Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÎNGtLİZCE SÖZLÜKLER T» MRODLAB • TÜRKÇE İN'GİLtZV OKUL TL. SÖKLfeĞC (AKÇİT) 15, • İNGtLJZCE TİJRKÇE OKÜL SOZUJĞU (DİLMAN) 12.J0 • İNGtLtZCE TÜRKÇE TKLkTHJZLV CEP, SÖZ. (DtLMAN) 7J0 • TELAFFUZLU ESAS tNOtLtZCK (METODAKÇİT, 1J, • ÎNGİLİZCE TÜRKÇK SKYAHAT REHBERI (DILMAJS) JJSO + KOLAY ÎNGtLİZCE (AKCÎT) 12M • ÎNGİLİZCE DtLBt*Gts; (CEMAL ÇAKALIR) TJO * KOLAY ÎNGtLIZCE GBAMKR' (METOD AKÇİT) 5. KitaptıIanU a n j ı m ı ödcmcll gttıdnUir ' Şiparij Merkezi: ÖGRETIM TAYINEVt. Ankar» C«4. N«. »22 Sirkecl İSTANBUL u m h u r iye X Kurucusu: YUNUS NADt 'Japon Dr.'vT SHA KOKKEpın olduğu flbl.' Türfclye'de de sstı# fekpnı kıran fcitabı 6. Baskısı YAYINLANDI. «6*. CİNSEL TEKNİK 49. yıl, sayı: 17341 Telgraf ve mektup «dresl: Cumhurıyet tstanbul Posta Rutusu: îstanbul Ne 24fl T e I e f o o 1 » r : 22 « 90 22 42 96 22 42 97 22 4298 2242 99 13 Kasım Pazartesi 1972 m»; yayınlan Cafaloflu, tstanbul (Cumhuriyet 8090) "M///Î basın gelirden Inönü'nün affının en az Tabiî bir an payı Senatörlüğü önce orman tartışma çıkmasını koylusu istedi alıyorf9 konusu w . • . • * . . • • . . . • • • • . • '. * > . • ' • ' » TGS Genel idare Kurulunun bazı üyeleril Âlman hükümet değişikliğme taraftar değıl ,. ., . rartılerı Ceyianpınar'da bayramda çıkan olaylardan sonra konan • sohağa çıkma yasağı haldınldı ANKARA, (Cnmbnrlyet Bürorn) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye Gazetedler Sendikası «Yeşıl Turkiye Ormancılar Ce \ Genel Kurulunun çalışmaları mıyeti» tarafından dıin yayımladun sona ermıştir. Çalışmalar nan bır bıldiride, ülkenin orfonunda Genel Kurul, basın afman sorunU ve bu sonınun çölınm bır an önce gerçekleştizümlenınesi için önerilen tedrilme«ini isteyen bir bıldiri yabirler kamuoyuna duyurulmakyımlamıstır. tadır. TGS Genel Kurulunun bildiriCemiyet Başkaru Hasan Billi soyledir: • Anavasa ve basın vararına fcasaç imzası ile yayımlanan bil ı yapılmak istenen değjşiklik ' diride, ormancılık alanında çaiısan teknik personelın maddl o j ler basın içın değil, halkıIanaksi7hklan üzerinde de dunuz Te daha" önemlısi yurt t rıümakta, «maaslı ve ücçetlı tekbutunlugu ıçın asıl büyuk tehn:k per^onel 23 aydan beri ölçülıkeyi teşkil etmektedır. Butun sÜTİiigün v 9 adaletsizligin kahçalışmalannda yurt sevgisinin lsığı altında hareket etmeyı vaz , redici baskısı altında inJemekte geçilmez ilke olarak benımseve hükümetimizin getireceği ermş bulunan TGS Genel Kuruçitlik ufkuna ümitle bakmaktalu. butun yetkılıleri bu konuda dım denilmektedir. Tetaıik peruyarmavı gnrev sayar. sonelin aylık ve ücretleri arasmdaki denRe^iîliğin eiderilmesi (Devamı Sa. 7, Sfl. 1 de) için Dcvlet Memurlan Kanununun ek 4. raaddesinin intibaklann tümüne uygulanması önerilmektedir. ANKARA, (Cnmhnriyrt Büroın) Eski Cumhurbaşkanv sıfatıyle Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyehği içın Cumhuriyet Senatos'.ı Ba^kanlıgına başvuran, burada ki ışlem kesinleştıkten sonra da Mıllet Meclısı üyelığınden aynla cagını Mıllet Meclısi Ba;kanlızına duyuran tnönu'nün senatör lük istemi ilgılı komisyonda ıncelenecektır. • C. Senatosu Başkanvekilt Macıt Zeren, bu ışlemin olağan savıldı»ını komısvonun istemi butün aynntılarıyle inceleyıp bır rat>orla Genel Kurula sunacağını söylemıştır. diğini. yeni seçlmlerle parlamentoya gırdığını ışaret etmekte ve «tnbnu bu nedenlerle sade Dir milletvekıhdır, tabıi üyelığj so» konusu olamaz» görtışunu one sünnektedırler Nedeni «1961 Anayasasına göre Tür»a 1. Sö 3 de) OLAYLARIN ARİMNDAKİ Çoğunluk Partisi Arnin nlacajîi karardan sonrn Melen HiikÜTneİiniıı durumu açıkhğa kavumcak görüşecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) dunımunu CHP Parti Meclısinln nükü metteki partili bakanları çekAP Genel îdare Kurulunun, bu mesınden sonra tıülsümetın duakşam Genel Başkan Sülevman rumu parlamentndaki ötek) si Demırel'ın başkanlıgında topla vasal parti eruplannın bu arada narak, hükümetin dunımunu gt> özellikle çojfıınluk partisi AP'nın rüşmesı beklenmektedir JBirçolı 'utumunu açıklamR«ınrian sonrs Uyenın Ankara dışında bulunma öir açıkhga ksvusacaktır sı nedeniyle» toplantının varına AP Genel Başkanı Demirel kalma ihtımalının de olahıleceğı Başbakan Melen Ue vaotıSi son belirtilmistır Bu arada. AP Ge aörüsmeden sonra ttruhunun hü nel tdare Kurulunun bazı üyekümeti desteklemeve devam edıp lerı, «Yen! bir hükümet kurul etmiyecegi konusuna partısinın masına gerek olmadıgını» söy vetkili oreanlarımn karar verelemisierdır. cetini bildirmiştir. Demirel bayram öncesindekı açıklamalanna uveun olarak. Ge nel tdare Kumlunu buetin veva vann toplavacakrır Demırel'fn daha önce çrup vetkilileri ile bir eörüşme yapacagi da öğre' nılmiştir. rıııı pck mutlu ^ apmayan bır , (Devamı Sa. 1, Sü. S de) istt çalısmaktadırlar. tmalat endüstrfeindekilerin sayuı 1,2 milvondur. 1,6 milvor. kisi loplum hizmetlerindc çalısnor. Kalkınan bir ülkede kendilerine bü%ük ölçude ibtiyaç dnyulan ötrrtmen, mühendis, doktor, teknisyen jribl <Bevin>lerin, ülkedeki kadrolar boşken kalkıp bir yabancı topluman bizmetine RİrmfM, «Bozuk Du?.en>in açık belirtilerinden biridir. Top ••* (Ocramı Sa. ?. SB t dc) başına 2,5 mark alacak Mehmet BARLAS vazıyor BONN 19 KasımdaJd genel seçımlere tıaziTİanan Batı Alman sıyasî partılen. sade parlamentodakı çofunlugu ele geçırmek Içın değıl topladıklan oy başına kendilerine devletın yapacagı 23 cnarklık yardımı da almak ıçın uğraşıyorlar 1967 tarıhlı bir kanuna göre, çenel oyun en az yüzde 5 ını saglayan her sıvasi partıye, devlet bütçesinden ov başına 2.5 marklık yardım yapılmaktadır 1965 seçım kampanyasi eenel masrallan esas alınarak ortaya çıkan bu rakam. eıttıkce Hrtan narcamalar <TİzündPn partilerce az biv lunmava1 başlanılmıştır Bıı eun kendısi ile konııştugumu7 Hür Demokrat Parti vflnetırılennripn Joachim Stancke kampar.va mdsraflarını karşıiayamadın'anndan şikiyet etmış ve «Devletin bızlere vaptıgı yardım artırümalı» demistir Görüstügumüz dıger bazı yetküiler de. Sivasi Parttter Kanununda bu volda bıt defısıklik hazırlandığını ve oy başma vapılacak devlet vardıminm 25 mark'tan 3.5 mark'a çıkartılacagmı bellrtmİ5İerdır Batı Atman siynsi »arthlhln en pahalı seçimi diye «Jsterilen 19 Kasım secımlen ıçin, partilenn 200 milyon mark hnrcayacaklan tahmin «Himfktedlr 1969 seçımlerinde 15.2 mllyon ov alan Hrt«tlvan Demokratlara devlet vardımı olarak V milyon mark verilmıs'i ASTU şpkılde 14 mılvon ov alar VVtliv BrandtMn partisi \S.l milyon mark devlet vardımı sağlamış liçıincu parti olan' HÜT Demokratlar İse 19 milyon oya Karşı 4"! mılvon marklık vardun elde etmişlerdı Batı Almanva'dakı ilk erken seçim olan bu styasi mücadelede, Iki buvtik partinin şansı eşıt görünmektedlr (Devamı Sa. 7. Sö 8 de) İlk uygulama Eski Cumhurbaşkanı sıfatıyle Curhhuriyet Senatosu Tabîî Üye lığine geçmek içın 1961 Anayasasına göre ilk istetn tnonü'den gelmış, ancak bu ıstemle beraber «uygulanama\acağı» gorü$ü de ortaya çıkmıştır. Bazı hukukçular, tsmet înönü'nün 1924 Anayasasına göre CumhurbaşkanS oldugunu, • 1961 ak devrimı ile parlamentomın feshedildiğinı,, Inönü'nün de bü arada Milletvekilıiğinin sona er GERÇEK jfcrf nım çijrmüs ve bîr lek sahihi olmns 128.«M vatandasımınn ynrt dışında c»lıstıklannı iljrili kıırumlar açıklamaktadırlar. Her alanda rrform ihtiyacında bulunan ülkenin, >etiskiıı e\lailarına ivi bir is hnlamamı$ olması. kalkınan Turkiye • ııin en biiviik çeliskisidir. Ynrt dı$ında çalısan ö|retmen. doktor, mühfndis, teknisycn <vr osta isçjlrr; xadpce iyi ücretli bir i* bulamadıkları için degil, Ulerinde moral sartlardan y«k Parlaıreoto Gençleşmeli «nn bırakıldıklan için de themektedirler Böylece, kalkınan Türkiye'de, çalısan nüfusun iş ihtivacı ve is giivenliei sornnlarının önemi bir kcz daba mey dana çıkmaktadır. Türkiye'yi bagün yönetenler ve vakın telecekte yönetecek olanlar, iilkrnin nüfus yapıtı m çok iyi bilmeUdirler. Turkiye çenç, dinamik bir nüfus yapısına sabiptir. Tanmda ve kırsal alanda H milyon, difer i» alanlarınd» ve şehirlerde S milyon Uisi, genelllkle kendile O Ortnan köylüsünün durumu Demirel: DİYARBAKIR Bavram riyaretl nedeniyle meydana gelen kanlı olavlardan sonra Ceylânpınar bucağında Şeker Bayramının birincı gününden beri surdurülen sokağa çıkma yasağı dun kaldırümıştır. Şeke* Bayramının birınci g 3 <nu Mardınliler arasında kan davasınd'an meydana gelen ve 400>den fazla kisinin katıldığı meydan kavgasında Osman Gul, bıçakla oldurulrnüş, Beledıye Zabıta Memuru Mehmet Gazitas ile Mahmut Doğa ağır sekılde >aralanmışfardır. Olay sırasında 20 kişi de muhtelif yerlerinden taş, sopa ve tabanca kursunu yarası almışlardır. Taraflarin birbırine girmesinden sonra guvenlik kuvvetleri daha büyiik olayların çıkmamssı ıçin sokağa çıkma yasağı koymuşlardır. Urfa'dan diin gelen jandarma takvive kuvvetlerinin asayişi sağlamasmdan sonra sokağa çıkma yasağı kaldınlmıştır. 18 bln nüfuslu Ceylânpmar bucağında, devamh devriye gezen jandarma kuvvetleri sivil halkm toplu olarak dolaşmasım yasaklamışlardır. Olayla llgili olarak guvenlik kuvvetleri 158 kişiyi aramaktadırlar. (THA) Bildiride, onnanlık aîanlarda yaşayan köylü nilfusun sorunlan ve bu sorunların çözümüne ilışkın gorüşler özetle şöyle anlatılmaktadır: «Turkiye tabiatı, tabiat kaynakl*n ve imkânlftn, asırların ortaya koyduğu attedilmez ihmaller yüzünden bakır püzelUğıni yi tirmekte, gelişım potansiyeluji cılızlaştırmakta ve barınılması • güç ortama doğru hızla yol al I ANKARA, (Curahnriyrt Bnroau) maktadır. TUrkıye ormanlannuı \ Devlet Bakanı îsmail Arar da, (Devamj S». ,7. *Sü. 3 de) dört CHP'li bakan arkadaşından sonra, partisınden istifa ettigini açıklamıştır. . Parti Meclisının, CHP'li bakanları hükümetten çekme kaıarını aldığı günlerde, Unesco 17.,Ge nel Kurul toplantısına katılmak üzere Paris'te bulunan Arar, önceki akşam vurda dönmüştür. Dün kendısıvle Körüştügümü* Devlet Bakanı tsmail Arar, CHP den istifa ettiğini bildinnistir Bakanlıktan ayrılıp aynlmayacagı volundakl sorumuza karşılık, «Övle bir sey yok. Bu hükümetin durumuna baglı» cevabını vermıstir Arar istifa mektubunu diln CHP Genel Merkezine yollamıstır. "Bu ülkeyi yönetmek ARAR >. CHP'DEN ISTIFA ETTI zordur,, EKVATOR GtNESİlSDE JSİJERYALl tŞÇtLERÎlS VZEHtlSE ÂTEŞ AÇILDI: 50 KİSt ÖLDt! «\ ' CALABAR (Nijerya) Calabar'a gelen yolculann anlattıklarına göre, Ekvator Ginesinde Nıjeryalı işçilerle yerel görevliler arasmdaki bir çatışmatla 50 kadar Nijeo'ah işçi vurularak öldürülrnüş, birçok işçi ise yaralanmıştır. Ekim ayı sonunda Nijerya açıklanndaki Fernandopo adasmda kaydedildiği bildinlen olay hakkmda Nijerya makamlan resmi bir açıklama yapmamaktadır. Alrilta'mn en küçiık ülkelerinden birı olan Ekvator Ginesindeki olay. başkent Santa İsabePde özel södeşmelerle Fernandopo adasmda çalışan binlerce Nijeryalı kakao toplavıcısının düzenlediği gösteride patlak vermış tir. Gösterinin ne amaçla dıiıeaIendiği bildirilmemektedir. Adadan gelenlerin aplattıklanna göre, îşçilerin Uzerine ateş açıldıktan kısa bir süre sonra, Nijerya'dan gemi ile Fernandopo'ya gelen yeni bir Nijeryalı işçi ka filesi Gme Mihs kuvvetleri taratından sanlarak cezaevine götürülmüştür. Sözü geçen gemi, söz leşmelennin süresi dolan işçileri Nijerya'ya geri fiötürecekken, Ekvator Ginesi vetkililerinin işçilerin aynlmasına izin verme(Devanu Sa, 7, Sü. 1 de) Meclis bugün, Senato yarın toplanıvor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Yeni yasama dönemine başlayıp, Başkan ve yöneticilerini' seçen Millet Meclisı bugün saat 15.0trte. Cumhuriyet Senatosu da yann saat 15OO'te çalışmalarına devam edecektir Mıllet Meclismde ihtisas lcomisvonlannın seçımı ve bazı geçici komısyonlann göre» sürelerinin uzatılmasma ilişkın içlemler vapılacaktır. Bu ara. Başkanlık Divanı, C. H.P 'den aynlmalar nedeniyle ortava çıkan oran konusunu görüşecektir. Cumhuriyet Senatosunda komisyon seçimleri ıki vılda bir vapıldıfmdan Cumhuriyet Senatosu. Ründemindekı konulan sörüşmeye devam edecektir. Kötü malıeme' knllanıldıfı İçin geçen Nisan ayınd» çSken Gfimü ssnyn tlkokuln insaatı görillüyor. ÜZÜMÜN ÖYKÜSÜ Istanbul'da yapılann % I5'ı her an çökebilk İNŞAAl MÜHENDİSLERİ ODASI CÖKMELERE KALİTESİZ Istanbul'da inşaatlar üzerinde yapılan bir araştırma, yapılann yüzde 95'inin her an yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. tnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesince yürütulen bilimsel araştırma sonuçlarına göre betonarme binaların, şartnamenin öngördüğü mukavemetten ortalama yüzde 65 orarunda düşuk olduğu saptanmıştır, Bilimsel araştırmayı yöne ten Y Müh. Ersin Anoğlu dün bu konuda yaptığı açıklamada Turkiyedeki betonlarm şartname lerın öngördüğü güvenliğe kavuşturulması için 5 misli iyileştirilme si gerektigini söylemiştir. Arıoğlu aynca Turkiyede uretilen betonların çağdaş tekniği uygulayan ülkelerde üretüen betonlardan 12T6 kere daha kötü oldugunu be lirtmiştir. tnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Subesi Başkanı tzzettin Siher ve araştırmayı yöneten Y Müh. Ersin Anoğlu düzenledikleri basın toplantısmda araştırma sonuçlannı şöyle özetlemışlerdir «Incelenen örnekler sonucu yapılan genellemeye göre Türkiyedeki yapılann yüzde 95T tekniğin aradığı güvenlikten uzaktır Istan buldaki inşaatlarda yüzde 95 ora nmda B 160 betonu üretilmek Istenmekte ancak mukavemet, ön j görulenden yüzdt 65 daha düşük sonuçlanmaktadır Diğer bir deyişle betonun 160 kg/cm2 ağırlıkta kırılması öngörülmekte, ancak sonuçta gerçekleşen rakam 41 kg/ ı cm2 kadar düşmektedir. tneeleme' sonuçlarına göre Istanbulda sartname kaydına uygun betona ancak yüzde 5 nisbetinde rastlanmıstır. Öte yandan Istanbul'da en kö tü beton üretiminin Kadıköy böl gesinde olduğu, Beyoğlu bölgesinde ise genel ortalamaya oranla yüzde 4 kadar daha mukavim be tonlar elde edildiği saptanmıştır.ı İSPARTA Babasımn rahatsızhğı dolayısiyle Bayramı Ispar ta'da geçiren AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, şerefine verılen akşam yemeğınde yaptığı konuşmada, «Bu ülkeyi yönetmek zordur» demiştir. Demirel, konusmasını şöyle sur durmüştür: •Konuşmayan, sesi çıkroayan, daha ileri medenıyet seviyesı öz lemi içınde ohnayan memleketle ri idare etrnek kolaydır. Konuşan sesi çıkan, daha iyi hayat şartlatı arzusunda bulunan memle ı ketlerî idare etaıek güçtür. 10 | sene sonra Türkiye'yi idare et ( mek. bugünkünden de zor olacaktır. Bundan memnun olnıak gerekir.> 300 ISpartalının bulunduğu ye mekte Dejnirel, «Biz Avrupa tre nindeyiz. Bu trenden inmeyeceğiz» demiştir. ATABEY VE KİBAR'IN ZIYARETt Istanbul Beledıye Başkanı Fah ri Atabey ile Izmir Belediye Baş kanı Osman Kibar. sarüık olan tslâmköy Belediye Başkanı Yah ya Demirel'i ziyaret ederek, •Gecmiş olsun» demişlerdir. Süleyman Demir»'''" >K,r Yahya Demirel'in* sağlık durumunda bir değişme olmadığı bil dirilmiştir. Prof. M. Ali Bölukoğlu ile Prof. Muzaffer Gürakar tarafından da muayene edilen • DÖRDÜTICÜ GENC ÎSF KODemirel'in tedavisine devam edil mektedir. M HALÎNDE 'HASTANEYE A Âlem yapan ikisi kız 3 kişi sohadan zehirlenerek olılü KALDIRIIJDI % 95 emniyetsiz BAŞKENT NOTLARI ' . BETON KULLANILMASININ SEBEP OLDUCUNU AÇIKLADI KÖTÜMSER OLMAYA GEREK YOK... Fikret OTY.AM ANKARA Içinden çıkılması gerçekten ımkansız gıbı gorulu yor. Nereden bakılırsa bakılsın ince ele^ıp sık dokunulsun. ışler su sıralar tam bır çıkmazda... Tabiı. sık sık zuhur eden mucizelerden bir tanesı daha zuhur etmez ise... Evet, bunalımlann en cıddısrnı Eeçınvoru? muhakkak Gerçi biz. oldutn olası, bunalımlara alışığız, yani bır bağışıklık kazanmışızdır .. Bu bunalımın ıçinden katıyen çıkılmaî dendiğı ramanlarda bır bakmıçız, çoktaaaan çtkmışız tşler yotuna girmış Hayır yeni bır bunalıma doŞru dolu dizgın gıdi yoruz. Bu hep bövle olagelmıs tir. Bu nedertle: Umutsu^luSa rfüşmeye hıç mi hiç gerek yok. CHP vetküı oreanlan hükü m*ttep bakanlannı c'kme kar» n aldı Bakanlsr rtaha «onra (Devamı Sa, ?, Sfl 1 de) HÎKMET ÇETtNKAYAnm yazı dizisine 5. sayfamızda başladık. Oran durumu CHP'den aynlmalar nedeniyle gerek Başkanlık Dıvanında, gerekse komısvonlarda oranlann (Devamı Sa. 1, Sü. 1 de) Özel Okul öğretmenleri iş garantisinden yoksun ŞÜKRAN KETENCİ Aylık D«r« eaatl D*rs ssati tlgili kanun ve yönetmeliklerdeki bırbirıyle çelişen hükümler yüzünden, özel okullar ve ders hanelerde çalışan 6000 üzerındeki oğretmen, ne işçi, ıu de memur haklanndan tam olarak yararlana madıklarmdan mağdur duruma düşmüştür. Görevlerinde Bakanlığs karşı sorumlu olan, fakat iş akidlerini özel okul sahipleri ile yapan bu öğretmenler, Bakanhk müfetüîlerinin basarılı raporları ANKARA Aydınlıkevler sem tuıde ikı günlügüne bir daireye kapanıp uzun bır tçkı ve aşk âlemı vapmak isteyen tla k« ile iki erkeftten üçü e.sz sobasından zehirlenerek »ilmüş bin ise koma halm'İP hnstsneve kaldmlmıstır Gcnçlenn İkı ?ün aynı dai rede pencerelen hıç acmadan kaldıklan resbıt »»dilmlstir AvimhkPviPT cphp Sok fi'6 da mevdana eelpn olay sonunda ölenlerin Bekir f22) Ayçe (23t ve Zeliha <25» oidııklan anlaşı'mıstır Kahraman =»dınd>ıfci genç ısa koma halınde hastaneve kaldml mıstır Polısten. CTHA) muhsbırine verılen bileıve ^nrfi PTT'nın şehirlerarası m servisırde çalışan genc kızlar ikı prkek arkadaslarıvle bavrRmm sot, sünU vanian na votka. rakı hira mpvva sn(Devamj Sa. 1. Sü ! de) ATATpRK HAFTASI BUGÜN BASLIYOR ANKAR1 Okullanmiîda Atatürk Haftası nugun başlayacaktır Her >nl atatürk ün aramızdan aynldıgı tnrirı ol»n 10 Kasım'da oaşlayan AtatUrk Haftası. bu yıl, Sekeı Bavramı tatili miınasebetıyle ouşnin ba^latılacaktır. Atatürk Haftası münasebetiyıe okullanmızda Atatürk köşelen düîenlenPCPk A'atürk'ü çesıt» li yonlerlvle anlstan konuçmalar yapıiaraktır. Aym oknlda 12 lene çalısan Plikoloji ö|retmeni haftada 20 saat ders vererek 1625 lira alıytr. Oysa resmi okulda çalışmıs el sa maası 2590 lira olacaktı... na rağmen îşsiz kalmaktadırlar. Özel okul sahiplerinin, kanundaki bosluktan yararlanarak ço7 dereceli deprem ğunlukla bir yıllık olarak imzata olursa dıkları iş akidleri yüzünden, öğretmenler, hem kıdem tazminatı, Araştırmanm, tstanbui'daki yaücret zammı sigorta haklanndan pıların yüzde 15'inin bilfiil yıkılyararlanamadan asgarl ücretle ça ma durumunda olduSunu ortava lışmak zorunda bırakılmakta. hem çıkardığını one sıiren Anoğlu de her yıl işsiz kalmak tehlikesi t dîgerlerinin de siddetll bir depile kar^ı karşıya kalarak özel orem somıcıı btlyiik hasariaı göre (DeTamı Sa. 7, Sti. 6 da). (Devamj 8a. 1, Sfl. 4 de) CHP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog