Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

MEMDUH AYTÜR Kalkınma Yarışı ve Türkiye Gerı kahşımız nedenlerı. Gelışme Yanşındakı yenmız Ortak Pâzar ve Türkiye. Teknolojı ve Mühendıslık. Yüksek egıtım Reformu. Kalkınma ve Kamu İdaresı. Büyük boy 288 sayfa, 25 Lıra. BILGI YAYINEVI Yenışehır, Ankara .Cumhurıyet 76 umhuriyel Kurucusu: CTJNUS NAOİ 47. yıl, sayı: 16681 Telgraf ve mektup TeJe/onJar: 22 42 adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 09 3 Ocak Pazar 1971 ilr vazar Cengız Uağcı rornaründa jHınm'rn bır ko lugun ıçlı oı ıcu oykusunu duğu bır anlatıyor buj ra cenjıetteo JBlar mamıyle değışıkrf' bu eserin orekn* ro vıleceîınder şuphe vınian. On lıra. (ilâ OALINA EBEKLER ZARAR, 300 MİLYON LİRADAN FAZLA ARMAĞANİ 1970 1971 Eyleme katılan öğrenci okuldan çıkarılacak Üniversite reform ve güveıdik tasarıları Başbakanhğa verildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mılli E ğ ı t ı m B a k a n ı Orhan Oğuz. u ı u v e r s ı t e l e n n y o n e t ı m ı n e ılıskın gırer temel yasa n ı l e h ğ i m t a ş ı d ı k l a n n ı bıldırdığı ıkı o n e m l ı k a n u n tasarısının P a r l a m e n t o y a s e v k e d ı l m e k u z e r e B a ş b a k a n h ğ a s u n u l d u ğ u n u bıldırnuştır. III B u n l a r d a n bıruıcısi, u n i v e ı s ı t e reformunu gerçekleştıreceği ifade e d ı l e n «Üniversitelerarası ortak i l k e l e r k a n u n u tasarısı, dığerı ıse y u k s e k o g r e t ı m k u r u l u ş larında •Huzunı y e n i d e n tesis e t . mek a m a c ı y l a hazırlanan», «¥uk> sek o ğ r e t i m k u r u m l a r ı n d a çalifma g u v e n i v e o z g u r l u g u h a k k m da k a n u n tasarısı dır (Arkası S a . 7, !sü 1 d c ) Alt Seçiciler Kurulu 15 Ocakto göreve başlıyor 197071 yıh Tunus Nadi Armağanı Tarısması Için möracaatlar sona crmMir Bu yılki yansma bilindiği jibi, değerli arkadaşınuz ve fıkra yazarınuz Ucığun Nadi'nin anısıriı ustamız Tunus Nadi ile biriiktr tazelemek amacıvla «7 Dakika Yarışması jenel başlıgı altında Liicuk fıkralara aj nlmıştır. Yarısmaya katılan fıkraların incelenmesine 15 Ocak'tan itibaren Alt Seçiciler Kurulu tarafından başlanacaktır. llk elemeyi fcaunan vazılar gazetemizde vayınlandıktan sonra Seciciler Kurulu'nun tetkikıne sunulacaktır. Sonuçlar 29 Haziran 1971 gunü gazetenıizde yavınlanacaktır. En basrrıu ¥edi Dakika >ı vazanlar arasında birinci, •kinci ve üçüncu serilecek ve «197071 Vunus Nadi Armaİaıu» ödüliı 3 kişiye verılecektır. (Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin. uçnncüje 2 bin Ura>. Saat 00.1Tde baslayan yangın çok kısa bir zamanda gelisti Sorıısturma başladı: Sabotaj ihtimali üzerinde de duruluyor Zeytinburnu Cümrük depoları gece yandı Yalçın BAYER Zeytinburnu Gumruk Muhafua Âmirliğinin 9«M raetrekarelik iki guraruk deposu. dun gece, içindr milyonlarca liralık ithal malıyla beraber >anmıştır Kultur Sarajı yangınuıdan daha buvuk zarara *ol açan yangın. saat »017'de başlanıış. bazı kışiler, vangında sabotaj ıhtımalinı de ileri surmuşlerdir. Sahıl Yolu uzennde Zeytınburnu Çımento Fabrıkasınuı arkasında, Kazhçe^roeye çıkan Demır hane Caddesı uzennde 3 ambaıdan kurulu Gumruk depolaıında kı yangın bitışığındfkı DDY hatlını da etkıledıgınden, Halkalı (Arkası Sa. 1, Sü. i de) SÜKRAN KETESCtnin yazı disisi • Türkiye'de bir kişiye yılda 14 Kg, Amerika'da 97 Kg. et düşüyor. • Ailelerin yüzde 20'sınde kalori, yüzde 37'sinde protein yetersizligi var. • Hayvanlanrmzın karnı nı dahi doyuramıyoruz; Turkiye'de sığırlar 90 Kg., Batıdakiler 250 Kg. geliyor. • Bir kilo kıyma için Turk tanm işçisi 12 saat, Amerikan endüstri işçisi ise yanm saat çalışıyor. • Bır inekten biz yılda 600 Kg., onlar 3500 Kg. süt alıyorlar. • Hektar başına biz bin ton, onlar 3 bin ton tahıl uretiyoriar. Teşhis Tedavi f ^ s t e r cici demokrasi diyelim, j fister göstermelik demokraJ t s ı , içinde vasadığımız reji^*min aslında bir hasta demokrasi olduğu artık şüpheve ver bırakmıyacak bıçimde anlaşılmıştır. Epejce geç kalmış da oisa nihavet bu gerçeği kavravan Ssyın Sunay işte başhekimlik gorevini uzerıne alrtıış ve ilgili uzmanları hastanın başı ucuna çağırarak gerekli tedavi vontemı hususunda onlarla bir konsültasyon yapmava karar vermiştir. llkin parti lıderlerinın düşuncelerinı ojfrenecek, sonra üniversite yetkililerini dinlevecek, daha sonra da konuyu Güvenlik Kuruluna getirerek bir bildiri ile varılan sonucu kamuovnna açıltlajacmktır. Demokrasimize musallat olan hastalığın nasıl giderilebileceği hakkında aayın uzmanların fikir birlifine varıp varamıvacaklarını bugünden kestirme olanağını kendimizde göremiyoruz. Son demeçleriyle «aşırı uçlar» konusunda hukumet paraleline bir bayli yaklaşan \e gerekli tedbirler alındıfi takdirde uç avda her şeyin duzeleceğine inandığını soyliyen C. H.P. Sayın Genel Başkaıu, gerekli buldufu tedbirlerin neler olduğunu her halde Sayın Cumhurbaskanına bir bir açıklayacaktır. öğrenci ve işçi hareketlerınin kökenlnde dış kışkırtmaların ağır bastığına inanır görunen Sayın tnönu, ö\le sanıyoroz ki, önerdıği tedbirler hükümetçe benimsense de Sayın Demirel işbaşuıda bulundufu surece, Meclise getırilecek kanun tasanlarma el kaldırmaktan sakınacaktır. Zaten yurürlükteki Anavasamızın sınırlarını zorlamaksızın «takriri sukun» devrini hatırlatan bir düzeni yurdumuzda uygtüamaya kalkışmak, iyileştirQİim derken hasta demokrasiyi oldürmektea ba^ka ne sonuç verebiiecektir? Hastalığı «tedavi» edebilmenin birinci şartı «teşhis» i dogru Uo\maktır. Bize kalırsa Sa\m Su. nay'ın ginştıği konsultasyon asıl bu bakımdan başarısızlığa u|nyacak gibi gorünmektedir. Cunıhurbaşkara hangi uzmanlara danı^acoktır, bir düşünelim. Bunlar arasında 37 Mayıs duşmanlan, eski D.P. mirasçıları, ırkçılar, turancılar, din tüccarları ve benlerleri vardır. Her kafadan bir ses çıkaoak ve danışman hekimler hastalığa açıkça bir «teşhis» konmasını bile bile önlemeye çahîiıken her biri kendi görüşüne uygun bir «tedavi» yöntemi üzerinde direnecektir. Çoğunlukla teşhisten niçin kaçınır bizim politikacıUr? Çünkü hastabfın mikrobu kendi damarlarında dolasmaktadır da ondan. Bu, devrım duşmanlığıdır, bilim dusmanlığıdır, öifürlük duşmanlıfıdır, 27 Mayıs dusmaniığıdır. Bugun deviet gemisini yiırutmek ıddiasını tayıyanlar, meşrulıığunu kaybettıği için duşiırujdüğu Anayasamuda kayıtlı bulunan bır siyasal 4 milyonluk ihmal İhmal ve tedbırsızük, DenızyoüanlKhı 4 nâlySn 1 vtin lıraJık zarara daha sebebıyet ver mistn Son beş sene içinde 32 gemılık filosu, 1b gemiye ınen, buna rağmen perscmelı artar Derozcılik Bankası DenızyojUarı tşletmesınin, bu kez de en 'modern ve en suratlı geroısı tskenderun'un şiddetlı lodos dalgplarının tekneyı beton rıhtıma vurması nedenıyJe saçlan kırıJmış ve kaynak yerlen atnuşttr. Gemı bu yuzden seferden çekıimıştır , (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Burso, yanma tetilikesi geçirdi BURSA Tuzpazarı'nda dun akşam bır pasta ımalathanesınde çıkan vangın yuzunder Bursa bu\uk bır tehlıke geçmıştır «Taran PaStanes» ımalâthanesınde elektnk kontağı veya butan gazından çıktığı «anılan \angın kısa surede genışleyerek pasta "ialonu, bır tuhafıye re elbısecı dukkanı ile 3 kadar ısG portacı tezgâh nın tum >anmasına \ol açmi'stır Bu arada, ah•a 10 dukkan kıvılcımlardan, sp 50 dukkan da sondurme ameiıvesınden zarar gormustur Kapalıçarşı d'ahıl Okçular, Tuzpazarı ve Çancılar çarşılarında toplam 5 bin ısyerının bulunması, Bursalılan heyecanlandırmıs ozellıkle 1958 jılın dakı buruk Kapalıçar?ı jangınımn hatırlanması, ver yer panığe sebep oimustur Itfaıyenın gavretı sonunda yangın bır saat sonra kontrol altına alınrai'îtır Zarar, 2 mü*on lıra tahmın edılmektedır Imalâthanenın sıgortalı olduğu oğrenılmıştır "Istonbufun elekfriğini zomon zaman keseceğii,, | Elektrik teknisvenleri de direnişe Istanbul Beledıyesmln yayımladığı bır genelge ile fennı sorumluluklan ellennden altnan elektrik teknısyenlen, dun vaptıklan bır basın toplantısı ıle genelgeyl ımzalayan Beleciıjo Baskanı Dr Fahrı Atabey'ı yermışler ve 1 Mart • 1 Nısan tarıhlen arasında, Istanbul da cenel boykot yapacaklannı açıfclamışlardır Genel boykot sırasında zaman zaman şehnn elektrıklennı de keseceklermı sovleyen tstanbul Elektrık Teknisyen len Derneğ) Basfcaru t Hakkj Karabulut «Kıvmetimiz. sorumluluk mühendislerin eline eeçince anlaşılacakur» demıştır Istanbul BeledıjesJ 10 gun önce vayımladığı bır genelge ıle (Arkam ^a. t S>ü. i de) Tornacibaşıtlnın şakaalart. îstanburda bahar. • DİIV1İTRJ M \ amcası Apostol Foti, «Oğlum nıye kana buladın elini» demış, o da, «Benim kimseye fenalığım yok ki, neden yaptılar bunu bana» dıve cevap vermiş. (Fotoğraf Tulay DIVITÇIOĞLU) TÜRKİYE UJJ AL. Teknik personel, yaıın direnfce başlıyor Inşaat Muhendıslen Odası va TEKSEN >onetıcılerının dun ortaklaşa yaptıkları basın toplantısmda, Turkıye'dekı butun teknık personelın ıkı hafta sure Ue ışbaşmda boş oturma şeklınde ve 18, 19 Ocak gunlerı kesın boykot yapacakları açıklanmıştır leknık personelın Dolgescı ve genel forumlannda alınan Kararlarda; teknik elemaniaıın Personei Kanunu kdpsamı dısında bırakılmaları ve 25 madtfede toplanan teknık personol ısîekJennn verıne getırılmesı ıçın hukumete 3 ay muhlet venlmıstır (Arkası s 3 7, Sü 4 de) Avrupa'da karakış hiiküm sürüyor [Cumhuriyet Haber Servısı] Batı Avrnpa'da, son yıllarda çorülmemis siddette bır kıs huküm surerUen. ^frıka dan gelen sıcak hava akımının etkisivle lstanbul'da dun ısı. 17 dereceye jükselmi"<tır. Ingıltere'den ba*la\an soğuk dalgası Ingıltere kıvılarında jer >er denı^ın donmaema sebep olrhus daha sonra da Batı\a kavmıştır Batı ve Orta Av rupa'dan verılen haberlere gore. tsvıçre Sıbırvası olarak an! lan fsvıçre Tura'Iarında ısı, (36) derece\e kadar duşmuşfur Fransa'nın Rhone vâdısmde •îlddetlı tıpı juzunden 100'd^n fazla sehırle bağlantı kesilmıs. demırvolu \e ha\a uiaşımı durmustur Fransa'nın gune\ındekl lArkası sa. i »u ı de) Yarın CUMHURİYET'te Kasap Dimitri cinayeti bir insanlık dramıdır SADÜN TANJU Deniz dondu İskoçya'daki bir maçta tribün çöktii, 66 kişi öldü OI.AYIAKIN ARDINDAKİ (Dış Haberler Servisi) GLASGOVV Bangeıs ve Celtıc takımları arasında >apılan futbol maçında bır trıbunun çokmesı uzerıne 66 kışı olmuş. yuzlerce kı?ı de ağır ve hafif yaralanmıştır Olu sayısının artmasuıdan endışe edılroektedır lbrox Stadmdaki kaza, her yıl Iskoçya'da sonucu ilgiyle beklenen ovunun <00> sona ermek uzere olduğu maçın son dakıkasında kaydedılmıştır Son anda ıkı takım bırer gol atmış ve seyırcilerın buvuk gosterılerine dayanamajan trıbunlerden bırı. çokmuştur Onbınlerce ınsan, boylece donmuş olan saha>a dokulmuştur (Arfcaai Sa. 7. Sü. « de) NADİR NADI (Arkas &a. 7, Sü. 3 de) • BERBKR Badik Alı, Dunitrinin cinavet sabahından beri kapalı dukkâmna bakıvor... Tornacıbaşı Sokagında jıllardır durust bır kasap olarak çaJışan Dımıtrı Fortıdıs'm gunun bırınde genç bır polısın kanına gırmesı, hele pohsle arasında klsısel bır cfuşmanlık olmayısı bu cınayet etrafındakı ınsanlıiî «„„^^ drammı daha da acılaştımor Dımıtnnın amcası Apostol Fo f?«jssgSSSMUMHİ tı ile konuşuyorduk. Muthış bır korku ve çekıngenlık ıçmde>dj Apostok Bellı kı, Dırnıtn'nuı ışledıği cmayetle meydana gelmış olan hava altında ezılıyor, kene&mi k»>niklara gore e|ı Düyıik boşlugun etkılerı elbette dısını de bıraz suçlu bulduklarıtını ınını arttıncı tedbir kendisını gostermektedir. na ınamyordu. ler alınamazsa 1972 vılında Doktorlar ile ılçilı açık ise Apostol anlatıyordu banamühendislerde 16JM0, teknisyen 1972'den başlıyarak büyuk onem Oğlum, dedım, niye karalerde 34.000, tanm ile ilçili mesKola gidip de polıs. o çağıraca ,, leklerde 7.008, ve sanatkârlar kazanacak; Devlet Plânlama Teskilâtının verdiği bilgilere ğına sen çaçırmadın? da 530.000 kısilik bir insan göch göre I983'de 13.500'e varacaktır. Karakoklan aldırmazlar tfu açıfı belirecektır. Bn kadar Plânlama nzmanları, hem ıleıslere, na/ile. büvuk bir açık bulandukça da rıkı yıllarda büvürecek açıtı Niye elini kana boyadın, kalkınma plânlarının gereklı kapatmak, hera memleketın dokendini de, sucsuz bir adamı da biçimde yürümesi olanaksızdır. fusu ile batısı arasındakı denvaktın? Kalkınmanın en dnemli etkenı gesizliğı gidfrmek için bırta Ama benim kimseye fenalıınsan oldnğuna före, zaten ve kım tedbirlerı saptamaktadırjtım yok ki. Ben kendi işiyle çutersiz sermaye ile çıkılmıs bn lar. Ve var kı, bu tedbirler cuyle uğraşan, ekmek parası pevolda, uzroanlar ordasnndaki şirndıve kadar hep kâğıt uze»inde koşan bir adamım Ben (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) «197.'e, büyük kaygı ve üzüntü ile giriyoruz» Sanaviciler de rejimin kurtuluşunu, partilerin anlaşmasmda A>KARA (Curahnrıjet Burosul Ankara Sanavı Odası Baskanı Dr. Orhan Işık, venı jıl dola\ısıyle verdığı demeçte. «Türkıvemizin çağdas nvgarlığa alasmasında ümitlerinı bağladığı sanarilesme, çok laraflı dusunup ıncelevebilen, vardıfı sonuclan devamlı kontrol edıp duzeltcbılen toplumların baurı sağlavabilecekleri bir faaliycttır. Bn dayranısa geçılmeksızin sanavilesilemeveceğı şibı. uvgar bır loplum da olunamar. 1971 vılına, bu açıdan büvuk kaygı \e uzuntjı ile girmektevız» demıştır 1971 vılı başmda tehlıke çanlarmın şıddetle caldığım belırten Işık, ıstekleun duvuıulmasında (Arkası ha. 7. Su. S de) Direniş'erin anlamı GERÇEK nnde kalmıs, mühendıs, teknısven, hekim gıbı vazgeçılmez onsnrları rurt dısma iten kötfi kosulları düzeltmFk mfimkün oiamamiYtır. Son günlerde gerek te*ni$venler kesiminde gerekse doktorlar kesıminde görölen dırenme tesebbüslerinı salt bo meslekte bulunanların çıkarlart açısından deferlendırnıek büyük ' *•• ! (Arkası Sa. 7. S>ü. J de) R Albayı yaralayan tesbît edilemedi öncekl pin Beyazıtta Mıliî S ÖJrencı yurdunun önünoe Al bay Mu2affer Sağlam ı bıçaki» yan saldırgan dün de rmıunaıMs». mıştır Boğazından ve fMzîuıden yaralanan Albayin, «Hiçbir w bihniyorum. Kimin vurtluğuno förmedim re tanır«mr»orum (Arkası Sa, 1, sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog