Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

FİRUZAN PARASIZ YATILI Genc kuşağın en başanlı hikftyecılerınden Firuzan'm merakla beklenen bu ılk kıtabuıda 12 hıkâycsı toplanmıştır. 10 Lira. BİLGİ YAYINEVÎ Yenişehir, Ankara Cumhunyet 1754 umhuriYel Kurucusu: rUNUS NADİ Ittlhat teraKKL Feroz Ahmad TUrkçesi: NURAN ÜLKEN 308 sayfa, resimli 15 Lira YENİ ÇIKTI V S4N0ER YAYINURI İSTANBUl HıHskargazı Caddesi. 277 Osmanbty Tel. 48 32 09 44 01 34 47. yıl, sayı 16734 Telgral ?e mektup adresi. cumnurıyet l&tppoui Posta Kutııstr tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 80 22 42 98 22 42 97 22 42 98 22 42 99 razar Sovyetler, nçakların Sinop'ta sınırı yanlıslıkla geçliğini bildirdi *"" tkl Rus ]etı oncekl gün Sınop Uzermde goklenmizl cihlil» etmlştır. Sınoptakı, Turk Hava Kuvvetlenne ait radarlar, ikı uçağın semalarımız uzennde uçtuğunu tesbıt etrruşlerdır. Bunun uzertna havalanan Tıirlc jetlen, Sovyet uçaklannı bit sure lzlemışler daha sonra uslenne donmuşlercLr. [Bılındı|i gıbi, Sınop ta Turk Hava Kuvvetlen üssu bulunmalttadır ] ECEVÎT, İki Rus ]eti PARTILERE göklerimizi YAROIMI ihlâl etti ZORUNLU GORUYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adam Sende Rus ilgilileri özür diledi Dişışlen Bakanlığı Dogu Dalresı. olajT doğrulamış, ancak Sovyetlenn, ıkı Rus jetinin goklennuzı yanlışlıMa ihlâl ettiğıni bıldırdklerıni ıfade etmiştır. Sovyetlerln bu konuda «öziir dilemesi» üzerıne. dıplomatık yollardan herhangı bir teş«bbuste bulunulmayacağı oğrenilmiş, boy lelıkle mesele kapanmıştır. Emekli avansı yüzde 50'ye çıktı (Arkan Sa. 7. Sfi. 1 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, dün verdiği yazıü bir demeçte, partilere hazine yardımı yapılması için anayasa değişikliği kabul edilmedi£i takdirde görevinden istifa edeceği yolunda çıkan haberieri yalarüannş. «Devlet yardımı olmazsa, varlıklı kişilerin, büyük iş adamlanyla büvük topraklıların partiler üzerindeki etkinliğinin ve basla gücünün artacağı kanısındayım» demiştir. Ecevit'in konuyla ilgili demeci şöyledir: «Bugün ban gazetelerde, partilere devlet yardımuun devamını sağlayıcı anayasa de ğişikliği yapılmazsa, benim CHP Genel Sekreterliğinden istifa edeceğime dair, söylentiye dayanan haberler çıkmıştır. Bu haberlerin aslı yoktur. BÖyle bir şey söylemedim. Bu söylenti ve haber, olsa olsa partilere devlet yardımınm devamındaki zorunluğu belirtmek üzere bir süre önce verdiğim demece dayanarak vayılmış olabilir.» Demokratik reitm açısından, hele demokratik rejim içinde demokratik sol hareketin gelişebilmesi açısından, siyasal partilere devlet yardımının devamuu bugün de zorunlu görüyorum.» YAN ODEMELER BELLIOLDU B İş riski ve is güçlüğü zamları meslehlere göre 100 1400 lira arasında tesbit edildi. Polislere ayda 600 lira ek ödeme yapılacak •• r ^ irçok kannnUnn, iktidar1 •> J da kalmak, oy a\lamak J I ) V e seçim kazanmak ama^•^cıjle çıkarıldıgı 1950 l%0 doneımnde orman suçları tam dort kez afla uijramıstır. Turkive Ormancılar DtrneÇinın jajımlavıp parlamento u\elerinedağıttığı du\urudan öğrendıfcimize gore her af kanunundan sonra yurdumuzda islenen orman suçlan eski\e kıvasla onemli artıslar gbstermistir. 195fl'den bnce >ılda ortalama 21.000 olan bu snçlar 1955te 99.000ı geçmiş, 1956da ise 104 bine nlasmıstvr. Su basit kıyaslaraa da açıkça gosteriyor ki af, cezasız kalma umudunu artırmakta, \eni suçların işlenmesını tes\ik etmekte v ülkemizin yıldan vıla tfhlikfli biçımde çoraklasmasına jol •çmaktadır. 27 Majıs Devriminden sonra >eni Anajasarnıza «Orman suçİarı için genel af çıkarılamaz» hukmü bu tehlikeli gîdişi durdurmak üzere konmustur. Ama ormanlık bolçelerde vasavan 10 milyonu askın \atandasın çeçimi de kendı halint bırakılron detıldir. Orman kö'Oulerinın VaU kindmlması ntruna >ılda en az 50 mıHonluk ödenek ajnlacağını emreden bir kanun hükmü \ardır. Bundan baska vıirurluktekı Ana>asamızın l î l inci maddesi «Ormanlar içinde \e^a hemtn Aakınında oturan halk\n kalkındırılması \e ormanı koruma bakımından gerekirse baska >ere >erlestirilmesu hukmunu gelirmektedir. Ne \ar ki. bu?üne degin ne parlamentomuz, ne de onun isbasma ^eüıdifti hükümetler, ormanlık bolse halkının geçimi ile ilîili biç bir olumlu «irisimde bnlnnmamı<<lardır. Politikacılarımi7in eö*ünü hırs bürümüstür. Baslıca k;<\çıları ov ve seçimdir. Onun için emek, «a>ret, fedakârhk ıste\en e\lemlere «irisernemekte. sadece arada bir af kanunları çıkarmakla dnrumlarını knrtarmava çahsmaktadırlar. î«te bu da\ranısı enffelle\en Ana\asa hukmunu de mohalif mu\afık birleserek çeçen >ıl kaldırdılar \e «imdi veni bir af kanununun son rötuslannı tamamlamak uzereler. Turkhe Ormancılar Derneti 1 nın acı feriadına Meçlislerden olumlu bir vankı geleceiini bız hic sanmnoruz. Ne di\or savın parlamenio lnelerine sonderilen duvuru: • O m j n kovlu'unu suç ıslemekten kurtarınız Onlara m«an gıhı yasama sartlarım sağlamak ıçın durmadan çare araiınız. Affedeceğınız suçlular en fazla 100 bm ci\arındadır Orman kö\lusu 100 bın değıldır. On mıl\on ko\lunun ı<:tırabını orman af kar.unu ıle dındıremezsınız Anaya«avı uvgu'a\ınız !» Çeyrek yüz»ıldır bu fervada Vuiak asan bir iktidar çBrülmernistır Turkı\e'de. Hele muhalefetın katılmasi^le \navasa hıikmö de değistiriidikten sonra bugun nasıl gorülür? Ormanın yararlan, ormansızlısın zararları hakkında burada dil dökmevi biz okurlarımıza karsı sa\gısızlık biliriz. t v ç a r iilkelerin v u m l önce ka\ra\ıp çoziime bajladıeı bu dava çunümüz kosulları içinde verini daha büvuk, daha karmasık bir da\a\a bırakmıstır. Bugün ekoloji dive bir bilim dalı eelismektedir. Ekoloji, canh organizmala. rın ee\releri\le ve birbirler'Hİe kar^lıklı iliskilerini incelemek. tedir. Çafdas teknolojinin ilerlemerivle sehirler kirlenmekte, rehirli gazlar havavı, kimi tanm ilâçları bitkileri, akaryakıtlar snları ve sn ürünlerini mahv«tmektedir. îleri filkelerde bn •omnlan çörmek, çevreyi jasanılır bir düıevde tutmak Bzere DofaTi Koruma Bakanlıklan kunlmaktadır. Biı ise hâlâ oy avcılığı afrnna orman snçlarını kıskırimakla va kit 81dürü^oruz. Bindi|imiz dalı kesmekte oldnfcumnzıın farkmda mı defciliz. •oks» «benden sonra tufan» ilke«ini mi nvgoluvornz? îkisinin de fonn. ku^knsut fellketle bitecektir. ET, ATES PAHASIHA ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Meclısınde dun butçenın tumu uzenndekı goruşmeler tamamlandıktan sonra maddelenn muzalceresırıe geçürmş ve bu arada yan odemeler ıle ılgılı mıktarlar tesbıt edılmıstır. Bu arada 1101 sa\nlı Emeklılık Kanununun ertelenmesı ve emekli, dul ve jetımlere 1 Mart 1971 tarıhınden ıtıbaren yuzde 50 oranında avans venlmest Kabul edümıştır Yan odemeler arasında oğretım gorevlılenne venlecek ek ders ucretlen, lazla mesaıden yararlanacak kışüer ve saat başına ucretler. ış nskı ve ış guçlugu nuktarları tesbıt edılmıştır Emruyet gorevlılerı 1 Mart 1971'den ıtıbaren 200 hra lazla mesaı, 400 hra ış nskı ve toplum polıslerı de bunlara ek olarak 250 Ura ış guçlugu zammı alacaklardır (Arkası Sa. 1, Sü. 4 de) İJnu'prsite öğretim üyeleriyle öğretmenlere Özel sektöre Almanya'da sigara f abrikası kıırnıa izni verildi A\K\K\, (a a. THA) . Gumruk ve Tekel Bakanı Ahtnet Ihsan Bırıncıoğlu, Almanyadaki Turk muteşebbıslerının, ozellikle Turk ışçüerının ıhtıyaçlarını kar şılamak amaeıyle bir sigara fabrıkası kurduklarıru açıklamıştır. Yakmda ışletmeye açılacak fabrıkada, tamamen Turk tutunü kul'.anılacak, ı\ı bır ambalâj ıçınde hazırlanacak «Efes» sıgarası pıj asaya çskarılacaktır tstanbul Canlı hayva'n Borsasında. Wr kllo kornn 1968, 1969. 1970 yülan iie 1971 yılı Uk aylannds aylık u t ı ş fi>aUarının ortalamasım gostenn grafik» İçe dönük imalât Bakan, bugunku me\zuat nedenıvle ozel sektorun ıçe donuk sigara imal&n yapannavacağını, ancak ıhraç kaydıyla bunun mumkun olab:leceğını belırterek; «Ihraç etmek kajdnla ozel sektörfin sigara ımalâtı taleplerini menır.unnetle karşılanz. Ancak, özel sektor tarafından şimdilik böyle bir muracaat yok. Sadece, \1man\a için yapılan bu talep olumlu karşılandı ve gerekli izin verildi» demiştir. El 1iyallorına son ayda 2 liralık sessiz bir zam geldi SIG1R VE DANA 20, KOYiy, 21, BO^FİLE 26, SLCLK30, PAST1RMA 15 LİRAYA SATILIYOR ŞÜKRAN KETENCt Halkın en onemlı yıyecegı et fivaîlarına geç'ığımız ay içmde kılo başına 15020O kuruşluk sessız bir zam gelmıştır. Koyun etının kılosu 2021 lıradan, sığır ve dana 1820, bonfıle 2526 lıradan ssulmaktadır. Sucuğun kılosu 30 lıraya, pastırmanm 4045 liraya çıkmıştır. | ODTÜ Atelyeler Müdürünü bağtayrjT otomobilini kaçırdılar ANKARA (Cnmhoriyeı Bürosu) Baskenttekı son olaj lara dun sabah bir yenısı eklenmış, Orta Doğu Teknık Umversıtesı muhendislerınden Nıhat Çokyücel'ı bağlayan kışıler, daha sonra miihendısın otomobılıni kaçırmışlardır Kımlığı büinmeyen ıki kışi, ODTÜ AteHeler Mudüru Muhendıs Nıhat Çokvucel'ın Be'tekâr Sokaktakı evıne gıderek, | içerde >alnız bulunan cvsahıbını ı sardal\e\e bağlamısiar. cebın ' deki anahtarlarmı alarak, bina j nın onunde parkedılmış olan Çok | yucel'e aıt 06 EE 989 plâkalı otomobıl ıle olav yerınden uzakla«mışlardır. Olaydan kısa bır sure sonra bağlannı çozmeyl basaran Nihat Çokyucel durumu polıse bıldırmiî ve geTeklı sorusturmava baslanmıstır Çokyucel, belırsız kışılerden bırinın uzun bo\lu kumral; dığ»rının ise kısa boylu, esmer ol , duğunu sovlemektedır. I fazla mesai verilecek Emniyet'in 10. katından düşen bir sendikacının olvmu şüpheli goruluyor Ara> a Kuı oan Bayrammın girmesı nedenı .le Şubat ayında bır mıktar ucuziama olması beklenır. ken, Et ve Balık Kurumunun bazı marnullerme zam japması, hıçbır ozel nedenı yokken toptancıların ve kasapların da et fıvatlarını onemlı bır mıktarda arttırmalarına ornek olmustur. FERNANDEL ÖLDÜ Aralıksız zam SİLÂH KAÇAKÇILIĞI YAPAN BİR ŞEBEKE YAKALANDI Mall Polıs gunrntk grubu detektıfleri sılâh kaçakçıhğı yapan üç kış lık bır şebekeyı 18 adet Ispanyol ve Çekoslovak malı tabanca ıle yaka^amışnr Çernberlıtaş Vezırhan Caddesmdekı Cansu Hanında çav ocagı çalıştıran Cemal Bırer'jn s:lâh satmak ıçın muşterı aradığım (Arkası Sa. 1, Sü. i de) Emlâk Vergisi beyanname verme süresr ertelendi NADtR NADİ Hay\an vaılığı bakımından dun janm en zenaın ulkelerınden bın olduğumuz halde \e et fı\atlannda devaluas>onun doğrudan bır etkısı olmaması gerekıiken, zaralar ortamında yararlanan komısjoncular, toptancı ve perakendecı kasaplar, jıllardır de\am ettırdıklen f^at arttırımmı son aylaıda bır mıktar daha suratlendırmışlerdır Ekun a>ında kasapANKARA, Cumhuri>et Bürosu) laıda 16 80 lıradan satılan bır kıHıdır Altınay adında genç bır lo kojun etı, once 18 lıra>a hesendıkacı, dun HurPersen Sendı men ardmdan da 20 lsraya çıkkası Genel Sekıeterı Velı Demır mıştır 14.95 lıradan satılan sığır oz'e bır paket ıçınde dmamıt \er eti, once 16 lırava sonra da 18 lıdığı ıddıasıvla >akalanarak getı raya satılma>a baslanmıştır. Yıne rıldığı Emnıyet Sara>mda 10 bakkallarda 25 lıradan satılan sukattan duşerek olmuştur. cuk 30 lira. 35 lıradan satılan pas. Olaj hakkında fazla bir açıklatırnia 40 lira olmustur ma japmayan Emnı\et ılgılıleıı, (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) a>nı zamanda Ataturk Gece Lısesı son smıf oğrencısı olan 19 jaşındakı gencın sorgusu surasında oturduğu iskemlejle ıki katlı pencere camlarını kırarak kendını aşağı fırlattığını ıddıa etmektedırler. stanbul'da bulunan Sana(Arkası Sa. 7. SO. 1 de) nn> i Bakanı Selâhattin Kıhç, duzenlediği basın toplantısında Turkiye'nin kalkınma konularına değinerek devaluasjon kaıarlarını övmuş \e «Bu tedbırier Turk ekonomısı için buyuk yararlar sağlamıştır» dedikten sonra de\am etmistir: «Turkıve'nın toplumsal prob ANKARA. Cumhuri>et Bürosu) lemlermı çozmesı sadece saMalıye Bakanlığı, Emlâk Veınayııni gelişbrmekJe sağlanagısı beyanname verrne suresını bılır Çunku tarımsal gelısme ertelemıştır. Bu konuda yavımancak bu sınır içinde olabılır. lanan bildıvide suıenm ılerı bır Ikınci Kalkınma Plânı sotarıhe ertelendıği bıldııılmektedır Emlâk Vergısı be>anname \crme suresı, yaıın başlıyordu. AKSARAY'DA GECEŞIDDETLl | PATLAMA OLDÜ * • PILRİS, (a a) Unlu Fransız komedyera Fernandel, uzun ve ıstıraplı bır hastalıktan sonra oncekı akşam Panstekı evmde olmuş! tur. Aktor 67 yaşmda ıdı. Fernandel'ın mustanp buiundugu has*alığın aaı açiıclanmamıştır. Fakat dostlan, vahım bır akcığer hastalığma tutulduğunu belırtmışlerdır. (4rkası Sa 1, Sü. 1 de) Aksaray PTT'svnm karsısında bulunan Kauçuk Is Sendıkası >oresmde dun saat 24 de sıddetlı b:r patlama olmuştur Çevrede oturanları heyecanlandıran ve 1 bır kısmını hevecanla dışarı ko ' şuşturan olayda yaralanan olma ] mıştır Olay yerme gıden polıs j ekıplerı atılan patlayıcı maddeyle ılgılı bır ız bulamamışlardır Soruşturma surdurülmektedır . Ote yandan DEVGENÇ'ın İs ı tanbul dakı >etkılı jonetıcılerı, TEKSIF Sendıkasımn Bakırkoy Subesı vakınma atılan bomba olayı uzerıne dun yaptıkları açıklamada oomba olayları ıle hıçbır ılgılen olmadıgmı bıldumışlerdır. Zamlı tariie çıkmadığı için TRT, yayınlarını 8 saate indirecek ANKARA. (Cumhurıjet Bürosu; TRT Genel Muduru Adnan Öztras, dun Başbakan Demırel'e bır yüıiınm telgrai çekm.ş ve TRT nın butun .vatırımlarını durdurmak zorunda kaldıklarını ve ışletme masraflarını kısıtlama yoluna gıdeceklermı Düdırmıştır. Çare bulunmadıgı takdırce, gunde 18 5 saat yaym yapan radyo lar, vayınlarmı 8 saate ındırecekler. Ankara televızyonu da yajınıru tatıl edecektır. TRT yetkılılen, radyo ruhsa f ı ye ucretlerıne daır venı zaml)' tarıfe uzenr.e, butçesmı 197 mıl (Arkası Sa " Sü.. 1 de) BüYÜk cışctma nunda sanayiin gajTi safi milli gehre katkısı tarımdan fazla olacaktır Bu buyuk bxr aşamadır • Sanayi Bakanınm ağzuıdan bu mfi}de>i i?itmek \e gazetcmizin baş)ık)aruıda okumak. şııphesiz iyimser vatandaşlarimuı sevindirecrktir. Ne var ki Ikinci Beş Vıllık Kalkınma Plânı Sayın Bakandan başka turlü konuşmaktadır. Plâna gore durum şudur: «tkinci Beş Yıllık Kalkmma Plânı, hızlı bır ekonormk gelıjme yanında, ekonomide o OI \VI.AUIN AROINDAKİ GERÇEK Iki yerde sağcılarla solcular İ nemli bir yapısal değişıklık de ongormektedır Nitekim 1968 1972 donemınde sanayi sektonı ekonomının en hızlı gelışen sektoru olacak ve gayn safı milli hasüa ıçındeld payı 1967 ydında yuzde 16,3"ten 1972 jılmda >uzde 20,5'e yukselecektır » Tabiı bu tahmin veya bedef saplaması sanavi kesiminde yıl da >uzde 1? oranında bir artısla mumkun olacaktı. Ta• •* (Arkası Sa. ", Sü. 1 de) çatıştı İSLÂHİYE Sagc ve «olc« 2 gıubun çatışması sonunda dun 6 MM jaralanmıştır. Olay, DEV&ENÇ orgutunun ilçede kurulması nedenıyle uvelerınıo Ataturk anıtına çelenk ko\ ması uzenne çıkmıştır Iki grup da tas ve sopalarla bırbırine saldırmıs, çatışmayı onlemek için asker; bırhklerden de yardrm ıstenmıştır. Olaylar sırasında Hukümet Konağmın da camları kırılmış, «onuçta 12 kışı gozaltına almmıştır. (Arkası Sa, 1, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog