Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

¥ ÖUJNAR YILIN ROMANI DOĞU ANADOLU İNSANI DOĞU ANADOLU DRAMI DOĞUNUN HALK OLMASI DEMİRTAŞ CEYHUN ÇIKTI 256 Sayfa 10 TL. Dağıtım: GEDA GENEL DAĞ1TIM Cağaloğlu/İSTANBUL (Cumhuriyet: 1172i ASYA umhuri Kurucnsu: YUNUS NAOİ Dışarda Çalışanlara, Yurt dışina gideceklere Lözumlu SÖZLÜKLER ve REHBERLER • TUBK İSCILEdl ICI« UMANCA SOZLUK ( DILMAN) . IRKCE SEYAHAT REHİERI " Ü6U 7,50 7.tO 7,50 7,80 % 47. yıl, sayı 16717 Telgraf ve mektup adresi: cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 .4 c UDa • •• 9 * AKAT BEHKM. IP SÖZLOIÜ İ k a l ı i u r ^ M ıMtfilir. Yırt e t: »ptns MirlırıJtjKi HrtnılMitr. YHfUEVI, »nkırl Crt. «Î Jırttcl • İÎTMBI IKÇIT) REHBERİ SÖZÜIĞU , 5. TOS Danışma Kurulutoplandı TÖS GENEL BAŞKANI: «FAŞİZM GELMİŞTİR. AKLI BAŞINDA HİÇBİR İNSAN BU DÜZENİN YANINDA OLAMAZ» SENATÖR Y1LDIZ: «BEYGİR KAFASIYLA İŞ YAPIJ.AN MEMLEKETTE, ELBETTE ÖĞRETMENE YULAR TAKILACAKTIR» *Düzen, öğretmen ve ögrencidenöçalıyor, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) T.Ö.S. Danışma Kurulu dün Siyasal Bügiler Fakültesinde toplanmiî. açış konuîmasını yapan Genel Başkan Fakır Baykurt, «Bugünkü düzen. öğretmen ye öğreneilrrden oç alacak kadar alçalmıştır. Aklı başında hiç bir insan, Iıiç bir öğrelmen bu dıizenin yanında olamaz, bu düzen için çalışmaz» demiştir. Parti temsilcileri zamlı maaşa çöziim bulmak için bugün loplamyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesinin kararından sonra parlamenterlerin maaş ve yolluklannın ödenebılme durumuyla ilgili göruşler, bzellikle ana muhalefet partisi liderı Ismet İnönü'nlin son demecınden sonra, bir anayasa değişıkliği konusunda yogunlaşmaktadır. Siyasl parti grup temsilcileri, muhtemelen bugün Millet Meclisı Baskanı Sabit Osman Avcı ile ortak bir toplantı yaparak bir çozüm yolu saptamağa çalışacaklardır. Çeşitli yurt ve meslek sorunlannı göriişmek ve yeni eylem bıçimleri tesbıt amacıyla toplanan Danışma Kurulunda, çeşitli il ve ilçelerden gelen delegeler, bazı tabıi senatorler, ünıversıte öğretim uyeleri ve DevGenç yoneticıleri hazır bulunmuşlardır. «Faşizm gelmiştir» Atatürk ve devnm çehitleri ıçin yapılan saygı duruşundan sonra açış konuşmasını yapan T.Ö.S. Genel Başkanı Fakir Bavkurt, öğretmen ve halk sorunlarının ayni kaynaklı oldugunu, verilmekte olan devrimci kavgaya bu açıdan bakılması gerektığini, mevcut düzenin halk sorunlarmı hiç bir zaman halledemiyeceğini belırtmış, bir öğretmene koy içinde «yular» takılması ola>ına değinırken, «Bu yuların asıl sahipleri Ankaradadır» dem:ştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Yaşar Kemal Okurlarımız için yazdı Yakında Cumhurıyet'te Çelişik bir görüş Anayasa Mahkemesinin, parlâmenterlerin zamlı aylık almasını sağlayan 1327 Sayılı Kanunun 4. maddesinin «C» fıkrasını, ana(Arkası Sa. 7, Sfi. 1 de) <tnt\ neral Emin Alpkaya dün Belediye Sarayında .«tstanbul Sorunları» ile ilgili olarak düzenlenen brifingte bulunmuştur. (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) 1ÖO MILYUN UtHEKLI MİI VrtM rCDCI/l İ M l l l i Gene ı Sekreteri Orge ^üvenlık Kurulu, 1 Başyaver: «Izindeyim ancak emekliliğimi isieyeceğim» ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) ' Gorevinden alındığına dair gazetemizde yayınlanan haber üzerine Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Albay Turgut Özbahadır, dun şu açıklamayı yapmıştır: «Halen yillık iznimi kullanıyorum ve göçevimdeyim. Görevimden uzaklaştırılmadım. Ancak iznimin sonunda ve Personel Kanunu defişikliğini beklemek suretiyle emekliliğimi isteyecefim». 242 öğrenci polisçe Judo bilen polislerden özel bir ekip kuruldu GEÇEN YIL DA BIÇAKLANMIST1 aramyor Selâhattin GÜLER İstanbul polısi çeşitli suçlardan ötürü 242 öğrencıyı yakalamak için yeni bir ckiple çahşmalara başlamıştır. Siyasî Poliste kurulan bu ekıbin elemanlan daha çok Toplurn Polısi kadrosundan alınmıştır. Judo bilen, güçlü kuvveth polislerden kurulu ekibin şimdiye kadar devamlı istihbarat yaptığı belirtilmiştir. Olaylarla ilgili gıziı dosyada kimhklerı bulunan 242 öğrenci dort bolume ayrıimıştır: O öğrenci olaylarında ve silâhlı çatısmalarda öldürülen öğrencilerin failleri olarak (halen tutukluların dışında) aranan Î0 öğrenci. O Silâhlı çatısmalarda yara. tama yapan \e tedbis hareketle. rini yönetenlerden 1(5 öğrenci. . O Çeşitli fakültelerdeki silâhlı baskınla vapjlan tahribai nedenivle 60 öfrenci. O Ankara'daki banka soygnnu ile ilçili 7 öğrenci. 27 bin dul, yetim ve emeklinin intibakı tamamlanamadı "" ANKARA (T.H.A.) Maliye Bakanlığı 1971 yılbaşı itibariyle Türkiyede 156 bin 800 dul ve yetim, 70 bin 500 emeklı, 8 bin âdi malül ve 5 bin 700 de vazıfe malulu bulunduğunu açıklamıştır. Ereğli Denıir Çelikte 4500 isçi oturma grevi yaptı KARADENtZ EREĞLtSİ Ereğli DemirÇelik tesislerinde çalışan 4500 işçi dün 5 saat süreyle oturma grevi yapmışlardır. Direnise, Madenlş Sendikasına baflı isçılerin aidatlarının, Metaltş Sendikası adına kesilmesi yol açmıştır. Tesislerin büyük bir kısmının durduğu direniş 08 de başlamış ve Genel Müdür Metin Iplikçinin yayınladığı bir duyurudan sonra saat 13de bıtmiştir. Direnişçiler, bir süre bnce noter aracılıgıyla bağlı oldukları Metallş Sendikasmdan istifa ederek Madenlş'e geçmişlerdi. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) Ağlasun Hâkimi gece evine riönerken pusuya öldiirüldu BLRDUR, (THA) Burdura bağlı Ağlasun bucağı bâkımi Tahır Yüksek oncekı geca pusuya düşürülerels öldurulmüştür Gece saat 23.30 sı••alarında e\ine gelmekte olan hâkım Tahır Vüksei, meçhuJ kişilerin yaylım ateşıne tutuiarak delik deşık edilmıştır Eve 50 metre raesatede meyüana gelen olaydan sonra sılâh ses len üzerıne yetişen bekçıier karanlıkta kaçaıı kişilerin arkasından sılâh atmışlarsa da ısabet ettirememışlerdir. Hâkımın geçen yıl da Mustala Altmdal isımlı bir şahıs tararmdan bıçakla yaralandığı ve uzun süre hastanede yattığı Dildırilmiştır. Tahkikatta bu konu üzerinde de durulmaktadır. Parlamento ile gençler , Camide çıkan silâhlı çatışma sonunda iiç kişi öldii POLATLl, (THA) Haymana llçesinın Sarıgol koyü camıınde çıkan silâhlı çatışma sonunda üç kışi oldurulmüştur. Verılen bıigıye göre, eski bir arazi anlaşmazlığı yüzunden can:ide namaz kılınırken Hasan Kolcu ve Ismail Kolcu adlanndaki şahıslar, Ramazan Doğan adlı şahısla tartışmaya girişmışlerdır. Bu arada Hasan Küçükkaya, kavgayı yatıştırmak amacıyla her iki tarafı da sakın olmaya çağırmıştır. Ancak, Hasan ile Ismaıl Kolcıi tabancalarını çekerek cami içınde ateşe başlamışlardır Tabancalardan çıkan kur^unlarla Hasan Küçükkaya derhal olmuş, caminin içi bir anda kanşmıştır. Tabanca seslerini duyan halkla birlikte Hasan Kuçükkaya'nın oğulları Osman ve Vahap Küçük kaj'a da camiye gelmışler ve babalarının oldüruldugünü görünce sılâhlarını çekerek Kolcu kardeşlere kıırşun yağdırmışlardır. Kurşun yağmuru sırasında Hasan Kolcu cami içinde, Ismail Kolcu ıse hastaneye kaldırüırken olmüştrür. Olaylardan sonra Osman ile Vahap Küçükkaya yakalanarak tevkif edılmişlerdır. Ayrıca, eski emekli aylıklannın 1 Mart 1969 seviyesine çıkarma ışlemınin henüz tamamlanmadığı ve daha 27 bin 156 emekli dul ve yetim aylığmın intibakına çalışıldıgı bildirilmiştir. 70 bin 500 emekli yılda 802 milyon 738 bin lira aylılc ahrken 156 bin 800 dul ve yetim de 535 milyon 963 bin lira aylık almaktadır. İki intibak işlemi yapılacak Yeni personel kanunu ile birlikte emeklilerin son yülarda iki I defa intibak işlemi yapılması gerekmiştir. Bunlardan ilki 1101 sayılı kanunla, eski emekli aylıklarmın 1 Mart 1969 seviyesine çıkarılması için yapılmıştır. Bakanlık bu konuda hazırladığı raporda, «Halen 27 bin 156 ci j varında emekli, dul ve yetime ait dosvanın yükseltme işlemleri I tamamlanmamış olup, y zışma | lar devam etmektedir demiştir. Bılındiği gi'oı, intiba.: işlemi yapılmamakla beraber, söz konusu (Arkası Sa. 7, Sfl. 4 de) Bir askerî uçak düşfü, 2 sübay şehit oldu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu > Çigli 2. Ana Jet Egitim Üssüne bağlı bir T33 tipi askerl uçak, dün saat 12.30 sıralarında inışe geçtiği sırada düşerek parçalan mış, 2 subay şehit olmuştur. Kaza, iniş pistine 200 metre uzaklıkta meydana gelmiştir Büyük bir güıültü ile çakılan uçak, bir anda alevler içinde kalmıştır. Şehit düşen 2 havacımn Öğretoıen Binbaşı Nail Hayat ü? öğrenci Teğmen Rıza Savurbay olduğu bildirilmiştir. Çigli Sivil Hava Meydanı Kulesınden Jet Eğitim Üssüne bildirilen kazadan sonra kurtarma araçları olay yerine gönderümiştir. BİLİNEN VE BİLİNMEYENLER 16/17 Temmuz gecesl 'leknık v üniversite öğrenci Yurdunda polisin yaptığı arama sıra=ında pencereden düserek ölduğü ıd. dia olunan Vedat Demircıoğlu' nun faılı bulunamamıstır So. rusturma, Sıyasî Polis ve fstanbul 4. Sorgu Hâkimliğinde sürdürülmektedir. Ali Turgut Aytaç ile Duran Erdoğan 16 Şubat 1969 Kanlı (Arkası Sa. 7, Sü. S de) CMP «Jenel Sekreteri Ecevit Ecevit: 6 Dev Genç hareketleri solu geriletir. Sadun TANJU «Atatürk Cumhuriyeti niye Abmet beye, Mehmet beye, şu veya bu kuruluşa değil de Gençliğe cmanet etmiş?» Bize bu soruyu sordu bir Siyasal Bilgıler öğrencisi. (Arkası Sa. 7, Sö. 4 de) Amerikalıların ofurduğu apaıimana patlayıcı maddsier konuldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Amerikalı subay ve assubaylan oturduklan Nene Hâtun Cad desindekı bir apartmanın girişine bırakılan oeş dinamıt lokumu patlamadan önce gelen ekıpler tarafından zararsız bale konmuştur Amerıkalılann oturduğu Nens Hâtun 93 numaralı apartmanın gins katına dün sabah bırakıldığı sanılan bir kutu. apartmanda oturanlar taratından bulunmuş ve durumdan şüphelenilmesı üzerine polıse habeı verilmıştır Olay yerine gelen güvenlik ekıplerı kutu\u açmışlar ve içinde bulunan beş dinamit îokumunu pıile çalışan fünyesırden ayırarak dmamitlert aararsız hale getirmislerdir. Olayla ilgili sorusturmaya başlanmıştır. ODTÜ. İTİA Fen Fakültesi ve Y. Öğretmende öğretim hasladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Öğrenci olaylan nedenı ile üır süredir kapalı öuiunan Orta Doğu Teknık Univeısitesı. Fen Fakültesi, İktısadi licari îlımler Akademisi ve YükscK Ogretmen j Okulu dün sabaiı venia: n o£retime açümışlardır (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Aybar TiP'fen ihrac ediliyor ANKARA. (Cumhnriyet Bürosu) Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanlık Bürosu tarafındsn diir yayınlanan bir bildiri ile, eski Genel Başkanlardan İstanbul Milletvekılı Mehmet Ali Aybar'ın kesin ihraç talebiyle Merkez Haysiyet Divanına verildi^i «çıidanmjjtır. Yapılan açık. (Arkaaı Sa. 1, Sü. 6 da) DevGenç'in lidcrlerinden Mustat'a Gurkan, sık sık «ireri» alınanlardan biri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog