Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

İNGİLİZCETÜRKÇE SÖZLÜĞÜ GÖNDEM | ALAYLIOĞLU Yaytmlayan: GOVEN BASIM ve YAYINEVİ Toptan Satış Yerlerı: Oeak Kitap Oağitım v* BATEŞ İstanbul . ^ OKUL Ş f Ş CEM YAYINEVİ sunar Nobel 1972 HEINRICH BOLL ' un EN GÜZEL RÜ.MAN1 Kuructısu: TUNTJS NADİ VE O HİÇ BtR ŞEY DEMEDt 20 Kasım Pazartesi 1972 CEM TurkçeM Behçet Necatıgıl VAYINKNİ. CaJJaloçlu tstanbnl 49. yıl, sayi: 17348 Telfâf v« mektup adresı Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 T e^l c f o n I a r : 22 42 90 "TÜRK , , r YONETİM KURULU BİLDİRİ YAYIMLADI Ecevit: CHP'nin EKONÖMtSİNl aşırı HIZLI BİR sola ENFLASYONDAN kayacağı KORUMAK SON kaygısı DERECE GÜÇ,, «MECLİS KÜRSÜSÜ, HALKIN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YOLUNDAKİ ÇAUSMALAR YERİNE AGIR SUÇLAMALARA SAHNE OLMAKTAD1R» «EKONOMİK DURUM VE FİYAT ARTIŞLARI ILE İLGİLİ RESMÎ BEYANLAR1N, GERÇEKLERİ AKSETTİRMEDİĞ1 T E S B İ T EDİLMİŞTİR» I İSTANBUL SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN ÇALIŞMA RAPORUNDA GÜVENİLİR VE UCUZ KREDİ KAYNAĞI BULUNAMAMASI D A ELEŞTİRİLDİ istanbul Sanayi Odası Yonetım Kunılu farafından Oda uyelerme dağıtılan Çalışma Raporunda, • Hukumetçe ele ahnması gerekh en onemlı konunun ulkeyı yenı bır enflasvon badıresınden korumak olduğu» one surulmuştur. Raporda îyrıca, 1972 yılı başffida siddetle hıssedılen hammadde sıkıntısınm henuz tumuyle gı denlemedığı belırtümıştır. Raporun ekonomık gelışme bolumunde 1872 yılı sonunda Gayrı Safı MıUÎ Hasılanm (GSMH) yuzde 8 artış gostermesı bekiendıgıne ışaretle, «Bu gelışım ıçınae sanayıdekı buyume herhal oe yuzde lfl'un uzerıne çrkacaktır. Sanayun mılli gelırde bugunden payı yüzde 23'u bulmuştur. Orlük Pazar hedeflerıyle duzenlenen yenı planımızın uzun vadeh perspektıfınâe yaru 1995 de bu oran sanayi lehıne >uzde 40 olarak saptanmaktadır. denılmışur Yonetım Kurulu raporunda ayrıca, yatırnn teşvıklerınin ye'ersızlığinden yakınılmış 1972 yılı •>nae yatırım ındınmleçı dı^ırnıa hıçbır.teşvık getırmedığı soylenmiştır Bu konuva raporda sov le uevam edıbnıştır «I^evlet, duzenı koyup Rın'rol ı ı.me yerıne, mudstit'e«ı /e kt. u d faalıyetlerın he: rWında rr>u t^ıebbısı vesayet atınaa tutma aliikanlığına hâla son verw*«ı Yatırım koşullaruid ne»eden oaknrsak bakalım, orugı oLnak'a bj'unduğumuz tjpıu.oktak otanaklara yaklaşan, ışleven ve ıstıkrarh bır mekanızma bulamamaktayız.» • . . '» v TÜRK ÎŞ, PARTİLERIN TUTUMUNU KINADI lan bazı pollt^kacıların davranışları ibretle izlenmektedır» denılen bıldinde, TurtkI? 9 GeçH Kurulunun 7 Mayıs'ta tzmir'de toplanacağı da açıklanmakin, YoneUm Kurulunun çeşıtli çalışma \e yurt sorunları hakkıncfaki gorüfu »oyle sıralanmaktadır: yersizdir ANKARA (Cnmhnrivet Bürosn) Turk lş Yonetım Kurulu, Uç gun suren tpplantısından sonra dun bır bıldıri yayımlamıs, polıtıfcacıların Meclıs kursusunu halkın mutluluğunu sağlama yglunda kullanmadıklarıoı one su rerek, bu tutumu bir «sorumsuzluk orneğı» olarak nıtelemıstır. «Işçı haklannda kısıntı yapilmasını sağlama ozlemı Içınde bulunan çıkar çevrelerı ve bunların sojculuğunu yapmakta o! l Demokrasi «(T5 Turk ı«çı hareketi, dembk rası>ı daima vazgeçılmez bır rejim oiarak savmıs ^a tek ve temel sartını bu rejımın surmesınde bulmuştur Turk sendıkacıllğı, gasımızın halk.n mutluluğunu hedef aUn üerı demokrasi an!a>ışının butun koşullarıvle yurdumuzda yerleşıp uygulanmasını, ulkenın çağda; ujgarlık duzevine ulaşmasınm başlıca volu savmaktadır Bu ınsncın ışığı altında po!ı lik gelışmelerı goîden gecıren Turk Iş Yonetım Kurulu sı\a «al pa>tıli"r!mi7in halkın mutlu "Hükümet, AP'nin Partilerustü Hükümet görüşünü luğunu sağlam»' yohırtda çalısmak yerıne, kıslr ve dnlamsız bır çekışme ıçme suVuklencfıkıe rını umıt kınct blr gelışme olarak nıtelemıstır Snasal Hayatın vazKeçılmez unsurlan olan partilerımız bu nıtehkJen dolayısıvle ulkemız ve yurttaşlanmıza karçı agıı bır sorumluluk taşımaktadırlar De mokratık duzeo ıçınde her $y*sal partı gorüş ve inançlarım kamuovuna duyurraaK ve benım setmeve çalışnıak nakkına sahıp tir Ne var ki sıvasa) partjleri mu son zamanl&rda bu rıakkı bırbırlerıru suçlama Kampanya sı baline çevırmişleı ve giderek yoğunlaşan suçlamalar parlamentornuzun da başlıca konusu halme gelmlştir Mecüs kür^usu, halkın mutluluğunu saStama volunda calıştnalar vertne, en ağır suçlamalara sahne plmakta dır Bir yandan «Bırlik ve beraberlık» nutukları venlırken obur yandan da tıalkı kampla(Uevamı s a 3 s u 4 dr) hatırlamalı,, • AP GENEL ÎDARE KURHLU BtLDtRtSININ YETERİNCE AÇIK OLDUÖU BEÜRTİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosn) AP Genel Idare Knrulunun, hukumetın durumu tle ılgıli kararı, hükümet uyeleri arasında yetennce açık bulunmazken, partı vetkılilerı, Genel İdare Ku rulu karannın «musbet bır ce vap» nıtelığînı taşıdığını soylemışlerdır Bır AP >etkilısi, bu komıda, «AP'nin Ruven ovlaması sırasında, hukumet programı üzerındekı gorüş ve eleştırıler na zara alınırsa, gorültlr ki bu ce\ap, musbet bır cevaptır» deroıs tır Aynı yetkıli, hükümet programı uzerındekı gorıişmeler sırasında AFnın, «Partilerustü hüktımet» formürU fcarsısınrteki goruş'ertni butun açıklıgı ile or i taya kovduğunu hatırlatmıs ve (Devamı Sa. 7, Su. 1 de/ TİS Başkanı Sendıkaları demokrasi gereklerini korumak „ İÇİn ••;:;. V; ; 'V : ; Katılma oranı yüksek oldu Seçim mücadelesi Hıristiyan Demokratlarla, Sosyal Dptnokratlar arasında geçti ANKARA CHP Genel Baskanı Bulent Ecevit, dun verdiği b'r demeçte son gunlerdç partıtl hakkında vapılan eleşttrllerı cevapiandtrmış. «CHP'nın asırı sol akımlann moda olduğu MIlarrfa bıle bu noktanın ote«ınde sola gitmediğınt ve bundan sonra da gıtmıveceSml* soylemiçtır Kcevıt, «7 Gun» rfergısınm bu hafta vaMmlanacak savısında veralan demecinde önumu?deki seçımlerden once bazı reformların vapılabılecefiını ancak bır koalı^von huknmetı kurulması halınde Sunların daha kolav eer çekle«tırıler»>fiını öne «urmuştur. CHP Gene! Bajkanı normal demokratık ortamâ donuş hakkınrla şunlan sovlemıstir • cÖ7elllkle şunu samimS blr ınancım olarak belirtevıın kı, Turk Ordu'unun asla demokrasıyi «ona erriırmek gıbi blr amacı olmadıgf ve bu vondekı amaçları benımsemıveceği kanı» sındavım Yalnıı *or> eCnlerd»1 değıl, bundan avlarca once de normal demokratık sıvasa! ortamda ken dılprı fçın herhsnei bır san« gör» meyen hs?ı «ıv*«et cevrelerinın (Devamı Sa. 7 Sü I de) Kredi kaynağı yok Raporun «fmansman» konulu bolümıinde de aslında teşvık po lıtıkası olması gereken kredı ve fınansman sorununun vatırımlan olumsuz yonde etkıleyen ve (Devamı S». 7. Sü. 5 de) güçbirliği yapmaya . çağırdı CHP Oen^l " Baâkanllğı uçak kaçıran korsanlardan bfrinm CHP'li olduğu iddıasını yalanladı.. Gümrüklerde bekleyen mallar süratle tasf iye edilecek ANKARA Gumruk ve Tekel Bakanı Haydar Ozalp, yenı Gum ruk Kanununun 1 Şubat 1973 tarıhınde yururlüğe gıreceğin! bu nedenle gumruk kapılan ve gırış çıkiflarla ılgıli olarak yenı kolaylıklar getırecek tedbırlenn alınacağını bıldırmıştır Bakan Ozalp. bu konuda ?u açıklamayı yapmıştır <Kanunun altmcı maddesme go re, yolcu beraberı v> posta yolu ıle gelen gavri tıcari mahıyettekı es^aya tek \e paktu tarıfe uygulanması hukum altına alınmış olmakla beraber. 1 Şubat 1973 tanhıne kadar bugunku gomlen guçluklerı ortadan ka'dırmak ıçın rad\o, te\p ve pı kap gıbi eşyadan, onceden tespıt edilecek kıymet uzerınden vergı ahnması joluna gıdılecek tır. Yurt dışında rauhtelıf sebeplerle bulunup da Turkıye'ye geçı cı bir sure ıçın gelen ve bu husus pasaportlarından bellı olan yolcuların, tekrar yurt dışma çıkarmak üzere getırdıklen radyo, teyp ve pikapın muayjen şart lar dahüınde pasaportlarına >an larak beraberlerıne verılmesı uygun gorulmuştur (Devamı Sa. 7. Su 5 de; Seçilirse Utifa edeceğini söyleyen Bölükbaşu tekrar MP Genel Başkanlığina getirildi AVKARA. (Cumhuri>et BÜTOSUÜ RÎP Genel Baskanı OTOian B6lukbaşı «Seçılırsem, istifa şderırı demesıne raSmen veniden Genel Başkanlıgs eetınlmiştır. Bırçok rtelegenın zaman za man aSladıgı gorulen konuşması sıra«ınd8 Bölükbaşı, 17 yıldıı partlye hlzmet ettıjım »rtılt enerjlsınln tukendlJHnı. €gemı a< lani gıbt Uder» olmak ıstemedı S1r>ı «Bvlemis «tki «dım «tacak halı olmadığını» belirterek, cKaderın bu hale getırdlğl bır şahsın Genel Başkanlığı uzerıne (Devamı Sa 7 Sü î de) OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Bfttı Almama Basbakanı Willy Brandt, >anında Norveç asıUı ANKARA,'(Cumhuriyet Bürosu) 4 karuı Ruth olduğu halde oyunu kullamrken.. • , Turkıye Toprak Su ve Tarım Işçılen Sendıkası (TÎS) Genel Başkanı Mahmut Gündüzbey, dun bır demeç vererek, sen d^kalan, demokrasınin tüm gerekleriyle kurulup kollanması konusunda giiçbırlıglne çagırmış tır Demecinde, son siyasal gelısmelere de değınen ve hükümetın ızledığı polıükayı yeren Gün duzbey, özetle sunları sdylemistır. • Bugun Ulkemız ve ulusumuz, her zamankınden daha zor koMEHMET BARLAS yazıyor şullar altında bulunmakta, demokratık anlayış süreklı olarak gerı çeltılmekte, demokrasımızın geleceğını tehlıkelere sokaBONN Pederal Almanya da lığı ve onemlı bazı komısvonla cak nıtelıkte oyunlar oynanmakone alınarak yapılan seçımlerden rın baskanlıklarım da kazanmış tadır. 12 Mart MuhUrasımn meş elde edılen ilk sonuçlann Başbulunmaktadırlar Yenı Alman rulugunu, giderek gaynmeşru bakan Wılly Brandt'ın zafennı Parlamentosu 14 Aralık tanhıne bır nıtelıge burundünnete çalısaptamasından sonra, durum Hı kadar goreve başlayacaktır. (Devamı Sa. 7. Sü. * de) nstıvan Demokrat Partı Lıderı Barzel başarı diledi Dr Rainer Barzel ıçın buyük bır gerıleme olarak nıtelendırılmışFederal Almanj a da seçmen tır. Havanın karlı ve soğuk ollerın ovlannı kullanmasındaT ve masına rağrnen, seçıme katılma saat 17'de saadıkların kapanma oraru \uzde 90'dır sından sonrakı ılk sonuçlar, ıkSeçımlerin ılk sonuçlanna gotıdardakı Sosjal Demokratların re, Sosyal Demokratlar, Federal ve koalısyon ortaklar» olan Hür Alman Cumhurh etının kurulus Demokratlann oyların çoğunluyılı olan 1949'dan bu yana Parğunu aldıklarını ortaya kovmuş lamentodakı en bmTik zaferlennı. tur Bu arada, muhalefeHekı Hıbu zamandan ben en çok sanrıstıvan Demokrat Partmın Lidaljejı elde ederek kazanmış bu den \e Başbakan Brandt ın hınmaktadırlar rakıbı Rainer Barzel saat 21 15 1971 >ılı Nobel Barış Odulumı sıralarında Brandt'a yolladığı bır ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) kazanan Brandt'ın So«jal Demok telgraf ıle kendısıni kutlamıştır. Yugoslav\a Başbakanı Cemal ratlann zafen, kendısının Doğu Barzel telgrafında Brandfa, «Fe ANKARA (Cumhurivft BürosuJ Bloku ıle vakınlaşma politıkasın deral Almanya'nın geleceğı ıçın Bıjedıç. beraberınde esı Razıye Turkne Zıraat üdalan taradakı en büyuk yardımcısı olan başarılı çalısmalar» dıledığıni Bıyedıç. Makedonja tcra Konfından hazırlanan bır raporda Dışışlen Bakanı Walter Schell'ın sövlemıştır Barzel «Sonuç açık. seyı Baçkanı Dr Ksente Bogoev behrtıldığıne eöre odun tükeHür Demokratlanyle bırlıkte KlSeçımlen otekiler kazandı Mu ve 8 uyeden kurulu bır heyet ol tımınde Latın Amsrıka ve Alman Parlamentosundakı 496 san cadele\e Parlamentoda muhale duğu halde. Başbakan Ferıt Merıka uFkelerınder sonra üçüncu dalyeden 272'sını şımdıden elde fet sıralarında devam edecegız» len'ın resmi konuğu olarak Angelmektevlz Raporda odun rükara'va gelımştır Yugoslavya Baş ettıklerınl gosterecek nıtelıktedemış, partlsının yonetim kuru ketımının bövle devam etmesı bakanı ve berabenndekı heyet dır Sosyal Demokratlar yıne ilk lunun seçım sonuçlarından geve üretımln arttınlmaması naÇarşamba günu Istanbul'a gelekez, Meclıs (Bundestağ) Ba^kanrekiı sonuçları çıkarmak içm lınde 1982 yılında 11 Din 452 cek Cuma gunü Turkıye'den aybugun toplanacağraı belirtmış(Devamı Sa 7 Su 3 de) rılacaktır | tır (Devamı Sa. 7 Sü. 4 de) ALMANLAR BRANDT ISEÇTI Yu^oslavya Başbakanı Cemal Biyediç x\nkara'da törenle karşılandı Mahalefet Lıderı Dr. Rai ner Barzel, Paderbonr keıı tinde o.Tunu kullandıktan sonra etrafını gulerek selâmlıvor . , , • ı «tkiküçük partinin ortak saldırı knmpanyası Türk siyasal hayatı için hir lekedir» ANKARA, (Cumhunvet Bürosn) *CHP Genel Başkan lığı dun bır açiKlama vanarrtk bir süre tınce Sofya ya kaçınlan «Truva» ııçiğındatn naıa Korsanlarından bınnm CHP Uyes) olduğu yolun'ia CP taralınrtan fine sürülen ıdj'alann asılsız olduğunu bıldlrmıştır Bilındığl gıbı, CP BaşkanııS Dıvanı son yayımla'iıgı bıldırisınde Truva uçağını Sofyaja kaçıren hava korsanlarından birının CHP istanbul Emınönü Gençlılc Koluna kkjıtlı üye olduğunu ıddıa etmiştı CHP Geneı BasKanliîn tarafından vapılan açıklamada Emncnü Ilçesı yetkılılerinın Merkez Yonetım Kurulu üyesı tkl milJetvekılı ıle bırlıkte nnterden tastık lı Uye ıcavıt dpttj>rlprmı tnceledik len belırtılmpkte ooylfce 'ddıanır asılsız olduğunun ortays çıktıgı ıfade edıl&reü «CHP tstdr.bul II Orgutn hu ıftırs ifBr^ıcırKİ» üanuni vollara başvuracağını CHP Genel Brtşkanlıgına Dildırrnıştır» denılmıştır (üevamt >a ! s 6 t de) Eski Başkan Peroria Arjantin'de görülmemiş sevgi I YAKACAK ODVN TÜKETlMl^DE TÜRKtYE uçvıscv •• •• •• gösteri/eri yapılıyor (DIS HABERLER SERVlSİı BLENOS AİRES Onyedı y. lık surgunden sonra ulkesıne do nen eskı Arjantın dıktatoru Ju an Peron'un Buenos Aıres te kai dığı vıllanın onunde toplanan oı bınlerce Peron'cu, trampetler ç> larak ve bağırarak eskı Cumhur başkanma buyuk sevgı gosten [ lerınde bulunmuşlardır. Vülâ çevrelerinden askeri bir liklerın çekılmesmden sonra tor lanan kalabalığın sayısı an«ızı artmış ve tahmınen 50 bıne >ak lasmıştır 77 jaşındaki eski dıktatör Pt ron. çoğu genç olan taraftarların ıkı kez balkondan gorjnmus «ve onları selâmlamıstır Peron. vıl lânın balkonuna çıktığında taraftarlanna «Sâkın olun sımdı ıstırahat edeceğım» demıştır Peron ile birlıkte Anantm'e Kelen 39 yaşmdaki üeuncıi eşi tssbel de taraftarları balkondan selâmlamıstır MELEN I\ DEIV1ECİ: Avrupa nereye, biz nereye? Oy dağıhmı 111.ve112.DÖNEM YEDEKSUBAYLAR, ERKEN TERHİS EDİLECEK ANKARA. (Cnmhuriyet Bnrocu) 111 ve 112 dönem yedeksubaylann tasarruf nedeniyle bır süre once terhıs edılmelerivle ılğill olarak Genelkurmay Başkanlığı ılgllı daıresınde yapılan çalışmalar sürdurülmektedır (Devamı »a. 7. Sü. 1 de)< bir dönemın ortaya koyduğu olumsuz $«^ lişmelerle hasta haiıne gelen Türk demokrasisinin, jeniden sağlıklı bir çalışma düze yine çıkarüması, ortak bir ıstek gibi gorunmektedir. Bugunfln en hararetlı siyasal tartışma konuları olan seçımler, sivasal parti iktidarlan, reform ihtiyacına çözümier bulan parlanmento gibı temel meseleterde, karşı çıkanlara pek rastlanmamaktadır. Biılent Ecevıt'ın «Kurucu Meclts Uyeliğı v?rt edenler var» snzlerinin yarattıjı f tepkıleri de, herkesin, askıvs alınmı^ demokrasıyi kusurlarmdan annmış olarak veniden siyasal hayata eçemen kılmak ıstedıği şekunde yorumlamak mumkıindür. Parlamentonun hııyuk çoğunluğunu teskıl eden AP \e, CHP'nın, bır an önce partiler iktldarına dönülmesini ıstemelen de. ı.ormal demokratık hayatın kısa surede sağlaaacağı umıdinı canlandırmaktadır. Asıl mesele ve bngiınkfi bunalımın temel nedeni, hiç kuçhrusuz, demokrasinin biçımsel s*reklenni verine getirmek deçiî dir. Seçünler yapılacak, oylar veriİPcek ve yeni oranları ile sıvasal partıler parlamentoya geleceklerdir. Fakat şu soru önemini yine üste çıkaracaktv: «Bu parlamento, devamlı bır hareket ve gelışme ıhtiyacı içinde kıvTanan Turk toplumunun isteklennl goren, anlayan ve hızla y»rin« getırec bır siyasal partıler forumu mu olacaktır; yoksa, ylne 27 yıldır llencı Demokratlk gUçleri buzursuz bırakan tutumunu mu konıyacastar?» #•• (Devamı Sa. 7 Sü. 6 da) Elektronık beyınler aracılıgıvle yapılan oy ayrımına gore, oy ve sandalve dağılımı şoyledir: Sosjal Demokratlar Oyların yuzde 46,2'si; 231 sandalve Hur Demokratlar Oyların >üzde 8,3'u; 41 sandalye, Hıristiyan Demokratlar ile Bav yera Kolu Oyların yuzde 33,7 sı, 224 sandalye Dığer partıler gerekli çogunluğu sağlayamadiklarından Par lamentoya gırememışlerdır Seçım sonuçlannı Sosyal Demokrat Partı Merkezinde izleven Wılly Brandt, ortak başarıva kat kılarmdan dolayı çalışma arkadaş lanna tesekkür etmiî, «Yann veru bır gun doğacak» dfmıştır (Devamı Sa. 7 >u b d ) "Reform lar oîmazsa huzurlu bir seçim güçleşirtf İZMİR B^sbakan Melen, lzmırdc yayımlanan naftdlık bır dergıve verdıgı ozel demecinde «Seçımlerin zamanırtda japılabılmesı ıçın reformlarm gerçekleştırılmesı şarttır» demıstır Melen özel demecinde hukurıet ıle bazı pdr,tıler arasındakı fatkh goruşlere rieğlnerek «belametlı bır seçıme gıdişte da farklı gonşler var Hukumet olarak reformların gprçeklesmesini şart goruvoruz Bunlar olmadan huzurlu bır seçım guçlesir» demıştir Melen. hukumetın olaganu«1ü Sdrtlarla kuruldııguna rteğınerek (Devamı Sa. 7. Sü 6 da) PARTİLERARASI KOMİSYON, BU G Ü N TOPLANIYOR ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Hükümet taralından Anayasada yapılması onenlen degişıklık lerı gorüşmek üzere kurulan Partilerarası Komisyon bugün saat 10 00'da yeniden toplanacaktır Komısvonun Mlllet Meclia Baskanı babıt Osman Avcı'nın çagnsı üzenne toplandıgı bfire nılflıiştir. Sivasî eösteriye dönüşüvor Dun çimenlere yayılarak kamo kuran Peroncuların Perona sevgı Bosterılerıni asker) hükumete ba« kı yapmak amacıvle «'va«t bır go« terı şekline dnmıstiırmpkte ol | (Devamı Sa, 7. Su. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog