Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA tKt CUMHURlTETi :29 Ocak 1971 tR stireden beri Moskova'da 4 milyon tdtsp lık merkezi Lenio Kirtuphanesmde AnkaM Üntvenltestae» gvrevlcndirUmtf olarak çahftoaktaTnn. Sovyetler Biriici'nd* herhalde Tttrkiv* difmda en Kelişmlt Türkolojt çaltstnalannm yapıldığı öteden beri foylenmekteitz. tlk olarak, ba konada »imdiye dek nelerin yapılmıı oldugnnu taptamsk istedim v« Tnrk fllolojlsi çahşmalartnı, simdilik, konn dıatnda bıraktım. Türkolog Antonina Sverçevskaya'nm belirttİKhıe göre, 19171*58 yülan arasmda Tttrkiye Ue llyill olarak Soryetler'de 32S2 kitap T* bilimsel yan yayınlanmıstır. 1958'den guntfmose kadar fetirilecek yeni bir bibliyofraflk çalifma b« rakaım, Ubü daha da kabartocaktur. B SOVYETLER'DE Türkoloji çalışmaları Doç. Dr. Türkkaya ATAÖV Urtn lçinde Frunze'nm getl notları re Ukranya Halk Komlserlerl Konseyl Merkeri Yönetim Kuruluna raporu, Pavloviç"in Devrimcl Türkiye (1921) adlı kitabı, Astahovun Sultanlıktan Demokratik Türkiye'ye (192S) başlıklı çalısması. Irandust'nn KemaHst Devrlmin ttiei Gncü ÜSM) adındaki ineelemesl ve Melnik'in Cumhnriyet Türkiyesl (1S28), Türkiye: Geçmi(i ve Bugıinü (1929) ve Türkiye (1937) adlarmdakl tie kitabı ba konadakl llk önemll yaymlardandır. Türk ulusal kurtnluş savnşı hakkında daha sonraki yıllarda daha çok layıda yaym yapılmıs olup. bunlar içinde Prof. A.M. Şemteddinov'un Türklye'de Clusal Kurtulus Mttcadelrti: 19181923 (1966) adlı kitabı bütün kaynakları taramış, en geniş çaplı arajtırroa olarak nvrilmektedir. DenebUir kl, So^etler BlrliÜ'nde Türk ulusal kurtulos savaşınm inceleamesine blr hayli erken başlanmış ve aragtırmalar bugüne dek sürdürülmüjtıİT. Bir füre sonra, OsmarUı lmparatorluinıımı Ortaçağlarına karjl bir ilgi başlamıj, llk önemli arastırmalan ünlü Türkolog V.A. Gordlevskl yapınıstır. Onun «Kınlbaslarm DİB Töreleri», •tstanbul'da B«desten Sistemi», «Aht Dervifleri, «Konyada Suyun KuUanımı Üstfine» v« •Turkiye'nin Maden Zenjdnliğinin İstiRman> (ibi arastırmalanndan sonra. A.M. Valniski «15U ncı yüıyıllarda Türkiyede Feodal Slstem, A.S. Tyeritînova «Türkiyede Kara Tazıcı Deli Hasan İsyanı» ve «Koçi Beyin tkinct Ri•alesi» adlı monocraHletl yaynüanıniftır. Dafca sonralan, fene Tverltmova'nm «1517 nd yfla yıllarda Osmanlı İmparatorluğunda Tarmt Slstemi, A.D. N'oviçev'ta «Türkiye Tarihi» ve L Tu. Kraçkovskj'nin «1519 uncu yüıyıllarda Bir Bilim Olarak Türk Coğrafyası» adlı eserlerl fivrilmi«tir. tstanbul'un Türkler tarafındnn zaptvnm 50» ünni yıldönümü dolaymyla yapılan yayınlar arasında önemli olanlar M.V. Levçenko, NA. Smlmov ve GX Ibrafinjov'ua araştumalandır. Aslında da Sovyet rejiminln yanm yüıyılı asan tarihtnde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Çarlık Rosyan xamanındaki çahsmalann coğu filolojik olmakla blriikte, Levaşov, Vronçenko ve Berezin gibl yazarlar Türk tarihine de eğildiler. Ortaçag Türklerl hakkında StnirnoVun çalıt* malan. Türk tarihi ve edebiyatıyla ilflll olarak Krimski'nin kltapian ve Türk folklornnu etod eden Gordlevski, bagün de, nk nk atıl yapüan eski kaynaklar arasmdadır. Sovyet Tıirkolojisi Osmanlı Imparatorlnin ve bngünkii Türklye'yi tarih, giyaset, ekonoml, eogTafya, dil ve edebiyatiyle kapsaraaktadiT. Baslıca Moskova, Lenlnfrad, Taskent ve Tifliste eğitim goren Türkoloflar Türkiye hakkında yalnız kitaplar degil, «Novi Vostok>, •Kevolutsioni Vostok», •Mezhdanarodnaya Zhins». «Sovetakoe Vostokovedenie>, Narodi Atii i Afriki(tibi daha blrçok gerçekten bilimsel derjilerd« önemll yanlar yaymlamaktadızlar. TürkoloJI eaitsmalaA SUNDA, lUuya'dakldeyamında gitmektedir. ınun kökü 1917'den geriye 19 nnet» yüıyılm Ikmcl baslamıafta Arap nhnlarmm (Lasaıer) kurtalnf hareket. leri incelenmijtlr. Çağdas Türk ttrihi İle flgül eserler arasında Lozan Andlasması (Kitaigorodskl, Kriaıhin, Pavloviç, Lndshweit) İle ilgili olanlar hemen (öxe çaTpmaktadır. ArtJov'un Türkçeye de çevrilen anılarmdan baska, Türk Dıs Politikajı (Aleıeev ve Kerimov), Türk Millî Bur}»Tarisi (Vdoviçenko). Ar«pTürk Üi«kilerl: 1»461M« (Marnnov ve Potiomikln), Kısa Türklye Tarihi (MlUer), Türkiye Cumhnriyetl (Şemseddinov); Türklye: Kısa Tarih (Noviçevi Uk akla gelealer arasındadır. Türkiye ile llıiH olarak yaymlanmı. belgeler de büyük bir yekun tutmaktadır. Önce, Ç«rhk Hukümetinin arşivlerinden Türkiye'yi bölüfen andlajma metinleri Sovyetlerce Adamov'ı» derledlği üniü belgeler arannda yayınlanmiitır. Rusça basılan Türk belgelerinin basmda tse, Atetürk'ün büyük Nntku gelmektedlr. Çevirldekl sayısız dipnotlan ve uzun ekler bu yavuıı her biri blrer aratttrma nlteliğind» olaa önemll blr yanlar toplulagn durumuna tokmuf Anarşi Kor Koçalak, banka soygnnn tanıklanndan bit ogrettei.. Kor Koçalak'ın babası emekli bir deniz snbayı... Emekli deniz snbayı, Ankara televizyonnnd* t Oğlum, teslim ol polise !. diye bir konnsma yapıyor; rvi. ne geliyor. Evde pallıler var. NSbet tntnyorlar. Anne Koealak, pelislere çay kahve ikram edlyor. Btmlar devletfaı poUsleri ve bn menleketin Insanlan... GSrevlerini vapıyerlar... Sanık ftgreneinin babası ve annesl, bir misafiri agırlar gibi afırlıyorlar memnrlan... Bn arsda bir polis diyor kl : Eh, ollnnnnn bir resmini verin de baeagından v m b o . Kor'an annesl kaygıyla : Vuraeak mıtınız onn? dtye «ornyor. Vnrmak ne demek, hepsinl ç i | çij yiyeeegis. Emekli denis nbavı, polislerle konoıtnke» anlıyor M, artık bnnlar poliı kimiitinden çıkmıslar, btrer kln çnvah olmoşlar. Gözlerini kan bürümüs; Devletin kendilerine verdifi gSrevi, kannnlan nygnlayarak yapmak yerine, lntikam davası gnden 8fkeli adamiar... Babs ile ana pisman «Inyorlar. Emekli deniz mbayi, tlhami Soysal'a kosnyor : Bn polise teslim olnnmaı. TelevKyonds oflnma «teflim ol» eagrısı yaptıgım leln pismanım.. diyor. Bn olavi tlhami tle Çetin yazdılar. üserinden çek reçrnedi. S.B.P. ötrenel Tnrdnndaki olaylsr patlak verdl. Polltin nanl partland^ı bötön çlzjrîleriylr ortays çiktı. S.B.F. Tnrdnnd» onInnan on sekiz PakUtanlı Screncl adına dnn blr bamn toplantın yapan Pakistan öğrenci Birligi Sekreteri Tabir Ekrem diyor ki : « Pakistanh olduSurmızu bildlrdlk, ama eoplandtk, yumruklandık, yüzümüze tükürüldü.» Şn haber de dün bir lttanbnl gazetetinde çıkmiftır t «ANKARA Deniz Gezmis ve arkadaslannı aramtk için durmadan ev buan Ackara Politi, Orta Doğu üniversitesinde sekreterlik yapan Uncay Şiray'ın evine geee yarısı baıkm yapınca, kapıyı açan genç kızın annesi, karsııında kendlsine doğru tabancalannı uzatmıs yirml kadar polisi fSrtince fenalıklar geçirmistir. Gün Şiray demiştir ki, 'Geceyansı ne oltfuğunu anlıyamadık. Kapı çalındı, ben banyo yapıyordum. Hemen glyinip kapıyı açtıfımda bir sürü tabanca bana doğnı çevriİTHİşti Hayatımda bu kadar korktuğumu hatırlamıyonım. Bu adamiar hemen içeri dalarak arama yapt'.lar. Ben korkudan yere yıgılmışım, kızım beni yataja yatlrdı. Adamiar (Bir bardak tu için geçer) dedUer."» Gelelim gene S.B.F. Tnrdn elavtna... Baskında eıyalann tahrlp edilditi ve çalındığı iddten da vardır. Tnrt. mahkeme karan olmadan. yani kannnsnı olarak aranmıstır. Kız Btrencilere olmadık davranıslarda bnlnnnlmnstnr. Ertesi rün. elli ki«ilik bir po1i< toplnlngn. 5|reneiler)n avn. katına mahkeme koridorlarında hdcırm etmtstlr. Polisler, Avn. kat Sayın Niyazİ Agırnaslı'ya «vnh» çekmijlrr v« » • Satılmıs..» dlye bajtrmışlardır. Barolar bn konada ne dfişunür bilemeyis ! Ama pelMn, hflenmnndan avnkatlan mahkemelerde kornmak için yeni bir pnlis mi ihdas edilecektir? Eski bir deyis vardır : < Et kokarsa bir aey dejtil, tuz kokana ne etmeliT» Her filkede hırsızlar, kaatiller. soygnncnlar bnlannr. Zaman laman 8(r«nei evlemterinde kanunsnz yollara sapıldıgı gSrftlfir. Aneak polisin varhgı kannn dışı yollara sapanlan kannrdann çerçeveıi içine sokmaktır. Polis kannnsnslngn meslek edinlrse, her sev tepetaklak olnr. Bizim polis, kendisini kaybetmis gibi. dir. Hiç kosknsnz bn yargıya bütan polisler için varamayız. Ama sokakta delasan vatandası hiçbir efitim ve ofretim karn. mnndan geçirmeden çafınr, sırtma bir üniforma giydirir ve : Polis oldnn ! dersek, sonn böyle olnr. Gerck iktidann, gerek mnhalefet çevrelerlnln pek fevdiklert bir kelime var. Bn kelime «anarsi» olr. 8iy««et alanında canarsi. «narslk, aniirsist> sSzlerine sık sık raslanır oldn. Her seyden «nee snnn söyliyelim ki, bir filkede kannnsnzUklann artması anarsi degUdi'r; sBzgelisl. bir bankanın «eynlman anar*i degildir .. Ama polis. nime, çapnlenlnga, kannnstnra|a, larkıntılıga. iskeneeye, sadikli|e basladı mı . tste • devlette anarsl ba«i""> *»me««r. . | j • l I • S S S I tnr. Sovyet tarihçüeri tlk ekonomik yayın tabı ise. Zasçnk'vmduT (1924). Bu konuda Melnik, Dansic, Lud«uweit ve Matveev'dea sonra Prof. P.M. Zhukovski'nin Turk Tanmı (1933) adlı eseri bngün de abidevt olarak kabul edilmektedir. Modern Türklye ekonomlstnl Zavriev, Daıucig, Moiseev, Novİçev, Şnnror, Bozaliev, AHbekov. Kornienko ve Smirnov Incelemislerdir. Yokarda sözü edilen yayınlar Türkiye tarih, ekonoml ve cogTafyasıyla ilgili olarak 3000 ci\arındaki kitap, monografi ve uzun çalıjma biçimlnde bilimsel eserin ancak en önde felenleridir. Bn ealısmalar Motkova, Lenlngrad, Taskent. Baku, Tiflij, Erivan, Katan, Ousanbe, Askabad ve AlmaAta'da yürütülmektedir. Filolojiyle Ugili olan daha çok sayıdakl çalujmalar yukardakl özete dahll edllmemiftir. «koeomifhıl ele alan Sovyet yaT ÜRKde1923 yılmda hk iktisadîllkeoğrafya kiyını Sokolski'ye aittir; bit sonraki Butayev'e. S 1917 den sonra 4 »lT'den hemen sonra yaymlanan tlk kitap*• lann Kemalizme ve Türk ulusal kurttıluf mucadelesine hasredlhnU olması doğaldu. Bun OVYET tarihçilerl, tabit modern Tfirk tarlhl hakkında da yaznıslardır. Bn yolda tlk kitaplardan birl M.P. Pavloviç'ln Asy« ve Dünya Savajmda Bolü'dür (1918). 1M8 hareketini 19351936 yıllarında Gabidnllin ve AlinM>v ayn a>Ti incelemişlerdir. Ünlü Tiırkolog Prof. AT. Mfller'hı, Jön Türk hareketinin ellinci yılında yayınladığı araştırması (1958') son zamanlarm bn konudaki en önemli çalısmalanndan biridir. Gene MİUerin Ba\raktar Mustafa Pasa ile ilsrili ve sık atıfta bulunulan deferli bir kitabı daha vardır. Genç Osmanlıiara lliskin önemli yayınlarm fahibi, Doğa Çah«naaları Enstitüsünün Leningrad Şubesi baskanı Yn. A. Petrosyan'dır. Bu arada, Bağdat demiryoln iBondarevski). 1914lerde Alman emptryallnnl (Miller, Yerusalimski), Bolfar (Popova), Arnavnt (Arja), Sırp (Vmofradov, Dostian) va Hayır Kore nere? Koredeld bir m u r t Mkerimizi de jeri çekmisis Yirml1 yıl »ttren bir acı serfiven bitmi? oluyor böylece. Tugaydan mangaya kadar ine ine! Kıznusız Güney Kore hükümetine de ondan çekmisiı mangamızı! Blr beyet göndennişlfr Kıbrısa, Rutn bölgesini grzmiş. Rum yöneticilerle görüsmüs, birim tarafa geçmeınis bile! Hatırlatntıaız da nstelik, aldırmıroıstar1. Hani Tflrklere büyük sevgi vardı Korelilerde, büvük hsyrmnhk, baflıhk? Yokmus oyle şey. Kızmısıt biz de, çekndsiz nungayı Koreden. Komünistler bir •aJdırsın da akıllarını b&sUnna toplaaınlar! Haaruı 197t de «eki» fün Korede kaldım. Ant bOe olmadı daha o gönler! Kore gezisine ait resimleTİ çıVardun bakıyorum. En acısı. Pnsan'daki Birleşmis Milletler mpxarlıjındaki resimler. Göı aiabildiğine messriar. Tfirk fehitleri bunlar. Be» defil, elli degil. yfiz değil! Döıtköse beton k»pakl»r altındalar. AHIer. Mehroet'ler, Dnrsun'Ur, Hasan'lar . Mecarlık bölüm bölüm. Fıunsıılar .İncUuler. YunanlıUr, NorveçlUer vb. Türklere iki büyük böifim aynlmı». En çok ölfi veren bizix. Bütün *«hltlerimiz burad* drğil elbet. Bunlar bnlunanlan, kimliği anla^ıUnlan .. Ba sütund» yayınlamBk isterdim o resmi. Ama hayalinizde de canlandırabilirniniz. Bir sürü meur srdı ardıns .. Bo.«ubognna. öliime gönrierilen gençlerimiz. Ne kad&r acısak bos, dovünsek de... D.P. yönrticlleri Meelis karanm bile almadan binlerce gtncimiıi Korede u v s f s yolladıkır. On yıl aonra da ba k&nh sernvenin baf sorumlnaa elnuuun «eaauıu idaıala, hapisle gördaler... Sealde, Pusma'ds, Taegtı'da, Pan Mun Jom'da gtoler, sastler Ktçirtöm. Korrain, Cnmhnrbaskanınckuı, B»«bakanından, Bakanlanndan, profesörieTİne, y»«arlann». lalrlertne. sokak s&tıcılarına, otel hizmetçilerine, fpysaJanna kadar çesitli inganteriyle EöröRtam. Bir yanlıs kanı vardı bende, o hemen yitip gitti: Günev Kore halkı 1950 de Amerikahlarla birlikte Korenin Imdadın» koştuiomnz, onlan komünist istilisından kurtardığımız için hiç de biıe minnetter, mütesekklr drğil! Hattâ böyle bir şeyi hiç bilmeyenler de var. Ozellikle gençler .. Hattl Tfirk askerlerinia de Amerikan askerleri tfbi Korere bir çesit lctilacı gibi geldiklrrini düsünenler bile çıkta! Hani Usleri çok severaıiş Korelil«r? Bir Türkle kftrsılasmaya görsünler ne yapacaklannı şaşırırlarmış? Bir tugmyla onlar* yardnna kosan biz defil miyiz? Komünist Knrenin ve Çinin «Jüdmsına süngnnı&xle karşt koymadık nu, binlerce fehitgaxi vermedik mi? Bir yemekte genç bir kula konnştum nzun mun. Pransıc edebivatından çevirfler yapaa bir aydın. Koreye Türk askerlerinin geldiğini duymuş. ama ha Norveçliler. ba Fransızlar. bir ayrım yapnuyor. Bir protesör «Siı çok kahramanhk yapmıştınız?» değU mi diye güldü sırtınu oksıyarak. «Evet bit çok kahramanlık yaptık» dememi bekledi! Bir öniversite ögrencisi, Koreye gelen Birlesmiş Milletler askerlerinin köyünde pek çok kıza saldırdıklarmı, komünistlerden asagi kalmıyan işler becerdiklerini anlattı korka korka... Poaaa'da Birlesmis Milletler meıarlıgım ziyarete gittifimiıde Türk mecarlanntn hasında tek basımııa, kalrrerdik Nayır'la. Kimse yoktu çevremiıde Korelilerden. Gelen bir iki şair bir anı olsun diye resmimlzi çekii meıar başında. Sonra güle oynaya blndiler otobnse! Korede Türkler binlerce fehit vernis. Dünya hürriyeti diye. Birlesmis Milletler diye. Hür yasama diye!Cnutulmuş gitmiş hepsi, bir tatsız masa.1 olmuş .. Gerçekte Kore savası birim «avasınuz mıvdı? Yoksa Amerikan ve Sovyet devlerinin 1950 nin o tehlikeli «soğuk savaş» günlerinde karsılıklı bir güç gösterisi mivdi? Güney Kore halkını ne derece ilgilendiriyordu bu kar.h çpkişme? Kazey Kore kazansa hayatı değişecek miydi? Güney Kore bir dikUtörlük olarak ayakta darsyor da hayatmın nesi degisiyor? Hiç hiç hiç. Kuzeyde de. Güneyde de halk yığınten bir avnf pirincini yiyor, çalışıyor, çalısıyor. Ganeyde Amerikan dolarlan. teknigl, usmanlan söıde bir refah havası, bir Uerleme görünt&sü vermeyi başarmı?. Knseytie neler olnp bitti, bilmiyonız. Şimdl tek bir askerimiz kalmamıs Korede. fyi olmuş! Ama Pusaa mezarlığındald yüılerce Mehmetçikten kurulu sehitler birliğimiz orada hâlâ . Dev güçlerin politika gösterisinin kurbanlan olan gençlerimiz! Dünya banşını kurmak için, komunizmin ilerleylsini durdurmak için. nygar dönyayı kurtarmak için, Kore halkını savumnak için öldüler'. Oysa ne komflnizm durduruldu, ne dünya kurtanldı, ne Kore halkı tehlikeden büsbütün sıyrıldı, ne de düny» barifi kuraldu! Olan yüzlerce, binlerce Mehmede oldu. Tarih ba konada son sözünü »öylemedi daha. Saklı gerçekler. rizli pazarhklar, hesaplar günü gelince ortaya çıkanlacak. Korede bıraktığınuz şehitkrin aA1/T1V tl/IlAl nısı içimiri daha çok yakaeak, U H 1 İ İ I itH.D/Ui utancunm arttıraeak... m^^^^^^^^^^^^^^m mesini ve organlanmızın dengeli bir şekilde çalışraasmı sağlayan, çeşitli salgı bezlerinin faaliyetleridir. Bütün bunlann yanında aynı salgı bezleri vücuda giren vc çeşitli hastalıklara sebep olan mikroplarla da savaşacak maddeleri salmaktadrrlar. J Insan vücudunun, I büyümesini, geliş Tıp da ihtilâl yapacakbuluş Vecdi KIZILDEMIR HAZIRLAYAN: 4 keşif ve Bu kadar önemU lşler sOren salgı bezlerinin çahşamaz hale gelmeleri, hayatl tehlikeler yarv tacak durumlar ortaya çıkannaktadır. Bu sebepten, ilim adamları yıllardan beri süren çalışmalar sonunda salgı bezlerinin saldaklan maddelerin sun'Uerini yapmaya ça,lışmışlar ve bunlardan baalannı gerçckleştirmfljtde başarmışlardır. Fakat çok nemlUerinâen biTİ olan ve insanın gelişmesini sağlıyan HGH latmli salgımn suniainl yspnı*71 basaramamiflardı. Sonunda Pr. Ll isimll blr Çln11 tıp araştmcısı yıllardaR beri peşinde kosulan bu efsaneyl gerçekleştirmlş bulunmaktadır. icatl HER Teessürte bayılanlar Sinir buhram geçirenler Yürek çarpmtısı çekenler 20 damla ile derhal (erahlar Üancılık: 1718/841 NEVROL CEMALV. EVDE BULUNOURULACAK en MUHIM ILAÇ NİMBÜS oîabileceginl ayarlamakta ve ih tesi yapılabilmls, sentetik blr sekilde imal edilebilmesı için datıyacımız olanlanndan yararlanmaktadır. mamra saglamaktadır. Mesela ha dört yıl çalısmak gerekrnışGene insanlar üzerinde fayda çok şışmanlamakta olan insantir. saghyacağuıa inanılan konulara da besın maddelerinin daha fazla sunlar eklenmektedir yaramasını önlemekte veya bo% Annelerin «fltnntt artöBAŞKA NEYE yun uzaması gerekiyorsa bunun racak, İçin gereklı maddelerin rücut % Kadınd* ve erkekte baYARAR? taraimdan faydalamlmasuu sağn clnsl Tf'tılnT* iamaktadır. Yani insanın jjgalistirecek, "emteti£* olarak yapılan H13H mesınde muvazeneyi bu salgı salgısmm insan vücudünün % Mtkroplara karfi vfleatemin etmektecür. HGH salgısmgelismesinden ba«ıca konudün mnkavemettni arttada meydana gelecek berhangi larda da faydah olacagı Dr. Lİ ran anticorpa fanalttuu arttıraeak. Lİ ve grupu tarafırıdan bugüne kadar yapılan deneyleTden de çok ilgi gekici durumlar ortaya çıkmıs bulunmaktadır. Fakat bugüne kaKİM BU DR. L İ dar yapılan deneyler sadeca hayvanlar Uzerindedir. Hayvanlar Üzerinde yapılan oktor U 1913 yüınd» Kandeneylerde zerkedilen sunl salton'da dogmuş blr Çlnlidir. gılar kırüc kemiklerin çok çav Çinde tahsüini yapan Dr. Lİ, buk kaynamasını saglamış, kanyüksek tahsilinl de gene memdaki kolestrol miktarıru bızla İeketmde tamamlamış ve 1933 düşUrmüştür. yılmda Nankin llniversiteslrıden diploma almıştır. Bundan sonra Doktorlann belirttikierine göihtisas yapmak Uzere Amerika re özellikle sonuncu özellik yanl Birleşik Devletterine gelen Dr. kandaki kolestrol miktannı aLi, Kalifornia Üniversltesine gizalması. günümüzde insanlarm rerek 1935 yılmda ihtisas vebasına dert olmuş bulunan bir doktora çalısmalarına baslamısproblemi halletmiş olacaktır. Bılindiği gibi kolestrol damar tır. sertliklerine ve dolayısiyl» kalb 1938 yılmda doktorasinı tahastalıklanna sebep olmakUdır. mamlıyan Doktor Lİ, bundan sonra üniversiteye intisap ederek, arastıncı olarak çalJşmalaDÜZELTME: Hüseyin BAŞ'm nna başlamıştır. Insan vücudünPolonya olaylan ve Baa Gerçekdeki salgı bezleri üzerinde çalısler yazısırun Topragın Durumu malannı sürdüren Doktor, 1956 ara başlığı ile başlayan paragrayılında insanın gelişmesini sağfında yer alan cUmle aşağıdald lıyan salgı bezlerinin salgısının şekilds otacaktır. kimyevi yapısım diğerlerinden a«Sosyalist düzenin Polonya'da yırmayı başarmıs, 1968 yılmda L&boratuarda sunl salgılar üzerinde topragın koHektivizasyonu konuise bunun kimyevi yapısıru tessunda OtekJ sosyalist ülkelere deney yapmakta olan iVd aıaştıncı bit etmiştir. oranla son irdelemede Sosyalist bir aksaklık insamn boyunun ve asistanları tarafından belir sıstemle de çelışen apayn bir ÖNEMI NEDİR? tilmektedir. Bunların arasında yol izlemestnin «orunlu ve kaçıdev gibi uz&masına veyahut da romatizma, allerji, metabolizma nılmaz nedenl bu olmustur.» cüce kalmasına sebep olmakta, bozukluklan ve kanser sayılDüzeltir. Özür dileri*. veyahut da aşın derecede şisalgı bezleri üzertndeM çalış> manlamasına veya sıskalık deremalannı 32 yıldan beri gürdürmekte olan Dr. C. H. Ii' cesinde layıflamasına yol açmakye bu çahsmalarında Japon a tadır. sıllı Dr. D. Yamashiro yardım NASIL YAPILDI? etmektedir. Gellrler KontrolOru Aunacaktır. HGH salgısı, yediSlmlz beslnBakanlığımız Gelirler Genel MUdürlügü emrlnde çalıstınllerin ne şekilde vücude faydaü Ll taraiından yapılan mak üzere sınavla ltlzurrru kadar Gellrler Kontrolörü ahnaeaktır. keşfe kadar bu tip sal1. Sınavlara katUabürfiek İçin: • gj bezlen ıyi çalışmıyan •) Hukuk, Ürtisat. Slyasai Bilgiler, Orta Doğu Teknlk ühastalara, ölmüs insanlarm salversltesl tdarl tlimler Falrilitelert, iktisadJ v« Tlcarl gı bezlerinden çıkanlan maddeîlinıler Akademileri, öael îlrtisat ve Tlcaret Yüksek lerden llaçlar hazırlanabUmekte Okullan veya Akademlleriyle eşitliğl M1Uİ Eğitün BaImtihanlarına Hazırlama ldi. Bu da hastalar için gerekll Kurstarı ç kanlıguıca onanmıs yabano takUlte veya okullardan B kursl«rd« DEVRELER ilâoın çok az bir mlktarda elde bir pcobltmı mezun olmak, edilebilmesine sebep olmakta tb) Askerlik bizmetlrJ yapmış ounak veya Imtftıan taxV di. hinde askerlikten tecllll bulunmafc, c) îmtihan tarlhinde 35 yasını doldurmanuş olmak, sarttır. HGH tükürük guddeleri tar»3. Sınava katümak lstiyenlerin (CSeUrler Genel Müdürlügfl fından salınan on çeşıt salgıdan Personel Şubeö Ankara) adreane en gec 12/2^1971 cuma akbir tanesidir. Dr. Ll ve asistansamına kadar sahseo veya yazüı mOraeaatla luzumlu belgeleri lan 32 yıl süren bir çahşmanın tevdi etmeleri ve smava giriş belgelerini almalan, sonunda bunlardan 7 tanesinin 3. Sınavlar yazüı ve sözlu olmak Usere Uü tasımta. Yan» kimyevi yapısı çöîümlenebilmis, tmavlar 15/3/1971 pazartesl günü Ankarada yapüacaktır. fakat ssdece ikisinin sentezleri Sınav konulan asağıda gösterümiştir. yapılabilmışti. 1956 yılında dlger salgılardan A) MALtTE: Cumhuriyet 839 aynlabüen HGH'ın 1966 da sena) Bütçe. b) Vergüer, e) îsttkraöar, ••«•••••••••••••••••••••• S TEŞEKKÜR Annemin uzun sürcn rahatsıüıgıru teşhis ederek b»4anlı bir tedavi ile kendisini sıhhate kavuıturan aile dostumuz Dahiliye Mfltehassısı sayın, Dr. Mustafa Orge'ye D tedavi süresinee gösterdigi büyuk ilgi ve yakınlık sebebile ailece duyduğumuz minnet ve şükran hislerini ve tefekkOrlerimizi büdiririm. İHSAN TENER Cumhuriyet 850 MİMİRUR ODAS1NDAN: Xm. GKSVL KTJRIJL TOPLANTISI DUTTJRUSTJ T.M.M.O.S. Mimarlar Odasnun XVII. Genel Kurul toplantısı 11, 12. 13 Şubat 1971 gunleri. aşağıdaki gundeme göre, tzmir'de Efes Otelinde yapılacaktır. Delegelerin katümalan nca olunur, GÜNDEM: ÎÖNETtM KURULU 1 Açılıç ve baakanlık divam seçimi. 2 Tasnif kurulu seçimi, adaylann tesbit ve ilftnı 3 Yönetim Kurulu. denetleme ve diğer raporlann incelenmesi ve haklannda karar verilmesi, 4 Yeni yıl çalıîmalan için esaslann tesbiti. 5 Seçimler, 6 Yeni yd butçe ve kadrolann kabulü. Cumhuriyet 848 S Maliye Bakanhğından Kim; Yük; Mühendısi aranıyor Istanbul Üniversitesi Kimya rakultesi veya îstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Fakultesi mezunu. Almanca bilen, askerliğini yapmış genç bir Kimya Yüksek Mühendisı aranmaktadır. Müracaat: PX. 157 Ş15Iİ tstanbul Reklâmcüık: 188/642 ÜNİVERSİT13 BESlKÎAS SEREHCEBEYOE DEMİRAG SİTES! Yurt içinde ve dışındaki SOSYAL SİGORTALILAR İÇİN KALORİFERLİ, KONFORLU VE DENİZ MANZARALI DAİRELER Müracaat ve ortak kayıt yerleri 1 GALATASARAY : Ingıilz Konsoıosiugu karpn Bedir Han, Kat: 6 Telefon: 49 00 71 45 K « Istlklü Cad Pitas SinamMi karsısı, Emgen Han, Kat: S Telefon: 45 24 15 4» U 10 Ozçenk tş Hani, Kat: Z No. M Telefon: 71 54 05 • 71 15 7} Çamuk mevktl BÜTO8U) C) HUKTJK: a) îdara Hukukn, b) Medenl Hnkuk. c) Tlcaret Hukuku, D) lstetistfk Bakkjnda Geael Büfflen E) Matemattk: F) Tlcaret MnbaMbeaL 4 Bu gOrevlere tayta edfleeeklerto 313 tayüı Versl TTsol kanunumm 134 uneu tnaddeslne gors mceleme ve tafti» veOöat olup, kendllertae «345 sayılı Rsrcır&b Kanuounun 33 OncU tnaddeei mucfbtnce devamh olarak 49 ttra yermlyi» Cdeoeoektir. 5 Smavlara girts üe ügOJ dlger çarUan GeUrler G«ael ICIMOriagU Persooel Şubestoden 0ftrenm«k mümltündur. tlân olunor. İO»28 A. IS33/839L B) teteATî 2 BEYOĞLU 3 BAKIRKÖY 4 ETİLER N O T (Etller Cmlâk i Telefon: 83 50 07 Lütfen bürolanmiT.dan broşür ve proie '< temin edinis. ; sssseessiss . Cumhuriyet 84(
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog