Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURÎYET 21 Kasım 1972 "Beyin Göçü,, sorununa bir çözüm bulunması önerildi ANKARA Sanayl ve Teknoloji, Enerji ve Tabıi Kaynaklar Bakanlıkları ıle Makıca Mühendısleri Odasınca, Sanayi Haftası nedenıyle duzenlenen «1972 Türkiye Sanayi Kongresi», Turk Standardlar Enstıtusunde toplanmıştır. Kongreye, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da bir mesaj gondermıştır. . ' THY,; bu v..;., . : * ' .,t. üç afyon kaçakçısı için dava açıldı V yıl •175 hacı seieri yapacak Içişleri Bakanlığı bu yıl hacca gıdecekler ıçın pasaport verilnıe sı ışlemlenne, dunrfen itibaren başlandığını açüdarken, Turk Hava Vollarının da Türkiye'den Suudi Arabıstan'a gıdecek hacı adaylarının taşınması için gerekli hazırlıklarını tamamladığı bildınlmıştır. THY uçaklart, 17 Aralık'taa i ö baren hacı adaylarını; Istanbul Ankara, İzmir, Antalva.ve Adana'dan Cidde'ye gdtUnneye başlayacaktır. Istanbul ve Ankara'dan gunde ıkı: Izmır, Antalya ve Adana'dan da bır olmak üzere Cidde'ye. gunde yedi sefer yapı'lacaktır. Hacı adaylarının Cidde'ye taşmması, 10 Ocaii giinüne kadar sürecektir. THY uçaklan 17 Aralık ıle 10 Ocak 1973 tarihleri arasındakı 25 gün ıçinde 175 hacı eeferi yapacaktır. Hacjlarm yurda donüşleri, 11 veya 12 Ocak tarihınde başlayacak ve hacılar, Suudi Arabistan Hava Yollan uçaklart ile y\u da döosceklerdir. Yurda dönen hacılar Istanbul, Ankara. tzmir, Antalya ve Adana Hava Alanlannda Sağlık Bakanlığınca hazırlanacak karantina yerlerine alınarak, muayenedan geçirıleceklerdır. Geçen yıl 22 bln hacı adayı tasımış olan THY uçaklarının, bu yıl da 25 bin hacı adayı taşıması beklenmektedir. MALATYALI MİLYONER ÖZDEMİR, ESKİ MUHTAR PEKDEMİR VE ŞO. FÖR ŞAHİN ADALET HUZURUNDA.'. KAÇAKÇILIK SAVCISI C. SAÇUTAY, .SANIKLARIN 10 YILDAN AZ OLMAMAK. ÜZERE HAPİSLERİNP İSTEDl 12 cezası ıstenıyor ~"•'"•'£ "BİLGİ malı teslim almak üzere Malartya'ya geleceğini söyîeırustir. Bunun üzerme, Istanbul Narkotik Bürosu Müddrü Mahmut Dikler başkanlığında 7 kiîüik bir detektif ekibiyle birlikte tstanbul1dan Malatya'ya ueakla hareket edılmiştir. Malatya'da detektifler ı'A)'dan ayrümıs ve izlemeye baî lamışlardır. (A), Malatya'da tsmailin yazıhanesiniîe ' kendisiyle goruşmüş ve numaraları daha ön ceden tesbit edilen 155 bin lirayı vermistir Aynı gece yazıhaneden tsmail'ın «vine gidilmistir. Burada Îsmail yanma bir mavzer de ala rak, özel arabesına binmiştir. tsmail bu arada (A) ile birlikte Bay ramuşağı köyüne hareket etmiştir Ancak yol üzerindeki bir berizin istasyonuna geldıklerinde, «34 FE 464. plakalı arabanm kendilerini beklediğini görmüîtür. Îsmail, saat 22 sıralarında (A)'ya Fettah Şahin yönetimindeki arabaya binmesini söylemiş ve kendisi yalnız olarak hareket etmiştir mak için, ön paz^rlıklar sırasın da afyon diye .özef torbalar içinde sabun dahi rerdıği öğrenüen Îsmail Özdemır, 14 Eîkım tarihinde, beklemedıği bır sırada detektıflen gerçek kimUkleriyle karşısuıda bulmu^tur. Malatya'da yakalanan tsmail'ın uzennde numaraları tesbit edılmış paralardan bır kısmı çıkmış ve 200 kiloluk partinin de lstanbul'da yakalandıfı kendısine bildırümiştır. Ancak tsmaü, Fettah'a mal vermediğini söylemesıne rağmen, detektifler tarafından Bayramusağı köyüne götürülmüş ve burada 1000 kilo afyon gizlendiği yerden çıkarılmışür. tsmaü, uah» sonra kaçakçıUk olayım itiraf etmış elinde 2200 kilo afyon oldugunu, bunlann dört kişiye ait bulunduğunu bîldırmıştır. Bır ton afyonun 500'er kiloluk partiler halınde sahıpien tarafından gotuıülduğünü, ele geçen. 200 t l o n u n ise eski muhtar Mehmet Pekdenur'e aıt oldugunu söyleyen Îsmail Özdemir, daha sonra iki suçortağı ıle birlikte Istanbul Adlıyesınce tutuklanarak cezaevine gonderfl.miştir. • Soruşturmayı yürüten Istanbul KaçaKçıUk Savcısı Cavıt Sabutay, dun üç sanık hakkında «Teşekkül hahnde afyon tıcareti yapmak» suçundan ötürü dava açmıştır. Ağırceza Mahkemesınde yakında yarguanmalarına baslanacak olan uç sanık için istenen ceza 10 yüdan az olmamak üzere, hapts, 12 milyon üradan fazla para cezasıdır. Erez ve Kodamainoğlu Kongrede bir konuşma yapan Sanayı ve Teknolojı Bakanı Mesut Erez, 3. Beş Yıllık Plân donemınde tam olarak sanayileşme dönemine girılmesi için, tuketim sanayiı ve montaj safhasından ara ma lı ve yatınm malı iretim sanayiIne geçileceğini, montaj sanayıinin, tum ımalât sanayiine geçişı için çalışmalarm hızlandırıldığmı soylemiştır. Erez. Dızel motor fab rıkasının 1975 yılmda üretime baş layacağını belirtmistir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodâmanoğlu da yaptığı konuşmada; Keban Barajının 1978 yılında, tek başına, tüm Türkiye'de uretılen enerjiyi üreteceğiru soylemıştir. SATIŞA DEVAM. ZabıU Talimatnamesi'ne göre açıkta Rida mıddesı tbtmsk yasak pldo^undan, Mıhmutpaşa Ortaokulu tdsrcsi, kapı önündeki «atıcıları kov»l»yınca, »tıcılmr bm kez okulnn srka dovarmdan devam edlyorUr. * v •• • ' Oda başkanı Daha sonra konuşan Makina Muhendlslerl Odası Başkanı Kemal Tataroğlu, teknlk personel ve beyın gucu sorunlanna çözüm yollan bulunmasını istemiş, «Be yın gücünün başhca sebebt istihdam politikasıdın deroıştir. öte yandan, kongreye eTÜTjdyede sınaî yatınmlann finansman sorunlan» konulu bir teblıg su nan Iskender Evrenosoflu, «Sınaî yatınmlar sektörüne tahsls edilecek orta vadeli yatınm kredisıne vergı, resim, harç Istisnası uygulamak, Ulkemizin içınde bulunduğu şartlarda kaçrnılmaz bır zorunluk olarak görünmektedar» demiştlr. •Sanayl Haftası», 27 Kasım'a kadar sürecektir. Afyon kaçakçılığı yaparken suç üstü yakalanan Malatyalı mılyoner çirtçi ve Daimi Encumen üye sı Ismail Özdemır üe suçortağı olmaktan sanık eski muhtar Meh met Pekdemir ve soför Fettah Şahın hakkında dun dava açümıs tır. Soruşturmayı yürüten Kaçak çıhk Savcısı Cavıt Sabutay tara fından Istanbul 2, Agıreeza Mahkemesınde açüan davada. sanıklar hakkında 10 yıldan az olmamak uzere hapıs ve 12 mılyon lı radan fazla para cezası istenmiştir. Polisiye romanlara konu ola püecek bır serüven «onucu. 1200 kilo afyonla birlikte ele geçinlen üç sanığjn yargılanmasına önü.müzdeki güulerde başlanacaktır Kılavuz kaptahlar AP'li senatöre cevap verdi Türfc Deniz Pilot' Kaptanln Cemiyeti tfun bir basın bildirisi yayımiayarak, kendıleri hakkında asılsız ithamlarda bulunauğunu ileri surdüklerl Istanbul AP Senatöni Osman Gumuşoğlu'nu protesto etmlştir. Ayrıca Cemiyet, Gümüşoğlu'nu, kılavuz kaptanlar hakkında gerçek dısı, bilmeden ve başka emellerin fısıldanan sozlerini iile getirmekle de suçlamışffr.'*' Yayımlanan bildiride öretle şöyle denmektedir* «Kılavuz kaptanlar her gün artan işgücünü aıalan personele rağmen yürutmeye çalışmaktadırlar. Bizleri rüşvet verilmedlğı lcin Rus gemilerine çıkmamakla itham eden Senatorün ıddialannı blrkaç rakamla çürüteceğiz: Bız 65 kılavuz kaptanla 1969 yıhnda 2.669. 1970 yılında 3.014, 1971 yıhnda 2.959 Rus gemısı kılavuzlanmıştır Böylece kendisinın bu mevzua ne kadar yabancı olduğu belli olrnaktadır Boğaz'dan geçen gemilerin kılavuz alfnası ihtiyaridir. Bu yuzdert de, kazatar doğmak~ tadır. Bu hususun da aync» bilinmesı gerekmektedir.» KAYIP Fiat tescil dalreslnden aldıjımız 32J972 tarih ve 722/ 6710 numaralı fiat tMcll beleesinl kaybettlk Hükum«uzdür. Dost Matba* Levazımttı Talât KAHACAN Cumhurivet 8317 Partilerarası Komisyon dün toplandı misyoaun dunkü toplantısından sonra DP temsllcisi Cevat önder, çahşmalar hakkında bir açıklama yaparak, Anayasada siyasi partılerin mall denetimi, dılekçe hakkı, Sayistay ve kamu iktisadî teşebbüslerl, siyasî partilerin kapatılması davalan ve siyasî haklarla ilgili maddelerde yapılacak değışiklikler üzerınde mutabakata varıldığını bildırmiştir. Erzurum DP Milletvekili önder'ın bu konudaki açık'aması şoyledlr«Partilerarası Komlsyonda, Anayasanın, sıvasl partilerin mali denetimi ile itgili 57/2, 3; dilekçe hakkıyle ilgili 62, S.ayıştay ve kamu iktısadî teşebbüslerıvle ilgili 127, sıyasl partilerln kapatılması davalarıyle ilgili 148 madde'.eri hakkmda değışiklikler ve siyasî haklarla ılgıh yeni Geçici 21. madde hakkmda hasrlanan madde metmleri ve bun lara ait gerekçeler çözden geçı rilmis, bu hususlarrfaki mutaba i kat teyıd edilmıştır. | Bütçe ve Planın TBMM birlesik toplantısında gorüşülmesıyle ilgili 94 ve 129. maddder, gerek uygulama ve gerekse Bırleşik Tcplantı tctüzuğünde yapılacak değışiklikler bakımından muzakere edilecektir Devlet Güvenlık Mahkemeleriyle Ugill evvelce yapılmış ça. lışmalar gözden geçirilerek, bun ların kuruluşundaki prensip mutabakatının ışığı altında müzakerelere devam olunacaktır.» önder'in yaptığı açlklamaya göre, Komisyon çalıjmalan perşembe günü devam etfecektir. • , * ANKARA Partilerarası Ko Yapılan soruşturmaya göfe, olayın meydana çıkarılışı ve saAz sonra, Fettah Şahin, (A) nıkların yakalanışı şoyle olmuşfle birlikte tsmaU'i izlemiştir. tur: Bayramusağı köyüne sapüacağı Istanbul Emniyet Müdurlüğü verde Pettah arabayı durdurNarkotik Burosu detektifleri. umustur, Gece karanhğmda bir zun sureden beri Istanbul piyasa süre beklendjkten sonra, eski sına afyonun Malatya'dan âüruldu köy muhtan Mehmet Pekdemir, günü haber ateııstır. G«çen Nıel feneriyle prelerek, Pettah ve san ayırida. afyonların' Malatyalı arkadasmu Köv civannda bir milyoner çiftçılerden tsmaıl Özvere pötürmüstür. Burada tsdemir tarafından sağlandığım sap maıl Öademir'in gözetimi alhntıyan detektıfler, bu şahsı izleme da, toprak altından 200 kilo afye başlamışlatdır. Bu.arada bazı von çıkanlarak. daha 8nce » ANKARA TC Merkez Bankanın bu konu ile ilgili açıklaması ajanlar ve ahcı rolündeki, detekyustnrucu maddele*rl Suriye'ye *ı Jdare Merkezi, dün bir açıklaşoy,Jedir: tıfler, Ismaıl'le temas kurmayı kaçırmak icin otomobilin baa ma yaparak, 23 Haziran 1972 taribaşarmışlardır Detektifler arayerlerinde özel «urette haqrlan•Halen değişken kur uygulamahinden bu yana değo^ken kur sıssında Amerikan Narkotik Büro mış olan bölmelere yerleştirilsına tabı bulunan Sterlin (İngitcmi uygulanmakta olan Sterlinin temsilcisı de yabancı bir alıcı ola mistir. liz lirası) için bankamızca tesbit uluslararası kambıyo piyasaların' ve 4 Temmuz 1972 gün, 14235 Sa.j rak bulunmuştur. daki kurunda son lamanlarda mey Fettah vef afyon alıcısı rolün < îsmail Özdemir, bu .gSrüsmeler yılı Resmi Gazete'de ilân olunan dana gelen değişmeler nedeniyle de olan (A'), pece vansı köysırasînda >halen elinde üç ton" af bu dövizin Türk lirasına nazaran alış ve satış fiyatları, 21 Kasım den ydla «ıkarak. Istanbul'a hayon bulunduğunu» bildirerek, ya ahş, saüş fıyatlarının yeniden im. 1972 Salı sabahından itibaren gereket etmisterdir. nında tasıdıf» nüıriuneleri de ver bit edildiğini tHİdırmı^ür. çerli olmak üzere, aşağıdaki şekıl Fettah Şahin yönetimindeki miştir. Pazarlık sırasmda. Ameri Merkez Bankası İdare Merkezide yeniden ^tesbit olunmuştur. araba Kavseri've geîdığtnde <A) kalı d^tektifin ufusiararan bir Jcaçakçı olduâtmu, kcrldısfaiden , voreunlugunu tleri sürerek, bualocağı afyonlan, eroiti' ySpmak • radaki rür. oteide varmayi teMtf etmiştir (A) bu sırada oteide üiere Fransaya gotureceğiru saDöviz Efektif kendisfni bekleyen detektiflernan fsmail, bu arada kapora ola Döviıin cfauJ Alış Alı« Sat& Satif le temBs kurmus ve Istanbul'a rak 150 bin lira almıştır. (Kurus) (Kuruı) bil' # Ancak, aradan kısa bir süre dogru sitmekte nldufunu 1 Sterlin . 3290. 3393.64 dırmıstir Narkotik Büro degeçtikten sonra. pazarlık yaptığı tektifleri. önden ve srkadan. '* kifilerin <lnterpol» detektifleri o3 SAYILI Fetteh Sahin vönetimindeki aflabıleceğinden kuşkulanan tsmaıl, Dövizin cinsl Alıs fiyatı (knruj) afyonu teslim etmekten kaçınmış von dolu arabavı Istanbül'a ka, 1 Sterlin dar Izlemislerdir 3055. ve temaslannı kesmiştir. 13 Ekim tarihinde saat 20 sı4 SAYILI ralannda «34 PE 464» pl&kalı Ne var ki, tstanbul Narkotik Bü Dövizin cind araba ÜskUdar'dan vapura binAlıs Fiyatı (kuruş) . • . •rosu işin ucunu bırakmamıştır. 1 Sterlin mis ve tam' Kabatas'ta inecegl 2467^6.;* • Derhal îsmail'in güvenebileceğı sırada Fettah. 200 kilo afyonla « bir ajan bulunmuştur 'A) admdabirlıkte vakalanmıstır. Detektif5 SAYILI t ki bu ajan. derhal faaliyete geçe [er bu sırada Fettah'm ttserirırte Dövizin cinsİ Satts fiyah (knru;) rek lsmail'le irtibat kurmufrbr pumaralan daha finceden tesbit Döviz Efektif Bu temas sırasînda, yine alıcı ro edilen traradan 8500 lirayı da ele • 1 Sterlin 2240.49 2262,43. ' lündeki Amerikah detektif ile ter çeeirmi'lerdir cümanı rolünde bulunan bir konın; Sterlinin yeni değerini açıkmiser ve detektifler hazır bulunlamasını, Türk Lırasının Sterlin' muş, Ismail'den. ya parayı ya da Fettah Şahin'in yakalarüşınmalı teslim etmesi istenmıştır e göre değer kazanması olarak dan sonra afvonlann nerede ve tsmaü, A'ya peşin para karsüığı bildirmiştir. Ajansın, Sterllnin nasıl gizlendığinı kesinlikle te«âtyon teslim edebileceğinı, dfger değeriyle ilgili haberinde, tngıAm«rikan Associated Press A lız parasının deferinin Avrupa lerinin ise bu işten uzak kalmala bıt eden Narkotik Büro Müdüril lansı, Türklye Merkez Baıünsı borsalarında düşüşünü sürdürdü rını bildirmiştir Bdylece, 12 EDıkler, aynl gün ekiblnl yanına kim tanhinde. fA>. lsmaü'e teklı alarak, tekrar Malatva"ya hareğü belırtılmekte ve geçen Temfini kabul ertiğini bildirmif ve • ket etmiştir. Detektifleri atlatmuz ayında Türkiye'de 34,30 TL.' dan işlem gören 1 Sterlinin, şim di 32.90 TL.'dan İşlem görecegi de yeralmaktadır. Sterlinin alış ve satış fiyatları ... yeniden tesbit edildi ' İstanbul'dan Fransa'ya.. 2SATK1LTSTE: Alehmet Mayua kol«ksiyona bajtnda ^ r , , LİSTE: LİSTE: Güvenilir kişinin rolü 50 yılda 50 bin lira değerinde sigara kutusu koleksiyonu yaptı KEMALİTE Kemaliye ilçesınde kuyumculuk yapan Mehmet Mavus adında bır şahsın, 50 yıldır bırıktırdığı sigara kutusu koleksiyonu büyük ilgi gormektedir Sigara tiryakisl olan Mehmet Mavuş, 50 yıldır büyük bır dıkkat ve ilgiyle bıriktinp bakımını yaptığı sigara kutularını, dukkânındakı bakır işlerı arasında muhafaza etmektedir Mehmet Mavuş, «Arkadaşlar dan koleksıyonumu korumak bana hayh zorgeliyor. Benden bır sigara kutusu koparabilmek için yapmadıklannı bırakraıyorlar» demektedir Koleksiyonu sayesınde mü?terılerının de arttığını belırten Mehmet Mavuş, Koleksıyonuna bazı merakhlann iyi para verme teklifınde bulunctuklarım da söylemektedır Mehmet Mavuş, bütün tekliflerı reddetmekte ve «Yaşadığım surece bu koleksiyonu muhafaza edeceğım» demektedir. Mehmet Mavuş'un koleksıyonunda 520 adet çeşitli gıgara kutusu DUlunmaktadır. Koleksıyona 50 bin lira verenler oldugunu belırten Mavuş, satmakta kararlı oldugunu söylemektedir. (THA) LİSTE: «Türk Lirası, Sterline göre değer kazandı» İsmail yakalanıyor ayak rahatlıpınız icin nasırbcıkımı ' •. nrnakbahm * . : ayakymkmcum İSVEC AYAK SACUGI MERKEZİ Öğrenci < burslarımn arttırılmasına çahsıhyor Curaouriyet 8312 ANKARA (Comhnriyet BSrotv) Başhakan Fent Melen, bğrenci burslanmn arttmlması ve yeni Üniversiteler Kanun Tasarısı üzerindeki çalısmalar konusunda Bağımsız Içel Milletvekilı Celâl Kargılı tarafından kendisine vöneltüen soru önergesme verdiği cevapta. 1373 yılı bütçe hazırlıklan sırasînda burt giderlerinin de arttmlması olanaklarımn araştınldıSım bildirmiştir Melen, halen Milli Egitım Bakanlıgınca vük^ek öğrenim yapan 500 ögrencıye bur» verlldiğinl hatırlatmakta, bu bursların 1972 yılı içinde arttınlamıyacagını ifade etmektedir. Başbakan cevabında, Sgrencı «orunlannı da kapsavan yeni Oniversıteler Kanun Tasansı üzerinde Ise son çalısmalann yapıldıgım bellrtml» ve tasannın en kısa zamanda Millet Meclisine sunulacaSmı actklamıştır. Günîîn İitapları İNSANLARI Bütün kitapçtlarda DAĞITIM, BATES , PHYLLIS A.WHITNEYl\IO • MEMELİ HAYVANLARIMIZ 15.00 • KUŞLARIMIZ 15.00 • CrÖÇMEN KIÎŞLAB 10.00 Türkiye'de yaşayan Göçmen Kuşlar, Memell Hayvanlann ıiginç yaşantılannı anlatan her Kıtap ofset baskı ve renkU reslmlerdeo meydana gelmıstır. Bütün iDtapçılarda bulunur Redboase Yayuıevi PA. 142 Merkez tstanbuj CIKTI Biraileden 5 kişi, trafik Jcazasınfia öldü fCUMHUttYEfr üü BER MERKEZİ) Bursa Yalova yolunda, Tofaş Otomobıl Fabrıkası önunde tneydana gelen trafik kazasında bır aılenin beş ferdı ölmüştür. Kaza, Bursa'dan Gemlik'e ?itmekte olan Cevat Aktüre yönetimindekı Bursa p'âkalı kamyonun, aksı yönc'en gelen Meh , met Gezgırcı yonetım'ndeki ö I rel otomorjtlle çarpısması to ! Bucu mevdana eelmıs'ır Olay sırasmda ozel ptomobılde bulunan Gezgıncı aıle«ınden Mehmet (33) Sabahattin (65). Canan (28) Güldane (2) ve FatBıa (16) olmüslerdır Ote yandsn Konya'da 3 kazaÛa 3 Kocaelınde ıse 4 kazada 4 kısı olmüştür Konva voresınrfekı vol kaza lannda hayatlannf kaybedenler, Mu^tafa KPIPS Taner Küçukdere ve Avşe ftzriemır'dır Kocaeli v«re«ındeki taşıt ka »lannrtg «'enler tse ^bdurrahman Tunç Abdullah Geclkli Mehmpt Küçuk Mutıarrem Aptioğlu isimlı bır sendikacıdır. TEŞEKKÜR Bana buyük ıstırap veren bel fıtığı ameliyatımı başan ile yaparak sağlığıma kavuşturan sayın OP. DR. KONGRE Baglarbaşı (lkokulunun yıllık Aile Birlıgl Yardımlajm» Demeflnin kon«resı 22/11 '1972 günü Mat 10 da oku) «alonund» ekaeıiyct sajSUnamadığı ukdırde 26/11/1972 günü aynı yer ve saatte vaoılacaAı iltn olunur Vonetim Kuraiu G 0 N D E M : 1* 'Saygı duruju 2 Dlvan heveti seçlml 3 Murakıp raponı okunması 4 Faaliyet raporu okunmtn 5 yftnetlm Iturulu ve murakıbın Ibran 8 Tenklt ve temenniler 7 Yeni yönetim kurulu teçbnl Cumhurivet 8313 Adnan Gürkaynak'a sonsuz minnet ve şukranlannu arzederim. Garip ÖZŞAHÎN Cumhuriyet 8314 NEDRET GÜRCAN'IN ŞttRLERl ADNAN OZYALCINER • İki Beyaz 4 lira Kltapçılarda arayınıs Teditepe îaymlan P.K. 77 • ISTANBUL gunierı BILGI YAYINEVI EN SON DEĞlgtKLlK VE tÇTlHATLARLA • NESİI UEH.N' OKUDUCli V^ Şl.M« Dİ af.MKEilN RtRBIRINf SC'lOUCU OEV MACERA ROMANI PA KI>A » A 1 L A B < MIClihL ZEVACONU» EN CNLÇ BSKHI TA *OK\ ANI.A fi «M Ih.UNUZ KESIİİREK OKUYAC^.INIZ ON C1LTUK. DEV A.İ.T.I.A. ECZACILIK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN. 1 Okulumuzun muhtelif bölümlertae smavla toplara 3 adet asistan almacaktır. 2 Sınava Devlet memuru olma $artlannı ta^iyan Ec ;acıhk PaktUtesı veya Eezacılık Vtlksek Okulu mezunlan gi Türk Anneler Derneği Bakırköy Şubesinîn defilesi yarın Hilton'da Türk Anneler Derneği Bakır köy ilçesinın, tanınmış bir trlko müessesesi ile ortaklaşa düzenle dığı defıle, yarın saat 1518 arasında, Hilton'da japüacaktır. Defıleye katılacak mankenler arasında; Asuman Tuğberk, Az ra Balkan, TUmla Kantarcıoğlu Adan Aydan, Yasemln Eser ve Dilek Aksu'nun da bulunduğu bl ldlrılmektedır. YAVıNEVIM1ZCE TAMAVLANA.S BU W CIı.TUıK ESKR OK< YUCULARıMıZM TALEPLERI.VE ARZEOILDI PABÜAVANLAk I I PAHDAYANUAS 20.» AŞK BE8TAN1 » FAÜSTA 20. FAUSTA YINILJYOR '20PARDAYA.V VB FAUSTA 15 CHICONUN .\$KLAR1 » PAnOAYAN'lN OCLU 13 rAÜSTANlN IIAZtNBSt 15 PARDAYAN'IK SONU 15J FAUSTA NIN SONU 15 İUYCAN Y/OTNLARI KOPEKLER Kti GENELDAĞItJMilATEİ •• GORDON M. VVILUAMS Notlu tzahlı îl i YEN I tmar Kanunu tLGÎLt MEVZUA1 AV. NAtM TEZMEN Yeni BUyük Dağıtun Yaymlan Astrefendi Caddesi Nor 1 tstanbul W rebılır 3 Sınav 27 Kasım 1972 Pazartesl günü saat 10.00 da Jkulun Emek Mahallesı 81. Sokak No: 51'deki binasında ya oılneaktır 4 Isteklilenn 25 Kasım 1972. Cumartesı günü saat 13 00'e kadar Okulun Genel Sekreterliğıne bır dilekçe ve me zunıyet belgeler) İle müracaat etmelen ilân olunur. (Basın: A. 16308 24083/8306) OKUYUNUZ! .„ «ADIK. EKSİKSİZ ÇEVtRl. B0TÜN K1TAPÇILARDA ABAYLNIZ ^ oluf yayınevi O\BİAU CADDESİ NO M C ISTANDU1/ ÇIKT1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog