Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Atatürk Haftası dolayısıyle Enver B e h n a n SapolyoMU9TAFA KEMAL PASA Y» MtLL/ MKÜCADELENtN ÎÇYÜTÜ AU Fuat Cebesoy İSK SIMF ARKADAŞrM ATATÜSK tsmail Hakkı Ulug ATATÜRK'ün ÇIZDfĞt POBTRELK» 15M MO Bâkt Süha Edipoğlu ATATÜBÜK ÎCtN BeTÜN 9İİRLER ••• ÎNKILAH v« AKA KİTABEVLEBİ llâncıhk 96298148 ..... urıyeı Kumcusu: YUNUS NADt 1972 TÜRK DİL KURUMTJ ÇEVİRİ ÖDÜLÜ KAZANAN ROMAN : SIMONE DE BEAUVOIR KONUK KIZ İKtNCt BA8K1 Çeviren: BERTAN ONARAN Haftaya bütün kltapçılarda. 20 lira. PAYEL YAYINEVİ P.K. 889 İSTANBUL Reklâmcılık: 2415/8137 49. yıl, sayı: 17343 Telgrsf ve mektup »flresi: T e 1 e f o n I a r : 22 42 90 Cumfıunyet tstanbu) Posta K u t u s u : tstanbul No 24S 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 15 Kasım Çarşamba 1972 Senato Anayasa Komisyonuna göre de lnonu nun tabiî senatörlüğü için engel yok ANKARA (Cumhuriyet Btoosu) Cumhuriyet Senatosu Anayasa Adalet Komisyonu, dün yaptığı toplantıda eski Cumhurbaskanlarından Malatya Milletvekili İsmet İnönü'nün Senato tabiî üyesi olmasına hukuki bir engel olmadığı konusunda görüş birliğine varmıştır. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının görüş istemesi üzerine dün AP Samsun Senatörü Refet Bendcci başkanlığmda toplanan Komisyon, İnönü'nün tabii senatör olması için herhangi bir hukuki sakmca olmadığı yolunda görüş birliğine varmış ve C. Senatosu Başkanlığına şu yazuım gönderilmesini kararlaştırmıştır: Komisyonumuz, 7 Temmuz 1961 i tarih ve 344 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 70 inci mad desinin emredici ve açık hükmü muvacehesinde, Malatya Milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı tsmet İnönü'nün, Anayasanın 70 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği hakkmdan yararlanmasma engel bir hukukî durum bulunmadığı sonucuna varmıştır.» Durum, C. Senatosu Genel Kurulunun dünkü toplantıstnda üyelere bilgi olarak sunulmuştur. Zam oranı % 30'u geçmeyecek ÇALIŞMA BAKANI UZUNER, EMEKLİLERİN İSTEDİĞI %60 ZAM İÇİN, «ÇOK Y Ü K S E K BİR RAKAM» DEDl MAAŞLARIN KANUN DEÛİŞİKLİGİNE İHTİYAÇ KALMADAN ARTTIRILMASI İ£İN DE, GEREKEN TEDBİR ALINACAK SSK yaşhlık primi artıyor ANKARA Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner, emekli işçilere yapılması düşünülen zam konusunda dün THA muhabirine bir demeç vermiş, «Emekll işçilerle bunlarm yetim ve dul ailelerine Millet Meclisi Genel Kurulunyüzde 1030 oranlan arasrnda da bulunan milletvekilleri Burzam yapılabilecektir» demiştir. Bu arada 1950'den önceki hiz . hanettin Asutay ile Salih Aymetlerle ilgili kanun hükmünün gün'ün işçi emekli aylıklanna iptali ile ortaya çıkan durum da zam yapılmasmı öngören kanun henüz aydınlığa kavuşmamıştır. teklifinin hükümetçe desteklenmek suretiyle zammm gerçekleş tirileceğini belirten Çalışma Bakanı, emekü işçilerle, dul ve yetimlerine ödenen aylıklann hayat şartlaruıda meydana ge(IVvamı >a l Sü I de) İlkokul *) öğretmenlerinin intibak hataları giderilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanı Sabahattin özbek, ilkokul öğretmenlerinin intibaklannda ortaya çıkan aksaklıkların hazırlanmakta olan Devlet Personel Kanunu değişik lik tasarısıyla giderilmesine çalı şıldığuu belirtmiştir. CHP Niğde Milletvekili Mevlul Ocakçıoğlu'nun yazıh soru önergesine verdiği cevapta Milli Eğitim Bakanı, 30 Kasım 1970 tarihinden önce göreve başlayan ilk okul öğretmenleriyle bu tarihten sonra göreve atananlar arasında intibaklarda tarklüık ortaya çık tığmı iıelirterek şunlan söyle miştir: «30 Kasım 1970 tarihinden sonra göreve başlayan ilkokul öğret Farkbhk 1950'den önceki hızmetler konusu aydınlığa çıkmadı ANKARA (Cumhuriyet Büro'su) 1950 yılından önceki hizmetlerin de Sosyal Sigortalar Kururaunca emeklilik süresi içmae sa yılmasına ilişkin hükmüü Anayasa Mahkemesince iptaline ıağ.men, 1969 yılından iübaıen bu hakkı kazanmış olanlarm, «nıüktesep hak» olarak emeklilik haklarından yararlanmaya devam edecekleri sanılmaktadır. Töre ve Bal, THKO Davasında tamklık yaptı ANKARA İstanbul'dan getirilen ve tstanbul Sıkıyönetim M*h kemelerinde ölüm talebiyle yırgılanan Nahit Töre ile Fevu Bol tanık olarak ifade yerdikleri duruşmada. tstanbul Üsküdar'da oîdürülen bekçiyi kendileıinin vurduğunu ileri sürerek, iddiayı birbiılerinin üzerinden almak istenüş lerdir. THKO mensuplarının Sıkıyönetim 1 Numaralı Mahkemesinde devam eden duruşmasında tanık otarak dinlenen Nahit Töre. giriştikleri eylemleri anlatmış, Ameri , kan Kültür Merkezine bombayı Fevzi Bal Ue birlikte koyduklarını söylemiştir Cihan Alptekin tarafından Filistin'e kaçmaları istenin ce. Bağlarbaşı semtinden Fevzı Bal ile bir otomobil çaldıklannı, yolda giderken başka bir arnba ile çarpıştıklarını ifade eden Töıe. bil meden bir çıkmaz sokağa RirdikJerini ve burada güvenlik kuvvet leripce sıkıştırıldıklarını söylemiş. • Silâhlı müsademede ben sağ kolumdan, Fevzi Bal da kalçasmdan yaralanmıştı» demiştir. Tanık ifadesinin bu bölümünde tstanbul'da bir bekçi ile aralarında (Devamı Sa. 5, Sü. 4 de) meni 12'nci dereceden, sözü edi len tarihten önce göreve başlayan bır ilkokul ögTetmenı ise 13' ; ncü dereceden göreve başlarmştır. Böylece eski öğretmen üe yenı öğretmen arasında 1 derecelik bir tark meydaııa getirilmiştıı Bu fıususun düzeltilmesi için Maliye Bakanlığmca (Devlet Memurları Personel Kanunu Deği ANKARA, (Cumhuriyet B3rnnı> şiklık Tasansı) hazırlanmaktadır. Bu tasan kesınleştiği takdiı Cumhurıyet Senatusunun dünde tüm aksaklıkların ortadan kü birleşiminde gündem dısı bir kalkması Deklenmektedir.» konuşma yapan AP Kütahya Bakan öğretmenlere verilen öSenatörü Orhan Akça. CHP'den deneklerın kaldınlmasıyle ilgili istifa ettıklen halde hükümette olarak da şunlan belirtmiştir: kalan bakanları ağır bir düle «Verilenı bu ödeneklenn yerinı suçlamış, Melen Hükümeti götutmak üzere, 18 Ağustos 1972 reve devam edecek bile olsa tarihli Resmî Gazetede yayımlabu kişilere kabinede yer verilnan Bakanlar Kurulu kararnamemesini istemiştir. mesiyle venlmesı öngörHlen (Iş Orhan Akça CHP1İ beş banski ve temımndekı güçlükı zam Kanı suçlarken kencfilerinden mı ile ilkoku) ve orta derecelı • koltukomanı'ye müptelâ oporokullar ıdarecılenne venlen öde tüniştler» dıye söz etmiştir. 12 nekler dışında başkaca ödeneK Mart Muhtırasının «Muayyen verilrnesı tıususunda nerhangi bir çalışma yapılmamıştır.» kişilerin muayven koltuklara sarılıp sıya?et sefası sürmelerl «3. Plan dönemi İçin vpnlmertigini» ue belirten (Devamı Sa. 1. Sü. « de) sonunda tüm çocuklar Senato'da konuşan APMi Akça^ CHP'den istifa eden 5 bakanın hükümetten ayrılmasını istedi okula kavuşacak» Aurupa'nın 6 ülkesinde kasırgadan ölenler, 8Ve yükseldi ' BERLİN, [Rııa TAŞOL Bildiriyor.] Avrupa'yı iki günden beri etkisi altında bulunduran Kuzey Batıdan Doğuya doğru giden şiddetli kasırga, altı ülkede âfet halini almış ve 81 kişi ölmibjtür. Saatte 15ü kilomelreyı aşan hızla esen rüzgâr yüzünden yüz lerce kişi yaralanmıştır. Kasırganın en çok etkisi altında kalan ülkeler Batı ve Doğu Alman ya, İngiltere. İrlanda, Hollanda, Belçika ve Fransa olmuştur. (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Millf Egitim Bakanı özbek diğer soru önergesıne verdığı cevapta da ilköğretim hızmetleri ve okuma vazma bilmeyenlerin okur vazar haıe getırıLmelen için yapılan çalışmalar Hakkmda bilgi vermiş. 1972 yılında 385'i okulsuz köylerde olmak üzere 2852 dersliklik 5«7 ilkokul yapılmakta olduğunu bildirmış tir. Bakan, ayrıca, «üçüncü Be* Yıllık Plan dönemi sonunda öğrenim çağındakı çocukların tamamı okula kavuşmuş olacaKtır. Beşbuçuk mılyona vaklaşan ögrencinin devam ettiği ilkokul ların öğretmen ihtiyacl tamamen karşılanmış bulunmalstadır« demiştif. • Yorumlar, AP Genel idare Kurulunun toplantısından sonra açıkiık kazanacak ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Hükümetın durumunun bır aydınlığa kavuşması ıçın, başkent siyasal çevrtlerinde AP yetkılı organlarının RÖrüşü beklenirken, Genel Başkan Demirel'ın babasının ânl ölümü Genel ttfare Kurulu toplantmnın ertelenmesl ihtimslini ortava çıkarmıştır. Bu arada, siyasi çev relerce yapılan AP'nin tutumu konusundaki bütün yorumlann, bu toplantıdan sonra açıkhğa ka vuşacağı anlaşılmaktadır. AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in önceki akşam Ankara'ya dönmesı beklenmektevdi. Genel trlare Kurulu İse, 16 Kasım Perspmbe cünü toplanacaktı. Şimdiki durumda. AP çevrelerinden öerenilrtigine göre. babasının 5ni ölümü dolayısıvle (Devamı Sa. ?. Sü. 4 de) • Tescil ettirenler 506 sayılı SSK Kanununu değiş tiren 1186 sayılı kanunun geçici 3. maddesinin Anayasa Mahkeme, si tarafmdan iptali uygulaınada yeni birtakım kanşıklıklara yol açmıştır. 1186 sayüı kanunun getirdiği 3.11.1969 tarihinden bu yana emekliliklerini talep ederek 1950 yılından önceki hizmetlerini mahkeme kararıyla tescil ettirenler, Kurum tarafından emekîiye sevkedilmisler, kendilerine ikramiyeleri verilmiş ve emeklilik maaşı bağlanmışür. Halbuki bun dan böyle, mahkeme karari olsa dahi, 1950'den önceki hizmetler emeklilikte geçerli olmayacak, 1950 yılından bu yana yaş haddi ve çalışma süresi aranacaktır. b i n m e t r e b 0 >unda 45 m e t r e uksirut şebekesi ise 8.000 metre uzunlugunda olan Yfşilköy Hava Limanının yeni pistinin beton kalınlı^ı 55 santimetrcdir. Toplam olarak 101 milyon lira harcanmıstır. Işıklandırma düzeni 4 ay sonra hizmete jireceğinden pist, şimdilik gündüzleri trafife açık hnlundurulmaktadır. I İ7iınlııU ? hin 3 Yeşıffcöyün yeni pisti açıldı kında atılacağını» bildirmiştir. Başbakan Ferit Melen, Yeşılkö> Hava Limanının geliştırilmesinin yanısıra Gaziantep, Antalya, Van, Bursa ve Esenboğa ve Muğla Havaalanlarının. günün ihtiyacına cevap verecek hais getirilmesı için 3. Beş Yıllık Plan'a 1 mılyar 600 milyon lira | lık bir yatırım öngörüldüğünü | belirtmiştir. Bayındırlık Bakanı Mukaddet Öztekin de. Yeşilköy Hava Lima nının 1977 yılında 5 milyon yolcuya hitap edecek duruma gelecs ğini, 1973 yılında alanın gcri kalan kısımlarının ihalesinin yapıİ3 cağını söylemiştir. Bundan sonra Cumhurbaşkanı Sunay, pisti hizmete açmış ve Haliç uçağı, çağrılüan alarak uçmuştur. DEMİREVtn BABASl VEFAT ETTt ISPARTA AP Genel Başkam Süleyman Demirel'in babası Hacı Yahya Demirel, dün sabaha karşı, Isparta'da oğlu (Devamı Sa. 7. Sü. Z de) Çamlıea TV verici kulesi gecikiyor Çamlıca'daki TV verici anten kulesinin yapunı, kötü 'hava koşulları nedeniyle, gecikmiştır. ! TRT Genel Müdürü Musa Öğün, inşaası bir süredir devam edep Çamlıca'daki TV kulesinin ancak önümüzdeki ay içinde tamamlanacağını söylemiş, > Böyle ! ce bütün Marmara sahilleri ils : Trakya'da Çorlu ve Karadeniz'ce ' Sile'ye kadarki alan, TV yayınlarını rahatlıkla izlemek imkârıı na kavuşacaktır> demiştir. Atatürk'ü anma töreni yapıldı Yeşilköy Hava Limanının 3 bin • metre uzunluğunda, 45 metre şeMüktesep hak nişliğindeki .1836 pisti, dün törenle hizmete girmiş, ilk olarak Mahkemece karara bağlanmıs ve emeklilik haklarından yararlanmış ! THY'nın Haliç uçağı havalanmış kişilerin durumlarının ne olacağı; tır. Törende, Cumhurbaşkanı Suna ilişkin bir soruya SSK'dan bir nay, Başbakan Melen, Bayındıryetkili, «Herhalde müktesep hık lık Bakanı Öztekin ile diğer baolarak kalacak ve bunlar emek kan ve kalabahk dâvetli topluluğu bulunmuştur. lilik haklarından yararlanmaya Başbakan Melen, yaptığı ko devam edeceklerdir.» cevabmı nuşmada, ülkemizin kalkınma vermiştir. Müktesep hakkm tadevresi içinde bulunduğunu be nmmaması halinde ise 1969 yılınANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) I dan beri bu şekilde emekli olmus lirterek, «Kalkınmamızın demokratik düzen içinde olacâğm Atatürk Haftası dolayısıyle kişiler, aldıkları ikramiye ve maaş dan kimsenin şüphesi olmamaAnkara Üniversitesi Tıp Fakiil toplamuıı SSK'ya iade etmek zolıdır» demiştir. Melen, bu aratesinde dün «Atatürk'ü anma tö runda kalacaklardır. Anayasa Mah da, «Kentfi uçağımızı, kendikemesinin gerekçeli karan henüz leni» düzenlenmiştir. miz yapmalıyız parolasının ger Törende ılk konuşmayı Tıp açıklanmadığı için SSK uygulsms. çekleşmek üzere olduğunu, uFakültesi Dekanı Prof. Rıdvan nın ne şekilde olacağım kesinlikie çak sanayiinin temellerinin yaEge yapmış, Atatürk'ün ilericij bilmemektedir. Iiğin, akılaılığın ve cesaretin sembolü olduğunu belirterek şunlan söylemiştir: «O ilhamını toplumdan alan geniş görüşlü ve yüce bir liderdi. Yalnız bia değil, gelişmış ül keler bile ondan örnek alıp söz ettiler.» Atatürk ile ilgili anılarını anlatan Prof. Afet İnan, Atatürk' ün 19 Mayıs 1919"dan önce de menıleket sorunlarıyle yakmdan ilgilendiğini ifade etmiş ve kitap sevgisi üzerinde durrnuştur. Dr. Utkan Kocatürk ise, Atatürk'ün din düşmanı değil, irticanın ve gericiliğin düşmanı olduğunu söyiemiştir. MGP, Hükümet buhranmı snkmcah bulııyor ANKARA, (Cumhnriyet Rürosu) MGP Genel Yönetîm Kurulu, önceki gün siyasal gelişmelere ilişkin olarak vaptığı toplantıdan sonra dün bir bildiri yayımlamıştır. Bildiride. bir hükümet buhranının. sorunlann çözümünü güçleştirecegi tfarle ecfilmekte ve şöyle denilmektedlr: «MGP Genel Yönetim Kurulu, yıkıcı faalivetleri tesirsiz hale getirecek Anayasa ve kanun doğişiklikterinin tamamlanması, hükümetçe hazırlanarak parlamentoya sunulmuş bulunan reform tasanlarınm TB MM'de görüşülerek kanunlaşması ve bütün bu işlerin gecilcmeden bitirilerek seçimlerin Anayasada emredilen süre içinde yapılması gerektiği inancındadır.» • 8 milyon kişi izleyebilecek Öğün, Türkiye'deki televizyon yayın alanımn her geçen gün biraz daha genişlediğini, önümüzdeki birkaç ay içinde yurdumuzda TV seyreden nüfus sayısının 89 milyonu bulacağım da sözlerine eklemiştir. «Halk, bize çöpçü demesin» Istanbul'u Te Başbakan döndü Pistin açılışında bulunan Başbakan Ferit Melen. Bayındırlü Bakanı Mukadder Öztekinle bir likte, dün akşam THY uçağı 'le Ankara'ya dönmüştür. : İzmit ve yöresi Öte yandan Izmit'te kurulma çalışmaları sürdürülen TV verici istasyonuna ait malzeme siparişlen yapılmıştır. İzmit'teki tesisin önümüzdeki ikı ay içinde hizmete açılması beklenmek tedir. Kampanyası»nı sürdüren yöneticiler, 150 temizlik işçisine dün armağan vermislerdir. Bu arada, törende konuşan temizlik isçileri. kendilerine «Çöpçü» dcnilmesinden yakınarak, söyle konuşmuşlardır: «Halk. bize çöpçü demesin. Bize karşı iyi davransın. Biz, pis şeylerle içiçeyiz ama, içirnjz temizdir.» [Fotoğrafta, Istanbul'u Temiz Tutalım Derneği Ikinci Başkanı Mihriban Yasa, armağanlar için işçilere kura çektirirken görülüyor.] DP, TRTnin yayınlarını eiestirdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) DP Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu, dün toplanarak TRT yayınlannın durumunu görüş müştür. Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, TRT'nin sor, günlerdeki yayınlannda tarafsızlık ilkesini bozduğu belirtilmekte. «DP Millet Meclisi Grup Yönetim Kurulu TRT yayınlannda bu tutum ve davranışlar devam ettiği takdirde meseleyi Meclise getirmeğe ve TRT Kanununun kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmaya karar vermiştir» denilmektedir. Bildiride, TRT'nin tarafsızhkla bağdaşmayan yayınlanndan ömekler verilmekte, ve bu arada DP Genel Başkamnın Başbakanla yaptığı görüşmeden sonra verdiği demecın kısalüldığı \e ana fikrin konuşma metninden tamamen çıkarüdıgı öne sürülmektedir. ' j ! | Fakültelerde °/o 15 açık yer var Istanbul Üniversitesi Rektö cektir> demiştir. rü Prof. Nazım Terzioğlu, «BÜ. Terzioğlu, halen fakült^erds tün fakültelerde kayıtlar, kon yüzde 15'e yakın açık yer oldutenjanlar doluncaya kadar süre funu da bildirmiştir. Bir yazı işleri müdürü ile bir yazar, birer yıl hapse mahkum oldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan Devrim dergisinin yazı işleri müdürü Hasan Cemal ve yazar Uluç Gürkan, bu dcrgide yayımlanan bir yazıda «Devletin emniyet kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettikleri» gerekçesiyle dün Birinci Ağır Csza Mahkemesinde 12'şer ay ağır hapis cezasına mahkum olmuşlardır. (Devamı Sa. 5, Sü. 1 de) CP, CHP bildirisine cevap verdi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu; CP Başkanlık Uivanı dün bti bildiri yayımlayarak. CHP Merkez Yönetım Kurulunun geçer haita yayımladığı bildjrideki kendileriyle ilgili bölümler* cevap vermiş ve «Bugünkü nükümet bunalırrunın. plan bahane edilerek CHP taralından biünerek ve istenilerek varatıidığı» öne sürülmüştür. Bildiride. ayrıca CP"ye yöneltilen suçlamalar «Haksız sataŞ' malar» olarak nttelendirilmiş vı Ecevit de Atatürkiin devrim ar layışından uzaklaşmakla suçlanmıştır. ıy .. ..,...!•• ..,,.I Miami Beach, yılın her ayında b i n I e r c e güze K o r u y u c u l u guzel peşinden koşan binlcrce genç erkeğin bücumuna uğrar. Bunların bazısı anlaşır, bazısı ise, resimdeki «;enç kızın yaptığı gibi, yanında bir koruyncu taşımak zornnluğunu duyacak kadar bıkarlar ba işten... (Fotoğraf: THA) , klzın v e b u n l a r ı n NİXON KALDIR ŞU DOSYAYI AGNEW, 1976 SEÇİMLERİNDE TEKRAR ELE ALIRIZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog