lardır (THA) I adını tasıyan ve Orta Avrupa'nın nükleer sılâhlardan arınmasını teklif eden planıru ortaya atmıstr İlk kez 1966'da ortaya atılmıştı Ticai'et Bakanlığının, oda seçimlerini erteleyen karannı kaldırdığım açıklarnar.ından önrr Istanbul Tica ' ret Odasında Meclis üyeleri seçimi yapılmıştır. Fotoğraf, bir sandık kurulunu tcdbit qtmektedir. Oda seçimlerini erteleyen kararname kaldırıldı (Cumhuriyet Bürosu) bu kanuna gore faaliyette bulunan Oda ve borsalarla Birlığın seçimlerinin de tadıl tasarısı ile getirilen yenı hükumlere gore yapılması uygun görülerek, Oda ve Borsa organları seçım surelerı 7060 sayılı kanuna gore 7/5307 sayılı kararname il e bir yıl ertelenmış idı Ancak. anılan kararnamenin te kemmül safhasında 5590 sayılı kanuna ait 3 '13070 sayılı tüzuğün 57 ve 58. maddeleri gereğince Ekim ayı başından başlayarak Ka ÇETIN . ALTAN YARGILANDI Bükreş bildirisi ' 19«b vılında vayınrıla/ıun Biıkres bildirisınde ıse bu konunun üzerınrje ılk kez cıddi bıçımüe durulmuş ve Avrupa Güvenlis (Devamı Sa. 1. Su. 5 de) ANKARA, Tiearet Bakanlığı, Oda ve Borsa organlan seçimlerinin bir yıl ertelenmesiyle ilgili olarak önce ki gün Resmi Gazetede yayımla nan kararnamenîn yürürlükten kaldırıldığını bildirmiştir. Tiearet Bakanlığının dün akşam yaptığı konuyla ilgili açıklamssı şöyledir: •5590 sayılı kanunun günün icap larına göre tadili hususunda yapılan çalışmalar muvacehesinde. sım ayı sonuna kadar bitirilmesi gereken seçımlenn, Oda ve Borsa ların buyuk bır kısmında taınam lanmış olması muvacehesinde, teessus eden müktesep hakların ıhlâl edilmemesı bakımından v e seçimlenni tamamlayan kuruluşlarla tamamlayamayanlar aıasında muhtemel ahenksizlikleri önlemek maksadıyle. 21 Kasım 1972 gun ve 14368 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 13.111972 gün ve 7/5307 sayılı kararname yurürlukten kaldırılmıştır.» Sunay, dün de bazı liderlerle görüştü Son durum Gerçekten de son istifalarla Mec lislerde değişen sandalye durumu CHP muhalefet etse bile Anayasa değişikliklerine olanak verebılecektir. j Bundan iki ay öncesi. Millet (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) ANKARA (Cumhnriyct Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün sırasıyle Kontenjan Grubu Başkanı. DP Genel Başkanı, MGP Genel Başkanı ve MBG Başka nıyle goruşmüştür. Sunay, ilk olarak saat 10.30 da Kontenjan Grubu Başkanı Fahri Korutürk'ü kabul etmiş ve 50 dakika görüşmüştur. Gazete[Cumhuriyet Haber Merkeri] c.ler, yan nızamiye kapısmdan Grıp, salgm haimde sürmekte çıkan Korutürk'le görüşememişve ölüm olaylanna yol açmaktalerdir. / dır. Mardin'ın merkeze bağlı Saat 15*de Sunay tarafından ka Kımlık köyunde 7 yaşındakı Mebul edilen DP Genel Başkanı denl Çokcan ile Denk ilçesi SağBozbeylı, bır saat süren goruş lık Ocağı Doktoru Yüksel Kara• meden sonra. • Cumhurbaşkanıkulak'ın oğlu. gribe yakalanarak nın memleketimızın ıçınde buölmüşlerdlr. lunduğu bunalımlı havanın yeri Bolu tl Hıfzıssıh.ha Komisyone normal demokratik düzene nu. merkezdeki ılk ve orta degeçmek için görüşmeler yaptırccclı okullan 8 Aralık tanhine ğını. partıler sıasında asgari müş kadar tatil etmiş. sinemalan iki tereklerin bulunulnıasına çalışıldığını» soylemıştir. j gün süreyle kapatmıştır. Diğer (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) (Devâmı Sa. 7, Sü. 1 de) ! Gripten 2 çocuk daha öldü Almanya'dan dönen işçiler işletme kurarsa yardım görecek ANKARA, (Cumhurijet Bürosu) Almanyadan kesın olarak Türkiyeye donecek olan ışçilertraıze bır yıllık egıtım görtnelen nâlınde yurda dönüşiennde işletme kurmalarını sağlamak üzere Turkıye ve Almanya tarafından ortak kredı venlecektır. 15 Hazıran 1971 tarihınde Münıhte ımzalanan dü ve mesic'k eğıtımı anlaşması yanı sıra Türk ışçilerinın yurda dönüşiennde Türls ekonomısıne ıntıbaklanR'n sağlanması ıçın bır «Genel anlaşma» yapılması öngdrtilmü?tür. 4 Aralık'ta Ankara'da başla DER1SEKLER TASARISI KANUNLAŞTL Memur emekli yaşının 5 yıl indırilmesi teklif edıldi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çetın Altan dün «Cumhurbaskanına hakaretı iddıasıyle Toplu Basın Mahkemeslnde, 1966 ytiında Akşam ga7etesınde «Pasif Dırenme» baslıgı sltında vavım lanan yazl^ından dnlavı da 4 A ğır Ceza Mahkemesınde yarjılanmıştır. «Pasıf Direnme» başlıgı altında yazdıSı yazısında, yabancı bır devletle aramızdakı dostluğu bozacak «nzler bulundujSu ıddia«ıvle Türk Ceza Kanununun 12S. maddesi geregınce vargıla nan Altan. dün tutuklu bulunduğu Sagmalcılar Cezaevınden getlnlmiştır Bir öncekı duruşmada dava ile İlgili olarak tstenen bilirkısi raporu gelmedıgınrfen duruşma 29 kasım perşembe günü saai 14.30'a bırakılmıştır Toplu Basın Mahkemesinrte de Cumhurbaşkanına hakarei etti (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Amerikun uçak ve gemileri Çin'e sefer yapacak WASHtNGTON Amerika Bır leşık Devletleri Başkanı Nıxon dün Camp Davıd'de yaptığı bır açıklamayla, Amerikan uçak ve gemilennin Çin Halk Cumhurıyetıne uğrama vasağmı kaldırdığını bıkJırmiştir Böyielikle Bırlesik Amerika ile Çın Halk Cum huriyeti arasında hava ve deniz ulaşımının kurulmasına doğru İlk aoım atılmış olmaktadır. (Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) AP Maiatya Senatbru Hamdı Özer, emefchlığe esas yaş haddının kadıniarda 50. erkekJerde ıse 55 olarak saptanmasını öngören bir ıcanun teklifj hazırlamıştır. 5434 sayılı rürkiye Cumnunyetı Emekli Sandığı Kanununa ek madde ekienmeslnı öngören tekllfinin gerekçesınde, Özer şoyle dernektedir: «Mevcut Kanuna gore 30 yii flUI hlzmetı olanlar ile 60 yaşını dolduranlar ısteklerı üzerıne, veya 65 yaşını dolduranlar yacak görüşmelerden sonra ke ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kurumlarınca emeklı olabillrler sın şeklını alacak «Genel AnlaşDerneklerin siyasî faaüjette bu Bu kanun teknfının Kabuli) ile ma»nın esaslan şovle olacaktır: lunmalarım yasaklayan Demekkadınlar 20, erkekler 25 yıı fıil; ler Kanunu Tasarısı dün Millet İntibak anlaşması hizmet müddetlerını doldurduk Medısinde kabul edilmiş ve kelan takdlrde ısteklerı Uzerıne sinleşmiştir. Tasarı, Cumhurbaş(T) Bu anlaşmanın yürürlükendilerme emekli aylıgı baf kanının onayından sonra Resmî ğe gırmesıyle ortadan kalkacak lanacakur Ayrıca emeklılığe Gazetede yayımlandıktan sonra olan Müıuh Anlaşmasındak] dü ait vaş haddı 65 oimasına rağ yururluğe gırecekhr ve mesleki eğitım ile ılgılı hümen Kadınlardan 50 erkekler Kanuna göre, dernekler her kümlere bu anlaşmada aa yer den 55 vaçını dolduranlar kend' konuda denetlenebilecekler, kovenlecektıt münıst. anarşist. faşist. nasyonal i ıstekJerl veya Kurumlarının re (2) Tekâmül eğıtımı, progra sosyalist veya aynı anlama ge J sen ısteğı (izerıne emekli edjiema katılanlar, Federal Alrririnlen adları ve bunlara ait işaret.] cektir.» ya'da 9 aylık bır teknık ıekâsembol veya benzerlerini kullana mül, Türkıye de de 3 aylık bır ışletmecılık eğıtımı gorecekler i mayacaklardır. Öğrenci dernekledır Almanya'da kurs sırasır.da I n, her ne sekilde olursa olsun siyasî amaçlarla kurulamayacakmasrafların tamamını ve Turkı (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) : tır. Üniversite. fakülte. akademı ve bunlara bağlı enstitüler ve yuksek okullar ile sair her tür [ lü resmî ve özel eğıtim ve öğ | retim müesseselerinde kurulu ve! halen faaliyet gösteren dernek, federasyon ve öğrenci birlıklerı bu kanunun yayımlandığı tarihte AVKARA, (THA) Yozgat •infisah> etmiş sayılacaktır. CHP Milletveküi, Genelİş Sen dıkası Başkanı Baştürk, dün ya zılı bir demeç vererek, TKT'yı sert dılle eleştirmıştir. Bastürk, TRT'nin son zaman BONN Batı Almanya'da çalarda tarafsız vayın yapmadığını lışma ızni olmaksızın çalışan öne sürmtiş, özetle şöyle demiş kaçak Türk işçılerine karşı bir Ur: af tanınacağı yolundakı soylennTRT'nin partılerüstü hükütiler, kesınlıkle yalanlanmıştır. met uygulamasma ters diişen, a Belediye Başkanı Dr. Fahri ABatı Alman Çahşma Bakanlıma bir hükümet modelini destabey, «Sokaklara çöp dökenleğından bir yetkılı. eyalet hukütekleyen çevrelerin çıkarlarını rin cezalandırılacağını» açıklametlennın bu konuda esklsınperçinleyen bir yayın potitikası mış, «bu ceza apartman ve handen daha sert tutum takındıklauyguladıgı görülmektedir. Ör ların çöplerini döken kapıcılara rını söylfmıstir Ancak iki evanegin şimdtye kadar Eörülme verllecektir» demiştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de, (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) ÖĞRE1SCİ KURULUŞLAR1 DAĞILM1Ş . SAY1LACAK Sosyal Demokrasi veBatı Almanya 72 MEHMET BARLAS Cumartesi CUMHURIYET'TE 7 bin kaçak işçiye yeni hak tanındı Bir Milletvekili TRVvi taraf tutmakla suçladı Doğuda Sağlık Sorunu MEHMET MERCAN'm yazı dizisi ' buaün 5. sayfamızda Sokağa çöp döken kapıcılara ceza verilecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog