Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 21 Kasım 1972 Mart sonrasında, toprak reformunu Içtenlikle isteyen bırçok kimse, Türkiye'nin sosyal ve siyasal yapısını analiz etmeden, . yalnız Muhtıra'ya dayanarak etkili bir toprak reförmunun yapılabileceğini zannetmis ve sevinrpişlerdi. Bız, uzun yıllardanberi toprak reformu konusuyla uğraşan bir bilim adamı olarak, yazık ki bu konuda iyimser olamamıştık. Nitekim 12 Mart Muhtırasl'nın verilmesinden hemen 20 ' / Prof. Dr. Z. Gökalp MÜLÂYİM gün sonra yayımlanan bir yazımızda endışe ve görüşlerimizi şöyle belirtmiştik: . . ANKARA ZİRAAT FAK. ÖÖR, ÜYESÎ «Biz, tarımda yıllardan beri yapılması beklenilen vergi ve toprak reformlaryiın ekonomtk Bugünkü bozuk trfprak düzenini aynen kokasma sığınarak toprak reformuna karşı olumoldukları kadar sosyal karakterli r'eformiar olrumakta yarar görenlerin reforma karşı tepkisuz tavır takinmaktadırlar. duklan: .bu bakımdan ancak, bu reformların ler;, reform sonucunda toprağın bugünkü dağıAydın kesiminden de bazan toprak feformuhalk çoğunluğu tarafından benimsenmesi ve nelımında sahip oldukları çıkarları yitinnek kayna karşı tepki geldiği göriilmektedir. Aydın keticede bu reformları isteyen kiraselerin temsilgısından ilerı gelmektedir. Toprak reformunun simjnden gelen karsı koyma daha' ziyade yapıcilerinin parlamentoda çoğunluğu sağlaması ile bu kioıselere zarar vereceğine, onlara, bugünkü lacak reformun biçimipe itiraz şeklindedir. Kaygerçekleştfrüebilecekleri kanısındayız. düzende sahip oldukları menfaatleri kaybettirenağında çoğu kez değişik siyasal eğihmler yatBugünkü parlatnentoda toprak reformuna ceğine şüphe yoktur. Zaten hiç kimseye zarar rnaktadır. 1961 Anayasası dogrultusunda yapılave tarlmda vergi reformuna karşı oianlar eksevermeden etkiü bir toprak reformu yapılması • cak bir toprak reformuna aşırı soldaki aydmlar, riyettedir. Bu kimseterin, içtenlikle, bu reform • mümkün rfe değildir. doktriner açıd*an karşı çıkmaktadırlaT. AP, DP ları benimsemeleri .mümkün değildir. Kaldı ki,. ve MGP eğil'mli aydınlar ise, o siyasi partilerin BÜ3ük topr.ak sahiplerinin toprak refornıuna Erim kabinesinde yeralan siyasi partilerin. bu esas itibariy'e toprak reformuna karsı olmaları bütün güçleriyle karşı çıkmalan ekonomik ve reformlar karsısındaki siyasî tıjtumları da eskinedeniyle reforma tepki göstermektedirler. «Jaha ziyade siyasal Vedenlere dayanmaktadır.den beri bilinmektedir. Bu durumda. 12 Mart Ekonomik neden olarak bu kimseler, ceform r o Sanayi kesiminin toprak reformuna karşı oî»Muhtırası neticesinde kurulan Erim hükümeticıunda tbpraklarmın bir kısmının kamufaştınlmaması, hattâ reformu desteklemesi gerekir. Zi^ nin tarımda etkili bir vergi ve toprak reformu % oıast ile, önemli bir gelir kaynağıriı kaybetmekra toprak reformu yamlması, smat gelişmeyi nu gerçekleştirmesi oldukça güç ve hattâ iro . •t'en endişe etmektedirler. Halen büyuk çiftçiler hızlandınr,. sanayi mallarının iç pazannı genişkânsız gözükmektedir.» (1) " •embolik denebılecek derecede çok az vergi ödeletir. Fakat ülkemizde "f^nayici orgütlerinin ve Bu görüşlerimizi belirtirken ezbere hare*«t diklerinden (2), toprak reformu ile yitireceklesanayicilerin de topcak reformuna karşı olduketmenıistik. Görüşlerimizi, Türklye'de toprak" »ioin ekonomik d'eğeri. kendilerine. olduğundan ları porülmektedir. Sebebi: Sanayicüerin büyük reformunun gerçekleşmesine etkisi olabilecek da fazia gözükmektedir. Gerçekte ekonomik olatoprak sahipleriyle olan ekonomik ve siyasal ilişmuhtelif siyasal ve sosyaj güçlerin analizine.darak büyük bir kayba uğramayacaklardır. kileri: ve sanayicilerin. toprak reformu yapılıryandırmıştık. Aradan geçen birbuçuk yıl, görüssa, ilerde fabrikalarla da ilgili ksmulaştırma yaİerimizin haklıhğını doğruladı.' Siyasal neden pilabileceSinden endişe etmpleridir, Acaba 13 Mart Muhtırası'na rağmen etkül Bir 6 e bilinçsiz olarak toprak reformuna * Toprak reformuna karşı büyük toprak sabir toprak reformunun ge*çekleştirilememeslmn tepki gösterenler vardır. Bunlar, küçük toprak hiplerinin tepkilerinin asıl nedeni ise siyasaldır. sebebi nedir? Bunun sebebinı anlıyabilmek Için sahibi olup, toprak refcrrmundan menfi v^jnds Büyük toprak sahipleri, bugünkü bozuk toprak Türkiye'de kimlerin toprak Teformuna karşı ol• etkilerımiyecek. airsine reformdan vararlanacak dtizeninde, milli ekonomjye katkılarının çok duğu ve bunun nedenleri üzerinde durrcak geolan. fakat toprak reforpıuna karşı nlaniann irzerinde bir siyasal güce sahiptirler. Savılan rektiği kanısındayız. ; ' yo'gun pronagandasına kapılarak menfi yör)de az olmasırça rağmen, halen siyasî partilercfe ve Türkive'de 'genel olarak, bugünkü bozuk etkileneceklerini zannedenlerdiT. lyi bir yayjm dolayısiyle TBMM'de oldukça etkilidirler. Toptoprak düzenini aynen, korumak isteyenler (arafaalivetj ile bunlarln tepkîlerini 6nlem.ek münıcı. tefeci ve muhtelif menfaat gruplan),. özel » rak Reformu Kanun Tasarılarının Meclis komiskundür. '. yonlarmdaki müzakerelerin'de büyük toprak saolarak da büyük foprak sahlpleri ve bunların hiplerinin ne tfenH güclü olduklarını bizzat görBütün bunlata karsı, Türkiye'de 1961 An* nüfuzlanmn etkisi altırida bulunan Türkiye Zidüm. Oysa etkili bir toprak reformunun geryasası doğrulfcusunda bir toprak reformu yapılraat Od'aları Birliği. Türkiye Çiftçi Teşekküllpri çekleşmeslyle, bCyük toprak sahiplerinin bugünmasını gerçekten isteyen, bunu savunanjar hiç Federasyonu gibi çiftçi örgntleri ile AP, DP, kü siyasal güçlari azalacak ve belki de tamamen yok mudur? Var: Başlıoa siyasal partf. ortamn MGP gibi siyasi partfler toprak reformuna karortadan kalkacaktır Bu bakımdan. büyük topsolundâki CHP'dir. Fakat CHP'ıii» parlamentoşıdırlar. Toprağını işlemeyen ve genellikle abTak sahipleri, esas sebep siyasal olduğu halde, çfaki bugünkü gücü, etkili bir toprak reformu»enteist olan toprak sahipleri de toprak refçu> «latıa liyade ekonomik savunmanın perdesi arnu ğerçekleştirebilecek bir toprak reformu yamuna karşı tepki göstermektedirler, ''•*,'' v .. • • K Olaylar ve görüşler Niçin Gerçekleşemiyor? «annı parlamentodan geçirmeğe yeterli değildir. Parlamentodan bugün ancak AP MGP koâlisyonunun istediği yasalar çıkabilmektedir. Nitekim, 19/7/1972 tarihlnde kanunlaşmı» bulunan 1617 sayılı Toprak ve Tarım Reformu ön Tedbirler Kanunu, AP ve MGP'nin oylanyla kanunlaşmış olup toprak reformunu gerçekleştirmek için tedbirler değil, aksine, toprak reformunungerçeklesmesini önleyici hükümler getirmektedir. Zaten AP ve MGP'nin de istedikleri odur. Halen Millet Meclisi Geçici Komisyonunda 8 haziran 1972'd'e müzakeresine başlanmış olan Toprak ve Tanm Reformu Kanun Tasarısı da ancak AP ve MGP'nin istediği yönde ve zamarda kanunlasabilecektir. Siyasal örgüt olan CHP'den başka, tarım işçileri, topraksız ve az topraklı çiftçiler de toprak reformunun bir an önce gerçeklesmesini istemek tedirler. Fakat bunlar, büyük toprak sahipleri kadar güçlü olarak seslerini duyuramamaktadırlar. Hattâ o kadar ki, topraksız kimselerin toprak istemeleri, bugünkü bozuk toprak düzenini aynen muhafaza etmek isteyenlerce bir suç ola • rak gö^rerflnnektedit1 Aydın kesimirin de önemli bir kı^mı toprak •Aformu istemektedlr. Fakat son zamanlarda OJilarm da se«!en çeşitli nedenlerle kes.lmistir. Toprak reformunu savunan bir aydın tabiî ki, " bugünkü bozuk toprak düzenini elestırecektir. Aksi halde. reform vapılmasma bir gerek olmayacaktır. Bu eleştirme dotoyisıyle, toprak reformunu savunan avdınlarla anarsistler ara^ında paralellik kurulmakta ve toprak reformunu «avunanlar zor durıırad» bırakılrr.aktadırlar Bu durumda, toprak reformunu benim^eyen ve onu içtenlikle ssvunabilecek aydınlar da. çarevi. refonnlarla ilgili olarak oynanan komedlnin dışır.da kalmakta bulmuşlardır. Sonuç olarak deriz ki. etkili bır toprak reformunun gerçeklesebilmesi için, bunun içın, toprak reformu, bilinçlenen halk çoğunlugu tarafından benimsenroesi ve bunlann temsilcılerinin demokratik rejira içerisinde parlamentoda çoğunluğu alrnalan gerekmektedir. Bu yol ba' «lanna uzun gelebilir, fakat demokratik rejimiınJze uygun en emin yoldur ve bu volun k?sa zamanda alınabileceği kanısındayız. Başka bir yol da göremiyoruz. (1) Z. G. Mülâyim: cTanmda Vergi ve. Toprak Reformlan.. Miliiyet, 31 Mart 1971 (2) Bkz.: Z. G. Mülâyim, «Tarımda Düzen Değisikliği., Cumhuriyet. 21 Eylül 1972. Meselenin özü ürkiye'de' sendikacılık yeni yeni gelişmeye başîadt. Toplu sozleşme ve grev meseleleri de yeni^ yenı konuşulmaya başlandı. Sendikacılığm yürümesîni işçılerın uyanmasını Türk toplumunun geleceğı içın sevınçle karşılamak gerekir. Ancak Türk sendıkacılı|ının Batıdaki sendikacılıktan bambaşka 'bir anlamı olduğu gerçeğıni ae bu arada unutmamalıyız. Bu gerçek' şudun Batıda sendıkalasma hareketi Batı kaikınrnasının yatırımlanru sağlayan özel serraaye bınkıminden sonra gelişmiştir. İsçiler grev ve toplu sozleşme haklarını kanunlarla kabul ettirdiklen zaman. özel sennaye zaten yükünü rutmustu. 3u özel serrnaye binkitnmin çok pahalı fiyatı anavatandaki ve sömürgelerdeki ışçıerin emeklerinden ödenmiştir. Hem de büyük hakBizhklar ve ıstıraplar pahasına . Batıdaki işçı hareketleri bazı etlerde zaten toplarjnış olan özel sermayeyi bir disipline sokmaya ve <şçilerın insan gibi yaşamasmı sağlayacak hakların kanurjaştırimasına yaramıştır. Türkiye'de ise bugün bambaşka' bir durum varcur. Türkiye özel sermaye konusunda benüz palazlanmaya başlamıştır. «Her mahallede bir mılyoner» polıtıkasınm ışığında karkınrr.aya çabalayan • memleketımizrie 27 MayıS hareketiyle bir tereddüt görülmüş ise de tekrar ve daha kesın bir şekilde özel sermaye birikimine yöneknekte ge ' cikilmemistir Ancak Türklye'de sendika hareketleri gibi özel şermaye bınkiml hareketlerinde de bir özelhk vardır Batı özel secmayesi vaktiyle gözünü budaktan sakınma» bir takım özel teşebbüsçülenn öncülüğünde yaratılmıştır. O zamanın özel sermayecileri gerçı devletın landarmasırn ve' poiısini kendilerine daıma yardımcı bulmuşlardır. Ama devletın öjel sermaye birikimine yardımı sadece bundan ibaret Kalmıştır. Bugünkü Türkiyedeki usulle devletin devletçıhk prensıpini özel sermaye yaratmak içın bazı imtiyazlılar emrıne vermesı Batı özel sermayesınin birikmeeınde görülmüş şey değildir. Şimdi Türkiye'de ikl cereyan bir arada yurümeye çaIısmaktadır: Bir yandan isçiler sendikalar kurmakta. uyanmakta, aydmtanmakta .. öte yandan özel teşebbüs devJet vasıtalarını kullanıp bol himaye ve prım sağlayarals özel sermaye bırikimine gıtmeye çalışmakta... Su halde meselenin esası hiçbir şüpheye yer vermeyacek şekılde ortadadır: Türkiye'de sendikalaşma hareketleri. grev ve toplu sözleşme dayanaklan, özal tesebbüsün sermaye birikimine gitmesıne engel olacaktır. Çünkii Anayasadaki sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkelerıne bel bağlayan lşçi sendikaları özel sermaye bırıkimi adına milyonların bazı ellerde gittikçe daha fazla birikmesine müsaade etmiyeceklerdir Bunun içindir kı. Türkiye'de sendikacılığm gelismesi Türkiye'de soygun devrinin sonu demektir. ' Amerikalı sendika uzmanınm Türkiye'den kovuluçu olayımn temelinde yatan gerçek, sendikacıkkla özel teşebbüsçülük arasmdaM böyle gizli bir savasın su yüzüne cıkmış belirtilerinden biridir Türkiye'de özel sermaye bırikiminin de, sendikacılığın da Batı ekonomik gelişmesınden çok başka çehrelerle ortaya çıkması Türk demokrasısinm karakterini Batı demoltrasilerinden ayırmaktarlır Bizim bilim adamlanmızın ve ekonomi uzmanlanmızın Türk demokrasisinin karakterini tespit edebilmek için önce şu soruya bir kesin cevap vermelert gerekır: TUrkiye gibi az gelişmis bir Ulkenin sosyal adalet llkelerine baflanarak, sendikacılık. grev toplu söziesma dayanaklanna da' ımkân vererek özel sermaye birikimlnl gerçekleştirmesine imkân var mıdırT Bu sorunun cerabı verildiğı zaman, öz»l teşebbüs hâmisı iktidanların ve hükümetlerin, sosyal adalet lâfım i$çileri ve halkı oyalamak ve aldatmak için kullandıklan gün ışığı gibi ortaya çıkacaktır f1 Kimlere karşı? " Abdülcanbaz" ı seyrederken... OKTAY AKBAL Evet Hayır Tarfeışmİ :r;V' ÎNÖNÜ, ECEVİT ve CHP t ».'• • i '•• . i "'•* "'• i « * turmaya zaman yok, zaman yok» diyenler bir yanda, I I «Yaşamaya bak *en, gerisi boştur» diyenler öte yan" da!.! Bugünden söz etmıyorum. Bugün de böyle ya, o baska... Düpden, Mütareke yıllanndan, o yılların Istanbul' unda tatlı yasam sürenlerden... «Istanbul'da yaşamak hoştur» diyer.lerden. Isgalci devletlerin subaylanyle ıçll dışlı yaşadıİttan, Türkün ulüsal savaşır.a seyirci kaldıktan, hatta bu' kutsal çabayı ellerinden geldigince yerdikten, engelledikten »onra gerisin geriye çark edip, Türkiye Devletinin iktisat alanmda söz sahibi birer kişisi kesilenlerden!.. Abdulcanbaz'ı okursunuz, izlersiniz yıllarca. Güçlü sanatçı Turhan Selçuk'un çizgileriyle yaşayan bir kişidir AbdUV canbaz. Bir Osmanh insanı. Tokatıyle olduğu kadar giyimiyle de .. Ama yannı düşünen bir insan. Yarını hazırlamak îsteyen, ileriye açık, çağınm kötülükleriyle savaşan biri. Bir düş kahraman; olduğundan, Abdulcanbaz her zaman kazanır. Kazanması gereklidir de ondan. Turhan Selçuk, Abdülcanbazı "yehlk düşüfmei, onu yenik görmeye okurlan da dayanama'z. Tokatı atacaktır, yumruğu VHJtaeaktır, arkHdfeşlarlylebirlıkte iyinin, doğrunun, güzelin kavgasım yapacaktır. Ama iİk kez yenik düşüyor Abdülcanbaz. Bunca yıldır izlerim resimli romanında, hiç yenik görmedim onu. Evet, Genco Tiyatrosunda oynanan «Abdülcanbaz» oyununda en büyük yengiye ulaşan Abdulcanbaz'ı son sahnede yenilmiş göruyoruz. Savasmış. kazanmıs, başarmıştır. Ne var ki, politika sahnesinde binbir garip oyun döner. Abdülcanbaz'ın yürekliliği, dürüstlCğü bu oyunları anlamasma engeldır. Millî Mücadele bitip Istanbul'a dön^ügünde bir de ne görsün! Bunca yıldır kötülüklerine, düşmanhklanna karşı savaçtıgı G6zlük'.ü Sami'ler, Sürmegözier yenldeJı işba'smda, görev başındadır. Uzun süre karsı koyduklan bir, evleme son dakikad» paralanyle katkıda bulunuvermişierdir. Böylece yeni düzene uyuvermişler. hatta ön plana çıkıvermişlerdir. Abdülcanbaz yenilir mi? Yefıilir böyle! îyi niyet, yüreklilik, dürüstlük yetmez bir yerde. Işin raeonunu bilmek gerek. Gözlüklü Sami, Sürmegöz, îngiliz subayı Jonson korosunun söyledigi gibi: «Bu isin. raconu böyle Çıkarına bakacaksın TJygun fiyat buldun mu Ananı da satacaksm». Anasmı satanlarla. satabilenlerle yiğitlih savaşı yapılabılir miT Yalanla, düzenle, para gScüvle, .sahtekârlıkla dürıi'îtçe çarriK'mak mümkün olabüir mi? Bu vüzden işte Ab1 dülcanbaz'ların yenilmesi .. Bu bitmez tükenmez çekişm ; bundan. «Yaşamaya baksen, gerisi bostur» inancına kendini kaptıranlar bu yolda her şeyi göze almı$lardır. «Satıîık yalı, «atılık konak, satılık vatan» diyerek.:. Satarak her şeyi, gerekirse analarını, karılarını, kızlarını bile «Abdülcanbaz» oyununu seyrederken daldım gittim bir başka evrene .. Oyunda görülenlerin perde arkası var ya, işte orava. Bir yanda bencil chjygulardan sıynlanlar. ulus, yurt, toplum, lnsanlık, guzellik, vücelik, iyilik diyenler: öte yanda her şey bana, her sey bana dive''çırpınanlar! Acıyanlar acımayanlar, ezile'nler ezerıler, kiyılanlar kıyanlar .. Abdülcanbaz kazandıjiı anda nasıl venilirse, yenilmişse, b»^ oyunu b'lerek. göferek, tanıyarak daha da yenilecek mi. yenilmpli mi? öğrenemedik mı isin içinde a>liceneiz numaralannı? övleyse aynı numaraları o kötülere uvgulamak gerekir Gözlüklü Simiieşmek değil hu! Gözlükh: Sami'leri, Sürmegöz' leri kendi 'oyur.lanna getirmek. öyle p.Itermek... * «Oturmaya zaman vok» diyen biziz «Yaşamaya bak» diyen onlar... Eu çarpışmada yenik düşmemeli. Düşmemeye bakmalı. Gidin pörün Alkazar Tivatrosunda Ganco ve arkadaşlarının oynadıklan «Abdülcantıaz» çalgılı oyununu. Hem sevecek. hem eğlenecek, hem acı acı düsfinclere dalacaksınız. Gülerek acı duymak garip bir şey! Bugünjerde el<îen başka şev gelmiyor. Gülüyoruz ağlar gibi, ağhyoruz güler gibi! Siz de iki 'saatligine sejrredin AbdClcanbaz'm Mütareke yılları Istanbul'undaki akıllara durgunluk veren serüvenlerini, çıkarcılara, vatan satıolanna karçı savaşını, kazand^ğı yengiyi, en sonunda da ugradıfı bozgunu... görün, görün... CHP, gerçekçt yolda • .• . #«/[.;: /'• *• ECEVİT İTE PARTİSÎNE HÜCUMA GEÇENLER, «TAM ZAMANININ GELDÎGî» 1NANCINbA OLANLAR HALKA İNME YOLUNDAKÎ C H P 1950'DEN SONRAKİ DURAKLARDA TRENE ALINMAYAN İNÖNÜ DİŞ HEKİMLİĞİNİN MODERN ANLAMDA KURULUŞUNUN 64. YILDÖNÜMÜ 1 'durup O'nu almadık. O bİ2e veda etmeden bizler ondan aynldık. Nail UÇAR (Em. Veteriner Alb., Bakteriyoloe • Apkara) • •••••••••••••••••»••• % D O R T O R Tarık Z. Kırbakan Deri. Saç n ZBhrevt Hastsüklan Mötetaamna latikHJ Cad Partnakkapi No 66 «4 10 33 • Süreyya ATAMAL l w Sıraselviler 692 Tetf: 44 5? 44 T I K ü l H Opr Orolog D O K TO R ••••••••••••••••••••• Ecevit, nihayet gerçek kişiligibu yana çok söylenmiştir. Gelip sanları kanadının altına almaa ni almak üzere bulunan CHP geçthiştir o yıllar. Gerçekleştireı gerekirken susmayı yeg bulmus.ile başbasa kaldı. metfik okuma yazmayı. Şimdi tur. Hangi yayın ve kitaplann ya Bilindiği gibi, CHP 1950'den bütün umutlar 1995'e çevrilmek sak olduğunu bildirebilir veya bu yana oy sahiplerinin itibanisteniyor. O zamana dek herkes bürolar açarak toplatabilirdi. Böy nı, sevgisini ve ltimadını olokuroa •' yazma bilecek, mill! lece öğretmen sürünmekten kurdukça kaybetmişti. Bunun neY'll 5"°B11"', . . gelir oranı artacak, kimse işsiz <jlduğumuzun acısmı çekiyoruz. •deni, partmm başmda bulunan l k a l m > x a C m k d i y O rlar! Aslında lann bencil hareketlerî "ve adıokuma yazma bilraek; pafidaş • Öaıer ÜNÂL na rağmen, halka inemeyişidfr." uygarlık seviyesine e'rişmemîze.' îdareciler her zaman kibirll, i TÖB DES Yeşüova yetmez. Okuma • yazma bilmekdaima sert ve vurrlumduymaz Şubesi Sekreteri Burdur İe, toplum teknik gelişime ayakhareketleri ile milletin gözünuyduramaz. den düşmüs, hatta partl kendifnönü ve tren Bizde okuma • yazma bilenlesine mensup seçmenlerinin orin büyük çoğunluğu, uzakta ve 1 Iumsu2 oylanyle bugüne kadar O. BİZE VEDA ETME33EN yaŞında bulunan kişilere, devgelmiştir. Şu hale pöre, partide, * BÎZ ONDAN AYRILDIK let âairelerine isteğini söyleyebîr İdareci ve zihniyet depi<;ikbilecek güçte bile değildir Bir liği, partinin bekası ve zedeleilkokul veya ortaokul mezunu ' Sayın Nadir Nadi «Vaktini Kanen itibannın iadesi için zarubir çocuk, çoğu kez dilekçe ya çırdı»* başlıklı yazılannda Inört bir hal atauştı. Ancak bu denü'nün bir süre politika hayatın. zamaz. Kitabi bilgilerle doldurul gişikllğin bueüne kadâr partiyl muştur. Yaşantı bilgileri yok . dan çekilmelerine deyinerek ?8yidare edlp siyasî yaşını doldur» le vazmıştı: t tur. muş ve denenmis sahıslarla va«İsmet Înönü gibi Türkiya Çağımızın değişik cTünya kopılamıyacagı da aşikârdı. Niteşullarını, teknik gelişimi İ7İe. , Cumhuriyeti tarihinde kuskusuz kim, bu. sahıslarm fikirleri. KÜbüyük hizmetlen geçmis bir kiyen okur yazarlar öğretmennün stiratle degişen memleket ' lerdir. Biz .öğretmenler, klaçik •sı • hesabına bu, azımsanmaya ve dfinya görüslerine aykın gflmez bir sjru o!sa gerektir». ve teorik bilgileri yüklenerek dü^tügiinden olan olmus. bflGerçekten çok önemli bu komesleğe ve yasama atıldığımızı yük devlet adamı savtn înönü söylesem, kanımca yalan sövle nu üzerinde biz de düşünceleribile yerini savın Ecevit'e terketmiş olmam. Dünya siyasal olav mizi belirtmek istiyoruz. mek zorunluğunda kalmıştır. Yanık bir halk türküsü «Yelarını çok yanlı görüşleri 1961 Bugünkü olaylar yönünden Anayasasının halkoyundan geç men» bizlere kızgın çöllerinde dururnu inceleyecek olursak, mesinden sonra elde ettik. öğ dilleri >;usıızluktan kurumuş niEcevit'i suçlandırmak hiç bir rendigimiz birçok bilgilerin yan ce sehitlerimizi. gazilerimizi haaklıselime varasmaz. Zira. ka • Iış olduğunu gördük. öğrenme: tırlatır Bu diyards»» s«nçliğinin altın çağlannı gömen bir kuman bineden Bakanlannı yetkill orözgür geçinen ülkelerde, kişinin danı bir R n SUlevmaniye'deki Ü ganlannın karanyle çekmesi • dogal hakkı olmalıydı. bir düşünce ve inamş meselesi Tasrada fikir işçisi öğretmendir. evinden eşine aynlık selâmmı verirken eörürüz Aynı Irumanolduğundan en tabii hakkıdır. Köyde oturan tek devlet görevli Bu hftl davranışın bir kabine sidir. Bal arısı gibidir. Taşır kö danı, Milll Ordu'mın kuruluşunbuhranı varatmıvacağına inanyün karanlığına dünya olaylan dan zafere kadar. çizme avağmmıştır. Gerçek de bu merkezdem. Görevidir bu, bir yerde boşal da. gece eündüı savaş alanlanndir. Şayet savın tnnfttl tu anda •madır onun için. ÖSrermenin fi da Börürüz. Yine aynı kumandapartisinin başmda bulunşa ve kir yapısı ile köylünün fikir yapı m. Lozan'da en Irurt rjolitikacıbövle Wr karara varsavdı ka sı bir olamaz. Çevresine göVe can lann karsısında sörürüz. Ata• muoyu ve parti bünvesinde bu lı ansiklopedi olan öğretmendir O türktln bütün devrimlerinde O'nunla basbssa eecegündüz çalunanlar aynı tepkivi göstere kuldaki yorucu çalışmadan sonra cekler miydi? O halde, bütün kövlünün arasına karışacak, öîren lısırken görürüz. diklerjni, yareılarmı aktaracaktır. hücumlar. perçekç) ve samiml Bu sözlerime tanıkhk yapan ' olmayıp, Ecevit ve partisfne Kitaplar ona kaynaktır. Arkadaşı. savm Yakup Kadri Karaosmansineması, ti'atrosu kitaptır. hücuma hazır olanlann. tıücurrt oglu'nun politikada 45 vıl kitaOkuyan öğretmen zamanla bir bının 39 savfasından birkaç s > için bekledikleri anm jrelrllgine % • inandıklanndan bunu kendileri yörüngeve oturacak bu vörunge tır okuvalım: sinde bilincli ve inançlı olacak. ye ne eöre değerlendirmelerinden sEvet. daha vedi sckiz av önni at'lımlara hazırlanacaktır. «Evet baska bir şey de&ilö'ir. cesine kadar bir ak tei bile RÖPartiden uzaklaşanlann l<!İm efendimcilik«ten kurtulup vurdu zükmeven ve simdi enikonu kırve insaniannm daha lyi ysşaması lertai okuyunca. başta savın için fikirleri olacakhr. 12 Marttan laşmış şakaklan tsmet Paşanm Inönü ve birkaç kişi dışında «Sulh Konferansı» nda neter sonra görünmez bir el okuyan ay partinin fhtivacı olan kendi ken belirtiyordu. riınlann yakasını bırakmamıştır. çektiğini apaçık din«» çeki düzen verme isleminin Ö§retmenler tutuklanmış, izlen Kaldj ki. birkaç pün önce arakendilifinden eerceklestiSI kamızda geçen bir ha=biha!de banısındavız. Zira. bu sivasetçiler miş. kitaDİan almmış evi aranmıs na «Anamdan emdigim süt burden çoğu. halka bıkkmlık eeti tır. Bu el fısıltı halinde öğretmen numdan geldi» divişl de aynca lerin yasak kitanlan okuduennu, ren ve «eçimlerde «kaybettiren içime Işlemis bulunuvordu.» kişilerden baskalan deHldir. bunlann suç olduğunu yaymıştır. Evetr Agn dijları eibi bemnaArkssından s.ikâyet furyası almıs Bu bakımdan CHP*nin Uzülmesi yaz. bizler için agarmis bu badeSil sevinmesi verinde olur. yürümCş. öğretmen karakollara eö şa bakarak sayın Nadir Nadi'. CHP. aldıgı son kararla sadece türülmüş yargıç önüne çıkanlmış, nin sorulanna ben cevap verkendiliginden temizlenmemis, tutuklanmış, suçsuz görüimüş tumek istivorum: avnı samanda Ontbnüzdeki se tuklulnŞıı kaldın'mışt'r. Sözde 1972 Evet. o treni kaçırdı Fakat y\\\. Birlesmi? Milletleree kitap çimler icin de bir hamle vapbizler de. ne 1950. ne 1954. ne mıştır. Bu bakımdan. savın Ece yılı olarak kabul edümistir. de 1957... istaivnnlannda bir kez Bir Bakanl'k ki. örgütünde çalı vit ve nartisine. ulus çıkarlan icin mücadele yoltında başan Modern diş tabibliği 64 yaşında ÇOK DEĞERLt VE EHtL DtS ,JPJf tMT.FR/MİZ^ jj^E^ BİRÇOK DERDİ VAR • Öis hekiınliği yönünden yartı», yani 22 Kasım gerçekten çok önemli v e mutlu bir gün olacaktır. Bugüne önem kazandıran husus, modern ve bilimsel anlamda Diş Hekimliğinin temelinin ilk kez 22 Kasım 1908 günü atılmış' olmaadır. O zaman . Darülfunun Emini, yani bugünkfl anlamıyle Üniversite Rektörü olan operstör Cemil Topuzlu CPaşa) nun çaba , ve isteği ile bir Diş Hekimliği Okulu kurulması için bütçeye 1500 TI* ödenek konubnasının Maarifi Umumiye Nezareti (MilH Eğitim Bakanhöı) tarafından karerlaştırıldığı Tıp Faküîtesi Profesörler Kurulunun 22 Kasım 1908 tarihli toplantı tutanaklannda görülmek tedir. Devrin o zaman Maarif Nazırı ilerici atılımlarıyle ün yapmış Emrullah Efendi idi. Diş HekimliŞi Okulu bu karann verilmesinden sonra rîadırga'daki eski bir köşkte açılmış ve MüdürlüSüne Halit Şazi Bey • getiril. mistir. •, 29 Agustos 1962 .^p^ Okuyucu Mektupları 50. Yıldönümü Bayan Memür Alınacaktır BaşmüdürlüğümUz Ş. A. tşletme Müdürlügünda boş 30 adet ve ilerde boşalacak memur kadrolannın doidurulmasmı temirren 5.12.1972 glinü saat 14.00 de yapılacak sınavla yeteri kadar bayan memur alınacaktır. Aşağıdaki şartlaıa tıaız olanlann smava glrebilmeterl İçin nüfus ciizdam, diploma (asıllan ile) ve bir adet fotoğrafla birlikte engeç 4.12.1972 glinü mesal bitimlne kadar Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeld Personel Servisimize şai> sen müracaatlan ilân olunur Kemalettin TUNCEL TOrkiye t? Bankası BBlee Hukuk MUsavirli5inde Müşavir Avukat. Vefat ve Başsağlığı Uzunköprü Şubemiz Müdürü, değerli mesai arkadaşımız Kitap ve öğretmen BİR BAKANLIK Kİ. ÖRGÜTÜNDE ÇALIŞANLAR1 KANADININ ALTINA ALKASI GEREKİRKEN SUSMAYI YEĞ TUTUYOR. Okuma • yazma oranınm %50 olduğu'Tîöylenir yurdumuzda. YarKindan fazlası okuma • yaz/ ma bilmiyor. Bilen oranının •o 100 olacağı yülar, Cumhuriyetten OZCANIUHIYI kaybetmi«*olmanın fizüntüsü içindeyiz. Cenazesi 20 Kasım 1972 Pazartesi günü (dün) ikindi namazını müteakip Eyüp Camiinden kaldınlarak toprağa verilmiştir. Kederli ailesine ve mesai arkadaşlsnna başsağlığı dileriz. İSTANBUL TELEFON BAŞMÛDÜRLÜGÜ ŞARTLAR : 1 En az Ortaokul mezunu olroak. 218 yaşındaa küçük. 30 yaşmdan bUyülr olmamak. 3 Herhangl bir tahsü müessesesı ile iüşkısı olmamak. TpRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Genel Miidürlüğü (Yeni Ajans: 3532) 8315 (Basuı: 24075/8305) Şu SaVrlan gbzlerım yajararak yazıyorum. Çünku, Cumhurfyet çocuüuyun». Çünkü, o günlerin heyecanını yaşadım ve hâıa yaşıyorum . • 1973 yılı geldi, çam. 50. yüın, gününe lâyık bir şekilde kutlan o ması için bir kanun çıkacaktı, Ne oldu o kanun Günün hayhuylan arasmda unutulup eiıti mi? O günü göstennelik olarak mı kutlayacağız? Sayın Psriamenterler kendilen içın hazırladıklan kanunlan ıvedilikle 3 1 * 3 S 1 1 1 0 3 hemen çıkarıveriyorlar O beye» canı biraz da bu kanunda göster seler ne olur Her zaman olduğu gibi. yumurta kapıya geldtgi za Bu bakımdan 22 Kasım eunZ man mı? aklımu başımıza ge!eTürkiyede modern Diş Tababerl' cek. Gönlümüz gecistirmelik bir nin kuruluş günü olarak Türk 4 Ekim 1972 tarihli gazetenlrd* kutlânıaya katiyen razı değil. Dis Tabipleri Cemiyetince, kabul Dörtbaşı mamur bir kutlama ı? Personel Kanunu uygulanusınedilmiştir. Bövlelikle tıbbm çok tiyonıı. Bunun için de para 'â dan yakınıyordu biı teknik cleönemli bir bölümünö teşkil eden man. Ben de o yakınan yuzbinzımdır. di» hekimliŞi mesleSI için ülkelerden bıriyim Kimya Y MüNe oldu Istanbul Kültür Festi hendisi olarak biı iktısad) devmizde bir Dis Hekimlim Bayramı kutlama olanafrı doğmuştur. yali. Gazetelerde buna ait hiç ha let tesekkülünde çalışıyorum. Diş HekimliSinin modern bbber yok Kızüay kitaplıklarını «e Ayru fakülteden mezun, aynı bm aniadığı biçimde temell as"ziniz. Ata'mn nutkunu bulamazzamanda ise başladığımız ayru lında çok daha önce atılmıstır. sınız. Utanılacak bir durum Bu yerde çahştığımız birkaç arkada D's Hekimli5'ne ışık tutan ve ilna karşıhk vitrinlerde neler ^ok. şım Personel Kanunu uygulaKİlendiren pek çok konunun Türk lerde mevcut oldu*unu trörüvo • Kfltiama Komıtesınden rıca ede ması Ue emeklilik Intıbakındalim Sade bir dille bol miktarda benden 3 yıl öne gectiler '. ruz. S»vın hocamız Prof. Dr. Sübastırmak üzere ilgililen hemen Benim emeklilik intibakıra: j£ ' hevl Ünver'in arastırmalarmrtan harekete geçirsin. Kanun ıçm da derece, 3. kademe daha 1 R vılında Amasvali Sn4 5 Sayın Parlamenlerlerden iîgı v« buncuoSlu Hekim Serafettin Ali' Onların emeklilik intibakıı £ heyecan bekliyoruz. nin vazmı? olduöu «CerrahWei derece. Z. kademe. tihanive» adlı kitabında Diş HeSebep: Mehmet DOBAD4 VlmliSine sit önemli hiljrilere rast 1 Onlar yevmiyeli çalıjıyorlandıŞını. protezler. dis tartırlanlardı. nm temîzlenmesî ve d!s hastalıklan pihi VoT"''=nn i<sV«^;*ini S s 2 Arada 87 yıl özel sektörreniyoruz. Yine çok eski tarihde yüksek ücretlerle çalışıp r>alere kadar gidersek Uveurlann yatlarını garantiye almıs, bilâhidiş tedavis! ile uŞraştıklan Prof. re vuvaya dönmüşlerdi Reşit Pahmeti Arat'ın kitaplannŞimdi soruyonım, Anayasamn da yazılıdır. Avnca Selciıklular Mart 1972 tarihmde vatanl gö e ş i it l i k Pre"siP'erine aykın düdevrinde dis cekme ve tedavileri bu kanunun revımı yapıp, çıleli öğrelmen <ıo zaman kurulmnş olan ee«itH nıfına tekrar katıidım Milll E^i seçik adaletsizlik ne tamac dühastanflerde köcük operasvon katim Bakanlığmda atamalaı «apı zeîecek? bul edPerek eeniş uygulamalara lırken «SizJer. yeni yennıze giBütçe açıgı öne sürülerek birsahne olmuştur. din arkamzdan kadrolannız ee çolt garfp çelişkflerle doıu bu gi Acaba Türk Dlş HekimüSinin lir» demişlerdi Kadrolar gelme bi uvgulamalar ertelenırken oar bueünkü ^urumu. 64 vı] sonra sine geldi amma bu kadroJat lamenterlerin bir de emekli''k rıasıldır? ft&ünerek «övlevebiliriz sözümüı Personel Kanununda verilen bak istemelerine diyecek ki Rercekten çok rleSerli ve ehil kalmadı tsmi Saklı lan dahi geri almışu. dis JıeVimieri vetistirmisizdir Ancak genel vıırt rrohlemlçrl. Askere gitmeden önce onuncıı czel'îkle ssplıV «orunl»rımiî icinderecenin dördüncü kademesıni de Dis W«>VîmliSmin nfk eoV derahrken. 18 ayhk askerlık bizme di o1di7eunu bizp eöc time karşıhk biı kademeyl d* Gazetenizin 31.101972 tarfhll AnsdolııHs h31â tvV eok indirerek onuncu derecenin ö nflshasında fayınlanan «Bakjrçüncü kademesıni »ermışle! ti*l köy Sükran Ciftligı sokağında ru voktırr Hİ7tnpt phli«ptsİ7 kalbuki dokuzuneu dereconın Oçün kurdan geçilmiyor» baslıkh yaa faiarla vüruftilmpktpdir ? PPT> sonel Knnumj. IraTnu Vpsiminde cü kademesinde olmam gereKır ügililer tarafından tnceJenmiçtiı ealısan «lis hekimlerimİTP m»ddi. «Zuhuratbaba Mahsllesı Sükdî vSnden znrarlar Betiımişrir ran Çiftliği Sökagının ağ:7 kısEski kadro cetvelinın suretiy mmda bir miktar.su toplnnrr.ak 3> Ne vnnk frf avdtn VP oknrmıs le yeni kadro cetvelinın' sureluıi tadır Bu durum dnha evve' les bnn Visilprimİ7 hilp ııcn7'n1r v s çıkararak ilgili Bakanlıss bu di bft edilmlştiı Pek kıss biı za«ribi pvontni'nT ııŞrıına < >t be m ip lekçe ile başvurdum Alt) av eeç manda kanslize edil?rek mahkimlerp «aölıkiannı emanet ettiğı halde bir habeı çıkmadı Ba zur Snleneeektir.» " mektp<lir İsin en aci vanı \se bu kanlığın ilgili vetkflilen hıc olkonnHa ban «nnımlıılann elisBilgtlerinizi ve eazeienızd6 ya mazsa bu sütunda Eeremı açıklat'rtîigi Vavıtsızlık ve n.üsamahsyınlanmasına müsaadelerınizı rima yapmasını hpklenm dır. ca ederim Sayeılsnmla Nuri Yeğ+n Güngör SATÎROftLU Ratıf OKAT Devrlm Ortanknlu Pen fîruTürk Dis Tabipleri Belediye Basın Yayın ve Derneği 2. Başkanı) bn Öğrefrneni Elâzıg. Turizm Müdürü Y. Devlet memurlar. ayırım yapılıyor VERiLMEYEN HAKLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog