Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Kasım 1972 Edebîyat sohbetleri OCAM Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın «şiir Tahlilleri» kitabıru okuyordum (1); çe şitli aralıklarl» döniip dönüp yeniden baktığım seçkin eserlerden biri de pdur. 2. cildin en son böliimürjp hiç katılmidığım, biitünüyle yanlış yargılara yasiannıış olduğuna inandığım, bir bijîra adamındakı bu kesin yanılgjya şaştığım halde kitaplann öteki bolümleri nice güzelliklerlp doğrular gösterir bana. Sezai Karakoç'un «Kapaliçarşı. şiinni çözümleyen sayfalarda şu satırlara râstladım: «..; Blrçok şaır Kapahçarşı'dan bahsetmiştir. Bunun sebebi öyte sanıyorum ki, burasının eskiyi ve Şark'ı kuvvetle hatırlatması, bundan dolayı da sembplik bir anlarr» taşmıasıdır. Onun karşısında alınan tavır, yazann mazi ve tarih karşısmda aldığı umumi ta vır'a ügilidir. Ahmet Hamdi Tanpır.ar, Huzur adh romanında Kapalıçarşı'yı geniş olarak tasvir etmiş, onda bîzim tarihimizin bir cepheslni görrnüştür. (Karakoç'un)' Kapalıçarşı şiirinde oraya bizim eald medeniyeümiri temsil eden bir anlam vermek mümkündür...» (II 319). H1 Kapalıçarşı I KAPALIÇARŞI'DA NELER GÖRÜLÜR? GEÇWİŞİN YÜCELÎĞÎ MÎ; YENİLIŞI Ml? UYGARLIĞIMIZIN ÖVÜNCÜ MÜ, YOKSUNLUĞU MU? EJSKİNİN HAS DEĞERLERİ Ml? GÜNÜMÜZÜN YOZLAŞMASI Ml? YOKSA BİR ARADA HEPSİ MÎ? BULMACA lerimMn kurulıişuna, vakıf örgiitüne,, camilere, çeşmelere, es ki musikimize... bakar: haklıdır. Türkçülüğün Esaslan'nda Ziya Gökalp, bizde ulusçuluk akJminın Batıda doğan iki eğilimden Türk sanatına ilgi gös teren Turquierie hareketi ile Türkoloji araştirmalarından doğduğunu belirtir; aynı eserin «Bedii Tiirkçülük» bölümünde Türkmen'kızlannın dokudukları halıların ulusa) be*e^!'T • • •" i •sıtan güzelliklerini gerekçe yapar (3). O da haklıdır. Sonuçta şu çıkar ortaya: ö vünebildiğimiz uygarlık ürünlerinin.hepsi adsız halk adamlarmın ortak ruhtan yarattıklan el emekleridir Kapalıçarşı btın lan ucü?a kapatır satın alır, biriktirir; değersiz benzerleriyle birlikre el smegine, göz nuruna. özgün örneğe ilgi gösteren Ratüı koieksiyoncuyla, eski sanat meraklılarının iştahlâ nna kazançla sunar Bu seçtün ögelerin yanısıra Kapaüçarşı, en parasız turiste en ucuz nesneterı, • n söysuz taklitleri de e sürer. Hemen yıiz yıl" önce yitirdiği değerini Ijir esnaf madrabailığıyla gideçmek için Kapalıçarşı aracıhk vapar. Yeni uygarlığın Sanayi maddeleri bıkkınUğına, koleksiyon yapmaya değer örnekler çıkararak karşı düfur eibi görünür. Her şeyi satılık olan Kapalıçar$ı «eski'yi ve şark'ı kuvvetle^ hatırlatmaz; onun ölümünü gösterir. Orası «eski medeniyetimizi temsil eden bir anlam» toplamında değil; geçmişini satarak geçinen bir düçkünlügün açıkgözlüğündedir. Kapalıçarşı' da «bizim tarihimizın bir cephesi..» olumlu deferlerıyle değil, somürülmüş emeklerin BaHlılıya ucuz gelen anonim yaratılarıyla doludur. Çağdaş bir Türk sanatçısı, Kapalıçarşıdat savunulacak ögelerden çok, yı | kılışımızdan arta kalan miras (İöküntülerinin alışverişini görebilir. Çünkü anoniro kaüalar, el emeği. göz nuruyla varatılan herşey gibi orada satılanlar da sanat eseri değıl kapah toplum ların oluşturduğu zenaat ürünleridir. Beyaüı'nuı «Küçük Sa, nat» dediği şeyler (4). Bizim ıse bundan sonr» tek tek insanların yarattığı sanat eserlerine ihtiyacımız var (1) Şiir Tahlilleri I. 11 (tlk basküarı: 1954. 1965). (2) Yol Ayranı. (Sander Ya' yınlan: 1971). (3) Türkçiilüğün Keasları. MEğ. B 1000 Temel t^er dizisi, 1970. 6, 140. (4) Aziz Îstanbul, 1000 Temel Dizisi. 1969. 181. 123456789 Rauf MUTLUAY v Küçük dükkânlann hemen her tarafına bir yığin irısan elbisesi, hazır hsyat şekiHeri. jnüstakil, dört tarafı kilith talihler gibi asılıydı.." Bu çarşı •şehrin hayatından bir parçaydı; olduın olasıya onu bir tarafından sayar dökerdi. î"akat Müm taz'm içinde könuşan, gördükleri degil, kendi . hayat tecrübesiydi...* Bundan Btesi roman kisisinin kendisidir hep Kemal Tahir'in romanında (2> Kapahçarşı'ya rahmetli Fatma Hanım'ın yatak takımlarını satmak Için gidilir. Murat'la Selim .Nuri, aljşveriş bilmeyen beceriksizlikleriyle Hao Halim Efendi'nin dükkânına girtrler Eski şeyler almayı ka zançlı bir alışveriş biçimine dö nüştiirrhüş madrabazın oyalamalartyle şaşırır. Şükran Hanım'ın kurtancı bilgisiyle «kadifeli turuncu müzehhep, fazladan yazılı» bohçayı ikiyüzelli liraya vererek yatak takımlanhı kurtanrlar (285311). Bu arada yazar, Çarşınm düaeyini yitirmiş, taklıf aıallarla dolu karışıkhğmı eleştitmek, •Cufn huriyetle beraber toplumun ha yatından tekmeyle kavulniuş .Osmanhlığın» (292) yakınısıyle Batılılaşmaıun kalp değerlerini yere batırrnak olanaklarını bulvr: •«... Batılılaşmanın benlik öldüren uygulaması ile.» v bıtpa zarlarına. bedestenleıe çarşılara. panayırlara savrulan dökün tülere karşı. «Bütün bu yığın•arın üstünde sağ'^da solunda atılmışlığın acıiığım yenerek soyluluklannı alçakgönüllülükle koruyan kilimler, halılar. heybeler'le.. Osmanlı kadınlığımn göz nurunu, el emeğini, üstün zevkini yüzyı'Jardan beri viğitçe taşımış işlemeli...» eşyayı övme fırsatına kavjjsur. SOLDAN S A Û A : . ,.!• Bir.kimseye. sözle, yazıyla. Jıareketle şerefi ile oynayaiak davranışta bulunmak. 2 Hac'da çıkılan kutsa) bir dag adı Kimyada barVum'un simgesı 3 Fezada yer ışgal eden hacmi ve ağırlığı «olan nesns Geri taraf 4 Külhanbey ağzlnda yolsuz ilişkiler' fturduğu kadın anlamına (argo) 5 Cehennem bekçisı ' TERSİ: yemek. fi Sanma'k Bîr nola. 7 Kimyarfa nikel'in sımgesi Takım halinde ve sopalarla, topla oynanan bîr tngiliz" oyunu. 8 Avrupa'da bu nehir Hububat, tahıl ölçmeye yarar kab. 9 Bir şeyin olmasını SONUÇ Beyatlı, asıl Türk Osmanlı uygarlıgını görmek için şehtr ÖNCE NAZIM Türk Dil Kurumu'nun herkesçe uygulanırsa birlik sâğlayacak olan Yeni Y&zım (irrilâ> Kılavuzu'nda (6. baskı, 1970i Kapalıçarşı yer almıyor. Behçet Necatigil'in ilk şiir kitabmın adı olarak bir sıfat tamlaması biçiminde ayrı yazılmış: Kapalı Çarşı (Marmara Kitabevi, 1945). Gerek Serai Karakoç'un şürinde (Şahdamar, 1962ı, gerek onu konu edinen Mehmet Kaplan'ıri kitabmda aynı biçimde. Bana gore bir bileşik ad olarak kaynaş tmlarak yazılması doğru; Meydan Larousse'da bu yol tututaıuş (VI, 888); bileşik Isim: Kapalıçarşı. icap ettiren durum • TERSİ: yüksek yzun sesl« bağırmalc YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Bir alacağm ödenmesl için borçlunun, malına, pârasına, ayhğına İcra Dairesince el konması • TERSÎ: üzüntüsüz olmak halı 2 Dih Hint Avrupâ dil ailesirrlen olan ırk • TERSÎ: tropikal dehızlerde e?en bir yel 3' Küçük şehir Kimyada brom'un sımgesi. 4 Caka, ealırn • Bir meşele üzerinde alakalırarm fikrini sormak 5 Petrol çikarılan bir vurt köşesi. 6 Bir besin maddesi Gemilerdeki sandaüar 7 Bir hayvan • TERSt: eski yazıda bir seTdl. 8 Katfınların süs iğnesi Bir göz rengi. 9 Ordu'da ilçe Vücudumuzon dı? örtüfü •.»..DÜNKÜ BU1MACAN1N Ç ö Z C M Ü SOLDAN SAGA: 1 Kanaat, Si. 2 Avai. Akıl. 3 Bilanço. 4 Acar, Rüh. 5 Pmark fr Ak. Şu7 Yaşmak. Ut. 7 Ira, ur. Molla. 9 Alfa. Not. YUKARİDAN A^AGlTA: İ Kabadavı. Avic. Kara. 3 Na'lao. Şal. 4 Alarm. 5 Aşama « Taç. Ruko. 7 Korku. LN. 8 Sı, Rulo. 9 tlâhi, Tat. RADYO İ S T A N BUL . 05.55 07 00 0705 07.30 07.45 08.00 08.10 08.30 08.45 09.00 0920 09.40 1000 10.05 1030 1130 12.00 1210 12.25 1240 13.00 13 15 1400 14.15 1445 1500 15.05 16.05 1620 16.45 17.05 17.25 17.50 Açılıs. program Köye haberler Türküler, oyun havatan Heberler. hava durumu Bu sabahm melodi^ri İstanbul'da bugün Sarkılar Gitar" sololarn Türküler Eeçidl Ev için G. .Ersel'den sarkılar Arkası • yarın Haberler Sabah konseri Okul radyosu Sarkılar, oyun havaları Haberler C. Cevher'den türküler Darvas ve • arkadasları A. Yavasça'dan sarkılar Haberler, Resrnl Gazete S. Kutbaydan sarkılar Sizln için S. Tolunay'dan sarkılar S. Özbilen'den türküler Haberler Okul radyosu Cocuk bahçesi ' R. senfoni orHestratı Rıza Rit'den şaıVılar Köy odası Beraber ta/kılar Reklatn programiarı 19.00 19.30 19.40 19.55 2000 20'15 2045 2100 2110 2130 21.45 22 00 23.00 23.45 23.55 2400 1655 17.00 1730 1800 18.30 19 00 1930 20.15 2100 21.30 2300 2400 00.30 K0.00 Haberler, hav» durumu Hafif müzik R. Erten'den «arkılu Bir varmıs D. Tezer'in Almanya öyküsü Yurttan sesler Hafif Batı müzigi 24 saatin olaylarl Sarkılar geçidi Sarkılar Hukuk sorunları Reklâra programları Melodiden melodiy» Gece müfiği Günün önemli haberlerl Kapanıs Mustafa Aslıer'in eserleri dış ülkelerde ; ŞttRDE olanakları Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Müdürü Aslıer, gravürün en belirgin özelliğini çoğaltılabilmesinde görüyor. Bunun da sanat halk" ilişkisinde büyük payı olacak. MVSTAFA ASLIER Herhalde Orhan Veli'nin b u addaki şiirıni hatırlarsınız: • Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin, / Sandık odalarında; / Senin de diikkânın ö ; le kokar işte. /» diye başlar. Anılarının izlerini gören bir bakışla geçmişe uzanır göriinür; yaşamın .sürüp giden akımında yeni yeni «hikâyeler» bu!ur gibi olur. şöyle biter: «Kapalı çarşı deyip de gcçme; / Kapalı çarşı, / Kapalı kntu. /» (Yenisi, 1947; Bütün Eserleri, Varhk Y. 9. baskı, Şubat 1963, 158de hem iki kelime halinde, hem de çarşı küçük harfle yazılmış.) Yukarda endığım Necatigil1 fn bu addaki kitabında Kapalı ' çarşı'yla ilgili bir şiir yoktur; • Alustafa Aslıcr'in mctal kalıba ovulmuş gravürlerinden belki sanatçı, kendi iç dünyasıbiri yukarıda görülüyor. Adı: «Kuvvetli» nm dışa kapalı, uzak, açıkça görülmez, yalnız zenginliğini bu başlıkla anlatmak istemiş olabi lir. Karakoç'un şiirinde ise, Mehmet Kaplan'a göre, «müp • ' hem olarak onlar diye vasıtalı j bir şekilde hitap edilen, ahlâkî kıymetlere değer vermeyen, dine karşı saygı duymayan, fikir • ARZU 133 1388) Ölürtı Çe• ANKARA: (64 16 86) 002 $ehve gerçegi bozan... kimseler» lesi S. NHson. RT>5 vet Pazarında P. Franchj suçlanmaktadır. (a.g.e. 11/320) • AS (36 00 50) Ölüm Tabutları • AS 147 63 15) E5Pk Derisi «... Kapalı çarşı içerisinde / RH C Denevue R. Fr. • ATLANTİK (55 43 70) KaderiAçık ve keskin. vumuşak ve • ATA (64 21 43) 1 Çöl Karmin Oyunn T. Akan R. güzel Kur'an sesleri / Kapalı talı C. Arkın a . 2 Ben • EFES 136 37 63 ı Ölüra Cetesi İstersem Yaşarsın J. Wayçarşı içinde kapalı rüya çarşıS. Nilson Rİ. ne RTS ları / Kapalı çarşı içinde öfke • FEZA (36 37 63) Kaderimin OATLAS (44 08 35) Karanlıkta va af çarşılan . » "j yunu T. Akon R. ; • • • > • İSTANBUL ÎL Açılıs ve program Diskoteğimizden Küçük konser Gençlen müzik Senfonik müzik Hafif melodiler Plâklar arasında Aksam konseri Percy Sledge löylüyor. Konser salonlarından Gece ve müzik Barok müzik Hafif Batı müzlgi Program ve kapanıt Sennur SEZER KtM sonu ve Kasını başında biri Doğuda, biri Batıda iki setgi açıldı: Türk Gravür sanatını tanıtacak iki sergi. Almanya'da Mainheim .kentinde «Çağda» Türk Gravür Sanatı 72« adlı sergiıje 28 sanatçının eseri yer aldı. Dışişleri Bakanlığımızca hazır lanan Sergi,' 197? Ocağma kadar Almanypnın çeşitlî kentlerini gezecek, Şubat aymda da Güney E Amerika ülkelerinde yinelenecik. îran'ın bajkenti Tahran'da Kasım başında açılan sergi ise Mus tafa Aslıer'in. Türkiye, Iran ve Pakistan Dışişleri Bakanlan top lantısında kararlaştırılan bu sergi Pakistan'da da Ravalpindi. Karaşi ve Islamabad kentlerini kapsıyor. Ayrıca Aslıer bu kenllerde Türk Gravür saıfeüyla ilgili konuşmalar yapacak. ' ' Mustafa Aslıer Mainheim'de açı lacaK sergiye de katıhyor. Hv ser giy. Abndityays götüren göre'ülertlen biri ajrıca. Uluslararasi san.ıt Lişkilen ve Türk ianntçif! . nın bu ilişkideki yerifcr.ysun• da «Uluslararası sanat pazarma • sürülecek değerde eserler yapılmaktadır yurdumuzda. Bu eserle ] rin sanatçılarmı daha sık ve daha çok göndermeliyiz yyrt dışıria. Böylece onlara üne kavuşma, sanatlarını yayma ve daha çok ça lısraa yoHarını açmış oluruz.» diyor. Gravürcülük ^on on yıldır ilgi . goren bir sanat kolu. Oysa bir zamarilar kahve duvarlarını süsle yen, Dünya Güzeli, Yavuz resimleri; ninelerimizin, anaİârımızuı yemenilerindeki, r^amazlıklarındlaki, yorganlarındaki çiçekler. bu sanatın bizdcki yansımalan. Aslıer: «Bugünkü anlamda gravür sanatı Türkiye için oldukça yeni bir çahşma şekli. Türkiyede ilk defa metal ve tahta kalıplar kazıyıp bundan orijinal sanat basküarı yapan sanatçüarımız daha 60 yaşına bile gelmediler. Sanat baskıları tekniği olarak litografi (taşbasmai yurdurauza» daha erken gelmiştir. Geçen yüz yılın başlarında Taşbasma tekniği ile yapılmış •Şahmaran», «İJerem ile Aslı gibi kahvehânelere asılan levhalar. sanat bas kılarının öncülcri sayılabilir. Bunlar da en çok Cumhuriyetin ilk yıllarında yayılmıştır. Yazrna kalıpçılığı ve yazrna baskıcılığı, sanat gravürcülüğüne en yakın teknik bizde> diyor. ANKARA 05.55 07.00 07.05 07 30 07.45 0815 6808 08.38 09.00 09.20 0940 10.00 10.05 1030 11.30 1205 12.25 1240 1300 1315 13.30 1400 14.15 Açılıs, program Koye haberler Türküler, oyun havaları Haberler. hava durumu Sabah müzigi Ankara'da bugün Her (elden Çesitli müzik Ev için S. ErorhaH'dan.tüd£lcp,i, Arkası vacın v» ;' • » Haberler ' •": H. Gökmen ve G. Söyler'den • sarkılar Okul radyosu Balete çağrı Kıbrıs'ta bir hafta R. Kaymak'tan türküler 2. Taskent'den sarkılar Haberler. Resml Gazete Hafif müzik Reklâm projrramları Öfcle konseri A. Senozan'dan sarkılar 14.35 1500 1505 16.05 1620 16.49 17.00 17.30 1900 19.35 19.50 19.55 2025 20.45 21.00 21 10 21 25 21.45 2205 22 45 23 00 23.45 23.55 24.00 Plâklar arasında Haberler Okul radyosu Cocuk .bahçesi Yıldız Ayhan'dan türküler Albümlerden cecmeler Haberler Köy odası Haberler. hava durumu Y. Alpdogan'dan türküler Bir, «armıs. bir yokmur Sarkılar • Yeni plâklar A. Güıkan'dan türküTer 24 saatin olayları Türküler Caz müzigi N. Demirçar'dan sarkılar T B. M. Meclisi saaU Haberler , Her hafta bir yonımcu Gece müzigi Günün önemli haberleri Kapanı; Bu gün... Bu gece, :••!>>.• "•';«•••.•:.. . ^ • : . BEYOÛLU KADIKÖY . îstanbul üstüne o kadar çok şiir, o kadar güzel yazı hazırlamış olan Yahya Kemal Beyatlı1 da Kapalıçarşı'yla ilgili bir iz j lerume rastlamadım. Geçmişteki dünyamızın özel güzelliklen ni bir bir anan Ahmet Haşim'in fıkra ve söyleşilerinde de böyle bir konu yok. f Rt • • • • • • • • • Gelen Adam M. Brando • • DLNYA (49 93 61) Esek Derisi ANSİKLOPEDİDE Yukarda andığım ansiklopedi maddesinde (Ahmet Köksal), ilginç satırlar şunlar: «Şekil yönünden pek düzenli olmayan, 30.700 metrekare yer kaplayan, ilk çekirdeği, bugün eski Bedesten Bizans çağından kalnıa bir yapı olan... büyük çarşı.» Fatih'ten başlayan gelişmesi, yapım ve onarımlan, yangınlan, fcapıları, dükkân ve sokak sayılan, bugünkü biçrml... üzerine gerekli bilgilerden sonra şu satırlar: «Eskiden bugünkü borsa ve bankaların da işini görürdü.. 19. yy. sonlarında Avrupa kumaşlarının geniş ölçüde ithal edilmesi, Kapalıçarşı'nın el dokuması kumaş ticaretine engel oldu. Yabancı bankalara para yatırüması da buna eklenince çarşı eski önemini kaybetti...» • C Denevue R. Fr. EMER ı44 84 39) Barberella • J. Fonda Kİ ERKOÇ <47 07 32) Zuhim K. • Tibet R FtTAŞ 149 93 61) Kör Adam • R. Starr Rt IŞIN <46 22 54) Süreyya E. • Sayın R. İDIL (46 09 31) Kör Adam • R. Starr Rİ KENT (47 77 62) Barberella... J| J. Fonda Rİ ••.•''• KF.REM (46 70 91) 1 A$k • Böceği RT. 2 Aslan Payı C. Amavur RT • SUNAR (33 06 18) Son Darbe ' KERVAN (48 04 23) Kaderimln J Wayne RT Oyunu T. Akan R. • SÜKEYYA (36 06 82) AteS CemKONAK (48 26 06) Karanlıkta beri A Delon R. Fr. Gİlen Adam M. Brando KABJKOY (37 15 97) Altın Kalbli Serseri RT 'KAFKAS (37 43 66) Süreyya E. Sayın R. KARTAL BKLtDİYE (53 37 78) Çbl Kartalı C. Arkın R, KENT (36 96 12) Ölümsüz B maslar J. Bond RTS OCAK (36 37 71) Zevklerin En Güzeli T. Millian TİS. ÖZEN (36 99 94ı Malkoçoglu Kurt B e y S. Gökhan REKS (36 01 12) Ölümsüz U"' maslar J. Bond RTS SİNEMA 63 (55 10 84) Valdez Geiiyor B. Lancester RTS SUADİYE (.55 28 66) Süreyya 1 E Sayın R. • NACIYE »Oyun A perde), , Pazartesi, 6alı nanç tıergün 21.U0 Pazar 15.30'da, Cuma halk Ve ögrencı tenzilâtlı. ALI POYRAZOGLU TtYATROSD: (49 56 52) (Küçük Saiine), HAKKIMI VER HAKKI Pazartesi harlç her gün 21.15'de, Çarşamba, Cumartesi, Pazar 15.00'de. Çarşamba matıne talebeye tenzilâtlı. Persembe halk gecesı. GtLRİZ SÜRCRİ ENĞİN CEZZAR TtYATROSU (Ümit Tiyatrosu) (46 00 64 45 32 94) AGUSTOS BÖCEGİ Pazartesi hariç, her gece 2130 Çarşamba 15 30 da öğrenci. Cumartesi 15.30, " Pazar 18.30. • ANKARA SAHNKSI (Küçük Sahne) ALMANYA DEFTERI KE.Y1 UYUNCttARl (Har * Rt• LÂLE (44 S5 95) 7 HayduÜar L. V. Cleef RT. • LEVENT (64 08 99) Röntgenct R. Benjamen RİS • MISTTK (46 !5 14) 1 Hesap Ateş Çemberi RTS • RÜYA (44 54 57) Süreyya E. Saym R. • StTE (47 69 47) Red Klt Rİ •' ' • TAN (48 07 40) Karanlıkta Gelen Adam M. Brando RT L. Çakır. 2 Kabadayılar Kralı î . Atasoy • SÜREYYA CEP (36 06 82) Gece Misafirleri C. Bronson Rİ. • ÜSKÜDAR *33 24 .75) Kolsuz Kahraman RTS. Günü J. Moreau RTS. 2 TİYATROLAR ŞEHİR TtVATROLARI ÜSKÜDAR (33 03 97) BALABANAĞA Komedi. Cuma hariç her gün 2100, Persembe halk günü. Pazar 15.30 da matine. YENİ KOMEDİ (44 04 09) ISÎMSİZ YILDIZ (Komedi 3 • YENİ AR (49 64 72) V Öfke ROMANLARDA Toplum ve insan dramını en gerekli ayrıntılar ve en geniş çerçevede yaşatabilen tür, roman. Osmank çöküntüsüyle zo runlu olan Batıhlaşma hareketinin yarattığı uygarlık sarsıntısı da en çok romanlarımızda işlenmiş, tartışıfmıştır. «Aydınların, köylülerin. balıkçılann, patronların ve işçilerin hikâyesi, romanı, şiiri yazıldığı halde, nedense küçük esnafın hayat tecrübesi, edebiyatçılar tarafmdan pek az ele almmıştır. Halbuki şehirde temel kütleyi onlar teşkil eder ve onların hayatında da güzel, derin ve anlam lı birçok şeyler vardır. Edip Cansever, «Masa da Masaymış Ha»dan başka biriki şiirinde Kapalıçarşı'dan aldığı intibaları kullanır ve bunlar onun en canlı şiirleridir...» diyen Mehmet Kaplan Hocam, bu gözlem diliminde haklı olabiür; bu ayrı bir konu. Şimdi roman larımızda Kapalıçarşı'nın hangi yargılarla değerlendirildiğine bakalım: • min Ojunu T. Akan R • YENİ MFLEK (44 42 89) Red Kit RT YUMT.TICAK (48 18 87) Kaderi • • • . • • • • İNCtRLİ (71 07 23) Altın Kalb • li Serseri J. Mamafh RT ÎFEK (22 25 13) Barberella J. Fonda RT AYDIN (21 52 58) BarbertU» J. Fonda RT BULVAR (21 35 78) Süreyya E. Sayın R. GÜNEŞ (21 61 40) Kanmdan Kaçıyor A. Ekberg RT GÜNDEŞ (27 71 86) Çllgınlar Kovboy RTS GÜL (27 71 86) Kaderlmin Oyunu T. Akan R. HAKAN" (23 42 33) Kaderimin O>unu T. Akan R İSTANBUL perde,) Saiı h a n ç tıergün 21.00 • Pazar 15.30'da Pazartesi halk, Persembe öfrenci tenzilâtlı. FATIH (22 01 71) ANNA KARENINA (Oyun 2 Bölüm 7 Tablo) Pazartesi rıariç hergün 21.00 • Pazar 15.30'da • Çarşamba öğrencı tenzilâtlı. | HARBIYE (40 77 20) OSMANGÎLLER COyun 3 perde) Pazartesi hariç her gün 21.00, Pazar 15.30. Cuma halk günü tenzilâtlı. I KAUIKOY (36 31 21) SARI biye (46 35 Ü9) İNSA.N DENEN .GvRİP HAYVAN Çareamba» 15 00. Perşembe. Cuma 2115, .Cumartesi 18.15. 2115 de KİM KİMj KÎMLE Salı 2115. Pazar 18.15. 2115 de Salı 21.15; Carşamba 1500 halk ve öfcencive indirimlidir. KENAN BUKE TIYATRUSU (Kadıköy I] Tiyatrosu • 36 51 51) KIRALIK METRES (Komedi 3 perde) Salı hanç hergün 21.30, Cumartesi. Pazar 17.31) matine MEHMET OZEKII TOPLULL'Gt (71 59 49 B Köy) . PIRTIK DERLER ADIMA 3 perdelik müzika) Komedi • Pazartesi hariç her gece 21.15 Çarşamba halk günü. Pazar 15.00'de Matıne SLTSAR TTYATROSt: (33 0;, 84 Usküdar) Oyun: RAMAZAN GELDI HOŞGELDt Kantolu, Düetlı Komedi Dram Pazartesi nariç her gece suare: 21.15 Pazar Matıne: 15.00, Salı ve Purşerabe naJk geceleri ORHAN ALKAN TlYArRO SU (Kadıköy Operada) KOPEK BERBERI Perşembe hariç ner gün 21^0, Çarşamba, Cumartesi, Pazar 15.00'de Çarşamba nalk günü. TVRK YAZARUUU TİYATROSU (21 56 81 K. M. Paşa) ÇATALLI KOY Komedi Her gece 21.15, Pazar 1500te matine Sah nariç Pazartesi 18.15. 21.15 diger günler 18.15'de. • T1YATRÜ ALI BABA (71 57 37 B Köy) KADININ PENDI Müzikâl kantolu, orta çyunu Salı nanç her gün ' 2İ.15. Çarşamba halk gecesı, Pazar 14.3u Pazartesı, Perşembe, Cuma ve Pazar matine. talebeye tenzilâtlı. • BEŞ BASAMAK rlYATROSU ; (47 56 39 ŞİSİİ) ÇALİ'NtN »TEYZESİ Muzikal komedi 2 ' bölüm 6 tablo Pazartesi; Sa:ı 2130; Çarşamba 15.30 21.30 da ve halk günü. MİLYONER KADIN Altan Karın daş Komedi 3 bölüm, 4 tablo Cuma 18.30: Cumartesi; Pazar 15.30 da bütün matînelnde ögrerriye tenzîlâthdır ı27 71 86ı PAVETSIZ MjSAFİR Komedi 3 perde. Salı hariç. her gece 21 30. Cumartes;. Pazar 18.00. Persembe halk geresi, her gün matine ve suarelerda bSretmen ve öirenciye tenzilâtlı • DOSTLAR (Elhamra 44 22 36) ABUÜLCANBAZ (Çalgılı k o m»dya 2 fasıl 12 kısım teknıili birden) Persembe hariç ner gün saat i 8 1 5 de, Pazartesi 21.15'de. Carsamba saat 15.00 te halk. Cuma 15 00 öSrencl indirîmli. • Dt.VEKl'ŞU KABARE TtYATROSL (44 46 75 Taksimı DÜN BUGÜN Müzlkli komedi 2 bölum Persembe hariç. her gün 2130; Çarşamba. Cumartesi. Pazar 18.00 matine. Carsamba matin halka ve öârenciye tenzilâtlı • ANKARA ÖYUNCULAR1 HARBİYE SAHNESt (47 23 12) PE X Açılıs ve program Kısa haberler Reklâmlar Slim John tİngılizce dil dersi» 1915 Cocuklann televizvonu • Cocukların evreni» 2010 Eeitim dlinva'mızdan ıMesleki ve teknik ukullar» 2025 Reklâmlar 20 30 Haberler 2055 navd aurumu 2103 Reklâmlar 21.05 Türk sanat müzigi. 19.01 19.02 19X7 1910 «Bir sol!5(« V (İsme* Nedim) 21.25 Sii Oastan «Bir yartsma proeramı» 2225 Televizyonda sinema • Kadının lntikamı» Oynayanlar: Nadıa Grejr Eddie Costantine 23 20 Reklâmlar 23 23 Haberler 23.33 Kapanıs • KEMAL DtRİM TİYATROSU HALK VE SANAT TAKVİM 21 Kasım ŞevvaJ 14 Rumj 1388 Kasım 8 En az yüz yıldan beri îstanbulda, Tokafta, Kastamonu'da kullanılan «yazma» tekniğinin • bazı kalıpları başlı başına kompozisyondur ve üstün sanat kalitesine sahiptir. Türk gravür sa natçılarınm yazmacılığımızdan etkilenmemesi olanaksızdır> diye açıklıyor Mustafa Aslıer. Gravürün bir başka özelliği ço ğaltılabilmesi. Kalıbı sanatçıda kalıyor. Baskı sayısı sanatçının dilediği ölçüde çoğaltılarak hal ka ulaştırılabiliyor Bu olanak için gravür sanatçısı ne diyor? «Sanat baskılan için kullanılan tahta ve metal gravür, taşbasma, elekbaskı gibi teknikler orijinal özelliği ve tadı taşıyan eserlerin ŞİNATS1Z TAKSİTLE Kome di 2 bölüm. Pazartesi hariç, her çoğaltılmasını sağlarlar Bu ola gün 21.15: Çarsamba. Pazar 15.30 nak sanatçının orijinal nitelikteCumartesi 15.15 ki eserinin ucuz olarak daha çok • GAZETE TİYATROSU BU insana ulaşmasını sağlar. Bu ne . KACINC1 BASKI Calgılı kodenle. sanat halk iliskilerinm medi 18.15 oyunları: Harbiye yayüması ve kuvvetlenmesinde Tiyatrosu (47 23 12) Her Rün 18 15. Pazartesi 18.15 ve 21.15 bu olanaktan yararlanılmalıdır.ı de. 2115 oyunları: Bestktas A»lı Sineması (46 70 91) Pazartes: hariç, her eece 21.15 de ALTIN Cumhuryet Resa' Hamit Aziz Napoıyon 24 ayar 1 9 9 200 380 385. 233. .235. 2 0 5 '207 180 185. ' 2960 29.65 Hicrt 13S2 Güneş 6.53 2.05 Ogle Ikındl Akşara 12.0ü 7.13 14.31 9.44 İÖ.47 1210 Yatsı lmsan 1822 128 5.11 12.23 U İSTANBUL Giacomo Puccini Devlet Öpera ve Balesi MADAM BUTTERFLY (Müzikli Trajedi Üç Perde) Orkestra Şefi : Pino TROST • Sahneye Koyan Feridun ALTUNA Dekor Kostüm Baber KOCAMANOĞLU Roro Şefi Muhiddin SADAK İLİŞKİLER Mustafa Aslıer. 1926'da Kırcaali'de doğmuş. Gazi Eğitim Enstitüsü, Münih GrafLk Sanatlar Akademisi ve Stuttgart Grafik Sanatlar Yüksek Okulunda eğitim görroüş. Malik Aksel, Refik Epikman ve Şinasi Barutçunun hocalık ettiği atelyelerde çalışmış. Şimdi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Müdürü Yönettiği okul endüstri ve sanat ilişkileri yönünden önemli. Aslıer, çağımızdaki sanat en düstri ilişkilerini şöyle açıklıyor: «Çağdaş toplum, insanın çevresinde yer alan insan yapısı şeylerin biçim, renk ve desen olarak sanat ölçülerine göre de güzel olmasım sağlamak zorundadır. Çünkü tabii dünyada uyumlu güzelliği doğa sağlar. bu uyumdan uzak kalan insantarsa sağlıkça bozulurl'r. Endüstri. yaşadığımız bu yapma dünyada ! ki herşeyin doğadaki uyurn ve | bütünlüğe ulaşması gereğini top ı lumsal ve psikolojik olduğu kadar ekonomik nedenlerle de gözönünde tutmak zorundadır Sanat ve sanatçıdan yararlanmadan da bunu gerçeklestirmek olanaksızdır.> ECZANELER • BAKIRKÖY: Şafak, İstasyon (Yes. Köy): Küçükçekmece; Sağhk (Safraköy), Yayla (Bah. Evl.): Osmaniye; Atalay (Kanarja); Esenler; Zühal (Şirinevier) SESİKTAŞ: Acarer; Cınar (Ortaköy); Bebek; GUndogdu. tosanayi) Çağlayan BEYOĞLU: Yeni Ağacamii; Nurtaç; Yenişehir EMİNÖNÜ: Anadolu; Hasan Nafiz ıCağaloğlu); Nisancı; Kanaat (Beyazıt) EYtP: Yaprak; Büyük Servet (Bayrampaşa): Ümit (Rami) Niimune ıSilahtar) FATİH: Edîrnekapı; Ulupınar; Çepeloğlu (Çapa); Yusufpaşa (Aksaray); Güneş (Ko. Mu. P a ) ; Dogan (Balat) KADIKÖY: Opera, Seda, Hasanpaşa Sağhk; Selâmiçesme (Feneryolu): Ertaç (Erenköy); Sark (Fikjrtepe) KARAKÖY: Ege KASIMPAŞA: Bahriye; Yeni (Hahcıoglu) SİŞLt: Kent; Özyar Ersoy; • Güvenevler (Mec. Köy); Nursun (Gültepei: Sultanıelim (Otosanayi; Çağlayan ÜSKÜDAR: Ülkü; Tashan; Duvardibi: İlkin (Beylerbeyi); Nuı (Ümraniye) 25 Kasım 1972 Cumartesi gününden itibaren '• • • • • • • KL'LÜP (22 72 77) Dadaloglu'mın întikamı T. Yiğit R • MARMARA (22 38 t0\. Karanlıkta Gelen Adam ih. Brando RT KRİSTAL (21 57 66) Karanlık ta Gelen Adam M. Brando Franz Lehar ŞEN DUL (Operet Üç Perde) Orkestra ve Koro Şefi Sahneye Koyan Dekor Kostüm Koreografi Gustav F. KUHN Aydın GÜN Seza ALTINDAĞ Güloya GÜRELLİ • SİNEMA SÜR (23 67 12) Savaş • SİNEMA YEDİ (71 04 65) Ha ve Kadın RTS • HUZUR'DA Tanpınar Hoca'nm eserinde, Kümtaz. aşkımn ve tedirginliklerinın yalnızlığında, Beyazıt güvercınlerinden Sahaflar Çarşısma, oradan Kapalıçarşı'ya girer (Birinci baskı, Remzi Kitabevi, 37, 42. 49 55): «Çarşı kaiabalık, serin ve uğultuluydu. vuzdakl Ceset S. Berger SAFAK (22 25 13) Kör Adam R. Starr RT • SIK (22 35 42) Süreyya E. Sayın R. • TINAZTEPE ( î l 65 18) Haya• LNVKRDİ (71 54 78) Kör Adam R. Starr RT ' • YENİ METE (21 55 14) 1 Oyun İçinde Oyun RT. 2 Vahjet Vad;si R. Taylor RT • limdeki Kız M. Brando KÜÇÜK DEV ADAM Arthur' Penn'in yılm önetnli filmlerinden olan «Küçük Dev Adam»; kızdderili sorununa yeni ve değişik bir bakış açısı (tetiriyor. ve Wtstern'in klasikleşmis mitoslarını, kaJıramanlannı, kişilerini ince bir mizahla eleştiriyor. Resimde, sinemalarda 2. haftasına giren bu filmde Dustin Hoffman görülüyor. • • • 28 Kasım 1972 Salı gününden itibaren BİLETLER; îstanbul Devlet Opera ve Balesi Maksim Salonu giselerinde sp.tışa çıkarılmıştır. Gişe her gün saat 10'dan itibaren açıktır. [Gişe Tel: 44 3134] (Basm: 24243/8316) • YILDIZ (21 11 37) Kör Adam R. Starr RTS. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog