Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PERİDE CELAL Gecenm ucundakı ışık BU Yaşama çabası lçmde bunahp, yohı bulamaımj genç bır kadının sevdan.. Kocası, çocukları ve sevdası arasında parcalanan bir kadının romanı.. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ 10 ar liradır. llâncıhk 15111SS KEMAL TAHİR 6ÜZ ŞARKISI ere romanı aydınlılctır. O kadarki kendisingg JİMgn büyük Gorki öile sa S t ^ w tesirini ve ışıgını Mim Hikmet) Kurucusu: rUNUS NADİ 4/. yil, 1CCJM Ibbö4 GffiDERE YAYINEVI ir, Ankara Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Istaabul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 1071 Cumhuriyet 160 îstanbul'da da "Âcil vakalar,, dışmda hastanelere hasta kabul edilmeyecek Inönü, Çankaya dan sinirli çıktı CUMHURBAŞKANI; CHP LİDERİNDEN, TEDBİRLERİN MECLİSLERDEN HIZLA GEÇİRİLMESİ İÇİN YARDIM İSTEDİ 2 SAAT 10 DAKİKA SÜREN GÖRÜŞMEDEN SONRA İNÛNÜ, KÖŞKTEN AYRILIRKEN, «HJÇBİR AÇIKLAMAM OLMIYACAK» DEDİ Sağlık personeli bugün direnişe Görüşmeden olumlu başlıyor CUMHURİYET HABER SERVİSİ TEKNİK PERSONEL EYLEMİNDE DE ANCAKÂCİL İŞLER YERİNE GETİRİLİYOR alınamadı sonuc Bölükbaşi: «Sunav. iktidarin ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Turkiye Sağlık Hızmetleri Güçbirlığinin, mevcut hakların ortadan ka,ldınlmasını protesto etmek amacıyla düzenlediği ıkı günlük «îhtar direnisi» bugun Istanbul ve Ankara'da baslayacaktır. Yapüan açıklamaya göre, hastanelere «acil vakalsr» dışında başka hasta kabul edilmeyecek, bu direnişin bir sonuç vertnemesı halınde «Genel direniş» e geçilecektir. Sağlık personeli, fazla çalışma ücretlerinin verilmesi, ış güçlüğu riski zamlan nın bütün sağlık personelıne uygulanması ve sosyalızasyonun devam etmesini istemektedir. Sağlık Bakanı Vedat Âli özkan 1 ın sağlık personelinin haklarının verümesi için 15 Ocak'a kadar mühlet istemiş bulunmasına rag men, direnişin bugün Istanbul ve Ankara'da uygulanacagı açıfclanmıştır. öte yandan, teknilc personelln yurt çapında başlr.ttığı 14 gün süreli «ls basında oturma» eyle minin ikinci gunünda direnış* katılma oranının yiizde yüz'e ya» kın olduğu sendlka yetkililerince açıklanmıştır. Tekmil perso nelın isteklerinin yerine getirilmemesi halınde, 18 ve 19 OcaK günlerinde «Kesin boykot» a gi dılecektir. însaat ve Mlmarlar Odası ılgilileri, vatandaş isteklerınin acil olanlannın hemen yerıne getirıldigım bildırmışlerdir. YAN ODEMEIER, 1 ARALIK 1970'DEN İTIBAREN GEÇERLİ • MALÎYE BAKANI, «BİLENİN DE, BİLMEYENİN DE KONUŞMASIND AN * ŞİKÂYETÇİ OLDU ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) Cumhuriyet Senatosunda dun, gundem dışı yapılan ıki konuşmaya cevap veren Malıye Bakanı Mesut Erez, «Personel Kanuıtunun mali hükümlerini değiştiren kanunun getirdigi yan ödemcler, 1 Aralık 19*0 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yan ödemelerle ilgili fonnaliteler ne zaman tamamlanırsa tamamlansın ödemeler. 1 Aralık 1970'den itibaren başlayacaktır» demıştır. Oztürk, iktidan "Böl politikasıyla suçladı CUMHLRBAŞKANI CEVDET SÜNAT VE CHP GENEL BAŞKANI İSMET İNÜNÜ, CL'MHURBASKANLIĞI KÖŞKÜ'NDE YAPTIKLARI GORÜŞME SIRASINDA GÖRÜŞMEDEN SÎNtRLt ÇIKAN İ N Ö N t , GAZETECİLERİN BİR SORUSUNA, «NE GÖRÜSTÜĞÜMÜZ BELLİ» DEMİŞTİR. Cumhurbaskanı Cevdet Sunay ile CHP Genel Başkanı I«met Inönü'nün dün Çankaya Köşkünde japtıklan 2 saat 10 dakikalık Ecruşmeden •Olumlu> bir sonuç alınamamıştır. Köşkten sinirii bir ?ekilde aynlan Inonu. gazeteeilerin sorulan üzerine. • Hiçbır açıklamam olmayacak' demiştir. Sızan haberlerden anlaşıldığma gore, Cumhurbaşkanı Sunay, mem leketteki çalkantıyı önlemek iizere iktidar tarafmdan getirilecegi bıldırılen tedbirlerın meclislerden hızla geçirılebilmesı içm Inonü'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) den, parti olarak ılgi ve yardun isteğınde bulunmuştur. Yine sızan haberlerden oğrejrflnkü cıkmaza sokan iktidarm nildiğıne gore Inonü, asıl tedbiMP Genel Baskanı Osman B5rın. kanuni bazı tedbirleri mecve basının pervasızlik ve cür'erilukbaşı. Cumhurbaşkanının sıyahslerden geçirmekten daha başnin baslıca kaynaği ve dayaaağı si parti lıderleri ve üniversite >et ka yönde düşunulmesi gerektığıolmustur» demiştir. kılileriyle yapmaya başladığı gö(Arkası Sa. 1. Su. 1 de) ülkenin içinde bulunduğu duruşmelerle ügıli olarak dün vernunu, «demokrasi icabı» gı^' dıği demeçte, «Teessürle ifade egostermenın, demokratik rejımi dclim ki, Sayın Cumhurbaşkanıher gün bıraz daha gözden dümız bugüne kadar olan davranışşurduğünü belirten Bolükbaçı, lariyle iktidar partlsi ve hattâ o«Türkiyenin içinde sürüklendigi nun başıyla kader birliği halinde çıkmazın Rerçek sebeplerini, sos gozükmüş, kendinden beklenen(Arkan Sa. 1, SÜ. 1 Oti leri >apm«nnj ve memleketi bu pervasızlik kaynağuhr» Sağlık personelinin direnişi Hekimlerden rica Daha önce konuşan Dr. Halük Berkol IAPI, hekunlerın eyleme geçme kararını «tasvıp etmediğıni belirterek, •Hekimliğin haysiyctine. gururuna yakışmayan bu hareketten v azgeçilmesini rica ediyorum» demış, kaybolan hak varsa, bunlarm düzeltileceğıni (Arkası Sa. 1, Su. 2 de> Turkiye Sağlık Hizmetieri GUçbirhğinin, mevcut hakların ortadan kaldınlmasmı ve bu yolla asistan hekimlerin, koruyucu ve tedavi edicı hizmetlerde çalışan çok sayıda doktorun uğradığı haksızhğı protesto etmek amacı ile, Istanbul ve Ankara' da duzenlenen «thtar direnisi* bugün başlayacaktır. (Arkası s a . 7, Sü. 4 de) TÖS Lokaline dinamit atıldı Haşmet İNÖN'TEPE AP milletvekili komisyonda açıkladı ESKİSEHİR Reşadıye Caddesındeki TOS lokalı, onceki gece kımhklerı belırsız kısıler tarafından cfınamit atılarak hasara uğratılmıştır. Patlamada, lokalın > an camlarının tumuyle girıs kapı*.ı parçalanmıştır. Bu arada. lokdlde bulunan 34 oğretmen ne>? uğradıklarını saşırarak, dısarıya fırlamışlardır. TOS Eskışehır Şube Baskanı Murat Kahyaoğlu. sorusturma ıçın muhurlenen lokalın onunde duzenledığı ba>;ın toplantısmrla, a\nı gun 4 TÖS Şubesınde da ha patlama olduğunu belirterek. ola\ın «Demokrasiye âsık olan irfan orduauna karşı bir snikast oldniunn» sovlemıstır Vall Mustafa Karaer ıse. olavdan uzuntu duyduğunu ve faillerin mutlaka yakalanacağını ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) blldırmıstır Bu arada TtP E TBMM Butçe Karma Komısprotesto yonunda Mılli Eğitım ve üni ] kisehır orgutu. olayı versıteler butçesının goruşülme | içın TÖS lokalı kapısma siyah Turkiye Eczane Sahipleri Cesıne dun de devam edılmış, AP | bır çelenk ko^muştur. mıyetı Başkanı Rıfat Guney, (Arkası Sa. T. Sü. S de) Milletvekili Osman Tan «sağ | dun cfuzenleöiğı basın toplanve sol» meselesmın nereden ve tısında, Türk Eczacılar Bırhğı nasıl çıktığını anlatmıştır. Merkez Hejetınl Sağlık BakaAP Milletvekili Osman Tan, , nından emır alarak çalışmakbu konuda şunlan söylemıştır: I la suçlamış, «İlâç sanayicilerinin gizli kârlar elde ettiğini» «Bu sağ ve sol nasıl çıktı? one surmustur. Guney, ayrıca Ben size anlatayım: , ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Çanakkale Senatoru Ziya ilâç fıatlarına zam yapılmadan, Biz mekteplerde eskiden rabTermen. partısinden ıstıfa etmiş eczane kâr hadlerimn arttınlrab dive yürürdük. Rab Allah masını ıstemiştir ve istifa mektubu, Cumhuriyet demektir. Yani Allab'ın adını Senatosunun dünkü birleşıminanarak yürürdük. Sonraları (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) de okunarak, kesınleşmiştir. solsağ, solsağ yürümeye basladılar. tste Türkivede sağ ve Termen'ın istifasıyla AP Cumsol böyle ortava çıktı» huriyet Senatosu Grubunda AP'li (Arkası Sa. î. Sü. 4 de) < üye sayısı, 90'a düşmuştur. Eskiden talimde rab, rab, denirdi, şimdi sol, sağ deniyor. Işte sol, sağ Türkiye'ye böyle girdi» Germencikte 20 bin dönüm toprak işgal edildi GERMENCİK Yirml bin dödümlük toprak, önceki gün, Turallar köylülerı tarafından, 50 den fazla traktörle işgal edilmiştir Koyluler, toprakların kendılerlne aıt olduğunu, bu arada açılan dâvânın 35 yıldır surduğunü belırtmışler, toprakları sürmeye Daşlamışlardır Kadınherkeklı traktorlen ile 20 bm donumlük toprağı işgal eden Turallar koyü halkı. koye kımseyı sokmamaktaüır işgal üzerine köy jandarma kordonu altına alınmış, topraklar üzerınde hisselerl olduğunu ıddıa eden şahıslar Valılıge baş\rurmuşlardır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bağımsız Maraş Milletvekili Ibra him Oztürk, Cumhurbaşkamna hitaben yayımladığı açık mektubunda, son gunlerde tam bır bunalım noktasına ulaşan gençlik sorununun sorumlularuım «Siyasî partiler ve bugunkü hükümet. olduğunu öne sürmüştür. Oztürk daha önce Cumhurbaşkanına gönderdıği muhtırasının ışığında ve ona ek mahiyette yayınladığı mektubunda hiç bir şahsi hesaba yer vermediğini belirterek özetle söyle demektedir: «Kabahati 1961 Anayasasına yükleyen sathi teshis de\am ederse, hiçbir polis tedbiri olayların üstesinden çelemiyecektir. 1961 Anayasası ilân edilmeseydi Türkiye'de olaylar yine çıkacaktı. Mesele, Anayasal de(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Eczane sahipleri ilâç sanayicilerini gizli kâr elde etmekle suçladı Demirel: "Üniversiteler silâhl, saldırıdan anndırılacak,, ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) Adana, Tarsus ve Ceyhan'ın dusman işgalinden kurtuluşunun 49. yıldonumu torenlerini izlemek uzere şehnmıze gelen Basbakan Demirel, dun Ziraat Faklutesının temel atma torenınde vaptığı konusmada, «Üniversitelerimiz, silâhlı kisilerin saldırılarından arındınlacaktır» demıştır Cumhuriyetın 50. yılında Türkıve'de okuma yazma bılmeyen kimsenin kalmayacağını söyleyen Demirel, öğrenci olaylarına değınerek, şoyle konusmuştur: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) GLMRLK MEMURLARI, KAÇAK EŞYALARI ÎNCELERKEN... SENATÖR TERMEN APDEN İSTİFA ETTİ Boğoz Köprüsü ietn malıeme gefiren kamyondon çeşitli kaçak eşya çıklı Edırne Gümrüğunde, Almanya'dan Boğaz Kdprüsü için malzeme getiren bır şırkete aıt kamyon içinde 300 bm lira değermde kaçak eşya ele geçırılmiştir. Kerim Çınar yonetimindeki 42 DP 879 plâkalı kamyonun Kapıkulede yapılan gümruk kontrolu sırasında şahsi eşya olduğu bildirüen 7 bpvula rastlanmış, yapüan aramada bavullar ıçerisinde pıllı ve elektrıklı radyolar, teypler. pikaplar, traş makinelerı ve bol mıktarda oto yedek parçaları bulunmuştur. Kamyon şoförü gözaltına alınmıştır. SOGUK DALGASI TÜRKİYE'YE Demirel'in Adana gezisi aşbakan Süleyman Demirel bazı tesislerin temelini atmak ve bazılarını açmak için bazı Bakanlarla birlikte Adanaya gitmiştir. Bu ^ezinin haberini öteki sütunlarımızda okuyacaksınız. Uemirel, Adana Üoiversitesinin, Et ve Bahk Kurumu tesislerinin temelini atacak; Süraerbank Mensucat Fabrikası birinci kısmının açılıs tSreninde kordelâyı kesecektir. Bu törenlerin Adananın düsmandan kurtuluşu yıldönümüne rastlatılmasi. her halde kalabalığin ve beyecanın birikimi bakımından ustaca besaplanuus ARDIN1MKİ Avrupayı bir süreden beri etkisi altına alan ve bellibaşlı merkezlerde ısının eksi 1520 dereceye düşmesine sebep olan soguk hava dalgasının, Türkiye'ye doğru kay. leri, 1950 den sonra ^eçerll bir makta olduğu bildirilmiştir. Hâpropaganda vasıtası sayümıştı. len Yugoslavya üzerınde >bulunan Türkiyenin kalkınması bir plâsoğuk hava kitlesinin, ansızın yön na bağlanmadıjından, yeni adeğiştirmek suretiyle, üçdört güçılan tesisleri duyurmak, kal * ne kadar Türkiye'ye ulaşabıleceği kııuna yolunda neler yapıldıfı \ ifade edilmiştir. nı anlamak bakımından bir ölRadyo ve ajanslardan, Avrupaçü de oluyordu. Ancak aradan daki dondurucu kış haberleri alan uzun zaman geçmis ve memleIstanbullular, dün de, güneşli bir kette bu işlerl yakından izleyen giınün tadını çıkarmışlardır. Mete I çevreler gelişmistir. Artık kalorolojiden verilen bilgiye göre kınmanın nereslnde olduğnmndün artı 17 ilereceye kadar çıkan zu bilenlerin çoğaldıği bir topısı nedeniyle, çoğu tstânbulluların lumda rasıyoruz. İşte bu bipalto ve pardesülerini çıkararak ••• dolaütıkları görülmuştür. Gecenın (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) en ileri saatlerinde en düşük ısı ise 9 derece olarak kaydedilmistir. 1 GERÇEK B bir slyast manevradır. Bir parti iiderinin eline geçen propaganda fırsatlarından yararlanması olağandjr. Ne var ki, bir siyasi parti üderi Hükümet Baskanı olduğu zaman, daha ihtiyatlı ve dikkatli davranmak zonındadır. Türkiyede bunalım son baddine varmışken ve Cumhurbaşkanı bu sebeple siyasî parti liderleriyle temaslar yaparken Adanada cösteri fırsatı yaratmak elestiriye lâyık bir tutumdur. Olayın başka yönleri de var«lır: Temel stma ve açılıs tSren "Çankaya Randevusu,, çıkmazı Kemal AYDAR ANKARA Sunay üe Inönü arasında başlayan ve diğer lıderlerle de yapılacağı açıklanan göruşmelerin. hangi sonucu ortaya çıkarmak amacına yöneldiği artık anlaşılmıştır. Bu temaslardan memleket hayrına bir şeyler umanlar, dünkü görüşmeden sonra CHP Genel Başkanı'mn sözleri arasında, duruma«Vışık tutacak bir ifadeyi boşuna arayıp durmuşlardır. Her ne kadâr, bunu, ikfli göruşmenin bir nezaket kuralı olarak kabullenmek mülknkünse de. Çankaya(Arkası Sa. T, Sü. 6 da) tıötlöft Kaçakçılarla çatışma Yakacık Boludere mevkiindekı gecekondularda bir esrar kaçakçısı, polısle silâhlı çatışma yapmıştır. Kadıköy'de kahveci Şerafettın Yasar'ın, üzerınde bulunan esrarları tbrahım Şenel'den aldığını ıtiraf etmesı üzerine polıs, sar.ığın Yakacık'takı evıne baskın yapmı^tır Kaçakçı ta, bancasıyla, arkadası M. AH Beş ler de av tüfeğıjle polıslere kar' şı kovmuslarsa da, yarım saat *uren çarpısmadan sonra teslım lomak zorunda kalmışlardır. Evdekı aramada 10 kilo esrar bulunmus. arkada.şında ı«e kaçak tutun ele geçırılmiştir. Çati'mada yaralanan tbrahim, hastaııeye kaldırılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog