Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DOGAN AVCIOGLU DEVRIM ÜZERİNE Devrim stratejisini bütiin boyutlariyle inceliyen eserm, Türkiye'nuı Düzeni nbi büyük ilgiyle karşüanacağı şüphesizdir. 10 Iira. BtLGt TATENEVt Yenijehir, Ankara Cumhuriyet 3110 AV II. wıl yll, umhuri Kurucusu: TUNÜS NADİ cumhuriyet 22 42 98 *»».,. 4 C 7 4 C Sayl İ O M D ~ Telgraf Te meJrtnp T e l e f o n l a r : 22 42 a'dresJ 90 Istanbul P o s t a K u t u s u r îstanfcul N o . 248 22 42 97 22 42 98 22 42 99 c KERİME NADİR'in Güller ve Dikenler e £II son gıkan eserl ° , ı . **..,«*««.: ^UDat l>UmarieSI 4074 13/1 Insan ruhunun derinlıklerine ejsir ksltmiyle inmesinf bilen KERİME NADİR'in bır şaheseridir Onüınuze gerçek bir hajat melodramı seren bu nefis romanı, heyecandan heyecana sürüklenerek, sonsuz bir avk ve takdirle okuyacaksınız. 320 sayfa, 10 liradır. tNKILÂP T« AKA KtTABEVLEKt llâncıhk: 1843/112 Yılm Hukukçusu Proi. Bahrî Savcı, İnönü'ye cevap verdi 'Parti hizmeti devlethizmeti değildir, ANKARA, (THA) Tflrk Hukuk Kurumunca yüın hukukçusu seçilen beş kişi arasında jrer alan, Kurucu MecJı» Anayasa Komısyonu uyesi, S.B.F. Anayasa Kursüsü Profesorü Bahri Savcı, THA muhabırıne verdıği demeçte, «Siyasî partilerin Hazıneden para alraaya hakları olmadığını soylerniş, Inönu.'non Bayrar.ı mesajına değınerek: «Ismet Paşa, Hazineyi, öteki kuçiik partiler aleyhine paylaşan biıyük partiler tekelinde israr etmeseydi, belki bugun oflcelendiği ve bu yıizden haksızlıklara düştu ğü kötü durum ile karşılaşmazdı» demiştir. Savcı, Anayasa Mahkemesinin parlamenterlerle ilgili ka rarının da yerinde olduğunu sdylemiştir. Prof. Bahri Savcı, demecinde şun ları soylemıştir: •Anayasa Mahkemesl karşısma çıkan ilk politikacı, maalesef înön " ° ' m u 5 t u r Çıkmamalıydı. Ama, n e m k e n d i Partisinin hem de kendi parlamenterJerinin duştüğu kotü durumdan öfkelenmlştir. Ama bu öfkeyi yenip Anayasa Mahker ^ e r s o n e l Kannnnnnn parm«sine karjı çıkmamalı idi. Asü | P j l a m e n t o üyelerine tanıdı. gore\i olan yolsuzluklara, ve duJ ^f jı zamlı ödenekleri ve sirumu kendi partisi için de daya*™ >asi partilere Hazinece nılmaz kılan türlü beceriksizlikle. ;apılan yardırnları iptal eden Are karşı rıkmalı idi. navasa Mahkemesi kararı Sayın (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Inönü'yü sinirlendirmis görünüjor. Şimdiye degin Yüksek Mahkrme kararlarına uymadıfı gerekçesij le her fırsatta hükümete sövlemedigini bırakmayan C.H.P. Genel Baskanının bu sefer çok sert bir üslüp içinde bizıat Ana. jasa Mahkemesine cephe alnut. gı sasırtıcı olmu«tnr. Kurban Bayramını vesile ederek >ayımladı*ı son mesajı ile Sayın înönü, A.P. ileri gelenlerini de jeri bırakmakta bir sakınca görmemise benıemektedir. Son iptal kararları üzerine A.P.' li Meclis Baskanı Sayın Osman ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sabit Avcı. Anayasa MahkemeUlaştırma Bakanı Orhan Tuğ«inin «pür hukuk» yapmaktan rul. dun Bakanlıkta düzenlediği öteye gitmediğini açıklamakla basm toplantısında, PTT hizmetjetindigi halde C.H.P. Sayın Gelerıne yapılacak zamlar konusunnel Baskanı aynı kararlan «dedakı tutumundan dolayı Genel mokratik rejimin bngünkü an. Mudur Necmı Özgur'un gorevinlaMSina indirilen darbe olarak» den alınmasını ongören kararnanıtelemektedir. menın Cumhurbaşkanı Sunay'ın Bu agır elestirilerin haksızlıjı ımzasmı bekledıgıni açıklamıştneydandadır. Yürürlükteki Anatır. >asa, C.H.P.'li üjelerin çoğun. PTT hizmetlerine zam yapılaeaİukta bulundagn Kurncu Mecğını. ancak bu konuda genış bir Iıs tarafmdan çıkanlmıstır ve ınceleme yapılması gerektiğıni be i'üksek Mahkeme, bugüne kadar lirten Tuğrul, «Zam yapılmayacak aldığı kararlarla Anayasanın ç i ı diye bir iddiamız yok. Vatandaşa diği voldan avnlmamava titiz yük olnıayacak şekilde bir zam dü bir ^ikkatle çalıstnaktadır. sünüyorduk» demiş, PTT Genel Parlamenterlerin muhtaç taba. Mudurünün emrivâki yaptığını ve kalardan da secilebilmesi olana. maksatlı hareket ettiğıni öne sürgını demokrasinin gerçek halk mustür. jönetimi yolunda ilk ve en büPTT Genel Müdürlüğtınce açık>ük ilerlemesi sayan Sayın tnölanan zamlardan ne hükumetin, ne nü, içinde yasadıçımız koşullarde kendisinin haberdar olmadığıdan habersiz göriinmekte. ya da o kosalları yanlış degerlendirnı iddia eden Ulaştırma Bakanı mektedir. Orhan Tuğrul, «Eğer bu zamlar benim onayımdan geçtikten sonra Bııeün de^ü aday, aday adayı Başbakan tarafmdan geri çevrilolabilmek için bile bir vatandaseydi istifa ederdim» demiş, çalışgın «muhtaç tabakaların» üstünması yapılan incelemeler tamamde. hem de bir havli üstünde bir lanmcaya kadar PTT hizmetlerine >aşam düzeyine ulasmıs bulunzam yapümayacağını söj'lemiştir. ması gerektiçini Sayın lnönü bilmesin, mümkiin mudür? Aday ada\ı olabilmek için ilkin parti. ye 3 5 bin lira vereceksin, son. r3 an seçimleri kazanmak u|runa on binlerce lıra harcayacaksın ! Isin içinde bütün masrafların havaya gitmesi olanağı da \ar. Hangi «muhtaç tabaka» dan gelme vatandaş dajanır bu ku. mara? G.Kurmay Başkanı Tağmaç'ın mesajı: «Silâhlı Kuvvetlerin, kendisine dil uzatılmasına daha ne kadar sabırla mukavemet edeceğini kestirmek artık mümkün değil» 4 gurı b&ren j*nn, içinde zetesi» Şaşırtıcı Sunoy Tedblrler sürecek sürecek olan Kurban Bayramı bu sabahtan ltibaşlayacaktır. Bayram münasebetiyle gazetemis. Pazartesi ve Salı gimleri çıfcmayacak, bu süre Gazeteciler Cemiyeti taraftndan cBayram GayayımUnacaktır. ERTELE.MLDEN ONCE BENZİN KCYRUĞINA GlREN TAŞITLAB ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkam Cevdet Sıınay ve Genel Kurmay Baskanı Orgeneral Memduh Tağnıaç. dün Kurban Ba.\ramı dolaMsiyle birer mesaj yayımlamışIardır. Sunay. mesajında: .Dev let otontesinın hakim kılınmasını» istemiş: «Tedbirlerin sureceğinL ve sürduruleeeğınıbelirtirken. gençllği birlik \e beraberliğe çağırmış. iıtica >uvalarınm temizlenmr«iniıı de gerekli olduğuna dikkati çekmistir. Tağmac ise mesa(Arkası Sa. 1, £&. « de) TÜRKtŞ, Danıştay'a başvurdu Bakan, "PTT'yezam yapılacak,, dedi Hükümet, petrol grevini 30 ğün erteledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Petrolls Sendıkasının Shell. Mobü ve BP"je ait 119 ışyerınde öncekı sabah kademıli olarak başlattığı grev, Bakanlar Kurulu tarafmdan «Millî guvcnliği bozucu nitelikte> bulunduğu gerekçesıyle, 30 gun ertelenmıştır. Eıteleme kararı uzerıne PetrolIş Sendıkası, DAnıştay'a basvuranak. yurütmenın durdurulmasını istemıştır. Erteleme kararının dünkü Res mi Gazetede yayınlanmasından sonra bir demeç veren Türklş Genel Sekreteri Halil Tunç «Hfı kümetin aldıfı erteleme karan millet olarak onur kıncı olması bir yana, millî menfaatlerimize aykırı bulunan yabancı petro sirketlerinin ülkemizde sürdürdüğü petrol bâkimiyetini koru. ma amacını tasımaktadm demi? tır Tunç'un demeci özetle şöy. ledır : «i'abancı petrol sirketlerinin Türkiye'de sürdürdüfü petrol hâkimiyeti millî menfaatimize ters düsmektedir, yeraltı ser. vetlerimizin ynrt ekonomisindeki önemiıri yıllardır savonan isçi bareketi, petrolleriınizi, ulusnmuzun çıkarlan ön plânda totularak kesin bir şekle bağlamağa kararlıdır. Bu konuda basta siyasi partilerimiz olmak üzere üniversite ve diğer kurn(Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) BtR ARIZA HALINDE AY MODtLl", UZAYDA BÖYLE ONARILACAK... Demirel, bedbinlik telkininden dert yandı • BOZBEYLİ İSE, İKTİDARI SUÇLADI AXKARA, (CumhuriyeJ Bürosu) Başbakan Süleyman Demırel dün yayınladığı bayram mesajında, «Hukuk ve nizam dısi hareketlere karşı, milli vicdanın uyanık ve haklı tepkisini canlandıran bir olgunluk şnuru memlekete hakimdir» demiştir. Demokratik Par tı Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı ise mesajında, «Huzursuzluk, istikrarsızlık, endişe ve tereddütün Türkiye'nin ni telikJeri baline eeldiğini» belırtmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Insanoğlu, bir kez daha Ay'da DIŞ HABERLER SERVİSİ HOUSTON «Apollo11» ve Apollo12, den sonra insanoğlu. dün Türkıye saatı>le 16,5'i'te uçüncu kez Ay'a ayak basmıştır. Bundan oncekı «Apollo13« denenıesı başansızlıkla sonuçlanmıştı. Uzay istasyonu kııran astronotlar, uykuya çekildi 225e UÜStÜ | AP'den ayrılan İzmen, DP'ye girdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Giresun Millet\ekılı Abdullah İzmen dün partısinden istifa ederek Demokratik Partiye girmiştir. îzmen'in partıyo glrişl dcaytsiyle Demokratik Parti Genel MerkezindB bir tören düzenıenmiştir. Îzmen'in Demokratik Partly» girmesiyle A.P. nin Mıllel Meclisindeki sandalyesi 225 e inmiş, Demokratik Partininki ise, 38 • yukselmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) AP'nin Neclts'teki sandalyesi İniş gecikti •Apollo14» de bulunan astronotlardan Komutan Alan Shepard ve Edgar Mitchell. Ay'a ınecek araç olan «Antares Akrep Kalbi» ni bır dakıkalık bir gecıkme^'le 11 18'de, Ay'ın Fra Mauro» kra tenne indirmişlerdir. Üçuncü astronot Roosa ise, bu sırada uzay aracı «Kitty Hawk» ıle Ay çevresinde 44 saatlik donuşüne devam etmekteydı. Ay modülünün Aya ınişinden sonra uzay merkezi yetkılilerin(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Hem Anayasa Mahkemesi par. lamento üvelerinin ödenek ve \olluklanni bir blçüde dondurmus da değildir. Sadece, 82. maddenin pek açık hükmüne davanarak zamlı ödenekleri selecek eeçimlerden sonraya ertelemekle vetinmistir. Üçbes ay oncesine kadar bel. li bir ödenekle geçiralerini s a | . la>an sayın parlamenterlerimiz simdi muvafıkı ve mnhalifi ile birlesirler de Ana\asa'nın 82. maddesini degistirmeve kalkar. larsa iste asıl o zaman kendi el. leriyle parlamentonun itibarını bir miktar daha zedelemis, yü. rürlükteki Pasa'nın pek beğendiği rejıme bir darbe daha indırmıs olacaklardır. Siyasi partilere Hazineden yapılan yardım konusunda da biz C.H.P. Sajın Genel Baskanının elestirilerini yerinde bulmuyoruz. İptal gerekçesi heniiz yayınlanmadığı için, simdilik o noktaya deginemiyecegiz. Ama «siyasî partiler demokratik rejimin \azgeçilmez nnsurlandır» hükmüne dayanarak bundan «Hazine, siyasi partilere yardımla yükiimlüdür» kuralına varılamıyacağı inancındayız. Eger öyle olsaydı. demokratik rejimin asıl lazgeçilmez unsuru vatandaş oldnğnna göre, sırf vatandaslık s ı . fatından ötürü herkese Hazineden ödenek verilmesi de istenebilirdi. Gazete Sahipleri ve Gazefeciler Sendikaları Hükümete muhtıra verdi GUMHURBAŞKftNI YURT DIŞINDAN SEflBESTÇE EŞYA GETİREBİLECEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bedelsiz ithalât ile ilgili olarak Mahy.e Bakanlığınca önemiı değışiklıkler yapılmış ve bu konudaki Türk parası kıymetini koruma hakkmdaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ dünkü Resml Gazetede yayınlanmıştır. Kararnamede usul, süre ve miktarlar uzennde yapılan onemli değişiklıklerden bazıları o zetle şöyledir: ^ Türkiyeye gelen Türk yolcular, kişisel eşyasına ek olarak ticarî amaçlar dışmda ailesinin ya da mesleği için ihtiyacı olan mal, eşya ve makineleri (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ZAVALLI!.. ZAVALLI!.. Beledıyelere gelir temini maksadı ile hazırlanan ve halen Mec hsler gandeminde bulunan «Belediye gelirleri kanunu» tasansmın Türk basınına ve dolayısiyle basm hürriyetlerine ağır bır küifet yıikliyeceğiıu ızah eden. Türkıye Gazete Sahipleri Sendıkası ıle Türkıye Gazeteciler Sendıkasmm muhtıralan, Bakanlar Kurulu ve Parlâmento üyelerine gönderilmiştir. Bu rnuhtırada belediyelere gelir sağlamak gayesiyle gazete ve dergıler ilân ve reklâmlanndan vergi alınmasmı ongören kanun taslağının tatbıkl halinde Türk basınına ve mensuplanna yapacağı çok ağır etklnin, gelecekte doğuracağı problemler üzerinde yasama organlarının dikkat naran çekilmiştir. Sarıyer halkı Komandolan 2 defa dövdü Sanyer'de bır sinemada gösten yapan komandolar, halk tarafından 2 kez dövülmüştur. Önceki gece Orman Pakültesinde kalmakta olan komandolar(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bildiri dağıtan liseliler halka teşhir edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÖS Genel Merkezinden dün yapılan bır açıklamaya göre. Yozgat'ta kendi yazdıkları bir bıl diriji dağıtan 5 lıse öğrencisi yakalanıp 4 saat kadar şehır içinde halka teşhir edüdikten sonra sevkedildikleri mahkemece tevkif edılmişlerdır. Bu öğrencilerln evlerinde yapılan aramada yetküilerce «yasak» olduğu öne sürülen bazı kitaplar bulunmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hacılar için veremli hastalar nakledildi İSTANBUL HABER SERVİSİ Karantınaya alınacak hacılar için ayrılan Yedıkule Göğüs Hastalıklan Hastananesi dün boşaltılmıştır. Soğuk havada ve çok kötü şartlarla yapılan •nakliye sonunda, hastalar Beykoz, Heybeliada, Koşuyolu ve Sagmalcılar Cezaevı Hastahanesine riağıtılmış. bazıları zamansız taburcu ecfilmıştıı. Bakanlığın emn ıle yetkililer, nakledılen nasraların durumu hakkında hiç bir bılgı vermemışler, hastahanelerde resim çekilmesıni önlemişlerdır. Sadece bır yetkilı, «Hacılarımızı rahat ettirmek için. hastalanmızı çıkanyoruz» demiştir. Tropikal Hastalıklar Hastanesı, Bakırköy Kimsesiz Çocuklar Yurdu ve Valdebağ Prevantoryumunda da son haarlıklar surdurulmektedir. İmre'ye askerlik belgesi veren bir albay tutuklandı NATO'da casusluk yapmaktan sanık Nahit Imre'nin yargüandığı 1. Ordu Mahkemesinde dün, sanığa sahte askerlik belgesi duzenlediği ıddıa olunan Çankaya Askerlik Subesınden Albay Burhanettin Selçuk, tutuklanmıştır. Daha sonra, Imre'nın duruşması gizli olarak yapılmıştır. Dünku celsede. ıki MtT ajanı dinlenmiş, NATO'ya aıt onemli bazı «vrak incelenırojtır. Y. Subaylık yönetmeliği için direnişe geçiliyor Hukuk Fakultesinde dün bir toplantı yapan son suuf oğrencılerı, >enı yedek subaylık yonetmenliğıne karşı, dığer fakultelerle birleîüerek, ortak dıreni?e geçme kararı almıjlardır. (Arkuı Sa. 7, Sü. 2 de) EDEBİYAT Eid 14 Şubat Pazar günü bayinizden isteyiniz (Arkan Sa. ?, Sü. 3 de) NADÎR NADt CANKURTARANLAR, DÖNECEK HACILARA YER AÇMAK İÇİN DÜN HASTANEDEN HASTA TAŞrYORDU!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog