Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Yusuf Ziya Bahadınlı GÜLLÜCEYİ SEL ALDI Bahadınlı, bu*romanında, feodalinnin ve kapitalizmin köydekl temsileilerini; seçlm dalaverelerini; demokrasi adına ne dolaplar çevrildiğini anlatıyor. 12.5 lira Az sayıda isteyenler pul göndermelidirler. HÜR YAYTNEVt PJt. 1222 tstanbul Cumhnriyet 7884 umhuri Kunıcusu: YUNUS NADÎ 49. yıl, sayı: 17332 relgraf re mektup adresl: Cumhurîyet Istanbul Porta Kutusu: trtanbul No. 348 T ı l ı l o ı l « r : 22 42 90 2242 96 224297 224298 2242 99 2 Kasım Perşembe 1972 îtürk, Büyük Nutkundan ve türsöylev ve yazılanndan * da anlaşılacaere, büyük bir komutan v e devlet aaamı olduğu kadar büyük bir yazardı da. Atatürk'ün gerçek yazılariyle yan5 olarak ona atfedilen yazılaıy belirten lorak, Atatürk'ün edebiyat üzerine düşünce ve duygularını da tanıtıyor bu eserinde. Varlık Yaymları arasında 10 lira fiyatla çıktu ' (Tlâncılık: 9628) 78S6 ATATURK ve DEBİYAT VanKaya toplantısında kesin sonuç alınamadı; Ecevit, Me/en'/n açıklamasını yetersiz buldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA, (Cmnhnriyet Bfirosra) Üçüncü 5 Yülık Kalkınma Pla nının müzakeresi sırasında Baş bakan Ferit Melen'in konuşma«ı ile doğan Hükümet CHP an laşmazlığı dün Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Başbak^uj Melen ve CHP Iideri Bülent Ecevit arasında yapılân görüşmede de kesin bir çözürne ulaşamarnıştır. sirt hir Röriime ulasamamıstır. Bu arada Başbakan Melen, «Basın Merkezi» aracılığı ile bir «tavzih» yaptırmış, îakat Ecevit tavzihi yeterli bulmadağını açıkJamıştır. 3,5 saat sürdü Cumhurbaşkanı Sunay'ın da «3,5 saveti üzerine. Çankaya Köşkünde '• •3,5 saate yakın bir süre sayın eumhurbaskanı ve sayın bir araya gelen Başbakan Ferit arava eelen Basbakan vın savın Başbakanla memîeket s'orunlan, Melen ile CHP Genel Başkanı CHP'nin Hükümetle iHşkUerj Bülent Ecevit dün 3,5 saate yave sıkıntılannı ayrıntılarıyle ko kın bir süreyle CHP Hükümet nuşt^k. Sayın Başbakan ve ben ilişkilerini görüşmuşlerdir. de her zamanki gibi, birbirimiSaat 20.25de Köşkten ilk olaze karşı çok açık olduk.» rak ayrılan CHP Genel BaşkaEcevit, bundan sonra ne olanı Ecevit gazetecilere çurüarı eağmı soran gazetecilere, görüs söylemiştir: melerini, bugün toplanacak olan olan Parti Meclisine götüreceğini bil Parti Meclisine götüreceğini bil dlrrhiş, CHP'nin Bakanlannı hü kümetten çekip çekmeyeceği yo lun<iaki bir başka soruya karş:lık da şu cevabı vermiştir: «Bu kadar önemli konularda tek başıma karar veremem. Memîeket yönetiminde olduğu kadar parti yönetiminde de de mokrasiye inanırım.> Bülent Ecevit, buhraı Bülent Ecevit, buhramn atlatılıp atlatılamayacağını soran gazetecilere, «Kişısel görüşlerini açıklamayacağı» karşılığını vermekle yetinmiştir. Melen, sinirliydi Daha sonra Köşkten ayrılan Başbakan Ferit Melen'in ise, oldukça sinirll oldugu dik^ati | çekmiştir. Başbakan şöyle ko j nuşmuştur: j «Sayın Ecevit'in bilinen şikâ : yetlerini etraflı olarak hep birİikte tetkik ettik. Karşılıkh ola rak görüşlerimizi söyledik. Her konuda Hükümetin görüşlerini açıkça ortaya koyrfum. Sayın Ecevit bunları partisinin yetkili , kurullarına götüreceğini söyledi.» Başbakan, «Buhran , doğar mı?» şeklindeki bir soruyu cevapsız bırakmış, «Ecevit tatmın oldu mu?» yolundaki bir başka soruya karşılık ise, «Netice, kurullarında konuşulduktan sonra anlaşılacaktır» demiştir. Gazeteciler. Başbakandan ye(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de)' Istanbul Üniversitesi yeni ders yılına törensiz girdi • ANKARA VE ERZURUM ÜNİVER5İTELERİNİN AÇILIŞINDA \ TÖREN DÜZENLENDİ. REKTÖR BIYIKOĞLU, ÖZEKKLİĞİN KALDIRILMASINI • ÎSTEDİ. (CUMHURİYET HABER MERKEZİ) Istanbul Üniversitesinin dün törensiz olarak yeni ders yılına başlaması nedenıyle başına bir açıklama yapan Rektör Prof. Nazım Terzioğlu, «Son yülarda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle açılış törenlerıni şimdiIık kaldırdık» demiştir. Rektör Terzioğlu. bu öğretim yüınria vapılacak işlerVe ilgili olarak bilgı verırken Uselere yabancı dıl öğretmenı vetıştirecek olan Yüksek Lisan Okulunun açılacağmı ve en geç bır ay içinde faaliyete geçecek olan Du okulun öğrenci kabul şartlannın önümüzdekı hajta içinde ilân edileceğini söylemiştir. Terzioğlu. 4 yıl süre ile öğrenim yapacak olah okulun Fındıkzade'dekı üniversite binasında faaüyete geçeceginı açıKlarnıştır. Dar Kapı . alcılık yapmayalım: Şu saItırları yazarken Hükiitnetle CHP arasında patlak veren bunalıımn ne yönde gelişeceğine dair hiç bir tahmin yürütmek istemiyoroz. Bildiğimiz, daha dofrusu Genel Başkan Bülent Eceviften ö$rendiiimiz, Cumhurbaşkam Cevdet Sunay'ın, Hükünjette yeni bir bunalıma yol açılmasım istemedigidir. Sayın Sunay, CHP Genel Baskanım herhalde bn konu>u görüşmek Üzere Çankaya'ya çajtırmış. ters bir geüsmeyi önleraek için kendisiyle iki saate yakın uzun bir görüşme yapmıştır. Bu sabah gazetelerinizi okurken, Basbakanın da katıldıjjı ikinci bir görüşmenin haberleri hakkında. aynntılı ya da aynntısız, bîlsi edineceksiniz. Bugün CHP Parti Meclisi toplanacak ve Hükumetteki Bakanlannı çekip <ekmetnek hususunda bir karara varmak isteyecektir. Parlamentoda şrubu bulunan partilerden en küçügünün üyesi olduğu halde, yaşadıfımız olaganüstü koşullann sereŞi olarak Hükümet başına getirîldigini bildigimiz Ferit Melen. ne yazık ki bu durumu değerlendirmekte umdugumuz siyasal kıvraklıfı her zaman gösterememektedir. CHP' li Bakanlann da yer aldıfı bir hükümet »dına elestirileri cevaplandırırken ana mnhalelet partismin baskaruna, kendiiine y«kıstıramadıgımız o sert çıkısı vapmaması gerekirdi. Zaten AP dogrultusunda birçok defcişikliklere uğradıktan »<>nr» özünden çok seyler yitiren Planı savunurken Sayın Melen, refonncu bir hükümetîn başkanı olmak niteliginden bir hayli uıaklaşmıştı. Ne oldu toprak reformu? Ne oldu yeraltı kaynaklanmızın kamuya mal edilmesi ilkesi? Ne oldn sosyal adalet konusunda yapılması istenen atılimlar? Tutueuluğa ve saga yatkın bo Plan bite AP çoiunlufunu hosnut kılrnadı ki, bu parti adına konuşan Bözeüler. iktidara geldi|i takdirde, AP'nin Plam daha da de|iştireceginl, kısacası refonnlan rafa kaldıracağını sçıkca »Sylediler. Bu koşullar altında. CHP'nln Melen hükirmetinde Bakan bulnndnrmava devam etmesi başlıbaşına bir fedakârlıktı. Üstelik Genel Baskanın Başbakan tarafından yakışıksız bir saldınya u^aması bugünkü kritik duroma yol açtt. Partiler arasındaki bağın pamnk ipligindea farksız olduğunu bir daha ortaya koydu. Bunalım hakkındaki en iyim•er göriişü: Buhran olursa olur. Çözüm yolları vardır ve bulunur. sözleriyle, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel açığa vurdu. Gerçekten. şimdiye kadarki gelismelerden en çok yararlanan parti AP olmuştur. Hükümeti tek başına yönetrhek sorumlulugunn bırakmış. ana tutulan yolun AP' ye iktidar kapılanm açacağı inancma kapılmıstır. Bu inancında haklı çıkması olasılıjı da kuvvetlidir. CHP, Hükfimetten Bakanlannı çekse bile, AP 4CP + MGP oylanyle Melen hükümeti, parlamentonun desteğini «eçimlere kadar korumak gücünii elinde tutabilecektir. Biz ise Sayın Demirel ölçüsünde iyimser olamadıtımızı açıklamakla yetineceğiz. Olağanüstü durumlar süriip gittikçe ya müzminleşirler, ya da beklenmedik yeni olağenüstü olaylara istemiyerek de olsa kapı hazırlarlar. Dilegimiz, içinde bulundu|umnz bu duraksamalı yaşantıdan kurtulmamız, dar kapıyı aşıp biran önce gerçek demokrasinin îfiklı yoUanna kavnsmamızdır. Arıburun yeniden Senato Başkanı seçildi, Avcı y eter sayıda oy alamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul AP Senatörü Tekin Arıburun, dün yeniden Cumhuri yet Senatosu Başkanlığına seçilmişür. Millet MecUsi Başkanlığı seçiminde ise Sabit Osman Avcı gerekli çoğunlukta oy toplayama mıştır. Seçim bugüne bırakılmıştır. tlk 2 turda Anayasanın aradığı 122 o ~ sağlıyamıyan Arıburun, 3. >u tur seçimde 113 oy alarak, Cumhu riyet Senatosu Başkanı olmuştur. lkinci tur seçime başlamlacağı sı raıiı±.X.iHtin+arJbP ŞaaMUxü Orhan Akca. bir önerge vererek, es ki Başkanlardan Nevşehir AP senatorü Ibrahim Şevki Atasagunu da aday göstermiştir. Accak, Ata sagun, adaylıktan feragat ettiğini bildirmiştir. Tekin Anbürun, tek aday olarak seçimfere kahlmıştır. Oylamada, aday olmıyan birçok senatöre de oy verilmis, bu arada boş oy da kullanılrniftır. tSTASYONLARI ARASINDA ÖNCEKt GÜN MEYDANA GELEN MOGÖKCEK TOTREN İŞÇt KATARI ÇARPIŞMASI SONUNDA, ESKİŞEHİR'DEKİ HASTANELER YARALILARLA DOLDU. FOTOGRAFTA GÖRÜLEN KÜÇÜĞÜN ADI AHMET ÖZDEMİR. HENÜZ 1,5 YAŞIPtDA. ANNESt AYŞE'NÎN KOLLARI ARASINDA HÎÇBÎR ŞEYDEN HABERStZ ŞAŞKIN GÖZLERLE ÇEVRESİNt SÜZÜYOR. ARDINDAN ODADAKÎLERE GÜLÜCÜKLERİNİ GÖSTE • REREK, UTANMIŞÇASINA BAŞINI YtNE ANNESÎNjN KOLLARI ARASINA KOYUYOR. (a a) 34 KtŞtNtK HXYATINA MALOLAN TREN KAZASIYLA İLGtLt ADLİ VE İDARÎ SORUŞTURMA DEVAM EDERKgN. İLGİLlLER EN BÜYÜK GÜÇLÜÖÜN KİMLİKLERtN TESPİ1İNDE ORTAYA. ÇIKTIĞINI BÎLDİRİYORLAR. NtTEKİM DÜN 10 KİŞİNİN KlMLÎĞl TESPİT EDÎLEBÎLDİ. ESKIŞEHİR'DE 34 KtŞİYE MEZAR OLAN MERAM MÖTOTRENİNBE DÜN SÜRDÜRÜLEN ENKAZ ÇALIŞMALARI GÖRÜLÜYOR. Arıburun'un sözleri Arıburun. seçimden sonra yap tığı kısa teşekkür konuşmasmda Senato'nun haysiyet ve şerefini korumada, üyelerin güvenine lâyık olmakta çok titiz dav(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) • OLAYLARIN ARDINDAKİ Tren kazasında yananjarın kimliği güçlükle saptanıyor Ancak çok büyük trajik ol«ylar meydana geldiği zaman, ülkenin karadeniı ve hava yollannda insanlarm hayatlanmn ne derece güvensizlik sartlan içinde kaldığı kamuoyunu ürpertmektedir. Üsküdar vapuru yolcularının tzmit körfezinde boğuiduklan kaza, sorumsuzca davranışların bir sonucu olarak mahkeme kayıtlarına geçmiştir. Her büyük kazanın soruşturması, birkaç küçük görevlinin tu• •• (Devamı Sa. 1, Sü. h da) ESKtŞEHİB Konya'dan Haydarpaşa'ya gitmekte olan Meram mototreni ile bir işçi ka tarının önceki gün Gökçekısık Porsuk istasyonları arasında çar pısmalanyla sonuçlanan kazayla ilgili olarak adli soruşturma sürerken, ölenlerin sayısımn dün çıkanlan üç cesetle birlikte 34 oldugu bildirümiştir. İşçi katanrun makinisti ile şeftreninin ihmallerinden meydana geldiği öne sürülen kazada ölenlerden dün akşama kadar lO'unun kimlikleri saptanabilmiş tir. Kimlikleri teşhis edilebilenler şunlardır: Yusuf Ziya özenler (Kütahya dan askere gidiyordu), Zafer Ener, Naim Ersoy, Gülsüm Göksu, kızı Zaliha Goksu, Dursun Kaya, Nuri Sögütlü, ZeM Tok, Abdurrahman Cınar (DSt 3. Böl ge Müdürlügünde fen memuru), Pikret Yama. îlgililer, kimlikleri tespit edi lemeyenlerin DDY idaresi tara fından hazırlanacak bir özel me «arlığa gömüleceğini söylemişler dir. Savcıhk, son olarak dört ki şinin daha hüviyetlerinin tespit edildiğini, ancak yakınlannın görgüsüyle kesinlik kazanmadığı için açıklanmayacağını belirtmiş tir. Bu arada, yanarak ölenlerden Abdurrahman Ctnar'ın kimliği, agabeysi tarafından ağnnda ki altın dislerden tespit edilmiştir. Bu arada, tedavi gören yara i lılardan 27'si DDY, biri Devlet.'. ikisi de Hava Hastanesinde bul lunmaktadır. nel Müdürii Ahmet Sarp'tan devam eden inceleme ve soruştur ma konusunda bilgi almıştır. Atatürk Üniversitesi Erzurum Atatürk Üniversitesinin yeni öyretim yılına girişi nedeniyle düzeıılenen törende konuşan Rektör Kemal Bıyıkoglu, üniversite özerküğinin kaldırılmasını istemiştir. Bıyıkoğlu "ürılversiteteTiraizdtf sorun yaratan başlıca fimitin. Anayasa'nm 120. maddesindeki muğlak ifade ve ger«ksiz deyimlerın olduğ'inu öne sürmüş ve «Bugün Anayasa'nın teminatı altına ahnan özerklik, o üniver?ıteleri memIekete daha faydalı lîale getirecek bir vasıta olmaktan çıkarılmış, sorumsuzluk, başına buyrukluk, keyfıHk vş kentiisini Türk milletinin, onun devletinin uzerinde görebilrne vasıtası haline getirilmiştir» demiştir. Adana tTİA ile Çukurova Mühendislik Yüksek Okulu da. yeni ders dönemine törensiz girmış lerdir. GERÇEK Kazaya Kurban Gidenler. mn yanlış yol verraesiyle ayni hatta karşı karşıya getirilmis iki tren son süratle birbirine çarpmıs ve mototrenin yakıt tankındaki mazotun da parlamasıyla son yılların en korkunç olaylarından biri meydana gelmiştir. tstanbulAnkara karayolunda bir otobüskamyon çarpışmasında asit içersinde eriyen vatandaşlarunızın acısı henüz küllenmiş değildir ve bu kez de, kazadan kurtulabilecek pek çok kişi mazot alevlerinin kapanına yakatanmışlardır. Yardım yapılacak ANKARA,'(Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman cTün Millet Meclisinde yaptığı gündem dışı konuşmada, Eskişehir'de meydana gelen tren Jcazasında ölenlerin teşhis edilemediğini bildirerek, «DDY (Devamı Sa, 7, Sü. 1 de) Partiler, yeni grup yöneticilerini seçtiler ANKARA (Cmnhvriyet Bürosa) Parlamento yeni yasama yıhna girerken dün siyasal parti grupları da toplanarak grup yöneticilerini seçmişler, Meclislerin Başkanhk Divanlarına seçilecek üyeler için adayjarım saptamışlardır. . Ancak AP Millet Meclisi Grubu, Meclis Başkanhk Divanına girecek AP'li üyelerin Başkar.lık seçiminden sonra «aptanmasını kararlaştırmıştır. AP Cumhuriyet Senatosu Grup Genel Kurulu ise dün sabah toplanmış ve Grup yöneticilerini seçmiştir. Grup Başkanlığına bu kez de Kastamonu Senatörü Ahmet Nusret Tuna getirilmiştir. Grup Başkanvekilliklerine Orhan Kurumoğlu ile Nahit Altan, Grup Yonetim Kurulu üyeliklerine de Oral Ka (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) ürkiye'de il ve ilçe merkezlerinde her yıl ölenlerin yüıde 5'i bir kazaya kurban gitmektedlrler. Böylece bir yıl içinde 5000den fazla vatandaşımız bir ihmalin, bir dikkatsizliğin; kısacası insan hayatını hiçe sayan bir vurdumdujmazlığın kurbanı olmaktadır. Evrelki gün Eskişchir civannda meydana gelen tren kazan da bunun son örneğidir. Sorumluluğunun ne olduğunu bilemiyeceğimiz küçük ücretli bir makasçının y« da iki makasçı T Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesinde yapılân birtörenle 197273 öğretim yıhna başlamıştır. Törende, Atatürk ve Şehitlerimizin anısma yapılân (Devamı Sa. 1. Sü. 4 de) KARAYAZI Yılmaz GÜMÜŞBAŞ Klerides: KıbnsMühendis Odaları, için yıl sonuna sorunlarmm kadar çözüm çözümü için Sunay'dan bulunabilecek yardım istedi ATÎNA Kıbns Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Klerides Atina'da yayınlanan bir gazeteye verdiği deraeçte, Kıbns sorununa yıl sonuna kadar «Olumlu bir, çözüm» bulunabileceğini ifade etmiştir. Klerides bu iyimser yargıya varmasına neden olarak, Adadaki Türk Rum toplumlanrun, sorunun barrşçı yoldan çözümlenmesinden yana olmalarını göster miş, görüşmelere katılan BM Temsilcisi Osorio Tafall'ın da göriişmelerin ijri yönde gelişmesine büyük çapta katkıda bulunduğunu kaydetmiştir. Klerides sözlerini, Adada anlas mazlığın sonsuza kadar uzamasının taraflann hiçbirinin yararına olmadığmın anlaşümasından sonra, gerek Türk, gerekse Rum toplumu temsilcilerinin görüşmelere daha fazla anlayış ve yumuşaklıkla katıldıklarım kaydetmiştir. Türkiye ile Yunanistan savaşın eşiğine kadar gelmişlerdir. Londra ve Zurih anlaşmalanna göre Türkiye, Yunanistan ve İngiltere Adadaj barışm korunması ile görevli devletlerdir. Bu yıl başlannda üzun süredir devan» eden toplumlararası görüşmelerin kapsrfrm genişletilmiş ve bu görüşmelere Türkiye ve Yunanistan temsilcileri üe Genel Sekreter Kurt Waldheim'in özel temsilcisi Bibiano Osorio Tafall da katılmışlardlr. (Dış Haberler Servisi) NADİR NADİ Vietnam'da bir Amerikan nakliye helikopteri düşürüldü 22 kişi öldü SATGON Vietnsm'da askerl birliklerin nakliyesinde kullanılan dev Amerikan CH47 helikopterlerinden biri, yerden açılan ateş so nucıında düşmüş, içinde bulunan 22 kişi ölmüştür. ölenlerin hepîinin Amerikalı olduklan bildirilmektedir. Askerl kaynaklar helikopterlerin, Kuzey Vietnamlılar tarafından atılan bir strela füzesi ile düjürüldUgünü belirtmişlerdir. [Vletnam ile ilgili diğer haberlerimiz 3. sayfamızdadır.] Behice Boran ve arkadaşları ile ilgili gerekçeli karar açıklandı ANKARA Sosyal bir smıfm diğer sosyal smıflar Uzerinde tahakkümünü tesis etmeye, sosyal bir sırııfı ortadan kaldırmaya, memîeket içinde mUesses iktisadî, sosyal temel nizamlan devirmeye matut cemiyet kurduklan iddiasıyla (3) numaralı Sıtayönetim Mahkemesince çeşitli hapis cezalanna çarptınlan eski TÎP Genel Başkanı Behice Boran ve arkadaşları ile ilgili gerekçeli karar hazırlanmıştır. Gerekçeli karaıda, sanıklann sorguları sırasında sık sık kullandıklan, bilimsel sosializm, sos yalist parti, smıf hakimiyeti, sı(Oevamı Sa. 7, Su. 6 da) ANKARA Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a başvuran 10 MüBakan olay yerinde hendis Odası, «657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun kapUlaştırrna Bakam Rıfkı Dasamına alman teknik personelin, t nışman dün Eskişehir'e gelerek bazı haklannın kayboldugumı» yaralılan ziyaret etmiş, DDY Ge iddia etmişler ve bu durumun: düzeltilmesi için Devlet BaşKa1 nının nıüdahalede bulunmasuu istemişlerdir. : 1963'te bozuldu Bilindiği gibi Kıbns'm bağımsızlığı 1960 yılında ilân edilmiş, fakat Adada Türkiye ile Yunanistan'ın öngördükleri Anayasal düzen 1963 yılında patlak veren toplumlararası çatışmalar sonun da bOEUlmuştur. Çatışmalan izleyen gerginlü döneminde İM Denktaş, Bayülken ve Erez'i ziyaret etti nı Sunay'a verdikleri müşterek muhtıratra, «Teknik personelin. intibak ettiği kadrolann Da ; nıştay'ın müspet mütalaasma rağmen keyfi olarak düşürüldüğü, kanunun verilmesini öngördüğü seyyarhk ve mahrumiyet zamlarıyle harcırahların ödenmediği, fazla çalışma ücretlerinin kararnameyle işlemez hale getirildiği» ileri sürülmekte, bu durumun «Devlete hizmet etme» şevki kırılan teknik perANKARA Kıbns sorununa | barışçı bir çözüm bulmak ama ' sonelin 3. planda öngörülen 281 milyar liralık yatırımın gerçekcıyla Lefkoşe'de 8 Hazirandan leşmesini Snleyeceği belirtilbu yana yürütülen «Beşli Görüs mektedir. mtler» e 15 gün ara verilmesin(Devamı Sa. 7, Stt. 4 de) { (Devamı Sa. 7, Stt. 1 de) | İşkence iddiaları Gemi, Harita ve Kadastro, ln j şaat, Kimya, Maden, Makina, '• konusunda Metalurji, Meteoroloji ve Petrol Mühendisleri Odalan, «50 bin I açıklama yapıldı mühendis adına» Cumhurbaşka 1. Ordu ve Sıkıyonetim Komutanlığı, dün Basın ve Halkla îliş kiler Şubesi vasıtasiyle yaptıgı açıklamada. sanıklara işkence ya pıldığı yolundaki iddiaların hiç bir esasa dayanmadığını, tamamen yalan olduğunu bildirmiştir. Konuyla ilgili olarak 97 Numaralı açıklama şöyledir. tSon günlerde çeşitli makamlara yapılân müracaatlar ile bazı i iç va dış basmda ve tutumu her ' kesce bilinen bir dış radyoda yapılan yayında halen sorgulamalan yapılmakta olan sanıklara İşkence yapıldıgı iddia edilmektedir. (Deramı Sa. 7, Sü. 1 de) Kömür ocaklarında yaşama kavgası sürüyor: Olen kurtuluyor beyim, Yurtta ısı her geçen gün bîraz daha düşüyor. ısı düştükçe de te lâslı insanların sayısı artıyordu. Evlerde insanlar, biraz daha dü lünceli, biraz daha tedirgindi. Rad yolar, hava ' sıcaklığmın giderefc düşeceği haberini veriyorlardı ve yurdun doğu kesiminde mevsimin ilk kan yağmıstı. (Devamı Sa. 7, Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog