Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

UNİVERSİTE HAZIRLIK FEN SINIFI KURSLARI MECİDİYEKÖY DERSANESİ Ders yı!ı Çoyunca Devam eder. Sosya! Derslere yer verilir. , Kervangeçmez Sok. No. 16 Mecidiyeköy Tel: 46 09 88 umhuri '.••.• Kurucusu: YUNUS NADÎ u MGİLİZCC S İ B & K I E B ve METODLÂB ^ •İNGİLİZCE OKUl SÖZLÜĞU (AKÇİT) 1 5 • İMGİLİZCETÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞÜ (OİlMAN).. 12,50 • İN6İUZCETÜRKÇE CEP SÖZLÜĞU ( D İ L M A N ) 7.50 • TELAfFUZLU ESAS İNGİLİZCE (MEIOD AKÇİT)...15.• İNGtÜZCETÜRKÇE SEYAHAT «EHBERİ (,DİLMANI)12,50 • İNGİLİZCE OİL§ilGİSİYır.mcı (ÇAKAUR) 7.50 • KOLAY İNGİLİZCE (METOO AKÇİT) 12,50 • KOIAY İNGİLİZCE GRAMER (METOD AKÇİT) 5. Yayınlinaıt, T«lniıjon.«ki İngiiitct Dtnleri tçın ytrırMi'.* KİTAPOURDA ARAYINI2 DDEMELI GONDERILİR 49. yıl, sayı: 17346 . . Teljrtf »e mektup adresi: T e l e f o D İ ı r : 2 3 4 2 90 Cumhuriyet 22 « 9 « î ı t a n b u l P o s t a K u ' t u s u : î s t a n b u l N o . 348 22 42 97 22 42 98 2 2 42 99 18 Kasım Cumartesi 1972 B6RETÎM m i M E V İ , M a r . Cı(. 622 Sirkccl • İSTMBUL Kurııcıı Meclis^ iddiası Meclis'te tartışıldı ADALET BAKANI A L P A S L A N , ECEVİT'İN İ D D İ A S I N I DELİLLERÎ İLE BİRLİKTE ORTAYA KOYARAK AÇ1KLAMA YAPMASINI İ S T E D İ BÜLENT ECEVİT, KURUCU MECLİS TARTIŞMALARINA PAZARTESİ GÜNÜ CEVAP VERECEK. ORHAN BİRGİT, HÜKÜMETİN TUTUMUNU ELEŞTİRD. MELEN: "FİYÂt Başbakan, alınan tedbire rağmen fiyatların ancak pelecek yıl istikrara kavuşabileceğini söyledi 1 Alacakaptan: Ben euçsuzum, asıl suçlular dışarda kol geziyor,, 66 Ecevithakkında .ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) CHP Genel Başkam Bülent Ecevit'ın son ortak grup konuşmasında partisinden ayrılan bazı milletvekillerine Kurucu Mec lis üyeliği vaat edildiği yolundaki iddiası dün Millet Meclisi Gpr.el Kurulunda tartı?ılmıştır. DP Grubu aaına gündem ârş.ı bir konuşnaa yapan Özer Ölçmen, Ecevit'i iddiasını kanıtlamağa çağınrken, CHP'den istıfa eden Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan da CHP Genel Başkanını «siyasî sadist> olarak «uçlamışlır. Adaîet Bakam Fehmi Alpaslan ise yaptığı konuşmada, «Ecevjt açıklamaya gitmezse Türkiye'de bu konuları tnceleyecek adli merciler vardır. Bu konuya el konlılacağından kimsenın şüphesi olmasın» demistır. ARTIŞI DEVAM EDECEK,, ANKARA, (Curnhuriyet Bürosu) Bakanlar i^urulunun dünkü toplantısmdan sonra gazetecilerin fiyat artışten ile ilpili sorularıru cevaplandıran Başbakan Ferit Melen. tiyat anışlarınıri devam edeceğirü ve ancak önümüzdekı vıl istikrara kavuşulabileceğini ürnit ettijSini söylemistir. Başbakan, Bakanlar Surulunda görüşülen Devlet Personel Kanunundaki aksakhklan gidermeyi öngoren kanun sücündekı kararname tasansı hakkındakı bir soruya şu cevabı verrrüştir: «Memurlar konusunda. Personel Kanununun bilhassa ıntibaklardan doğan hatalan düzelteceğiz. Personel Kanununda müzakereler sırasında gözden kaçan bazı eksıklikler varsa on S lan tamamlayacağız Memurlann memnun olacaklanm sanıyo rum. Onlârı memnun etmeye ça lışıyoruz. Ne mUmkünse yapılıvor tabıi..» Fiyat arıışları ile ilgüi bir so ruya karşılık Başbakan, ?öyle [ konusmuştur: i Soruşturma Meclis'teki bu tartı.şmalardan sonra Ankara Basın Savcısı Ze kâî Turan, THA muhabirinin bir sorosu üzerine, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in öneeki giin Ortâk Grup toplantısında yaptığı konuşmada ileri sürdüğiı. iddnrtar hakkında sorustutın^ açildığını bildirmistir. Ayrjca bilgisine ba|vurulmak üzere Eccvit'e (Dcvamı Sa. 7. Sü. 3 de; i. «Personel Kanunu'nun intibaklardan doğan aksaklıklarmın giderilmesi içifi ne mümkünse yapılıyor» • HUKUK FAKÜLTESt E S K İ DEKANI 12 MART ÖNCESİ SORUMLULARIN TUTUMUNU ELEŞTÎRDt = ANKARA Sıkıyönetim 1 Numarah Askeri Mabkemesinde Hukuk Fakültesinin eski Dekanlanndan Prot. Ugur Alacakaptan ve arkadaslan hakkında açılmış olan davaya dün devam edilmiş. Alacakaptan. 3 saat ka dar devam eden savunmasında, kendîsine «tsnat edilen suçlan reddetmiş. «12 Mart'tan öneeki devrin bir sorumlusu olacaksa, o sorumluya dokunulmadığı için, sorumlu biz olmayalım» demiş ve şöyle devam etmiştir: «Ben suçsuzum; asıl suçlular dı^arda kol geziyor.» Önlenemiyor «Biliyorsunuz Dizim rıükümetımiz başından beri fiyat artışlarmı frenlemek için artış tıızını azaltmak için antipatik olma pahasına bırçok tedbir aldı. Buna rağmen başında da söylemış (Devamı Sa. 1. Sü. I de) Ecevit Doğru Söylüyor nmtaurivet ftalk , Partisi Genel Başkam Bülent Ecevit öneeki gün partinin Seriato ve Meclis grupları ortak toplantısında yaptığı uzun bir konuşma iie, son hafta boyunca CHP'yi yıpratmak iizere sürdürülen saldırılan cevaplandırdı, ayrıca yaşadıgımız kosnllar altırida CHP'nin krndine çizdiği yönü acık seçik bir daha belirterek aydınlıia kavnşturdn. Sayın Ecevit'in konusmasınd» dikkati çeken bir nokta, bu konnşmanın, CHP'ye geleneksel rakip bildiğimiz AP'yi dcfil dc doğrudan doğrnya CHP'den kopmuş dünkü «ülküdaslar» ı hedef sltnış bulunmasıdır. Bnnu da doğal karşılamak gerekmektedir. Gerçekten, CHP'de patlak veren iç bunahmlar sırasırıda AP yöneticileri hiç bir zaman fırsatlan yararlanıp CHP'ye yüklenmemişlerdir. Ba bunalımUrdan sonancnsu ve en sürpriz yaratıcrsı olan Sayın Inönü'nün enca yıllık eski partisini bırakması karşısında bile AP, herhangi bir polemife girişraek istememiş, Sayın Genel Başkan Süleyman Demirel »£zından «Komsumuzun iç islerine karışmak bizim âdetimiz defildir» demekle yetinmiştir. Sayın Ecevit'in bugün CHP'yi yıpratmak, yıkmak, gerekirse bir pnndona getirip kapattırmaK hırsıyle yiirütülen saidırının kampanyacılarına verdiçi cevap çok aŞırdır. Tenir yutnlur şey değildir bu cevap. Ama ağızlarının payını aLan saldırganların susup uslu uslu yerlerinde oturacaklaTiııı da beklememek gerekir kanısındayız. Demokrasi parolası arkasında düşünce özgürlüğünü alabildifine kıstıktan sonra tartısma düzeyini <sen • ben» kavgasına indirgemeye çahşanların dayanabilecekleri biricik silâh daima «şahsiyat» olagejmistir. Bnndan böyle de öyle olacaktır. Onun için Sayın Ecevit'in bötün sağdoyuln yurttaşlarca olumln karşılanan cevabı karsısında «şahsiyat» ı nıeslek edinmiş politikacılar elbette yine mesleklerini sürdürmek isteyeceklerdir. Bizi hiç ilgilendirmediğinden, bu konu üzerinde durmayı gerekli bnlmuyoruz. Biz ne evvelki gün.'ne dün, ne de bugiin Halk Partili de olmadık. Çeyrek yüzyıldır bnrada dilimizin döııdfiğü kadar savnnmaya çalıştığımız dnsünce, Atatürk ilkeleri ışığmda, değişen yaşam koşnllarına nygun olarak balkımızın refahını, yurdumuzan kalkınmasını sağlamaktır. Ba itibarla Sayın Ecevit'in «Ortak Pazar ülkeleriyle aramızda gümriik duvarlan yıkılırken düşünce duvarlan örülmesini kabul etmiyornz» diyerek açıklığa kavuşturdnğu özgürlük ve baeımsızlık ilkesini yürekten paylaştığımızı belirtmek isteriz. Hem Batı nygarlıfından yana olalım, hem de öz^iir düşünceye duvar çekelim politikasına bel bağlayanların anlamadıfı, ya da anlamak istemcdiği husus, böyle bir tutumun çıkar vol olmadığıdır. üzgürlükleri ne denli kısarsanız, ileride ülkemizi o denli tehlikelerin kucağına kendi elinizle atmıs olursunuz. Düsündüğünü olduğu gibi söylemek ve yazmak kimi çevrelerin canını sıkabilir, onlann kısa süreli çıkarlarına aykın kaçabilir; ama düşünce yasaklarının egetnen oldn|u ülkelerde tüm nlns, karanlıja itiliyor demektir. Bn ise in«an yaradılışına aykırı bir dnrnmdur. önünde sonunda kısa CHP'li Öztürk, Sunay'dan Melen'in görevden bir an önce alınmasını istedi ANKARA CHP Sıvas Senatörü HiJseyin Öztürk, Cumhurbaşkanl Cevdet Sunay'a dün bir mektup göncfererek, ülkerniz deki bunatımın nedenleri üze> rlnde durmuş, «Bu bunahmdan kurtuluşun çarelerinden birisi de Sâym Melen'in Başbakanlık t tan bir an önce uzaklaştırılmasıdır» d,emişür. öztürk, parlamentoya dayalı bir hiikümet ku i rulmasının da kaçınılmaz hale geldiğini söylemiştir. (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) BOZBEYLİ, TUTUMVNU ELESTtRDt ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu), Demokratik Parti Genel B&şkanı Ferruh Bozbeyli, partisinin Muş il kongresine yollldığı masajda, «CHP içinde bir taraftan ayrılıp çözülmeler olurken CHP deki yeni akım tarâftaTİarŞ solyolculukta ilerleme kâydetmişlerdir» demiştir. Bozbeyli, mesajınuı diğer bölümünde CHP yöneticilerini ağır biçimde yermiş ve «Anarşik olaylann eylemcilerine kanat ger mek hususunda daha açık ve daha kesin bir tavır takınmış; lardır. cTevkifler geniş tutul j masın», «Küskünler ordusu ya(Devanu Sa. 7, Sü. 3 dej , Sıkıyönetim komutan yardımcılıklarına < atamalar yapıldı BAŞKENT NOTLARI ' » .• • ' TCK'nun 146'ncı maddesi hükmüne göre cezalandınlması ısıenen Alacakaptan, savunmasının bırincı bölümünde suçun maddi unsurları üzerinde durmuş. Türk Anayasası ve yabancı anayasalardan örnekler vermis. Faruk Erem'ln bir kitabından pasajlar okumuştur. Savunmasında kendısıni suçlayan Can Üzbay'ın Mılli tstihbarat Teskilâtına mensup oldugunu ve vükselmek için herşeyl yapabılecefeinı de kaydeden Alacakaptan. «Can özbay'ın Kopya çektiği ve ögretim üyelerine ha k a m ettigi için dsha önce fakulteden kovuldufunu» Jlerl sür müş, «Bu yüzden bena düşmanANKAOA İçel oagımsız millık duymau da tabiidir» demiştir. letvekili Celâl Kargılı, askerlik süresinin iki yıldan bir yıla inKuseyn'nın ölümü olayına da değinen Prot. Alacakaptan. «Ku dirilmesi için.Millet Meclisi BaşANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) kanlığına bir kanun teklifi ver , seyrinin ölümünün nedenınl buAP Genel İdare Kurulunun, miştir. • ,• • • j gün herKes biliyor» demiş ve o son siyasî durunıu görüşmek üze zaman da olayın polis ve nükü27.7.1970 tarirüi ve 1315 nu'mare dün sürdürdüğü toplantı, gemet yetkilileri tarafından bilinralı kanunla değişik, 1111 numace yansından sonra da devam diğini. ancak «elde koz tutmak» ralı 'askerlik kanununun 5'ınci (Devamı Sa. 7. Stt. 1 de) etmiştir. maddesinin 1 lnci fıkrası bu tekliîle şu şekiUe değişürilmekGenel Başkan Süleyman Demi ı tedir: rel'in başkanhğındaki dünkü top ı «Er ve erbaşlar için muvazzatlantılardan ilki, saat 16.35'den lık hizmeti, kara, çleniz, hava 19.30'a kadar sürmüş, bu toplan , SONA EREN 8ÜRGÜN 17 yıllık sürgünden son ra, yağmurlu bır havada ülkesine dönen eski baş(Radyofoto: AP) kuvvetleri ile. Jandarma. Genel tıya AP Senato Grup Başkam veJ kan, Peron, Buenos Âires Havaalanında (soWa) karşılayıcılan selâmlarken... Komutanlığında bir yıldır. Bu Baskanvekilleri ile Grup Başkan' hizmet askerlik şubesinden sevk vekilleri de katılmışlardır. Saat tarihinden başlar.» 16'da'yapılması gereken toplantı, Demirerin gecikmesi jüzünden, Gerekçe 35 dakika "geç başlamıştır. Kargılı kanun teklifinin geDemirel, tCplantıdan çıkarken rekçesinde, çağımızın. koşulları gazetecilere, «Saat 22'den itibakarşısmda asker sayısının çoklu i ren devam edilecek görüşmeleğunun değil, tekniğin daha ö • nemli rol oynadığını belirtrniş, | rin gece yansından sonra da süre ı özetle şöyle demiştir: bileceğini, bugun için karar bek lememelerinl» söylemiştir. «Dünya savaş tekniğinin gösterdiği gelişmeler karşısmda ülSaat 22'de fekrar toplanan AP kemizde silâh altmda bulunduruGenel İdare Kurulunun toplantı lan asker sayısının azaltılması sı, geç şaatlere kadar sürmaşANKARA, (Cumhuriyet Bürost», (Devamı Sa. 7, Sü. S da) tür, . • Toprak ve Tanm Reformu Ka(DIŞ HABERLER SERVtSt) • Tedbirler • nun Tasânsının göriişülmesine, dün Millet Meclisi Geçici KomisPeron'u Roma'dan getiren uBUENOS AIRES Arjantin'yonunda yenıden başlanmış, ançak havaalanına indiği sırada, in eski Cumhurbaşkanı Juan cak CHP'deki son istifalar nedePeron, 17 yıüık sürgün hayatm çevre tanklar, zırhlı araçlar ve niyle partı gruplarının komisyon30 binin üzerinde asker tarafından sonra dün ülkesine dönmüş lara katılma oranlannın değışmedan sarılmış bir haldeydi. Polis tür. Arjantin Hükumeti, eski si sonucu, eski orana göre kurulve. diğer güvenlik kuvvetleri. PeCumhurbaşkanı için karşılama muş komisyonun alacağı karaılaron'u görmek için havaalanına nn hukukî sakıncalar doğurabiletöreni yapılmasını j'asaklamış, girmçk isteyen halkın üzerine ANKARA (CamhuriyetBürosn) ceğı düşünülerek. toplantı. rranBuenos Aires'in Ezezia Havaalagöz yaşartıcı bomba atrnış, aynIstanbul, Kocaeli, Sakarya ve lardakî gerekli düzelımeler yanına ancak 300 karşılayıcı ile ca havaalanına gelen vollar traZonguldak Bölgesi Sıkıyönetim pılıncaya dek ertelenmiştir. 200 gazetecinin girmesine izin fiğe kesnmiştir . Komutan Yardımcıllklarına yeGecıcı Komisyon Başkanı, AP vermiştir. Bu arada, Peron taArjantinin özellikle işçiler tani atamalar yapılmıştır. Istanbul Milletvekili Ismail Hakraftarı 60 assubay. ayaklanma rafmdan sev^îen eski CumhurResmî Gazete'de yayımlanan kı Tekinel, dünkü birleşlnjce, teşebbüsünde bulunmuşsa da, başkanı Peron, ülkesine 3. eşi 'kararnameye göre. 5. Kolordu bu .tonuyu üyelere açıklanus ve İsabella re 1# taraftarıyle birolay, bastırılmıştır. (Devamı Sa. 7. Sü. 7 de) sonuçta bu konuda karar alınlikte dönmüştür. mıştır. Sözkonusu karar jöyle(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) dir: «Komisyonumuz Konunun öneminı eözönünde tutarak. ilerde Anayasa Mahkemesince yapüaa çalışniaların ıptalinin barııs ko AP Genel İdare Kurulunun toplantısı gece yansından sonra da devam etti Savunma Askerlik süresinin bir yıla indirilmesi önerildi BİR AYAKLAKMA TEŞEBBÜSÜ BASTIRILDI Peron, 7 7 yi/ sonrö Arjantirfe döndü ÜYE ORANl DEĞİŞTtĞt İÇtN KOMİSYON, TOPRAK REFORMUNU GÖRÜŞEMEDÎ İNÖNÜ'NÜN TUTUMU VE IPTAL EDİLEN BİR HABER.. Turhan ILGAZ ANKARA ismet Paşa, iki günrfür Cumhuriyet Senatosunun tabii üyesi... Geçtiğimiz haziran ayından beri, yarım yüzyüdır üyesi olduğu partinin yeni kadrolarıyle giriştiği mücadöleyi, öneeki gün, Cumhuriyet Senatosunun tantanalı bir birleşiminde noktaladı... Yalnıı CHP ile değil, Millet Meclisi ile de llişiğini kesti... Ama »iyasal serüvenıni bitirmedi... (Devamı S». 7. Sü. 7 de; Yorgıtoy, Yaşar Kemal'in 1,5 yıllık hapis cezasını bozdu (Devanu Sa. 7. Stt. 3 de) ANKARA Yargıtay 1. Ceza i Dairesi: Emil BrunS'un «Mark j sizmin Temel KitaWnm çeviri j sinden dolayı Istanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi ^arafından U j yıl hapse mahkum edilen yazar j Yaşar Kemal'an bu cezasını, leh te bozrnuştur. ' Kitap, 1964'de yayımlanmıştı. ; DP Sözcüsü, reform tasarılarına harsı oldııklarını arıkladı ANKARA DP Millet Meclisi Grup Başkanvekili SaKaıya Milletvekili Vedat Önsal, dün bir demeç vererek. hükümetin reform tasarıları adı altmda Meclise sevkettiği kanun tasanlanna kar51 olduklarını açıklamıstır. Önsal. bu tasarılann koyu devletçi bir görüşle hazırlandığmu özel teşebbüsün dinamizrnini. yaratıcı giicünü ve finansman kabiliyetini ihrrral ettiâini öne sürmüş, özetle şunları eklemıştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) ANNE, BABA VE OGUL, BÜTAN GAZINDAN ÖLDÜ Bir aileden 3 kişi, bütan gazfndan zehirlenerek ölmüştür. Fikirtepe Şerafettin Sokak 3 sayılı evde, bütan gazı tüpü kapağınm açık bırakılması sonucu zehirlenerek ölenler; Mustafa Küçük (30) eşi Fevziye Küçük (18) ve oğlu Ahmot Küçük (2) dür. Evde misafir bulunan Satılmış Gökben de koma halinde Göztepe SSK Hastanesi'nde tedavi altına ahnmıştır. TUKP KURULDU «Türkiye Ulusal Kadmlar Partisi» nin 17 bayan kurucusu, kendilerinin on büyük yardımcısı Em. General Dr. Nurettin Erdoğu ile birlikte önce Valiyi ziyaret ederek kuruluş dilekçesinı vermişler, daha sonra da Taksim Anıtına çelenk koymuşlardır. Şimdfye kadar İOOO'in üzerinde kayıt yaptıklarını, partinin erkeklere de açık olduğunu büdiren kurucular, TUKP'ye «Mermi taşıyan Türk kadını» nı amblem olarak seçmişleıdir. Sunay Ankara'da ANKARA Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dün saat ll'de askerî bir uçakla Baçkent'e d'ön müştür. CHP'den istifaya kararlı olanlar tek:r teker ayrılıyorlur. NADİR NADt (Devanu Sa. 7, Sü. 6 da) İSTİPALAR DEVAM EDİYOR...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog