Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

AZtZ NESİN BİR SÜRGÜNÜN ANILARI Böyük mîzahçımu bu eserlnde; 1946'da Amerikan yardımına karşı çıkan brosürü yüzünden başına gelen güldürücU olduğu kadar hüzünlendlrld sürgün anılarını anlatıyor. 10 llra. BtLGt TATINEVİ Yenl ? ehir A N K A R A (Cumhuriyet: 943) umhuriv K u r u c u s u : YUNÜS NADİ 47. yıl, sayı: 16710 Telgraf ve mektup adresi: cumhuriyet Isfntrj) Posta Kutusu: tstanbul No. 24« Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 1 Şubat Pazartesi 1971 Türkiyenln en cskl. en «UçlO. *n çok aruıan ve okunın dergtel Varhk'ın «on «ayıları kapıjılıyor*» bunun tebeb! v«rdır. Subat bajınd» ılze en lengin wyılanndan blrinl «un«n Varlık'ta Daglarc». Necati Cumalj. Attill tlhan. Sabahattin K AJcaal, Samlm KocagBz. Nunıllah Berk. Suat Tajer. Oktay Akbal. Ceyhun Atuf Ranıu, Talat Sait Halman. Adnan Biny»lar. Muzaffer Hacıhasanoğlu. Emin Özdemlr, îlhan Demlraslan ve daha blrçok tanınmu yazarlar yanınöa dünya edeblyatının en önde geleD Imzalannı da Mr »rada bulacakcımz. tlancılık 1842925 VARLIK Barolar Birliği görüşünü açıkladı r: ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TflrMya Barolar Blrliğl Tönetim Kurulunun dtin yaptığı toplanbdan sonra yayınjanan blldirisinde, «Memlekettmizin hukuk ve fikir yapısı. hlç bir ideolojik sokak kavguına xaaf gögtermiyecek ve bangl oçtmn gelirse gelstn lil&hlı olarak dahl ortaya çıkmif bulunsa, her türlfl «nç ve IUÇ teşebbüslerini tesirsiı kılabüecek gfiçtedir» denllmektedir. Bildlrlde aynca, huzurun tesisi için olağanujstU tedblrlere lüzum ve lhtlyaç olmadıgı belirtilmektedir. Ziyaretin akislerl türüyor TENi TEDBİRLERE İHTİYAC YOKTUR Yönetlm Kurulu Başkanı Prof. Faruk Erem'in imzasını taşıyan bildirinin başında bazı çevrelerln huzur bozucu eylemlerinin ekonomik kamu düzeninln halâ kurularnamış olmasından ileri geldlği belirtllmekte, bundan yararlananlann daha etken metodiarla örgütlenmeye başladıklan dilo getirilmektedir. Bildiri özetle şöyle devam etmektedir: «Memleketimizin, hukuk ve fikir yapısı, hiç bir ideolojik sokak kavgasına zaaf göstermeyecek ve bangi uçtan gelirse gelsin silâhh olarak dahi ortaya çıkmış bulunsa, her türlü sııç ve suç teşebbüslerini tesirsiz kılacak güçtedir. Suç ve suçlu, kanunlann tarifine girdiği ölçiide mutlaka takip edilmeli ve sereken yapılmalıdır. Bu görev, tarafsız Türk Adliyesinindir. Tarafsızhk suçlunun yakalan(Arkası Sa. 7, SÛ. 1 de) ] Türk demokrasisinin bazı Igüçlerin güdümü altına sokulmak istendiği intibaına yol açabilecek davranışlar, yalnızca bir bildiri ve tavsiye niteliğinde de olsa hukukdışı bir tutumdur. Adlî zabıtanın kurulması bugünkü bunalımları sona erdirebilir Zamların nasıl açıklandığının tesbiti için PTT'ye müfettişler yollandı Bakan:«PTT'yezam A kararnamesi mevcuttur» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) zz M I Parlamento üyelerinin zamlannın iptali den sonra, mllletveklll ve «en»» törler arasında ferdi baa tesebbüslerin oldugu ancak bunlann henüz partilerarası görüşme şekline gelmediği bildirilmiştir. AP Senato Grup BaşkanvekiUerinden Cemalettin tnkaya, «Gmp olarak bir sey yapılmadı. arkadaşlanmızın münferit teşebbüsleri var» demiş, «Partiler art> sında ortak bir anlayıs havasına ıririlebilirse. Anayasada de|i«ikJik rapılarafc bosluk dolduro(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) 99 Tağmaç, Sunay'dan tedbirlerin süratle çıkmasını istedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara siyasi çevrcleri, Genel Kurmay Başkam Orgeneral Memduh Tağmaç"ın önceki gün kendi arzusu ile Cumhurbaşkanı Sunay'ı ziyaret etmesine büyük önem ver. mektedirler. Büindiği gibi, Oç gün önce, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dan randevu istemiş, ve uzun süren bir göriişmede bulunmuştur. Cumartesi günü de Başbakan Demirel, Sunayla bir g5rüşme yapmış ve Çankaya'dan ay(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) P.T.T. zamlannın açıklanması ve sonradan Bakan tarafmdan zamlann durdurulması konusunda Ulaştırma Bakanı Orhan Tugrul dün gazetemiza verdigi demeçte, zajnların hangi şartlarla açıklandığının ortaya çıkanlması için P.T.T. Genel Müdürlüğüne mufettişler yolladığını bildirmiştir. Bakan Orhan Tufrul zamlann durdurulması konusunda özetle şunlan söylemiştir: «Bütün iktisadî devlet teşekküllerine olduğu gibi P.T.T. hizmetlerine de zam yapılması için bir kararname mevcuttur. Ancak bn kararname, yapılacak zamlar konusunda inceleme ve araştırma yapılmasım âmirdir. Oysa, hem zam rapın ve açıklayın mânâsını taşımamaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) kararına da karşı çıktı ANKARA, (THA) Anayasa Mahkemesi Başkanı Hakkı Ketenoğlu'nun milletvekilleri ve senatörlerle ilgili zamlann iptaline karşı oldugu ögrenümiştir. 4'e karşı 11 oyla alınan kararda, «karşı oy» kullanan dört üysnin adları şöyledir: Ismail Hakkı Ketenoğlu (Başkan), Lütfi ömerbaş (İkinci başkan). Halil Zarbun ve Fazü Uiuocak. Anayasa Mahkemesinde, parlamenterlerin zamlannın iptalin Paralı yollar yapılması duşunuluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunda önceki akşam Bayındırlık ve tmar tskân Bakanlıklan bütçeleri görüşülerek kabul edilmiştir. Eleştirilere lîevap vermek üzere söz alan tmar Bakanı Nakiboğlu, kentleşme konusundakı ujgulamalarının ikinci beş yıllık plân Ukelerine uygun olduğunu bildirmiş ve «Şehirleşme sosyal bir vakıadır. Şehirleşnıenin gerçek nedeni ne knyün itimi, ne sanayinin çekimi ve nc de köyde toprak refnrmu yapıltnayışı ile asayişsizliktir demiş tir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Ankara'nın göbeginde izinsiz bir din okulu faaliyette Said TERZİOĞLU ANKARA Başkent Ankara' da yıllardır, gizli bir din eğitimi kursu devam etmektedir. Vilâyete, Savcılığa ve Ankara Emniyetine bağlı karakollara birkaç yüz metre mesafede bulunan din eğitimı kursuna özel kıyafet giydirilmiî kızlar devam etmektedir. (Arkası Sa, 1, Sü. 4 de) Şehirlerarası otobiis yolcuları mecburî sigorta olacak ANKARA Türkiye Otobüs îşletmecileri Derneği Genel Merkez Başkanı Cemil Erkök, dün bir açıklama yaparak karayolla rında seyahat eden bütün otobüs yolcularının mecburi sigorta yapılacağım bildirmiştir. «Otîş» Genel Başkanı Cemıl Erkök, Türkiye'deki trafik ka zalanndan binlerce vatandaşın öldügünü ve daha fazlasınm da sakat kaldığını beürterek şıınları söylemiştir: «Türk Otlş Genel Merkezi karayolu ile otobüslerimizde se yahat eden bütün vatandaşları ntomatik olarak sigorta yapa •aktır. Bunun için yolcular, oto ı IÜS fiyatlanna ek olarak mik(Arkası Sa. 7. Sü. 3 dc) Hacılar için koleranın ciddi bir tehlike oldugu Dışişlerine telsizle bildirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İstanbullular lün de bahar havası içinde çüıılerini geçirmişlerdir. Sıcaklık bir ara 20 riereceye kadar yükselmiş. rüzgâr agaçlann dallarını oynatnuyacak güçte hafif hafif esmiştir. Bu hali ile İstanbul. Avrupanın en sıcak ili olmuştur. Denizin de durgun oluşu, balıkçılan sevindirmiştir. Kıyılara kadar vuran istavrit akını, amatör bahkçılara tath dakikalar yaşatmıştır. Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU Kur'an kursunu basan Kaymakam ve Assubay taşla yaralandı Cidde Büyükelçiliğimizden Dış işleri Bakanlığına gelen (çok acele ve müddetli) işaretini taşıyan bir telsiz yazısında, Suudı Arabistandaki Dünya Sağlık Teş kilâtı uzmanmca, kolera dolayısiyle hacılarm tehlikeli ortamda olduğunun belirtildiği açıklanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Könsolosluk Dairesinin 482.044 Kons/4 8929 sayısını taşıyan yazı, ilgili bakanlıklarla kuruluşlara duyurulmuş ve gereğinin yapılmaıı istenmiştir. Dışişleri Bakankğınin, Bakanlıklar ve diger kuruşluşlara volladı^ı yazı özetle şöy ledir: ANKARA, (THA) Türkiye (T) Dünya Saflık Teşkilâtının Genel Hizmetler Sendikası (GeSuudi Arabistan'daki uzmanı. nelİş) yönetirn fcurulu dün oir Türk Doktor Korkm Kardeş'in, bildiri yaymılayarak, Türktş Suudi Arabistan'da olmasa dayönetim kurulu toplantısında ohi, hemen bütün civar memleket kunan dörtlerin «Refonn rapo i lerde kolera vakaları gözüktünı»nu aynen desteklediklerini ğünden, gelecek hacılann miktfade etmiş, «Türktş yetkililerirop taşıyıcı olabileceği ve kennin bile ne olduğunu yeterince dileri için tehlike mütalâa ettisavunamadıkları partilerüstü politika avutmasıyla işçilerde huzu(2) S. Arabistan Kızılay TeşMrun knnılmasına yardımcı olmalâtı Başkanı Abdülaziz BedderBi beklenemez» demiştir. 4'lerin ris'in de, (Kıral'ın da daha önlçinde Genellş Başkanı Abdullah ceden belirttigi gibi) olağanüsBaştürk de bulunmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. * de) Genel Iş yöneticileri 4'ler raporunu onayladı TOS Adapozorı milingi soldırıyo uğradı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) DevGenç, dün yayınladığı bir bildiri ile CHP Genel Sekreteri Ecevit'in önceki gün Mecliste yaptığı konuşmaya cevap vermiş ve «CHP Genel Sekreterinin Dev Genç'e yönelen gericiler ko. rosuna katıldığını» öne sürmüştür. DevGenç bildirislnde, devrimci gençliğe kar;ı girişilen saldırı ve tertiplerln üstünü örten perd'enin tamamen kalktığı, oyunun apaçık ortaya çıktıgı belirtiimekte, CHP ile onun paralelinde olduğu öne sürülen S.D.D.F. Örgütünün hâkim Einıflar . gerici güçler safında yer aldıklan İleri •ürülmektedir. Apollo14 40 dakika rötar yaptı 3 Amerikoiı yine Ay yolundo Apollo 14 uzay aracı, proeraralajtınlan statten 40 dakika •onr» ateflenerek Ay yolculu. CAPE KENNEDT. (UPI) Uçuş saatine 8 dakika 2 saniye kala hava şartlarmın uçuş alanı çevresinde elektrik yüklü bulutların bulur.ması nedeniyle (Arkıa Sa, 7, Stt. 1 6e) İZMİR, (1HA) Gcrdes ilçesinin Çiçekli köyünde Kur'an kursu açan Halit Karabıyık'in evine dün yapılan baskın sonunda. buracTa 40 kadar Kahire'de basılmış Arapça yazılı kitap ele geçirilmiştir. Halit Karabıyık'm evinde layikliğe aykırı kitapların bulun. duğu iddiasıyla Gördes Kaymakamı Mustafa Sokullu ve Jandarma Kumandan Vekili Assubay Süleyman Erdoğan'm yaptıkları baskından sonra, 300 kadar kadın, köye baskına gelen heyeti taş yağmuruna tutmuşlardır. Taş ve sopalarla Kaymakamın ve Jandarma Kumandan Vekilinin üzerine yürüyen kadınlar Kaymakamın ve Assubayın vücutlarını çeşitli yerlerinden yaralamışlardır. Kaymakara ve Jandarma Kumandan Vekili, Gördes Devlet Hastanesinde tedavi altına alınADAPAZAR1, (THA) TÖS Adapazarı Şubesi tarafmdan öğret mışlardır. Olayı doğrulayan Mamenlere yapılan saldırıları protesto için düzenlenen mitinge sağcı nisa Valisi Ahmet Refik Kitapolduklan aıîlaşılan bir grup tarafmdan hücum edilmiş ve çıkan çaçışil, bu hususta gerekli tahkitışmada dördü öğretmen olmak üzere 7 kişi yaralanmış, 16 kişi de kata başlanıldığını ve köye, ll nezaret altına alınmıştır. Jandarma Kumandanının gittiAtatürk Bulvarında toplanan iki bine yakın TÖS'lü öğretmen ' gini, suçluların tesbitine çalışıl«Bağımsız Türkiye» diye bağırarak mitinge başlamışlardır. | dığını belirtmiştir. Bu sırâda sağcı olduklan anlaşılan ve sayıları 50 civannda olan/ bir grup «Müslüman Türkiye» diye bağırarak öğretmenlere sopalarla hücum etmişlerdir. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Başbakan Süleyman Demirel lerinde, gazete sayfalarına bel«Şiddetin hakkından geleceâ gereği kadar yansunayan ğiz» demiştir. Toplumda huzur ve ilk bakışta teki) gibi görüanyan her vatandaşın bu söznen; ama birbirine bağlı şidleri alkışlıyacafnia kuşku yokdet hareketlerinin ardı kesıl ESKİŞEHİRLİ tur. Büyük şehirlerin ve Ünimemektedir Bu şiddet hare versite merkezlerinin sürekli ketlerinin çoğunlukla öğretÖĞRETMENLER huzursuzluk yaratan olaylara menlere diinük nlması olayla sahne olması, elbette vatannn ardındaki gerçeçin «adi zaSALDIRILARI daşı tedirgin etmektedir. bıta vak'ası» niteliğini aşnuş olduğunu gösterir. Bununla beraber, huzur boKINADILAR zucu olaylara yalnız büyük Nitekim Türkiye Oeretmen kenUerde ve Üniversite çevreier Sendikası (TOS) öğretESKİŞEHİR (Haşmet Inönleriode raslandığını söylemek menlere karsı Anadolu'nun çetepe bildiriyor) Dün yapılan de bir gerçeği yadsımak olaSitli yerlerinde sürdürülen sidTÖS Eskisehir Şubesi olağanüstü caktır. Anadolu'nun çefitU yerdet re luJüm hareketlerine toplantısında konuşan öğretmenler, «Safdan Boldan katma ide(Arkan Sa, 7, Sü. 2 de) S. EDİP BALKÎR BVGÜTS 4. SÂYFAMIZDA Midyat Kaymakamı ve Malmüdürünün evine kurşun yağdırdılar MİDYAT, (THAt Ka>makam ruran Sarıoglu Ue MalmüdürO Mehmet Güre'nin oturdukları memur lojmanlarındaki evleri, önceki gece saat 02 sıraiarında meçhul kişiler tarafmdan kurşun yağmuruna tutulmuştur Gece sabaha karjı meydana g«len olayda kimlikleri tesbii edilemiyen kişiler Kaymakam ve Mal Müdürünün oturdukları lojmanın pencere camlarını tabanca kurşunları ile parçalayarak ortadan kavbolmuşlardır ' Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan Mardin Valisi CelâJ Kaya Can: Henüz bilinmiyen bir sebeple İlçe Raymakamı İle Mal Müdürünün oturduklan evleı kim likleri tesbit edilemiyen kişiler tarafuıdan tabanca korsunlan Ue taranmıştır* demiştir. Siddete karşı... OLAVLAHIN ARDINDAKİ GERÇEK karşı mitingler düzenlemişrir. Türkiye Oğretmenler Sendikası, memJeketimizin en büyük öğretmen örgütüdür. Bu bakımdan öğretmenlik mesleğinl benimsemiş yüz bini askın aydın kesiminin eğiliınlerini sıhhatle yansıttığma inaomak yanlış olmaz. Anadolu'da gericf güçlerin ağır bastığı yörelerde, tutucu siyasî partüerin himayesine sığuıan birtakım saldırganlaruı ••• (Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) Şoförlere verilen kredMer yükseltilecek ANKARA. (Cumnnriyet Burosn) Ankara Dmum Otomobildler ve Şoförler Dernegl Genel Kurutu dün Atatürk spor salonunda (Arkaa Ka. 1, Stt. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog