Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLAMA FEN SINIFLARI GUndüz ve Akşam kurslanna kayıtlar yapılmaktadır. Broşür Isteylnlz. MODERN MATEMATİK KURSLARI 22 KASIM'DA Başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey, Neyir Mağazası bltişiöi İSTANBÜL Telefon: 47 46 68 umhuriyeY Kurucusu: YUNCS NADÎ İ3HAKESPEARE !: * ANTONIUS VE KLEOPATRA 5. TL. İ * ATİNALI TtMON 5. TL. ü HAMLJîT 5. TL. * JUUUS CAESAR 5. TL. * KRAL LEAR 5. TL. * MACBETH 5. TL. i[ REMZİ KİTABEVİ İSTANBÜL n ı n m ı T r i rrc rrmmTrmı | [j 49. yıl, sayı: 17340 Telgraf re mektüp «drejl: Telefonlir:224290 Cumnunyet tıtanbul Posta Kutusu: tstanbu) No 248 22 42 96 22 42 97 2243 98 2242 99 12 Kasıro Pazar 1972 Hükümetin durumunu AP'nin kararı tayin edecek YARIN TOPLANACAK AP G E N E L İDARE KURULUNUN KARARI, SİYASİ ÇEVRELERDE MERAKLA BEKLENİYOR CHP'NİN YETKİLİ ORGÂNLARI İSE, MUHTEMEL TOPLANTIYA GELİŞMELERE GÖRE ÇAÛIRILACAKLAR.. AP, REFORMLARIN BÜTÇE'DEN ÖNCE ÇIKMASINIİSTİYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Partı Mechsinin kararından sonra, siyasal çevrelerde bütün gozler şimdi AP'ye çevrilmijtir. cevap veren MGP, Ecevıt'i suçladı ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) JktGP Başkanhk Dıvanı, CHP Merkez Yönetim Kurulunun ya yımladıgı bıldıriyı cevaplandırmış, Bülent Ecevit'ın, 12 Mart'ın anarşt ve yıkıcı faahvetlere karsı getirdiği tedbırlere Karsı olduğunu iddia etmiştir. Bildiride ayrıca seçimlerın zamanında va pılması istenmıştır. MGP bıldırısınde. «HUr demokratik rejıme ve Anavasaya saygıdan uzaklaşan mıllıyetç: ve Atatürkçu yoldan sapan tııç kimsenın MGP'de barınamayacağı» da belirtilmekte. CHP'nir (ttevamı S» 1. Sü l dr) Adalet Bakanı Alpaslan, «Gerçekten; i sık çıkarılmasınm sııçlulıığu artUrdığı da 1 ınkâr edilemezyy dedi affa çıkanlar da bulunuyor,, BITRSA Şeker Bayraınını üludağ Etibank Volfram Madenı Miıafırhanesınde geçiren Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan, «Genel af konusuna karşı çıkanlann da bulunduğunu» sövlemistır Bakan. bu konuda. >Canı yanan lardan aksine gbrüsler de gelmektedir. Gerçekten, sık sık af çıkartılmasmın suçlulugu arttır dığı da inkir edilemez. Devletı >akıcı, milleti bölucü rejim düşmanı unsurların affını büyük Türk milletinin katlyyen istemedigl açütlıkla görülmektedır» demiştir. Alpaslan, sözlerınl şöyle sürdürmustür: «Ancak. milletin atıfet duy' gttsunun mahsulü olup, ılamını milletten almak suretiyle karar verme mevkiınde "bulunan vtice meclislerin kaza ve kader kurbanı kimseler içın Cumhuriye , timizin 50. vıldönumü gıbi mut ' lu bir dönemde iyt şeyter dü l şünebilecegi akla gelebilir.» j lıklerini sağlayıcı nitebk kazanmasında hukümeümiz, iyiniyetli basın mensupları ile bir ve beıaberdir. Teknisyenler seviyesinde hazırlanmış olup, üzerinde ça lışüması bakımından bir döküman olarak görülebilecek basın taslağınm basın hakkında Bakan lığımın veya hükümetin bir gdrüsü sayümaması luzumunu, daha önceki beyanlarımla da açıkIığa kavuşturmuş bulunmaktayım» (a.a.) TGS GENEL KURULU TOPLANDI Nosıl Bir Yoi? nümüzdeki siyasal gelismeleri kısa süreli ve ta süreli olarak iki dönemi gözden uzak tutmaksızın deferlendirmek gerefine inanıyoruz. Kısa süreli gelişme, öyle sanılır ki belki hafta sonnna kadar su birkaç gün içinde bir çözüme baglanacaktır. Basbakan Ferit Melpn, kendi kurdugu partilertistü hükümetin simdiki kadrosnle gftreve devam rtmesinden yanadır. Bayranvın birinci günü yaptıjı bann toplantısında bu görüşünü çazetrcilere açıklamıstır. Hükümetle ilişiğini kesmiş oimakla beraber CIIP de bn görüse katıltnaktadır. Bes CHF'H bakan partilerinden aynlıp Melensel politika anlayısın» katıldıklanna göre sayın Basbakanın hiçbir âegisiklife basvnrmaksızın tam kadro ile isbasında kalmaması için ortada bir etıge! bnlnnmadığı düsfinülebilir. Ne var ki Adalet Partisi, partilernstü hükümet düşüncesini, arkada bıraktıgımız 20 aylık gelismeleri öne sürerek do|rn bnlmamaktadır. Sayın Demirel, gerçi yetkili parti organlanna basvurmadan bir sey söylemek istrmedifini açıkJamışsa da, ima yoln ile de olsa kisisel egiliminin bn ySnde olduğunu belirtmiştir. Şn halde sornn AP yetkili organlarınca öniimüzdekl günlerde varılması beklencn kararla ya olumln bir çözüme bağtanacak, ya da siyasal vasantımız veni bir bnnalıma sürüklenecektir. Sayın Melcn partilerarası karma bir hükümet önerisine karst oldugonu, saytt Parlamento ça|nnln|n bn vola gitmpkte dir^nirse görevini bırakacaÇını kesin olarak sovledifcine fâre önümürde bir bsşka alternatif kalmıvor demektir. Tasadı^ımız sıkışık ortamda AP nasıl bir yön çizecektir kendine? Partilerarası karma hükümet isteğinde direnecek midir, yoksa bir bnnalımı önlemek amacıyle sayın Melen'e bir ödiin vermek perejini dnyacak mıdır? Ynrt kosnllannı çözönünde totarsak biz AP'nin bnnalım varatıeı davranıslardan, hiç defilse pimdilik sakmaca£i kanısındavız. Tetküi AP kuruluslarının basfca bir vol izlemevi yeg tntması s'iroriz olacaktır. Böylece kısa süreli çelişmenin onümüzdeki ^ünler içinde dİTimln bir çözüme hağlanması gerteklestiği takdirde orta süreli eelişme dönemine geçebi1ece|izdir. Bn dönemin bitimi Ekim 1973 sccimleriyle sınırlıdır. O tarihe gelene değin IZ Mart Muhtırasımn öngör'düğâ asayis konnsunn çozraek, anarsik olayların kökünü kazımak, kaba kuvvete dayanan eylem olanaklarını bntün bfitün ortadan kaldırmak, aynı 7amanda beklenen relorm kannnlannı Parlamentodan seçirip nyçulama alanına koymak jibi eörcvler beklemektedir hükümeti. Sayın Melen ne ölçöde gtrçeklfstirebilecektir bu eörevleri? Onnn reform anlavışı ile bizimkisi arasında büvük ayrılıklar bulnndn|n için bn konu üzerinde dnrmayı gerekli bnlmuvoru7, Öyle sanıyornz, savın Melen'den beklenebilecek en olnralu basarı yurdnmnzda hiç değilse belli başlı (irisimlerden bir kıv mına el atarak bir reform atrnosteri yaratması ve ülkemizi normal bir seçim düzeyine kalamz belâsız haıırlavabilmesidir. Beklenmedik yeni olaylarla k»r«ıT??maz«ak «avın Melen'in bunu basarabileceğini umuyoruı. Be^leyelim bskalım. Başbakan Ferit Melen'in CHP dışındaki dört siyasal partinm genel başkanları ve Cumhurıyet Senatosu Kontenjan ve Millî Bırlik gruplan başkanları ile yaptığı görüşmelerden sonra. başkentte tedirgin bir . «bekleyış» baîlamıştır. CHP yetkili organlarmm gelişmelsrc göre her an toplanmak üzere beklediği hildirilmiştir. AP Genel Idare KUTUlu ise Pazartesi günü (yarın) toplanarak hükümetin durumunu goruşmeye başlayacaktır. TİRE DP İLÇE KONGRESÎNE MESAJ «Kuvvetli bir CHP istiyoruz» Sızan haberler, AP'nin son hükümet sorununa salt demokratik rejimin geleceği açısından baktığını göstermektedir. Bir parti yetkilisi, parti meclisinin karanndan sonra CHP'ye yöneltilen suçlamalan eleştirmi? ve «Bız AP olarak kuvvetli bir CHP istiyoruz. Demokratik nizamm devamını bunda gdrüyoruz» şeklinde konuşmuştur. Aynı yetkili €Doğru veya yanlış> partisinın tutuculukla damgajandığını hatırlatmış. şimdi ise CHP'nin asırı solculukla damgalanmasına çaiışıldığmı ifade ederek, iki büyük partinin bu biçimde yıpratılmasmın kamuoytındaki demokratik rejime karşı bir kuşku uyandırabileceğini, bunun ise demokrasinin sonunu getireceğini öne surmüştür. (Devımı Sa. 7. Sü. 7 de) • "Bu hükümet düşse de düşmese de ülkemizde . siyasi buhran vardır,, diyen Bozbeyli, ön seçim sisteminden de şiHâyet etti tZMİR DP Tire îîçe Kongresine bir mesaj gdndeıen Genel Başkan Ferrub Bozbeyli, «Bu hükümet d"usse de, düşmese de, ülkemizde siyasî buhran' vardır. Isteksiz oylarla hukiımet .kurmak ve devam ettırme gayreti, memleketi siyasi buhrandan kurtarmaz. Samimiyet asıldır; samimiyetin besledıği güven duygusu asıldır» demiştir. ANKARA, (Cmnfcsrivrt Bürosn) Usumi: 'Tırsatçı bir kısım Basın Tasansı sıyasetçi : ile sermaye çevreleri, Komisyonlarda temsil oranımn özgürlüğü yeniden tesbiti ve işçi gerekiyor haklarmı kısıtlamaya çalışıyor,, Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan. «Bas'ın Tasarısı» konusunda da şunlan söylemiştir: <Basm Kanununun. basın özgürlüğünü sürdürücü, basını ge İıştirici ve mensuplannın güveD Mıllet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanarak Komısıon seçimlerını yapacaktır Aocak, parlamentonun tatile gırmesınden sonra CHP Grubundan bilinen istıfalar olmu^ ve Millet Meclisi Komısyonlafı için daha önce saptanan oranlar zorunlu olarak değişmiştir. Bu durumda, Millet Meclisi Başkanlık Divanının kendı arasında toplanarak oranlarda yeniden değisiklik yapması gerekecektir. ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosu) Türkıye Gazeteciler Sendikası Genel Kurul toplantısı dün Türkîş salonunda başlamıştır. TGS Genel Başkanı Sadullah Usumi, yaptığı konuşmada, «12 Mart'tan önce ve sonra gelen hükümetlerin çelişkilerle dolu tutumlannın, Türkiye'yi telftfisi mümkün olmayacak büyük kayıplara maruz bırakhğını» söylemis ve «Basını ve işçfyi ilgilendiren önemll serunlar. bu siyasi tansiyonun altmda ezilip gitrnektedir» demiştir. AKSARAY ET TANZİM SATİŞ MAĞAZASI AÇILDI Belediye, 5. Et Tanzim Satış Ma|azasını dün Aksaray'da açmıstır. Belediye Başkanı Dr. Atabey, mafazanın açıluında \aptigi konnsmada, Et Tanzim Satıs Mağazalarında günde ortalama olarak 2 bin ton et satıldıjını ve halkın 1 milyon liraya yakın az ödemede bulundnfnnn açıklamıştır. Dr. Atabey, ma|azaların sayısının arttmlacağını bildirmis ve «Eğer satıs yerlerini açmasak ve tanıim gatısında bnlunmasak, et fivatı Istanbnl'da 40 lirava yükselirdi* demiştir. Beledive Başkanı, daha stnra Aksaray'daki Migros'n geırni», etin narh fiyatına nygnn olup ohnadığını ineelemiş, kasaplann d» bn sekilde hareket etmelerini istemiştir. SUNAY, SALI GÜNÜ ANKARA'YA DÖNECEK YALOVA Büyük Termal OMesajında; «ön seçim sistetelinde kalmakta olan Cumhurmune de değinen Bozbeyli'nin başkanı Cevdet Sunay, dünü, bu konudaki sözleri, ozetle çBydinlenmekle geçirmiştir. ledir: Bayramın üçüncü günü eji, to«6n seçim mevzuatı mutUka runları ve akrabalanyle birlikıslah edılmelidir. Ön seçim sistete Büyük Termal Oteline yerlemi hakkında şiîtâyetler çoktur. şen Sunay, dün saat 10.30'da Bu sistem vatandaşı, sandık bakalkmış ve kahvaltısını odasında şından uzaklastırmakta ve seçimyapmıştır. den soğutmaktadır. 1973 seçimSunay Ailesi ve maiyeti .îçin lerinden önce bu sistem mutlaTermal Otelindeki 20 oda ayrılka ıslah edılmelidir. Demokramıştır. tik nizamın sıhhatle işlmcssini sağlayıcı bir seçim ortamı hazırHalen Kiçbir siyasi görOsme lanmalıdır. Bunu hep beraber yapmayan Sunây'ın, Salı günü soylüyoruz. Şimdi sıhhatli işlemeAnkara'ya döneceğı öğremlmis(Devamı Sa. 7, Su. 2 de) tir. (THA) Ön seçim sistemi yolcu ve dort kişilik ekibiyle bir lıkte 17 saat rehine tutarak Ame Köy öğretmenleri arasında dürika'nın çeşitli kentlerine ve bu zenlenen, «Türk Köyünün Kalarada Toronto'ya (Kanada) gokmmasında Kitabın Yeri» konuturdükten sonra, havayolu şirke lu yarışmada derece alanlar beltinden 10 milyon dolar (150 milU olmustur. yon TL) fidye alarak, içindeki«Köy öğretmenleri ile Haberlerle birlikte Küba'ya indirmişleşme ve Yardımlaşma Demeği» , tir. nın düzenlediği janşmada birincilıği Edirne Keşan Paşayiğit Hava korsanları, uçağı Birming Köyü ilkokul ögretmenı Hüseham kentinden kalktıktan hemen yin Erkan, ikinciliği Elâzığ Bassonra ele geçırerek, önce Jacksonwille'e; sonra da Detroit ve kil Kadıköy ilkokul öğretmeni Kanada'nın Toronto kentıne inNebahat Çetin, üçüncülüğü de dirmişlerdir. Üç zenci, burada ha Balıkesir Gönen Balcıdede illcvayolu şirketinin kendilerine ödemek istediği 500 bin dolar (7»5 okul öğretmeni Selâhattin Olmilyon TL^ fidyeyi reddederek, cay kazanmışlardır. uçağı tekrar ABD'de Tennessee eyaletinin Knoxville kentine gö Dernek Genel Sekjeteri Enturmüşlerdir. ver Erbil, dün Gazeteciler CeMANİSA İçinde 77 pamuk iş miyetinde bir basın toplantısı Uçağı Knoxville havâalanma çisi bulunan bir kamyon, Salihlı ı düzenleyerek derece alan öğretindirmiyerek kentin üzerinde do ye 28 kilometre uzakhktaki Poylaştıran üç hava korsanı, iste menleri açıklamış, ödüllerinı de razdamları mevkiinde, ön lâstık ! (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) vermiştir. lennden birinin patlaması sonucu uçuruma yuvarlanmış, 14 kişi ölmüştür. Kaza. Örez köyünde pamuk toplayan işçilerin akşam evlerine dönüşleri sırasında mey dana gelmi'îtir. [DIŞ HABERLER SERVISt] CHATTANOOGA Silihlı ve bombalı üç zenci hava korsanı. dün kaçırdıklan Amerikan Sout hern Airways> şirketine ait bır DC9 uçağım, içinde bulunan 26 Uçak kaçıran üç kazanan zenci, 150 milyon ögretmenı lira fidye aldı açıklandı ö d ü l MiUet Meclisi Başkanlık Dıvanı, parlamentonun bayram tatıhne girmesinden önce yaptığı toplantıda, siyasal parti gruolarının komisyonlarda hangi orsnlarda temsil edileceğini saptayarak gruplara bildirmiştir Gruplar bu oranlara göre komisyonlara seçilecek üyeler : için aday listelerini hazırlamışlardır. CHP'den istifa eden 21 m.illefvekili ile CHP Grubunun Millet Meclisındeki sandalye sayısı eksilirken. bagımsi7İann | sayısı artmışrır. Son istifalarla birlikte Millet Meclisindeki bağımsız üyelerin sayısı 63'e çıkmıstır. Bağımsız üyelerin BCtçe ve Dilekçe Karma Komısyonlannda, parlamentodaki oranları göz önünde tutularak temsil edilmeleri gerekmektedir Bu nedenle, daha öhee Başkanlık Divanınca saptanan oranlann değişmesj zorunlu olmaktadır. Görünen köy.. Hükümetin basın rejimini eleştiren Usumi, şunlan söyletniştfr «Görünen köv kılavuj ıstemez derler tçinde bulunduSumuz durumdan istifade etmek tsteyen fırsatçı bir kısım siyasetçi ile sermaye çevreleri öztfirlüklenn ve işçi haklarımn kısıtlanması İçin seniş bir calısrna 1çine eirmislerdir Acıkca tfade etme'c mecburiyetindeviz ki. halen hükümetin tutumu da ısctden çok, isverenlerin mpnfaatlerinin korunduSu tnHhaım verrnpktf>dir. Sendikami7in ba^ın ^ailrlüSii knnusundakı calısmalanna karsı • • u ı ile oMuğu kadar asgarl • •m UcretJerin fnsarî olmavan ölçüler icerisinde kabulü son derece TGS npnpl Baskam vetkililerin emegı sprmaveve ezdirmemek iein biHün imVânlannı kullairnak 7niinrtfl oldueunu bildirmis ve artan fivaMan teker teker açıV'Brnıstır (Devamı Sa 7. Sü. 4 de) UÇURVMA YVVARLANAN KAMYONBA 14 PAMUK İŞÇİSt ÖLDÜ ı Nasıl başladı? CHP Genel Merkezi İnönü'nün fotograf ve büstlerinin kaldırılmasına karşı Ölenler 15 AE 202 plâkalı Halil Apahan yönetimindeki kamyonun.. hızlı gıderken lâstiğinin patlayıp uçuruma yuvarlanması sonunda öienlerden kimlikleri belli olanlar, sunlardır: Dudu Zeybek (14), Fadime Çiçek (40), Halil Yılmaı (14), Tahsin Çubuk (İS), Hüseyin Çnbok (12). tbrahim Kıratlı (12), Retei Abalı (15). Celâl Zeybek (15). Memnune Yılmaz (12), Hanım Güvenc (23), llhisar Karadeniı (16), Rukiye Karadeniz. Ağır yarah Mttserref Toköz, hastaneye kaldırılmış; «2 yaralının tedavileri ise ayakta yapılmıstır. (THA) IflSİSB eS 9 • • •, • . • YÜZÜ YİNE GÜLMEYE BAŞLADI Cnlü sinema yıldızı Raqnel Welcb'in aksilikler pesini bırakmıyor. önce Arap gerilla örgiitlerinin kaçınlma tehdidiyle karşı karşıya kalınca ne yapacagını saşırdı. Tam bnnun bnnalımını atlatmak Uzereydi ki bu defa da son çevirdiği filmdeki yönetmeni ve rol arkadaşı James Mason'la kavga etti. Genç kadın fizOltnekte gerçekten de yerden göge kadar haklıydı. Ancak gerillalann tehdidinin arkası kesilmiş. bn arada da Mason'la barısmıstı. Artık gene yüzü gülüyordn. tste Londra'nın Heathrow Havaalanında gaıetecÛerin karşısına çıktığı zaman gene, resimdelti gibi, eski Raqnel oluvernisti (Fotograf: THA) J / ) « 1 A YAZISIZ ANTAKTA, (Cumhnriyet) CHP Genel Merkezi. İnönü'nün parti binalarındaki fotoğraf, resim ve büstlerinin kaldırılmaTnasını istemiştir. CHP tl Başkanlığına telefon eden 4Genel Merkez vöneticileri. bu konuda şunlan söylemişlerdır: Türk mUsiği sanatçılanndan (Devamı Sa. 7. Sü. 7 dt) Haluk Recaî dün Istanbul'da vefat etmiştir. 1913 yılında Istanbul'da doğan Recai, küçük yaşta kemençe ve keman çalmaya baslamış ve uzun yıllar Ankara ve Istanbul Rsrtvolarında Türk Sanat Müzj*i bölümünde çalısmıstır. Haluk Recai'nin 59'yi aşkm bestesi bulunmaktadır HALVK RECA1 VEFAT ETTİ V ^ \ Asıl adı «Haldun Menemencioğlu» olan Haluk Recaî, evli ve bir çocukluydu. rl^h Koçak da vefat etti Istarbul Vali 'Muavınlerınden Hadi Koçak dün sabah vefat etmiştir 1913 yılında îstanbul'da doğan Koçak, çeşitll yerlerde maiyet memurluSu. kavmakamlık ve valı muavinligi yapmıştır. Evli ve dört çocuklu olan Koçak'ın cenazeM yantı Şişli Camiınden kaldırılacaktır. NADtR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog