Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

BİR ÖÖRETİM YILI SÜREÜ £2 İ h î m ? S l l v «"" 1 3 K*»unSın«v Kün SOEklmlHamıran 13K»»ıml H»ıi?»n • 4 Ar&lıkSınsv gnn «4 AralıkıIIudrmn FEN SINIFI ftlsl. H.Z7H3ZK8latas. tel 440198 ÜNİVERSİTEYE GİRݧ ÜölGDKŞEN OfRSflfJfSI umhuriYe Kurucusu: YUNTJS NADİ . E. RAMSAUR "RKLER Türk^si: Nu/fc tykeo Ta/tk Zaler Tunay»~ Fivatı:' 15 Lfra £$ SANDER YAYINLARI İST/ENBVL (Jlâncihk: 9632>" *09 J 49. yıl, sayi: 17342 Telgraf ve mektup «dresi: Cumhurıyet tstanbul Posta Kututu: îstanbul N'o 246 T e 1 e i o n 1 a r : 22 42 90 . 22 42 95 22 42 97 22 42 98 22 42 99 14 Kasım Salı 1972 Hukukçular, İnönü'nün Tabiî Senatör olabileceği görüşünde C. SENATOSU BAŞKANLIK DÜNKÜ TOPLANTISINDAN ARIBURUN, İNÖNÜ'NÜN G Ü M Ü AND İÇ.ECEĞİNİ DİVANININ SONRA PERŞEMBE AÇIKLADI ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU İSE, BAŞKAN RENDECt TARAFINDAN MÜRACAATI İNCELEMEK Ü Z E R E BUGÜN TOPLANTIYA Ç A Ğ R I L D I Inönü'den Senatoya katılması istendi [Cumlmriyet Haber Merkezi] CHP'den istifa eden Malatya Bağımsız Milletvekili Ismet înonü, eski Cnmhurbaşkanı sıfatıyle önümüzdeki Perşembe günii Cumhuriyet Senatosunda yemin ederek «Tabii Senatör» lük görevine başlayacaktır. Senato Başkanlık Divam dün bu konuda, Inönü'nün yazısım cevaplayarak, «Tabiî üye»lik görevine başlamasını istemiştir. Bu arada, görüştüğümüz hukukçular, Inönü'nün Tabii Senatör olabileceği göriişünd« blrleşmişlerdir. Ot« yandan; Anaj'asa ve Adalet Komisyonu, Baskan Rafet Rendeci tarafmdan, tnönü'nün dilekçeslnl lnoelemek Uzere, bugün İçin toplantıya çağınlmıştır. İşçilerin emekli aylığına Türkiye İşçi Emeklileri /0 6o zam Cemiyeti, ortalama işçi isteniyor aylığının 700 lira olduğunu ileri sürerek isteklerde bulundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Emeklîleri Cemiyeti adına dün bir basın toplantısı düzenleyen Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Altuner. işçi emek lilerinin maaşlarının da güntin şartlarına uydurulması için ortalama yüzde 60 zam yapılmasını istemiştir. Bugün Türkiye'de 200 bini aşkın işçi emeklisi bulunduğunu belirten Cemiyet Genel Başkan Yardımcısı SSK'nin gelirlerinin iyi kullanılmadığına da değinmiş, emeklilerm ayda ortalama 700 lira maaş aldıklarını, bununla geçinmenin mümkün ölmadığim, 4 nüfuslu bir ailenin asgari ayda 1200 lirayla geçinebileceğini, belinerek işçi emekli maaşlarının tabanının en azından yeni asgari ücretlere göre ayarlanarak 750 lirayk çıkaıilmasmı istemiştir. Yüksek görünen tavan ayhgınm işçilerle üişkisi olmadığını, hiçbir işçi •emeklisinin bu maaşı alamadığını da öne süren Cemiyet Başkan Yardımcısı Altuner, Çalışma Bakanlığınca hazirlanan ve emekli maaşlarina yeni bir statü getiren ayarlamamn da yetersiz olduğunu iddia etmiş, emekli maaşlarina enaz yüzde 60 oramnda zam yapılması gerektigini söylemiştir. Atatürk Haftası dün feütiîn başlad Atatürk'ün aramızdan ayrıldığı tarih olan 10 Kasım'da baslaması gerekpn Atatürk Haliası, bu yıl Şeker Bayramı tatili dolayısıyle üç günluk bu ge~ cikmeyle dün başlamıştır. Atatürk Haftası mun^sebetiyle okullarda ve egitim kurum» lannda. Atatürk'ün hayatı. Ki« şı'iğı,. devrimleri anlatılarak, milli birlik ve beratferlik Ü4küstınu işleyecek çalışmalar yapılacakttr. Bu arada, bütün okullarda Atatürk krişeleri düzenlenecfk, Atatürk'e ait belgelerle filmler halkâ gösterılecektir Halkevlerı de. Atatürk Haftası dolayısıyle ayrı bir proprara düzenlemiştir Hafta üüresinre, çeşitli konferansiar verilecektir. OLAYLARIN ARDINDAKİ Senato Başkanlık Divanı toplandı Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı dün, Senato Başkanı . Tekin Antyırun'un başkanlığında yaptığı toplantıda, İnönü' rıün Jabii üyelik için gönderdiği yazıyı incelemiştir. Senato Başkanlık Divanı, Anayasanın 70 ve 78. maddeleri uyarınca, eski Cumhurbaşkanı olarak İnönü' nün Cumhuriyet Senatosunda tabii üye olarak yer alabileceğini kararlaştırmışttr. Başkanlık Divanı, Anayasa hükümleri karşısında, Inönü'nün tabii üyeliği için ayrıca bir karar almaya dahi lüzum bulunmadığı sonucuna varmıştır. Başkanlık Divanı, tsmet înönü'nüh yansına »erdiği cevapta, kendisinin Cumhuriyet Senatosuna katılarak andie/mesini v» ta bii üyelik görevine başlamasını Istemiştir. (Deramı Sa. 7, Sü. 1 de) GERÇEK tnönü'nün senatörlüSü. dı?ın» çıkarmak ve kendısine ebedi bir şeref yftri temin ediimek istenmiştir.» Gerekoedeki bu açıklama, Anayasanın hazırlandıgı sırada, eski Anayasa ve seçim sistemleriyle seçilmiş cnmhurbaşkanlarının senatoya tabiî üye olarak girîp giremiyecekleri konusunda bir açıklık yaratma ihtiyacının duynlmadığını ortaya koymaktadır. Konn, Milli Birlik Komitesinde göriişülürken, tabiî üyeliğin liyasî bir partiye gifvekle ortadan kalkması gerektigi yolundaki tartışmalar sırasında, maddedeki «Eski Cumhurbaşkanlan» deyiminin kapsamı ile ilgili görüşler ileri sürülmüştür. 70. maddenin Milli Birlik Komitesinde görüşüjmesiyle ilgili labıtlardan: Tunçkanat Haydar Jnönü esici bir Reisicumhurdur. ^ynı zamanda partinin ad'amıdır. Başkanldır. Bir kimsSnin par••• (Devanu Sa. 7, Sü. A de) Yabancı ve azınlık Paşa'nın Durumu r artisinden çekilen CHP ] D J e s k i genel başkanı sayın J Ç^lgmet Inönü aynı raman*•* da Malatya Mllletvekilliğini de bırakmak istemiş, ancak bu istcjini gerçekleştirmek için bir şart ileri sürmüştü. Cnmhuriyet Senatosn Başkanlığma göndcrdiği dilekçesinde sayın Inönü. Anayasanın 70. maddesi hiikmü gcrefince eski Cumhurbaşkanı sıfatiyle tabii üye olarak Senatoda yerini almak hakkından söz ediyor, bu hususta gerckli işlemin yapılmasını rica ediyor. olumlu bir cevap alır almaz da Milletvekilliğini bırakıp Senatoya geçeoegini bildiriyordu. Hnknk bilgisi bakımından yetersiz bulunan bizler o zaman bu ihtiyatlı davranvşın nedenleriri pek kavrayamamıştık. Partisinaen ve Milletvekilliginden cekilip Parlamentoyu bırakmarnakta dircnmesini hem CHP' den öc alma. hem de önümüzdeki Mart ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylı£ı elde bnlundurma hevesine yoruyor, ama hunnn için Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından «Teriniz hazır, buyurun» anlamına felecek bir cevap beklemenin RercKİni anlamıyorduk. Sayın Inönü eski bir Cuhıh'urbaşkanı değil miydi? Katta, siyasal hakIan eeri verildi|i takdirde sayın Celâl Bayar'ın da tabii senatörler arasında görev almaya lıak kazanacağı bugüne değin çok kez yanlıp «öylenmemiş tniydi? Yanıldığımızı şimdi anlıyornz. Sayın tnönü ihtiyatlı davranBıakta yerden •ç'öz.e haklı imiş. Dünkü CumhBriyet'te okudugumuza göre bir kısım hnknkçnlar 1S24 Anayasası dtfneminde Cumhurbaşkanbğı katına yüksolmiş sayın kisilerin 1961 Anavasası yürürlüğe girdikten sonra bu Anayasanın 70. maddesi hükmünden yaratlanamayacaklan çörüşürtü paylaşmaktadırlar. Bu konn ile ilçili olarak bir doktora tezi yazmış bulunan Dr. Ahmet Kerse, kannnlann prensip olarak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanabileceğini hatırlatmakta, şayet 1924 Anayasası döneminde Cnmhnrbaşkanhgı yapmış kiyi(erin de yeni Anayasanın 70. maddestnden yararlanmaları öngörülraöş olsa idi bunnn ayrıca hükme bağlanmış bulnnman getetini savunmaktadır. Görülüyor ki sayın tnönü, partinl ile beraber Milletvekilli|ini de hemen bırskmayıp Cnmhuriyet Senatosuna başvurmak ve yetkili organlann karannı beklemekle krndi besabına lyi etBiiştir. Ihtiyat dalma lyidir. Hnknkçu olraadığıraız için P»9» hakkında vanlacak karann niteiiji üzerine borada İleri geri fikir yürütmeye kalkısacak degiliz. Ne desek gevezelik etmiş oluruz. Ancak, isin içine politika da kanştığı zaman en kesin hnknk knrallarının da zorlanabilece^ini geçm<f deneylere bakarak ö|renmiş bolnndn|rurmızdan, iter olumlu ister olnmsnz, ne yönde olursa olsun, Paşaya verilecek cevap bizi hayrete düşürrneye nsyasanın 70. maddesinin eerekçtsindr. eski cnmhvrbaşkanlarının senatoda yer alması konusu şöyle ele alınmaktadır: . «Eskf Cumhurbaşkanının' Cumhuriyet Meclisinde yer aN ması iki sebebe daj'anraaktadır. Bir kere uzun seneler dev Ietin' başmda bulunmuş olan sahsın, bilgi ve tecrübenin verdiği olgrjnlukla. Mecljsten beklenen faydaları çoğiltacâğı duşünülmüştür. Aytıea eski Cumhurbâşkanını 6İyalsî endtşelerin A oküllarında öğretmenlerin rııhani kıhhla ders vermeleri yasaklandı Egitim Bakanlığı, bazı yabancı ve azınlık okuljarında giyilen rahip ve rahibe kıyafetlerini yasaKlamıştır. Bakaolığın 27 Eylül tarthinde yayınladıtı ve okullara 13 Ekirnde bildirilen emirde, okullarda ancak beynelmilel adetle/e uygun normal kıyafetlerin giyilebileceği, ruhanl kisve veya başörtü ile dolaşan idârecı, öğretmen ve diğer personelin söz konusu emre nymamalan halinde haklannda kanuni işlem yapılacagı açıklanmıştır. Bakanfıfın ruhanl kıvafetleri yasakhyan emrinde. bazı azınlık ve yabancı okullarda bir kısım öğretmen, idareci ve diğer görevlilerin okulda rabip ve rahibe kıyafeti ile dolaşmakta olduklannın tesbit edildiği belirtilerek özetle şcyle denilmektedir: «Bazı kisvelerin giyilemiyeceğine dair 2596 savılı kanunun 1. maddesinde (Herhangı dın ve mezhebe mensup olursa olsun ruhanilerin mabet ve aylnler haricinde ruhani kisve taşımaları yasaktır. Hükümet her din ve mezhebten münasip görecegi yalnız bir» ruhanıye mabed ve âyin haricinde dahi ruhanl kıyaletini taşıyabilmek için muvakkat müsaadeler verebiür). Ka nun 5. maddesinde (TUrkiye Devleti nezdinde memur bulu(Devamı Sa. 7, Su. 4 de) Diğer istekler Ba$kan Yardırocısı ve diğer yöneticileri. işçi emeklilerinin de SSK yönetimine katılması olanağının sağlanmasını, mesken kredisi verilmesini, emekliler yamnda eş ve çocuklannın da SSK sağlık tesislerinden yararlandınlmasım istemişlerdir. .ANKARA Yüzden fazla <=aAltuner, bu isteklerin bir an nığı bulunan TÖS Dâvasına, diin devam edilmiş. bazı çanıkönce gerçekleşmesi için ilgiülclar savunmslarım yapmış, bir ri göreve de çağırmıştır. kısrnı sar.ıklar ise, avukatlarmm geçen celselerdeki • savunmalarmı yetersiz bularak, ek savunma vermişlerdir. TÖS Dâvasında bazı sanıklar, avııkailarının sttvunmalarını yetersiz buldıı AP GeneLjdare Kurulunuri bugün toplanması bekleniyor • MGP ve CP yetkili kurullanise dün toplanarak son siyasî durumu gözden geçirdi ANKARA CHFnin Hükümetteki bakanlarını çekmesi üzerinp. AP'nin vereceği karann, Genel Başkan Süleyman Demirel'in Ispar ta'dan Ankara'ya dönmemesi üze rine gecikmesi ihtimali belirmıştir. Banunla beraber, AP Genel Sekreteri Nizamettin ErlAncn, Demirel'in bugün başkente gelmesinin beklendiğini söylemijtir. AP Genel Idare Kurulunun <la bugün toplahması beklenmektedir. AP yetkilileri, Genel tdare Kurulu toplantısınm ktfsin gün ve saatinin henüz belli olmadığıru be lirtmişlerdir. MGP ve CP yetkili orgarilan ise dün, CHP"nin bakanlarını çekme (Devamı 8a. 1, Sü. i de) HALtÇ'TE, RÖMORKÖRLE ÇARPIŞARAK BATAN MOTORUN ÇIKARILMASINA ÇALIŞILIYOR... "Hainidiye Suyu,, ihraç edilecek Duruşma Albay Celâl Altın'ın başkanlıgında, duruşma hâkimi Zpki Eğin, iiye hâkim yüzbaşı Mahmut Celâlettin Perek ve askert savcı Baki Tuğ'dan kurulu Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı A^keri Mahkemesin de, sanıkların bir kısmı hazırladıklan yazılı savunmalarmı duruşma hâkimıne vermişlerdir. Bazı samklar da arukatlannın yaptığı savunmalan yeter siz bulduklarını bildixmişler ve ha'zırladıkları savunmalarmı okumuşlardır. Duruşma, savunmalara devam edjlmesi için, baş ka güne bırakılmıştır. tstanbulluların, czellikle mlde ve böbreklerinden râhat=ız olanların aradıkları Hamidiye suyunun daha modern ve sıhhi usııllerle satışa çıkanlması ve ihracı için yapılan oalışmalar sonuçlanmış, bu hususta bir Italyan firmasiyle Belediye arasında kesin anlaşmaya varılmıştır. 1 (Devanu Sa. 7, Sü. I de) j Römorkörle çarpışan dolmuş motorunun 12 yolcusu kurtanldı Haliç'te, Yemiş tskelesi açıklannda dün sabah 7.30"da meydana gelen bir deniz kazası, faciaya dönüşmeden atlatılmış, Denizcilik Bankası römorköra ile çarpışarak batan dolmuş mo torundaki 12 kişi kurtarılmışttr. Kasımpaşa Iskelesinden aldığı 12 yolcu ile Eminönüne hareket eden kaptan Hasan Sahin yönetimindeki motor, Yemiş İskelesi açıklarında seyrederken aksi yönden Kasımpaşaya gitınekte olan Denizcilik Bankasına ait 45 sayılı römorkörle çarpışmıştır. Meye uğradıklannı anlayamayan yolcular, bir anda kendilerini suda bulmuşlardır. Olay yerinden, feryatlar ve imdat seslerinin geldiğini duyaa öteki motorcular ve Yemiş, Unkapanı arasında dolmuş yapan sandallar kaza yerine gitmişlerdir. Kazazedeler atılan halat. cankurtaran simitleri, uzatüan kürek ve kancalarla denızden toplannvşlardır. Bu arada polis motorları da Köprüden süratle olay yerine hareket etmişler, geniş bir araştırma yapmışlardır. Hasan Şahin'in yönettiği ve içinde 12 kişi bulunan «Şahin. motorunun kaptanı Hasan Şahin üe römorkörün kaptanı İsmail Ceyhan, Deniz Polisi tarafmdan gözaltma alınmışlardır. Polisin verdiği bilgiye göre, kazada ölen olmamış ancak İsmail Polat adında bir yolcu elinden yaralanmış ve îflc Yardım Hastanesinde tedavisi yapümıstır. Kaza Eirasmda denize düşen yolcuların kimlikleri kesin olarak öğrenilememiştir. Batan motor daha sonra çıkanlmıştır. Sigortacı Sabri Korur, Fraıısa'daki bir trafik •• :.'.,'.' ;•; kazasında öldıı DİJON Türk sigortacılarından, İzmirli 63 yaşmdaki Sabri Korur, dün ' sabah Fransa'nm Bourgogne kesiminde, Beaune yakınlannda bir şehirlerarası yol da oluşan kazada hayatını kaybetmiş, Korur'un yönettiği otomo bilde bulunan eşi de ağır yaralan mıştır. Olayda, Sabri Korur'un yöneti mindeki otoraobil. bilinmeyen bir nedenle yol kenarmdaki bir işa ret levhasına çarptıktan sonra, aşağıda bulunan bir çayırlığa yu varlanmıştır. Korur. çarpışma sı• rasında yerinden fırlayarak deı hal ölmüş, başından ağır yaralanan eşi ise, Beaune'da bir hastaneye yatınlmıştır. (a.a.l • • • ' • ' • • • • : ; Ağanoğlu da dün CHP'den istifa etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Trabzon Senatörü Ali Şakir Ağanoğlu da, dün partisinden istifa ettiğini açıklamıştır. Böylelikle CHP'den ayrüan parlamenter adedi 29'a yükselmiştir. Ali Şakir Ağanoğlu, Genel Merkeze gönderdiği istifa mektubunda, memleketın içinde bulunduğu tıazik bir durumda partili Bakanlaçın hükümetten çekilmesini jer miştir. Ağanoğlu'nun istifasıyls CHP'nin Cumhuriyet Senatosunda 22, Devlet Bakanı Ismail Arar'ın isüfasıyle de Millet Meclisinde 101 üyesi kalmıştır. ÜC ARKADAŞI. (ZAFEB KLTLU. OĞUZHAN MÜPTÜOGLU, OKTAY ETİMAN) İLE BİRLİKTE DL^N VARGILANMASINA BAŞLANILAN ERTUĞRUL KÜRKÇÜ, DURUŞMADA. [Telefoto: THA] «İmdat!» sesleri.. KÜRKÇÜ'NÜN YARGILANMASI BAŞLADI İki öğretmen tutuklandı Özel ilgi.. CHP'den aynlan milletvekilleri, Millet Meclisi'nin dünkü oturumunda, bağımsızlara ayrüan sıralarda yeralmışlardır. Malatya bağımsız milletvekili Ismet înönü ise, Meclis'in dünkü birleşimine katılmamıştır. Özellikle MGPli ve CP'll parti grup ve yöneticileriyle milletve. NADİR P ADt killeri, CHP'den aynlan üyelere dün, özel bir ilgi gösterrnişler(Denunı Sa. 7, Sü. 6 da) dir. Sanver ailesinden 2 kişi de, Avrupa gezisinden dönerken kazada can verdi Batan motorun kaptaru HASAN ŞAHİN Eömorkörün kaptanı İSMAİL ClHAN ANKARA «Türkiye Cumhu dığmı Ueri sürerek ayak ayak üstüne aîarak oturmak istemiştir. riyeti Anayasasını tağyir, tebdil v e ilgaya teşebbüs ettiklerı, Bunun üzerine duruşma hakimi, Marksist, Leninist ve Maoist bir Kürkçü'ye not alabileceği, kol(Devamı Sa. 1. Sü. 4 de) re?im getirmek ve bu amaçla silâhlanarak anarşik eylemlere başvurdukları» iddiasıyle haklannda dava açılmış bulunan DevGenç Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve üç arkadaşının duruşmalarma dün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahke' ANKARA Komünizm propamesinde başlanmıştır. gandası yaptıbları ileri sürülen Kızıldere olaylarında sağ olarak öğretmen Aysel Aytek ile Alkan EDİRNE Özel otomobille el geçirilen tek kişi olan Ertug Çetin dün Sıkıyönetim mahkeme e riyle Avrupa gezisinden dönen nıl Kürkçü, DevGenç Genel Say leriflce tutuklanmıştır. Sanver ailesinin içinde bulun manı Zafer Kutiu ve DevGenç Sıkıyönetim 1 ve 3 numaralı duğu 34/EL/410 plâkalı otomo Merljez Yürütme Kurulu üjesi mabkemel^ince tutuklanan öğret ( bil. dün Edirne'ye 10 kilometre Oğuzhan Müftüoğlu ile Oktay menlerin Türk Ceza Kanununun kala, Talât Çakıroğlu'nun kul Eüman'ın birlikte yargılandığı du 312. maddesine muhalefette bu(Devamı 8a, 7. Sü. 1 de) ruşma sırasmda Kürkçü not al lundukları ileri sürülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog