Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

HAZIRLAMA FEN SINIFLARI 22 KASIMDA Başlıyor GUndüz ve Akşam kurslarma kayıtlar yapılmaktadır. Broşür isteyinlz. MODERN MATEMAÎİK KURSLARl UNIVERSÎTEYE GUVEN DERSHANESI Osmanbey, Neyir Mağazası bitişiği İSTANBUL Telefoıı: 47 46 68 umhu Kurucusu: YUNTJS NADt 1972 Nobel Edebıvat Ödtilünti Kazanan HE1NRICH BÖLL'detı Seçme Hikâyeler : SAVAŞ BİTİNCE 19 Kasım Pazar 1972 Çeviren: H. ÖRS 10 TL. REMZt KtTABEVİ 49. yıl, sayı: 17347 Telgaf ve mektup adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 T e I e f o o t a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98., 22 42 99 AP GENEL SEKRETERİ E R K M E N : «BİZ BEĞENDİGİMİZİ DESTEKLER, BEĞENMEDİĞİMİZE KARŞI ÇIKARIZ. BUNDAN SONRA DA BÖYLE YAPACAĞIZ» * AP'NÎN .. TUTUMU DEĞİŞMEDÎ Genel .Sekreter Nizanıettin Erkmen, AP'nin kararını açıklarken.. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Durumu tesbit hükümete aittir,, Siyasal MELEN: "AP'NtN olaylar KARARINI tartışması İNCELEYECEĞÎZ,, yoğunlaştı ANKARA, (Cumhurıyet Bürosu) Başbakan Ferit Melen dün sabah Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a yaptığı olağan Cumartesi zıvaretınden sonra gazetecilerin AP'nm ksran ile ılgıh olarak kendisine vonelttiklerl soruya «bu önemlı lanarak 7 Kasım tarlhınde Sayın Başbakan Melen ile Sayın Genel Baskanımız arasında yapılan görusmeye konu olan yenı sıyasj gelışmelen müzakere etmıştir Bu toplantıda 12 Marttan beri ortaya çıkan çeşıtıı nadıseıer, uy gulanan tedbırler, elde edJen Karar * sonuçlar tekTar gözden geçırilAP Genel Sekreterinin açıkla mış, son günlenn sıyasî olaylan değerlendirmeye tabi tutulmuş dığı genel idare kurulu karan ve «sağıdakı hususların kaımışoyledır: «AP genel ıdare kurulu, 16, 17 oyuna arzı orbırliği ile kararlaşve 18 Kasım 1972 günlennde top tınlmıştır: mete ait bulunmaktadır» demiştır. Erkmen daha sonra gazetecılerın soruları, üzerıne, «CHP'nın bakanlarını çekme kararından onceki tutumumuz neyse" bundan sonra da aynı sekılde devam edecektır» şeklinde konuşmuştur. AP'nin isteği (T) Anayasamızda ıtadesınl bulan hür ve dernokratık düzenlmızı ıstıkrar ıçınde ışler hale getirmek ve memleketimızı barı^ı koruyarak selâmete ulaştırmalc AP'nin başta gelen hedefıdır Komünizm ve onun araç olarak kullandığı anarşı ile müessır şekılde mücadele etmeyı, bu hedefe varmanın temel şartı sayıyoruz. (Devamı Sa. 7 Sü. 2 de) APnin Kararı dalet Partisi Genel tdare Kurulunun beklenen ka. rarını dün öğrendik. Par'ti Genel Sekreteri Sayın Nizamettin Erkmen tarafından basına açıklanan biidiriyi okuduktatı sonra kararlar hakkındaki düsüncelerimizi ozet olarak asaçıda toparlama.ya çalısalım: AP Genel tdare Kurulunun görnsü ile CHP Parti Meclisinin hükümet bunalımına dair görüsü arasında bizce dikkate deger bir yakınlık vardır. Yani, her iki parti de, partilerüıtü denilen hükümette şimdilik bir bunalımın sö> konnşa olamayacağı kanısındadır. Gerçekten, bakanlarını çekme kararını nyguladığı zaman CHP Parii Meclisi adına yayımlanan bildiride bu davranısın bir bunalım nedeni sayılamayacağı açıkça beKrtilmis, isbaşındaki hükümetin, bugüne dek oldu| u eibi bundan sonra da yine partilerüstü niteligini koroyarak görevini sürdürebileceği ileri sürülmüstü. AP Genel tdare KuruIunca vayımlanan son bildiri de ana çizgilerivle aynı eörüsü pa\laşmaktadır. Saym Erkmen, garetecilerin sorulan üzerine partisinin tutumuııu daha da açıklığa ka\uşturmuş, CHP, bakanlarını hükümetten çekme karan almadıgı sırada nasıl davranıyor idi isek, bundan sonra da yine öyle davranacağız» demiştir. Buçün fiilen ve huknken bir hükümet isbasındadır. Saym Melen bükümetine bakan veren partiler, tıpkı vermevenler tibı hükümetin eylemlerinden ötürü Eornm yüklenivor. ya da o sorumn pavlaşıyor değillerdir. Hükümet iki şekiNe değisir: Ya çekilir. ya da güvensizlik oyu ile düsürülür. rîivor Sayın Erkmen. Bugüne çrlone dek banlardan hiç biri olmadıfına göre hiç deSilse bugün için bir bunalımdan SP* etme\e ver yoktur. Rununla beraber AP. ötedenhcri savnndugu pölitîkayı ısrarla saMinmaya de\am edeceçini de son bildiriMvle kamuovn önünde bir daha tekrarlamaktadır. Bnıılar da; komünizme ve anarsıye karsı basarıvle savasabilmek için gerekli Anavaşa deÇisikliklerınin gerçeklestirilmesi, devlet çüvenlik mahkemelerinin kurulması. avrıca Seçim Kannnunda gerekli dcSisJkliklerin yapılması gihi hususlardır. Reformlara eelince; bu konnda bildirîde oldnkça çekimscr bir dil kullanılmakta, bunların «her türlü istismarı önleyecek, roillet \e memleket vararlarını en" iyi taızda koruyacak bir muhteva içinde eerceklestirilmesi» gereği üzerinde durulmaktadır. Bize kalırsa. AP'nin reform anlavısım açıklamava eavret eden bildiri, aslında AP'nin reformlardan hiç de hoslanmadığını üstü örtülü olarak belirtmektedir. Bu durumda Savın Melen ne yapar? Çekilmesi için hiç bir neden olmadığını, hem CHP, hem de AP ayrı ayrı bildirmis bulunuAorlar. Parlamentomnzda «xnbu balnnan partilerden en küçüğünün Genel Baskanvekili sıfathle partilerüstü bir hükümetin basında Sa\ın Ba«bakan, pek de güç hir dnrumda savılmasa yerıdir. Sivasal eörüsleri açısından o. zaten AP'ye yaklaşık bir politikanın izinde görünmektedir. Güvensizlik o\ a ile hükümeti düsürebirecek en büyük güç de parlamentoda AP'nin elindedir. Bn koşullar altında biz Saym Melen'in çekilmesi için şimdilik ortada ciddi bir neden bulunmadığı kanısındayız. Ana yasadığımız olaganüstü «lunımun yarın nasıl gelisecegini de elbette bilemeyiz. Bu olağanüstü durumu olagana dönüştürrnek, Saym Melen'in verebilrce| i cok çetin bir sınavdır. Geçer mi, jceçmez mi bu sınavı Sayın Melen? Sanmayız. Her ne kadar «oimayacak dnaya amin denmez» diye bir atasözümüz var «a da, biz ona yine başarılar di•eyelim. AP Genel Idare Kuruıumuı onceki sabah saat ua.io e k&uor suren toplantılarında aldığı kararı dün sabah Parti Genel Merkezinde açıklayan Genel Sekreter Nizamettin *Erkmen, «Memleketımizde fiilen ve hukuken bir hükümet varrJır. Sıyasî hayatı mızda meydana çıkan yenl gelis meler karşısmda variyetini t^ym ve tesbit hükümetin kendi meselesı olup, takdiri de gene nukü icaran ıncelevecegız» karşılığını vermıstır. Cumfıurbaşkanlıfı. Köşkünde yapılan şnriişmeden sonra Başbaksn Perıt Melen gazetecılere, nükürpet ışlerl hakkında Cumhurbaskanına bılgl verdigim söylemls, «AP nin karan nakkında ne diyorsunuz?» sorusuna da şu cevabı vermıstir: «Henüz göremedim Bu Cnemll karan inceleyeceğım. Bakanlar Kuruluna eötürece&ıan Bakan arkadaşlarla da inceleveceglı.» Başbakan Melen'in AP Genel îdare Kurulu kararının Eakanlar Kuruluoda ıncelencreğinı bildırme<=i üzerinp. =ıyasi buhrarta onümüzdeki hafta içinde bır'ç'izüm volu bulunacağı anla'ilmaktadır. MGP VE CP, ECEVİT'İ SUÇLADI. DP, OLUMSUZ TARTIŞMALARIN SONA ERMESÎNt İSTEDİ. MHP İSE, REFAH ÎÇİN «9 IŞIK HAREKETİ»Nİ ÖNERDİ * (Cnmhuriyet Haber Merkezi) MGP BaikanlıK Dıvanı ue CF Genel 1da; e Kurulu, dun yayımladığı bıldtrilerle, Ecevıt e cevap vennişlerdır MGP oılüıristnae son buhrana Ecevıt'ın yoİRÇt;gı öne sürülmüş, CP ' oıldırısıt.rie tse, CHP Ue oy ve güven tıesaplaşmasına hazır buJunuldugu açıklanmıstır DP Genei Başknnı Bozbeylı tse, Elâzıg ıl songresınde vaptığ) konuşmada. mıiienn horoa döğliştl seyretmek Istemedığıni belirtmış, MHP Genel bas kanı Türkeş. Türkıye"yı nnK ve adaiet düzenme Kavustur<<cJk gerçek hürriyet ve relaha nızla ulaştıracak bareketın D ışıK ııareketı olduğunu tlerı sürmiıstur. (Ueıamı Sa. ı Sü i de) Sunay, Gürler'le 2 saat görüştü Ecevit, Kıırucu Meclıs konusunda savcıJiğa biloji vererek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Grupta yaptığı son Konusmada. «Bazı kışılere Kurucu Meclıs ürelığı teklıl eaılaıgı. volundaRj sozlerı için Ankara bavcılığmca hakkında soru$turma açılan CHP Genel Başkanı Bulent EcevıC bnümırzdekı sunlerde savcılığa gıdip bu konuda bılgı verecektır Ankara Basm bavcısı /.ekaı Turan Konuvla ılgılı olarak, «Kendısıne davetıye gonden!mıstır banırım onümuzdekl günlerde gelecektır» demıstır Ecevıt. öncekı aksam Meclıs Basın Burosunda düzenıedjği bır basın toplantısında vann Meclıste bu konuda genış açılilama yapacağını soylemıştı. ' Cumhurbaşkanı Cevdet Su nay, Roroa'daki NATO manevvalanndan yurda dönen Genelkurmay Başkanı Orgeçeral Faruk Gürler'i dün saaî 18'de kabul etmistir. Goriişme. iki saat sürmüştür Saiıayi Haftası yarın başlıyor Mühendis ve mimarların % 72'si vurtdışına gitmek istiyor ANKARA, (Camhuriyet Bürosu) Sanayı ve Teknoloji ile Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanlıkları ve Makina Mühendıslerı Odasının ısbırliğiyle duzenlepen «Sanayı Haftası» yarın başlayacaktır. Bu arada Ankara'da hır «Sanayı KoAgresi» toplanacaktır. Makina Muhendısleri Odast Başkanı Kemal Tataroğlu, dun bir basın toplantısı duzenleyerek. Sanayı Haftası konusunda çeşitH bilgıler verdikten şonra, bir soru Uzerine de, geçen yıl yapılan bir anket sonunda Tüırkiye'deki • mühendis ve .mimarların °'o 72'sinin yurt dışında çalışma eğıliminde oldük larının saptandığmı söylemiş, Personel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra kamu sektöründe çalışan birçok mühendis ve mımann uygulamadakı aksakhklar nedenıyle gdrevlerını bıraktıklarını ılerı sürmüştür. ı Tataroğlu, Sanay ı Bakanlığında kamu ve özei sektbr sanayı ,* cılerının katılmalarıyle bir sanavı sergısı açılacağını. lıse ve [ dengı okullarla çeşith enstitü ve okullar arasında kompozisvon,! teknik resım ve amblem yanşmalan dıizenledığinı. bunlann basarılı olanlanna ödüller verıleceğıni bildirmiştir. Tataroflu daha sonra çeşith soruları da cevaplandırmış, 3. Beş Yıllık Planda öngörülen 12,8 lık sanavileşme hızının daha da arttırılabileceğıni, Tur ' kive'nin kendı sanayıinı kendi ' gücüyle kurması için gerekli mühendislik hızmetlenni gbrecek geniş bir eleman potans! yeli bulunduğunu sdylemış. Oı tak Pazar'la ilgıli bir soruys karşılık da, «Ortak Pazar'a gir me konusur.da çok âcıl tedbirle rın şimdiden alınması gerekiyorn demiştir. Sanayı haftası nedenıyle Diyanet İşlen Başkanı Dr. Lütfi Doğan da bütün valıliklere bı rer yazı göndererek, 24 Kasım Cuma günü Türkiye'deki bütün camilerde sanayıın kalkınmadaki önemini belîrten bir hutbe okunacağını bildirmiştir. Bayülken, Eregli Kömür kuvvet ve Garp indirimi L/nyit/erı hazırlık İşletmesinde çalışmalarına 50bîntşçf Türkiye'niiTde greve gidiyor ; katıldığını l < bildirdi Emlâk Vergisi geçici mııaflığı için açıklama yapıldı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Maliye Bakanhğı, Emlâk Vergisi uygulamasıyle Ugilı olarak dün yeni bir tebliğ yayımlamıştır. Emlâk Vergisi uygulaması konusunda tereddüde düşüldüğünun anlaşılması üzerine yayımlanan tebliğde, mesken binalarının geçıcı vergi muaflığı ile devır ve temlik edilen enılâke ilişkin mükellefiyetler hakkında açıklamalarda bulunulmuştur Tebliğe göre, bizzat mesken o(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) ANKARA Maden tşçi Sendikaları Federasyonu, yedi ay devam eden toplu sdzleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine, Ereğli Kömür vç Garp Lin jitleri l^letmelerinde grev karan almıştır» Kemal Özer, dun yayımlatfığı bildiride. hükümetin, sanayide" kullanılan kömürun fiyatını nor. mal seviyeye 'çıkarmak ve «en kalan farkı H bütçeden karşılaa mak sureiıyle madan ıscı'erıne zam yafiabıleceği halde hslkm kuHandığı kömüre zam yapmak yolunu ter'cih ettiğmi ılerı sürmüçtür. Özer. hükümetin ışçi ve işveren irrasmdaki tarafsız tutumunu koruyamadığmı da belirtmiş, bazı bakanların ve uzlastırma kurulunun konuya tek yanlı ı ve dar bir açıdan baktıklarını söy lemiç, grevin kış aylarma rastlamasma da. göriişmeleri yedi ay , uzatan hükümetin sebep olduğunu ileri sürmüştür. MP Büyük Kongresi 3 saat geç başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Partisinin Büyük Kongresi; dün Turkİş salonunda toplanmıs, Genel Başkan Osman Bblükbaşı, bu göreve getirildı ğinden bu yana ilk defa açış konuşması yapmamıştır. Saat 10 da başlaması gereken kongre, Genel Başkan Bolükba şı'nın gecıkmesı yuzünden bir saat. salonda Atatürk büstü bulunmadığı için büst fculunması için yapılan çahşmalar vüziinden de bir saat olmak üzere iki saat geç baslamıştır. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 dej ANKARA Dışışlen B*kt>nı Haluk Bayülken, Orta Avrupa da gerçekleştinlecek karşıhklı ve dengeh kuvvet ındırımı konusundakı hazırlık çalışmalarına Türkıye'nın de katılacağını oıldirmış, «Bunun Avrupa'da devEmlı bır ıstikrann sağlanması yolunda olumlu bır gelışme teşkıl edeceğı muhakkaktır» demışiır Bayuîken. konuya ıhşkın sorulara karşılık verdiğı demeçte, hazırlık toplantılarırın 197a Ocak ayı ıçınde başlatılması yolunda ılgılı devletlerın anlaştığını, a»ıl goruşmslenn de Ekım ayır dan sonraya kalrhaması gerektığıni haıırlatmış, ozette şunları soylemıştır. «Kuvvet ındınmlennın Kar^ılıklı askerî tertiplerın en ta^lfl olduğu Orta Avrupa'da yapılmHsı öngörülmüştür Bu bölgede yapüacak kuvvet tndirimıprinın Doğu ve Batının güvenlik ihtıyıç ları arasında gerçek bır oenge kurarak halen mevcut gerıhm sevıyesını ındırdiğı taktırde Avrupa'da devamlj bır ıstikr3rın saglanması yolunda olumlu bır gelışme teskıl edeceğı munakkaktır Gerek stratejik durunıu, gerek kalkmma çabasını ger;ek(Devamı Sa. 1 Sü. i de) İnönü'nün istifadan önce «Aktif politika»ya geçeceğini bUdirdiği öne sürüldü MALATVA Fartisınden lstifa eden CHH îl Başkanı Kemal Kser İnönü'nün bır yakını aracihğı ile kendısıne telefon ettırdiğinl ve «tstıta ettikten sonra ısaretimı bekleyin vakmda yeniden aktıt polıtıkaya geçeceğız» dedığını açıklamışıır Bazı yönetim kurulu üyelerinın ıstifada mütereddit davranmalan üzerıne bu şetalde konuşan MaJatya tl Başkanı Kemal Eser'e inönü'nün bu sekılde bu üadede bulunup bulunmadıgı tstıfa etmeyen partılıler tarafından sorulmakta ve Inonü'nün açıklame yapması lstenmektedir DCN TLTUKLANAN ARKADAŞIMIZ İLHAN SELÇl'K YUGOSLAVYA BAŞBAKAN. BUGÜN ANKARA'DA ANKARA, (Cumhuriyet BUrosu) Yugoslavya Başbakanı Cemal Biyedıç, Başbakan Melen'in konuğu olarak yurdumuza beş gun luk bir resmî ziyarette bulunmak üzere, bugün Ankara'ya gelecekür. Beraberinde eşi ve 8 kişilik bir heyet bulunan Bıjediç, Başkentteki görüşmelerinden sonra lstanbul ve Izmir'i de ziyaret ede cektir. Yugoslavya'nın Muslüman Baş bakanı Bıyediç'in ziyaretiyle ilgili olarak Yugoslav Haber A.lansı (Tanyug) na demeç veren Başbakan Melen, «Yapacağımız goruşmenin faydalı olacağına i nancım büyiıktür» demiştir. Hutbe okutulacak Gripten iki ilde okullar tatil edildi GAZİA.NTEP Grıbın salgın hale gelmesı sonucu butün okullar, bır hafta kapatılmıştır. llgılıler. oğrencılerin sinema ve benzerı verlere gıtmemelernıi ve bol «C» vıtamını ahnalarına salık vermiştır. TOZGAT Butun ılk ve orta dereceh okullar, grıp salgını nedenıyle beş gun tatıl edilmiştir İLHAN SELÇUK TUTUKLANDI Doğan Avcıoğlu ve îliıamı Soysal'dan sonra gazetamız fıkra yazan Ilhan Selçuk, lstanbul Sıkıydnetım Komutanlığı 2 NumaraU Askerî Mahkemesince dün tutuklanmıştır 18 Ekim 1972 tarihınde gözaltına alınan Ilhan Selçuk, 30 gun sonra dün 3 Numaralı Askeri Mahkemede hâkim huzuruna çıkartılmıştır 3 Numaralı Askerî MaJıKeme heyeti TCK'nun 141 ve 146. mad İnönü'nün mesajı ANKARA l'abıi Senatör Ismet tnönü CHP'den ve Malatya mılietvekıllığınden ıstıfası nedenivlp Malatva Beledıye Ba? kanı Mehmet Kurtçuvaloflu'na bır rnesai eöndererek Malatyalılara karsi sonsuz minnet ve (Devamı Sa 7 Sü. 1 de) Kamyonetin çarpıp yaraladığı ihtiyarı minibüs ezerek öldürdü Kartal Ankara Asfaltı tizerinde meydana gelen zıncirleme kaza sonucu bir kişi ölmüş, iki kişi de ağır yaralanmıştır. lstanbul yönüne gitmekte olan Osman Bayraktar ydnetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmek ısteyen 70 yaşında Halil Aksoy'a çarpmıştır. Kamyonetin çarpması ile ters yöne diişen yaşlı adam, Istanbul'dan îzmit'e gitmekte olan 41 AP 379 plâkalı minibüsün altına düşmüştür. Minibüs şo!örü bu beklenmeyen kaza sırasında önüne düşen Halil Aksoy' un üzerinden geçmiş ve ölıirnüne yolaçmıştır. Mınıbüsü vöneten Ali Karacan daha sonra yolun kenannda bekleyen AbduUah Yuva ile Nigâr Öter'e de çarpmıştır. Yozgat'ta Günümüzde Yugoslavya ERGUN BALCI'NIN YAZI DtZtSİ 3. SAYFAMIZD. Maâen reformu K^çîci komisyonunda AP ve DP vabancı sîrketlere' arama hakkı verılmesini istediler. MADENCtLİK Basın REFORMU ELE ALINDI NADİR NADİ delerini ihlâlden sanık olarak getırılen Ilhan Selçuk'a ısnnd edilen suçla ılgılı kuvvet]) delıl bulunmaması ve TCK'nun 171 maddesinın açık muhtevasj Kar ! şısında tutuklanmasına m<ıhal bıüuı.madığına karar vermıştu Bu karar üzerıne IstanbUı Sı kıyönetım Komutanlıfı 2 Numaraü Askeri Mahkeme nezdınae karara ıtiraz etmıştir. 2 Numaralı Sıkıyönetım Mahkemesı tlhan Selçuk un tutuklanmasına karar vermiştır Ilhan Selçuk*un tutuklanraasına ılışkın karara kanunî süresi içinde itiraz edilecektır. ANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) Prnf. Uçur Alacakaptan. öncekı gunkü durusması sırasında söylpdiği sozlerden dolavı tehdit edıldiğinı iddia ederek. Emnıvet" ten tedbır alınmasını ıstemiştir. Alacakaptan'ın ıfadesıne göre, dün saat 14.30 sıralannda evine hirı telefon ederek, tele•fona çıkan oğlu Emre Alacakaptan'a şunlan vazdırmıştır: «Uğur AlacakaDtan'ın bugünkü ((|ünkü) gazetelerde, bir parti 11den ile ilgili sözleri te<=kilâtımız tarafından hayretle Bunctan sonra ANKARA Sıkıyönetim 1 nu karşılanmıştır. Uğur Alacakaptan ile şahsen ve maralı Askerî Mahkemeslnde sllâhla mücadele edilecektir En dün THKO mensuplanyle ılgill yokın zamanda vok edilecektir.» davaya devam edilmiş. canıklann muhtelıf yerlerde bulunmuş Bunun C?eTine Prof Alacakapmektup, not defteri ve eşyalan tan, Emniyet Genel Müdürltigütetkik edilmışür. ne başvurarak. tedbir almmasını ıstemiş. Genel Müdürlük de buTuğgeneral All Elverdi'nin nun verine getirildiSini kendlbaşkanlıgında Hâkim Albav Cesıne bildirmiştir. (Deramı Sa. 7. Sü. 3 de) Prof. Uğıır Alacakaptan tehdit pdiidi THKO DAVAS1NA DEVAM EDİLDİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog