Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 21 Kasim 1972 Dış haberler Kisşinger: "Savâşa son vermek için her çabayı harcıyacağız „ PARİS Başkan Nixon'un Gü. nin müttefıki olan ülkeler temsil venlık Işlerı Özel Danışmanı 'cıleri ile, bzellıkle Güney Vietnam Henry Kissınger, Kuzey Vietnam lemsilcısi ile sıkı ve sürekli temas temsileileri ıle Duc Tho ve Xuan hahnde bulunacağını ifade etmiş, Thuy ile görüşmelerine devam et Kuzey Vietnam temsilcileri ile ye mek üzere önceki gece yeniden niden yapacağı görüşmelerin so Parıs'e gelmıştir. , nucundan ümıtvar olduğunu ifade etmiştir. TSI 00.53'te Paris'e inen KisKissinger bu arada, «Savaşa ça singer, kenoını karşılayan gazetecılere, «Başkan Nixon beni bu buk bir son getırmek içınelınden gelen bütün çabayı harcayacağıraya, Vietnara savaşını softuçlan dıracak Pans gonişmelennin son m da» sozlerine eklemiştir. kısmı için gonderdi» dcmıştir. Quang Tri'ye saldın Kıssinger sözlerine devamla, Pa. Ote yandan ağır yağışlar nederiste kalacağı sure içınde ABD' nıyle hava akınlanndan korunma sını bılen Kuzey Vietnam ağır top ( namlı deniz piyadeierinin eline geç çuları. hava himayesınden yoksun nıiştir ı ve Seller içerismde hareketsiz halKuzey Vietnam Kuvvetleri bir de kalmış Quang Tri müdafileri yandan da Danang Amerikan ne yapmakta oldukları şiddetli Güney Vietnam Hava Üssüne İ O ÜO bombardımanlara devam etmişler santımetre boyunda 122 mm' lik dir. roketlerle saldırmışlardır. Kuzey Vietnam topçulan son, Bu arada Kuzeylilerin Güney*yirmi dört saat içerisinde Quang Tri'deki Güney Vietnamlı savu de gerılla faaliyetleri de artnnştır. Orta tepeler kesimmde ve nuculara 2.700 adet 130 mm'lik Saygon'un 64 kilemetre güney ba mermi yağdırmışlardır. tısında bulunan Sam Giand'da Quang Tri Saygon'un 650 kilo komünist gerîMalar 5 sivilın ölümetre kuzeyinde bulunmaktadır. mune sebebıyet yçrmijlerdir. (a. Ve 16 Eylul tarıhinde Güney Viet a. THA). • ~ • :•' . • * Günümüzde Yugoslavya Avustralya'da çalışanlar, emekli aylıklarınr •' TUrkiye'de alabilecek C4NBERRA AvUstralya Basbakanı Wılliam Mc Mahon Avustralya'da çahşan Turk ışçılennm emekli oldukları zaman ana vatanlanna donmek ıstemelerı halınde, emekli ayhklarının kendılerıne Turkiye'de odeneceğmi açıklamıştır. Başbakan bu konuda rki hükümet arasında yapılan anlaşmanm yaşhlık. malulıyet ve dul ve yetim aylıklarını da kapsadığını soy lemiştir. Avustralya kanunlarına gore, böyle bır aylığa hak kazanabılmek için bır şahsın Avustralya'da 20 yıl oturması gerekmektedır. Bu 20 yılın sonunda ışçi anavatanına donmek isterse, kazandığı bütun haklannı kendı ülkesinde almaga devam edecektır. Ancak işçı malülivet dolayısıyle işini bırakıp Turkiye'ye dönerse, kendisi veya onun ölümü halınde kansı ve çocuklan, 20 yılı beklemeden maas almağa jıak kazanacaklardır. Avustralya hul«imeti aynı anlaçmajn, Italya, Malta \e Yunanıstan ile yapmıştır. Böylece Avustralya'da emekli olanlar bu ülkelerde yaşa dıklarl takdırde emekh aylıgı al mağa devam edeceklerdır. (aa) Ergun BALCI Yugoslav yöneticileri halen iki cep. hede güçlü bir savaş veriyorlar münistîer BirUgl olmuştur) yetkılerı de tedricen özerk işletmelere aevrolmuş böylece sosyalızmın ılerı aşamasmda 6n görulen devletm yavaş vavaş gerı plâna çekılıp varlık nedernni 1 yıtirmesı heaefıne yönelinmış. Ama bu övle bugunden varına olacak ış değil tabıi. Belirlı bır kültür, gelenek ve gelışme düzeyinı gerektınyor. Banun • için Yugoslavlar orta yolu tutmuşlar; bir yandan Cumhuriyetlerle ışletmelenn yetkılerını sürekli genişletirken öte yandan da KomüniEt Partisınin bırleştirıci ve denetlevıcı nıtelıginı ktjrumuşkulübüne dönüşür, ülke karışıkll ğa yuvarlanırdı» dediler. ugoslavya'da ne oluVor? Geçen yıl Hırvatıstan'dakı aynlılcçı hareket, bu sene Sırbistan ve Slovenya'da birbirini ızleyen ıstıfalar Batı ve Dogu basmlarmda Yugoslavya hakkındalti haber ve yoruımlara geniş yer ayrılmasına yol açtı. Geçen ay Sırbistan Komünist Partisi Başkanı Marko Nikejiçıle parti sekreteri Bayan Catinka'nın ıstifalannı, Dışişleri Bakanı Minko Tepevaç'ın istifası ızledi. Bız" Yugoslavya'da Iken de Slovenya ^lükumet Başkanı Kavcic Stane ıle Makedonya Komumst Partısı .Sekreteri ıstıfa ettı. Yugoslavlar Di'sışleri Bakanının zaten bır süredır aynlmak ıstedığını söyledıler Ama otekı yetkılılerın hepsi Başkao Tıto ıle uyusaraadıklarından, daha cok hberalleşme ısteklerinden oturü eorevlermı tefkettüer. Y Güçlü savaş Yugoslavya'da Ijalen yukarıda s3 zü edılfen ıki eğümım temsücılejıne karşı güçlü bir savaş verilmekte. Kımı • çevreler merkezi sıs tem donulmesını, kımı guruplar ise liberalleşme politıkasının daha hızlandırılmasını ıstıyorlar. Bunlar arasında Dulas grbi namuslu aydınlar uldugu gibi böyle bır po. litikayı, tamamen ıktisadi çıkartarı açısından' dileyenler de var. Nıtekım kifni işletmelerde büyük yolsuzluklar olmuş. İşletmenın yo netici grubu işçilere damşmadan kararlar almış, kâr belırli kışiler 'arasında dağıtılmış. işçilenn yona timıne katılması sozde kalmış va Yugoslav'ların devlet duzeyıne oliişmasından korktukları bürokrasi egemenlığı bazı işletmelerin içınde meydana gelmis. Örneğın Nış'teki ••.Elektronska Industrıva» şırketin » yonetim kurulu aldığı kararla rı işçilere bıldırmemış» mesele or taya çıkınca tabıî kıjamet kopmuj ve kurul istifa etmış. Slovenya'da ise işletmelerde teknokrat sınıfa oncelık tanınması ıs tenmış. Boyle bir oluşum toplum sal muikiyet yerıne belırli bır gurubun, Yugoslavlann deyımı ıle «teknokrat bürokrat» grubunun mulkıyetine yol açacağından fede ral hukumetin sert tepkisı ile karşılaşıyoı ve Hukümet Başkanı Kavcic istifa ediyor. Öte yandan Sırbistan'da özellikle dış ti'caret alanında suiistimaller olmuş. Kımı şirkeüerın yoneticilerinın usulsuz yollardan mılyonlarca liri kazandıkları or taya çıkmış. Batı Avrupa ulkele rınin bankalarında açılan hesap İar ise cabası. Sırbistan Komünist Partisi Başkanı Marko Nık,ejic. Mareşal Tito tarafından bu yolsuzluklar karşısında gevşek davranmakla suçlandığı için istifa etti. Federal hükümetin hareketa geçmesi ve genış çapta tahkıkat açılması üzerine dış basında da çeşitlı yorumlar çıkmış, Batı ba sının tutucu kanadı, «Tıto Stalınci döneme donuyor» dıye başlık atarken kimi Doğu ülklerinın ba sınında da «Bız demedık miydı? Bu ış öz yönetım, möz yonetimle yurumez. Merkezi bir rejim şart» havasında yazılara rastlanmış. Aslında görduğumüz kadan ıle •öz yonetim, möz yonetimle» ken dı çaplarmda yürütmüşler işleri Yugosltv'lar. Ülkede çahşan halk için tüm sağlık hizmetleri ve hastaneler parasız, ilaca sembolik bir rmktar ödüyorlar. Üniversite ve okul İar bedava. Sade 10 donüme kadar arazileri olan çiftçilerle, küçük işyerleri sahipleri (Yugoslavya'da çalıştırılan işçî sayısı 5'1 (Devamı 7. Sayfada) Doğu Pakistari'ınŞili'deki buhranda eski valisi Malik, ömür boyu hapis Ordu olumlu roloynadı SANTtAGO Şılı'de bulunan lirtmekte ve: aşırı sagın bütün çacezasına yabar.cı gözlemciler, antıMarkbalanna rağmen, subaylarn ülsıst muhalefet ile Başkan Salva ke yonetimine el koyma hevesıçarptırıldı dor Allende yonetımi arasmda ne kapılmadıklannı ifade etmek YENİ DELHt Hındıstan Batın Trostü (PTI), eski Dofu Paki«tan ValH Dr. Abdul Mutallıb Malik'ın, özel bır mahkeme tarafına Dakka'da yapılan yargılanması sonucunda, omur boyu hapıs cezasıyla cezalandınlmış olduğunu açıklamıştır. Bengaldeş başkentınden gelen haberlere dayanarak verilen bılgive gore, vargıç Abdül Mannen Savdurhı, Malık'ı «Bengaldeş'in özgürluk savaşı sırasmda, Pakistan askeri yetkihlerıyle işbirhği yapmış olmak ve ülkenin egemen liğıni sona erdirebılecek eylemle re karışmış olmaktan öturü» suç lu bulduğunu belırtmiştir. Şımdi 70 yaşında bulunan Malik, Bengaldeş'in ozgüriük savaşı sırasmda o ddnemdeki Pakistan vajıligine atanmıştır. (THA) bır ay kadar suren mucadelenın, kesin galiplerı ve mağluplan bel lı olmaksızın, şimdılık sona ermış olduğunu, ancak bu durumun uzun sure devam etrfyeceğıni belirtmektedirler. Grev dalgasımn sona erdığı gunden beri işçıler normal olarak fabnkalanna donmekte, başkent Santıago" da bir aydır kapalı duran dukkânlar yavaş yavaş açılmakta ve çalışma hayatı normale donrcüs biilunmaktadır. Boyleoî, başta Allende olmak üzere Şıli yetkililerin korkulu ruyalan gerçekleşmemış ve üike bir iç savaşa surüklenmekten şimdılık kurtulmuş tur. Yabancı gozlemciler sorv bunalım sırasında özellıkle ordunun çok olumlu bir rol oynadığım b« tedirler. Butün bu olumlu galışnıelere rağmen, sıyasî gozlemcuer hâlen taraflarm önümuzdekı Mart aym da yapılacak seçımîeri beklediklerini ve kozlarını bu beçımierde paylaşm^fc nıyetınde olduklarını soylemektedırler. Bu seçımlerde Şıli senatosundaki iıyelıklerın >a rısı Temsücıler Meclısinin ise tümu degişecektir. Gözlemciler bu seçımlenn gerçek bîr referandum anlamını taşıyacağını, Allende taraftarlarının gerilemesi halmde ulkenın yeniden büyuk çapta karışıklıklara sahne olacağuu ifade etmektedır. Şıli muhalefet lıderlen ise, Allende hükumetıre son grevler sırasında alınan liç yuksek riitbeli subayın kendileri için en büyük garantı olduğunu açıklamışlar ve seçimlenn ançak bu şekilde dünist yapılabileceğınl behrtmişlerdır. (Dış Haberler Servisi) Vrdün' ün Askerî Atase Yardımcısı Beyrut'ta i /.» ' tııtuklandı • :"v' BEYRUT Ürdün'ün Bevnıttaki askeri ataşe yardımcısı Haşim Lütfü YusuTun Lübnan makamları tarafından' tutuklandığı Filistın Wafa Ajansı tarafından bildinlmiştir. Yueuf'un tutuklandığı, daha sonra Lubnan tçişleri Bakanlığı sozcüsu tarafından da doğrulanmıştır. Ajansın haberıne gore, Yusuf, yerel saatle 2030da «Ajanlarından» biruıe, ıçinde patlayıcı mad deler bulunan bır valız verırken suçüstu yakalanmıştır. Wafa Ajansı, Ürdün'lü ataşe yardımcısının temasta olduğu kimselerin, Filistinlı ıki bnemü kişiyi dldürmeyı plânladıklannı da one sürmüş ve bu kişilerin adlannı, Ebu Yusuf Lubjıan'daki Fılıstin Yüksek Sıyasi Komıtesı Başkan: ve «El Yarmuk» tugavı komutanı albay Said Sayel olarak vermiştir. (a a.) > Peron, siyasi liderlerle gör üşmelere başladı BUENOS AIRES 17 yıllık bır ajTilıktacn sonra beş gün bnce ülkesine, donen eski Arjanttn De'viet Baskaru Peron, : 1 ÎÜart ta >aptlması kararlastınlmış olan seçımler için sıvasî ınisyatıfi iktıdardaki askeri cuntadan almayı başarmış gorülmektedir. Bınlerce taraftarının sevinç çığ lıkları arasında oncekı gece bbür sijasi partılerin lıderlerı ıle goriışen T7 yaşmdaki Peron, dun de, temaslarma devam ederek ilerde askeri liderlerle ginşmesı muhtemel görüsmelerde kuvvetü olabilmek için çaba harcıja'caktlr. Peron'un villasının yakıriında dun futbol maçlarmın sona ermesınden sonra lQ.O80'den fazla insan toplanmrştı: Bir önceki ge de, kentın bu kesimindrti soksk lan doldurankalabalık !se 60.000 civanmia tahmın edilmekteydl. Goncourt ödülü Jean Carriere'ye verildi PARİS Fransa'nın en önem11 Edebiyat Ödülü olan .Goncourt un, «Epervıer De Maheu» (Maheu'nün Şahıni) isımli eserinden ötuni Jean Carriere'ye verildıği açıklanmıştır. Carnere sadece 50 Frank (140 TL.'sı) gıbi küçük bır maddl ödı.1 alacaksa da, Goncourt odulü nü kazanan kitaplarm en çok sa tnektedir. (a.a.) ! 22 21 06 BEYOĞLU : 44 9011 K A D I K Ö Y : 3 B 1 İ 50 CBmhuriyet «311 Aslmda dünya basınında çeşitlı yorumlara yol açan bu gehşımlen dogru değerlendirmek ıçm, Yugoslav sisteminın üzerıne eğilmek gerekır. Yugoslavlara gore gerçek sosyaUzm ışçîlerın doğrudan doğruya, herhangı bır aracı olmadan, iktısadî ve siyasi yönetıme kaülmalan, ulusal gehrden paylannı almalandır. Bu nasıl olur? Bu dünku vazımızda açıkiamaya çalıştığımız oz yonetimle olur Bütun Belgrad'taki jökdelenlerden biri vetkılerın tek otoritede toplandıgı ve ülke ekonomisinin tumu nun merkezı plânlamaya gijre yö .iar. Yanı devletm yetHlerint, neltildjğı sol rejimleri Yugoslav Komünist Partısinin ideolojık lar gerçek sosya'ıst olarak ka denetımi altmda, Cumhurfyetlerbul etmiyorlar. Çünkü bu tak le işletmelere devretmeye ko>uldırde iktıdar bir smıftan' başmuşlar. ka bır sınıfa, burjuvaziden devlet Bu işlem sırasında ise sistemtarafından temsil edilen bürokrasıye geçmis oluyor. Ekono den ikı kopma olmuş. Birisi Mılovan Djılas. 195O'lerde Mareşal mık yaşantınm tüm dallannı kontrol eden devletm ve Komii Tito'nun en yakın dostlarından nıit Partisınin dOğal olarak çok Başkan Yardımcısı Djilas, liberal genış bir uzman, teknisyen re leşmeyı yeterli bulmuyor, Yugos memur kadrosuna ıhtiyacı ola lavya'da da bir' bürokrat sınıfıcak, bır kadfo da burokrası sı nın ortaya çıktığmı. gerçek demokrasinın kurulamadığuıı ileri nıfının çekindığmi meydana getisürüyor ve bilindıği gibi hapse recektır. Yanı halkı temsil eden, mahkum ediliyor. fakat bir noktada ayrıcalıklan, yetkıleri ve sahıp oîduğu büjiîk1965'te ise bu kez karşı uçtan elej guçle halktan a%r«!mış bır butiriye uğruyor rejım. Zamanın tç. rokrat suııfı, Mılovan Djılas'm işleri Bakanı Rankoviç, merkezi dejimı ile «Yeni sınıf». Bu sıntt yetçi sisteme donme tezini satum ulusun temsilcısıolarak sah \Tinuyor, J936 yılında da istifa edıyor. Belgrad'da Tanıtma Baneye çıkıp >;ırtını da devjete dayadığmdan, daha doğrusu deviet kanlığında, Rankoviç'ın iktidarı sı le butunleştigınden sınırsız bır rasında, 1 milyon kişi hakkında güce sahiptir ve Yugoslav'larm dosya tuttuğunu söylediler. gozünde sağcı bır dıkta kadar Yugoslav yetkililerine, «Aslmda tehlıkelıdır. İşte Yugoslavlann 1950'den sonra otoriter merke siz de. Djilas gibi bürokrat diktazıyetçı sistemden aynimalannın sma karjı değil misiniz?» diye sor. ideolojık nedeni de bu. öz yo dum. '«Doğru. faltat Djilas Partiden netim yayılırken devletle Komdnıst Partisintn (1952'de adı Ko tüm yetkileri almak istiyordu. Bu taicdırde Parti foasit bir tartıjtn» konforu sevenler icin Konforu sevenlerin. rahatma döşkün olantorın seçtiği arabadır Renau1tî2. " Sürücü ve yolcularının konforu için tüm zenginliklerle donatıfmışttr. Renault 12 çift devirli cam silecekleri marş kontağı emntyeti. emniyet kiiitli dîreksiyonu.gece ve gundüze ayarlanan dikiz aynası. aydınlanan bagaj ve torpido gözü. el freni ve jikle ikaz lâmbalarf ve şık görünüşlü kumanda tablosu ile sürücusune essiz bir kulianım zevki RENAULT 12 Önden çekis sayesinde Renauitl2nin iç düzeni şaft çıkmtısı ile bofünmez. BöyJece 5 kişilik oturma alan» diğer arabaiara kıyasfa daha ferah ve rahattır. Renault 12, üstün süspansiyonu koltuk ortalarında dirsekdayama yerleri? sıhhî havalaftdırma sist^mi 2.27 m2lik çepeçevre görüş alanı, ve yatar koltukları ile biı keyif arabasıdır. Renaolt 12 nin kullanımı tutku. yolculugu zevktir. Renault 12 konforunu düşünen. rahatıni sevenlerin arabasıdır. Belcta?: 1395/8303
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog