Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜNİVERSİTE ADAYIARINA ANKARA BÜYÜK OERSflNEıii (•ektupla öğretiro) ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK FEN KURSLARINA abooe olarak veya ÜNİVERSlTEYE HAZIRHK KİTABTm alarak diledığintz FAKUITEYE GİKMEYİ GARANTkrrİNtZ N»t I«m •>»•• »oırtl :|lOO : T* Kitap b*d*U lira llrmdır uıruıurı Kurucusu: YUNUS NADÎ Politikaya r'nın Politikaya Jeri büyük eserf ^^^ çarrilip yaymlanmıstı. PiyasM^^fcfcudu kalmadığı için çok aranan b u n ^ p yenlden basılarak aydınlanmızın hizmetine sunulmustur Fîyatı 10 Hradır. (tlâncılık 1842/1046) BÜYİİK DERSANE. CİWCIANIl»«« 47. yıl, sayı 16713 Telgraf ve mektup adresi: Cumhurıyet ı^tmöuJ Posta Kutusu: îstanbul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 Şubat Perşembe 1971 Anayasa Mahkemesinîn iptal kararına karşı yeni teklii hazırlandı Ceza Kanunu değişiklik tasarısı hazır 201, 236, 254, 264, 266 ve 268'inci MADDELERE FIKRALAR EKLENDI, AYRICA BİR MADDE GETİRİLDİ ARTTIRILAN CEZALAR, TOPLUM OLAYLARI, TİCARETİ MEN VE CEZAEVLERİNDEN KAÇIŞ ÜSTÜNDE TOPLANDI ASKERÎ ŞÛRA TOPLANTISI BİTTİ Eski DP'lilere siyasî hak teklifi Meclis'te AP'lüer, bu konuda Anayasa için 217 imza topladı Eski DPIilere siyzsı haklarının verilmesini öngören kanun teklifi dün 21? AP milletvekıli ve senatorün imzasiyle Mıllet Meclisi Baskanlığına verılmi$tır. Tekiifin altmda, aynı zamanda AP Millet Meclisi Grup Başkam olan Ba$bakan Suleyman Demırel ile AP Grup Başkan Vekillen Ibrahım Aytsç, Orhan Dengiz ve Ahmet Nusret Tuna, Beliğ Beler, Ismet Hilmi Balcı, Nurettin Ok ve Orhan Cemal Fersoy'un da imzaları bulunraaktadır. Bir süre önce usul yönünden Anayasa Mahkemesince geri çevrilen bu tâdil yasası, Anayasanın 68. maddesinüı değiştirılmesini öngörmek ve referandumla kabul edilen geçici 11. maddenin kal dırılmasını kabul etmektedir. Kanun teklıfimn gerekçesinde şöyle denılmektedır: •Anayasanın geçiei 11. maddesinin kaldırılması ve 68. madde metninde bulunan «affa uğranıı* olsalar da» ibaresinln metinden çı karılması Anayasanın öngörduğu prensiplerin icabı olduğu kadar ceza hukukundaki genel kurallaPetrol İş Sendıkası. üç yaban nn da bir geregidir. Ayrıca insan cı petrol şırketiyle yürutulmeıite hakları evrensel beyannamesi de olan toplu ış sozleşmesi gonlşme bu tertip kısitlamalara cevaı veımez.» lerının olumsuz sonuçlanması uzenne greve gitme lauan almıştır. Sendikarun tstanbul Şubesi, grevin bu sabah saat 09'den itibaren başlayacagını ve Mobıl, BP ve SheU'ın yurttaki bütün üretım ve dağıtım işyerlerindeki çalışmanın duracağını öne sürmüştür. Işkolu seviyesinde yapılmak istenen toplu sozleşme gönismeleANKARA (Cumhuriyet Bürosu) rınde çıkan anlasmazlık, Devlet Dışişlerı Bakanlığı Butçesınin Bakanı Hasan Dınçer'm Baskandün Cumhunyet Senatosunda golığındakı Yüksek Uzlaştırma Ku rüşülmesı sırasında konuşan rulunda da olumlu bir sonuca CHP sozcüsü Salih Tanyerı, Çağbağlanamamıştır. layangıi'in politıkasının Atatürk ilkelerıne aykırı olduğunu iddia Ankara'da dünkü görüşmelerin etmıştır. kesılmesinden sonra bugün başlatılacağı bildinlen gTevin kadeTanyer, Türkij'enin Çin'e karşı meli olarak yuriitüleceği ve 4700 tutum ve oyununun, Amerikanm işçi ve memurun katılacagı biltutum ve oyununa bağlandığını dınlrruştır. belırtmiş, komünizm duşmanlıgı(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) nın Sovyet Rusyaya karşı husumet ilânı olmadığını belirtmiştir. Vietnam"da son 10 Daha sonra MBG adına söz ayın en şiddetli alan Ahmet Yıldız, Kıt'a Çın'i çarpışmalan yapılıyor konusuna değınmış, «800 milyon. Iuk nüklerr çağa ulaşmıs ve geçmişte hiçbir köifi iliskimiz ol. mavan Çinie ilgili politikamızın akıila bağdaşır bir yöniinü biz bu. lamrvoruz. Çini tanımanın N'ATO üyeliğine aykırı sayılmadığı hal(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) aegişıklıgı ANKARA, (THA) Toplum olayları için cezalar ağırlaşıyor TIP yöneticileri: «Hakkımızdaki soruşlurma, yasalara aykırı» Subay sıkıntısım gidermek için yedek subay kirolanacak Akoryokıt jşçilerinın greve boslıyocağı bildirildi ÇAGLAYANGİL, «ARABİZE DEGİLİM DEDİ Yağmur Te soğufa rağtnen Takslme çok sayıda emekli, dul ve yetim gelmişti Bin kişi Başbakanlık önünde gösteri yaptı Emekliler maaş farkını işçt istiyor EMEKLtLERt: iYENI HAKLAR TANINMALI» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başkentteki givil ve a^ker emeklileri ile dul ve yetimlerlnden bin kadan dün sabah Başbakanhğın önünde sessiz gösteri yapmışlar, daha sonra Devlet Bakanı Hasan Dınçer'e tek tek dılekçe vennislerdir. VVashington, Laos konusunda siikitu muhafaza ediyor (Dış Haberler Servisi) ANKARA, (Cumhuriyet) Bürosu) Uç günden beri devam cden Yüksek Askerî Şura çalışmaları dün sona ermiş ve küçük rütbeli subay ihtiyacının karşılanması için sözleşmelı subay istıhdamı uygun gorulANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) müştur. Bu işlemin, yedeksubaylığını bıtirmiş kımseler arasmdan yapılacağı ve isteğe bağh olacağı belirtilmiştir. Sözleşmelı subaylarla yapılacak mukavele süreleHükürnetçe hazır]a"an yeni tpribir tasarıları ile Türk Ceza Kanununri 5, 10. 15, 20 ve 25 yıllık surelerı da yapılacak değişJtlıHeı belli olmuş ve bu konudakı tasarı, Adalet Bakapsayacaktır. Ordudaki normal kanlığınca hazırlanarsk oncekı gun Başbakanhğa sevkedılmıştir. terfi ve bekleme süreleri aynen Hukümetçe düşünuien tedbırierden sadece birıni teşki) eden TCK bu kişilere de uygulanacaktır. daki değışıklikler ile bazi j eni suçlar târif edılmekte, bunlarla birlıkte Bu subaylar en çok yarbay rutCeza Kanununda yer almı? bubesine kadar yukselebılecek'.erlunan fiillere ilışkin cezalar bır dir. mıslı kadar arttırılmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığmca Değişen maddeler yayımlanan Şura çalısmalanvla ilgili teblığde. 926 sayılı Askerî Başbakanlığa sevkedılen tasaPersonel Kanununun. değeriendır rıda Turk Ceza Kanununun değis me ve terfı esaslarının incel«ndıtirilen, ilâve edilen veya sadece ği, rütbelerdeki bekleme surelerin bir fıkra eklenen maddeleri şunde bir değişıkliğin uygun bu'ıunlardır: madığı açıklanmaktadır. Şura ay 1SS. maddeye bir fıkra ilâve edil nca, nasıp ve atamalara ait hümektedir. 201. 236. 234, 264. 2SC. 2S8, kumleri uygulamada karşılaşılan 3S4. maddeler tamamen degistirilaksaklıkları da tespit etmıştır mekte, kanuna 304. madde ilâve ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Askeri Şüra Kanunu edilmektedir. Genellikle, toplum hareketlerin. i ile İçhizmet Kanunundaki gereklı Ankara Savcılığı, TtP 4. olağan dcki fıülerle ilgili cezalar adı al deği^ıkliklerin yapılması için gökongresinde yapılan bazı konusrugler tespit olurunuftur. tmda toplanan bu d«ğifiklikl«r •malar ve alınan kararlarla «faErler ve yedeksubaylarla ilgili zetle şöyledin simae hayır» haftası mUnasebe201. maddedeki değişiklik: Her 231S ve 1316 sayılı kanunlar getıyle dağıtılan bildırılerde suç refince çıkarılması gereken yökim cebir, şiddet, yahut tehdit ile unsuru bulunduğu iddiasıyla Genel Başkan Behice Boran ve Mer sanat veya ticaret serbestisini her netmelıklerin esasları da kararlaştırılmıstır. Ögrenildiğine göre, ne suretle olursa olsun tahdit vekez Yönetım Kurulu üyelen hak ihtiyaç fazlası yedek subay adayya men ederse 5 aydan 2 seneye kında soruşturma açmıştır. larının ve erlerin yurt sa\unmakadar hapis cezasına mahkum ola Sonra dun Savcılığa giden Bosına hangi şartlarla katkıda bueaktır.» (Mevcut kanunda bu hü ran ve Merkez Yönetim Kurulu (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Uyeleri, burada kendilerine, parti program ve tüziigü halckında da soruşturma bulunduğu açıklanınca, Ifade venneden Adliyeyi terketmi3lerdir. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Boran, Partinin tüzük ve programı hakkında da Savcılıkça soruşturma açılmasının yasalara aykın olduğunu, bdy le bir soruşturmayı ancak Partiler Kanununa göre Cumhuriyet Bas Savcılığınm açabileceğüıi, Parti hakkında şimdiye kadar açılmış 7 soruşturma bulunduğunu soylemiştir. Ankara Savcılığı yetküileri ise, açüan soruşturmanın Partinin kapattimasıyla ilgisi olmadıguu, saiuslar hakkında soruşturma açma yetkılerinin olduğunu söylemişlenür. WASHÎNGTON Vıetnam'da K. Vıetnam ve Vıetkong bırlıklerı ıle G. Vıetnam kuvvetleri arasında son 10 ayın en şiddetli çarpışmalan yapılırken, Amerikan Savunma Bakanı Melvın Laırd da Laos'un Amerıkan ve G. Vıetnam bırliklen tarafından istılâsı konusunda susmakta devam etmektedir. Amerıkada Laos harekâtı hususunda haberlere son derecede sıkı bır sansür konulmuştur. Laırd, bir gazetenin, «Tüm diin ya ajansları Laos harekâtından (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) • Emekliler 1/3/1970 tarihinden itibaren ayhk farklarının bdenmesini istemişlerdir. Türkiye îşçi Emeklileri Cemiyeti Genel Baskanı Sadi Heper de rfun düzenledıği basın toplan tısında Turkiye'deki bütün emeklıleri, yakında kurulacak «Türkiye Emeklileri Millî Fede. rasyonu» etrafından birlaşmeye çağırmıştır. Heper, işçi emeklilerin yeni haklar istediklerini söylemiştir. Başkentteki sivil ve asker .emeklıleri ile dul ve yetimlerinden bin kadarı dün sabah Başbakanlığın önünde bir sessiz gös teri yapmışlardır. Başbakan Suleyman Demirel ile görüşmek isteyen emekliler, Yüksek Askerî Şura toplantısında olan Demirel ile gönisemeyince Devlet Bakanı Hasan Dinçer tarafından kabul edllmişlerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Feyıioğlu komifirfceıı kavga çıklı | Meclis, bayram tatiline girdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün MGP Genel Başkam Turhan Feyzioğlu'nun aşırı akımlarla ilgili olarak yaptığı gündem dışı konuşma sırasmda kavga çıkmış, CHP'li Meh met Çelik ile MGPli Ihsan Kabadayı yumruklaşmıştır. Kavga, Feyzioğlu'nun emperyalızmin çeşıtlerinden söz ederken, • Petrol emperyaliımi» deyimini ilk kullanan kişi olduğunu iddıa etmesi üzerine, Mehmet Ali Aybar'ın ıTİPı oturduğu yerden mudahale etmesi üzerine çıkmıştır. Feyzioğlu konusmasmda, aşırı uçlarm ve özellikle sol'un devlet ve millet bütünlüğünü sarstığını (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Sol üğiliınlı s rubun kazaııdığı kongreden bir görunüj Partilere Hazine yardımının iptâli ençok CHP'yi üzdü • AP'li Aytaç, «Anayasa Mahkemesinin yaptığı her şey doğrudur» dedL ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesinin siyasi partilere Butçeden mali yardım yapümasını sağlayan 1219 sayılı Kanunu bütunüyle iptal etmesi, bu kanunun hükümlerinden yararlanan partilerde tepkiyle karşılanmıştır. CHP'li parlamenterler, son kararın partüerine bir darbe olduğunu öne sürmüşler, partinin malî yönden çok güç durumda kalacağını ıfade etmısler, kararın AP'ye yaradığım, zira iktidar partisinin para çevrelerinden kolayca destek sağlayabileceğini öne sürmüşlerdır. Bu arada Anayasa Mahkemesi son iki karanyle ilgili olarak CHP parlamento gruplanyla Genel Merkez örgütunün muh. temelen bugün veya ytnn ortalc bir toplantı yapacaklan öğrenil. mistir. Deniz Yol fş Semfiknsı seçimini muholefet kozandı Ay'a iniş İSTANBUL HABER SERVİSİ yine tehlikede [DIŞ HABERLER SERVtSt] HOUSTON Apollo14'un yarın Ay'a ınişmin, Ay Modulunri'e me\dana gelen elektnk ânzası yuzunden tehlike} e girdığı Houston Uzay Merkezi tarafından bildırilmıştır. Uzay aracının Ay çevresınde yorungeye gırmesıne bir gece kala Ay Modulune elektnk snerjisi veren bataryalarda bir ârıza başgostermistir. Ay çekım alanına gırmiş olan araçtaki ânzanın cıddi olup olmadığı ve Ay Modulunun Aj'a ındırılmesinden vazgeçilip geçılmeyeceği henuz kesrhhkle bılınmemekte. dır. Ânza. astronotların istırahate çekıldıklerı bir sırarfa mev dana gelmiştir. Öte yandan Başkan Nixon, uzak masraflarının kısılmasını istemiş tir Apollo14'un fırlatılması sırasında meydana gelen gehşmenm Ay'a ınış programını aksatmaması içm Uzay Merkezi uzmanlan ile astronotlar saatlerini geri almvglardır. Üç haf tada üç karar eclis Baskanı Sabit Osman Avcı, bir baaın toplantısı yaparsk milletvekili ve senatörlerin maaş sornnanu açıkladı. Kamuoyunnn titizlikle üzerinde dnrdnğu bu gibi konnlarda basın toplantısı yapmak elbette yararhdır. Bilindiği gibi, Anayaga Mahkemesi, parlamenterlere yeni Personel Kannnnna göre zamlı maaş Sdenmesini bu devre için Anayasa ya aykın balmnstnr. Gerfekten de Anayaaa'mn 82'nci madderi hiçbir tartısmaya yer bırakmıyacak kadar kesindir. Saym parlamen lç ve dış hatlarda çalışan gemi adamlarını kapsayan Deniz Yol îş Sendıkasmm konşrcsi dun Spor ve Sergi Sarayında tekrarlanmış ve Turan Onat ekıbinr karşı olar. Hasan Aksoy grubu seçımi kazanmıştır. Kongreyc 2 6 uyeden 1460ı katılmıştır. G0 Yapılan seçımle ısl.aşına getirilen Yönetim Kurulu şöyledir: Hasan Aks<ıy 'Ba^kan), Mecıt Güneysu ve Emin Arıkkaya (îk'nci Başkanlar) \ahit Arlan ıGenel Sekreter), Mehmet Ali Ketenci (Genel Muhasipi. İsmet Safak (Teşki lâtlandırma SekreterD. OI AYL.AKFN Seçimden sonra Sendikanın Mumhane Caddesındekı merkezine AR»1M)AKİ gıden yeni Yönetim Kurulu, bina (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) M GERÇEK Bayramda kar yağışı bekleniyor Meteoroloji UgiKlerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramında Istanbul'da kar yağışı beklenmektedır. Hava sıcaklıgı dün ansızın 16 dereceden 2'ye duşmüştur. Öte yandan, şıddetli yıldızpoyraz fırtınası hava ve deniz trafiğini etküemit, Burea îstanbul uçak ve Yalova Kartal arabalı vapur (Arkan Sa. 7, Sü, 3 de) AP nasıl karşıladı? Anayasa Mahkemesinin siyasl partilere Hazineden yardım yapılmaeım öngören kanunu Anayasaya aykın bularak bütünüyle iptal etmesi A.P. ye bağh (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) terlerimiı ise Agustos'tan beri maaş ve ödeneklerini laralı olarak almaktadırlar. Ağnstos, Eylül, Ekim, Arabk, Ocak, Şnbat aylıklannı samlı olarak alan milletvekili ve senatörlerimiz, devlet n e . mnrlan kesimiyle kıyas edil. diklerinde imtiyazlı görönmektedirler. Çünkü devlet memnrlanna zanJı maaşlan ancak Aralık ayında ve bölük pörçük ödenmeye başlanmıştır. Ban devlet kesimlerinde i«e maaşlar grcikmckte, ödemede güçlük çekilmekte, aylarea hcklemek lorunlnğTi ortaya çıknMktadır. Devlet memnrlannın «maaşlan kırdırmak» gibi nnutnlmns bir yola bn yüzden saptıkları haber verilmektedir. Saym Devlet Bakanının «Anayasa Mahkemeri pnr hukuk anlayışından hareket ederek Anayasa'nın maddelerine göre karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi yeni bir kuru. luş oltfuğu için titizlikle pür hukuku uyguluyor» diye ko. nuşmasını anlamak bn ortam. da terfekten zorlasıyor. ••• (Arkaa S c 7, Sfl. « de) EV SAHİBİ KIRACIURA, «KİRAGIUK» KISITUHDI AVKARA (Cumhuriyet Bürosn) Anayasa Mahkeaıesının bır kararma gore, evi ölduğu halde kirada oturanlar mal sahibınin ısteğx üzerine oturdukları daireyj tahhye edeceklerdir. Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesınden gelen bir muracaatı ınceleyen Anayasa Mahkemesinin dun (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog