Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURÎYET 14 Kasım 1972 s1 BUENOS AtRES Arjantin'in eski' Cumhurbaşkaıu Juan Domingo Peron'un, 17 yıllık bir sür gün hayatından sonra ülkesine TOKYO Japon hükumeti dönmesine 4 gün.kala, Peron düş erken seçimlere gitraek amaciyle manlarımn çeşitli yerlerde midün Temsilciler Meclisini feshet tingler düzenlemeye karar vermiştir. Görev süresiriin sona er dikleri v Peron'un Arjantin'e ae ; mssine henüz bir yıl olmasına yak bastığı gün de, bazı şeh rlerrağmen Temsilciler Meclisi, Baş de hadiseler çıkartacaklan haber bakan Kakuei Tanaka'nın dunı alınmış. bu arada bazı şerrrlerde munu güçlendirmek ve Pekin'le karışıklıkların başladtğı bildiriluzlasma siyasetini onaylatmak a miştir. macıyle feshedilmiştir. Arjantin askerî hükümeti, PeJaponya'da Temsilciler Meclisi ron taraftarları ile düşmanları nin çoğu kez görev süresinden \ arasında kanlı olaylar çıkmaiinı örce feshedilmesi ve Başbakanlann erken seçimlere gitmesi hemen hemen bir gelenek olmuştur. Gerçeste,' erken yapılacak seçimlerin şimdiki siyasî yapıya bü yük ı.ir değişiklik getirmesi bek lenmemektedir. Bilindiğl gibi Başbakan Tanaka'nın muhafazakâr partisi Japon siyasetine 25 yıldan beri tam anlaraıyle hakimdir. Başbakan Tanaka'nın Uberal • Demokrat (Muhafazakâr) partiBELFAST Belfast'ta yaşasinin feshedilen meclistekı üye makta olan katolik cemaati, sayısı 297 idi. Muhalefeti sosyaprotestanların bitmek tükenmek listlerin ikı rakip hizbi, komübilmeyen saldınlarma karşı ken nistler ve solcu budistler (Ko dilerini korumak maksadıyle ya meito) temsil etmektedirler n askerî bir örgüt kurmus olSeçimlerin tarihi henüz açıkduklannı. açıkîamışlardır. lanmamıştır. 5(1 yaşmda bir dükkân sahibi olan katolik .Gerald. Kelly'niri katlinden sonra İngiliz askeri makamlan cemaatlerarası çatışmaların artabileceğini belirtmiştir. Katolik cemaati sözctisü yap" tığı bir konuşmada, «Bü >tan as kerî' örgutü kurmakla, ailelerimizi konımaktan başka bir gaye> gütmüyoruz» demiştir. (THA> Japonya'da Temsilciler Meclisi erken seçimlere gitmek için feshedildi Dış haberler » Peron dört gün sonra 27 yıllık sürgünderi dönüyor Dış basından Türkiye Suriye ğörüsmeleri dün Şani'da başladı • ŞAM Türkiye ile Suriye arasında iki ülkenin yurttaşlarının taşınmai malları konusunda 9 Mayısta Ankara'da unzalanmıs olan anlaşmanın uygulanmaSâyle ilgili Türkiye Suriye görüjmeleri dürf sabah Şam'da başlamiîtır. Görüşmelere, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Emlâk Dairesi Reis Mu avini Nejat Taylan'ın başkanlığında Mkîiye Bakanlığı Milll Emlâk Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası temsilcilerinden meydana gelen. bir heyet ile Su riye Millî Emlâk Genel Mürlürü Abdülhalim Abbas'ın başkan'ığında Merkez Bankası, TRIIÎTI Bankası ve Dışişleri Bakanbjı temsilcilerinden meydana gelen bir heyet katılmaktadırlar. Türk heyeti önceki gece Şam'a gelmişti. (aa) İsveç'te huzursuzluk Yakın bir geçmise kadar, işsizlik sorunu Isveçliler İçin oldukça yabancı bir şeydi ve bir çok îsveçü bunftn ancak başka ülkelerde olabileceğine inanıyor, bir gün aynı sorunun tsveç'in • karşısına da çıkabi'.eceğine ihtimal vermiyordu. Üstelik tsveç'in mükemmel şekilde'işleyen sosyal sigprtalar örgütü, sokaktakl tsveçlinin işsizlik gibi sbrunlan düşiinüp encıişelenmesine de meydan bırakmıyordu. llk kez' bundan iki yrî önce, îsveç'ts bazı seylerin deği^meğe başladığı gözlemlendi. Artıkhalkda işlerin eskisi kadar iyi gttmediğiıri biliyordu. Bu sıralarda tsveçli yetkililer, ekonominin eskisi kadar istikrarlı ve güçlü olmadığını ve tsveç'in baz| sıkıntılara katlanmak zorunda kalabUeceğini açıkla mağa başladılar. "Fiyatlar daha önce görülmemiş oranlarda artmağa' baslamıştı. Her yıl otomatik olarak yüzde 10 orarunda artan ücretler ise, aşırı^ölçulerde artan fiyatları karşılıyamıyofdu. İsveç halkı o zamari ilk kez, başka Ulkelerde çok normal karşılanan bazı sıkıntılann ne «lemek olduğunu anlıyacak, kısa bir süre «onra da sanavi sektoründe işçiişveren üyuşmazhklan kendini bellietMieğe başhyacaktı. ARJANTlN KÂRIŞMAGA BAŞLADI önleyebilmek için SUâhh Kuvvet leri alârm durumuna geçirmiş, Buenos Aires ve Cordoba gibi bü yük şehirlerde, sıkı güvenlik tedbirleri alınmasını emretmiştir. İtalya'nm faşist diktatörü B<?nito Mussolini'nin hayıanlarmdan biri olan Peron, dokuz yıl Cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra 1955 ydmda, askerî bir darbe ile işbaşından uzaklaştırüm;ş ve o samandan bu yana r'irgünde yaşamıştır. Peron, önümüzdeki Cuma sünü Buenos Aires'e varışınja Peronist Parti tarafından muazzam bir töfenle karşılanacaktır. Peron'un dönüşü yaklaştıkça Arjantin'de hava da gergin'.eşmektedir. Peroncu gerillalar, Pa zar gecesi bir radyo istasyonunu basarak Peron'un dönüşü hak» "kında kısa bir yayuı yaptnış ve arkasından binayı terketınişlerdir. Buenos Aires'in 500 Km. kuzeyindeki Santa Fe şehrindc, Peroncu gençlik hareketinin kongresi münasebetiyle poliste bütün izinler kaldırılmış ve ordu birlikleri şehirde mevzi almıştır. Başkent Buenos Aires'de de, dü zenin korunması görevi, orduya devredilmiştir. Bölge Askerî Ko mutanlığı, izinsiz olarak 'teşli sri lâh taşıyanların çok ağır bir şekilde cezalandırılacağını ıhtar et miştir. Önümüzdeki Cuma günü, Başkentin 40 km. dışında bulunan Ezeiza uluslararası hava alanı 4000 kişilik bir ordu birliği tarafından kordon altına almscaktır. Bu arada Peroncu liderisr, Juan Peron ile birlikte Bu?nos Aires'e dönmek üzere Pazar gecesi özel bir uçakla Roma'ya hareket etmişlerdir. (a.a.) Sistem çalışmıyor İsveç'te tam 36 yıl aksamadan îşliyen sistem bugün artık çatırtı sesleri vermekte, hükümetin harcadığı çabalara rağmen, işçüerle işverenler arasında tam bir uyu?ma sağlanamamaktadır. Oysa sözü geçen 36 yıllık dönemde İsveç; işçiişveren ilişkileri yönünden dünyamn en gıpta ettiği ülkelerin başmda geliyor ve ülkede en küçük çapta grevlere bile rastlanmıyordu. K. Trlanda'da Katolikler yeni bir savunma örgütü kurduiar Tunus ve Libya anlaşmaya çalışıyorlar TUNUS Libya Cumhurbaskanı Muammer Kaddafi ile bir görüsme yapan Tunus Dışişleri Bakanı Masmudi, Tunus'a dönmüştür. 24 saat kaldığı Trablusgarp'ta Kaddafi ile görüşen Masmudi, Tunus'a döndükten sonra şöyle demiştir: «İki ülke arasındaki bütün konuları ele aldık ve bütün bunlann Arap dünyasına yarayacak şekilde halledilmesi için çaba sarfettik.» Masmudi, son göriişmenin bundan önce Cumhurbaşkanı Kaddafi ile yaptığı biltün görüşmeler gibi olumlu ve yapıcı karakterde olduğunu da sözlerine eklemiştir. (THA) o Kamu harcamalan Son yayınlanan lstatistikler, ba küçilk ye çok zengin Isiandinav ülkesinin gayri safi milll hasılasüıda son dört yıl içinde önemli hiç bir artış kaydedilemediğini kesinlikle göstermektedir. Örnefin geçen yıl içinde ülkenin gayri safi milll hasılası yüzde 0.3 gibi.çok öhemsız bir artış kaydetmiştir. Oysa İsveç Maliye Bakanı Gunnar Strang geçen yıl başında yaptığı bir konuşmada gayri safi millî hasıla artışmın yüzde 3.5 o'.acağını söylemiş ve bu artış oranınm beş yıl süreyle devam edeceğini bildirmişti. Gene geçen yılın sonlarına dofru ülkede işsiz sayısı da önemli ölçüde artmıştı. Bunun üzeriDe tsveç Hükümeti ekonomiye canlılık kazandırmak için kamu harcamalannı arttırmış ve 200 milyon dolarlık ek harcamada bulunmuçtu. Gene son yaymlanan istatistikler, bu tedbirin istenen sonuçlan doğurmadığını ve bu yılm başlannda tsveç'te issiz sayısının yüzde 3'ü aştığını göstermektedir. tşsizlik sorununa yabancı olan tsveçliler, bu oran karşısında paniğe kapılmışlar va ülkeyl koyu bir karamsarlık havası kaplamıştır Halen tsveç'ts 11R bin işsiz bulunmakt&dır. Bunlara ek olarak 60 bin kişi de, değişen şartlara uyabilmek için eğitim görmekte, dolayısiyl» üreticilik niteliklerini kaybetmiş bulunmaktadırlar. Şimdi İsveç Hükümeti tekrar kamu harcamalannı arttırma yolunu seçmiî bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre bu aylar içinde en az 250 milyon dolarlıl^ bir harcama yapılacak, bu harcamaların yarataca&ı İş olanaklan ile işsiz sayısının azaltılmasına çalışılacaktır. Sözü geçen istatistikler, işsizliğin özellikle, okuldan yeni ayrılmış gençler arasırida çok yaygın olduğunu göstermektedir. Bunlar henüz belli bir iş dalında ihtisas vapmış olmadıklan için iş bulmaları çok zor olmakta, hemen çoğunun, önce bazı sanayi kurslarından geçmeleri gerekmektedir. Tokyo'da Birleşik Kızılordu,, grubnnun . duruşması başladı Amerikan Deniz Kuvvetlerinin en büyük uçak gemilerinden Constellation. bir jet uçağınm iniş sırasında güverteye takılıp asüı kalması yüzünden, katıldığı manevralardan ayrılmak zbnında kalmıştır. Yukanda Constellation, güverte kenarına asılı duran uçakla birlikt« San Diego limanında görülüyor. ASILI KALDI Avustralya'da koleralı hasta sayısı 36'ya yükseldi " * • * * . * ' * TOKYO Japonya'da «Birleşik Kızılordu» adını taşıyan aşırı solcu grubun llk duruşması dün başlamıştır. Aşırı solcular, kendi örgütlerine mensup 14 üyenin öldürlilmesiyle suçlandınlmaktadırlar. Yargılanmasına ilk başlanılan sanık, 28 yaşındaki bir genç kadın olan Yasuko Yamamoto'dur. Yamamoto, 23 yaşındaki Michiyo Kaneko'ya yapılan işkenceiere katılmakla suçlandırıl maktadır. Michiyo Kaneko geçen Şubat'ta karla örtülü bir bölgeye bırakılmış. ve soğuktan donarak ölmüştü.'«Birleşilc Kızılordu» nun bütün kurbanları,' arkadaşları tarafından «Devrimci ateşten yoksun bulunmak, devrimci yoldan sapmak» la suç, landırılmışlardı. «Birleşik Kızılordu» aynca, «Japon havayolları» na ait bir uçağı 1970'te Kuzey Kore ye kaçırdığını da kabul etmişti. Lübnan hükümeti işçilerle anlaştı BEYRJJT Resml kaynaktan yapılan bir ^ açıklamaya göre, işcilerin. Ghan'dour fabrikalarmda normal şekilde isbaşı yapmalan için dün akşam Beyrut'ta uzlaşmayn varılmıştır. Beyrjıt Radyösu, Lübnan îşçi Genel Federasyonu ve Ghandour fabrikaları temsilcilerinin Çalışraa ve Sosyal Işler Bakanı ile birlikte yaptıkları toplantı sonüüaâ «Tüm iîçilerini Çarşamba sabahı işba^ı yapacaklarını duyurmuştur. Çalışma ve Sosyal îşler Bakan lığı da 'tşçi sendikalarmuı iş ka işçi sendlkalan saflanndâ bü yük bir tepkiyr yo.i açmıştı. Bu konuda tşçi gendikaları Federasyonu. öün Beyrut'ta büyük bir gösteri 'yürüyüşü d'üzen On güne yakın bir süreden beri lemiş. aynca hugün de ulke çagrevde olan işçiler, bir yandan ucret artışları, öte yandan: da ça pında genel gre.ve«gitpıe kararı almıştı. lışma koşıdlannın iyile|tirilmesıni Hükümet ise,,saatler süreh bir asternekteydiler. ' • •'.~'r .. toplantıdan sonra, izinsiz miting' Geçen Cumartesl giöra, fieyrüt' lere karşı sert tedbirler alacağıtaki bir konfeksiyön fabrikasuını ihtar etmişti. Ancak alınan da çıkan olaylar sırasında, jansıkı güvenlik tedbirlerinin Sıdarma kuvvetlerinin işçilere akıyönetim ilânı anlamına. gelmeteş açarak içlerinden ikisini öldiği' belirtilmişti. düriip 14'ünil de yaralamalan (DIŞ HABERLER SERVİSt) nuruı çerçevesinde şimdiiJte kadar kab,ul edilmeyen isteklerinin yeri ne getirilmesine göz kulak olma yı» yüklenmiş bulunmaktadır. Suriyeli bir gazeteci Paris'te öldürüldü • !>'. Muhalefet uyuşuk Bir çok yönleriyle diğer ülkelerden farklı özellikler gösteren îsveç, halen içinde bulunduğu bunalımda da diğer ülkelerden farklı olduğunu göstermiştir. Muhalefet partilerl. durumu kolaylıkla istismar edebilecekleri halde, bunu yapmamışlar ve Sosya! Demokratlara karşı yıpratıcı bir mÛcadele vermemişlerdir. Yabancı siyasî gözlemciler, 40 yıldır iktidar yüzü görmemiş olmanın, İsveç muhalefet partilerini uyuşturduğunu ve gerçekte, bu partilerden hiç birkıin Sosyal Demokratlardan boşalacak yeri doldurmak niyetini taşımadığını sövlemektedirler. Muhalefet partilerinin tutumu, yabancı gözlemcilerin bu sözlerinl doğrular niteliktedir. Buna rağmen, son yapılan bir anket îsveç halkının yüzde 44'nün Sosyal Demokratlarla Komünisüeri daşteklediğini, buna karşılık halkın yüzde 54'nün muhalefetten yana geçtiğini göstermektedir, Aynı durum gelecek jal yapüacatc seçimlere kadar değişmiyecek olursa, İsveç'te Sosyal Demokratların atallarına gelmiyen başlarına gelecektir. Sosyal Demokratlar durumu her şeye ragmen kendi lehlerine değiştirebilirler. Ancak bunun için, halka, duruma hâkim olduklan Izleniminl vermeleri gerekecektir. CANBERRA ^ Avuâtralva Sağlık Bakanlığı yetkiUleri, ülkede koleraya yakalananlann sa yısının %36'ya yükseldigini açıkla mışlartiır. 25 kişı de aynca müşahade attındadJr. Yeni Zelanda'da bir kolera olaiina rastlanmıştır.' ı 'Avustralya Şağlık Bakanı Şir Kenneth Aoderson, Avustralya' da meydana çıkarılan bütün kolera vakalarının Bahrein'den gelen Jumbo jet uçağındaki yolcular olduğunu bildirmişttr. 300 yolcu taşıyan Jumbo Jette, bütün koleraya yakalananlar, Bahreinden sonra Smorgasbord ismi jle anılan bir yemek yemişlerdir. (THA) PARtS Dört makinalı tüfekli' «Esmer» adam, Suriyeli bir gazeteci olan Kamou Khobr'i, Paris'tekî . apartmanmda öldürmüşlerdir. Saldırıclar, Suriyeli gazeteciniri RUe De Kopernac'taki apartmanına ^ifmiş ve kendisini öldürdükt^n sonra ortadan kaybolmuşlardjr. ., Apartrnan kapıcısınm verebildiği tüm bilgi, kaatillerin makinalı tüfek taşıdıklan ve «Esmer» olduklân olmuştur. (THA) Kuzey Batı Avrupa'dâ kasırgadan 29 kişi öldü PARİS Avrupanın kuzey ba lübesinin rüzgârdan yıkılması so tı kesimlerinde önceki gece çıkan nunda enkaz altmda kalarak ölmüştür. Kasırga. Federal Almançiddetli kastrga, 'en az 23 kişinin ölümüne yol açmıştır. Saatte 200 yada Bochum Rasathanesinde ökilometre hızla esen rüzgâr, ağaç nemli hasara yolaçmıştır. Itasathanenin parabolik anteni tahrip ları sökmüş. damlar ve bacaları olmuş, en "az bir milyon marklık uçurmuş, TV antenlerini koparmış, trafik kazalarına ve ce zarar meyd.ana gelmiştir. Ayrıreyanların kesilmelerine yol aç ca ülkenin çeşitli yerlerinde» 18 mıştır. Kasırga. özellilile Fran kişi fırtınada can vermiştir. Hol sa ve Almanya'mn kuzey kesim "landa'da La Haye'de bir adam devrilen ağaçın altında kalarak leriyle, Belçika'yı etkilemiştir. ölmüş. Amsterdam'da da çoğu ağır olmak üzere 6 kişi yaralanRasathane anteni mfştır. Ülkede, toplam olarak ka Belçika'da 74 yaşında bir ka sırgadan 6 kişi can vermiştir. dın, Charleori yakınlarındaki ku HavaDa'ya kaçırılan uçağın yolcuları Miami'ye dönHü MİAMİ Üç Zenci hava kor' sanı tarafından hafta sonunda Küba'nın başkenti Havana'ya kaçırılan «Southern Aixways» uçağının 31 yolcusu ve 4 kişilik mürettebatı Pazar gecesi özel bir uçakla Küba'dan Miami'ye dönmüşlerdir. «Hayatlanmn en korkunç 28 saatini geçirdiklerini» söyleyen yolculardan üçü ile hava korsanlatı tarafından Orlando hava alanında vurulan ikinci pilot, Miami'de sedye ile uçaktan alınarak derhal hastaneye kaklınlmış lardır. Bütün yolcular, tekerlekleri patlatılmış olan uçağı büyük bir maharetle Havana'nın köpükle kaplı havaalanına indirmeye muvaffak olan kaptan pilot Bill Haas'ı hararetle övmüşlerdir. Miami havaalamnda, geçirdikleri korku dolu saatleri basın mensuplarına anlatan yolculardan Gale Buchanan, bir aralık «kendilerini ölünte terkedilmiş sandıklannı» ve zenci korsanlarm, nîyetlerinde gayet ciddî olduklannı söylemiştir. Zenci hava korsanlari, uçak Havana'ya yaklaşırken yolculara para dağıtmışlardır. Ancak bu paralar Havana'da kendilerinden alınmıştır. Havana radyosu, uçağı kaçıran üç kişinin de derhâl tutuklandıgını haber vermiştir. (a.a) Filipinler'de öldürülen Japon askerin ailesi tazminat alacak TOKYO Japon Hükümeti, İkinci Dünya Savaşının bittiğin | den haberi olmaksızm Filipin'de gizlenirken bir polis devriyesi tarafmdan öldürülen Japon askerinin Bilesine 1 milyon yen (yaklaşık olarak 500.000 TL.) taz ' minat vermeyi kararlaştırmıştır. .,: The Financial Times İngiltere'de V EF A T Merhum Nail Elâgöz.kızı ve torunu, merhum Prof. ,Dr. Süreyya Gördüren'in «5İ ve kızı, merhum Şadan BUâgöz'ün a"Wası ve yengesi, sevgill ablamız ve yengemiz Melâhat GÖRDÜREN Ülker GÖRDÜREN.' i 10.11.1972 günü müessif bir olay neticesinde kaybetmiş bulunuyoruz. Aziz naaşları 14.11 1972 (bugün) öğle namazını müteakıp Hacıbayram *camiinden kaldjrılacaktır. Kaıdejleri: Elâföz Te Tansal •ileleri ve îngiltere'de şiddetli rüzgârla bir likte yağan şiddetli yağmur, Gal ler bölgesinin güney kıyılarmda su baskmlanna yolaçmış, 350 ev : boşaltılrruştır. Fırtına ve sel «ularında 3 kişi ölmüştür. Fransanm bütün kuzey kesimleri ve Normandiya'da yollar kop muş TV antenleri, devrilmi? çöp varilleri, kırılmış camlar ve yer lerind'en sökülmüş ağaçlarla dolmuştur. Paris Lille arasında da kamyondan uçan bir kişi ölmüştür. (D15 Haberler Seri'isi) Güney Vietnam'daki Long Binh hava ü s s ü n d e k i Amerikalı askerler, vunlanna dönmeden önce bayraklarını sarıyorlar. Diğer birçok üs gibi, Long Binh üssü d e Güney Vietnamlılara teslim edilmiştir. Saygon,barış anlaşmasına karşı olduğunu açıkladı SATGON Güney Vietnam Dışişieri Bakanı Tran Van Lam, Hanoi, Washington Barış Anlaşması Tasarısının aynntılarına Güney Vietnam Hükümetinin kesinlikle karşı olduğunu söylemiştir. Bakan, Güney Vietnam'ın anlaşmayı imzalayabilmesi için bazı noktalarının gözetilmesi ve aydmlığa kavuşturulması gerektiğini söylemiştir. Anlaşmanm bugünkü şekli ile imzalanmasmın, komünistlere savaş alanında elde edemcdiklerini konferans masasında sessİ7.ce verivermek anlamını taşıdığını ifade eden Tran Van Lam, anlaşma tasansınm Kuzey Güney Vietnam arasmdaki ateşkes hattını kesin sınır olarak belirtmediğini söylemiş, «Bu tınır iki taraf arasında kesinlikle belirtilmeli ve Kuzey dilediği an tanklarını Güney'e gönderememelidir» demiştir. Uluslararası ilişkilerdeki egilimler dolayısıyle, Vietnam savaşının sona ermesinin kaçınılmazhğma değinen Tran Van Lam. «Biz devamlı ve âdil bir barış istediğimiz için bazı şartlar ve teminatlar üzerinde ısrarla duruyoruz» demiştir. ray Sözcüsü, Çin Hindi savaşına son verecek barışm imzalanmasından önce, Henry Kissinger ile Le Duc Tho arasında yapılacak son görüşmeler bölümünü «Yeni danışmaların izlemesi gerekeceğini» belirtmiştir. Sözcü Ronaid Ziegler, bununla birlikte, Amerika Birleşik ; Devletlerinin Vietnam'da bir çö züm konusundaki tutumunda bir değişiklik olduğu ya da Amerika'nın bu şonucu geciktirmeye çalıştığını yalanlamıştır. Son araştırmalar sigara • knnser üiskisini doğruluyör CHtCAGO Amerikan Tıp Cemiyeti yayın organı olan «The Journal of the American Medical Association», son yapılan araştırmalarına göre, ciğer kanserinin muhtelif cinsleri ve göğüsteki bronşlarda çıkan kanserle^rin sigara içenlerde içmeyenlere oranla dört defa yüksek olduğunu bildirmiştir. Dergiye göre, Philadelphia'dakl Goğüs Hastalıkları Araştırma Enstitüsü, 10 yıldan beri 6.027 gönüllü üzerinde yaptığı araştırmalannda elde ettiği sonuçlarını açıklamıştır. Bu açıklamaya göre, kontrol altmda tutulan kişilerden 121'in de kanser vakası tesbit edilmiştir. Bunlardan herbiri sigara kullanmaktaydı. Yine aynı dergiye göre, erkekler arasında içilen sigara adedine oranla kansere tutulmak tehlikesi aynı artış oranına göre çoğalmaktadır. (THA) Cumhuriyet 8117 Üniversiteye girişte en yüksek puan icin Filistiri'de 9 bin . yıllık bir köy ortaya çıkarıldı PARİS Bundan on yıl önce suyunun boşaltı'dığı Filistin'deki Kuzey Galile'deki Hula gölünün zemininde, Fransız arkeologlan 9 bin yıl öncesine ait bir köyü ortaya çıkarmışlarchr. Tarihî Filistin topraklarında bu arkeolojik kazıyı yapan Jean Perreau ve Monique le Cavlier isfmli Fransız arkeologlan, Fran sanın resmi arkeoloji dergisinde yayımladıkları açıklama yazısında, kazılarda meydan» çıkarılan köyün mesolitik devrine ait olduğunu, bulduklan çanak parçalanndan tesbit edebildiklerini de açıkîamışlardır. (THA) Bilindiği gibl, Japon eri Kinshhi Kozuka, teğmen Hiroo Onoda ile birlikte Filipin'in Lubang adasında bir polis devriyesiyle karşılaşmca çarpışmaya başlamış ve Kozuka bu çarpışmada ölmüştü. Teğmen Onoda ise kaçmayı başarmıştı. Teğmen Onoda'yı bulmak ve kendisini savaLONDRA Londra'da iki haf şm bittiğine inandırmak ama tadır devam eden denizlerin kirciyle girişilen aramalar ise bir lenmesi konulu uluslararası konsonuç vermemişti. (a.a.) feransa katılan 79 ulke temsilcileri, okyanuslann kirlenmesini kontrol edecek bir anlaşma imza lamışlardır. Anlaşmanın aynntılan henüz açıklanmamıştır. Bununla birlikte iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildigine göre, anlaşmada ge ' nel mahiyette hiçbir yasaklama tedbiri yer almamakta, fakat sıBUENOS AtRES Bir Ar kı bir kontroldan sonra^okyanus lara dökülmesine izin verilecek jantin paraşüt ekibi, 7 yıldan beri Sovyetlere ait olan «Ekip maddelerin bir listesi bulunmaktadrr.» Uluslararası kontroldan halinde serbest düşüş» dalındaki geçtikten sonra Okyanuslara bodünya rekorunu yenilemiştir. şaltılabilecek maddeler arasında Arjantinfi paraşütcüler, uçaktan ekip halinde 10.918 metrede özellikle radyoaktif kalıntılar ve atlamışlar ve, paraşütlerini 1600 bazı metal artıklan vardır. 1300 me.trede açmışlardır. SovBu kezki toplantıt 1971 yjh Şu yet parasütçülerine ait olan esbat ayından beri topianmakta oki rekorda serbest düşüş 10.455 lan okyanusların kirlenmesi kometre idi. (a.a.) nulu uluslararası konferanslar dizisinin beşincisidir. Çin'iri katıl madığı konferans çalışmalarına 91 ülke temsilcileri katılmış, bu LETLA ALT1NTAS ülkelerden 12'si gözlemcilerle tem sil edilmiştir. (aa) j 11» Ûkyanusların kirlenmesini kontrol konusunda anlaşma inızalandı Mısır 6 ; radyosunun yaptığı yaymları protesto etti ' KAHtRE Mısır Eğitim v» Enformasyon Bakanı öncekı gün Kahire'deki İngiltere Büyükelçisi Sir Ricbard Beaumont'u kabul ederek «BBC» radyosunun Mısırla ilgili yaymlannı protesto etmistir. Mısır'ın resmi ajansı cOrtadoğu Haber Ajansı», Mısır'm «BBC» konusundaki suçlamalariyle ilgili bir yorumunda şunları ilen sürmektedin «BBC'nin yayını, Mısır aleyhinde düşmanca tek bir haben yayımlanması şeklinde değil, belirlı bir amaçla düzenlenmiş bir ya yın kampanyası şeklinde ortaya çıkmaktadır Bu amaç, Mısır ile Arap dünyası arasında, .Mısır ile yabancı dost Ulkeıer arasında ve do^rudan doğıuya Mısır'ın içinde şüphe ve anlaşmazlık tohumlan ekmektpdir BBC'nin maksatlı haber ve yorumlan, Kahire'de bu haber ve yonırhlar konusunda yalanlanıalar yayımlandıktan sonra da devam etmıştir. «BBC» Mısır'ın yalaniamalanndan herhangi bihnı yaytmladığı vaklt, bu yalanlamanın gözden Raçmasını sağia mak amaciyle, dinleyıcilerin en aş olduğu .saatleri seçmefctedir.» Ortacloğu Haber Ajansı, «BBC» nin tnaksatlı yayınlarına örnek olarak 9 Ekimdeki şu vorumunu göstermektedir: «Sudan Devlet Başkanı Nimeyn Mısır ile Libya'mn sık sık durumunu kendilerıne borçlu olduğunu hatırlatmalanru hoş karşılamıyor»(a.a) Parasütle atlama dünya rekoru kırıldı EBOL NORAMAN Evlendiler. OERSHANEŞİ Bir öğretim yılı süreli Tiyö direniyor 3 Xasım 1972 Kadıköy KAYIP Öğrenci kamemi kaybettım. Hükümsüzdür. HASAN KARACA Cumhuriyet 8113 KAYIP ÎE.T.T. kartımı. şebekçrai kaybettim Hükünısüzdür. HASAN ÇELtK ' Cumhurivet 8115 FEN EĞİTİMİ Laleli ordu cad 243 lel Yeni görüşmeler Bu arada, Washington'd« rfün bir açıklama yapan Beyaz Sa Cumhuriyet 8112 Öte yandan, Güney Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Van Tiyö, yarı resmi organı «Tin Song» gazetesinin aracılığıyle son Güney Vietnam Amerikan görüşmelerinden bir sonuç alınamadığını açıklamıştır. «Tin Song» gazetesi. Başkan NTixon*un özel siyasî başdanışman yardımcısı General Alexan \ der Haig'in Saygon'dan ayrıl | masından sonra yayımladığı ya i ııuuuiuüiı auıııa y&yuıuauıgl yuzıda, Güney Vietnam ile komüj nistlerin tutumlarının birbirinde hâlâ tamamıyle farklı olduğunu, Güney Vietnamlı yöneticiler İle General Haig arasındaki görüşmelerin herhangi bir Uerleme «ağlajnadığını beliıtmekte.'ir. Cumhuriyî» 8110 DAKTİLO SEKRETER KURSLARI MUHASEBE'yi de ÖĞRETİYOR B Y Z 2 2 2 1 O B B Y G «4<4 9 Q 11 EA I T EO I U KADIK0Y3S115O Cumhuriyet 8105
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog