Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Bertrand Russell İNSANLIĞIN YARINI B&LGİ YAYINEVİ Yenlçehlr » Ankars Cumhuriyet T869 umhuriye Kurucusu: YUNTJS NADİ YENİ VARLIK KİTAPLARI IX. S»dl Borak: Atatttrk ve Edebfrat 10 M. Sunullah Araoy: Karapüıçek. roman 10 Slgfnund Freud: Rüyalar ve VornmUn S Cengiz Dağcı: Ynrdunu Kaybeden Adam 10 C. A. Kansu: AUttirk ve Kurtnlos Savafi 8 Orhan Kemal: Sarhoslar, hlkâyeler 10 Pr. Yavuı Abadan: Mustafa Kemal ve Cetectlik 8 Ankan vCad. IstanbnJ tlancıhk: 9628785» 49. yıl, sayı: 17331 Telgraf T« melrtup sdreri: Cumhurlyet Istanbul Posta Kurusu: îrtanbul No. 3M T « l » f o n l a r : 2 2 4 2 90 22 Ğ 96 22 42 97 224298 224290 '1 Kasım Çarşamba 1972 ESKIŞEHÎR'DE İKİ TREN ÇARPISTI ESKlŞEHİR BİR İSTASVONÜNÂ 29 KM. KALA 5 İŞ TRENİNİN GÖKÇEKISIK'TAN HA BERS İZ İŞ TRENİ İLE ÇARPIŞAN MOTOTREN. HAREKETİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YOLCULARDAN ÇOĞU, ÇIKAN YANGINDA ÖLDÜ KONYA İSTANBUL SEFERİNİ YAPIYORDU 30'dan fazla ölü, 35 ağır yaralı var Haşmet ÎNÖNTEPE ESKlŞEHİR Konya Istanbul seferıni yapmakta olan Meram mototreninin, dun saat 13.55'de, Eskışehır'in Gokçekı«ık Porsuk istasyonlan arasında bir i? treniyle çarpısması sonucu en az 30 kişi olmüş, 35'i ağır, 60 yolcu yaralanmıştır. Vali Saraçoğlu, ölu sayısının çok artmasından endişe ettiklerini soylemiştir. Feci tren ka^aslna, iş trenlnın yolaçtığı iddia edilmektedlr. Buna gore; iş treni, Gokçekısık istasyonunda beklemesi gerekirken, istasyon şefinden ha"bersiz hareket etmiş, o anda Porsuk Istasyonundan Eskişehir yonune gelmekte olan Meram mototrenı lle karşılaşmca, şıddetll blr çarpısma ojmuştur. Eskışehir'e 29,5 kilometre meaafede meydana gelen çarpısma çok şıddetli olduğundan, mototrenın yakıt tankı rfelınerek alev almış ve yangın çıkmıştır. Alevler, kısa zamanda dığsr vagoniara da geçmiş, olay yerı cehennemi bir manzaraya bürünmiîştdr.. Yangın. itfaiyenın gayreti sonunda güçlükle sondurulebılmıştir. îlgilıler, kfczadaki olu sayısjt nm en az 30 olduğunu. ancak bu sayının artmasından endışf ettiklerini söyle'mişlerdır. YariNrak ölen yolculardan çoğu, Metram mototrerfnin birincı vagonunda bulunanlardır. Bu vagon tamamen yanmıştır. Helikopter gönderildi Olaydan sonra Eskişehir tstas yonunda bekleyen Konya mototrenınin bır dizısı, ilgililerce derhal olay yerıne gonderılerek. yaralılarla. diğer yolculann Eskısehir'e getirilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, yaralı yolcuların taşınması ıçın beş ambulâns v? bır helikopter de ol«y yerine gelmiştır. Geç saatlerp kadar Meram IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI .mototreninden 60 yaralı çıkarılarah Eskışehır'dekı hastanelerde tedavı altına ,alınmışlardır Yaralılar. Eskisehir'e «etırîldık,ten sonra, Belejüye hoparlçrlerinden kan ihtıvacını belirten sureklı anonslar yapılmaya ba1;lanmış, iıastanelerın. butun doktorları, görev başına çağırılmıştır. Yaralılardan 20'si ayakta fedavi görmüş, geri kalanlann ağrr oldu ğu belirtilmıştır. Yaralılardan (Devamı 9». 7. Su. 7 de) Çarpışmadan sonra Meram mototreninde çıkan yanşın söndürülmeye çalışüiyor.. (Telefoto: THA) Sunay, Ecevit'le ıkı saat goruştu • CHP GENEL BAŞKANI, CUMHURBAŞKANININ BtR HÜKÜMET BUHRAN1 OLMASIN1 ÎSTEMEDİĞİNİ AÇIKLADI. BUGÜN YAPILACAK ÎKİNCt GORÜŞMEYE, BAŞBAKAN DÂ KATILIYOR.. ANKARA, Cumhurbaşkanı Cevdct Sunay, dun Çankaya Köşkünde Milli Güvenlık Kunıluna baskanltK et tıkten sonra çalışmalarını sürdör muş ve CHP Genel Başkam Bülent Ecevıt'i davet ederak, iki saat ftüren bir görüjtrte yapmıttır. CHP Genel Başkam Ecevit, gö rüşmeden sonra yaptığı açıkla(Cumkuriyet Bürosu) tnada, Cumhtırbaşkanının bir hü kümet buhranı olmasını Isternedığıni açıklamış. cSayın Cumhur başkanı ile yaptığımız bu görüş melere yann (Bugun) sayın Baş bakarun da kattlacaklan bir top lantıda devam edılecektir» de»istir. Köşküne glden CHP Genel Başktını, gö rüşmeden sonra, şu açıklamayı yapmıştır: «Hükumetle ilişkiler konusun da CHP'de beliren eğılj'mleri ve tereddütleri açıklamıstım. SayUuCmphurhaşkanı, bu konuyla ilgill otarak bu gece benı davet Ecevit'in açıklaması ettiler. Hükumetle ilişkılenmiz Cumhurbaşkanı "Sunay'm çağ kcınusundaki düşüncelenmizi ken (Devanu Sa. 7, Sü. 5 4e) nlısı olaralc saat 21'de Çankaya Me|en, liderlerden Kanunu Komisyonu, kurulmasını istedi A.NKAKA Başbakan Ferıl Melen, Parlamentuda grubu bulunan »iyası parti lıderlerıne bırer mektup gondererek. Seçım Kanunlarında değışıklik yapacak bir Partılerarası Komısyonun derhal Kurularak çalısmaya basiamasını ıstemıştır. Başbakan Melen. parti lıderlerlne geçen hafta yolladıgı mek , toburfda, çalışmalanna ara ve : ren Anavasa Degısıklığı Komısyonunun da yeniden roplanma»ını ve taslpk üzerindeki lncelemelerın* sürdurmesı«j ıstemistır ,, Başbakan Ferıt Melen mektubund» ayrıca, sıyasî partı lıderlertne gecen hafta volladıgı (Devamı Sa. 7. fSü. 2 de) Alacakaptan için 6, Mumcu için 15 yıl hapis istendi • NAHİT TÖRE VE ARKADAŞLARININ MÜRAFAASI, YARIN YAPILACAK.. halkı kanunsuzluğa teşvik ve ba sın. kanununa .muhalefet suçlarından haklannda dava açılan hu kuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Uğur Alacakaptan ve yedi arkadaşının Sıkıyönetinı 1 Numarah Mahkemesinde devam eden durusmalarında Askerî Savcı esas hakkındaki mütalâasmı okumug ve samklarm çeşıtli hapis cezaları ile cezalandırılmalaruu istemiîtir. Savcmın tatbikini istediği maddeler, Prof. Alacakaptan için 6, Asistan Uğur Mumcu ile. tsmet Tufan Yazıcı, Raif Cakır. Mahmut Güler ve Imdat Balkoca adlı öğrenciler için 15'er yıl hapis. ga zeteci Mehmet Ali Kışlalı için de 10 bin liraya kadar para cezasını öngörmektedir Dünkü duruşnaada ayrıca. AP iktidarınm îçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu da tanık olarak dınlenıqİ5tir Menteşeoğlu. Bakanlığı sırasında tstanbul Unıversitesı yetkilıle ri ile goruştüğünü ve anarçik olay ANKARA Tekirdağ CHP Millarm önlenmesi için bazı öneriletvekıli Yılmaz Alpaslan, bugün lerde bulunduğunu bDdirmiş ve Millet Meclisı Başkanlığına verbu tavsiyelerinin üniversıte yetki diğı bir soru önergesmde, ha,len lerince olumlu karşılandığını söy Türkiye'de yediricı dereceden aklemiştir Aynı şekilde Ankara'da rabası bile sol eylemlerle ılışklda toplantı vaptıeını ifade eden li Ûmversıto mezunlanna, Devlet . tanık. Ankars Üniversitesı Rekçe is verilmediğini iddıa etmiştörünün (Işbirliği bizatthi ıçımiztır. (Devamı 8a. 7, Sü. 4 de) ANKARA Anayasayı ılgaya fer'an iştirak. sosyal bir smıfın dığer sosyal sınıflar üz'ennde tahakkumünü tesis için 'propâganria ya,pmak, hükümetin manevi şahsı yeüni tahkır, • memıîra hakaret. CHP, Hükümetten Bakanları çekme konusunda yarın karar verecek ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosa) CHP'nın partıli Bakanlan hükumetten çekip çekme> eeeği, Parti Meclisının yarın yapacağı toplantısında belli olacaktır. , CHP Genel Başkaru Bülent Ecevit, daha önce bir açıklftma yaparak geçen hafta içinde ıki toplantı yapari Partl Meclısınrfe cPartili beş bakanın hijkümet • ten çekılmesı eğıUmınjn ağır bastığını» bıldirnaısti. CHP Parti Meclisinln Cuıpkuriyet Bayramı dola,yısıyla ara ver dıgi çalışmalara yann saat 11 I den itıbaren devam edılecektir. I Parti Meclisımn bu toplantısırtda CHPni Bakanların hükümetten çekılip çekilmemesine> karar verilecektir. [ CHP'nin bükümet üyesi bulunan beş parlamenteri şunlardır: İsmaü Arar (Istanbul Millet1 vekıli, Devlet Bakanı) Mukad' der Özteltın (Adana Senatörü.j Bayındırhk Bakanı>, Kemal De.] mır (Bolu Mılletvekih, Sağlık vej Sosyal Yardım BaljanO; Aii Rı j za Uzuner (Trabzon Milletvekili,' Calışma Bakanıi. Nuri Ködaman1 oğlu (Nîğde Milletvekili; Enerjı ve Tabu Kaynaklâr Bakanı). j (Devanu Sa. 7. Su. 2 de) Milli Güvenlik Kurulu 6.5 saat toplandı V ANKARA, (Cumhuriyet Bürota) Mılll Güvenlıli Kurulunun, dün Cumhurbaşkanı Cevdet Sanay'ın başkanlığında yaptığı top lantı.' 6,5 saat surmüştur. Toplantı, saat lO'ö*a başjamıştar. ' Toplantıya; Başbakan Ferit Melen, ' Genelkurmay Başkanı Orgeneral Faruk Gürler, Kurul Üyesı Bakanlar ıle Kuvvet Komutahlan ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılmışlardır. • Kurul. saat 16.30'da dağılmıştır, Başbakan Ferıt Melen, Mılli'>Guvenlik Kurulu Genel SeKreiennin bıt açıklama yapapağıoı bıldırmış, CHP'deki partili •bakanlarin çekılmeîi •yolundakı jala^la'ilgılı tılaral( kendi(Devamı sâ. 7, Sü. .1 dei CHP. kabinedeki CHP'li Baiunltn C*kerse Melen istıfa edecek. . Baıın '{AKRABASl * SOL ZYLEMLE İLİŞKİLİ CEJSÇLERE BtLE DEVLETÇE İŞ VERİLMİYOR» Eskişehir'de meydana gelen tren'kazasından sonra bir vagonun hali... (Telefoto: THA) TAZISIZ Uyuz vakaları geçen. yıla Oi;anla '.^.4 yüzde 30 arttı : •; » • Uyu?' (Gal) vETkalannda gecen vıla oranla >u2de 30 artış olduğu tesbit edilrniştir: Çapa Tıp Pakültesı Deri Hastalıklan Kür^üsu yetkılılennın verdıfelerı tıilgıye göre, klıniğe başvuran hâr 100 nastadan 25 'inde uyuz'Börülmektedır. Bu arada îstanbul Kız Lisesinde oğrenim gbrmekte olan, 9 öğrencı de uyuz hastahğından tedavı altına alınmıştır. ••• Okulun yatılı öğrencilerl a"rasnda hastalığın başgöstermesi Uzerine, okiıl doktoru Eıpel Tansel, bütün öğrencilerl taramadan geçırmiş ve şıipheli gördüklenni Çapa Tıp Fakültesi Deri Hastaüklan Kürsüsüne göndermıştır. Bu arada Dr. Cevat Hattan, Dr. Yeşim Deneş ve Dr. Leman Arat tarafından muayene edılen öğren cilere 5'er günlük rapor ve gereklı ilâçlar verilmiştır. ' Çapa Tıp Fakültesi Deri Hastahklan Klinığl Basasıstanlaruv dan Cevat Hattan hastalığın bu* laşıcı olduğunu ve direkf temasla geçtiğıni tfade ederek şunlsn soylemiştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Istanbul üniversi|esi bu yıl gece öğretimi yapmıyor Mıllı Eğıtfiri Bakanlığınm 'ts tant>ul UAıversıtesinde gece oğ • retimine başlanrnası ıle ılgıli |alebi, iüm "fakülteıerce qlum'^uz karşılanmıştır. Ote yândan Es, kışehır İTIA^ı dun yapılan Çir torenle yenı oğretim yıluıa gır A Önerge i TBMM. bugün yeni yasama yılına giriyor ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Millet Mecllsı ve Cumhurlyet Senatosu bugun saat 15 00'de ayrı ayrı toplanarak, yeni yasama yılı çaltsmalarına başlayacaktır. Anayasanin 84. maddesl hükrmı uvarınca, iki yıl içın seçilen Meclıs ve Senato Başkanlarının gorevlerı sona erdığın(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Tahsisli orman üriinü satısı ,k * ' konusu, Meclis'e getirildi ". , rANKARA, (Cumhnriyet Bnrosu) | MP Sınop Mılletvefalı Hilmi ^fguzar, Orman BakaSfrıdan, beT >ıl bzel kişıler ve d.evlet kuruluşlanna tahsıs yoluyla veriVen Shnayi odununun kaç metreküp oldufeunu sormuştur. . Işgüzar, konu ıle ılgili olarak Orman Bakanına şu sorutan yönçfmektediK «1) Ormarî Bakaniığına bağlı Orman ,Qenel Müdurıuğu ve Orman ^anay^ Qenel MGidürlüta' ta. (Devahu Sa. f Sü. t de) »* * j UYUZ HASTALIĞINA YAKALANARAK TEDAVt ALTINA ALINAN ÖGRENCİLERDEN İKİSÎ... [Fotofraf: TÖA] Alpaslan, Başbakan Ferit Melen tarafından cevaplandınlması isteğiyle verdığj önergede, özeüe şöyle demistir «12 Mart 1971 gününden bu ya na, kamu kesiminde görev almak isteyen gençler hakkında hiç de yasal olmayan bır yöntem uygulanmaktadır. önce"bır polis incelemesi yaptınlmaktadır Inceleme, sadece kendisim kapsasa neyse, tüm soyu ve sopu da incelemeye tabı tutulmaktadır mistır. 'Ankara ve Istanbul ÜniYaptınlan bu lncelerne sonu, versiteleri ıse bugün 19721973 örneğın yedıncı .dereceden bır öğretım yılına gıreceklerdir. İsakrabasının sol eylemlerle ilişkl tanbul Ümversitesinde töreft ya fası tesbit ec\ılecek olursa, artık pılmıyacaktır. * Eskı Çanakkale mılletvekilleİş arayan bu gencm Devlet kesı rmden ya7ar oğretmen Nurettın minde görev alabilmesi lmkânsız . . * İstanbul'da hate gelmlştir. O genç, toplum • Unen Türkıye'nın ılk kadm partısını fcurmak ıcin faalıvete geçîstanbul Ünıversıtesıne bağn dışına ,ve açlığa ıtilmektedir. rnıştır. 12 fakültede 197273 oğrenim ylh Kamu gdrevı' yapamayacaklanîlerde Kurulması diisunUlen bugün torefasız olarak başlaya. (Devanu Sa. 7, Sü. 8 de) partının önde aelenlerı ıle dün caktır. Suadıye'de bır toplantı vapan Bakanhğın Istanbul ÜniversiNurettin Ünen dünva'da sadece tesinde bu ders yümdan itıbaKıbns Belçıka ve Danımarkada ren gece öğretimınin başlaması •örneğme rastlanan Kadın PartıAMERİKA'DA BİR ıle ılgıli» talebi butün tokültelersırun Türkiye'de de kurulmasının ce olumsuz karşılanmı|tır. Kozamanının Reldiğım belırtmış ve BANKA BİR TÜRK nu henüz Senatoda görüştilme sunlan söylemıstır tniş olmasına rağmen, «bütçede ÖĞRJENCİYE «Cumburıyetın Kuruluşundan tahsisat olmadığı» gerekçesi ıle bu vana verilen çeşıtlı baklara gece öğretimınin bu ders yılında ragmer) kadmlar hâlâ ıkıncı sıYANLIŞLIKLA BİR da yapılmaması yolunda karar nıf durumlanm korumaktadırlar. alınacağı yetkililerce ıfade edılMİLYbN pOLARLIK Medenî kanun ve diğer kanunlar mektedır Gece öğretimine, red tnce^emrse bu çehşme rahatça cevabı veren Pakültçler, ^akaneörulebılır Meselâ Medenî KanuCEK VERDİ üğın yazısmda söz edilen mall nıımuza çöre bueür hâlâ fcadın yardımırj, daha önce de vaad TU1SA. (OUahoma) Tulsa calısmak Içirı kocasmdsn veya edıldiğini.'fakat aradan uzun zaÜniversitesı öğrencılerinden 26 mahkemeden ızın almak zorunman geçmepne rağmen hjçbir yaşmdakı ^iahmı Çapan elındekı dadır Oysa. Anavas» cınsıyet ayıkarar çıkmadığmı belirterek, bır mılyon dolarlık çekı arkadaş runı jraproaz ve ımtivaz tanımaz. «Daha önce ^başlatılan gece öğlarına gösterıp (ıepsını hayretler Bu mısaller ıstenıldlgı kadar çoretımi, Devlet gerekli tahsisa»] içinde bıraktıktan sonra bankn Saltılabilir Hukuk önünde eşı*vermeyince fiyasko ile sonuçlan | dan bu çek karşılığında sadece 15 lıgin dısmda egitım ve politika* dı. Aynı sonjrüa karşı karşıya i dolar almıştır. da da esıtlik sağlanamanuştıf. " (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) I (Devamı Sa. 7. Sü. 8 40 (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) BİR ERKEK, «KADIMAR PARTİSİ» KVRMAK İÇİN FAALİYETE GEÇTt «.Jv
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog