Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İNGİLİZCETÜRKÇE SÖZLÜĞÜ GÖNDEM I ALAYUOÛLU Yayimlayan: ÛOVEN BASIM ve YAYINEVİ ' Toptan Satış Yarlerl: r Oeak Kltap Dağıtım ve BATEŞ fstanbul ' OKUL umhurı Kurueusu: TUNUS NADİ MAY YAY1NLAR1 SUNAR ATATÜRK ANSiKLOPEDiS! bk bej cildi yaymlandı KUTSAL İSYAN Seklı Cllt. 3. Baskı KUTSAL BJUtlŞ ' 2. Cildl yayınlandı Cumhuriyet 8338 49. yıl, sayı: 17350 Telgraf ve m«ktup adresl: Cumhurıyet IstaDbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 T e 1 e t o n 1 • r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 22 Kasım Carsamba 1972 Grip salgınından Demirel, Mart'a kadar Secim ıo ilde daha Kanununun okullar Oda seçimleri tatil edildi cıkmasını istedi bir yıl ertelendi tş çevrelerini şaşırtan karar Bakanlar Kurulu'nun erteleme kararını, Birlik Başkanları defiişik şekilde yorumladılar Ankara Ticaret Odası, komite seçimlerini durdurdu, Adana Borsa Başkanı karara itiraz etti İstanbul Sağlık Müdürü,. okulların tatil edilmesinin söz konıısu olmadığını Tabipler Birliği Kim isler? laganüstü dedi|imiz buLgünkü duraksamalı ve f kararsız politika ortamının alabildigihe uzayıp gitmesini kimler, hangi güçler Ister? Ordu istemiyor, AP istemiyor, CHP istemiyor, sendikalar istemiyor. özgürlükten yana lel egilirali yurttaşlar istemiyor, «endikasız işçiler ve köylüler istemiyor, basın hiç istemiyor. Pekiyi nereden çıkıyor bu Knm c u Meclis fıskosları? Fiskoslann öteden beri yurdumuzda kol gezdiği önceki gün bu konn üzerine Mecliste açılan «gündem dışı» tartışmalar sırasında bir daha açıkça ortaya serildi. Bülent Ecevifi sorguya cckmek isteyen hükiimet yetkililerini cevaplandırırken CHP Genel Başkanı, Kurucu Meclis dedikodulannı çıkaranlar defilse bile onn besleyenler arasinda «ayın Melen'in de, sayın Alpaslan'ın da yerleri bnlundağunn (öyledi. Bix bngün barada Knnıcn Meclis dedikodnlan fizerine açıIan tartısmay» katılaeak degiliz. Talnız sayın Ecevit'in sayın Melen tarafından 25 Eylül günü Millet Meclisinde söylenen «özlerden aktardıgı kısa bir bölüme değinerek yaşadıjfrmıı olaganÜstü ortamın ileride yarataeajfı tehükeye dikkatleri çekmek istiyoroi. Sıkıyönetimin nzatılması lçin yapılan göriişmeler sırasmda o gün sayın Basbakan, «Türkiye'nin içinde bulunduğu hali, doğrudan doğruya savaş hali olarak ilâft etmiştir» diyor n y ı n Ecevit ve ekliyor: «İçinde bulunduğumuz hali sayın Başbakan, Anayasamızın tek seçim erteleme gerekçesi olarak kabul ettiği savaş hali diye ilân ederse ve Parlamentodaki büyük çoğunluğun seçînjleri ertelemeyeceğini bile bile böyle bir ertelemenin sözde gerekçesini daha seçimlere bir yü kala hazırlamaya girişirse, üstelik bir d'e deraokratik rejim içinde bu savaşın sürdürülemeyeceğini ileri nürerse, rejimin değişebileceği, Mecllsin feshedilebileceği yollu söylentilere başka kaynak aramanm gereği var mıdır artık?» Sayın Başbakanın ba ve buna benzer başka sözleri fizerine ileri geri çok şey söylenebilir. Biz büyük bir iyimserlikle sayın Melen'in o gün ve daha sonraları ağzından çıkan sözleıin, kendi deyimi ile, gerçek maksadını aştıgını kabul edecegiz. Toksa anarsik eylemleri savaş hâli ile bir tntmak demek olaganüstfi durumu sınırı nerede biteceği bilinmez bir geleceğe dogru uzatmak gerektigi anlamına da alınabilir. Gerçekten kimler düzenledi, kimler yüriirlüğe koydn bu eylemleri? Cnmhuriyet rejiminin kararsızhk içinde bocalamasında çıkan olan dış örgütlerle onIarın içerideki kolları söz konusıı olabileceği gibi, Türkiye'yi sag ya da sol bir dikta yönetimine itmeyi amaç edinmiş birtakım çevreler ve onlann yanı sıra bölücü, parçalayıcı akımlar da akla gelebilir. Bnrada akla gelebüir deyimi biraz hafif kaçıyor, diyecegiz. Zira bugüne değin yapılan açıklamalarda yukarıya sıraladığımız eğilimlerden herbirine ayrı a y n yer verilmiş, birbiriyle bağlantılı ya da baglantısız çalışan eylemcileriıı küçük gruplar halinde örgütlenmiş bulandağu ileri sürülmüstür. bunların dışında olaganüstü durumnıı sürüp gitmesini planlamış, yurt havasını bnlanık tutmayı politika edinmiş, bu nğurda ajanlar kollanan kimi gizli örgâtlerin varlıgından da ciddî olarak kuşknlnyuz. ötekilerin kökü ne zaman kazınır da yurtta dirlik düzenlik yerli yerine oturtulnr bilemeyiz ama, bu sonuncular işin içine karıstıgı sürece asayis sornnuna çözüm bnlmanın hiçbir zaman gerçeklesemeyecefinden korkaBiz (CUMHURİYET HABER MERKEZİ) Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalart ile Borsaları organlarının sc çim süresi 1 Aralık 1972 tarihinden, Türkiye Ticaret Odalan, Sa nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği seçimleri de 30 Mayıs 1973 tarihinden itibaren bir yıl süreyle ertelenmiştir. Bakanlar Kurulunca, Ticaret Bakanlığınm istemi üzerine alınan karar dünkü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye'deki Oda ve Borsa yöne ticileri, karar karşısında şaçırdıklarını, nasıl bir davranışa yö neleceklerini kestiremediklerini belirterek, kararnamenin nedenle rinin anlaşılmadığını bildirmişler dir. Bazı yöneficiler ise, «Hükümet kararnamesinLn erteleme de» ğil, iptal mahiyetini taşıdığını, an cak buna imkân olmadığını» söy lemişlerdir. Seçimlerin bir yıl süreyle erte lenmesi kararı Ankara'da Odalar Birliği çevreleri ile Ticaret ve Sa nayi, Odalannda hayret yaratmıştır. Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Başkanı Sezai Dıblan, «Seçimlerin ertelenmesi konusunda birliğimizin herhangi bir talebi olmadığı gibi, bu yolda verilmis bir mütalaamız da yoktur. llgili makamlarca müracaatla, teredrfütlere ve yan lış olmalara meydan verilmemesi İçin bu k&rarın tashihini talep etmis bulunuyoruz. Bu hususun «n kıs» a m a n d a halledileceğinl d« ummaktayız» demiştir. «Komiteler seçiminl durdurduk, çünkli bir tıukukl durum ortaya çıkabilir. Böyle bir hukukJ durumun olmasını istemiyoruz. Bu bakımdan yetkili mer(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) söylerken (CUMHURİYET HABER MERKEZİ) halkı ııyardı Yurtta grip salgını, her geçen gün daha da yaygmlaşmaktadır. Dün de hastahğın kendini gösterriiği Bursa. Konya, Afyon. Di yarbakır, Siirt. L'şak. Rize, Tokat, Bitlis ve Çanakkale de okul lar bir hafta tatil edilmiştir. Karar, gripten rievamsızhklann ço Jalması üzerine, il sağlık mUdürlüklerince alınmıştır. istanbul Sağlık Müdürü Dr. Nuri Ertürkoğlu ise, .okulların tatil edilmesinin söz konuslı olmadığını söylerken, Türk T a bipler Birliği, gribe karsı halkı uyarmıştır. Bu arada. Diyarbakır'ın Bismi! ilçesindeh 60 yaşmdaki Mehmet Aslan, grip yüzünden ölmüştür. Salşın yüzünden limon satışları da artmış, Urfa'da kilosu 150 kuruşa satılan limon, 10 liraya yiikselmistir. (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) BU İSTEĞİNE ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ VE REFORM TASARILARINI DA EKLEYENf AP GENEL BAŞKANI, SUNAY'LA YAPTIĞI » GÖRÜŞMELERİ ORTAK GRUPTA ANLATTI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Resmî görüşmeler dün sona erdi Yugoslavya ile ekonomik iliskiler HAZGVISIZLK ÇEKEN ÇOCUĞUN KARNI JtLETLE ÇİZİLMİŞTİ (Fotoğraf: Mehmet MERCAN) AP Ortak Grubu, dün «abah toplanmış ve Genel Başkan Süleyman Demirel öğrenildiğine göre Cumhtfrbaşkanı ile yaptığı gö rüşm e hakkında Gruba bilgi vermiştir. Demirel Ortak Grupta yaptığı ı konuşmada seçimlere kadar Anayasa değişiklikleri, reform tasarı ları ve .Seçim Kanununun çıkartılmasmı istemiş, komünizmden kurtulmak için cumhuriyetten vazgeçilemiyeceğini belirterek, «Yapacağımız tek şey cumhuriye ti savunmaktır» demiştir Siyasal durumun değerlendiril mesi için ortak grupta bir genel görüşme açılması gerekliliğine işaret eden Demirel, grup sözcülüğünce açıklanan konuşrna. sında özetle şunlan söylemiştir: re edilmiştir. Henüz neticeye baflanmamıs olmâkla beraber bunlar öneminden hiç bir şey kaybetmemiştir. AP olarak rejimin istikrar içinde işlmesi v e bu istikrarda sü (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) Buhran «Şimdi huzurunuzda yeni hâdiselerden birkaçına dokunmak üze re bulunuyorum. AP olarak içinde bulunduğumuz buhranın başından beri tuttuğumuz yol memleketın selâmete çıkmasıdır. Diğer mesele leri buna bağlı olduğu sürece mülâhaza etmişizdir. '•. 1961 Anayasasında değişiklik yapılması Ihtiyacı tarafımızdan yıllarca önce ortaya konulmustur, 1972 yılında da yeni ihtiyaçlar doğ muş, bunlar münakaşa ve müzake "Müstakil Halkçılar Grubu,, bildiri hazırlıyor ANKARA CHP'den bir süre önce is'.ifa eden senatör ve mil letvekiîlerindcn bir kısmı. dün saat 17de. TBMM Kamu İktisadî Devlet Teşekkülleri Karma Komisyanu odasında; 3.5 saat süren bir toplantı yapmışlardır. Toplantıya başkanhk eden Muş Mületvekili Nermin Ncftçi. •Mem leket meselelrrini görüşmek üzere bağımsiz 28 arkadaş. biraraya gcldik. içindp bulunduğumuz du rumu tartıstık Fikirlerimizi kahıuo>runa acıklamsk üzere. yakında. (Müstakil Halkçılar Grubu) olarak bildiri yayımlajacağız» demiştir. arttırılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'yi ziyaret etmekte olan Yugoslavya Başbakanı Cemal Biyediç ile yapılan resmi pörüsmeler dün tamamlanmıştır. Görüşmelerin dünkü bölümünde ikilı iliskiler üzerinde durulmuştur. Dışişleri Bakanlıf ı sözcüsü Semili Akbil'in vaptıgı açıklamaya göre. dünkü görüşmejerde, özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması için «Karma Ekonomik Komisyonu» ile emlâk sorununu halletmek üzere «Karma Em lâk Komisyonu «nun en kısa zafnanda toplanması kararlaştırılmıştır. Bu ârada ktiltürel iliskiler ile memleketimize göcetmiş soydaşianmızın sosyal sigortalar gibi konulan üzerinde durul mustur. Resmi görüsmelenn tamamlan masından sonra Cumhurb&şKanı Sunay, konuk Başbakanı Kösfete kabul etmis ve fcendisinı yemege alıkovmuştur Komite seçiml Seçimlerini daha önce yapmı? ve organ seçimlerinden çoğunu ta mamlamif bulunan Ankara Ticaret Odası Başkam Necdet Esen, ka ramameye uyarak organ seçimle rini durdurduklarnu, ifade ederek sunları söylemi«tir: Doğu'da sağlık sorunu Mukbil Özyörük veUğurMumcu, savunmalarını yaptılar • DevGenç Davasına da dün devam edildi ANKARA Sıkıyönetim 1 Numaralı Maiıkemesinde dün ögleden önce Asıstan Uğur Mumcu, öğleden sonra da Doçent Mukbil özyörük savunmalannı yapnuşlardır. Yine B.jca mahkemede DevGenç davasına devam edilmi^ ve tanıklar dınlenmiştir. Sosyalizasyon u/gulanma/ınca iş yine kocakarı ilaçlarına kaldı Annesi, doktorun muayene masasına bir külçe gibi bıraktı çocuğu. Bitkindi, gözlerinl açmaya gücü yetmiyor, kirpiklerini kırpıştırabiliyordu ancak. Nefes alıp verdigi bile hissedilmıyordu. Aglamıyor, daha dogrusu ağlayamıyordu. Arada bir, çok hafif, derinden gelen bir sesle inIiyordu sadece. Mehmet MERCAN Özyörük'ün savunması Sıkıyönetim 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde saat 13^0' da, Hukuk Fakültesinde meydana gelen olaylarla ilsili davava devam edılmiş ve savunmasını yapan Uoçent Mukbil Özvörük «Vakj isnatiann Oır teR tteiımesı ve bir tek harfı bile bize ait değildim riemiştir (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Millî Güvenlik Kurulu, yarın SıkıyönetimHn uzatılmasını görüsecek ANKARA Millî Güvenlik Ku rulu, yarın saat 10'da Cumhur başkanı Cevdet Sunay'ın başkan lığın^i toplanacak, 11 ilde 18 aydan beri uygulanmakta olan Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılrnsı konusunu görüşecektir. Toplantıya Başbakan Ferit Melen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler, Millî Savunma Bakanı Mehmet tzmen, tçişlerı Bakanı Ferit Kubat, Dışışleri Bakanı Haluk Bayülken, Maliye Bakanı Ziya Müezzınoglu, Ulaştırma Bakanı Rıfkı Dam?man, Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, Kara Kuvvetleri Komuta m Orgeneral Semih Sancar, Hava Kuetleri Komutanı Orgene(Devamı Sa. 7, Sü. 2 4e) Köyden getirmişlerdi Diyarbakır'a. Yırtık, kirli bezlere sarılmıştı. Annesi meyus, mahzun bezlerini açıyordu çocugunun. Bir deri, bir kemikti yavrucak Aniden bir tuhaf oldu Dr. Ekrem Tosunoğlu. Derin bir «Uf!» çektikten sonra kızgın gözlerle Bivediç'in demeci kadına baktı ve içten bir «Allah Bugün Istanbul'a gidecelt okahretsin!» dedi. Kadın sarardı, lan Yugoslavya Başbakanı CekızarcU. Boğazı dolu dolu oaşını önüne eğdi. Tosunoğlu bir • mal Biyediç. bir sonı üzerine «Avrupa Ulkelerı arasında senls yandan çocufu muayene ediyor, anlaşma ve uzlaşma sürecinln göğsünü, sırtını dinliyor, bir dünyanın bütün üikelenne. vani yandan da kızganlıgından duryalnız Avnıpaya degil BalKanmadan «Of!» çekerek söylenilara ve Akdenız bölgesine de yordu: yayılmasının eerekll oldujSunp • Allahtan korkmazlar. Mah' ! sinanıyonı». demlstır vetmişier çocufu. Zavallı vav(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) rucagı ne hale getırmişler » : Çocuğa baktıtn, ben de ırkil j dim. Karnı üzerinde 45 yerde j kırbaç izi gibi yaralar vardı ve bu yaralardan pis cerahat akı1 yorciu. | Doktor muayeneyi bitınnış re i çete yazıyordu. Kadın çocuğunu sardı, sarmaladı. reçetesini alıp gitti... (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda dün, gündem dışı konuşan AP'li Mecdi Agun, havaalanlarındaki ara malarda görevlilerin, uçak kaçı racak kişilerle uçak kaçırmaya cak kişileri birbirinden aprnıa sı gerektiğini söylemiştir. Agun, bu arada Hükümeti, bütün vatandaşlara anarşist işlemi yapmakla suçlamıştır. Bu konuşmaya cevap veren Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danrçman ise, güvenlik nedeniyle aramalar ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) dan vazgeçilemiyeceğini bildirmij tir. Cumhuriyet Senatosunun dünkü toplantısında kabul edilen ve ke sinleşen bir kanun teklifine göre, belediyelerin verdikleri cezalarda yargı yolu, açık olacak [OLAYLARIN tır. ARDINDAKİ 151 Sayılı Kanunun ek 2. maddesinin 2. fıkrasmda yer alan, «Bu suretle verilen cezalar kat'i olup. aleyhine adlî ve kaza mer cilerine başvurulmaz» hükmü, yü rürlükten kaldırılnnştır. SUNAY, SİYASt LİDERLERLE GÖRÜŞMEYE BUGÜN DEVAM EDECEK ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bugün sıyasl liderlerle görüşmeler vapacaktır CumhurbaşKanı saat 10.30'da Kontenjan Grubu Başkanı Fahri Korutürk'U 16'da DP Genel Başkan] Ferruh Bözbevli'yı. 17 de MGP Genel Başkanı Turhan Feyzıoglu'nu 18'de de Millt Bir lik Grubu Başkanı Fahri Özdilek'i kabul edecektıt Cumhurbaşkanı Cevdet Su nav'ın. CHP Genel Başkan] Bü lent Ecevit ile görüşeceeıne ilışkin bilgi bulunmamaktadır. Kimler katıldı? Top'antıya: Muammer Erten, Mukadder Öztekin. Cemal Yıldinm, Hayrettın Hanağasi. Lebit Yurdaoğlu. İsmai! Atar. Mustafa Kaftan. Mustafa Boyar, Burhanettin Asutay. Nurettin Akyurt, Salim Hazcrıjağli. Şevket Adalan. Hüsnü Özkan. Nurettin Özdemir. Bekir Sıtkı Karacaşehir. Sevket Asbuzoğlu ile isimleri tes bit edilemeven 11 parlamenter da ha katılmıştır. (THA) • CP, CHP ile ilgili iddiasında ısrar ediyor ANKAKA. (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyetçi Parti Başkanlık Divanı, dün yayımladığı yeni bir bildiri ile. Sofya'ya kaçırılan «Truva» uçagmdaki hava korsan(Devamı Sa. 7, SU. 4 de) Uçak yolcularımn tümünün aranması Senato'da şikâyet konusu oldu Belediye cezalarında yargı yolıı acık.. GERÇEK Melen Yumuşuyor son basın toplantısındaki sözlerinin yanlış yonımlandığını söylemiştir. Melen, «Hükümet askıda kalırsa seçimler tehlikeye girer demedim; askıda bir hükümet ne reform ne de bütçe yapabilir. bu durum zamanında seçim vapılmasını engelliyebillr dedim» demiştir. Reform vapılmazsa seçimlerin zamanında vapılmasıntn münv kfin olamayacağını söylemek. şüphesiz, önceki gün geç saatlerde aceleyle vapılan «Seçimler için reform garttır ifadesini kullanmadım» açıklamasını boşlukta bırakmaktadır. Başbakan, kendi sözlerine olan dikkatin ve hassasiyetin ağir baskısı altın da çok bunalmıs görünmektedir. Demirel'in «Seçimler hiç bir sarta haelanamaz»: Kcpvıt'in «Kurucu Meclis rivavetlerinin kavnağı bizzat Başbakar. ve Adalet Bakanıdın «eklindeld hücumlannı karsılavahilmpk için Melen'in «arıldıeı son açıklama özetle su olmuştur: «Seçimler Anayasada gösterllen «üre İçinde vapılaraktır. * * • • * • Kaçmak için denize atladı ama yüzemedi Araba vapuru, Harem'den Sirkeci'ye yeni hareket etmişti. Güyertelerden Boğazın güzelliklerini seyredenler birden meraklancular, araba vapuru tornistan etmişti. Denize, cankurtaran simitleri atılıyordu. Denizde bir adam yüzmek için çabalıyordu. Yaiıina da bir motor yaklaşmıştı. Yalnız dikkati çeken. sularda çırpınan kifjinin motora binmek istemeyişiydi. Acaba intihar mı etmek ıstiyordu? Yolcular çok şasırmıştı Az sonra, fazla üşümüş olacak ki denizdeki adam, yüzerek römorka çıkmaktan başka çare bulamadı. Yarı baygın bir haldeydi. Durum sonradan anlaşıldı: Adı açıklanmayan bir mahkum, araba vapuru ile nakledilirken jandarmanın elinden kurtulmuş, ceketinı çıkardığı gibi kendisini denize atmıştı. Ama denizden firar başarılı oiamamıştı. (Fotoğraf: a A.) 1200ki!ovathk yeni Ankara Radyosu vericisi hizmete girdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1200 kilovatlık uzun dalga Ankara Radyosu verici tesisleri dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından hizmete açılmıştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) nz. Sıkıyönetim kalksa da kalkmasa da Türkiye'raizi Batı anlamıyle demokratik re.jime kavnş NADİR NADİ (Devamı Sa. 7, Sii. 4 de) aşbakan Ferit Melen son zamanlarda sözlerini sık sık açıklamak zorunlufunu duymaktadır. Son defa, geceyansına yaklaşan bir saatte gazetelere ulaştınlan açıkiamasında Başbakan, «Seçimler için reform sarttır ifadesini tcuUan madım» demekte ve hükümeti n •Önümüzdeki seçimlerin norma) zamanında, yani Anayasa Ue tesbit edilen zamanında yapüması kanısındaa olduğunu belirtmektedir. Başbakan. bir hafta önce, kendisiyle gönişen bir başyazara da. B fDevamı Sa. 7. Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog