Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ko. Cumhuriyet BASIN AHLÂK TâSASINA UYMAYI TAAHHÜT EDEB. Sahibi: Cumhuriyet Matbaacüık T« GazetecUlk TA..Ş. adına NAZİME NADİ Sorumlu Yazı tfleri Müdürü: OKTA* KTJRTBÖKK Basan v« Yayan: CUMHURİYET MATBAACHJK v« G A Z E T E d U K TJLŞ. Cagaloglu Halkevi Sk. No: SM1 AKKAHAî AtatOrk Bufcran Yener Apt Yenisehır Tel. 120920 1295H ı ar ABONE ve İLÂN Tnrt tçl »2.50 «7.50 135. 270. • * 4 IZMİR. Fevzıcasa Bulvarı Afsaroglu tshanı Tel 31230 MTOf GÜNEY İLLERt KurukSpra M «ritak No. 40 ADAN* Tel: 4350 3934 1 Ayhk s Aylık 6 Ayhk 12 Ayhk A<U Potta 45. 135. S70. " 540. Surt Difi Nlsan. Nikâh. Evlenroe DoSum ö l i i m . Mevlid. T e ş e k k ü ı (S S m . ) Baslık (Mairtu) 2. ve ? acl tayfa (Santbnl) S Oncü gayfa (Santlml» 4. 5. 6 ncı tarta (Santbnl) »0 U n 8tı • 85 • 15 • 10t> > 108 » SAYIS1 75 ÜUKU5 Ölüm. Mevlid. Tesekkür 23 uncu (5 Sn»4 1S0 • *•*.' İnönü'den Senato'ya iBastararı l ınct saytads) Inönü, bu yazıyı alcUktan sorira, Anayasanın 78. maddesi hük müne uyarak, milletvekUliğinden de istifa edecek ve Senatoda tabii üyelik görevine başlayacaktır. Gerek Istanbul Anayasa Bilim Komisyonunda, gerek Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunda ve Genel Kurulunda bu mad,de konuşulurken.bu konuda en küçük bir tereddut doğmamıştır. Anayasâyı hazırlayan lar eski Cumhurbaşkanlannın Senatonun tabii üyesi olacakları kuralını pek tabiî karşıladıklarından bunun üzerinde bir müzakere de cereyan etmemistir. Şu halde Inönü'nün eski Cumhurbaskanı sıfatı ile tabiî senatör olmasında kanaatimce hukukî bir engel yoktur.» OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK inötıüVuri senatörlüğü. başkanı olarak senatoya tabiî üve olamıyacağı konusnna komitede bir açıklık kazandınlmamıştır. Sadeee, Genelkurniay baskanlarının da senatoya tabiî üve olarak girıriesi konusu gıgn nzun tartışılırkcn (Kurucu Meelis bu tekllfi kabnl ettncmiştir.) Haydar Tunçkanat. geçmişten örnekler batırlatarak, «Bir gun Genelkurmay Başkanhği yapmış olanlar da tabii üye olacaklardır» demis ve bnna Snphi Gürsoytrak şn eebabı vermiştir. . «ZabıU • ' ,x : kaydı Ijayat şartiyle seçilmeleri onların siyaset hayatında rol oynamıs olmalarından ileri gelmektedirj» dtmistir. Ba Made t a m , Barlas*ın mevcat bir durumu tesbit ettlğini ve tnönfl gibi şahsiyctlerin duromnna işaretfe bnlnnduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, Kurncu Meelis zabıtlarında başka bir görüşe rastlanmamaktadır. «Eski cumhurbaşkanlan.., Cumhuriyet Senatosunun tabii üyesidirler» şeklindeki madde metninin, mevctıt bir durnma dikkate a)dıjı ka'nısını vermektedir. Maddenin «Makable şâmiN oldujŞu, Millî Birlik Kotnitesf Başkanı ve üyelerinin tabii üyeliğini kapsamasından da çıkanlmaktadır. Bütün bunlar. kononun tartısılmasını önler yeterlikte «ayılmamaktadır. Zaten, sayın inSnfi de, maddenin gereken acıklıgi getirmedigi inancını tasıdığı için olacak ki, senatodaki tabii üyelik Uonnsu halledilmeden milletvekilliKİnden istifa •tmeme karannı alnnf Paşa'nın Durumu (Başmakaleden devam) eektir. Zaten ba tsbll senatörler arasına katılmış. ha Malatya Milletvekili olarak Meclıste kalmış, Paşanırı durumu da ba yüzden deŞiseceh değildir. Oksüı çoenklar gibi keadi baslarına bıraktı| ı gene arkadaşlanna g5zü defdikçe bundan böyle içinde fe1r buruklok duvar mı. bilemeyiz. Ama Cumhurbaşkanlığına adaylıjını koyabilmek içhı Parlamento üyesi. bulunmanın veter bir Uoşul oldufuntı savın .InÖDÖ her halde iyi bilmektedir. Son ihtlyatlı davranısr d» apaçık bnna töstermektrdir Bizim hâlâ anlamakta çüçlük çektiğimiz, Paşanın dnrnp darurben niçin bir salondan öbürüne geçnre bevesine kapıldıgıdır. .. • ,. • Meclis'te 35 Geçici on göreve ANKARA . ' Miüet MecUsi" maden, petrol, Ünivers'iteler gfbi önemli reform kanun tasarılanBayram tatilinden sonra dün nı görüşmekte • olan 35 Geçici saat 15.00 te toplanmış, geçen uö Komisyonun görevlenne devam •nemde kurulan tarun ve" topnk, etmesıni kararlaşürmıştır. Bu•«,{> güne kadar Başkanlık Divanıni seçemeyen komisyonlar ise dagıtılmıştır. Anburun'un sözleri Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun, Başkanhk Divam toplantısından sonra gazetecüere, tnönü'nün 11 Kasım Cumartesı gCnü kendisini ziyaret ederek, hakkında gerekli ışlemin yapılmasını istiyeh dilekçesini getirdiğini bildirerek, çunları söylemiştir: «Sayın İnönU, Genel Kurulda Perşembe günu yemin edecektır. Bu konuda Başkanhk Di vanına bilgi verdim. Sayın Inönü, Tabiî Senatörlerin statüsüne tâbi olacaktır. özlük işlenyle ilgüi dosyası, Millet Meclisind'en alınarak, Cumhuriyet Senatosuna intikal ettirilmiştir. înönü, Genel Kurul salonunda Tabii Senatörlere ayrılan yerde oturacaktır. Dinletne cihazı da oraya konulacaktır. Kendisine MiUi Birlik Grubu Başkanı Fahri özdilek'in yanındaki yer tefrik edilmiştir. Ayrıca, Başkanhk Divanı üyesi Tabii Senatör Şükran özkaya, sayın înonü Senato'ya alısıncaya kadar, kendisine refakat edecektir.» (Baştarafı 1. Sayfada) tlye temayülü olabilir. Ama, partizan olmayabılir. Partiye kaydı olanın tabiî üseliği düşer demek doğru değildir, zannediyorum. Bununla beraber bir hüküm konacaksa. açıklamak lâzımdır. Yıldız Ahmet Sami beyın dediği gibi, bir lıkra olarak ekleyelim. Haydar beyin dediğine gelince, hepsine sâmildir. Ataklı Mucip Burada yalnız eski cumhurbaskanı ve Anayasa Mahkemesinin yedi yıl reisliğini yapmış olanlar tabii üye değildir; cumhurbaşkanına verilen yetki ile seçeceği on üy« vardır. Bu fıkra komite için konrauştur. Kaplan Kadri Anayasa bir kere y^rürlüge girmeli ki, ondan sonra gelen eski cumhurbaşkanlarına şâmil olsun. Benim anlayışıma göre, Înönü üe bir ilgisi yok buradaki hükmUn. Bunu önce ortaya koyalım. Kadri Kaplan'ın «Bnna Bnee ortaya koyalım» dediğî konnya, yaai tnönü'nün eski Corahor Prof. Muammer Aksoy Anayasa Profesörü Muammer Aksoy da görüşünü şöyle açıklamıştır: «Anayasanın sözü gayet «çıktır ve hiçbir tereddüte yer blrakmayacak şekilde, e^ki Cumhurbaşkanlarımn Senatonun tabiî uyesi olduğunu öngörmektedir. Başka bir hüküm. bu gen»! kuralın istisnasını teşkil edecek bir durumu öngörmedikçe, hükmün uygulanması gerekir. Ismet Înönü bakımından bu 70 madrfenin ikinci fıkrasmdâki kuraldan faydalanmayı imkârvsizlastıracak başka bir Anayasa maddesi söz konusu değildir. Bu nedenle ben niçin tereddüt edildiğini asla anlayamamaktayım. Ayrıca Istanbul Anayasa Komisvonunda ve Kurucu Meclisin Anavasa Komisyonunda sözcü olarak bulunmuş bir kişi olarak şunu da belirtmek isterim ki. Anayasanın hazırlanması görüşmelerind'e sözü geçen 70. maddedeki hükmün anlamı belirtilirken', dalma misal olarak «tste bu hükme dayanmak suretiyle îsmet Înönü istediği zaman Cumhurivet Serıatosunun tabiî üvesi olabilecektir» denilpffelmiştir. Bu hususta hic deSilse Ana>asavı hanrlavanlann kasti bakımından en küçük blr tereddiit yoktur. Maksal. 1924 Anayasasına. göre degil de 1961 Anayasasına göre Cumhurbaskanliîının kastediTdiğî ise. bnnu #a hiçbir surette ne metinden. ne de Rörüşmelerden çıkarabilmeğe imkân vardır. Çünkü Anayasa koyucusu. 1961 Anayasasma göre CumkurbaşkanlıSı sıfatını elde edecek kişilerin bu hükümden faydalanmasını istemiş olsaydı, kolayca ikl ke1 lime eklemek suretiyle bunu sağlar ve 70. rhaddenin ilçili fık rasında, «1961 Anayasasuıa göre» veya, «Bu Anayasanın kabulünden sonra Devlet Başkanı sıfatını kazanmış olan kişiler» derdi. Anayasa metlnlerinin ö*ahi yorumunda en doğru metod olan «amaççı» yorumlama bakımından da baska bir sonuca ulaşılamaz, çünkü Anayasa koyucusunun bu hükmü koyarken ulaşmak istediği amaç. demokratik düzen içinde yıllarca devletin vönetimine en yüksek TTIPV kide katılraı» olan \>ir dçvlet ve sivaset adamımn tecrübe ve bil güerinden parlamentoyu ve sivast hayah faydalandırgnaktır. Böyle "bir amaç söz konusu olunca. demokratik hayat içinde, bançi Anavasa devresinde bu üstün tecrjbe ve bilgilerin elde edilmiş olmasmln önemi yok tur. Her iki }ıalde de bu amaç aynen geçerli olacaktır. Bayar bakımından ise, Anayasanın 68. maddesinde vaktiyle düşünülen d'eğişiklik gerçekleştlrilmis olsaydı bile durum değişmektedin ÇUnkü Anayasanın metnine dahil oldugu 156. maddede açıkça belirti.en ,baslangıç kısmında DP iktidarının kanun dışı bir iktidar haline Eeldiği açıkça kabul edilmistir. Böyle olunca CumhurbaşkanlıSı sıfatını, Anayasa düzenini çiğ. neme suçunu isleyerek kaybettiği Anayasa metninde dile getirilen bir kişinin, o Anayasanın başka bir hükmünde, âdeta demok,rasinin koruyucusu olmaktan dolayı senatonun seref üyesi olarak kabul edilebiTmesine mantıken ve hukuken imkân yoktur » Gürsoytrak Süphl' Efendim. çıkacak kanunlar gelecek günlere aittir. Kanunlar çok nadir olarak makable sâmil olur. Bu bakımdan endişe edilen tehlikeler asla vârit değildir.» 70. madde, daha sonra Tem•ileiler Meelisinde göruşüldütü zaman, bu ayrıntılar üzerinde biç dnrulmamıstır. Sadeee Cemil Sait Barlas, bu madde üıerindeki konnfinasının bir yerinde: «Eskl cnmhtrbaskanlannın tır. Malatya Milletvekilliğinden ayrılmayı göte alırken bnnea yıldır kendine oy veren, O'na gftnülden baglı »eçmenlerini giicendirebileceğini düsünmedi ral denmiz?. öyle ise her şeyden Snce yine kendine yazık etmiştir, diyoruz bit. Geçiei görevle atanan doktorlar da Siirt'e gitmiyor ••• NADİR NADİ Komisyonda görüşülecek înönü'nün tabiî üye olarak Senatoya kabul edilmesi yolunda verdiği dilekçesi, bugün Senato Anayasa ve Adalet Komisyonunda incelenecektir. Komisyon Baş karu Refet Rendeci komisyonu toplantıya çağırdığınt büdirmis ve komisyon mütalaasının ayru gün çıkacağını söylemiştir. Cumhuriyet SenatosUnun «kuruluşu» ile ilgili 70. maddesinin lkincı fıkrasında «13 Aralık 1960 tarihli ve 157 sayılı Kanunun altında adları buhınan Milli Birlik Komitesi üyeleri ile eski Cumhurbaşkanlan, yas kaycfl gözeülmeksizin Cumhuriyet Seratosunun tabii üyesidjrler» hük mü yer almaktadır. VARASIZ KALD1ĞI tÇtlS BA1SKA SOYMAĞA KALKMIS Bayramdan bir gün 3nc« Akbank Küçükpazar Şubesini soymağa teşebbüs ederken halk tarafından yakalanan ve sorgusu dün sonuçlandınlan Maçka Teknik Okulu elektrik bölümünden mezun Rahmi Güçlü, Adliyeye verilmistir. ' Soyguna parasızlık nedenJ ile kalkıştığmı söyliyen Rahmi Güçlü, «Okuldan mezun olduktan sonra arkadaşlarımla elektrik mal zemesi yapmak ürere iş yeri açtık. Fakat basarı sağlayamadık. lflas ettik, parasız kaldık. Işleri mizin iyi gitmemesi .ve parasız kalışım beni şaşkına çevirmifti. Çeşitli yerlerde iş aradım iş bula madım. Banka soymak aklıma geldi. Bu Ue giriştim. Yapmamalıydjm. Kötü kader» diye konuşmujtur. KÜRKÇÜ'NÜN (Baştarafı 1, Saytada). ln bîr koltuk verdirmistir. Sanıklardan Zafer Kutlu, Mah keme Heyetinin kendilerine tanıtılmadığını ileri sürmüş, heyetten Tuğgeneral Ali Elverdi ile duru?ma hakimi Yarbay Mehmet Turan'ı reddedeceğini bildirir bir dilekçe sunmak istemiştir. Ancak, duruşma hakimi Mehmet Tu ran, kanun değisikliğini sanıklara izah ederek. böyle bir isteğin yerine getirilemiyeceğini bildirmiçtir. . Ertuğrul Kürkçü de, iddianame' nin kendisine sabah verildiğini, bu nedenle okuyamadığını ifade ede. rek, büviyet tesbiti sırasında yazılan adreşin babasına ait olduğunu, kçr^iisinln «iki yıldan beri mekânsız bulunduğunu» söylemıstir. Kürkçü daha sonra, mahke' m* heyetinin kendilerine tanıtıimamasının da usulsüz olduğnnu iddia etmiştir. .' . , Mahkeme Heyetl, kısa' bir aradan sonra. 1596 sayılı kanunun. ge tirdiği mehil ionusundaki . değisikliğe rağmen sanık tarafmdan ileri sürülen iddiajıameyi tetkik etmediği konusundaki hususun < sa^unmaya Uiş.kin bir talep1 oldu. ğunu kabul ederek duruşmayı öğ leden sonraya ertelermştir. Hakimi Mehmet Turan, Kürkçü1ye isteğinin yerine getirilmesine olanak bulunmadığını söyleyerek, «Her dava için ayrı bir hakim bulmaya imkân yok. demiştir. Kürkçü, bu isteğinin kabul edll memesi üzerine iddianameyi daha iyi inceleyebilmesi ve hazırla,nabiUnesi için durusmamn erteien mesini istemiş, Iddianame, ancak bu sabah (dün) bana tebliğ edil di. lyice okuyamadım» demiştir. Diğer sanıklann da mehil iste ğine kaulmalarından sonra, iddia namç okunmamıştır. Sonuçta du ruşma, sanıkların iddianameyi in celeyebilmeleri için, başka güne bırakümıştır. Miikelleflerin yansı Enılâk Vergisi beyannamesi . .. vermedi İZMİR Emlâk Vergisi beyannanıe verme süresinin Ditme sıne çok az bir zaman kalmış ol masına rağmen, mükelleflerın henüz yarışının beyannamele'rıni verdikleri bildırilmektedir. İlgıliler, mükelleflerin hep sü renın sonunu bekledikleriıiı beyannametenni zamanında getirme konusunda ıhmal gösterdiklerini söylemişler ve bu konuda şu bilgıyi vermıslerdir: • Kanundakl geçıcı maddeys göre, Maiiye Bakanlığının altı ay kadar süreyı uzatma yetkisi vardır. Bunun üç ayı kullhnılmıştır. Gende daha üç aylık bir uzatma yetkisi bulunmaktadır Vatandaşların Maliye Bakanlığının beyanname verme süresını yeniden uzatabileceginı umduklan sanılıyor. Ancak. beyannamelerin v&ktinde verilmesınde büyük. yarar vardır. BalouüıK. süreyt yzatmayabüir.» Bu arada, beyannamelerin, pO6 ta ıla de göndenlebileceğıru Uade eden yetkiüler, aylardır Izmir'dekı mükelleflerın ancak yüzde öü'sinin beyanname geurmiş olmalan sebebiyle sürenin sonuna doğru yeniden sıkışıklık olacagını sözlerlne ekleraışlerdir. (a.a.) SttRT Siirt Devlet Hastanesine dört yıldan beri tayin yapılmamakta ve bu yüzden sağük hizmetlerl geniş ölçüde aksamak tadır. Eskı ,Sağ!ık Bakanlarından Türkân Akyol'un Bakanlığı sırasında bir ayhk münavebe ve geçicı görevle doktor gönderen ilgililer, Bayan Akyol'dan sonra birer ayhğına bile doktor gönderememektedirler. Bir aylık süre için tayin edlten doktorlar gelmemekte ve hastanenin hizmetlerini aksatmakta dırlar. Sosyalizasyonun tatbikmnndan sonra başlavan doktorsuzluğa bir çare bulmak a n * ciyle basvurulan mukavele işi de bir sonuç vermemektedlr. Doktor voklugu vüzünden hastalar civar il)ere sevkedilmektedirler. (THA) Millet Meclisinin dünkü oturumunu yöneten Baskanvekillerinden AP'li Nurettin Ok, Geçici Ko misyonlann çahşmalan hakkuıda bilgi verdikten sonra, 35'inin gö reve devam etmesi gerektığini bil dirmiş ve bu hususu oya Kovn.uj tur. Genel Kurulca Geçid Komİ3yonların görevlerine devamlarının kararlaştırılmasından sonra, Bsşkan Ok. yeni seçilecek kotrisyonlar konusunda hazırhkların tamam lanamadığmı belirtmiş, «CHP'den istifa eden milletvekîllert olmustur. Ancak bu durum CHP Grubunca resmen bize büdirilmeıniitir. Bu durumda yeni komisyon f» çimleri. kuvvet oranlannln dağılısı yönünden yapılamamaktadır» d»miştir, Başkan. daha sonra. istifa ların bildirilmesi ve komtsycntara geleceklerin listelerinin hazırlanma sı için zamana ihtiyaç bulunduSu nu belirtmiş. bu nedenlerle Mecll sin yarın saat 15.00'te toplanacağını açıklamıştır. CHTIilerin Komisyonlardaki oranlan düşürulecek ve yerlerine diğer partilerle bagun sızlardao üye almaeaktır. BAZI GAZETE, KİTAPVE : CHP Kütahya İl Başkanı ile yönetim kurulu görevden alındı ANKARA (Cumhuriyet Büroso) CHP Merkez Yönetim Kurulu dün yaptığı toplanüda, Kütahy» Ü Başkanı ile Gediz Üçe Ba«kanının tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna »evkini v« flâ revlerine son verilmesini kanrlastırmıştır. Toplantıdan sonra Gepel Sekreter Yardımcısı Mustafa Üstündaj, şu açıklamayı yapmıştır: «CHP Merkez Yönetim Kurulu nun 13.11.1972 tarihli toplantısuıda, CHP tüzük ve programma. Kurultay ve Parti Meclisi karar larına aykın davranışlarmdan, partinin şeref ve haysiyetiyle bağ daşmayan eylemlerinden dolayî, Kütahya 0 Başkanı ve yönetim kurulunun tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine, bu nedenle, Kütahya İl Başkanı ve Yönetim Kurulunun, Gedit tlçe Başkanı ve yönetim kurulunun görevden alınmasına, Nuri S v rıışık başkanhğında Kütahy* Reçici il yönetim kurulunun teski line, Nizamettin Çoban baskanljğında Gedüs geçici tlçe vönetim Kurulunun teıkiline karar v«rilmiştir.» Yormnlar Ancak, Anayasanın bu maddesl değişik «biçimde yorumlanmak ta. 27 "Mayıs Devrimi İle eski Meclisin feshedildiği ve 1961 AnayasaSının yeni bir dönemin hukukl temeli olduğu öne sürülmektedir. Bu göriişü savunanlara göre, tsmet înönü'nün Parlamenter niteliği de 27 Mayıs Devrimi ile sona ermiş ve CHP eskl Genel Başkanı, 1961 Anayasasının getirdiği esaslar dahilinde yeniden Parlamento üyeliğine seçilmiştir. 1961 Anay&sasının yeni bir dfinemi başlattığını savunanlar, 70. maddede yer alan «Eski Cumhurba$kanlan» deyiminin de ancak 1960 sonrasında Cumhurbaşkanlığına getirilenleri kapsayacağını öne sürmektedirler. Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Refet Rendeci, bu yorumlar karşısında Komisyonun mütalâasının sorulduğunu belirtmiş ve bu mütalaanın bugün ortaya çıkacagını acıklamışür. * KencHleri ile görüştüğumüa hukuk bilginleri ise Înönü'nün «Tabii Senatör» olması gerektiğl görüşünde birleşmişlerdir. AP Genel tdare (Baştarafı 1. Sayfada) kararından sonra meydana gelen son siyasi durumu uözden geçirmislerdir. ••:>•» ' MGP MGP Genel Yönetim Kurulu, sa/ıt 10'da Genel Başkatoı Turhan Feyzioğlu'nun başkanhğında .top lanmıstır. Topiantıda, MGP'nin görüsü saptanmış. bu görüşün bu gün bir bildiriyle kamuoyuna ouyurulmastna karar verilmiştir. MECMUALARIN TÜRKİYE'YE SOkULMASI VE DAClTILMASI YASAKLANDI ANKARA Bakanlar Kurulu yabancı ülkelerde basüan bazı kitap, gazete ve ^faecmualanfe Türkiye'ye sokulmasınl ve ^Şgıttlmasını y^saklamıştır. * ' Türkiye'ye sokuhnası v r dagıtılması vasaklanan kitaplar şunlardır: ' The Other Love, The Moscov Simphony, Nazıro Hikmet, Chinese Communism, Politlcal Leaders Of The Twenüeth Century, Mao Tse Tung, Essenüal Works Of Mandsm. Türklye've sokulması ve dagıtılması vasaklanan mecmualann ismi şövledir: Feigenblatt. SchllisseHcoh (5358596061. sayılar), Men Only (.1. sayı). Petaucmu>« (131 ve Temmuz sayıları) Skirt. Mayfair (4. sayı). Carnival (Nisan sayısı), Fotostrip (40. sayı). Colork Passiori, Praline ( l i . sayı), Zeta (2. sayı). Beılin'de Türkçe olarak basılan Nizam adlı Eazetenin de Tür kiye'ye sokulması ve dağıtılması yasaklanmıştrr. (a.a.) Pröf. Velidedeoğlu Orcl. Prof. Hıfzı Veldet Ve!idedeoğlu, 1961 Anayasasının basından sonuna kadar hazırlaııraasında görev almış bir kişi olarak, Înönü'nün tabii senatör olabilmesi için hukukî bir engel bulunmadığını savunmuştur. Prof. Velidedeoğlu görüşünü öletlş şöyle açıklamıştır: «1961 Anayasası ile Türkiye'de yeni bir devlet k.urulmuş değildir. Bu Anayasa Türkiye CumHuriyeti Devletinin en son Anayasasıdır. Devlet bir devamlılık ifade eder. Anayasanın 70. maddesinde «Eski Cumhurbaşkanîarı» d'enildiğine göre, ister 1924 Anayasasına göre, ister 1961 Anaya>?asına göTÇ seçilmi? ol«un, bütüri eski Cumhurbaşkanları (Anayasada ve özel kanunda açık bir engel bulunmadıkça) Cumhuriyet Senatosunun tabiî üvesi olurlar. Çünkü Anayasadaki ifade mutlaktır. Kaldı ki Anayasa gibi kamu hukuku yasalarmın bu gibi konularda makabline şâmil olmadığı da ka bul eo*ilemez. Bu kural, makabline sâmil olmamak kıırah mutlak değildir. Nitekitn Ceza Hukukunda bu kuralın birçok istisnası vardır. . : : , llk «ün çeşitli ihtimalleri gözönüne alan polîs, siyasî yönden so ruşturma yapmış, ancak Rahmi Öğleden sonraki duruşmaya saç Güçlünün tamamen parasızlık ve sakalı traş ettirilmiş olarak nedeni ile bu işe kalkıştığı sapgetirilen Ertuğrul KürkçiJ, reddi tandığından soruşturma âsayiş hakim talebinde ışrar etmiş, Tuğ şubesi detektiflerine aktarılmışgeneral Ali Elverdi'ntn Ruhl Koç tır. Dün yapılan bir * açıklamaya davasmda kanaatlerini belli etgöre, Rahmi Güçlü, olay günü so tiğini öne sürmüştür. Duruşma kakta bayram şenlikleri için satı lan çatapatlardan bir miktar almış, bu çatapatları bir kutuya ko yup, kendi uydurma bir fitüi dekutuya bağlayıp ateşleaikten (Bastar'fı l Savfada) sonra bankaya girmiştir. Vemenanlann kıyafetlen bevnelmilel den rElimde bomba var. Parameri adetiere tabidirf denildiları verin»' demesi üzerine sadeee • ğinden, aynca 1968 sayılı Resm! 500 lira alabilen Rahmi Güçlü. df Gazete"de cıkan tayafet karamasarı çıktığı zaman çatapat kurusu mesinde. memur kıyafetlerinin na bağladı^ı fitilin bittiğini görbeVnelmilel mer'i adetiere uygun müş, sokaga atmış, bu sırada da olması gerektiği kesinlikle belirpatlama olmustur. tildiginden, okullarda da ruhani Evli olan Rahmi Güçlü, dün kisve veya baş örtü ile dolaşan öğlejlen sonra soymak istedİRİ idareci, öSretmen ve diğer perbankaya götürülmüş ve soygunla sonelin söz konusu kıvafetleri ilgili bir tatbikat yaptınlmıstır. taşımaması gerekmektedir.» • Öğledön sonra • CP CP Başkanlık Divanı da saat 16'da Genel Başkan Kema] Satır'ın başkanhğında toplanarak, partinin hükümetle olan iliskilerini ve son siyasî durumu gözden geçirmiştir. Toplantınm bugün de süreceği bildirilmi|tir. Yabanc* VQ azınlık FEYZİOĞLU HÜKÜMETİN ÜÇ TEMEL HEDEFE YÖNELDİCİNİ SÖYLEDİ Diyarbakır'da grip* salgın hale geldi DİYARBAK1R Haya sıcak lığının sık sık değişmesi nedeniyle, şehrimizde grip salgın ha lini almıştır. Doktorlar, hastalığın bayram ziyaretl yüzünden daha da yaygın bir hal aldığını ve tecfbir alınmadığı takdirde kötü sonuçlar verdiğini söylemektedirler. Uç gün içinde Diyarbakır Tıp Fakültesi Nümune oastanesi âcil servısine müracaat eden 108 hastadan 96'sının grip olduğu ve birçok hastanın da serbest doktorlar tarafından tedavi edil diği bildirilmektedir. Sehirdekı grip salgını nedeniyle eczanelerde antibiyotik ilâçların tükendigi sovlenmektedir. Şiddeth ateş ve titreme ile in sanı yatağa dlişüren hastakk için doktorlar, 7 gün yatak istirahaü şart derlerken. halk arasmda «haftalık hastalık» adı ile anılan grip, C vıtamıni ve antibiyotik ilâçlarla tedavi edilmejttedir. (THA) . . . . Zararlı sehilde balık avcılığı önlenecek Prof. Bahri Savcı Prof. Bahri Savcı da sunlan »öylemiştir: «1961 Anayasası, konulduğu or tam içerisinde değerlendirilmelidir. BH ortam, Anayasa dışı davranışları gidermek, bunların dönmesine engel olmaktı. Bu ortama göre, yapılacak bir yoruınlama pek acele çıkmış bulunan bu Anavaa'nın bazı lafız boşlukları tümündeki anlam ve doğrultuya göre yorumlamayı gerek tirir. Böyle olunca, Devlet Başkanlığı bir hukuksal nedenle düşüriümemiş bulunan ve hayatta olan eski .Cumhurbaşkanlan, 1961 Anayasası'nın Devlet Başkanlığı kavramına girmek gerekir. Bu Anayasa, Devlet BaşkanJanna siyasl hayatta partüerin kapısında istikbal bekiemeyi kaldırma amacı da güder. Bunun içindir, ki, Devlet Başkanlığı yapmış bulunan bir politikacı ulusal temsil organmda gene bir yer sahibi olsun, denmiştir. Fakat bu hüküm konurken, maddeleştirilirken demin söylediğim nedenle Devlet BaşkanJığından düşürülmüş olanlann daşındakileri de dışarda bırakma amacı gütmüyordu. Yani, 1961 Anayasası, bir yandan bundan sonraki Devlet Başkanlarını, siyasal partilere el açar durumdan kurtarmak isterken, bir yandan da «soyut» Devlet Başkanlığı Kurumunu onurlandırmak amacuu güdüyordu. Bu o kadar açık bir gerçek idi ki, sözcukler ile kanun içinde kuvvetlendirılmesine gereksinme duyulmuyordu. OAun için tnönü isterse, temsil orgamnın Bteki dalında, 1961 Anayasası"nın onurlandırdığı Devlet Baş kanlığını. eskiden işgal etmiş bir kimseye yakışacak yolda görevinl sUrdürebilirA " Sanver ailesinden { (Baştarafı 1. Sayfada) ı landıgı 22/AN/459 plâkalı otomobille çarpısmıştır. Kazada; Mete Sanver ile Güzin S a n v r dcrhal ölmüs. aynı otomobilcfe bulunan emekli albav Dr. Sanver ile yakınlan Emel. ağır yaralanmıştır. Diğer otomobilde bulunan ve kimligi tespit edilemeyen bir kisi ile Ersin Sîmenca. Ereiil Baser. tlhan Sorda?eç, Sed3t Güzel ve Sedat Çakırofln da ypralılar arasmdadır. Tasan Parlamento'da Kaman'da 8 ölü KAMAN (Konya) Kaman • K'rsehir yoiunun Aydınlar köyü vakinlarında meydana gelen trafik kazasında 8 kişi ölmüş, 14 kişi de varalanmıştır Saat 13 30 sıraiannda Kamancfan Kayseri yönüne gitmekte olan bir yolcu otobüsünün, karçı yönden gelen 40/AG/632 plâkah kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerden kimliklen tespit edilenler: Iraz Tekeü. Fettah Tekeli, Mustafa Dpmirhan'dır. Yarah 14 kişi hastaneye kaldınlarak tedavi altına alınmıştır. ANKARA, (Cumhuriyet BSrosfı) Hükümetin durumunu görüşmek üzere dün toplanan MGP Genel Yönetim Kurulunda bir konuşma yapan Genel Başkan Feyzioğlu, hükümetin hiçbir si(Baştarafı 1 ind sayfada) yasal partinin hUkümeti olraadıVerilen bilgıye göre, Kemerğını öne sürmüş, «¥ıkıc'ı iaaliyetlere karşı Anayasa ve kanun yoburgaz'da Eğrıkemer mevkiinde lu ile tedbır alınmasını istemeHamidiye suyunun yedind ve yenler, aşın solla yakıolığı olansekizinci mansaplannda kurular, bir süreden beri bu hüküANKARA Ticaret Bakanı lacak tesislere 6,5 milyon lira meti düşürmek istiyorlar., .ReNaim Talu, zararlı bir şekildo harcanacaktır. Sadeee makineler formlann parlamento. tarafından yapıları balık avcılığı ve sulann için Italyan Prot firmasına 2 kirletilmesine mani olunacağını yapılamayacagı inancında olan milyon 800 bın lira karşılığınd3 bildirmiştir. Bakan bu konuda ve aslında hükümetin anladıfı döviz ödenecektir. Bu hususta hazırlanan tüzüklerin Danıştaymanada reform değil, sosyaHst Maliye ve Sanayi Bakanlıklann da onaylanma safhasmda bulun blr düzen değisikliği isteyenler' dan gerekli izin alınmış bulunduğunu açıklamıştır. de hükümete cephe almışlardır» maktadır. Y^ıılan projelere göre ye1 demiştir. Ticaret Bakanı Talu, Içei ba : ğımsız milletvekili Celâl Kaıçt 1 , oı t«sisler saatte 10 bin küçük, Peyzioğlu, hükümetin. yıkîcı. h'nın konuya ilişkin yazıb SÛBI 2000 büyük şişeyi otomatik olafâaliyetleri tesirsiz hale getirönergesine verdığı cevapta .su rak yıkayacak, sterilize edecek, mek, reform tasanlannı TBMM' urün^erinüı beslenmemiz bakıd"olduracak, kapsülleyecek ve I ye «benimsetmek» suretivle kamından önem taşıdığını belirt , 'kontrof edecektir. nunlaştırmak ve seçimlerin Amiş, ayrıca «Su ürünleri avcılınayasa'da Bngörillen sürede yağının bir nizama bağlanmasını, pılmasını sağlamak gibi Uç teüretirain arttırılmasını, iç ve'<Jış mel hedefe yöneldiğini belirtmiş, pazarlamanın düzenlenmesihİ, MGP olarak bu hedeflerden hiçbalık neslinin çoğalmasını en(Baştarafı ( savfpd» S birtain feda edilmesüü istemegelleyen ve yokolmasına sebep Takımlar: O. G. B. M. A. T. P diklerini söylemiştir. olan zararlı araç ve usullerle Top. Tayfun 9 6 2 1 15 6 14 bahk avlanması, iç sulann v* Sirkeci 9 5 3 1 11 7 13 denızlerin kirletilmesinin önlefi1. E. T. T. 9 4 4 1 11 7 12 mesini sağlayacak 1380 sayın su Yıldız 9 3 5 1 8 5 10 ürünleri kanununa göre gerekli Nişantaşı 9 2 5 2 10 7 9 tüzükler hazırlanmıştır. Halen Kalespor 9 1 5 3 5 7 7 Danıştayda onaylanma safhasınMuradiye 9 1 5 3 3 7 7 da bulunan bu tüzüklerin yürür Fethiye 9 2 3 4 10 16 7 lüğe girmesiyle zararlı bir şeOkmeydanı 9 2 2 5 8 12 6 kilde yapılacak balık avcılığı ta ANKARA Merkezi Amerika1Selimiye 9 1 2 6 6 13 4 mamen'önlenmiş olacaktır» deda bulunan «Continental OU Cara miştir. ' F GRUBU: pany Of Türkey> firması, Çanakkale ili hudutlan içinde yeralaa Haftanın Takımı: A. Hisarı Haftanuı Oyuncusu: Sabri (Emir ' 280 bin hektarlık bir arazide pet Orman Bakanı Selâhattin 1gân) I rol arama müsaadesi istemiştir, nal da, yine lcel Milletvekili Bu konudaki talebi inceleyen Haftanın Hakemi: Oktay Üner } Kargıh'nın av konusundaki sofirHaftanın Karması: Sabri (Emir 1 resmî makamlar, adı geçen ru önergesini cevaplayarak av maya altı adet petrol arama ruhgâni Abdullah (Camialtı), hayvanlarının korunması için Hikmet (Tekel) Erdoğan (Ca 1 satı verilmesini kabul etmiştir. alınan çeşitli tedbirleri açıklamialtıi, Erol (Çapa), Abdulmış, bu arada, bu konuda «relah (Çapa> Nihat fEmirgân), form» nitelığini taşıyan bir kaKemal (CamialtO. Nazmi (A. nun tasansının hazırlanarek Hisar), Ali (A. Hisar), Sezai Parlamentoya sunul duğunu bil(Camialtı). dirmiştir. Inal, «Yürilrlükteki Takımlar: O. G. B. M. A . T . P 3167 sayılı Kara Avcılığı KanuÇapa 9 4 5 10 4 13 nunun esaslan, müeyyideleri ve A. Hisar 9 4 4 1 9 5 12 diğer hükümleri ile av hayvanEmirgân 9 1 7 1 12 8 9 { lannın korunması, üretilmesi Ortaköy 9 3 3 3 9 8 9 ve düzenli avcılığın tesisinde Mecidiyeköy 8 2 4 2 6 7 8 bugünün şartlarında yetersiz Bayrampaşa 9 2 4 3 7 11 8 J kalındığını» bellrterek, Meelis Camialtı 9 1 8 2 9 « 7 ' gündeminde bulunan yeni tasaTekel 9 1 8 2 8 7 7 j rının bir an önce kanunlaşmasıHürriyet 9 1 5 3 C 1 8 T I nın önemine değtnmiçtir. Kadırga 8 1 4 S 8 10 6 ' Hamidiye DANİMARKA SÜT MAKİNASI SATIP. KÜSPE SATIN ALMAK İSTİYOR AVKARA, (Cnmhuriyet BOrosn) Türk ve Danimarka ticaret > heyetlen arasmdakı görüşmelere ' dün Odalar Birliği Genel Merkezinde başlanmıştır. Danimarka'nın Ortak Pazar*a girme karan alınmasından sonra ortak üye olan Türkiye Ue ticart ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı Dış j işleri Bakanlığından ekonomik ve sosyal işlerle görevlt vüksek müsavir BÛyükelçi Oğuz Gökmen'in Türk ekonomist hakkında . verdiği brifingle başlamıstır i Danimarka Dışisleri Bakanlığı , Genel Sekreter Ekonomik tşler , Yardımcısı P. Groot'un başkanlığında. hükümet ve özel sektöre mensup 23 kişiden kurulu Da•nimarka Heyeti: Türkiye'ye denizcilik, otelcilik, sütçülük ve glda maddeleriyle ilgili makinalar satmak. buna karşılık gıda mad deleri. hayvan yemleri ve küspe almak istediklerini açıklamıştır. îki heyet arasındaki görüsmeler, bugün de sürecektir. Dani marka Heyeti, tzmir ve Ankara'daki gezilerinden sonra. 19 Kasımda Türkiye'den ayrtlacaktu1. Madalya kazanan beş Hrmaya diplomaları verildi . ANKARA Cenevre'de düzenlenen «1972 Uluslararası Kalite Yarışmasında sekiz altın, iki gümüş madalya kazanan beş Türk sanayicisine dün Ticaret Bakanhğtnda düzenlenen törende Ticaret Bakanı Naim Talu tarafından diplomalan verilmiştir 55 devletin 343 mamülü arasında madalya kazanan sanayicilerin başarılarını «Gurur verici» olarak niteleyen ve bunun sürekli olmasını dileyen Talu. •Smaî mamullerimizin dünya pazariannda kalite ve fıyat bakımmdan rekabet edebilecek hale telmesi. çok sevindiricidir» demiştir Madalyalarının diplomalarmı alan "îanaviciler ve mamuUeri sunlardır: Ankara'da Aral Saraplan <R»ze, Sungurlu. Papazkarası ve Boğazkere saraplarıyle 4 altın madalya). tzmir'd.. Maktaş Makarnacılık ve Ticaret A.S (Pivale spaeherti ve Plvnle buleuru İle 2 altm madalya). tzmir'de Ege Biracıhk ve Malt Sanayii A S (Efes Pilsen siyah hirasıvle bir altm ve h»vaz PUven hira«nyle hlr ITImiiş madalva). tstanhul'da Kars Koll Sti (K»met cin^ oevnlrlvle blr altın matfatyal. trtnnhul Üsküdarda C»*"d^U M P W » Sifnn'^n (Alntekln Koll. Sti Cnrdak meyva şurubuyla Mr srfimiiî madalya). 1. Amatör Küme'de Gimcfda greve gidilmesi •. kesinlesti .'/* ANKARA Bir süreair toplu iş söz sözleşmeleri görüşmelerini yürü'.en Tez Büroiş Başkanı Tahir Gerek. Gima mağazalannda greve gidilmesinın kesınleştiğini açıklamıştır. Başkan Tahir Gerek, Gima Genel Müdürlüğünün işçi Ucretlerine, bugünkü ekonomik sartlar karşısında hiç bir mana ifade etmeyecek zamlarda israı ettiğini bellrterek, grev karanna bu yüzden varüdığını söylemiştir. Tez Bürolş yöneticileri greve başlanabilmesi için yetküi makamlara ba$vurmuşlardır. Bir yabancı firma Çanakkale'de petrol araması yapacak Bakanlar Kurulu, Devlet Memurları Kanunundaki aksaklıkları inceledi AVK*RA Bakanlar Kurulu. dün Başbakan Melen'in baskanlığında, dört saat toplanmıştır. Devlet Bakanı ve Hükümet SSz cüsü Ismsil Arar'ın açıklamasına göre, toplanüda; Devlet ,Memurlan Kanununun uygulanmasmdan sonra ortaya çıkan aksaklıkları, özellikle intibaklardaki tu tarsızlıklan gidermek amacıyle hazırlanan kanun kuvvetindeki | kararnamc tasansının görüşülmesine devam edildiğini söylemiş,tir. Kanun hükmünde bir kararname iptpl edildi ANKARA Bakanlar Kurulu, 12 Eylül .1972 gün,ü yürürlüğe gıren geliştirilecek naşnaş ıkame bölgesi teşkilâtında görevlendırılecek Devlet memurlanna ödenecek ücretlerle Ugılı 1 sayılı KSriun hükmünde Rararnameyı yürurlükten taMınnıştır Biundigı gıhi kararnarne Millet Meelisinde de görüşülmüş ve Hükümete gen çönderümesine karar venlmişti. Hükümet Millet Medisınin bu karanna uyarak, söz konusu Kararnameyi yürürlükten kaldırmıstır. (THA) LASTİK ELDİVENLERİ Ankara Reklftm: 743/8101
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog