Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 14 Kasım 1972 Kitaplâfla Yaşamak N Y1LD4N fazla oldu Bü tıın gücümle niyetlendığım halde geregınce yürütüp bıtıremedığım foır yazı dızısıne iştahla gırışmıştım «Bende Ya şayanlar adlı bır yazı dızısıne başlıyorum Romanlarda, hıkayelerde, oyunlarda tanıyıp unu tamadığım, etkılerını dırydugum; çılelerinl, kaderlerını du" şunup hayatlarını ıçımde sürdurduğum edebiyat yaratıklan. Baronun «okuma, tabı'atı tamamiar» sozunu .bıraz da bu anlamda, kendı kışıUğımizın oluşumunda kıtap kahramanları run payını duşunerek yorumlayamaz mıyız» demıştım (Dost, VIII 7, Ekım 1971) Edebiyat sohbetleri O Asya ile Avrupa arasındaki Anadolu Köprüsünde bütün uygarlıklann mi, Fasçısı olduk. Geleceğe giden zaman boyunca, yeni bileşimlerin köprüsü olmak görevini yüklenmiyor muyuz? Rauf MUTLUAY gınmasmı sorarken bu buyük değışımırr goze çarpmayan one mmı hatırlatabüıyor Asyavla Avrupa arasında kopru olan bır ulkede yaşarken nasıl ılgısız kalabılırdım bu kıtaba'' larm gıdış'nı değıştirenler ve karşı tarafa geçıp başarılarm] sabul ettırenlerle doludur Butun bu kışıler maddı olsun manevı olsun bır kopru kurmuşlar ya da başkalarının varattıklan kopruden geçmışlerdır Işte bu kıtapta kopru denılen muhendıshk ve sanat 5a pısma bır medenıyet unsuru olarak joneldıgım gıbı kelımenın anlattığı du$unceyı de bır araş'ırma konusu yaptım » nlz yıllardır kitaplığimın duvarında asüı duran, sanatçısını bümediğım bır resımle ksrşılaştım Ando Hıroshıge'mnmış o guzelım şey Gogun yagmuruna suyun ınsafsızhğına karşı başıarına bırer çuval ortmuş kışılşrın tahta kopruden guvenle geçışlen (Sayfa 320 levha 5) BİR ANI Faiıh Rıfkı AtaVın bir yazısını hatırlanm, Arapça bılmeven bır Turk un Mısır dakı kararsızlıgını Yol sormak ıçın otelımn yanındakı Nıl koprusunu hatırlatmak ıçın onune gelene •buyuk kopru» anlâmına cısrul kebır dıye dıye do1 lastığıra Sonra «ha Kopru» dıyen bır Arabın yol gosterdığını Kelımelerın yaşamını kım ızleyebılır Bıze cısr geçerken Arapçaja koprunun gıttığını' <\slında şaşılası bır şey değı! bu Osmanlı uygarlıgının, uç kıtaya yayıütken gereklı mımar lık eserlerını kuran geçmıştekı gucümuzun dıl egemenlığı bu Yazann behrttığı gıbı butun Avrupa dıllerme de geçmış BİR DÜĞÜM Ahmet Celal'le (Yaban) başlamıştım, Ahmet Cemıl ı (Maı re Sıyah), Kuyucaklı YusuTu, Ferıde ı's Şahın ı (Çalıkuşu Yes'I Gece), Fahım Bey'ı, Efruz Beyı, Rabıayı (Sınekli BakKal) Nalm Efendı'yı (Kıralık Konak), Ahmet Kenm'ı (Hukum Gecesı) yazıp yayımladım Her zaman duşunıip her zaman yenıden niyetlendığım bır vazı dızısıdır bu Arav.a nıce uğraşlar gırmesme karşm Içımde jatan duğum Ben'm oluşumunda kıtaplardan gelen katkımn değen. Yaşam kadar okuduklanmızuı da değen yok 7 mu kışılığımızde O gün bugun insanlardan çok. kıtaplarla tanıştım. Insanın her dıleğıne açık çağrılarıjla her zaman elınızde, onunuzde hazır duran kıtap'ar dunyasından daha zen gın ne var"* EĞİLMEK tsmaıl îşmen, onsozunde, «Kopru, ınsanın engellerı aşmak, tabıat kuvvet'srını venmek, topluluklah bağlamak, du şüncejı >aymak ıçın gırıştıgı çabanın bır ıfadesıdır, oyle kı koprulerın oykdsımu anlatmak demek hem medenıyetm tanhıne* hem de kışı olarak ınsanın davranısına eğılmek demektır» dıyor Uş Bankası Kultur Yayınları 115, Istanbul 1972, 506 savfa, resımlı, ozenll baskı, 75 T L ) Öevan edıyor «Toplum ların gehşmesının dosusu, ınançları ıçın çarpışanlar, akım. ÖNETMEN Atıf Yılmaz ve son yıllardakı değışmez senarjocusu (ve eşı) Ayşe Şa sa, «Utanç»ı umut ve guvenle sunuyorlar seyırcıye. «Utanç», ana çızgılerrjle Türk sınemasının değışmez melodram kalıplan ıçınde kalıyormuş gıbı gorunu>or ılk bakışta Gerçekten de karamsar, kotümser bır konu bu Fabrıka işçısı Baharla Kemal'ın bırleşmemesıne hıçbır neden yok aslında Ikısı de aynı kokenden (koyden kerıte goç etmış), aynı çevreden (fabrıka işçısı), bırbırlerını de GÜVENLE Çocuklanna sunmuş kltabını jazar yarına kopru olan kuşağa Insan uvgarlığının ortak değerlerını mcelsyen bakışıyla her çeşıt bolunuşun gereksız ol duğunu ınandıran bır gonul ge nışlıgıne ererek Açtıgım ılk sayfalarda ajrı baskılann bır çeşıt aralık yaptığını bılırsı meyenden cm akçe aSan» Dell Dumrul'un (Dede Korkut Kıtabı) köprüsu yok tabıî, ama aklıniza gelen gelmeyen, yazarının beş yülık dunya gezısının sağladıgı butun gorgü ve okuma ınceleme urunlerının, koprülerl ve yaşantılarr burda Bır sure once «Koprude fc>aırler» dıyerek sanatçılarıınızın toplum kesıtlenmıze nasıl baktıklarını aramıştım (Cumhurıyet 16 Temmuz 1971), doğrusu Isrnaıl Işmen'ın ufuk genışlıgıne ıyıden ıyıye hayran oldum Bır konuyu kendıne dert edınıp ne dıyordu Cahıt Sıtkı «Aşk ettıgımız kendımıae dert ettıgımız . Adını çocuklarımıza bellettığımız.» Evet bır toplumun guncel sorunları venne ınsanlık değerlerının olmezüklerıne yonelmek bazılarına gereksız ve vakıtsız gıbı gorunmesıne karşıliıt kuçumsenmez emeklerdır Ve ben nıcedır bu kıtabm ıçınde yaşıyorurr. zamanlar ve mekanlar otesınde uygarhğın en kuçuk dgesı ıçınde bulundugura ınsan dunyasının bır hucresı olarak ınsanlıgın or'ak toplamında bırleşmek ozlemıyle hendisln, orada sallarla saglavan kışılerce olduruluşu gerçegı kopru kehmesının dıhmızde ıfade ettığı anlam gemşliğı (Bkz Meydan Larousse VII, 539 547) yok bu kltapta Her ılk baskıda zorunlu eksık ler vardır, oyle kl o eksıklenn varlığı da o kıtabm elde bulunuşuyla bulunabılir ancak Ne koprü sozüyle kurulmuş atasozü ve deyımlerlmızı ne koprü adını taşıyan edebıvat eserlerlmızı anacağım şımdı Yalnızca bu kıtabm u£uk açan duşünduren ozellıkle uvgarlık tarıhı açısından ınsanları bırbırıne kaynaştıran değerı Uzerınde; ınsanın kıtaplarda yaşaması açısında durmak ıstedım Bogazı geçmek, Varna savaşına yetışmek ıçın Cenevız gemılerıne ordusunu taşıtan II Murad'ın Ödedıgı kırk bın altının fıyatı bellı, Bogaz'ı kapamak ıçın Gu zelce Hısar ın karşısına Rumehhısarı'm yaptıran Fatıh'ın har cadığı çaba da be'lı Beşvuz yıl sonra Asva Ue Avrupa'yı bırleş'ıren kcprunun vaDilışına ta nık olan bızler bu ıkı kıtanın uvgarlık oıleşımıne hızmet eden bır guç olmanın çağdaş guvenını duyarsak duygu ve duşunce açısından da bu gıbi bıieşımlen sağıamı» bır ulusun tarıh'ne denk duşerız Hep doğudan batrja akmış Tdrkluk ıkı dunja arasındaki tarıhsel bıleşımı kultur alanında da gerçekleştırmeyt amaç edınmı7 yor m u Bugunu yarına bağla>an her gunun koprusjnde uygarlığın ınsancıl değerlennl duşunmek gerek Bır kıtabm vaşamasma katılan kı$ı kendını her zaman aşma gıicünU sağlayabılır. BULMACA vuk kadı, büyuk bılgın sonraları medrese oğrencısı, okumuj ^azmış kımse mânâsına ıdi 9 Radvoaktıf elemanların saldığı ışınlardan bır tanesı TERSt bır bahk YUKARTOAN AŞAĞnTA: 1 Kınrîeden korkmadığı iddıasında olup şuna buns mrsdan okuvan kımsc 2 TERSİ âdi =ıcakhkta sıvı halm e gcçen bır maden Yervu7unun denızlerden hârıç olan kısımlaıı 3 TCRSI bınek havvanlannc'a enlı >umuşak çıkıntısız bır e>er Kadınların omuz ortusu 4 Tehlık» ışaretı 5 Mertebe derece rutbe şınır (Yenı dıl) 6 HuVumdarlârın başındakı suslu mucevherlı baslık Çıçeklerde boceklerı cezbeden, iıreme organlan çevres ndekı renklı kısım TERSI kâri <E*kı dı!) 7 Muhtemel bır kntulusun uvfındırdığl sıridıncı v e heyecan vencı duygu . TERSİ Hollanda'nın rumuzu 8 TERSİ sahip TFRSt Erzurum'da ılçe 9 Makamla okunsn dırı? nazım Lezzet DLNKU BinMACANIN ÇOZ11VIIJ: SOLDAN SAĞ* 1 Erdem. Orf 2 Neon Az. 3 Gaz Adeta 4 Es. Plânor. 5 Bust 6 Eru Abıde 7 Arena At 8 Snep, Leva 9 Iskeîe An YUKARIDAN AS4ĞIT*1 EnB"be Sı 2 Rea^urans. 3 Doz Surek 4 En Pt Epe. 5 \\ An 6 Ata, Bale 7 Ozentı 8 Do. Dava 9 Fuar, Etan GENİŞLİK Bır 1curu çayın üzerıne kopru kurarak «geçenden beş, geç SOLUAN SAGA 1 Elındekılerle geçınmeyi ye tnmevı kâfı saymak mezıveü Kımvada sıhsyıımun sımgesı 2 Bır tıearet senedının uzerıne yazüan kefıllık ve boyleee kefıl olan . Zıhnın. duşunme, ış vapma ve ırade merkeaı 3 Tıcarî bır kuruluşun, evın mııayyen bır dö nem sonunda alacak verecek durumunu ço«termek uzere hazirlpdığı cetvel 4 Becerıklı uya nık. akılh atılgan TERSI bağımstz, serbe<=t 5 ' TERSt adalelerın ânı olarak ve ağnlı kasıl ması 6 Bevaz renk Duvfım hevecan* duşunm e e'bı ruh hallerının mevdana geHığı ve ınsan benlı«ın n bunlan farkettığl cevher, zıhın alanı * yenı dılde bılmç 7 Eskı kadın gıyımınde ferace denilen harmaniyenın üst kısmında başta eozlerı mevdanda bırskacak «ekıld<» ortulen beyaz örtu . Ayıp hıssi 8 TERSt bır havvancık Çok eskıden bu SALLARLA Birecık koprusünü yapan mü RADYO İSTAN BUL 05 55 07 «0 07 05 07 30 07 45 08 00 0810 08 30 08 45 0900 09 2 0 Y BİR KİTAP Gazete kapısında ehme rutuşturulan kıtabı alınca ılk düşundüğum şey ağırlığını tartmak oldu Paketi açtım; çok ilgınç bır kapak kompozısyonu Ustunde «tnsanlar \e Kopruler» adını taşıjordu. Sankı bır yer yuvarlağının her ıkı yanından ınsanlar bırbırlerıne oakıyordu Bu adı taşıyan bır kıtap duşunemezdım dogrusu. Her se\ ınsanla ılgılı delıl mı 7 Insanlar ve vollar, ınsanlar ve ta pıiaklar ınsanlar ve evler, insanıar \e krîfplar, ınsanlar ve eşya ınsanlar \e adetler, ınsanlar \e ınsanlar denemez mıjdı'' Nerden gelmıstı bu konu yazartnın aklına'' Kopru1 nün ınsan >aşamınd?kı ozel yen mı vardı 7 İddialı iki film 3 yıldır uzavan ihşkılert tam mutlu bır sona varacakken, Jca ra talıh, Bahar ın sevdalısı bır kabada>ının aracılıgıyla se\gılılerı kahredıyor, tecavılze uğrayan Bahar pavyonlaTa duşuyor, Kemal koyune donüyorSonraları Bahar^sız yapamıyacagıru anlıyor, onu »rıyor, bulujor, ama bırleşmelerı olanak sızdır artık. Bahar'ın utancını ancak olüm sılebılecektır | UTANÇ IÖNETMEN: ATIF TILMAZ / SENARYO: ATŞE ŞASA / GÖRÜNTÜ ÎÖNETMENİ: ÇETÎN TL>CA / MÜZtK: YALÇIN TURA / OTUNCULAR: FtLtZ AKJN KADİR tNAMR VLKÜ ÜLKER BÜLENT KASABAij / RENKLİ AKÜN FtLM YAPJMI KARTAL TİBET SUPHt TEKNtKER AYTAÇ ARMAN / RENKLİ ACAR FtLM YAP1MI O la gıbı sevıyorlar. Delıkanlının başlık parasını toplamayı gurur sorunu yapması nedemyle Atillâ DORSAY «Utançmn öyküsünün İlgınç yanı, Türk kadınının toplum 1çındekı yerı ve sorunlanna açık ve yureklı bır bakış getırmesı • Kadın», Turk toplumunun bellı baslı sorunudur hala Bu açıdan, kadın erkek ılışkılerının tum çapraşık^ve ıkıyuzlulvlğünü korudugu bır toplumda, «Utanç»m Batıkya çok bırşey soylemıyecek konusu, bızım 1çm geçerödır. Çaglann otesmden gelme, donup kalmış bır ahlak ve najcus anlayısı, kadını, fılmdekı gıbı ekonomık açıdan ozgurlugune kavuşsa bıle bellı bır kadere mahkum kılıjor çoğu zaman Kadın, en yükseklere yuceltılen veya bır fıskejle çamurlara ıtılen kışl • dır blzım toplumda . Ve erkekten gelen t>u davıamşa karşı savunma gucu joktur henuz . «Utanç» bu durumun saptamasını başarılı bıçımde yapıyor Öte yandan fılmın goruntulenmesı de bır haylı başanlı Olağanustü guzel bir mekan kııllanılışı var Önde gecekondu, arkada Hal'ç ın fabrikaları brnegın, yanlış endustrıleşme ıle atbası gıden basıbozuk kentleşmeyı çok iyı sımgelıjor tç ve dtş mekanlar, o i ku ı'a îiice kaynaşmış (Turk sınemasında az gorülen bır 0lay) Oyuncuların, Fılız Akın'la Kadır Inanır'ın çok" ınandırıcı, çok Jjaşanlı oyunları da buna eklenınce, «Ltanç», ıvı nıyetlı bır ekıp çalışmasının sevıyeli bır urunu olup çıkıyor M M ' K t A T V \ R YÖNtTMEN: NEJVT SAYDAM / I S E K : ORHAN KEMAL / fcENARYO BCLENT OR*N / GÖRÜNTC y.. ME. LIH SERTESEN / OYLNCULAR: TÜRKÂN ŞORAÎ SINIR Bırden hatirladını Daha o gun bır dolmuşa bınmış uç arkadaştık Aramızdan bırı otekrrte «AsyS'ya ne zaman taşınıjorsatTM'»»' demıştu Ga^etede gordt^ünuz resmm ne onemı var 7 Aynı gunde sabah iş gıdışıjle akşam 13 donüsunde bır u'Jceden otekme sınır kapısından pasaport gostermeden geçen kı^ıleım varlığıyla neden o kadar şasırıyorduk Kadıkoy ve Haydarpaşa yla Istanbul arasında ınsanlarımız her gun bır ta^adan ofekıne taşınıyoılar \ e bır arkadaş otekıne, ev ta Kadır tnanır \e Fılız Vkın l tanç ısımlı fılnun biı sahnesınde. Bu gün..*. Biı gece İSTANBUL • • • • | • • • • • • • • • • • • A \ D I \ ı21 52 58) Haydutlar L \ Cleef RTS BLLVAR (21 35 78) Sezercık •^slan Parçası S Inanoğlu GUNEŞ (21 61 40) Hayduüar L V Cleef RTS OLNDE^ (27 71 86) Alesll Bakırc V Vendell RTS G I L ı27 71 86) Tatlı Dıllım F Akın R HAKAV (23 42 33) Tatlı D ı l lım F Akın R INCIRLt »71 07 25) Asterılu Bacur ve Kleopatra RT IPEK (22 25 13) Kan Akacak KRISTAL (21 57 66) Hesap Gunu J Moreau R T S KLLLP (22 72 77) Ya Se\, Ya O'dur T Ylğlt R MVRMARA (22 38 60) Hesap GUnu J Moreau RH. S İ N E M A S U R (23 67 12) Ates Çemberı A Delon S t N E M A V E D t (71 04 65) ö lum Çetesı S W ı l s o n S'VFAK (23 25 13) Ha>dutlar L \ Cleef RTS ŞIK 122 35 42 ı Sezercık Ajlan Parçası S Inanoglu R TINAZTEPE 71 65 18) Haydutlar L V Cleef RTS LNVERDt (71 54 78) Tatlı Dıll'm F Akın R J. Moreau R Fr S • VW (48 07 40) Asterıks Bucür \e K eopatra RT • YENÎ AR (.49 64 72) 1 Son Duello B Incı R 2 Alcıncılar Gelıvor «C, Arkın R • 11MLRCAK (48 18 87) Tatlı Dıllım F Akın R M İ E N I MELEK (44 42 89) kuçuk Dev Adam D Hoffmarf RHAN KtMALın bır esen, yıllardan sonra sınemada . Ancak, Kemal'ın hacımlı romanı «Hanımın Çıftlı#ı»nden alınma «Vukuat Var» da Kemal'den ne kaldığı soru09 40 labıhr . Gerçekten de, fılmın 10 21) yapımcılan fılmdekı aşk oy 10 25 kusunu korumuşlar, ama oykü" 10 30 ye fon oluşturan ve romaıun 11 30 12 00 asıl değerını meydana getıren 12 10 toplumsal temalar, o gunlerın Adanasındakı toprak sahıbl • 12 25 halk polıtıkacı ılışkilennden 12 40 hıçbır şey kalmarnıs. Kışıler 13J0O ıse Turk sınemasındakı kUşe1315 leşmış tıplere uyduruünuş Bu 17 30 açıdan, oyuncuların ozellıkle 14 00 Şoray'm kendı çızgısi ' ıçınde 14 15 başarılı olan oyunları romdnın 14 30 kışılennı vermede yçtersız ka ı 14 45 15 0T lıjor •Buna.tağmen, değen o15 05 lan bır edebı esere yaslandıgı 16 05 ıçın bellı bır duzeye ulaşan ve 16 20 gerek jonetmenı, gerekse Ke16 15 mal ın uslübunu kdrurna çaba17 00 sını basaran senaryocusu Bu17 05 17 25 lent Oran ıçın aşama savılabılecek bır* çalısma Muzıgın Öaş tan savmacılığına dıkkatı çekmök gerekrf tlk yarı boyujrca, ' bırbırı ardına günün populer 05.55 Batı muzıgı parçaları, konu 07.00 Adana'j'a gehnce ıse gelsın 07 03 halk muzığı' Ne kolay, değü , 07 30 mı 7 Istanbul'a Batı muzıgı, 07 45 08 00 Adana'ja da halk muzıgı yara084)8 şır d j e duşunulmuş herhalde.. 08 38 ?on muzıgının (hem de boyie09001 sîhe ıddıayla sunulan bır fılm O .2O ıçın) sınemanın en onemll un , 0 9 40 surlanndan bırını oluşturduğu10 0 0 nu yapımcrianmız ne zaman 10 05 7 anlayacaklar acaba Q Açılıs program Kove haberler Turkuler, oyun havalan Haberler hava durumu Bu sabahın melodileri tstanbul'da bueun Beraber, solo saHcılar Gıtar soloları Turkuler eeçıdi Ev ıçın M Sen re T. Eraslan'dan sarkslar Arkası yarın Haberler Hafif müzık «>kı;l radvosu Sarkılar ovun havalan Haberler G Sevım Bılgin'den turkule» Darva« ve arkadaslan Ozd.il Kale den sarkılar Haberler Resmt Gazete A Sarni Toker den sarkllar Reklâm projrramları Pızın içın E Varol'dan sarkllar N Koyutuıjt orkestrası A Gürlu'den turkuler Haberler Okul radvosu Çocuk bahçesi R senfonı orke«trası Serap Mutlu dan sarkılar Haberler Kov odası Beraber sarkllar 17 50 19 00 19 30 19 40 10 55 20 00 20 15 20 45 21 10 21 00 21 3fl 21 45 23 00 22 45 2T 00 23 45 23 55 24 00 Reklâm proırramlan Haberler hava durumu Hafıf müzik Ataturk ^haftam Bır varrnıs Durmus TezerHn Almany» Yurttan sesler Hafıf Batı müziji Bcraber solo sarkllar 24 «aatın olaylan Sarkllar Saglık saa*i Reklâm programlan Haberler Me'odıden melodly» Gece mOzıSI Gunun onemll haberlerl Kaoams ÎSTANBUL ÎL 16 55 17 00 17 30 18 00 18 30 19 00 19 30 2015 21 00 21 30 2' 1 "D 2"! 00 A4 "0 OfnO 01 00 A ç ı h s v e pcoeram Dıskoteğımızden Kuçuk konser Gençlere n\uzllt Senfonjk müzik Hafıf Ba{ı müzljH Plaklar arasında Aksam konseri Johnnv Mathls »ovluyor Gece konseri Hafıf Ba»ı m<Wği & P e ve muzık Barı»; rau.ı1; Hafıf Batı n)uvl\ Pıocra.n ve kopanı) ^NKARÂT';1 Açıhj, program Kove haberler Turkuler, ovun havalan Haberler hava durumu Sabdh muzıgl Ankara'da bugfln Her telden Cesıth muzık Ev ıçm Y Alpdögan'dan turkuler Arkası varın Haberler A Zenger ve M. Erses'den sarkılar Okul radyofti' . • Balete cagrı x Haberler Kıbrıs ta bir hafla Türkuler A Rıza Koprülulerogla'dan. sarkılar Haberler Rfesm! Gazet» Hafıf muzık RekJâm orogramları Öm konseri G Tacer ve T. Mumcu'dan Sarkllar 1415 15 00 15 05 16 05 ]6 20 16 40 17 00 17 05 17 30 17 50 10 00 19 35 19 50 19 55 20A5 20 45 2100 2110 2125 21 45 22 05 22 45 21 00 23 45 23 55 24 Ofl Piaklar arasında Haberler Okul rad>osu Çocuk babcesi M Turüna'den turkuler 5V(bumlerden seçmeler Haberler Incesaz Kov odası Rcklam oroeramlan Haberler hava durumu K Karasulevmanoglu'dan turkuler Bır varmı» Sarkllar Yeni piaklar Ataturk dlvor kl 24 saatın olavları Ovun havalan Çaz muzıeı • N Demırdoecn'den sarkllar T B M Mechsi saati Haberler Her hafta bır vorumcu Gece mıızıgı Gunun onemli haberleri Kapanıs | \ | | | | | | | | | KADIKÖY | REKS (36 01 12) \RZU (33 13 88) Ikili Oyun A Karına RT \S 136 00 50) 002 Hava Korsanları Yavru ıle Kâtıp F Franchı • RT ATLANTIK (55 43 70) Tatlı Dillım F Akın R EFES (36 37 63) Ask Penlerl K Sımon RÎ FEZA ı36 37 63) Tatlı Dıllım F Akın R K4DIKOY (37 15 97) Kolsuz Kahramanın Oğlu RTS K<VFkAS '37 43 68) Sezercık Aslan Parçası S InanogU KAhT ıL örukDİYE |53 37 78) Maceralar Beldesı RTS KENT (36 96 12) Ask Bocegl OCAK (36 37 71) Karımdan Kaçıyorum B Ekland RTS OZEN (36 99 94) Takıp K. Tıbet R Hastam» Scnguncu S McQuınn RTS • \ILDIZ (21 11 37) Ateş Çemberı A Delon RTS • YENİ METE (21 55 14) Kıbar ANKAR4. (64 16 86) Sısli Günler RIS 4S (47 63 15) Ates Çemben A Delon R Fr S \T\ (64 21 43) UUnç T. Axın R A T L A S (44 08 35) A s t e r ı k s B u c u r 1le K l e o p a t r a R T S DUN1A (49 93 61) Çılgmlar EMEK (44 84 39) Hesap Gunu J Moreau Rt ERKOC ("47 07 32) Zulum K. • Tıbet R FİTAŞ (49 93 61) Ateş Çemb=rı A Delon R Fr S ISIN (46 22 54) Sezercık Aslan Parçası S Inanoğlu R IDİL (46 09 31) Olum Cetesi S Nılson RİS KENT (47 77 62) Kuçük Dev KFREM (46 70 91) 1 Kuçuk Dev Adam D Hoffman RTS 2 Sahte Kadınlar KERVAV (48 04 23) Tatlı Dıllım F 'Vkın R KONAK (48 26 06) Çılgmlar LALE (44 36 95) Çılgın Savajçılar C Eastwood RTS LEVE1ST (64 06 99) tkıli Oyun A Karına RI* * MISTIk 146 15 14) 1 Bes Korkusuz Adam RT. 2 «302 Yavru ıla Kâtıp Hava Korsanlârı RT Ö Z L E M (40 47 331 G e c e Mısafırlerı C Bron«on RÜYA (44 54 57) Sezercık Aslan Parçası S Inacoglu SİTE (47 69 47) Hesap Gunu BEYOĞLU | SINEMA 63 (o5 10 84) Son Fırar G Scott RTS | SU4DİYE (55 2S 66) Sezercık Aslan Parçası S Inanoglu | SUNAR (33 06 18) Ask Boceei | S t R E I Y * ı36 06 82) Gece Mısafırlerı C B r o n s o n RÎS | SUBEYY\ C E P (36 06 «2) Petrolculer B Bardot RIS | tSKUDAR (33 24 75) Valdez Gelıyor B Lancester RTS TİYATROLAR ŞEHİR TIY*TROLAR1 I USKUDAR (33 03 97) DONJU AN'A OYUN (Oyun 3 perde) Pazartesı harıç her gece 21 00 Pazar 15 30 da, Cuma halk • Çarşamba oğrenci tenzılath I \ENJ KOMEDI (44 04 09) İSIMSİZ YILDIZ (Komedı 3 perde) Salı hanç hergun İ\ U0 Pazar 15 30'da Pazartesı halk, Perşembe bgrerıci tenzılath | FATtH (22 01 71) ANNA KA RENINA (Ovun 2 Bolum 1 Tablo) Pazartesı harıç hergun 21 00 Pazar 15 30 da • Çarşamba oğrenci tenzılâtlı. | HARBIYE (40 77 20) OSMANGÎLLER (Oyun 3 perde) Cuma hanç hergıin 21 00 Pazar 15 30 da, Perşembe halk Pazartesı oğrenci tenzılâth I KADIKOY (36 31 21) SARI NACIYE (Oyun 3 perde), Pazartesı, Salı hanç hergun 21 00 Pazar 15 30 da, Cuma halk ve ogrencı tenzılâtlı | ALÎ POYRAZOGLU TİÎAT Adsm D Hoffman RI ROStf: (49 56 52) (Küçulf Sahne), HAKKIMI VER HAKKI Pazartesı hariç her gun 21 15"de, Çarşamba, Cumartesı, Pazar 15 00 de. Çarşamba matıne talebeye tenzılath Perşembe halk gecesı. | GULRÎZ SURURl • ENGlN CEZZAR TİYATROSU (Ümıt Tıyatrosu (46 60 64 45 32 94) AGüSTOS BOCEGI Pazartesı harıç her gece 2130 Çarşamba 15 30 da oğrenci, Cumar'esı 18 30, Pazar 15 30 ve 18 30 | K E M OYUNCULARI (Harbıve 146 35 89) ÎNSAN DENEN GİRIP HAYVAN Çarsamba 15 00 Perşembe Cuna 21 15. Cumartesı 1815 21 15 de KIM KÎMI KIMLE Salı 21 15 Paza 18 15 21 15 de Salı 21 15, Çarşamba lo 00 halk ve ogrencıve ındırımlıd'r I KENA^ BUKE TIY4TROSU (Kadıkoy II Tıyatrosu • 36 51 51 > KIRALIK METRES (Homedı 3 perde), Salı hanç hergun 21 30, Cumartesı, Pazar 17 30 mdtme I MEH.MET OZEKİT TOPLCLUĞU (71 59 49 B Koy) PIRTIK DERLER ADIiyiA 3 perdelık muzıkal komedı • Pazartesı harıç her gece 21 15 Çarşamba halk gunu Pazar 15 00 ae Matıne I SUN4R TİYVTROSI: (33 0 u 84 Uskudar) . OyunR\MAZAN GELDI HOŞGELDI Kantolu, Duetlı Komedı Dram Pazartesı har'ç her gece suare 21 15 Pazar Matıne' 15 00, Salı ve Perşembe tıa k gecelert I ORH4N ALKAN TlYATRObLJ (Kadıcoy Operada) KOPEK BERBERI Perşembe harıç her gun 21.30, Ça^şam bi Cumartesı, Pazaı 15 00 de Çarçamba halk gunu I TIRK Y1ZARLARI TtYATROhU (21 56 Rl K M Paşa) ÇATALLI KOY Komedı • Her gece 21 15, Pazar 15 00 te matıne Salı narıç [ ANKMIA S*II?.ESI (Kuçuk Sahne) ALMANYA DEFTERI Pazartesı 18 15, 21 15 dığer gunler 18 15'de TİY^TRO ALI BABA (71 57 37 B Koy) KADININ FEN Dt Müzıkâl kantolu, orta oyunu Salı hanç her gun 2115, Çarsamba halk gecesı, Pazar 14 30 Pazartesı, Perşembe, Cuma ve Pazar matı ne talebeye tenzılath BEŞ B4SAM1K TIYATROSU (47 56 39 Şışh) MILYONER KADIN Altan Karındaş Pazatesi Salı, Çarsamba 21 30 Çarsamba Cumartesı. Pazar 15 30, Cuma 18,30. Suareler ha nç butun matıne talebeje tenzılatU, Çarsamba halk guriu | KEMAL DIRİM TtYATROSU 10 30 1130 Î2JQO 12 05 12 25 12 40 (27 71 86) rKVETSlZ MtSAFÎR Komedı 3 perde Salı harıç her gece 21 30. Cumarteoi Pazar 18 00 Perşembe halk gecesı her gun matıne ve suarelerde oğretmen ve ogrencıye tenzılath • DOSTLAR (Elhamra 44 22 38) ABDULCANB^Z (Çalgılı kom'dja 2 fasıl 12 kısım tekmılı Blrdih) Perjembe harıç her gun saat 1815 de Pazartesi 5 1 1 5 de .(jarsarnba saat 15 00 te halk Cuma 15 00 oğrencı ındırımlı | DEVEKLŞU KAB4RE TİY\TROSU (44 46 75 Talftım) DUN BUGLN Muzıklı komedı 2 bolun\ Perşembe harıç her gun 2130 Çarşamba, Cumartesı, Pazar 18 00 matıne Çarsamba matme halka ve ogrercrj* tenzılaîlı • *NKARA OYUNCUfcARl HARBtYE SAHNESI (47 23 12) PE«iı 2 bolum Pazartesı hanç iıer gun 21 1D Çarsamba Pazar 15 30 Cumariesı 15 l o • G\ZETF TI\ATROSt BU K\ÇI\CI BASKI Çalgıh komedı 18 15 ovunları Harbı>e Tıvatrosu 147 23 12) Her gun 18 15 Pazartesı 18 15 ve 2115 d» 21 15 oyunları Besıktas Aslı Sıneması (46 70 91) Pazartes harıç, her gece 21 15 de 13 00 13 15 13 30 14 00 1415 TV Karagoz fılmmden bir sahne Karagöz İspanya'da • BU YIL, Uluslararası Bılımsel Sınema Dernegı (A 1 C.S) ve Madrıd Complutense Unıversıtesının muşterek olarak Madrıd'de duzenle dıklerı .Bılımsel ve Oğretıcı Sınema Festıval ve Kongresıne» tstanbul Unıversıtesı Fılm Merkezı de çağrdmıştır Dışış.lerı Bakanlığı Kultur Daıresınm ılgı^ıvle, Istanbul Unıversıtesı Fılm Merkezı «Karagozün Dunyası» adlı fılmle bu konpreye katılma olanağını bulmuşrur Sabahattın Ejuboğlu ve Azız Albek tarafından gerçekleştırılrnış olan bu fılm, programına ozellıkle «Bır oğreü y» da bır araştırraa.yı yansıtan fılmle*! alan kongrenın Etnolojık filnüer bolumunde gbsterılmıştır 18 58 Açıhş ve program 19 00 Kısa haberler 19 03 Reklamıar 19 05 Televızvonda Ingılızce dıl dersl « 19 20 Batı muzjJH (Esm Ergın) 1»50 Spor 2010 Egıtım dunyası 20 28 Reklamlar 20 30 Haberler 20 55 Hava durumu 20 59 Beklâmlar 21 00 Yasadıgımız gunler İ\ 30 Reklamlar 2134 Televızvondfl smema (Buyuk Ask) 23 00 Reklamlar 23 03 Haberler 23 13 Program v e kapanıs TAKVİM 14 Kasıra Şevval 7 Rumı M K Knsım 1 K Hıcrî 1392 Guneş b 44 1^1 Ogle 1158 1J05 tklndl 14 İ6 » 4 3 Aksarn lb Sj. 12 00 Yatsı 1B26 1 3 4 Imsak 5 04 12 10 ÂLTIN Cumhurıj et Resat Hamlt AZİ2 • > 204 380 234 208 185 30 4 0 » 1 205 385 235 210> 190 30 50 ŞİNATSIZ TAKStTLE Kome Napolyon 24,ayar. ' Türk Film Ârşivi • TUBK FILM 4RŞtVÎ, gosterüerıne yarından ıtıbaren başhyor Guzel Sanatlar Akademısı salonunda her Salı, Çarşamba ve Cuma gunlerı saat 14 00, 16 00, ve 18 00'de yapılacak gostenlerde, ılk once bu John Ford gosterısı duzenlenıvor Unlü ustanın, 1935'de yaptığı ve başeserlerınden savılan «Muhbır The ınformer»den başlavarak, «Cehennem donuşu Stagecoach. (1939), «Gazap uzumlen. (1940), «Vadım o kadar >eşıldı kı» (1941), «Kanun dışı My darlıng Clementıne» (1964) •Çol yavrusu 3 Godfathers. (1948». «Mogambo. (1953), .Suvarıler Hoıse soldıeıs» (1959) •Olduren adam The man who shot Lıberty Valence» <1962> .Baharda hucunl» Chevenne Autumn. (1964) ve daha bazı fılmlerı gosterılecek 20'ye yakın fılmle, eşsız bır toplu gosterı bu Arşıv, 1 Arahk'ta yapacagı «Cemo» fılmının galasıyla Turk fılmlerı gosterüerını de surdurecek. Senarvo dızısınden ılk kıtap olarak «Kızıhrmak Karakoyun» yayınlanmış bulunujor «Fılm» dergısının ıse, genış kapsamh bır dergı olarak Kasıra ayından başlajarak jenıden yayınlanacağı büdırıLyor.. ECZANELER • B4KIRKOY Denız Yeşılvurt, Koprubaşı (Kuç Çek ), Guven (Gungoren) Aydın (Osmanıje), Y^nı (Kanarya) Sukran (Esenleı ı Basaran ^Sırmevler), Merk^z (Safrakov) • BESIKTAŞ Nermın Gul (Ortako/), Cem (Bebek), Derman (Etller) • BF,I6ĞLU Tezol Aynalıçesme, Sa'ım Alvanak | FMIVONU Huzur (S Ahmet), Çmar (Beyazıt) Bılge (Cagaloglu) , • EYLP Islambev Dcman Mevkı (Bayrampaşa), Yenı (Ramı), Levent (Sılahtar) • F4TİH Tırebolu Ha^ıç, Can (»»hıemını) Horhor Kocamusta,npasa Fazılet (Balat) | G .ZtOSM\\PAŞA Yonca, Kuçukkov • KADIKO\ Murat Selajıattın Kutman Şıfa ı Sogvıüuçeşme), Kalamış (Kız Top ), Goztepe, Çıgdem (Bostancı) • KABAKOY Akel | KASIMPASA Dogu Karadenlz, Kırdeş (Halıcıoğlu) | «4RIYER Çayırbası, Nes'e ' îstınve) • SİSLt Omer Nacı Dılek Bujjk Sema Incı (Mec Kov), Ergın ıGultepe) Bılen (Çelıkepeı Senav (Ok Mev ) | LSKID4R Yenı, Zejnep Kftmıl Necatı Bavkara Kuzgımcuk Alper (Umranıye) | ZEYT1.NBLRNL. Fevzı Doğan ENGLİSH TEACHER WANTED A prıvate language teachıng ınstıtutıon ın Istanbul ıs lookıng for quahfıed teacheıs for ımmedıate placlment ın full anc) part tıme posıtıons Teachers vvıth experıenc e m « S E F T > wıl] be preferred Prospectıve candıdates must have a degree ın Englısh and teachıng credenüals Contact 452182 for detaıls and to arrange an ıntervıevv or send resume to: • DÎLKUR Ajdede Cad , No 9 Taksıra Istanbul Toplu gösteriler • StNEMATEK'te Kasım avı içınde Türk smemasmın onemli yönetrnenı Lutfu Akad'a ayrılan bır toplu gosten başlaraış bulunuyor. Gosterıde Akad'ın 8 fılmı, «Beyaz mendü», «Yalnızlar rıhtımı», «Hudutların kanunu» •Kızılırmak Karakoyun», «Ana». «Serunle ölmek ıstıyorum» «Irrnak» ve «Yaralı kurt» yer alıyor Akad'ın ılk ve en önemlı fılmlermden «Olduren şehir», «Katil» gıbı fılmler de bulunup programa konulabılseydı, gosterının önemı kuşkusuz artardL Dığer bır öneml^ gosterı de Belçıka sineması içın olacak ve Andre Delvaux, Jerzy Skolımovskı, Harry Kumel gıbı onemll yonetmenlerın yap:tlan\la, bu ilgınç çağdaş sınema tanıtılacak Ayrıca John Huston'un Humphrey Bogart İı «Sıerra Madre hazınelerı», Willıam Wvler'ın Gary Cooper'h «Kan dokmeveceksın» gıbı ıkı klâsığın yam sıra, ilgınç bazı çağdaş Italyan ve Ingıhz fılmlerı, ayın programını tamamlayacak . (Ajans 70 436) 8114 TÜRK DONANMA VAKFINA YAPILACAK HER TURLU BAĞIŞ ŞANL1 DONANMAMI2I GÜÇLENDİRECEKTİR 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog