Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

OSMAN PAZARLI'nın DİNLER adlı özlü eter, Kultür Serimiz lçinde yaymlandı. Gunümuzde din problemini inceleme yolları ve en yeni görüşler, e«erde herkesin anlayabileceii bir dille açıklanmaktadır. Fiyatı 5 liradır. R E M Z K Î T A B E V Î Ç E V İ R D Î Ö l umhuri 3 ymÖfrenci Vdileri! aki ravruuznn en büyük yardımcısı Cumhuriyt 1358 4 7 . yil, Sayi 16723 Kuructuu: rUNUS NADÎ Telrraf re mektup adresk Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 TeTefonlar: 22 42 9Q 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 4 •, T T l BELİRSIZ KtMSELEK TARAFINDAN KAÇIRILAN AMERİKALI ZENCİ ÇAVt'Ş JİMMY FİNLEY, ÎFADE VERDİKTEN SONRA, 2. ŞUBE MtDÜKtNÜN ODASINA DÖNERKEN.. «GÖZLERtM BACLITDI, Zenci çavuş; 'Hiçbir şey görmedim, diyor ANKARA. (Cumhurlyet Bürosu) Bilınmeyen kişiler tarafından Balgaftaki Amerikan tesıslerınden kaçırıldıktan 17,5 saat sonra serbest bırakılan Aıtıerikah havacı zenci çavuş Jiramy Ray Finley, dün Türk ve Amerikan adlî ve Emniyet makamlarma olay hakkında bılgi vermiş, kendisini kaçıranlarm 5 kişiden fazla olduğunu, gözleri kapalı olduğu için hiçbir şey gdrmediğini söylemiştır. resinde tçişleri Bakanı Haldun Menteseogiu oturmaktadır). Dinçer, "Bu gibi olaylar iyi ilişkimizi bozamaz,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dısisleri Bakan Vekili Devlet Bakanı Hasan Dinçer, Amerikan çavuşunun karırılması ve Amerikalılara karşı girisilen djğer davranışlar konusunda dün verdiği demeçte, «Bu gibi olayların, Türkiye ile Amerika arasındaki iyi ilişkiyi bozamıyacağını» söylemiştir. Dinçer'in demeci, şöyledir: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Tesbit edilemedi HtÇBİR ŞEY GÖRMEDÎM» DtYEN FlNLEY'l KAÇIRANLAR TESBtT EDILEMEMEKTEDtR. [Telefoto: THA] Amerikalıyı kâçıranlardan birinin Ingilizce konuştuğu, sorgu sırasında anlaşılmıştır. Finley'in kimler tarafından ve ne maksatla kaçırıldığı tespit edilemediği gibi, Amerikalı çavul (Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) AP Sözcüsü ''Hâkimler diktatoryası vâr,, dedi Bütçe görüşmelerinde Fuat Avcı, yüksek yargı organlarına ağır şekilde hücum etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Tesisin statüsü belli değil ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Amerikalılara ait Balgaftaki tesisten Amerikalı çavuşun kaçınlması olayı, uygulama anlaşmalarının aradan geçen 19 aya ragmen tamamlanmanuş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Uygulama anlaşmasının «İkili anlaşmalarla ilgili temel anlasma» nın imza tarihi olan 3 Temmuz 1969 dan sonraki 6 ay içinde kesin şeklini almış olması gerekiyordu. Dışişleri Bakanlıgından bir yetkili, Balgaftaki Amerikan tesisinin «statüsü» ile ilgili (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Amerikah ça\uş, Savcılıkta 4 saat suren sorgusu sırasında, Bah çelievler 54. Sokakta serbest bırakıldığını bildirmiş, kaçırıldığı yerin adresini ise verememiştır. (Bahçelievler 54. Sokak 2 numaralı apartmanın 4 numaralı dai İSTANBUL FEN VE KİMYA FAKÜLTELERİ 3>ER GVIS KAPATILDI Ulkii Ocağı mensupları Fen Fakültesini tabrip etti işniRiidi POLÎS'LE 3 KOMA1SDO TVTVKLANDl ÎSTANBUL HABER SERVİSt îstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, dün Ülkü Ocaklanna bağ. lı gençler tarafından, âdeta bir savas alanına döndürülmüş; atılan silâh. dinamit lokumu \e molotof kokteylleriyle binada önemli ölçüde tahribat yapılmıstır. Bu arada. sınavlara girmek için ( a . kültelerde toplanan öğrenciler, ölümle tehdit edilmişlerdir. Sonnçta: 6 tabanra ve .'tOS bo^ kovan ile çeşitli patlayıcı maddeler «]e seçirilmis. 3 öğrenci mahkeme tarafından tutuklanmış, Fen ve Kimya Fakülteleri 3 gün kapatılmıştır. îstanbul Üniversitesi Rektör Vekili ve tktisat Fakültesi D c kanı Prof. Lutfi Güçer olaylarla ılgıli olarak verdiğı demeçte, «Fakültelerin basılmasını zaten bekliyorduk. Maalesef olayların peşindrn çidiyoruz. Ders yapmak imkânı kalmadı. Bu durumda öğrenciler sömestre kaybedeceklerdir» demiştir. «Solcu öğrenciler bizleri sınavlara sokmuyor» gerekçesiyle harekete geçen Ülkü Ocaklı komandolar, sabah saat 8 den itibaren Fen Fakültesıne silâh ve dinamit ktıllanarak camlan kırmak suretıyle gırmişlerdır. Ülkıj Ocaklılar hiç bir mukavemetle karşılaşmamışlar, öğrenciler kur (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Millet Meclısinde, dün görüşülen TBMM Bütçesi üzerinde AP Gıubu adına konuşan Denizli Milletvekıh Fuat Avcı. Yüksek Yargı organlanm ağır surette eleştirmiş, «Parlamentosnz demok. rasi olamaz, ama Anayasa Mahkemesi olmayan demokrasiler mevcnttur» dıyerek özetle şunları söylemıştir: «Şartlar jerektiriyorsa parla. mento, Anayasa de|isiklifi TOlu ile Anayasa Mahkeraesinin demokrasimiz için lüzumlu olnp olmadıŞına karar verir ve fakat Anayasa Mahketnesinin parla. mentonnn lüznmla olnp olma. dığına, bırakınız karar vermeyi bir tarafa, düsünmeye dahi s e . lâhiyeti yoktnr. Anavasamıı, knvvetler ayrıhgı prensibini be. nimsemis oldutn halde bueün kamnoyunda Türkiyede hâkim. ler meclisi, hâkimler hükümeti kısaca hâkimler diktatcryasın. dan bahsedilmektedir. Devletin, âli menfaatlerini mevzn alan ve icra kuvveti olan hükümet ta(Arka« Sa. 7, Sü. 4 te) CHP'lıler, Sunay'a dün serf eleştiriler yöneini ANKARA' (Cumhuriyet BBrosil) Millet Meclisınde dün, Cumhurbaşkanlığı Bütçesi de kabul edilmiş, özellikle CHP milletvekılleri, çeşitli yönlerrfen Cum hurbaşkanı Sunay'ı eleştirmislerdir. Mec/fs'ecomı yapılması kanunlaştı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) TBMM'ye cami yapılması konusu, 1971 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısını görüşmekte olan Millet Meclisi'nin dünkü birleşiminde tartışılmıştır. CHP Ankara Milletvekili Cengizhan Yorulmaz, cami için ayrılan odeneğin, inşa halindeki Kocatepe Camiine aktarılmasını ıstemiştir. Denizli Milletvekili Sami Aslan (AP> Ue Sivas Millet. vekili Enver Akova (AP) ise, cami projesini savunmuşlardır. (Arkası Sa, 7, Sü. S te) Taraf tutan beyanlar CHP Grubu adına konuşan tlhami Sancar, Cumhurbaşkanlığı teskilâtında hukuki ve ıdari tasarrufları inceleyecek yetkili danışmanlann bulunmavışını yermiş, bu durumun Devlet Başbakanın prestijine ve hukuk devleti ilkelerine zarar verdiğini belirterek, özetle şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) YAPAN KOMANDOLAR DEVRİMCİ AV1NA Ç1KTILAR ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) TABANCAYLA TAKALANAN BtR KOMANDO, EMNİYET ML'DÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLÜYOK.. (Fotoğraf: Ergin KONUKSEVER) Adana Akademisi Fıkir Kulubu, Bağımsız Türkiye Sosyalist'er Birliğı, TÖS Adana Subesi ve Adana Sanatseverler Demeği. dün ortakhsa bir bıldirı yaynruoarak, Ülkü OcakU gençlerın Polıs"le isbirligi ysparak Adana da devrimcı avına çıktıklarını ıleri sürmüşler \e devrimcı ikı arkadablarının bu gençler tarafından çarşı ortasında lınç edümek istendiğııu bildırmişlerdir. Komisyon, Emekli Tasarısını "Yetersiz,, buldu EMEKLİLERİN ELİNE, MALİYE BAKANI MESUT EREZ'İN AÇIKLADIĞINDAN ^ 15 DAHA AZ PARA GEÇECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Emeklılerle ilgili 1aııun tasarısmm görüşülmesine dun Maliyp KomUyonunda taşlanılnı.Ftır. Tasarının tumü üzerinde yapüan goruşmeler sırasında soz alan Komisyon üyeleri, tasanyı «Yetersiz» bulmuş. bu arada DP'li Kaclri Eroğan, 1101 Sayılı Kanunun getird>ğı muktesep hakların, bu kanunla ıhiâl edıldiğini öne surmuştur. ATALAYIN KONUŞMASI SENATO'VU KARIŞTIRDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun aünkü birleşiminde gündem dışı bir konuşma yapan CHP Kars Senatoru Sırrı Atalay, Türkiye'nin içte ve dışta hakkında fala bakıinn bir iılke durumuna geldiğini» one sürmüş, iktidarın meşruı>utini kaybettiğinı bıldırerek Demırel hükümetıni, «Gözleri kapkara izmarit bir yönetim» olarak nıtelemıştiı. Ustünel: 'Oto montaj bir çeşıf morfin sanayiidir ır ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter Yaıdımo sı Prof. Besim Üstünel, dün verdıgı demeçte, «Sanayilesmede ciddî hataların yapıldığını, oto sanaviinin bunlardan biri oldufunu» belirtmış. «Büyük sermaye çevreleri ile anarşistlerin Lâtin Amerika Uklitçüiğinde birleştiğini» ifade ederek «Oto montajcüık bir çeşit morfin sanayüdir» demiştir. (Arkası Sa. 7,' Sü. 3 te) j Ortak bildiride özeÜe şoyle denilmektedır: •tşsizlik ve pahalılıği yarataıı, halkımızı siyasî ve ekonomik zulümleri altuıda inleten Amerikan emperyaliznıi ve yerli ortakları gc lişen bağımsızlık ve demokrasi (Arkası Sa T. Sü 5 te) PARLAMENTCR ATLIKLftRI İÇİN YflPILflN DÜNKÜ TOPLANTI 5 SAAT SÜRDÜ ANKARA TBMMde grubu bulunan partilerden kurula komisyon. dun Anayasa Mahkemesınin iptal kararı uzerine partılere yapılmakta olan Ha. zıne jardımı ile, parlamenter. lerın odenek ve yollukları konusunda 5 saat suren bır toplantı yapmışsa da karara vaıılamamıştır. Komisyon Başkanı AP milletvekili 1. Hakkı Tekınel, «Toplantıda iki konn feniş ve bfitfin cephelerini kapsayan bir ince. lemeye tâbi tutulmuştur. Komisyon çalısmalanna yann da devam edecektir» demiştir. m İTİA'da «Devrim Tarihi» dersi, haftada iki saat olacak ANKARA, (ajı.) Akademilerarası Kurul toplantısı dun sona ermiş ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz, Iktisadî ve Tıcarî İlimler Akademilerini ilgilendiren konuların, bir tasarı halind'e TBMM'ne sunulacağını bıldirmiştir. Oğuz, tasarının 10 gün içinde hazırlanarak Bakanhğa verileceğıni soylemiş ve. «Akademi^erde okntulan Devrim Tarihi dersi geliştirilecek ve haftada 2 saate çıkarılscaktır. Bu ders, sınıf geçmeye müessir dersler se. viyesine konolacaktır» demış Komisyon uyelerinin elestirıleri, ozetle su noktalarda toplanmaktadır: # 1111 Sayılı Emeklilik Kanuııu. memurlara çelecek maas arltırımlarının aynı oranda emeklilere de intibakını öngörmüstür. O\sa. Hükümetin s e . tirdiği yeni tasanvla bu esas, değismektedir. Şöyle ki: Personel Kanunu ile memurlara yüzde 125 oranına kadar zam yapıldığı halde. bu tasarı ile emekli aylıklarına yapılacak zam, yüzde 50 oranında kalmak. tadır. O Maliye Bakanı, emekli aylıklarına yapıiacak zammın ortalama yüzde 65 olduğunu bildirmiştir. Halbuki, net aylık hesabından yardımlasma, tasarruf bonosu ve emekli keseneği çıkanidığı zaman bu zam, ortalama yüzde 50 olmaktadır. Bu kesintiler, birinci derecedeki bir memur aylığmda 1.700 lirayı bulmaktadır. Atalay'm suçlaması Sım Atalay'm konuşması AP' lılerin şiddetli tepkileri ile karşılanmış, AP ve CHP'li senatorler karşılıklı olarak bırbırlerme bağırırlarken, AP Malatya Senatörü Hamdi Özer, CHP Bursa Senatörü Saffet Ural'ı kavga et, mek için koridora çağırmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) PARTİLER PARA KONUSUNDA ANLAŞTI. BASEN Otobüs yolcuları 300 bin liraya sigortalanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Otobüs Işletmelerı Genel Derneğı «Turlş OflŞ» tarafından bır sigOrta şirketi kurularak şehırlerarası yoipuiar, 'otobüsler ve şoforler yola çıkmadan once sigorta edilecektir. • Bu konud"a bilgi veren Dernek Genel Başkanı Cemıl Erkok, sigorta sırketının her yolcu ve şnföru 300 bin lira. otobuslen ise değerlerine göre otomatık sigorta edeceğıni v e i l k uygulamanm Ankara Îstanbul hattında yapılacağım söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Petrol İş ve yabancı petrol şirketleri anlaşmaya gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Petrol Is Sendikası ile yabancı petrol şirketleri arasında dun yapılan iki toplântıda. anlaşma ümidi belırmiştir. Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in Başkanlığında d"un sabah ve gece yapılan toplantılara; Enerji ve Çalışma Bakanları, TürkIs ve Petrolts yetkililerı ile Shell. BP ve Mobil ılgilileri katılmışjır. Goruşmelerde ana anlaşmazhk olduğu belırtilen toplu iş sözleşmesinın kapsamı ile muteahhıtlej^ konusunda anlaşmaya varılmıştır. Taraflar. bugun de aralarmda bir toplantı vapacaklardır. Devlet Bakan; Dinçer, taraflar arasında anlaş. mar.ın sağlandığını söylemiştir Erez'in cevabı Eleştinlere cevap veren Ma. liye Bakanı, 1101 Sayılı Kanunun uygulanması halınde emek lilere çahşan memurlardan daha çok aylık verileceğinı öne sürmü*;, «Çalışmayan kimseler, çalısanlardan fazla maaş ala. maz» riemıstır. Görüşmeler sırasında. Turkiye'de hâlen 280 bin emekli ol. d"uğu. bunun 240 bininın dul ve yetimlerden meydana geldiği beHttilmiştır. TRT Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı Tabancalar patladı 300 merminin patlatıldığı, dinamti lokumlarının kullanıldığı ve molotof kokteyllerinin atıldığı Îstanbul t'niversitesi Fen Fakültesinde Polisler, şimdi kırık kapılarm arkasında nobet tutuyor... Ön piânda, ele geçirilen patlayıcı ıuaddelerden bir kısmı gorülüjor.. ANKARA (Cumhunyet Bürosn) TRT tarafından düzenlenen resım ve heykel yarışması «onuçlanmıstır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog