Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

DOPING KONTROLÜ BU HAFTA BAŞLIYOR Federasyonun aldığı kararlar arasmda Millî Takıırnmızm Lüksemburg maçı için bir hafta kamp >apacağı yer ahyor. Futbol Federasjonu Basın Sözcusu Nazım özbav, dun \aptığı açiıdamada Mıllı Takımın 3 Aralıkfa ' açıklanarak kampa ahnacagını soylemiştır Futböl Fsderasj onunun Cumartesı \e Pazar gunlerı vaptıgı toplantı sonunda aldıgı k^rarlan açıklayan Özbay şun ları soylemıştır «Federasyormmuz Cumartesı ve Pazar gunu yaDmış oldugu toplantıda 10 Aralıkta yapılacak Turkıye Luiseırburg Dunya Kupası maçının hazırlıklarını gozden geçırmış ve teknık vonetıcılerle yapmış oldugu goruşmeden sonra, bu maç ıçın Mülı Takım namzetlerının 3 Aralı^ akşamı kampa alınmasma karar vermıştır Turkıye Lüksemburg Dunja Kupası eleme maçı 10 Aralıkta Istanbul D Bahçe Stad n da saat 14 30 da ojnanacaktır. maçlan nedenı ıle Jleri blr tarıhe ertelenmıştır Bu arada Romanja Ümıt Mıl li Takımımn 1825 Aralık tanh lennde Turkıje'de Ümıt Mıllı Takımı ıle yapmak ıstedığı 3 musabaka kabul edılmıştır Bu uç dostluk maçı muhtemelen Ankara 'Vdana ve Mersın'de oynanacaktır » Özcan'm takımı HSV, maçma gelen seyircisine plak veriyor GÖKHAN BAHŞİ HAMBURG'TAN BİLDİRİYOR Son haftalarda taraftarlarının maçlara gelmemesı uzenne, özcan ^rkoç'un takımı Hamburger SV, sp>ırci avına çıkmıştır Sezon basından beri maçlarına 10 000 seMrcıden fazla taraftar toplavama\an Hamburger, şımdı se\ ırcılere armağanlar vaat erferek kendılerını «tad\oma çek mek ıçın uğrasmaktadır En son usullerı sevircilere stadyum kapısında WM 70 Meksıko Dunva Kupa«ı Meksıka adlı Long.Pllay'ı armağan etmek' olujor. 25 DM değerındekı Long PJa>'de muhım maçların kuvvetjı spıkerler tarafından orıjınal anlatılışları bulunmaktadır » Kulup Sekreten Günter Schiefelbejn, bakın bu hususta nelcr so\lu\or «Bılet fıvatlaıını duştırduk Sevırcı gelmedı Hedıveler dağıtma'a basıadık «ejırcı sa\ısını ancak 10 000 e çıkarabıldık Bu plak ıle 15 O O asacağımızı Oı ' tahmın edıyorum. Elınde bıletıvle gelene bır plak hedıje edeceğız Dığer taraftan bırkaç haftadan berı Hamburger'ın kalesını Özcan Arkoç korumakta \e basın tarafından IM notlar almaktadır \ntrenoru i'e Özcan dan memnun olduğunu belırtmektedır özcan'a Alman pasaportu almak ıçın çabalar de\am etmektedır Buna gore örcan'a Turk pasaportunun vanında bır de Alman pasaportu verılecektır Turkler arasmda ise bu haber duyulmuş olup cözcan'a bojle bır ga\rikanunı muame le vapıldığı takdi'de en aşağı 10 000 Turkun polıse muracaat erferek Alman pasaportu ıstejeceklerı» ıfade edılmektedır. Olaya Poyraz elkoydu Başkanlıktan istifa eden Şa' Olayda adı qecen Kasımpaşa hinpiray'ın tehdit edilmesi Futbol Kulübü Baskanı Sulüzerine İstanbulspor Kulübü, tan Demircan'ın, sabıka fişBasbakan ve İst. Sıkiyönetim leri ' alınıp, Istanbul ValiKomutanlığındanyardımi^tedl si Vefa Poyraz'a gönderildi * • i CemU'iıi î ' polis de karıştı İstanbulspor kulübü eskl baş kanı Nının Şahıngıray ıle G Saray Kulubu Başkanı Selahattın Bevazıt ve futbolcu Cemılın sılahla tehdıt edilmesi ıle Istanbul Valısı Vefa Poyraz bızzat ılgılenmıstır Poyraz dun Asajış Subesı Muduru Cemıl Gulman ıle Ağır Suç Masası Şelı Omer Avgun'ü tnakamına davet etmış ve bu konuda bılgı almıştır tanbulspor Yonetırn Kurulu toplantı sonunda bır deklarasyon yayımlanjış ve başta Bâşbakan ve Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı olnıak üzere dığer ılgılı yerlere de gonderdığı deklarasyonda olay faıllerının mejdana çıkanlmasını istemlştır. t Başbakan, Adalet Bakanı, lçışlerı Bakanı Gençlık ve Spor Bakanı Istanbul Sıkıyonetım Komutanlığı, Futbor Federasyonu ve Istanbul Vahlıgıne gonderılsn ve Istanbulsrnorlu jonetıcıler tarafından THA ara cılığı ıle açıklanan deklarasyon soyledır miamiza yönelmiş adl blr «abıta vakası değıldır Bu dunımun nedenleri ve perde arkası oyunları tıtızlüde yürutulecek bır tahmkat Ue meydana çıkanlmalıdır. . Sıtayonetim idaresının cârl oldufu bır bolgede dahi can ve mal emmyetju tehdıt eden bu kaba kuvvetın dayanağı teşhıs ve teşhır edümedlgı takdırde es«fle ıfade edenz kı bu gl bı hallerın tekerrurunden endi şe etmekteyız Idarı ve Adli makamların bu konu uzenne cıddıyetle etıleceklerınden emın bulunmaktayız Toplulugumuza ve dolayısıyle Turk sporuna ındııılmış bu darbenın ılende tamırı ımkansız netıceIerıne manı olunmasını saygılanmızJa arz ve nca ederız Istanbulspor Heyetı» KulubU ldare BU GECE FOSTER'LE KARSILAŞACAK OLAN CLAY A MENEJERI (SOLDA) ANTRENMAHDAN SONRA OKSIJEN VERIRKEN, ANTREORU DE KENDÎSİNt DtKKATLE İZLIYOR^ CLAt ÎLE FOSTER GECE KULÜBÜNDE DÖGÜŞECEK , Bu gece sabaha karşı gece kulübünü dolduracak olanlar, bır vandan ıki boksörün ka\gasını izlerken, diğer jandan da içkilenni vudumlayacak. ST4TE LÎNE (Nevada) Eskı Dunva Ağır Sildet Boks Şampıvonu Muhammed Alı Cîay, bu gece sabaha karşı Lake Ta hoe dekı ünlü Sahara Otelının Sıerre gece klubunde, son yılların belki de en garıp boks ma çırvda ağır sıkletın şampiyon a daylarmdan Bob Foster üe kar şılaşacaktır Maç ıçın gece klübtinü dolduracak olanlar, bir yandan boksorun kavgasım izlerken, diğer jandan da ıçkılerini yudafn la^ abıleceklerdır 30 yaşında olan Ali, maç önce smde Foster ın sol yumrugun dan çekındığıru, ancak rakıtunı sekızıncı ravundda nakavt edeceğım soylemıştır. 33 yaşında olan Foster lse, maçtan bnce konuşmayı reddPtTttiş^ır I Dopıng kontrolu bu hafta başhyor Geçen jıl dopıng konusunda alfhış olaugumuz, karar, bu yıl da pnumuzdekı haftalardan ıtı baren yenıden uygulanmaya baslanacaktır Luzum goreceğımız musabakalarda sık sık dopıng kontrolu yapılacaktır A. Rıza Alan güreş kampına katıldı, Asım Bülbül ise gelemiyeceğini bildirdi ANK4RA üluslararası Yaşar Doğu Gureş Tumuvası ıçın Ankarada açılan Gureş Kampına dun de Alı Rıza Alan, Vehbı Akdağ, M Alı Demırtaş katılmışlardır Gureş Federasyonu üyesi ve kamp muduru Cemal Bılgıç «Federasyonun ıstedığı gureşçılerın hepsı kampa geldıler» Uemıstır Mmıskus geçıren Asım Bulbül kampa katılamavacağını Gureş Federasvonuna bıldırmış ve anıe Uvat ıçın sıra bekledığını açıkla mıştır Kamp Mudüru Cemal Bıl gıç1 Hayn Polat m ıyıleştığını, tehlıkelı bır bademcık amelıjatı geçıren Turan Şahın m ise haien Beypazarı hastanesınde jattığıru so\lemıştır. (THA) Sabıka fışlen Poyraz a goturuldu Gulman ve Ajgun adı geçen kışılerı sılahla tehdıt ettığı ıddıa edılen Kasımpaşa • Kulübü Başkanı Sultan Demircan'ın sa bıka fışlennı alıp Poyraz'a goturmuşlerdır Ayrıca polısın de Sultan Demırcan ı aradıgım da ıfade etmışlerdır Dun Dıvan Heyetı ıle bırtıkte ortak bır toplantı yapan îs cMernleketınnz ırfBn hayatmda muhım mevkıı olan bır muesseseden dogmuş ve ona davalı olan kulubumuz ve Başkanmın maruz kaldıgı tehdıt, tehlıke ve oakaret valnızca ca Rusya ve Mısır 'mıllî maç teklıfmi kabul etmedı Sovyetler Bırlığı ıle mıllî maç konusunda japmış olduğumuz temaslar sonunda So\yetlenn maç takvımlen 1972 de dolu olduğu ıçın bu yıl maç yapamajacagız Mısır ıle 17 Aralıkta yapılacak musabaka ise Mısır'ın Dunya Kupası Gegiç'inümidi Bakırkoy'den alman Kadir'de Beşıktaş futbol takımı tekntk dırektoru Abdullah Gegıç, takımının Altay karşısınaa da beraberlık alarak yıne gol atamaması uzerıne yaptığı açıklamada «Bu derdımızı bır turlu gıdererruyonız Önumuzdekı hafta yenı bır santrafor daha deney«ceğım» demıştır Takımımn Altay karşısında gol atamamasına rağmen yme de başarıh bır futbol ortaj'a koy duğunu belirten Gegıç, bunun kendısım umıtlendırdığinı soyle mış ve şoyle konuşmuştur. «Llderlık ıçın savaşan Esklş*hırspor, <3alatasaray ve Fenerbahçe her geçen gun ' bızaen kopnıaktadırlar Ümıtsız değılım Ancak gol atmadıkça ba*arıya ulaşamayız Şımdıye iLsdar santrafor ıçın çeşitll addnılar denedim. Ancak istenılen randımanı bır turlü aİBmıyoruz Bu mevku içın şımclı genç bir adam iteerınde dunıyorum Bu Beşıktaş ın geçen sezon Bakırköyden transfer ettığj Kadır adlı lutbolcumuz. Kendısınden çok flmıtlıyım. Gerçl kendısinı ıtancı yanya hazırlıyonım Ancak gol adamı bulamayışımdan onu bır an once sahaya itmek istiyorum Adanaspor karşısında kendısine şans vereteğım » Futbolda haftanın paıroraması İlk yarmın bitimine beş hafta kala... İlk yarının sonuna artık iyice yaklaştık Takımlar ın 5 kar çılaşfnaları kaldı ama lıgın çeh resı de Eskışehırspor un lıder ohnası ıle degifiverdı Bu Uderlık Feflerbahçe Ue Galatasaray'ın aynı hafta deplasmanda oynamalarından ıleri gelıyordu. Esasında Eskışehırspor da bu koltuga oturmaya layık bır takım olduğunu' gosterdı Fenerbahçe bderlık koltuğunda 6 halta oturduktan sonra Eskışehır e devrettı Boluspor 2, Galatasaray da 1 hafta lıder olmuşlardı Önumuzdekı hafta yapılacak Galatasaray Eskışehırspor maçı lıderı değıstınverır de Fakat her şeje ragmen t s , Es'ler «hderlığı bır U rafa bırakın bız sampıjonluğa oynuyoruz» diyorlar. Geçtığımiz hafta ügte beraberlık haftası ıdı 6 maç berabere bıttı Eskışehırspor, Şeker ı 6 golle entmeseydı skor da pek goziıkmeyecektı 3 haftadır gol atamıyan üsman, Izmır'de yme fıle!er> gor du Fenerbahçe'yı de yenilgıden kurtardı. Eskışehırm golculen yıne harekete geçtıler ve Osmaıfı gollerle tehdıt etmeje başladılar K Burhan, Fethı, Şevkı gole gıdjyorlar En başanh ekip: Eskışehırspor Haftanın oyuncusn: Gungor (Boluspor). Haftanın hakemu Ertuğrul Dılek Haftanın karması: Gungor (Boluspor) Cevdet (PTT), Vahıt (Bursaspor), Olcay (G Saray), Lutfu (Boluspor) K. Burhan (Eskışehırspor), V« hap (Eskışehırspor), B. Mehmet (G. Saray) Reşıt (Adanaspor), Hayretün (Bursaspor) Şevkı (Eskışehırspor). 11 gol: Osman (F Bahçe). 5 gol: K Burhan (Eskışehır) 4 gol atanlar: Ahmet (Bolu spor), Fevzi <Goztepe), fethı Şevkı (Eskışehırspor). Türk dağcıhğı ' A vrupcv'dan 100 yıl 9 HAFTALIK İLK YARI, TAM BİR AMATÖR MÜCADELEYE SAHNE OLDU Cengız DARCAN 1 Amator Kume'de ük yan (ıkı maç harıçl goçen hafta \aptlar erteleme maçlarıvle sona erdı Turk futboluna buvuk olçu* de katkısı bulunan amator lıgın 9 haftahk ılk perde rancadelesı, umumıvetle zevklı Ve kalıtelı maçlarla geçeTken, bırıncısınden sonuncusuna kadar butun ekıpler gerçek atnatorluğe \akışır bir çaba ortaja kovdular Şu anda profes\onel liglerde o\na\acak nıtelıkte pek cok futbolcunun top koşturduğu Istanbul 1 Amator Lıgı, karsılaşmalan sporseierlerce de buvuk bır ılei ıle karsrlandı. Filelerm 475 kez havalandığı 401 maçlık seruvende, B Grubu lıderı Pendık D Grubu hderı Y S Selım ve G Grubu lı' derı CaDa ıle A Grubu uçuncusu Taçspor mağlubıjet yunt gormedı'.er Diğer lıderler ıte şunlar A, Grnbunda Sumerspor C Grubuhda Tu7İa ve E Grubunda Tophane Tayfun llk varının galıbı\et yuzu gormeien ekıplerı ıse tlkadim, Dlkıhtas Ze\rek K Ava«ofva ve Bağlarba«ı idi Kı«a bır «ure =onra başlavacak olan 2 \arı ıçın tum ekıp futbolculara şımdıden başarılsr dıleriz * ÎLK Y^EININ BAŞARILI TAKIMI (Sumerspor), ÎLK Y^TUM\ EN BAŞARILI OYUNCUSU Ali (4. Hısar) İLK YARININ BAŞARILI ORTA. HAKEMt (\tıllâ Asal) İLK Y\RIMN İDE^L ONBİRİ Atakan (Çapai Gun (Maltepe) Nurettın. (Ramı) B Hasan (K V •vasofva'», Zıhnı (özenspor), B Doğan (Halıç) Kngm (Şehzadebaşı), Naım (TU7la), Sabahattın (Demırspor), Alı (A Hısar) Musa (Sumerspor) GOL KRALLIĞ^. T T v buşlamasına rağmen arnı düzeye ulaştı ' Yalçm KOÇ «Dağcıhk» ismıra verdığıroıa olay Alp Daglannda ortaya ÇIKtı Ozellıkle Avustur\a, Isvıçre, Fransa ıle İtah a nıi dağlık bolgelerınde oturanlar >olculuk, kaçakçılık, çobanlık, keçı avcılığı j'aparken yuksek geçuler den geçmek ka\alara tırmanmak buzulları aşmak zorunda kalıyorlardı XVIII yuzyılın baş larında bıhmsel araştırma yap mak ve macera aramak ıçın Alpler'e gelenler joreyı ıvı tanıyan dağaları kılavuz olarak kıralı yor'araı Bu ısbırhgı sonucu bı lınmnen ulu ve urkutucu yuk seklıklere doğru «Dağcıhk» de dığımız akın başladı 1850 yılına kadar en iyi per formansı Isvıçrelı dağcılar gos terdıler. Kaya ve buzul tırma mşı ıle ıp teknığını o tarıhler de Alpler de en çok gezen In gılızlerden oğrenn orlardı Bu vıllarda dağcılıkla kadın larm da ılgılendıklenni iz'ıjo ruz Roman^alı kontes Helene K Massalskv fethedıltıemiş Monch'e çıkmak ıçın dort kıla vuzun jardımı ıle kar sınırının üzerınde bır mağaraja çıkabıldı Burada sıkıntılı bır gece geçırerek ertesi gun geri don du Monch'e ılk olarak nasıl çıktığım D d'Istrıa ısmı Ile ya jımladığı kıtabında anlatıvor Zırveve çıktığının kanıtı ola rak da kılavuzların, bırı harıç, ımzalannı aldı îlerde buyuk bır dağcı ve kılavuz olarak tanınacak C. Almer imzasını vermedi. > 17 Eylul, 1854 de îngiliz Wills kılavuzlan Bohren, Lauener, Balmat ve Sımond ıle Wettorhorn'a ilk olarak çıkmak ıçm hareket etti Oldukça yorucu bır tırmanıştan sonra zirvenın vakmlarında onlerinde ikl kışl gordüler Bınsı sırtında bir çam fıdanı taşımaktaydı Bu ıki «korsan» dağcıvı kendılenni beklemeleri ıçın kandırdılar. Tanlarına khklannda bunlann U. Kaufmann ıle sırtında «A GRlBU» Takımlar: O. G. B. M.A.T P. Sumerspor ıo a 2 15 4 15 Halıç 11 7 13 10 5 3 2 10 5 13 Taçspor 10 3 7 11 5 12 Bakırkoy 9 4 4 1 10 8 12 Kartal 10 4 4 2 5 5 9 K Çekmece 9 2 5' 2 11 10 Altınmızrak 3 3 4 10 Şehremını 2 5 3 8 11 1Q Sultantepe 9 1 4 4 4 8 Acıbadem 10 1 3 6 6 15 llSadım 9 2 7 6 19 «B G I U B L » O. G B M. \ T P. Takımlar: 7 6 1 m 2n Pendık 2 3 3 1 9 3 9 Cıbalı 7 "3 3 1 5 3 9 7 2 4 1 9 5 8 Sakar\ a Şehzadebaşı 7 3 1 3 6 "6,7 7 4 3 2 « i Zeyrek 7 2 Topkapı 7 14 4 7 2 Dıkıhtaş »3 8 2 «C GRUBU» O. G. B M. A . T . P . Takımlar: 8 6 1 1 12 5 13 Tuzla Altınok 8 4 3 1 10 6 11 K Pazar 8 3 4 1 6 4 10 Özenspor 8 3 3 2 13 10 9 Maltepe 8 3 2 3 7.6 8 Demırspor 8, 2 3 3 10 11 7 Tepebaşı 8 1 4 3 6 9 6 Altına\ 8 2 1 5 8 12 5 K 8 3 5 7 16 3 «D GRLBU» O. G B. M. 4 . Y P . Takımlar: Y S Selım 9 6 3 17 6 15 1 5 3 1 9 4 13 Kagıthane Rami 9 4 4 1 10 6 12 Telsır 9 4 2 1 a ıo ıo 1 TÜ 9 3 3 3 12 9 9 Aksaray 9 2 4 3 9 9 8 Pasabahçe 9 2 4 3 9 9 8 Yalo\ a 9 2 3 4 8 15 7 Guzelhısar 9 2 1 6 8 16 5 Bağlarbası , 9 2 7 2 11 2 «E G R I B I » Takımlar • O G B M. A . T P. Top Ta\fun 9 6 2 1 15 6 14 Sırkecı 13 9 5 3 1 11 î E T T 12 9 4 4 1 11 Yıldız 10 9 1 5 1 8 9 Nısantaşı' 7 Kalespor 9 1 5 3 7 Muradiye 9 1 5 3 Fethıye 9 2 3 4 10 16 7 Okme>danı 9 2 2 5 8 12 6 9 1 2 6 6 13 4 Sehmıye «F Takımlar: Çapa A Hısar Emırgân Ortakoy Camıaltı Me<~ıdıyekoy Kadırga Bavrampaşa Tekel Hurrnet GRUBU» O . G B.M. <\.Y P . 9 4 5 10 »4 13 9 4 4 1 9 5 12 9 1 7 1 12 R 9 9 3 3 3 9 8 9 9 16 2 9 6 8 9 2 4 3 7 9 8 9 2 4 3 10 11 8 7 11 8 9 1 6 2 6 7 8 9 1 5 3 6 İS 7 Beşiktaş bugün Mecîdiyeköy ile oynuyor Beşıktaş futbol takımı bugun saat 14 30'da Şeref Stadı nda Agaator Kume takımlarından Mecıdnekoy. ıle bır hazırlık maçı japacajctır. Orta Dereceli Okullar Atletizm Şampiyonaşı. sona erdi Sun'î tırmanış ile balkon çıkışı (Fotoğraf: Cıunhunyet) çam fıdanı taşıyanm Crıstıan Almer olduğunu gordüler Ikı arkadaş Wılls'ın demır bayra ğının vanına bır çam fıdanı dıkmeR amacı ıle gece Grındenwald'dan ayrılmıslardı Ilk dağcıhk o tarıhlerten bu yana celışti ve sayısız kulupler ku ruldu. Turkiye'de dağcılığa tfuvulan ılgı, yuzyılımızın ılk yarısında, tırmanıcılık bilıncınden yoksun olarak «dağ sporları» adı altında basladl Avrupa gormuş bazı gençler avaklarına kayaklarını takıyorlar ve derelerde, yamaçlarda kayak yaparken dajcılık vaptıklarını duşunuvorlardı Bu gunumuz dağcılığında «tTludağ Ekolu» ismı verılen ve gulunç, Turk dağcıhğı adına utanç verici bir kılığa burundu Daha sonrakl yıllarda Manisa Dağcıhk Kulubu'nün çağımızın tırmanıcılığı şeklınde olmasa bıle, dağlara çıkmak ıçın gırıştıklerı olumlu çabaları oldu tırmanıcılıkla ılglsı olmayan, 1962 yılmda Dr. Bozkurt Ergor ve arkadaşlan, Istanbul'da, Turk Dağcıhk Kulubünu kurdular Tırmanıcı nitelıklen temel alan bır anlayış ve uygulamayı ılk olarak Turk dağcılığına getirdıler. 1969 vılında, dünyada ilk olarak, Dr Bozkurt Ergor ıle Sonmez Targan, Toroslann zirvesı Demlrkazık'a (3,756 m ) kışın çıkmavı başardılar 1970 şubatın da, Dr Ergor, Ağrı'nın zırvesıne (5,165 m ) kışın, dunyada ilk ve tek olarak çıktı Bu çıkıştan sonra Turk dağcı'ığının saygı uvandıran sesi ilk kez dunya dağcıhk hteraturunde duyuldu. 1972 yılmda Turk Dağcıhk ve Kavsen Dağcıhk Kulubu uveleri, Toroslar'ın ıkınci zı/vesl Kaltfı (3,734 m ) nın, Avrupa' da da ılgıyle ızlenen ılk kış çıkışını yapmayı başardılar. Çağımızda, dağcı olabilmek ıçın tırmanıcı olmak gerekmektedir Gunumuzde bir dağcı kendisini «tırmanış uzmanı» olarak yetiştirmek zorundadır Artık serbest • sunî tırmanış tartışması yapılmıyor Dağcı, gerektığınde, tırmanışın her biçımını ustaca yapabılmek durumundadır. Dağcıhk Federasyonunun ise, kurulduğundan bu yana, devletın sağladığı olanaklan heba ederek ve Avrupah dağcıların yanında Turk dağcılarının yeteneklennı kuçümsemesı huzun vericıdır. 7 Gol: Sabahattm" (Demirspor) Ertan (Y S Selım) Ahmet ( İ T Ü ) 5 Gol Yaşar (Halıç), AU ( \ Hısar>, 4 Gol: Musa (Sumerspor), Sedat (Fethıve), Mustafa (Altınmızrak> Recep (Hay dar), llker (Topkapı) ANTAL1A Turkıje Orta Dereceli Okullar Atma ve Atlarr.a Atletizm Şampıyonasında ogrencı sporcuların mucadelelerı gayet çekışmelı geçmıştır. 350 oğrencının katıldığı musabakalarda bırıncılık alan atletler şunlardır 1 Muzejjen Onay dst» & renkoy Kız L ) 8.25 îıldız erkekler cırıt atma: 1 Ahmet Kıral (Ank. Fen L ) 37 62 Tıldız kızlar gulle atm»: Tıldız erkekler yüksek aUsma: 1 Osman Akagunduz (Ank. Fen L ) 150 Genç kızlar gulle atma: 1 Leman Tokmakoğlu (Izm Namık Kemal O O ) 907 Genç erkekler cırit atma: 1 Cem Özbajer (Ank Kurtulus L ) 47 21 Genç erkekler çiiUe atma: 1 Nazmı Doğan (Sıvas Üğretmen Ok ) 10.24 Tıldız kızlar nznn atlama: 1 Şefıka Kocaman (Ortaklar Öğrt Ok ) 422 Genç erkekler vüksek atUma: 1 Cemal Babataş (Kuleli Askerî Lısesı) 176 Genç kızlar nznn atlama: 1 Jale Talas (Nazılli Lasesı) 4 53 Tıldız erkekler gulle atmş: 1 Uğur Ince (Sıvas L ) 11 90 Tıldız kızlar vüksek atlama: 1 Sehnaz Goven (Erenkoy Kız L ) 1 30 Yıldız erkekler oznn atlama: 1 Neıat Özaltan (Bursa Er Lısesı) 5 21 Genç erktkler nınn atlama: 1 Tetnel Erbek (Kurtuluş L Ank ) 6.50 CumhuriyetHn Toto tahmini Galatasaray Eskışehır Sekerspor . Mersm Fenerbahçe Bursaspor PTT Goztepe Altay Vefa Gıresun A Gucü Adanaspor Beşıktaş Samsunspor Boluspor Ank D Spor . Uşakspor Zonguldak Karşıyaka Luleburgaz Beykoz Ferıkoy Konva Id Y Altmordu Ad D Spor Sıvasspor Kutahyaspor Balıkesır İskenderun Galata Yedıkule Gençlık 011 1 ] 0 1 1 1 1 ( 1 c 'TOTO'DA 13 BİLEr ÇIKMADI SPOR TOTO nun geçtlğım haftasına aıt ke^ın değerleı dırme sonuçları bclli olmuştu 13 bılenın çıkmadığı haftad dığer derecelere ısabet eden ı ramıve mıktarları çovle olmı tur 12 bılen 11 kısi 45408 58 T 11 bilen 260 kısı 1.938, T 18 bilen 3 813 kışı 167, T sı alacaklardır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog