Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BAStN AHLÂK ÎASASLNA UTMAYI T A A H H O T EDER. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacüık •• Gazetecüik ^ adma NAZİME NADİ Sorumlu Yan îjleri Müdüru: OKTAX KURTBOKE Basan ve Yayan: CUMHURtYET MATBAACIIJK *• GAZETECtLİK T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi Sk. N o : 3341 AlatflrV Bulvan Yefitt BÜROLAR: 'ANKARA: Tel: 120920 • 1*9344 Tenl«ehir Apt ABONE ve tLÂN Yatt td Yart Difi .1 3 « 12 Aylık Ayük Ajrtık Ayhk 22.50 «7J0 135 135. 540. tZMlR, Fevzipaşa Bulvan Af|aro|ta îjham Tel: »1230 M70* GÜNEY ÎLLERÎ. KurukSpru M iokak No. 40 ADANA Tel: 4350 3931 Basllk (Maktu) 350 Llrı 2. ve 7 nel sayfa (Santlml) 80 > 1 Oncü layfa (Santiml) , . 85 » 4. 5. 6 ncı sayfa (Santlml 75 • Nljan, Nlkih. Evlenme, Dogura 100 ı Öltttn. Mevlid, Teşekkür (5 Sm) 100 > Ölum, MevUd. Tetekkflı 23 üncü (5 Sm.> 150 > SAY1S1 75 «r»r»wro K.UKUŞ •••. . 1 ECEVİT: "TBMM YAŞAYACAKTIR, TBaştarafj 1. Sayfada) Başbakandan sonra, Adalet Ba Adalet • Partisi Genel Başkanı kanımn da bir dergiye verdiği Süleyman Demirel de dün gün "demeçte, kanunlarda gerekli dü' deın dışı bir koouşma Yaparak, . zeltmeler yapılmadan seçimlere Kurucu Meclisle ilgili sdylentüegidilemeyecefi yolundalö sözleri rin Meclis kürsülerinderi köy ni .hatırlatarî Ecevit, bu konuda kahvelerine kadar yayddığım Melen'in son Basın toplantısında doğrulamış, «Münakaşa seçilmiş öne ^ürdüğü göriişlere de işaret Meclis yerine tâyin edilmiş Mec etmiş; Başbakanın, doğabilecek lis koyma münakaşasıdır» şeklinbir'hükümet krizinin başka krizde konusmuştur. Iere yol açabüeceğine ilişkin gö Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan rüşlerini yererek, «Nedir bu başise. gündem dışı blr konuşmayla ka krizler? HükÛmet krizini de Ecevit'e cevap vermiş, MGP Geaşan bir başka krizi ima ettiğinel Başkam Feyzioğlu da aynı ne göre, ister istemez akla parkonuda gündem dışı söz almışlamenter rejim krizi geliyor. Ne tır. zaman çıkabilirmiş böylesine bü yük bir kriz? Melen hükdmeti çekilmek zorunda kalırsa, çıkar Yer yqr özellikle MGPIi ve mış... Oysa, ülkemizde demokraCHP'li milletvekilleri arasında' tar tik parlamenter rejimin kaderitışmalara yol açan konuşmasında nı 16 milletvekilli bir partinin geEcevit, şunlan söylemiştir: nel başkan vekilinin partilerüs«Sayın Adalet Bakanı, 17 Katü denen bir hükümet başında sım günü bu kürsüden yaptığı kalıp kalmamasına bağlı gösterkonuşmada, benden grupta değindiğim vaadlerin, tehditlerin mekten daha büyük kriz körüknereden, hangi kaynaktan geldileyicüigi^ kriz spekülatörlüğü ola ğini açıklamamı istemiştir. Bebilir mi?» şeklinde konuşmuştur. nim sözlerim, yeteri kadar açıktır. Ben, Meclis kulisindeki söylenti olarak yayılan vaadlerden, CHP Genel Başkanı, sözlerine tehditlerden söa ettim. Meclis şöyle devam etmiştir: kulisinde bunları kimlerin kulak «TBMM üzerinde, demokratik tan kulağa yaydıklarııu ısim rejim üzerinde daha açık baskı lsim açıklamak, benim üstüroe ve tertip ulabilir» mf H, Sayın vazife olmadığı gibi, burmn öne Adalet Bakanı ve Ankara Savcı mi de yoktur. Ben, kimsenin Tardımcısı, fNerden çıkıyor bu bilmediği bir sırn açıklamış detertipler.?) diye bana soru sorma ğilim. Son günlerde Meclis içi ya kalkışıyorlar? En başta sizve dışı siyaset kulislerinin halerin sözlerinden çıfcıyor, Saym vasının bu olduğunu bilmeyen Başbakan, Sayın Adalet Bakanı; siyasetle ilgili bir tek kişi varenbaşta sizlerln kafa!annwda mıdır ki? (nereden çıkanyorsun saklı duran ve zaman açıfa vuru bunlan) diye benden hesap sorlan niyetlerdir» bu söyJentilerin maya kalkışılıyor. Bu garip hebaslıca kaynağı.ı sap sorma gayreti, insanın aklıBülent Ecevit, Başbakanın söna ister istemez şu ihtimali gezünü ettiği baskı ve tehditlerinin tiriyor: Muhtemelen bazı kimseCHP'nin hüftümetten aynlma ka ler düşünüyorlar ki, (Su Bülent ran verdiği blr sırada ortaya aEcevit'in, CHP'nin gözünü kortüdığına işaret etmiş, bu tehditkutalım da, kulaktan kulaga yalere AP'nin de hedef olduğunii yılan söylentileri, tehditleri bir öne sürerek, öıetle şunlansöydaha açığa vuramasın, "böyleliklemistir: le bu söylenti ve tehdit akımla«En t a ş t a hükîflnetln başınnnı aksatmasınlar, bjzmı kesmedan gelen bu tehditler. baskısinîer.)» lar, yan destek atışından da Bu tertfbe gelmeyeceklerinl yoksun bırakılmamıştır. Tehbildiren Ecevit, siyasal havanın ditlerin kavnağmı soruyor bengerginleştiği her devred» bu söy lentilerin yayıldığını* belirtmiş, den Adalet Bakanı.. Haberlere çeşitli gazetelerden örnekler ver göre, Ankara Savcı Yardımeısı mi;, daha sonra özeÜe şöyle da tehditlerin kaynağını sorkonuşmuştur: maya kalkışıyor benden. J)oğrudan doğruya Başbakanâ ilişecek cesareti gösteremezlerse «Benim siyasette öteden berl açsınlar büyük gazetelerimizlzlediğim bir yöntem, siyaset den birinin dünkü sayısını, Türk kulislerinde yayılan lîtiralan, siyasetine yön vermek iddiasınsöylentileri, tehditleri açığa vur da olan bir ünlü yazarın yazımaktır, kürsüye getirmektir. sını okusunlar. Eğer, bu ParÇünkü iftira, söylenti ve tehdit lamentonun, eğer TBMM'nin, eyayıcılajmnın açıklıktan ve ayğer Türk detnokrasisinin kadedınlıktan korktuklannı bilirim. ri, 16 milletvekilli bir küçük Bu kere de öyle oldu. Grup kopartinin partilerüstü genel başnuşmamın açıklanmasmdan son kan vekilinin hükümet başında ra günlerdir Meclis kulislerinde tutulup tutulmamasına bağlıy(hepinizi toplarlar) yollu, (Mecsa, zaten şimdiden ParlamenHs feshedilir) yollu, (Kurucu tonun îeshi halinds İçine düşeMeclis Jmrulacak) yolju haberbileceğimizden daha buyük bir lerin, 'söyrentilerin, tehditlerin krizin içindeyiz, demektir. Türyayıcılan, hıç değilse şimdiük kiye'nin sosyal ve ekonomik susmuş bulunuyorlar. Bu, begörüşleri bakımından en tutunim son gtinlerde çok vogunlacu siyaset adamlarından biri, şan söylenti ve tehditleri kürsüpartilerüstü reform hükümetine ye getirip eçığa çıkarmamdan elde edilen birinci kazançtır. ElBaşbakan olacak da, (bu Parde edilen ikinc4 kazanç i s e , bir lamento ile reformlar yapılamıKurucu Meclis kurulmasının asyor) diye, »eçimlerin yapılmala düşunülemeyeceğinin Meclis yacağı tehditleri yayılacak} Par kürsüsünden Adalet Bakanı ağlamentonun feshinden söz edilezı Ue ifade edilmiş olmasıdır.» cek ve (bu söylentîleri nereden 1961'delu Kurucu Meclis döuyduruyorsunuz?) diye, CHP Ge neminde koşullarm çok daha nel Başkanından hesap • sonıbaşka olduğunu, ortada Meclis lacak. ve işler bir Anayasa olmadığmı Bunda akıl, mantık var ıtudır? hatırlatan Ecevit, «Bugünkü koBu türlü söylentilerin, tehdiflerin şullar altında Kurucu Meclis ordumuzSan geldiğin# dair hiç düsünmenin ne kadar yersiz ve yakışıksız birşey olduğunun bir •bir belirti yok .ortada. Herhangibir komutanın bunu imâ edici bir hükumet üyesi tarafından bu kürsüde dile getirilmiş bulunsözü bile yok ortada. Fakat, ken ması, çok sevindiricidir. UmaTim di körükledikleri siyasal bunalıki, gerek Sayın Başbakan, gerek mı uzatmak isteyenler, normal bizzat sayın Adalet Bakanı, ikidemokratik rejimde hayal bile de bir seçimlerin yapılmayacajı ederaeyecekleri kudret mevkileriyolunda söylentiler, tehditler ni kendi ellerinde ve partilerinin yaparak Kurueu .Meclis kuşkuelinde tutabilmek için bunalım sunun sık sık alevlenmesine yol spekülatörlüğü yapanlar, tehditacmaktan da artık kaçınırlar. ler savuranlar, ordnmuzu da güç demistir. durumda bırakarak parlamentoya ve partilere karşı, (dediğimizi CHP Genel Başkanı; söylenti, yapmazsanız, bizi iş başında tyttehdit ve kuşkuların hangi kaynaklardan geldiğinin. apaçık or mazsanız» seçim de olmaz, parlamento da olmazt havasmı kasıtlı tada olduğunu bildirerek, sözleolarak yaymaktadtrlar. Hatırlarini özetie şöyle sürdürmü§tür: yınız, Melen .Hükümetinden önceki partilerüstü hükümetin de son günlerinde bu Parlamento ve partilerle işler yürümez havası, hükümetin başarısızlıklarını, 5ar «Normal demokrasi kurallarına lamento ve partilerin üstüne yıkiıymayan hükümet ve yönetim ma havası kasıtlı olarak yayılmak usulleri devam ettiği sürece bu istenmedi mi? Sayın Melen'in bir türlü söylenülerin, tehditlerin farkı şurada ki, bu türlü sözleri kuşkuların yayılması, beslenAesöylüyor, bu türlü kuşkulan, tehsi, körüklenmesi çok doğaldır. ditleri ortaya sürüyor, gerekli Sayın Adalet Bakanının, Cuma gördüğü etkiyi yapıyor, istediği »ünkü konuşmasında değindiği sonucu alıyor. Fakat, muradına /e ilçri sürdüğüm iddianın deerdikten sonra, fböyle söylemek •inine gidebileceğıni söylediği istemedimdi, maksadımı aşmı>dlî mercilerin hafiîalanm ta şım) diyerek, işin içinden sıynl«lemek için, sayın Ferit Melen'in ma|a kalkışjyor. Aslında, sayın ;on iki ay içinde söylediği bazı Melen, hiç bir zaman maksadını ;özleri hatırlatmakta yarar görü aşmıyor, uygun zamanlarda makrorum. 25 Eylül günü Sıkıyönetisadını apaçık ortaya çıkanp maknin uzaülması için yapılan gösadına ulaştıktan sonra, (maksa•üşraeler sırasında sayın Başba dımı aşmışım) diyor. Oysa sayın an, TBMM kürsüsünden yeni Jielen'i yakından tanıyanlar, ken >ir savaş kavramını dile getirdisinin olsa olsa, (reformlar yapaniştir. Bu, Amerikalıların 1960 cağım) derken maksadmı aştığına incesi Lübnan savaşı üzerine orinanabilirler. Maksadını aştığı aya attlkları (dolaylı savaş) kaviddia edilen bir Başbakanm ya •aramı da geride bırakan bir kav kendi kafasmda maksatlarını iyi aradır. Sayın Başbakan, • Türki ce belirlemesi veya daha demok'e'nin içinde bulunduğu hali, ratik maksatlar haline getirmesi, loğrudan doğruya savaş hali ola ya da şu nazik dönemde maksaak ilân etmiştir, o konuşmasındını doğru dürüst anlatacak bila. Bu sava? halinin bütün şidçimde konuşmağa kendisini alışetiyle devam ettiğini ve daha tırması beklenir.» levam edeceğini, bu savaş hali evam ettikçe Sıkıyönetimin kalırılamayacağmı söylemistir. Delokratik rejim içinde bu savaşm CHP Genel Başkanı, Kurucu ürdürülemeyeceğini belirtmiştir Meclisle ilgi söylentilere dair jinde bulıınduğumuz hali, sayın elinde bir takım bilgiler ve adJaşbakan, Anayasamızın tek selar olduğunu, Meclis dışında da im erteleme gerekçeâ olarak ka bu tür konusmalara tanık oldukul ettiği savaş hali diye ilân eIarını belirten ve gerektiğinde erse ve Parlamentodaki büyük ifade verebileceklerini söyleyen oğunluğun seçimleri erteleıreyi kimselerden gelmiş telgraflar alabul etmeyeceğini bile bile böy dığını açıklamış; ancak, bu ad» bir ertelemenin sözde gerekçelan Meclis kürsüsünde veya sav ini daha seçime bir yıl kala hacıhkta ihbar etmek gereğini görırlamağa girişiverse; üstelik, bir mediğini sözlerine ekleyerek ko e demokratik rejim içinde bu sa nusmasını şöyle tamamlamıştır: aşm sürdüriilemeyeceğini ilerı «TBMM'de bir partinin grubu ürerse, rejimin değişebileceği. adına yayımlanan bir konuşmaleclis'in feshedilebileceğl yolunnın hesabını TBMM dtşmda hiç aki söylentilere başka kaynak kimseye verecek degiliz. Hangi ramarun gereği var mıdır arkaynaklardan nasıl doğduğunu ık?» herkesin çok iyi bildiği sflylentilere kapüan, isteyerek lstemeyerek bu söylentilerin yayımlanmasına kattada bulunan milletvekilleri ve senatörleri elbette gidip savcılığa ihbar edecek de değilön. Ama, Saym Adalet Bakanuıın Cuma günü bu kürsüden söylediği gibi, yetkill merci lerin konuyu derinliğine araştır masında doğnıdan doğruya söylentilerin kaynaklarına gitmesin de elbette büyük yarar görürtlm. Benim bazı sözlerimi ikide bir ihbar sayan Ankara Savcı Yardırncısı veya kendini yetkili gören hangi merci varsa, bu merci mümkünse benim bugün burads söylediklerimi ihbar saysm ve söylentilerin, baskJİann, tehditlerin gözlfer önündeki kaynaklartna başvursun, bu söylentilerin, tehditlerin, baskıların başsorumlulan olan Başbakanla, Adalet Bakanından hesap sorsun. Sözlerimi bitirirken, bir kesin inancımı belirtmek isterim: kim ne tehdit savurursa savursun, kim ne tertip yaparsa yapsın, Türk demokrasisi kurtulacaktır, millet iradesine dayanan TBMM, y&şıvacalrtır.» Ecevit. CHP'li Milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan konuşmasım tamamladıktan sonra, MGPIi Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan söz alarak, CHP" Genel Başkanına cevap vermiştir. Alpaslan, Ecevit'in belgeler göstere mediğini iddia etmiş. Başbakan'a ve kendisine yönelttiği eleştirilere, karşı suçlamalarla cevap vermiştir. Bakan, bu arada, MGP kopmasından önce Ecevit'in Melen'i bir Parti Meclisi toplantısında üeri bir kişi olarak nitelediğini de öne sUrmUştür. lis yerine, tayin edilmiş Meclis münakaşasıdır. E!wel&, her ne sebeple olursa olsun, seçilmiş Meclisler yerine başkalannın ikame edilemeyeceğjni hep beraber savunalım.. Kim kapatacak Meclisi? kinıse kapatamazsa bu,. gayri ciddi bir sozdür.. Ama, ö y ! le değil... Buhranlı devre bitmiş | değildir. Memleket istikametlen j miş, yönlenmiş değildir. Şimdi ' Meclisi kim kapatacak? bunu ni1 ye münakaşa etmiyomz? demek ki memleket bir irade çelişinesi içindedir. tki iradeden bazen bu, bazen öteki cari... Hangisinin ca ri olduğu bilinmezse, önleyemezsiniz münakaşayı.. Buşünkü olağanüstü hal nedir? AP'mn iktidardan gitmesi değildir, olağanüstü hal.. AP, gider hersey biter denirken, şimdi Mecüs gider, Kurucu Meclis gelir münakaşası çıktı..» Konuşmasmm AP ve CHPIiler tarafmdan sık sık alkışlarla kesilen bu bölümünden sonra Demirel, Ecevit'in AP'nin de tehdit edildiği yolundaki iddiasma cevap vermiş, «AP'yi tehdit edebümek. kimsenin ne haddine, ne de j bundan netice çıkar. demiş, Ge | nel İdare Kurulunun verdiği ka'. rarla hükümete kendi , kaderini j kendisinin tâyin etmesini bildirdiğini ifade ederek, yine Eceviün bir başka görüşünü, söyle cevaplamıştır: «Güvenoyu verirken 16 flyeli bir partinin Genel Başkanvekili olmuyor da Hükümet Başkanı, sizler bakanlannıa çekince mi 16 üyeli Genel Başkanvehili oluyor?. Demîrel, bu arada önceki günkü görüşmeler sırasında ortaya atılan îrfan Solmazer tartışması üzerinde de durmuş, «Ne gerekçe gösterilirse gösterilsin, trfan Solmazer'in yurt dışına çıkmasmı açıklamak, mümkün değildir» şeklinde konuşmuştur. Seçimlerin tarihi konusuna da değinen 'Demirel, şunlan söylemijtir: «Demokrasiyi biz icat etmedik. Hiçbir memleket buhrandan, seçimi erteleyerek çıkmıyor. Bu gostermelik demokrasi oluyor. Simdi; rejim mi, yani • parlamento mu, yoksa bir takım kanunlar mı? Bunun kararını verin.. Gelin elele şu buhrandan çıkmaya çalışalım. Hangi tarihte nereye varacağımızı tâyin ede lim. Bu vuzuhsuzluktan kurtulalım. Sekiz, dokuz ay sonra Cumhuriyetin 50. yılını kutlayacağız. Seçimsiz Meclis, Meclissi? Cumhuriyet düşünülemez. Kurucu Meclis sözü' yas'ilabiliyorsa, rejim ve cumhuriyet münakaşa ediliypr demektlr.» Daha sonra MGP Genel Bas'kanı Turhaıi Teyzîoğlu soz al• mıfrptftfetnin 'Anayasa degîştirilse bile, seçimlerin ertelenmesine razı olmayacağım söylemistir. Feyzioğlu, Ecevife hitaben de, «Kurucu Meclis vaadlerlyle demokratik rejim için tertipler yapanlan niçin söylemiyorsunuz? Bir tek islm dahi olsa verin, kendi partinizin dünkü men suplan dışmda» demiştir. Emîâk Vergisi Idamı istenen Kürkçü'nün beyanname süresi tekrar uzatılmayacak, 'i • Teraltı kaynaklari Ecevit'in konuşması Başlıca kaynak Alpaslan kürsüde ANKABA Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, vatandaşların emlâk vergisi beyannamelerini kolayca vermelerini sağlamak amacıyle daha önce iki defa uzatılan sürenin 30 kasımda biteceğinl ve tekrar uzatılmaya; cağını söylemiştir. Müezzinoğlu özetie ş u n l a n söy lemiştir: «30 kasım akşamı sona erecek olan beyanname verme süresinin tekrar uzatılması zorunlu görülmemektedir. Şlrodiye kadar beyanname vennemis olan vatandaşların bu sürenin sonuna kadar beyannamelerini vermeleri beklenmekte olup, süresi içinde beyanname vermeyen mükellefler usulsüzlük cezası ödemek durumunda kalacaklardır. Henüz beyannamelerini vermemiş olan vatandaşlara beyannamelerJni vermede koleylık sağ lamak amacıyle Vergı Dairelerinde çalışma taatleri iki saat uzatılmıştır. Genel olarak 17J0' da biten çalışma saatleri iki saat uzatma ile 19.30'da bitmekt* olup böylece emlâk vergisi mükelleflerinin bu süre sonuna kadar beyanname vermelerl «ağlanmıştır.» (a a) (Bastarafı 1. Sayfada) «Geçen oturum iddianamenm okunmasından önce sanıklar ve vekülen tarafından mehU talep edilmişti Ancak, bız bu miiddet zarfmda müvekkillerimizle görüşemedik. bu bakımdan sanıkJarm sorgulan bızımle görüşünceye kadar ertelenmelidir.» Aynı talebe saniklardan Ertuğrul Kürkçü Ue Zafer Kuüu da katıhmşlar. ancak Askeri Savcı Hâkim Yüzbası Alı Üner. geçen duruşmada samkların iddianameyi tetkik edebilmeleri amacı ile mehil verildiğıni öce sürerek Ulebin reddini istemiştir. • Mahkeme heyeti; oybirliği ile. sanıklann talebini reddetmış ve kidianamesini okumak üzere As keri Savcıya söz verrmstir. Askerî Savcı Yüzbası Üner, DevGenç iddianamesine ek olarak hazırladığı iddianamesim okumuş, saniklardan DevGenç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Genel Sayman Zafer Kutlu ve Yürütme Kurulu üyelerinden Oğuzhan Müftüoğlu ile Oktay Etiman'm eylemlerine uyan T CJC. 146/1 maddesine göre tecaayelerini istemiştir. Sanıklar hakkında lstenilen ceza, T.CJC.'una göre ölümdür. Sorgu İki kazanç.. Alpaslan, kürsüden indikten sonra Ecevit, bazı sözlerinin tah rif edildiğinl belirterek, yeniden söz almış, bu arada Adalet Bakanının öne sürdüğü gibi, Melen'i övmediğini, söz konusu olayın • Feyzioğlu ekibi ile tartışmalar sürerken, yapılan Kurultay sırasında, Kurultay'm bir gizli komisyonunda cereyan ettiğini beürtmistir. CHP Genel Başkanı, ken diâni Melenle barıştırmaya çalışan delegelerin zorlamasıyle Melen'e, önü göründüğü kadar tutucu bulmadığmı belirterek, buna karşılık Melen'in kendisini nasıl gördüğünü delegelere anlatmasını istediğini söylemiştir. Ecevit, bu arada, bir partinin gizli toplantılannda yapılan konuşmalann' kürsüye getirümesi gibi bir gelenek başlayacak olursa, ellerinde * sonradan MGP^ye girip yöneticiler arasına seçilmiş bazı kişiler, hakkmda Melen'in söylediği ilgi çekici sözlere ait nice tutanak olduğunu da. bildirmistir. Ecevit, tekrar söz alıyor Demirel ve seçim Millet Meclisinde geçici komisyon kurulamayacak ANKARA, (Cnmlrariyet Bürosu) Millet Meclisi Anayasa Komisyonu. Millet Meclisi içtuzük tasarısını görüşmeye devam etmektedir. Komisyon dünkü çalışmalan sırasmda tasannın ilk 15 maddesini incelemiş, komisyonlarla ilgili hükümlerde önenlen değişiklikleri kabul etmiştir. Bunlara göre: Millet Meclisinde geıçici komisyonlar kurulamayacaktır. Olağan ihtisas komisyon larmın sayısı da dondurulmuştur. ö t e yandan, siyasal parü grup lannın komisyonl*rda parlamentodaki güçleri oranında tem 8il edilmeleri de hükme bağlanmıstır. Bu kopu, AP İle CHP arasmda ^ r t ı ş m a l ı b;r soruri halindeydl. Ancak uygulama AP'nin görüşü doğrultusunda idi. Komisyonun düzenlediği hti küm uyannca AP'nin uypılama ya esas olan görüşü resmlleşmektedir. Bundan böyle ihtisas komisyonlannda grubu olan siyasal partiler Millet Meclisi tam sayısından, grubu olmayanların üyeleriyle bağımsiz üyeler düşüldükten sonra ortaya cıkan sa yılannm esas alınacağı oranlamaya göre temsil edilecektlr. Feyzioğlu kürsüde Daha sonra Kürkçü'nün sorgusu yapümıştır. Kürkçü, sorgusunda, kendilerine isnat edilen suçun Anayasayı tebdil .tağyir ve ügaya teşebbüs olduğunu belirterek, önce Anayasamn ne olduğunun açıklanması gerektitıni ifade et miş ve «Anayasa bir toplumsal sistemin Ust yapısım oluşturan toplumsal sisteme uypın bir şekilde davranışları uygulayan kaidelen tayin eder» demişür. Kürkçü, forgusuna baslanmadan önce . «öyleyeceğı sörlerin, DevGenç Merkez Yürütrrie Kurulu üyesi olan dîğer arkadaşlarını bağlamayacağını, bunlann kendi gbrüşü olduğunu löylemiştir. 1960 Sncesinin üç bölümde incelenmesi gerektiğini Ueri süren Kürkçü; birinci bölüm olan 1923 1946 jcılları arasında Turkiye'nin ulusal kurtuluş savaşı verdîğini, kısrnen yabancı boyundufuklardan arınmış olduğurju; ikinci bölüm 1946 50 yılları arasında ise Amerika'nm çeşitli askerî yardımlarla Tür' kiye'yi iktisadi hegemonyası altına soktuğunır ve son bölüm olan 195060 yıllarında da Türkiye'de şehlrlecde işbirlikçi burjuva, kırlarda tefeci burjuva türediğini, orta burjuva ile koylunün zayıfladığınl iddia etmiştir. 27 Mayıs 1960 Derriminin ordunun küçik ve orta burjuva taleplerine uyarak büyük burjuvayı yıktığl blr devrim oldu (Baştarafj 1. Sayfada) ğunu "söyleyen sanık, «1961 Anafine düzenlenen bir yemekte koyasasını tebdıt, tağyir ve üga nuşmuş ve «Güvenilir, kendi suçunu işleyenler biz a e | ü tekendine yeterli ve güçlü bir NAkelci, lcapitalrst hâkim sınıflarTO ülkesi olan Türkiye'ye Başdır» demiştir. kan Nucon yönetıminin sevgi ve saygılannı getirdim» demiştir. Sanık Ertuğrul Kürkçü, kendisinin 1968 yılından beri snsyaHenry Kearns, Istanbul'un ge<j list olduğunu, Fikır Kulübü'ne miş çağlarda da. uğruna çolc 1969 yılında girdiğinı ve Mart mücadeleler verilmış uluslarara1969'dan ekim 1970'e kadar Orta sı ticaret merkezlerinden biri olDoğu Tefcnik' Üniverates^ Sosduğu gerçeğine değmmiş ve Asyalist Fikir Kulübü Baş'kanhğı ya ile Avrupa kıt'alanm birbirinı yaptığını. ekim 1970'te Dev . ne bağlayan şehrin. yakm bir Genç Başkanlığına seçildiğini gelecekte tekrar uluslararası ti1 ifade ederek bütün davranıslacaret faaliyet merkezlerinin dürının, bütün kararlannın kenğüm noktalanndan biri halins disi'ile DevGenç'"Cenel Sekregelebileceğini ifade etmiştir. teri Sinao Kâzım özüdoğru taTürkiye'nin sahip olduğu zengin rafından allndığını söylemiş, yeraltı kaynakları sayesinde hem Merkez Yürütme Kurulu uyelekendi kalkınmasım kolavlıkla rinin bu kararlardan haberıdz gerçekleştirebıleceğini hem da olduğunu, ancak. kendisiyle Siuluslararâsı ticaret faalıyetlerinan Kâzım özüdoğru'nun bu ü» rrin artmasına yafdımcı olabileyelere verdikleri görevleri üyeceğini belirten Henry Kearns, lerin yertne getirdiğini.ileri sürsözlerihe dahff sonra şöyle demüstür vam etmiştir: «Türkiye krom, E.rtuğrul Kürkçü, KuVtuluş bakır, antimuan. manganez, kurMeydanındakı Atatürk panosu * sun, kalav gibi • modern sanayiin nun kinlması İle' ilgili olarak çarklannın dönebilrnesi için şidahı aylık blr» mahkumiyetinin detle ihtiyaç hissedilen çeşitli bulundugunu da söviemiştir. madenlere sahip bulunmaktadır. Ertuğrul Kürkçünün sorgusuna Türkiye'nin elverisli tklim şartöğleden sonra da devam edilmişları ve Batı Avrupa pazarlanna tir. . yakmlığı, ülkenin yeraltı zenprfnliklerinin kolavlıkla deSerlendiKürkçü. bir avuç gericinin derilmesi olanağını sağlavıcı nitevamlı silâhlı taarruzlanna mâliktedir. Türkiye bu mallan için ruz kaldıklarını iddia etmiş ve alıcı bulmakta güçlük de çekbizzat DevGenç Yürütme Kuru mivecektir.» lu üyelerine silâh tedarik etmeleri için kendisinin emir ven^iğiHenry Kearns daha sonra uni söylemiştir. luslararası planda gittikçe peBu arada, kendisine, «Madem nişleyen işbırliŞine değinmis, ki silâhlı saldırıya maruz kalgecmişte, birbırlerine düsman udın, neden güvenlik kuvvetlerine luslann bile .şimdi vakın bir ismüracaat etmedin?» eibi bir soru birtigi içinde kalkınma hamleda sorulabileceeini ifade e<3en sa lerini gerceklestirmeSe çalıstıknık, «O zamanlar Türkiye'de tam lannı söylemiştir. Başkan Kebir orman kpmmu hüküm' sürüarns. Türkive'nin kendi imkânyordu, polis Ülkü Ocaklan menlan yanında' yabancılarla tşbırsuplan ile birlikti. onun için poli ligi yaparak da kavnaklannı se müracaat etmedim. demiştir. kullanabilecegini belirtmiş, bunErtuğrul Kürkçü'nün sorgusu dan yabancılar kadar yurdumu5 saat devam etmiş ve vaktin ge zun da vararlanacağım sözlerine cikmis olfnası nedeniyle duruşma eklemistir başka bir güne ertelenmiştir. Güvenoyu (Baştaraft 1. Sayfad») seçim konularında gerekli düzenlemeleri yaparak seçimlerin Anayass'da belirtilen tarihte yapilması esaslarma daj'alı çalışma programmı, sijasi partilerimizin de anlayış ve ,yardımlan ile tam olarak uygulaınanın azlm ve gajrreti içindedir. (5) Yaratılmak istenen bunalımlardan dikkatle kaçmmamız gereken bir dönemde hükümetin çalışmalannda yegâne güç, güven kaynağı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır.» Boğaz Köprüsü Boğaz Köprüsü "konusuna da değinen Amerikan îhracat Ithalât Bankası Başkanı, «Bnğaz Köprüsü, Türkiye'ye yeni ticarî imkânlar getirecektir» demiştir. Istanbul'da kalacağı iki gün İçinde ileri gelen iş adamları ile tanışacak olan Henry Kearns'e. Başkanı bulunduğu bankanın Genel Danışman Yardımcısı William R. Streng de refakat etmektedir. Brandrın zaferi Demirel'in konuşması. Adalet Bakanı, yeniden söz almak isterken, birleşimi yöneten Başkanvekili Turhangil, gündeme geçtiğini büdirmiştir. Ancak, bu sırada AP Genel Başkanı Demirel, partisiyle ilgili bazı sözlere cevap vermek üzere söz istemiştir. Turhangil, Demirel'e söz vermiş, bu arada MGP Genel Başkanı Feyzioğlu'na dönerek,' başkanlıkça kendisine geri verilen j söz istemi önergesini yenileyebileceğini söylemiştir. Demirel, sözlerine, «Seçilmiş Meclis Kürsüsünde Kurucu Meclis münakaşasımn yapılmasını üzüntüyle, esefle ve teessürle kar şılıyorum» diyerek başlamış, hiçbir şeyi örtbas etmeye gerek olmadığını belirterek şunlan söy , «Gerçek şudur ki, Kurucu Mec lis sözleri, memleketin yalnız Meclis kulislerine değil, kahvelerine kadar girmiştir. Geliniz, bir hassasiyete kapılmaö*an önce, gerçeklere eğilelim. Ne partüerin birbirlerini itham etmcsi, ne partilerin hükümeti itham etmesi, ne de hükümetin partileri itham etmesi, Kurucu Meclis münfckaşalarınm sonunu bulmamızı sağlamayacaktır. Bu münakaşalar yapılmaktadır. Hükümetin tekzip etmesiyle de sonu alınacak değildir. tçinde bulunduğumuz bunalımm sonucudur. Gclin, bu buhranı bitirmenin yolunu bulalım; hiç değilse arıyalım.» Demirel, Kurucu Meclis fısıltılan, eğer bir anlam ifade etmiyorsa, gülünüp geçilebileceğini belirtmiş ancak kimsenin gülüp geçemediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürmüştür: «Bu fısıltılar neden çıkıyor? Neden bastırılamıyor? Çünkü hü kümetin, partilerin meselesi değildir. Hep beraber içinde yaçadığunız buhranın, aysberg gibi dışa çıkmış ucudur, onun altt da var.. (sandıksal demokrasi) ile başlamadık mı? (cici demokrasi) münakaşalan, (parlamento dışı muhalefet) münakaşalan yapılmadı mı? Bunları yaparsanız, Kurucu Meclis münakaşaları 6*a yapılır... Birbirimizi yara, ladığımız takdirde bu münakasalar devam eder. Bunlar, başlangıç değil, neticedir. Politika ve politikacı düşmanhğının MJC lis düşmanlığı haline geldiğini kim inkâr edebilir? Bu münakaşalardan zarar görenler münakaşaya karşı çıkarken ötekiler kendilerinin de zedelendiklerini bilmeden, (oh olsun) diyorlardı. Şimdi, (kim yapıyor) ^emekle, kahvelerde konuşulanları susturamazsınız..» Snnay'la goruşen lindeki vermiştir: «Tefsir, başfc&sına aittir. Karanmız orta yerde. Ben, bizim karanmızda hükümetin kararını mukayese edecek değilim. Hükümet, gensoru ile düşüriilmemiştir, bir güvensizlik oyuna muhatap olmamıştır. İstifa etmek mec buriyettnde bırakılmamıştıt, İstifa da etmemiştir. • (Bastarafı L Sayfada) sorusnna da şu cevabı Türk Yıçoslav (Bastarafı 1. Sayfada) çok olumlu taraflan olduğunu be lirtmiştir. Görüşmelere bugün de devam edilecek ve özellikle ikili ilişkiler ele alınacaktır Başbakan Ferit Melen ve eşi, Yugoslavya Başbakanı Ceraal Biyediç ve eşi şerefine dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda bir akşam yemeği vermişlerdir. Melen, yemekte yaptığı konuç mada, Avrupa banşı ve Kıbns konulan, ayrıca Yugoslavya ile olan ikili ilişkilerdeki gelişmelere değinmiştir. Biyediç ise konuşmasında, Tür kiye'yi ziyaretten duyduğu menj nuniyeti belirtmiş, Vietnam ve Ortadoğu sorularının haklı ve barışçı şekilde çözümlenmesi umuduna işaret etmiştir. temişyr: Yemekte konuşmalar «Başka kaynak aramamn gereği var mı?* ' Bunlardır bizim Anayasa nizamımıza göre hükümeti varsa . yan Veya yok sayan kıstaslar. . 'Bunlar, Parlamento zemininde olacak işlerdir. Parlamento zemininin, dışmda hükümetlerin kaderi tayin edilmez. HükümetANKARA, (Camhuriyet Bürosun) lerin kaderini, kişiler veya heTürkiye Işçi Emeklüeri Cemiyetler tayin etmez. HUkümetyeti Merkez Yönetim Kurulu, lerin ayakta durmasını yeya dün yayımladığı blr bildiri ile, durmamasını Parlamento tayin isçi emeklilerine blr zam yaeder. Biz, hukuk içinde kalma | pılmasını öngören kanun teklifi yı daima kendimize prensip enin yetersiz bulundugunu öne dinrtıis bir parti olarak hukusürmüştür. kun dışına çıkarak birtakım kaBildiride, Çalışma Bakanının rarlar da vermeyiz. Birtakım bu konuda verdiği demecin Vödurumlara da düşmeyiz.» netim Kurulunda incelendiği ve doyurucu olmadıgı sonucuna varıldığı da beUrtilmektedir. tşçi emeklileri zam tasarısını . yetersiz bııldu Kıstaslar . • «Seçimler, hiç bir şarta bağlanamaz» (Bastnrafi 1. Sayfada) îl Sağhk MüdürlüğU yetkılileri, hastalığın tamamen âni hava değişikliğine bağlı soğuk algınlığından ibaret olduğunu ifade ede rek, şunlan söylemlşlerdir: «Bu,.her yıl görülen bir mevsim hastahğıdır. Bol miktarda C vitamini alarak, üç gün istirahat edildiği takdirde, kısa zamanda atlatıhr. Yeterli gıda almıyan zayıf bünyeli küçük çocuklarla, yaşülarda, hast&lık üa ha ağır seyretmektedir. Endişc edecek bir durum mevcut değildir. Bütün okullar dezenfekte edilmektedir.» Gripten Üstündağ (Bastarafı 1. Sayfada) gerekirken, Melen Hükümeti tasa zamanda sadece CHP programını eleştiren, özellikle MGP'. nin programını uygulayan bir parü hükümeti haline dönüşmüş tür. Partilerüstü hükümet devimi arkasında, hiç bir ciddl reform yapma niyeti beslemediği artık açıkça belli olan Melen HUktime ti, 12 Mart muhtırasının öne sür düğü reform lan, belli çıkar çevreleri hesabına uyutmayı amaç edinmiş, hazırladığı Üçüncü Beş | Yülık Plânda, gelir dağıhmındaki adaletsizliği, büsbütün agırlaştıncı bir nitelik taşıyan kalkınma yükünü, dar gelirli halk topluluklannın, özellikle köylülerin, işçilerin, memurlann, Ucretlile1 rin, emeklilerin, esnaf ve sanattcârların omuzlanna yuklemıştir. ( Bunun yanında Melen Hükümeti büyük çıkar çevrelerinin çıkarla: rmı önümüzdeki 22 yıl için plân; la sağlama bağlamış, plan Üzerinde CHP grubunun görüşlerini belirten Genel Başkan Bülent Ecevit'in iyi niyetli uyanlannı» din1 lemediği gibi AP ve MGP'sinin j vertür' önergelerle planda bulu1 nan blrkaç olumlu taraf için de! bu tahrip edici tavizleri vermiş [ tir.» Adlan ihbar etmeyi gerekli görmüyor «Asıl mesele: Türkiye'yi kim idare edecek?» AP Genel Başkanı, Kurucu Meclis tartışmalannın köklerinin çok daha derin olduğunu ifa de ederek, görüşlerinl şöyle ortaya koymuştur: «Asıl mesele şudur: TUrkiye'yi kim idara edecek? Elit mi, halk mı idare edecek? Meclisler, seçilmiş Meclisler olduğu için beğenilmiyor. Mesele, seçilmiş Mec •: . .•';;. (Bastarafı 3. sayfada) Bşmkmak sartı Ue özel işyerlerinin kurulmasına izin veriliyor> AP Genel Başkanı ile gazetebedava sağlık hiemetlerinden oto ' ciler arasında geçen diğer karmatikman yararlanıyorlar. Faşılıklı konuşmalar ise, şöyledir: SOVYETLER BİRLİĞİNDE kat kanser, verem. kolera gibi Soru «Parlamento zemlni hastalıklarda sağlık hizmetleri Sovyet Tass Ajansı, Sosyal Demok dışında hükümetin kaderinin herkes için parasız. • ratlann zaferinin Hıristiyan Detayini yolunda acaba belirtiler mokratlara karşı «ikna edici» bir Ama tıkır tıkır mı yürümüş is var mıdır?» zafer olduğunu bildirmiş, seçim ler? Hangi sistemde yürüyor ki? Cevap «Bizden, hüküraet sonuçlarmın olumlu karşüandıÜlkenin geçen yıl bütçe açığı kalsın mı, gitsin mi sorusnna gmı ifade etmiştir. 850 milyon dolan, enflasyon ora cevap anyorsanız, Adalet ParİNGtLTERE'DE Ingiliz basını ise °/o lî'yi bulmuş. Dış borçla tisi Genel Knnılnndan anyorsa ni, toplu olarak, Şansölye Brandt' n n tutan 2,5 milyar dolar. Hız nız, benden anyorsanız veya ın yeniden seçilmesinden memnuh yatınm politikası enflâsyonun başkalanndan arıyorsanıı; o zanıyet belirttnekte ve koalisyon orönemli nedenlerinden biri. man bizi, hukuknn dışına, kaiGrip salgını nedeniyle devamsız. taklarının kazandığı beklenmedik Peki Tito, son olaylardan sonra delerin dışına çıkarmış olnrsulıkların artması üzerine Diyarbaotoriter sisteme döner mi? Bu so ^ çoğunluğa dikkati çekmcktedir. nuz. Kaidelerin ve hukuknn içi kır'da tüm okullar 7 gün, Adıyarunun cevabım Yugoslav lideriLiberal eğilimli «Guardian» gaParlamento zeminidir.» man merkezindeki ilk ve orta denin kendi ağzından" dinleyelim: zetesine göre, bu seçimlerin soreceli okullar 5 gün. Bursa'da ise Sorn «CHP'li bakanların Geçen ay Brioni'de Vyejnik ga nuçlan Almanya ve Avrupa için Kız Öğretmen Okulu, 7 gün süpartilerinden istifasından sonra zetesi yazı işleri müdürüne verdi olduğu kadar Avrupa'mn bir par reyle tatil edilmiştir. Viransehir'yeni durumlan dolayısıyle kaği demeçte Şöyle diyor Tito: çası olan İngiltere için de iyi bir de ise, 8 bin kişinin gripe yakabinede sizce bir revizyon gerek«öz yönetimden ayrılıp merkehaberdir. landığı belirtilmiştir. li değil midîr?» zî sisteme dönmemiz söz konusu Muhafazakâr «Daily Telegraph» Cevap «Onlar, ben! hiç alâdeğildir. Ama bir noktadan sonra ise, seçim sonuçlarının, Brandt. kadar etmez; onlar benim işim verdiğimiz özgürlükleri'bazı grupjn parlak bir kişisel zaferi oldudeğil. Onlar hükümet başkanılar hazmedememiş, bürokrasi ğunu belirtmektedir. (Baçtarah 1. Sayfada) nın bileeeği işlerdir.» ve istismarcı eğilimler başgösterni boşaltmış, Öğleden sonra da Sorn «Hükümetin görevde Bağımsiz «Times». Bonn kaymiştir. Işte biz o noktaya dönece Politeknik Okulu Öğrencilerini kalmasını memleket için faynaklı bir haberinde, Brandt'ın ğiz ve işletmeler üzerindeki debinadan dışan çıkarmıştır. dah görüyor musunuz?» netimi arttıracağız.» . partisinin, Hristıyan Demokrat Üstündağ daha sonra, Ecevit'in Bunun üzerine Hukuk FakülteCevap «Görüyornm desem Tito bu iş basarabilir mi? Biz' Muhalefete karşı hberallerin yarGenel Başkanlık döneminde CHP si öğrencileri topluluklar halinde 1 nin ortanın solu politikasında bir veya görmüyorum desem, beni dımı olmaksızuı çoğunjuğu elde başaracağını «anıyoruz. Çünkü Omonia alamna, doğru yürüyü j değişiklik yapılmadığını belirtmiş, yine hukuknn dışına çıkarmış etmekle herkeşe imkânsız gözühalkın büyük sevgi ve desteğihf şe geçmişler ve «Kahrolsun fa1 «Cumhuriyet Halk Partisi, hüolursnnuz. Görmüyorsak, genken bir başanyı gerçekleştirdiğisahip Yugoslav lideri. Bilinçlenşizm, Yaşasm özgürlük!» diye basorn getiririz, hükümeti görevni yazmaktadır. miş halka dayanan önderlerin kümetten ayrılmakla olağanüsgırmışlardır. karşılanna dikilen engelleri kolay tü koşullar perdesi arkasma sığı ! den indiririz veyahut (durmaPOLONYA'DA Sosyal Demok yın) deriz. Yahnt dâ, hükümeö t e yandan, bazı öğrenciler ya nan, bugünkü hükümetin, CHP'ni ca aştlklan da tarihte sık sık rasi ratlarla Hür Demokratlarm zaferi tin gnven istemi karşısında tavbancı basın temsildlerine son lanan bir gerçek. ortak ederek köylüler, işçiler, me belki de en büyük memnuniyeti günlerde seçimlerden önce polis» murlar, emekliler, esnaf ve sanat ' rımızı tayin ederiz. Su anda hüPolonya'da yaratmıştır. Varşova tarafından göz altma ahnan ve işkârlar aleyhine oynamak istedfği \ kumet meselesi bizim dışıinızRadyosunun yorumcusu, seçim sokence yapılan arkadaşlarının ad oyunlardan ayrümış ve bunlann , dadır. Bizim dışımızda cereyan nuçlarının, Alman halkının barış açıklığa çıkanlmasını sağlamıstır» I etmiştir ve bizim dışımızda kall a n bulunan listeler dagıtnuşlartan yana olduğunu gösterdiğıni .. îmlştir. mıştır.» dır. (a a) söylemiştir. Ûemireh gazetecilerle arasında geçen konuşmada, seçimlere de a*eğinmiş, «Seçimler, hiç bir şarta bağlanamaz. Seçimler, en geç Anayasa'nm dediği zamanda, yapılır. Seçimsiz demokrasi olmaz, seçimsiz Cumhuriyet de olmaz» diye konuşmuştur. (Baştarafı 1. Sayfada) cu olarak komünistler ve aşın sağ cı Ulusal Demokratlar, Parlamen ' toya girme olanağını bulaman^lardır. Batı Almari Anayasası, ge nel oyun yüzde, 5'inden az sayıda oy alan partilerin parlamentoda temsil edümelerine imkân tanıma dığmdan, ^yların yüzde 0.6'smı alan Ulusal Demokrat Parti ile yüzde 0.3'ünü alan Komünist Par tisi Bundestag'da temsil edilmiyeceklerdir. Siyasi gözlemciler, bu her iki partinin Batı Alman siyaset sahnesinden silindiği görü ANKARA. (Cumhurivet Bfirosn) | şündedirler. Başbakan Ferit Melen, dün yaptığı bir açıklamada seçimleSiyasî hayatmm en büyük za rin Anayasada öngörülen tarihferlerinden birinî kazanan Başba te yapılacağını bildirmiştir. kan Willy Brandt ise, seçim soMelen'in bir dergide seçimlernuçlarının kesinleşmesinden sonle ilgili sözlerinin yanlış aksetra televizyonda Alman ulusuna tirilmesi Üzerine, Başbakanlık Ba hitap etmiş, kendisine Nobel basm Merkezi aracılığıyla yapılan rış ödülünü kazandıran politikaaçıklaması özetie şöyledir: smdan tâinz vermiyeceeini, seçim «Benim konuşmamda (Seçimsonuçtanndan ise gurur duyduğu ler için reform şarttır) şeklinde nn açıklamıştır. Başbakan Brandt bir ifade . yoktur. Söylemedidaha sonra yü sonundan önce ğim bu sözler dergide ve bazı ga Doğu Almanya'ya giderek tarihî zetelerde, üstelik başlık olarak, Batı Almanya Doğu Almanya l yer almıştır. dostluk anlaşmasmı imzalıyacağı Hükümetin temel hedefi sel^l •nı söylemiştir. metli bir seçim ortamı yaratmak •v Tepkiler tir. Hükümet önümüzdeki seçimBatl Alman seçimlerinin sonuç lerin normal zamanında, yani lan Batılı ülkelerde olduğu kaAnayasa ile tespit edilen zadar sosyalist blok ülkelerinde de manında yapılması kamsındasevinçle karşılanmıştır. Doğu Aldır. Partiler arasmda ise heman yöneticileri, seçim sonuçları men seçim yapılmasını isteyenfıı, halkuı büyük • çoğunluğunun ler de vardır.» sosyalist ülkelerle gerçekçi ilişki ler siyasetinin sürdürülmesinden. yana olduğu şeklinde yorumlamışlardır. Melen: «Hükümet seçimlerin zamanında yapılması kanısındadır» Brandt'ın demeci Günümüzde Yngoslavya r Sorular, cevaplar ' AMERİKA'DA VTıUy Brandt'ın yeniden Federal Ahnanya Başbakanlığme seçilrtıesi, Batı Al manya'mn Doğu ile yakınlaşma politikasmınr devamım sağlıyaca ğı için Amerikar» siyasî çevrelerinde memnunlukla karşüanmıatı'r. ' , Yurtta durum fltina'da Y A RI N : • Dış politika anlayışı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog