Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Uluslararası Iktisat Charles P. Kındleberger Cüt 20. Cüt 2, 35 Tekelcî Kapitalizm Paul A. Baran Paul M. Sweezy 20 Amerikan Emperyalizmi Türkkaya Ataöv 2 nci Baskı 7.50 DOĞAN YAYINEVI Cebeci Ankara Cumhunyet 140 umhuriyet Kurucusu: YUNUS NADÎ lmak Buyük Fransız ^ ^^^ Alajn ın mutlulugun | K r ı n r açıkla\an bu guzel ve jararlı J^^B^enıden gozden geçırüerek bugOrıur^^MZ dıhyle bu kere daha basılarak Varlıl^ayınları arasında çıktı Mutlu olmanın nıc akla gelmeyen pek basıt bir taKira kurallarını bır edebı eser r guzellığıyle anlatan bu kıtabın fıvatı 5 lı adır flâncılıfc 1505138 47. yıl, sayı: 16683 Telgraf ve mektup TeJefonlar: 22 42 adresr Cumhunyet Istanbul Posta Kutusu* tstanbul No 246 9022 42 B6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 5 Ocak Salı 1971 Sunay ile görüşecek olan Inönü CHP yetkilileriyle temaslar yaptı CHP sözcüsü, «Getirilecek tedbirler dertleri mi çözecek, yoksa Hükümeti mi güçlendirmeye yarayacak?..» dedi TÜRK İŞ Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Sunay'la yarım saat görüştükten sonra bir muhtıra verdi Cumhurbaşkanı, son olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Başkanları ve Başbakanla görüştü Demirel, kendini "Taraf,, saymıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay cfün sabah Başbakan Demirel ve Turkîş Genel Baskanı Seyfi Demirsoy ile ayrı ayri goruşmuştur. Gorusmeden sonra gazetecılerm sorularım cevaplandıran Ba>:bakan, gorusme ısteğınin kendı tarafından geldiğını bellrtmış, Cumhurbaskanmın partı hderlerl ve çeşıtlı kışılerle yapacağı top. lantılarla ılgıh bır <;oru\a karşılık da «Sayın Cnmhnrbaskanı, o husustaki arzularını iıhar etmiş bnlnnnvorlar. Gorüşmeler benımle japılacak değıl, ben taraf da değılim* demıstır Cumhurbaşkanı saat 18 de de Cumhuriyet Senatosu ve MıJlet Meclisi Başkanlarını bırlıkte ka bul etmıştır Gorüşme Sunav m ısteğı ile yapılmıştır Öte \andan dun sabah Genel Başkan ANKARA (Cumhurivet Bürosu) Inonu yonetımınde toplanan CHP Parlamento \e Genel Merkez yonetlcıleri, Inönu'nun bugun Cumhurbaşkanı Sunay ile lçfl Bagım«ız Mılletvekılı CeKoseoğlu'nun başkanlığinda ça]al Kargılı'rın kardeşlerıne \e lışmalarına başlayan Mület Mec %apacağı goruşmedekı tutumu \akınlarına çıkar sagladığı ıdUsınde Başbakan hakkınaa nekonusunda bılgı almışlardır Dadıasıjle Anaja'anın 89 Madde den gensoru açılmak gerektıfcı ha sonra CHP sozcusu Orhan «ı gereğınce Başbakan Demııel nı ızah etrruş, «Eğer aynı konuBırgıt tarafından yapılan açıkhakkıncîa gensoru açılrnasna da TBMM'de vapılan jörüşmelamada, «gelecefi ıSylenen teddaır onerge«lnın gundeme ahnlerde sann Başbakan bu kursdbirlerin esannda, ba*lıca şikâması, AP hlerın ojları>la redde bıze ınandırıcı, mantığa uyar vet kongsu ve sonımlnluk »ahıdedilmıştır ve delillere dayanan izahlarda bi »lan hükumetin tutaınBoa bulunsavdı ben bu önergemi l'üKargılı, Millet Mecllsl tatile kn\vetlendirmeyı mı, yoksa ce Meclisi işgal etmemek içın gırmeden 8nc« onergesınl izah asıl derdi çötecek çareleri mı gerı alacaktım» demıştır Önerıçm soz almış ancak, sonuçlankap«adıfı henüz belli defıldır» ge sahıbı, oysa Başbakanın bun derılmıştır dıramamıştı Önerge sahıbı dun lan yerıne getırmedıfınl, müt»ara tatılı sona eren ve saat 15 (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Başbakanla de fiaskanvekıllerınden Talat Işgal ve boykota 'üniversite katılan bilim dışı öğrencilerin baskılara burslannın karşı kesilmesi istendi çıkmayı bilmeli. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Butçe Karma Komısvonunda dun goruşulmesıne ba'ianan Mılh Eğıtım Bakanlığı ve unıverslteler butçelerı ile ılgıh olarak sunulan raporlarda unı\ersıtelerdekı oğrencı olavları eleştınlmış, bunların cdış ulkelercfen yonetıldıklerı» one surulerek tedbır alınması ıstenmıştır. Raporlarda aynea ışgal ve boykota katılan öğrencilerin burslannın ve yatılılık haklarının kesilmesi ıstenmıştir. îzmir Mılletvekıli Mustafa Akın, Yozgat Milletvekılı Ismet Kapısız ve Kastamonu Mılletvekılı Hasan Tosvalı tarafından hazırlanan M'llı Eğıtım Bakanlığı Butçe Raporunun temennıler bolumunde «yabancı ulkelerde öfrenimlerini ıbmal ederek zamanını politikava ve za rarlı faaliyetlere veren öfrencı Ierin sıkı takip edilmesı, burslannın ve dö\izlennın kesilerek süratle ynrda dönmeltrinın $aglanması» onenlmektedır Yıne bu bolumde unıversıte ve yuksek okullanmızda cerevan eden oğrenci eylemlerınde okul dişı kurumlann, bazı siyası kuruluşların ve koku dışarda olan za rarh cereyanların etkısı olduğu ıddıa edılerek şoyle denılmek tedır • Istanbul Omversitesl Senatosu tarafından «Öfrencı Hareketlennın BLumsei V'onden Araştırılmssı» konusunda gorevlendınlpn Profesor Hıkmet Altug, Profesor Kfizım Ansan, Profesor Ozcan Köknel ve Doçent Nephan Saran' dan kurulu komısyon, hazırladık lan raporu Rektorluğe \ermislerdır Hazırlanan raporda 1876 jnlmdan bu yana Turkıjedekı bu'an bgrencı ejlemlennın kısa bır dzetı yapılarak, bu hareketler tıç bolumde mcelenmektedır. «Cnıversite Reformu üe ılgıb bareketler», «Memleket sorunlan ile ilgili hareketler» ve «tdeolojık eylemler» olmak uzere Uç DOMme avrıian ınceiernede ogrpcı huzursuzluğunun ana kaynağına da değınılmekte ve bunun nedfn lennl «Toplumun hızla değışmekte olan sosyal organızasvonunda aramanın yennde olacağı* bıldınbnektedır 1968 yılından bu yana öğrsnci eylemlennın başlangıçta dış Ulkelerdekl oğrenci hareketlerırın etkısı altında kaldıği bellrlı'en rsporda, bılıçsız boykot ve tşgal (Arkam Sa 7, Sfl. 1 de) Oğrenci hareketleri bılımsel araştırma raporu acıklandı Başbakanhn kardeşleriyle ilgili gensoru önergesi reddedildi Yurttan çıkarılmaları istendi «Basiangicında masom bazı isteklerle ortava çıkan b|renci barekellerl maaleıef memleke. timîıi, rejiml ve etitim çaltsmalarmı teblikeve sokacak dnrama jrirmi«tir. Bbvlece, Mjksek hjretim grnçli|inin problemlerinin çozümü Millf Efitim Bakanlıfının jrücu dısına çikmıstir. Bu konuda Mıllî Eğitim. tçislen, Genclık ve Spor Bakanlıkları ile finiversite ve akademılerın sıkı bir isbirliii içinde çalısmalarını, Millî E|jtım Bakanlığının ba tip çalısmalarda daha aktif bir rol almasını zornnln gönnek teviz. Ba cümleden olarak ka nun dısı bovkot, isçal ve benzeri hareketlerle co|nnlnfu teskil eden masnm S^rencilerin efitim ve öiretim hürrivetini xedeleven, vnrtlarda ve vatılı oknllarda barınan öğreneilerın (Arkan Sa. 5. S0> 4 de) Başbakan Suleyman Demirel ile Cumhurbaskam Sunay ara(Arkaâi Sa. 7, Sü. 1 de) görüşme TOS: 'Türk ulusu daha fazla aldatılmcsın, ANKARA, (Cumhurijet Burosv Türkıye öğretmenler Sendıkası Genel Yönetım Kurulu, bır süredır devam eden toplantılarından sonra dün bır bildın yayınlayarak goruşlennı kamu oyuna duyurmuş ve «Turk ulusu daha fazla aldatdmamabdır» demıştır. Bazı çıkar çevrelennın Tılrkiye'nin kalkınmasmı engellemek ıstedığı ifade edılen TOS Genel Yoneöm Kurulu bUdınsınde şoyle denilmektedır «tçinde krvrandıfunız bunalımdan kurtulmanın geçerli ger çek çareleri şunlardır: Bır sefer daha öneriyoruz: 0 Bizi yan bağımh hale getıren butun dış politıka ilişkılerine son verümelı, Ataturk'ün «ıstiklâlı tam» ılkcsıne ıçtenlıkle yeniden sahip çıkılmalıdır. S Tam 25 yüdır savsaklanan modern anlamlı bır toprak reformu daha fazla vakıt geçinlmeden derhal yapılmalı, bey, afa, teîeci gibi Ortaçaf kalıntıları vok edılmelıdır. Koylu, top rağın sahibi kılınmalı, buvuk uretim kooperatifleri kurnlarak tanm ycnıleştirilmeli ve geruşletılmelidır. O Yeralti ve verfistü servet(Arkan Sa. 7. Sü. 1 de) Hacca yalnız uçakla gidilebilecek SON DAKİKALAR Geçen hafta Buyuk Okyanusta imerika kıyıları yakınlarmda şiddetli bir fırtmaya yakalanan Fin tankeri «Ragnv», ortasından ikiye bolunerek batmış ve 6 denizci azgın dalgalar arasında kaybolmuştu. 31 denizci ise \merikan «ahil muhafaza botu tarafından kurtarılmıştı. Resimde, Fin tankeri, batmasından biraz once gbruluyor. BİÜRKİŞİ GÖREVE BAŞLADI % Yolcular Hac dönüşü Yeşilköy'de bir hafta karantinaya almacak. AVKARA (Cumhnrivet Bürosu) Başbakan Suleyman Demırel dun sabah gazetecılerm bır sorusu üzenne Hacca yalnız uçak la gıdenlere izın verıleceğıni açıklamıştır. Başbakan, memleketm sıhhl güvenhğıni düşunduk leri içın bu yola başvurduklannı ve «Hac'ı vasaklama» tâbınnın yanhş oldugunu soylemlştır. Daha sonra Içışlerı Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Doğuda ve özellıkle Hac yolu ü zenndekl meraîeketlerde salgın halmde kolera olduğu yolunda haberler bulunduğu belırtılmek te bırçok Mu«luman ulkenın bu yuzden Suudi Arabıstana gı dıs ve ddnuşte çeşıtlı kısıtlayıcı tedbırler aldığı hatırlatılmakta ve şoyle demlmektedır «Bu aebeplerle, şimdilik, Snudi Arabistana gidiş ve dönüşun uçakla yapılması uygvm gdrıilmüştur. (Arkası Sa. 7 Sü. 1 de) Zeytınburnu Gumruk depolarındakı yangınm soruş turması devam ederken dun bır Bılirkışı olay yerınde gereklı ıncelemelere baş'.am «tır Yangının çıkı« nedenının kesın olarak tesbıt edılemedıgmı belırten yetkılıler, «Bılirkisi raporu olavın soruşturmasu» ışık tutacak kanısındayız» demışlerdır. (Arkaa Sa. 7. Sfl. 5 de) Tilreh: "Bu yıl ıııal MUIIIIISI Demokratik Parii Hazineden ödenek alamıyor ANKARA, (TH\) Mıllet Meclısınde uç grup kurmaja >etecek kadar uyesı olduğu halde, Demokratik Partı, Siyası Partıler Kanunununda >apılan son değışıklik yuzunden, Hazineden para alamıyacaktır Demokratik Partı üerı gelenlennden bırı, kanunda yapılan değışıklığm Anayd^a Mahkemesınde oldugunu bıldırrniş, Ana. yasa Mahkemesı, kanunu ıptâl ettığı takdırde, Hazineden para ala bıleceklennı bıldırmıştır Son >apılan değışıklığe gore, siyası partı lerın Hazineden para alabılmelen içın gruplar olması yetmernekte, seçımde yuzde 5'ten fazla oy almalan da gerekmektedır GP , CHP'den ayrılıp, grup kurdugu zaman Meclıse başvurarak Hazineden 500 bın lıra almış, ancak Ana yasa Mahkemesı, Siyası (Arkası Sa. 7, Sü 2 de) Işbaşında direnme, eylemine katılma oranı yüksek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Teknık personelın 15 gun sureh ışbaşında direnme eylemı dun başlamıştır Teksene (Tekriik Personel Sendıkası) gelen haberlere gore ejleme katılma oranı yuzde 80 olmuştur Teksen Genel Sekreterı Melıh Altınoklar dun japtıgı açıkla masında sunları sojlemıstır rrlıilıııiu'rrlı,. ANKARA (THA) Bir lokanta sahibi haraç isleyen sabıkalıyı sokak orlasında öldürdü Taksım Talımhanede öncekl gece yılın ıkınci cınaveti Işlenmış, lokantacı Mustafa Polat, haraç Isteyen Mehmet Bozlar'ı uç kurşunla öldurmüstür Olaydan sonra Emnıyet Mudürluğu ne gıden lokanta sahıbt, «Sabıkalı oldugunu bildiğim Mehmet Bozlar sık sık lokantama gelır, \emek yer bır de üstelik haraç isterdi. Olay fecesı de avni şekilde gelıp yemek yedi Benden para istedi. Vermiveceğiml söy. ledim. Kısa bır munakaşa sonn< cu çıkıp gittı. Ben de işuni bıtırdikten sonra lokantamı feapadım ve eve çidıvordum Yolumu çevirdi. Para vennezsem öldüreceğini söyledı. Bır ara elinı arka cebine attı Ben daha çabufc davrandım ve tabancamı çekerek ateş ettım Yaralanmıj. hastahaneve kaldırmışlar Başka bir dıyeceğun vok» demiştlr. Polise çıdıp teslım olan cina yetin faili Mustafa Polat tıaraç isteyen Mehmet Bozlann öldıi ğunvl ancak dun öğleden sonra oğrenmiş, «Bovle olmasııu ıstemezdım Fakat ben ateş etmesey dim o benı öldurecektı» seklınde konuşmuştur • AÇIKLANAN İTHALÂT REJIMINE GÖRE 1 MİLYAR LİRALIK İTHALÂT YAPILACAK Tıcaret Bakanı Uurhan rıtrek, .'6 ncı kota \e 1971 yılı Hhalât. reıımının esaslarını dün duzenledıği basın toplantısında açıklamış, «1971 vüında mal sıkıntısı çekümeyecek, öat kontrolu de daha sıkı bir şetalde yapılacaktır» demıştır Bakan, 1971 yılınua 1 mıiyaı 4J mılyon dolarlık ıthalat japılaca ğını, bunun 315 mılyon dolannın yatırım tnaJlanna, 615 mılyon dolannın nam madde ve yardım cı maddelere 115 mılyon doları nın da tuketım mallarına ayrü dığını açıkJamıştır ıkı kışı çığ altında can verdi BtNGOL, (THA) Alı ve An! özdemır ısımlı ıkı amca oğlu, Cenut bucagından, Genç Tavus koyune gelırken, dagdan kayan kalın kar tabakasmın altında kalarak olmuşlerdır Pırman mevkımde dağdan ka yan kann altından ikı gun sonra koyluler tarafından çıkanlan ıkJ gencın cesedı a'lelenne teslım edılmıştır Bölgelerarası farklılık için Senato araştırması istendi ANKAR* {Cumhunyet Bürosu) Kars sena*oru Sırrı Atalay, C Senatosu Başkanlığına verdığı Se nato araştırması onergesınde bolgeler arasında mevcut farklılığın giderılmesi sorununu Parlâ men*oya aksettırmıştır Atalay önergesmae doğu bol gesı kalkınmasının hukumet tarafından gereğı gıbı ele alınmadığını one surmekte ve şoyle demktedır «Sayın Demirel yrJnetlmlnin Doğu Anadolu kalkınmasına en gel olan tutumunu bu konudakı davranışlan bolgeler arası farklılığın nasıl daha çok arttığını doğu Anadoluda geri kal(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Direniş nedeni «Teknık elemonJar özellıkJe kesılen yan ödeıncierın ve harcirab lann verüme«ı ve Personel Ka* nununun getirdiğı haksizlıklann giderılmesi için dırenişe başlamışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. i de) Bir çırak, Yeşilköy'de "Uçak kaçıracak,, diye yakaJandı İthalâtın dağilımı Tıcaret Bakanı Tıtrek, bu yıl fcı ıthalatımızm 455 mılyon dola rınm lıberasjon lıstelerınden 270 mılyon dolannın tahsıslı mallar lıstesmden, 180 mılyon dolannın anlaşmalı ulkelerden 220 mılyon dolannın da dığer ıt (Arkası ha. 7, Sü. i de) Aiman Hava yollannın Yeşıl koy Prankturt sefennı yapan uçağına, onceki gece gızlıce bınen tsmaıl Yazıcı adındakı genç uçak personelı ve polıste he\ecan yaratmıştır Kapalıçarşıda bır kuyumcunun yanında çalışan (Arka» Sa. 2, feü. 6 de) Istanbul Üniversitesinde kayıtlar devam ediyor Istanbul Üniversitesinde açık kontenjanı bulunan fakulte ve bolumler içın kesın kavıtlar >apılmaktadır Ka\ıtlara 9 Ocak Cumartesı gunu saat 13'e kadar de\am edılecektır Istanbul Ünıversıtesı Kaj'it Burosunun verdıgı bılgne gore Cerrahpaşa Tıp Hukuk, Iktisat se Işletme Fakultesı ile Bursa Tıp Fakulte=ının kontenıanlan dolmuştur Dığer fakultelerınbazı bölumlermde kontenjan açıkları bulunmaktadır 9 Ocak gunune kadar \apılacak kayıtlarda açık kontenjanlar d'olma dığı takdırde \enıden taban puan tesbıt edılecel: ve kayıtlar surdurulecektır. Sükran KETENCPnin STÜRKİYE ya£ı serisi 4, savfada YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog