Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

FEN SINIFI SO EkimSuunr «ftn 13 >«»•.«• «1 «OEkimlH«»iKS »SKSS^HSiîSÎİ • 4 AnlıkSuunr gün •« AnalıklHuiımn ÜNİVERSİTEYE GİRİS BİR ÖÖRETİM YIL1 SÜREÜ k)m\n. ^ B Z H G D K Ş E N DERSANfSI 1(1:275132lakatas, HIMDI38 umhuri Kurucusu: nJNUS NADİ ALMANCA METOOUB ve SÖZlOKLJR^ • AlMANCA ORIA 1 YARDIMC1 (M. TURGUI)1 1Î.50 • KOUY ALMANCA (METOD AKCIT) 12,50 • ALMAMCAldRKCE SEYAHAT REHBERİ (AKDOĞAN).. .10.TÖRKCEAlMANCA OKUl SÖZLÜĞU (DtLMAN) 10.TÜRKÇEALHANCA CEP SOZlU&Ü (DILMAN) 7,50 TÜRKCE ALMANCA vt ALHANCATÜRKÇE TUÂFfUZLU OKUL SÖZLIKÜ ( D İ l M A N ) 25.ı AlMANCA TURKCâ RESIMll SOZÜJK (OİLMAN). ...20.•>IMANCAIURKCE DEYIM1İR SÖaÜĞÜ(AK0OfiAN)..10.' !• j«yln'« TtltrâyMi dınltri k» j»wWır. 49. yıl, sayr. 17344 Telgraf T« mektup «dresi: T • 1 « f o n 1 • r : 22 42 90 Cummmyet tstanbui Posta Kutusu: İjtınbu) No 246 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 16 Kasım Persembe 1972 KİTAPÇ1LMDA ARAYINIZ ODEMELİ GÖNOERİLİR Siparij Merkezi : BİRETİM YAYINEVİ Ankara Cad. 622 SlrkeclİST. Artış diğer ülkelere göre 5 misli «1972 Sonbahannda Türkiye'nin iktisadî bünyesi» ineelendi Veteriner Genel Müdürlüğü, rapor hazırladı A P G e n e l r İdare YILBAŞINDAN İTİBAREN ET FİYATLARININ Y E N I D E N YÜKSELECEĞI ÖNE SÜRÜLDÜ TİCARET BAKANLIGI, CELEP f VE ARACILARIN KONTROL EDİLEMEDİĞİNİ B İ L D İ R D İ "Fiyatlardaki artışlar gelişmeyi engelliyor,y Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Hevetmce dun d\jzenlenen «1972 Sonbahannda Turkije'nın Iktısadi Bunyesı» konulu semınerde geçınme endekslerın Nejat Ölçto. Zafer Başak, Nejst Eczacıbaji ve Demtr BemİMrH' seıninerde ET SIKINTISI ÇEKILECEK ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Veterıner Genel Muduıluğunde hazırlanarak Tarun Bakanlığı ve dığer ılgıh yerlere verilen bır raporda, acil tedbiıler a)ınmadığı takdırde, onumuzdeki yıl larda siddetli et sıkıntısı çekılecegi belirtılmektedir. Uzman ların hazırladıkları raporda, ta rım ürünlcrı gıbı et ıçln de taban fiyatı uygulanması onenlmektedir Ayrıca, önumuzdekl ocak avından itibaren yem bır et sıkıntısının başlavacağı ve fıvatlann venıden vukseleccğı bclırtılmektedır Öte yandan. Tıraret Bakanlıgı, Tıcaret ve SanaM Odalanna gön derdiBi bır vazıda et sıkıntısı ve fıyat artışları doğrudsn eeleplerın ve aracıiann tutumuna bağlanarak, bunlarm pıyasaya hâkım oldukları ve kontrol edılemediklerinden yakınılmaktadır. Veteriner Genel Mudurlüğunre hazırlanan raporda halen Turkiye'de kişi başına vılda 16 9 (Devanu Sa. 7. Sfi. 6 da) karar içm bugün toplanıyor Bozbeyli «225 üyesiyle Meclis çoğunluğunu temsil eden bir parti iktidardaki yerini alabilmelidir» dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP'nin Bakanlannı Hükumet den çekmesıyle ortaya çıkan durumu ve Başbakan Melen'e bıldi rilecek sonucu gorüşmek uzere AP Genel tdare Kurulu bugım sa at 16 00'da Getıe! Bas.kan Suleyman Demırel'ın başkanlığmda top lanacaktır CHP'nin Hukumetten 5 uyesinj çekmesı ve uvelerın daha sonra CHP'den ıstıfa etmelerı u/crıne ortaya venı bır durum çıkmış, Başbakan Melen: AP MGP DP, CP. MBG, CKG başkanlarını ziyaret ederek bazı temaslarda bulunmuştu Bu zıyaretten sonra AP Genel Başkanı. durumu yetkılı oreanlarda goruşup bır karara bag'^naca ğını bildirmış. araya çıren hayram v e AP Genel Başkanın," ba basınm vefati nedenıvle AP Genel tdare Kurulu toplanamami'tu AP Genel tdare Kurulu ousün yapacafı top'.antıda durumu enrü şecck ve alınacak karar Mplen HükÜTietinin yerini belli edecek tir Vur Abalıya! ağımızı solumuzu bğrenme^ den çeyrek yüzyıldır deI mokrasi yapacağız diye direnip dnrılyornz. Orta>ı ele •lahm: Orta, bir tahtaravallinin denje taşı demektir. Saga ve sola do|nı ağırlığım bastıran partiler arasında demokrafik düıenin uvnmln biçimde korunmasına çaba harcar. Am» ortadan hareket ederek saga ve sola do*rn •cılan partilerin »ınırı nerelere dek varacaktır? Asın nçlar deyiminden ne anlayaca|ı»? î?te çeyrek yuTMİdır bir türlü çözüp yerin* oturtamadıjırnıı denklemî Toplumsal açıdan bakUğıtnız zaman aşın uçların huknk dısı eylemlerle sınırlandıjhm kabul etmek zorundavızdır. Düşünce özgürlüfcüne bnçünkü dünvada sınır çizmek çok zordur. Baflı oldnğomnzn her fırsatt» tekrarladıtımız Batı demokrasilerinde bn özrürlük alabildigine seniş tutiılmaktadır. Am» kaba knvvete davanan huknk dı?ı eyletnler söz konnsn oldn trm, aynksıı her ülkede bn evlemlere karşı çıkılmakta, dnr denmektedir. Ba da fşyanın tabiaiından gelme, dofcal b'f davranıstır. Haberlerin T« düsüncelerin rahatça yayıim» olanağı bnldnğn bir ortarnda knmln dtiztni zorla de|5frtirip onnn yerine sağ ya da »ol bir dikta rejirai ^etirmeye kalkısmak elbette »nçtnr ve daima n ç olarak kalacaktır. Ne var kl, bizde «zellikle »ol düsfincenin sınırları Batı demokrasilerine kıyasla çok dar tntnlmaktadır. Ortanın soln deyimini ilk knllandığı sıralarda bir kı•ım çevreler CHP'ye karsı cepbe almısiar, kıyameti koparmıslardı. Oysa, snladıgitnız kadanyle CHP'nin bn politikası, defiseB dünva koşullan içinde, Atatürk döneminden ba vana partinln knrulnş nedenlerinden biri olan halkçılık ilkesine daha bir açıkIık vermek, Tfirkivemızin kalkınmasında birinci derecede «örev yüklenditini bilditimiz kövlii ve İ«l sımflarıvle cenel olarak dar ftelirli memnr, öğretmen, emekli ynrttaslanmızın hakktm savtınmak. onlann «üçlü serroave çrnpları elinde ezilmelerini Bnlemeye çalısmaktır. GHP'nin benimsediği ortanın •oln politikası Batı demokrasilerinde sosval demokratlarca izlendiîini s;ördüeümüz politikadan bile daha ynmnsak. tahtara•»allinin denee tasına daha yakm bir politikadır. Işte bnna bir türlü alısamadılar bizim saf göröşlü, statükocn liderler. tsin tnhaf yanı. CHP'ye en çok kııanlar, yivip bitirmek istercesine ona saldıranlar arasmda dünkü CHP'lilerin basta gelmesi. Hele Sayıç Inönü'nün avrılmasından sonra partinin daTanaksız kaldıjı inancma kapılan bn sayın politikacılar. saldırılarını jründen çüne siddetlendirmtk pjiliminde eörüniivorlar. Bildiri arkasına hildiri yavırnlayarak CHP've, ormn Genel Ba«İcanına demediklerini bırakmtyorlar. Me^er ne koyu bir ihtilalci imi» bn Ece\it de haberimiz yokmus! Tnrt düzenini temelind«n değistirmek, karma ekonomi »istemini yıkıp yerine Marksist • Leninist, koyn bir dikta rejiml getirmek, hem de bnnn zorla başarmak istivormuş. Demokratik hnknk knrallan lcinfie çalısmayı amaç bildiğini söyleyen, davranıslarıyle de bngüne de^in sözlerine ters düştüJtünü görmedieimiz bir parti Iiderini hedef alan bn asırı saldırılann yersizliğini ve vakışıksıt de eiddl artışlar kaydedüdigi belirtilraıştir. Konuşmacılar gerekli tedbırler alınamadığı takdirde fıyat yukselişlennin olumlu yolda gelışen ıhracat ve işçı dovızi artışını engelleyeceğinı one surmü'îlerdir. Koıjuşmacılar ayrıca Türk ekonomısınin olumlu yolda olduJunu, ancak devaraı için «evk ve idarecilere önemli gdrevler du«tüğunıi soylemişlerdir. Seminerde ilk teblığı sunan Hacettepe Üniversitesi oğretım gorevlı<=l Nejat ölçen, 1972 program yılının ilk 6 ayında makroekonomik büyükluklerde, kamu vatırımlarında bnceki donemlere oranla gecıkme meydana gehrken, ozel kesimde gelisme kavrfedildiğinl ifade etmi<;tir. Ancak ölçen, ınceleme konusu surpnın kısalığını ıleri surerek, nedenlerle ılgıli kesin yorumlardan ka ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) çınmıştır. Maliye Bakanı Ziya Müezzia• Kamu Maliyesl. Para Kredi oğlu, 3 Beş Yıllık Planın karma ve Fıvatlar» konulu bır tebliğ ekonomik düzenimizın vakın (tesunan Hacettepe öSretirn gorev lecejrt konusunda hiç bir ?üpli.'i Dr. Zafer Z. Başak da ko heve yer bırakmmyaoek kadar nu$nasında kamu malıyesinin 'açık oldugunu söylemiftir. açık go'fermediğini soviemıs, bu Devlet Planlama TeskilAtmca (Devaraı Sa. 7. Sfi. 1 de) düzenlenen «Hizmet içl efitlm progTamı» nın ilk dersinl veren Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, birev ve toplum ihtivaçlannm karçılanmasına vönelmH üretim ve dağıtıma, bireylerin vanısıra, toplum adına devletin de katılması anlamına pelen karma ekonomik düzenin bugün evrensel ' bir yaygınlıkla uyırulandıgını belirtmiştır. MUezzinoğlu, yeni strateji ve 3. planın, karma ekonomlk dü' lenimizin vakın geleceği konusunda hiçbir şiıpheye yer bırak I mayacak kadar açık olduğunu ve bu ıkl ke^imin. birbirini tamam ] layıcı katkılardan vararlanarak j sanayileşmlş toplumlar arasına ' katılabilmek ve bu volda giderek daha yüksek refah ddzeylerini gerçekleştirmek ve bunu ANKARA Sıtayönetim Komu yaymak amacım (tüttüğünU belirt tanlığı Basm • Yayın ve Halkia miş, sözlerint şöyle tamamlaMunasebetler Şubesi, dün bır mıstır: bildıri yayımlıyaralc, son günler«öte yandan, karma ekonomik de yurdumuzda da koli, paket, düzen, katılmaya ybneldiğimiz kitap ve mektupla bazı şahıslara Avrupa" Bırliginde belirli bir yeri sılâh ve patlayıcı maddeler gön olan bir dlİ7endir Nitekim. Avderildığını açıklamış, uyanda bu(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) lunmuştur. Bildıride, «Müesslf kazaya sebebiyet verilmemesl için, mahred bilinmeyen ve durumlan şüpheli gorülen bu gıbi malzemelerin açılmaması, derhal güvenlik kuv\'etlerinin haberdar edümesi önemle duyunüur» denilmiştir. Bildiride, bu silâh ve patlayıcı maddelerin kpmutanlıkça ele geçirilmiş olduğu da belirtilmişANKARA CHP eski Genel tır. (THA) Bagkanı İsmet İnönü'nun Cumhuriyet Senatosunda yemin ederek yeni görevine başlaması bek lenmektedır. Öte yandan, tsmet tnönü'nün işitme cıhazı dün Mıllet Meclısı Genel Kurulundan almarak Cumhuriyet Senatosu Genel Ku ruluna monte edılrruşür. Müezzinoğlu: {(Karma ekononıik düzen,, gireceğimiz Avrupa BirliğVnde yeri olan hir düzendir» TA1SKERİN ÇARPT1ĞI YU1SAIS Ç1KARMA GEMtSİNDEKÎ 40 DENİZCt BOĞULDU ATÎNA Yunanh milyarder Armator Stavro Nıyarkos'a, ait dunyanın en buyuk tankerlerınden «Pankosmıos Eros», Pire lımanı yakınlarmda, Yunan Denız Kuvvetlerine aıt bir çıkarma gemisıne çarparak batırmıs ve 40 denızci boğulmuş, 6'sı da kaybolmuştur. Pire limanının giriginin S mil gun^yinde bulunan Psitilia adacığının yakınında öğledcn sonra meydana gelen kazada, 14 kışı kur Urılarak Pire'de hastaneye kal dınlmışür. Pire'den dün ayrılan tankcnn murettebatı arasmda can kaybı ve hasar olmadığı bildirilmiştır. Niyarkos'un bir sözcüsü, kazanm i oluşı şekhyle ilgili bir soruya, •Küçük çıkarma gemisi. ani ola rak kendisini dev geminm önün (Devamı Sa. 7. Sfi. 4 de) AP yerini almalıdır Öte vandan. dun DP Merkez tdare Kurulu toplcnüsında Genel Başkan Ferruh Bozbeyli. «225 üyesiyle Meclıs ço gunluğunu temsil eden bır parti iktidardaki yerini alabilmehdır» demiştir. DP Genel Başkaru bu konuda şunları soylemıştir. •CHP'nin Hükümetle ilışkisini kesmesi ve Hükümet ortakiığına son vermesi netıcesmde sıyasî ha yatımızda yeni bir sıkıntı ortaya çıkmıstır ve devam etmektedır Bu sıkmtı biraz da savın Başbakanın tutuiıundan ılen selmektedir. Mech^ten güven ovu almıs olan hükümet. hukuken görevi basındadır Hıçbır tedir(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) tlnalan'da hazln* arazisl vc üzerlndcki bİBalat Bazı şahıslara kitap içinde patlayıcı madde yollandığı açıklandı ARSA YAÖMASI Hazine arsaları bile hisse ile satılıyor Ona Küçükçekmece'nin adını dahı bılmedigimiz bir koyünde rastladık. Beyaz gömleğı böynunun ustünde ilıklenmış, başı kas Yalçın PEKŞEN tnöniVnün isitme cî/ıazı, Senato'va nakledildi SBF olayı sanıklarının 17 yıl hapsi istendi ANKARA Siyasal Bilgiler Fakultesi Öğrencı Yurdu'nda 24 Ocak 1971 günü mevdana gelen olaylarla ilgıli davanın duxu> masına bugün saat 16 00'da Sıkıybnetira Ankara 1 Numaralı As kerl Mahkemesinde devam edilmiş, Askerl Savcı 40 sanıktan 32'si hakfamda çeşıtli hapis cezslan uygıılanmasını istemiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) BAŞKENT NOTLARI kethydi. Anlattıklan, şaşırtıcı olaylann başlangıcı oldu. Aslında bir başka ionuyu incelemek için Kuçükçekmece'ye gelrraştık. Oturduğumuz kahvede gazetecı olduğumuz duyulunoa, çay bardağının basından kalkarak saygıh bır tavırla yanımızb geldı Inanılmaz şeyler anlattığı nı bır sure sonra farkettık. Ismi ya Selâhattin, ya Sabahattin'dı Cebinden çıkanp gosterFatraa Ahmedoğltt dıği buruşuk kâgıtlara göre, buralarda bır yer satın almıştı. «Artık tek göz mü, olur, ıki goz mü olur, bır dara altı» yapmahfı amacı. Sonra birlıkte kalktık gıt 4 ay önce hapisten tık satın aldığı yere. Orasına, bu1 rasına beyaz taşlar dıkilmiş goz çıkan banka alabüdığine uzanan bir taria ıdi ı soyguncusu, haraç burası. Ve ustünde yuva kurma düşleri gördüğü arsası, tek aya alma yüzünden ğınm ustünde dunnasına dahi izin vermıyordu Selâhattm'ın cinayet işledi Çunkü «Hisseli satışlar» adı altmda oynanan oyunun gereFatih Çarşarnba Esnaf ve Saği bu köylü vatandaş «Arsa alı natkârlar Derneğinde geçen hff, yorum» dıye topu topu 5 Cnı2 ta meydana gelen bır yaralanıa genişlığinde bir toprak parçası olayı cinayet halinı almıştır. almıştı ilk banka sojguncularndan oi duğu bildırılen ve 14 \ü 6 ay ce Bir kadın 3 yaşındaki üvey oğlunu döverek öldürdü Fatma Ahmedogju adında genç bır kadın. 3 vaşındakı üvey oğlu CenJt Carcana'yı doverelf oldurduğu ıddıası ıle gozajtına alınmıştır. Hâmıle olan ve bır ay sonra dogum yapması beklenen 25 yasındakı Fatma Ahmedoğlu. «Ben Cenk'ı çok seveıaım. ülav BUPU çok varamazlık vaptı Odanın ıçmde bısıkletı ıla dolasıvoıdu Yapmamasını sö>ledım Yalnız bır tokat vurdum. Bıraz sonra Kuragıma »eldı Kol larımın arasında kasılıp Kaldı Ben bu ıste eunahsızım» dıye ağ lamıstır fendık tsureyyapaşa caddesi 24 sayıda oturan Fatma Ahmed oğlu nun mkansız Kocası ıse, «Fatmanm oglumu aoserek otdürduğune ınanmıvorum Ceık'i oz evlâclı gıbı severdı Bısıkletten dusrnus oıabılır» öıve KOnuşmuştur Kartal Sa\cıhğı va mahallın oolısı taralından soruşturmas) suıüurülmekte olan Jlavın gprcek vonunün otopsı ra porundan sonra ortava çıkacaSını oelırten ılgılıler •Sorusmrma bıtınlmenııstır tddîayı ınrelıvoruz» demışlerdır. Sait Faik'in kulaklan çınlasın "Paşa,, Medis Başkanını ziyaret etti Turhan ILGAZ ANKARA Saat 16.54'dü... Koridorun başında görCndü... Etrafını çeviren gazetecüer, ağdalı adımlarla ayak uydurarak yurumeye koyuldular bırlıkte. Varacağı yere geldığınde sola dondu. Kapı sağdaydl oysa. Dıkkatini çektiler, tfunıp,. sevimlisevımli «Nereden blliyorsunuz, nereye gideceğimi» dedı .. Cumhuriyet Senatosunun tabii üyesi olrnak üzere olan îsmet Inönü, Millet Meclısi Baskanı Sabit Osman Avcı'yı ziyaret etmek Uzereydi. Kahverengi bir elbise vardı sırtında. Siyah (DerunıSa. 7. Stt. 7 de) Imar plaııından sonra yapıldığı halde 5 kata ruhsat verilen oina (sol başta). Diğe yapı plandan bnce inşa edilmiştir. 6 yıl 8 ay hapse mahkum olan Prof. Soysal hakkındaki gerekçeli karar açıklandı ANKARA Sosyal bir sııufın dığer sosyal sınıflar üzerinde ta hakkümünü tesis etmek, sosyal bu sınıfı ortadan kaldırmaK, mü esses iktisadî, siyas! ve hukukî nızamları değiştirmek için pro(Devanu Sa. 7, 3ü. 1 de) Kartal Belediyesinin Imar Planmı keyfi uyguladığı saptandı Kartal Belediyesinin, 250 bin ]iraya mal olan tasdikli imar planını keyfi uygulayışı yakınrıalara sebep olmuştur. Kartal bolgesinde oturanlar, belediye ilgılıleri nin istedikleri şahıslara Dİana uy mayan hususlarda özel izicler ver diklerini iddia etmektedivl»r. Kartallılar bu husustakı yakınmaları Kaymakamlığa aksettırmi?ler, bunun üzerine atanan özel ida re memuru Mustaia Şener, Imaı planı uygulamasmdaki yolsuzlukls rı saptayarak belediye haklunda soruşturma açmı?, ancak Şeaer'in sorulan her defasmda beiedıye il gilileri tarafmdan cevapsız bırakdmıştır. Kaymakamlığa iletüen keyfi uy gulamalardan bazüan (unlardır: Selâhattin, ya da Sabahattin adlı kişı bu oyunun ne ilk kurbaru ne de sonuncusu olacaktı Bugün hiç kimsenin bir çıkar (Devanu Sa. 7. Sfi. 4 de) ce tahliye edılen Muzaffer Ince ler, haraç alma meselesinden ara larında çıkan bir tartısma sonun.da Lütfu Çelen'i tabancayla i§'t yaralamıştı. İnceler«de. daha onceamaktülün tabancasından çikan (Devanu Sa. 7,*Sü. A de) zaevinde yattıktan sonra 4 av on Keyfi uygulamalar (î) Sahilde bulunan Kıyı pasta hanesinin bulunduğu yere plana göre 4 kata kadar inşaat izni ve* rılmesi gerekirken 5 kat çılalma sına izin verilnü$tir Buna karfi(Devamı Sa. 7, Sü. « da) NADtR NADt (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog