Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 22 KASIM'DA Başlıyor Gündüz ve Akşam kurslarına kayıtlar yapılmaktadır. Broşür isteylnlz. MODERN MATEMATİK KURSLARI Osmanbey, Neyic Mafiazası bitişiği İSTANBUL Telefon: 47 46 68 ÜNİVERSİTEYE GÜVEN DERSHANESİ umhuriyef Kurucusu: YUNUS NADt ÜNİVERSİTE HAZIRLIK FEN SINIFI KURSLARI MECİDİYEKÖY DERSANESİ Ders yi!ı Bcyunca Devarr eder. Sosya! Derslere yer verilir. Kervangeçmez Sok. No. 16 Mecidiyeköy Tel: 46 09 88 49. yıls sayı: 17349 Telgraf ' v e mektup »dresi: Cumhuriyet îstsnbul Postı Kutusu: Istanbul No. 248 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 21 Kasım Salı 1972 Demirel: "Kurucır Meclis söylentileri köy kahvelerine kadar yayılmıştır,, « K U R U C U M E C L İ S iddiaları ile . ilgili tartışmalar r dün de Millet Meclisi'nde devam etti CHP Genel Başkanı, Kurucu Meclis konusunda, «Ben kimsenin bilmediği bir sırrı a ç ı k l a m ı ş değilim» dedi Hükümetin görüşü açıklandı Sunay'la > Ecevit"TBMM yaşayacaktır,, Ayıp Şeyler , lyasal yaşantımıı günden ' güne öylesine kısırlaşıyor, }öylesine yozlaşıyor ki, bu yaşantıyı incelcyip değerlendirme durumunda bulunan bizler de ister istemez kısırlaşıp yozlaşmanın acısını yüreklerimizde duyuyorut. Kuçük besaplarla ana kaynaklarına sırt çeTiren, sonsuz bir öç alma hırsıyle gözleri dönmüs birtakım politikacılar ayn ayrı gruplar halinde birleşnıişler, kendilerine kalmasını özledikleri potitika arenasında tozu dumana katmaya çalışırken ynrt havasını kirletmekten başka bir sey yapmadıklarını görememektedirler. Fikirsiz saldınlar, asılsız haberler, gülünç snçlamalarla kamnoyunu kandırabileceklerini uman bu küçük grnplar, ne yazık ki basını da, radyo ve televizyon knrulnşlarını da sık sık oynnlarına alet etmeyi bafarabilmektedirler. Bu çruplardan birl geçenlerde nıüthif bir iddia ile ortaya atıldı: «Tnıva uçağını Sofya'ya kaçıranlardan falan oğlu filan, Istanbnl' da Eminönü Şubesine kayıtlı bir CHP'lidir» dedi. Haber hem gazetelerde, hem RadVoda yer aldı. Ertesi günü CHP'nin yalanlamasını hem Radvodan, hem de gazetelerdea öğrendik: Eminönü Subesinde bjı adı taşıyan CHPİi bir üye bulunmadıçını, bnnun, partiyi lekelemek için uydurulmuş bir iftira oldnğunn açıklıyordu CHP Genel Başkanlığı. Ne büyük bir tehlike atlatmış değil mi ana mubalefet partisi! Tanrı korusnn ya nçak kaçıranlardan biri gerçekten Eminönü Şubesine kayıtlı bir. üye olsaydı CHP'nin sorumluian ne kötü bir duruma düşeceklerdi! Biz bn kanıda değiliz, ve bu denli doğru yanlış kişisel suçlamalarla ülke kaderinde söz sahibi knruluşların lekelenemiyece|ine inanıyoruz. Bir an için or. taya atılan iddianın doğruluğunu varsayalım.. Diyelim ki, uçağı kaçıranlardan biri gercekfen CHP'ye kayıtlı bir üye idi. Ne çıkar'bundan? Yüzbinlerce üyesi olan bir partiye üçbeş, hatta daba fazla sayıda suç işleyebilecek adam sızmış, banun parti tüzel kişilifci, ya da parti yönetim Radrolarıyle ne ilişigi olabilir? Üye sayısını arttırmaya çalışmak her parlinin yasal hakkıdır Parti yetkili organlan, üye adaylannın törel ve kişisel.duramu hakkında elbette gerekii arastırmayı yapar. Ama on binlerce adaydan her birinin gerçek kişilifini saptamaya olanak var tnıdır? Arada bir kafa ve ruh yapısı bambaşka kimselerin şu ya da bu partiye sızmalarını kim önleyebilir. Bırakınız kafa ve ruh yapısım. genel ahlâk bakınundan pek yakışıksız politikacıların bile partilere sızdığını, zamanla parti ve devlet kuruluşlarında iistün yerlere yükseldiklerini görrrtüyor rauyuz? Geçen yıl Güney Fransa'da MHP'li bir senatörün uyuşturucn madde kaçakçılıfı yaptığı iddiasıyle Fransm polisi tarafındaıı tutuklanıp mahkemftye verildifini hep biliyoruz. Biİeyelim ki, bu senatörön swçsuz olâuğıı saptansın ve açık alınla yurda dönmesi sağlansm. • Ama kaçakçıhk iddiası doğrulanır da genatör, Marsilya'da Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezaya carptırılırsa, bundan ötürü tüm MHP'yi suçlamak kimin aklına gelir?" niyeceğiraiz; ana kaynaklanndan kopup parlamentoda yer alan küçük partilerin tutvmn yülünden siyasal yaşantımız gerçekten korkunç bir yozlaşmaya doğru sürüklenmektedir. Olağan bir seçim ortamında ba partilerin varlıklarını koruyabilmeleri olanağı yok denecek kadar zayıftır. Onun için bunların bütün çabası, yaşadığımız olağanüstü durnmu, uzayabildiği ölçüde uzatmak, o arada guçleri yeterse büyiik partilerden birini, Bzellikle CHP'yi şu ya da bu biçimde safdışı bırakarak onnn mirasına konmaktır. Ama siyasal yaşantımız günden güne yoziaşıp kisırlasacaKmış, nmnrunda mı beylerin? AML\RA, (Cumhuriyet Bürosu) • Kurucu Meclis söylentileri üze rine geçtiğimiz hafta sonunda Meclis kürsüsünde haşlayan tartışma, dün de devara etmij, parti liderleri, gündem dışı konuş i malarla görüşlerini açüdamışlardır. •: CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinin ortak grup top , lantısında iturucu Meclis söylen i tilerini ortaya atması üzerine be ' liren tepkilere gündem dışı bir j konuşmayla cevap verirken, söy ı lentüere Başbakan ile Adalet Bakanının çeşitli konuşma v e demeç lerinin yol açtığım bildirmiş, • Kim ne tehdit savunursa sa\"unsun, kim ne terfip yaparsa yaps;n, Türk demokrasisi kurtulacaktır. Millet iradesine dayanan TBM1I, ysşayacaktır» demiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) "GÜVENOYU ALMIŞ OLAN HÜKÜMET G0REV ; BAŞINDADIR^ • • > • ' • ' • : * • • > • • • • • • • . ' ; görüşen Demirel, gazetecilere: "Hükümetin kaderini kişiîer değil, Parlamento tayin eder,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gun>hurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat 18.08"de AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i Çan kaya Köşkünde kabul ederek, kendisiyle iki saate yakın görüşmüştür. Demirel, Köşk'ten aynlırken, gazetecilere,.çeşitli niemleket me seleleri üzerinde karşüıklı fikir teatisinde bulunduklannı söylemiş, bir soru üzerine de, «Hükümetin kaderini kişiler veya heyet ler tayin etmez. Hükümetlerin ayakta durmasını veya durmama sını Parlamento tayin eder» de miştir. AP Genel Başkanı, bir gazetecihin, «Hükümetin bugün görevine devam edeceği yolunda aldığı karar, sizce isabetli midir? Daha doğrusu Hükümet, AP Genel Idare Kurulu'nun kararıaı isabetli yorumlamış mıdır?» şek(Devamı Sa. i, Sü. 6 da) Türk Yugoslav görüşmelerudün Ankara'da başladı Avrupa'daki Sovyet askerî birlikleri kpımsunun da ele alındığı bildiriliyör ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yugoslavya Federal İcıa Konseyi Başkanı Cemal Biyediç ile dün sabah Ankarada yapılan res mi görüşmeler sırasmda her iki ül kenin Merkezi Avrupadan ayrıla cak Sovyet askerî birliklerinin. kendi memleketlerinin yakınlannda yeniden iislenmelerinin ya ratacağı sakmcalar üzerinde dur« dukları öğrenilmişür. Dün sabah yapılan görüşmelerde konuk Başbakan özellikle Avrupa güvenliği ve Ortadoğu soru nu üzerinde durmuştur. Öğrenildiğine göre Biyedic, Avrupa Güvenlik Konieransının bölge için çok yararlı sonuçlar verebileceği ni, ancak Avrupa ülkeleri arasmdaki ilişkileri daha gerçekçi ve iş liyebilir bir hale getirmek gerek tiğini söylemiştir Yugoslavya Başbakanı bu arada karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi üzerinde de durtnuş, Merkezi Avrupada yapılacak indirimlerden sonra Sovyet birliklerinin ,kendi ülkesine yakın bölgelerde üslenmesi halinde bunun Yugoslavya için sakınca yaratabileceğini belirürm tir. Türk tarafı da aynı konuyu ele almış. ve aynı sakıncanın Tür fciye için de mevcut olduğunu bil dirmiştir. Yugoslavya Başbakaru Ortadoğu'dan söz ederken bunun Akdeni? ülkeleri ve özellikle kendi sa vunmaları bakımından Yugoslav ya'yı ilgilendiren kısımları üzerinde durmuş ve Oftadoguda sü rekji barısın bir an önce gerçekle? tirilmesinin Akdeniz ülkeleri için (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Bakanlar Kurulunun önceki akşam yapılan toplantısı ile ilgili olarak Hükümet Sözcüsü ve Devlet Bakanı Ismail Arar tarafından dün yapılan açıklamada «Kısa bir stire önce MiHet Meclisînden güven oyu almış olan hükümet bugün de fiilen ve hukuken i> başmdadır» denllmiştir. • . Başbakanlık Basın Merkezi aracıhğıyle yapılan açıklama şöylcdir: «CHP Parti MecUsinin. partili Bakanlan hükümetten çekmesine ilişkin'4 Kasım 1972 günlü kararı üzerine sayın Baçbakanın sayın Cunvhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu. ve Millet MeAsi Baçkanlan, Bakanlannı çekme karan • alan parti dışındatfi partilerin Genel Başkanları ile temas ve istişarelerde bulundufu hatırlardadır. Değerlendirme Bakanlar Kurulunun 19 Ka«ım Pazar günü yapılan toplantısmda bu temas ve istişarelerin sonuçlarınm, siyasi partilerin yetkili organlannın bu konuda aldıkları kararlann ve kamu oyuna duvurulan eŞilimlerinin genel bir değerlendirilme«i yapılmıştır. Bakanlar Kunılu bu değerlendirmeyi yaparken memleketimizin içinde bulundugu şart!arı da her yönü île Rözönünde tutmuş ve tam bir görüş birliği içinde varılan sonucu kamuoyuna duyurmayı uygun bulmuş tür: fî) Kısa bir süre önce Millet Meclisinden güven oyu almış hükümet bugün de fiilen ve rmkuken işbaşındadır. (2) Hükümet her türlü ve bölücü akımlar ve anarşi ile miicadele, çeşitli alanlardaki reform ları gerçekleştirme. Anayasa'da lüzumlu değişiklikleri' yapma, (Devamı Şa. 7. Sü. 7 de) Melerîv"' Üstüııdağ: «Hükümetin amacı, reformları belli çıkar çevreleri hesabına '.•'>*; * H nyutmak» \ ANKARA, (Cumhuriyet Bürogu). CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Emirdağ CHP llçe Kongresinde bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardım cısı Mustafa, Üstündağ, Melen Hükümetini «Reformları belli çıkar çevrelerinin hesabına uyutmaila» suçlamıştır. Üstündağ yaptığı konuşmarta CHP'nin Melen Hükümetine neden üye verdiğini ve bundan ne den vazgeçtiğini açıklanfış ve bzet le şunları söylemiştir: «Partilerüstü bir hükümetin görevi. özellikle yönetime katıîan partilerin temel ükeleri arasmda bir denge sağlamaya çalışarak partilerüstü niteliğini korutrası (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Gürler ile gÖrÜŞtÜ; ..;?;;• ioten bazı okullar tatil edildlbir oğrena oldu 9, SıRAYLA YATAGA DÜŞTÜLER Bir aydan beri sâlgın halinde cüren grip, özellikle küçük çp< cuklarla yaşlılarda, daha agır seyretmektedir. Fotografta; Bay ram'dan bu yana sırayla vataça düsen 10 kisilik özkaranfil ailesinden 3. sınıf öfırncisi Sevinç, evierinde görülüyor. I ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Ferit Melen ile Genelkurraay Başkanı Orgenera) Faruk Gürler arasmda dün sabah Başbakanlıkta yarım saate yakın siiren bir Rörüsme vapılmıştır Görüşmeden .sonra Orgeneral Gürler, «Biliyorsunuz, Italya'cîa 7. Güney Cephesi NATO Topla^ntısına gittik. Bu konferansta gürüşülen konular hakkında kendisine malumat arzettim» demiştir. İDAM1 tSTENEN KÜRKÇÜ'NVN SORGUSU YAPILDI ANKARA T. C. Anayasasının tamamını veya bir kısmını tağyir, tebdil ve ilgaya teşebtoüs ve kanunla kurulmuş T B. M.M.'nin görevini yapmaya cebren mâni olmaya teşebbüs iddiasıyle Sıkıyönetim 1 Numaralı Mahkemesinde yargılanan Ertuğrul Kürkçü ve üç arkadaşı hakkında Askerî Savcı Hâkim Vüzbâşı Al] Üner. ölüm cezası verilmesinl istemistir. Tuğgeneral Ali Elverdi'nın başiunlığında, Duruşma Hâkimi Yarbay Mehmet Turan ve Uye Hâkim Yüzbaşı Selçuk Erim'den laırulu mahkeme neyeti. dünkü duruşmada, Askerî Savcıya tddianamesini okuınak; üzere söz verdiği sırada, sanık avukatlarından Nevzat Helvacı, usül hakkında konuşacağını beürtereK söyle demişör: (Devamı Sa. f, Sü. 6 da) (CUlMHtRtYET HABKR MERKEZİ) Hergün biraz daha yaygmlaşan gripe yakalanan Rami Ortaokulu. ikinci sınıf öğrencilerinden Hatice Silal, balumsızlıktan hastalığın zatülcempe dönüşmesi üzerine blmüştur. Grip yüzünaen Diy&rbakır ile Adıyaman'ın mer kezindeki ilk ve orta dereceli okullar, Bursa'da ise Kız Öğretmen Okulu birer hafta tatil edilmiştir. Viranşehirde ise, 8 bin kişi gripten yatmaktadır. Son günlerde Istanbul'da salgın halini alan gripe yakalanan Rami Ortaokulu ikinci sınıf ögrencilerinden Hatice Silal, bakımsızlıktan hastalığın zatüîcem i pe dönüşmesi üzerine öinıüştür. Sınıfmın en çalışkan öğrencisi • olan Hatice Silal'm ölümü üzerine, tüm okul dezenfekte edilmiştir. «Yeraltı kaynaklart sayesinde kalkınmayı kolaylıkla başarırsınız» Amerikan thracattthalât Bankasmın bir süre önce yurdumuza gelen Genel Başkanı Henry Kearns, dün Istanbul'da Türk ve Amerikalı iş adamlan şere(Devamı Sa. 7. Sü. S de) 943 gündüzcü öğrenciden 275'inin hasfa oldugu için okula gelmedıkleri saptanmıştır. Bu arada SSK Hastanelerine gripal vakalardan ba^vuran hasta sayısinda ise, daha önceki aylara oian'.a ortalama olarak >üzde 50 nadar bir artış görülmüştür. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Brandt'ın zaferi olumlu karşılandı • Hıristiyan Demokratlar ELE GEÇÎRİLEN TARtHl EŞÎALARDAN BİR KISM1 % 50 arttı «Sanayi Haftası» «Sanayi Haftası» dün başlamış. «1972 Türkiye Sanayi Kong resi» de Ankara'da açilmıştır. Fotofrafta: Beyin göçü sorununa çözüm bnlunmasi» önerilen toplantıda Sanayi Ba^anı Erez, konuşurken... [Bu konudaki aynntıli h»berimiz, 5. Sayfaıjadır.] NADtR NADİ Diğer ilkokul, ortaokul ve li ı 18 sandalye kaybettL selerdeki öğrencilerin yüzde 35' inın öğretmenlerin ise yüzde 45' inin gripten yatması yüzünden, BONN Batı Almanya'da önpek çok okulda dersler boş geçceki gün yapılan genel seçimlermektedir. Sadece Taşlıtarlr/daki de Hıristjyan Demokrat Partiye Plçvne Ortaokuluna devam eoen karşı büyük bir zafer kazanan Başbakan Willy Brandt'ın Sosyal Demokrat Hür Demokrat koalis yon hükümetinin, yeni parlamentoda 48 sandalyelik bir çoğunluğu garantilediği kesinleşmiş tir. Resmen açıklanan seçira sonuçlarına göre, Sosyal Demokratlar genel oyun yüzde 45.9'unu alarak Bundestag'da (Temsilciler Meclisi) 230 sandalye elde etmislerdir. Sosyal Demokratların koalisyon ortağı olan Hür Demokrat Parti ise oylann yüzde 8.4'ünü ATİNA Atina'da 1967 Nisa toplamı; ve 42 miUetveküliği kanındaki askeri hükümet darbezanmıştır. Rainer Barzel'in baş sinden bu yana ilk öğrenci göskanlığındaki Hıristiyan Demokrat terileri dün yapılmıştır. ÖzellikParti ise genel oyun yüzde 44.8'ini le Hukuk Pakültesi ve Politektoplamış ve Bundestag'da 224 üye nik okulunda meydana gelen gös lik elde etmiştir. Bu seçbnlerde teriler sırasında otuz kadar öğSosyal Demokratlar 6 yeni üye • renci tutuklanmıştır. lik, Hür Demokratlar da 12 yeni Öğrenci seçimleri sırasmda orüyelik kazanmışlar, Hıristiyan taya çıkan bu gösterilerde öğDemokratlar ise eski parlamento ] renciler, <:Biz, esir değiliz!» didaki sandalyelerinden 18'ini kayye bağırmışlar ve oyların sabetmişlerdir. jnnunın resmen atanan kimselerce değil, adaylarm temsilcileri Batı Alman genel s«;imleruıin önünde yapı!masını istemişleren büyük öfcelliği, halkın a{irı uc I dir. Sabah başlayan gösteriler larda yer alan siyasî partileri tas üzerine polis. Hukuk FakUltesifiye etmesi olmuç. bunun tonu(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) 1 (Devanu Sa. 1, Sü. 8 de) BİR MİLYON LIRALIK TARIHI , » EŞYA ELE GEÇIR1LDI Kapalıçarşı'da halıcıhk yapan Muzaffer Kent, 1 milyon lira değerinde olduğu sanılan tarihi eser lerle yakalanmış ve Mali Polis ta rafından gözaltına alınmıştır Anadolunun muhtelif yerlerinde yapılan kazılardan toplanmış olduğu sanılan çok sayıdaki bronz ve taş heykeller ile altın, gümüş ve bakır paraların bazılannın, sahte olduğu anlaşılmıstır Roma, Yunan, Bizans v e tslâm uygarhklarına ait olduğu açıklanan es ki eşyalar, Arkeolojil M3zesi Ugililerine teslim edilmiştir. Bir ihbar üzerine yakalandığını belirten Muzaffer Kent. mesleğı dolayısiyle bu eşyaları satın al ma imkânına şahip olduğunu, böyle şeylere öael merakı Olduğu için bunları satın aldığınj söylenıiş, «Eşyalatın bazılannın sahte olduğunu bilmiyordum. Hepsinin toplamı ise söylendiği gibi 1 mil yon değil, aşağı yukan 250 bin li ra civarındadır» demiştir. Yılmazhn idam cezası dosyası 1 Hühümetce geri alındı ANKARA îdama mahkum • edilen Ziya Yılmaz'ın bu cezasının yerine getirilmesine ilişkin dosya, Başbakanhkça geri alınmış tır. Millet Meclisi*nin dünkü topîan tısında. Başbakanhğın bu konudaki tezkeresi okunmuş ve gündemde bulunan Ziya Yılmaz'ın dosyasının geri verilmesi, oylanarak kabul edilmiştir. Başbakan lik ' tezkeresinde, Adalet Bakanlığıriın talebi üzerine Yılmaz'ın idamına ilişkin dosyanın geri ıs tendiğj belirtilmiştir.. Atina'da 1967'den bn yana öğrenciler ilk kez gösteri yaptılar ÖGRETMEN OLDUĞUNU SÖYLEYEN 28 YAŞINDAKİ, TABANCALI İZZET ÇETİN, YAKALANDIKTAN SONRA. (Fotoğraf: a a) Romanya uçağına binen bir gencin üzerinde tabanca bulundu Romanya HavayoHarına (TAROM) ait Beyrut Istanbul Bükreş seferini yapan uçakta dün, tabancalı biri yakalanmıştır Saat 17.30 sırdlarında Beyrut'tan gelen uçak. transit yolculannı indirmiş, Bükreş'e kalkış için hazırlanırken, şüpheli biri, ilgililerin dikkatini çekmiştir. Durumun, Havaalanı Emniyet Âmirliğine bildirilmesi üzerine uçaga giren polisler, şüpheli gencin üzerınde yaptıkları aramada, İtalyan tipi bir tabanca ile iki mermi bulmuslardır. Adinm lzzet Çetin olcluğunu, öğretmenlik yaptığını söyleyen 28 yaşındaki sanık, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne geflHlmiştir. Soruşturma, sürdürülmektedir. Parlamento üyelerine başvu.ulmuştu.. Öte yandan. Ziya Yılmaz'ın idam cezasının müebbet ağır hap se çevrilmesi için avukatlan par lamenterlere^ birer mektnp göndermişlerdir. Yılmaz'ın avukatlan; Nebil Varuy. Faik Muzaffer Amaç ve Necdet Sağır. parlamenterlere gönderdikleri mektuplarda; Yılmaz'a isnat olan suçu ve verilen cezayı uzun uzun anlatmış. sonun da ölüm eezasınm müebbet ağır hapse çevrilmesini ve bu yönde oy kullpnmaîarını istemişlerdir. Eski eşini öldürdü Kadıköy Hasanpaşa Karakolun da görevli bekçibaşı Mehmet Eroğlu, iki ay örtce ayrildığı kansı Fatma Eroğlu'nu, dün beylik tabancaslyle öldürmüştür. Sarak, yakalanmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog