Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ANSİKLOPEDtSt Fasikül: 148 Bakanlığıimzca basdan Türk Ansiklopedisinin 148. fasikülü (HESS HİNDİSTAN) maddelerini ihtiva etmekte olup bOtun yaymevlerimızde ve kitapçüarda 10. lira fiatla satılmaktadır. (Basm: 10673'844) umhuriyet Kurucusu: YÜNUS NADİ Sayın öğrenci Vdileri! Oknldaki ymonızuı « bfijlik yaıduucısı ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir. • • • Fasikülü çıktı. ( t e antiit1«p«G, 15 fısftvU» tununbiMCikHr.) Çıkıran: GUVEN BASIM ve YAYINEVİ litmbul 47. yıl, sayı: 16707 Telgraf ve mektup »dresl: Cumhunvet İstanbul Posta Kutusu: tstânbul No. 24« Telefonlar: 22 42 80 22 42 06 22 42 9 7 2 2 42 08 22 42 99 U C a K CnlJITia Kararnameler hazırlanıyor Y. PLÂNLAMA KURULU, ZARAR EDEN İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN AÇIKLARINI, FİYAT AYARLAMASI» İLE KAPATMALARINA KARAR VERDİ PTT HİZMETLERİ İ L E K  РI T FİYATLARINA DA YAKINDA ZAM YAPILACAK. D D Y , TARİFELERİ ŞİMDİLİK Y Ü K S E L T M E Y E C E K Parlâmenterlere zamlı Anayasa Mahkemesinin kararına göre, zammı ancak bundan sonraki meclislerin üyeleri alacak maaş iptâl edildi Akaryakıf, elehtrik ve demire zam geliyor ANKARA (Ctnnhımyet Bürosu) îktisadi devlet tesekküllerinden tekel niteliğinde olan ve özel , sektörle rekabet durumunda bulunmayanların üretim ve hizmetlerıne önümüzdeki günlerde zam yapılacaktır. Bu konuâaki kararnameler hazırlanmaktadır. Çımento ve Sümerbank mamullerine yapılan zamdan sonra önümüzdeki günlerde de zam yapılacağı ifade edilen ürün ve hizmetler şunlardır: nnnnnun getirdiği ödeMilletvekili ve senanek ve yolluk artırımıntörlerin yeni Personel ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) dan faydslanamayacak. Kanununa uypun oUrak ancak bu meclislerden aldıklan zamlı maaslar, sonra gelecek meclisleAnayasa Mahkemesi tarin üyeleri, maaş artınmından istifade edebilecekrafından esaslan iptal edilmiştir. TİP ba konuda lerdir. bir süre önce Anayasa Mahkemesine başvurmusAnayasa Mahkemesi, bu dönem milletvekili re tu. senatörlerin ödenek ve yolluklanna zam yapılaKarara göre, halen milletvekili ve senatör mayacağını, Auayasa' (Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) olanlar, bu yasama dönerni içerisinde Personel Ka Üstünel, üriinlerine zam yapan kuruluşları eleştirdi İstim Öyküsii naya«aya ve yfirörlfikteki kanunlara aykırı ka. çan her büküraet davranışından sonra Basbakan ortaya atılmakta, iktidarın mfşrn yoldan ayrılmadıgına dair nzun konasmalar yapmaktadır. Bir gece sabaha karşı Meclise pelis sokulup grup odalannın çckmeceler, dolaplar karısiırı. larak arandıgı, çileden çıkan t s . met Paşanın «Eskiya bu aksam ne yapacak belli olmaı» demek zorunda kaldığı stra da böyle olmusta. Taksim Meydanım bir savaş alanı haline çeviren «Kan. lı Paıar» ve benzeri olaylardan ıcnra da böyle aldoydu. Şimdi S.B.F. Ofrenci Turdunun polis tarafmdan' kanansuı olarak «ıaptı> üzerine Basbakan gene söte ağaz eylemek gereğini duynyor. AJ>. Meclis Grubunun son toplantısında yaptıfı konosmada «Siyasî mnanzlanmız bizi mtşruluk dısına itmeye çalışıyorlar. Ama biz meşrnlnktan ayTilmayacağız. Teter ki, istrdigimiz kannn değişikliklerini bir an önce Meclislerden geçirelim» anlamına gelen düşünceler ileri sü. röyor. Hiçbir saman «mesru» sayıla. mıyacak olaylann zincirleme bir. birini kovaladığı bir ortamda Basbakam kıskıvrak bağUdıgını gördüğünıüz bu «meşruluk komp. lcksi», politika psikolojisi açısından ilgi çekici bir obsession, bir iaplantı olsa gerektir. Biitün yüksek ögrenim kuru. Inslarımızı yürefinden yaralajan, bilira adamlarını, aydın va. tandasları debşet içinde bırakaıı. halkı üzüntüye düsüren son SBF olayını «mesru» bir davranış di. ye saygı ile karşılamak elden $elir mi? Anayasayı ve yüriirlük. teki kannnları hiçe saymaksızın bo davranışı onaylamağa imkân var mtdır? Bir an için hüküraetin «mesruluk» dışına itilmek istendiğini ve bu yüzden yö'neticilerin sinirleri bozuldufunu kabnl etsek bi. le, bu kışktrtıcılıği kime yükleyeceğiz? öğrenci yurdunda kav. % a çıkardı|ı söylenen üçbes öğ. renciye mi? Temel görevi, yörürlükteki kananları uygulamak olan jüvenlik kuvvetleri olay yerine kıskırtılmış olarak mı >oksa kıskırtıcı olarak mı gelmişlerdir? Bir hukuk devletinde kannnları çiğneyecek dereeede kıskırtılmış olraak biçbir «mtsru» hükümete ba^ıslanamaz ise de, söziinü ettiğimiz son olayda füvenlik knvvetlerinin bem kıskırtıcı. hem de yasa dın bir davranı? içinde bulanduklan kamuOTU tarafından artık iyice bilinznektedir. Kannn, hiçbir yerin yarpç ka. Tarı olmadıkça aranamıyacajını buyurduğu halde, polis, istim arkadan gtlsin tekerlemesine n.varak meşrulnk dışı bir davra. nısla ynrda dalmış ve arama yapmaktan da öte gençleri oda oda, kat kat kovalamıs, dövmüş, sövmüş, ortalığı kırmış geçirmiştir. Vormal bir hnktık düzeninde bbyle bir olayın «vukunna» de. gil, «»üyonna» bile ibtimal veri. Gene Könaür, Elektrik, Demir • Çelik, PTT. S.E.K.A., akaryakıtlar Zammın gerekçesi llgililerin verdifci bilgiye gore, bu ürün ve hizraetlerde yapıiacak zammı şu etkenler gerektırmektedir: A Pfrsonel kanunu, A Toplu sözlesroeler, % Devalfiaayon, O Maliyet artışlan. "Bu kurumlar gayri iktisadî devlet teşekkttlleri haline getirildi,, • . ^ , ^ w m a m Madaıtoğlu, Güvenlik Kurulunu suçladı MADANOCLU ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Kontenjan Senatörü Cemal Madanojlu, Senatodaki bütçe müzaVere'ori s:ra*md£, dün sabaha karşı bir konuşma yaparak ıki'darı Güvenlik Kurulunun ardına saklanmakla suçlamış, sı>asi partılerin de susmakla suça katüdıklarını belirttikten sonra, ordunun, durumu anhyamamıs olmasından yakmmıştır. Saptınlmış toplumun doğrultulraa isteminden doyan bufrünkü bnnalun. yuvarlak masalann >u\arlanıp gidecek yuvarlak karar i ları ile geçiştirilemez. Milli Gü j venlik Kurulunun Ülke Yönetim Kuruluna dönüştürülmesi ile de ilerlemez. diyerek sözlerine J başlıyan kontenjan senatörü Madanoğlu, son olaylar karsısında özellikle Milli Güvenlik Kurulu, siyasî partiler ve ordunun tutum l larını eleştirmiş ve özetle şunla | ri söylemiştır: «KurnİH düzenln yıllardır oln}tora jreidifi <r»i dışı frfiçffr, tam yoila eyleme gecmis bulunmaktadır. Sapık akımlarla beslenrn ırüdümlü örgütier, üniversiteye, öğretmenlere ve gençjiğe kudurganca saldırmaktadırlar. Sokakla, sokak kalabalığı İle ve po(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) mallcoçoğlu ÜNIDIKİ Finansman açığı Ürün ve hizmetlerin bugünkü fiyatları ile maliyetleri arasında(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) 648 BİN AILENIN AYLIK OELIRI 100 LİRA ANKARA, (a.a) Türkiye'de gelın en lazla 563 bın aılerun ortalama gelırırun ayda 4 bın iıra Civarında olduğu tesbit edılm;ştır. Buna karşılık en az gebrli 648 bın aılenın aylık gelırının yüz İıra civarında oldufu anlaşılmıştır. Ankara, istanbul ve Izmır şe hırlerınde yaşayan en yüksek ge lırlı 96 bın aılenın aylık ortalama geliri 7 bın, en az gelırlı 37 bin ailenin de aylık geliri dört yüz lira cavarmdadır. Yapüan araştırmada, koyierde yaşıyan en yukselt gelırlı 326 bin aılerun ortalama aylık gelırının üç bin, en üuşük gelırlı 248 bın ailenin orta lama aylık gelirinin İse yüz lira cıvannda olduğu gorülmuştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) DEKANIN KAPISI SİYAHA BOYANDI İstanbul Inhersitesi Kimya Fakültesi Dekanı bayan Saffet Rına Alpar'ın istifasını isteyen öğrenciler. dün Dekanın odasının kapısım siyaha boyayıp üzerine, «Yobaz Dekan» ibaresini yazmışfardır. öfrenciler. düzenledikleri forumda ise, Dekan görevinden istifa etmediji sürece boykota devam edecrklerini belirtmişlerdir. (Bu konudaki haberimız. 7. sayfadadır.) 2 gençlik grubu arasında silâhlı çatışma oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Enstitüsünün önünde dün öğleden sonra Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu üyesi gençlerle Dev Gençli öğrenciler arasında silâhlı bir çatışma olmuştur. Olayın meydana geldiği sırada, çevrede bulunan oğrencilerin anlattıklarına gore, 30 kadar SDDF üyesı, Ankara Tıp Fakültesi Mor folojı Enstıtüsüne gelerek afiş asmağa başlamıslardır. Ancak, DevGençli üyeler karşı oldukları bazı sloganlan taşıyan afışlerın asılmasını engelleyince, SDDFIı üyeler dışarı çıkmışlar ve bu anda silâhlar patlamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) • ^^ ^^ Izmir'de 6. Filoyu protesto eden gençlerden 20'si gözaltına alındı İZMlR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Amenkan 6 Filosuna bağlı savaş gemilerinin İzmir'e gelışini protesto için dün gece gösterilerde bulunan 200 kadar devrimci oğrencinın yürüyüşünu dağıtan Polis, 20 gencı gözaltına alrmştır. Olaylar sırasmda, Ege Üniversitesı îktisadi ve Tıcari Ilimler Fakültesi karşısmda bulunan Pan Amenkan uçak şirketinin camları da, belirsiz kişıler taraîından kırılmıştır. Saat 21.30 sıralarmda NATO ile Amenkan Otelinın çok yakınında bulunan Ege Üniversitesi ÎTtF öniınde toplanan 200 kadar genç, «Kahrolsun Amerika!» diye bağırarak yürüyüşe geçmiştir. Şe(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bârovn) CHP Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Besim Üstünel, Îktisadi Devlet TeşekküUeri mamullerine yapılan zamlarla ilgıli olarak dün verdıği bir demeçte bu kurumların «Gayrı Îktisadi Devlet Tesekkulleri» halıne döndürüldüğunü ileri sürmüştür. Üstünel, demecınde, bundan bir ay önce yaptığı bir açıklamada İktısadi Devlet Teşekkülleri mamullerine zam yapılacagı nı ve «pataalılığın üçüncü taksidinin yeni bir dalga halinde bütün yurdu kaplayacağuu> soylediğini hatırlatmış ve çimento, Sümerbank mamulle ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ri zamlarını yeni zamlann izTIP Amasya II Başkanı Şerafet leyeceğini ifade etmiştir. tin Atalay dün sabaha karşı Amasya'da meçhul şahıslar tarafın «Halkın sırtına yük dan üç kurşunla vurularak oldürıilmuştür. olan kurumlar» TÎP Genel Merkezinden bu koCHP Genel Sekreter Yardımcısı nuda venlen bılgıye göre, Atalay" demecinde özetle sunları söyın cesedi, oturmakta olduğu Yuzlemiştir: evler yakınlarında bulunmuş ve «Bu zamlann baslıca nedeni soruşturmayı yürüten polis, içinDemirel'in pabalı devlet yöneti de kan izleri bulunan bir minibüs mini bir marifet saymasıdır. Böy ele geçirmiştir. Aynca Ferit Kale bir yöneticinin elinde ve bu tırcı adında bir fırma ile SelâbOEuk düzen içinde İktisadî Dev hattin Uyarer adında bir hacı let TeşekküUeri «Gayri îktısadî gözaltına alınmıştır. Devlet Teşekkullen» haUne ko33 yaşındakl II Başkanının ölIftvra dönü&mektedir. Bu kurulnş dürülmesı olayını yerinde incelann kalkmmamıza kstkıda buANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Mimarlar üdası Genel (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) lemek üzere dün TIP Genel Sek1 reten Sait Çiltaş başkanlıguıda Sekreteri Nejat Ersin imzasıyla dün vayınlanan bir bıldiride ozel bir heyet Amasya'ya gitmistir. J yüksek okuUann devletleştirilmesi için bu okullarm «eğitim tacirlfrinden» satın alınması fikrina karşı çıkılmakta ve tek çözüm yolunun, özel yüksek okullarda ogrenim gören öğrencilerin devletin üniversıtesine aktanlması olduğu belirtilmektedir. Bildirıde devletin bütün yüksek okul (Arkası Sa. 7, SU. 3 de) HMET TİP Amasya II Başkanı öldürüldü Yarın baslıyoruz Mimarlar, özel okullann devletleştirilmesine karşı DENİZ GEZMiŞ'ten babasma mektup Coplanan 26 SBF'li rapor aldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Mılli Gençlik Teşkilâtı îkincı Başkanı Cengiz Karcıoğlu, Polıs'in Sıyasal Bilgiler Yurduna yaptığı baskm sırasmda çeşitli yerlermden yaralanan 26 oğrencinin, bir hafta ile uç gun arasında rapor aldıklarını sçıklamıştır. 25 Ocak 1971 gıinü Ankara Ünıversitesı Tıp Fakültesi Acıl Servıs nöbetçi d'oktorlanndan Operatör Dr. Ergun Kansu, Dr. Eti Gürsel, Dr. Recep Aslan tarafından verilen ve Başhekim Ekrnel Onursal tarafından onaylanan raporlarda, oğrencilerin çeşitli yerierinde darp sonucu yaralar olduğu belirtilmekte ve oğrencilerin daha sonra yenıden muayeneden geçirilmesinın şart olduğu ifade edilmektedir. Rapor alan 26 öğrenciden 10'u kızdır. Polis baskını sırasmda yaralanarak rapor alan öjrencıler şunlardır ; (Arkau Sa. 7, Sü. 1 de) FETH1YE VE KOZAN'DA YENİ KURGULUK OLAYLARI FETHtYE, (THA) tlçemiza baglı Ceylân köyünde yaşları 1419 arasında 5 nurcu daha yakalanmıştır. Ceylân köyünde 57 yaşındaki Salih Bülbül'ün nezaretinde 14 yaşındaki Mustafa Tasçı, 17 yaşında Mükerrem Bülbül, 19 yaşında Ramazan Koşar, 14 yaşında Ali Koşar. bir evde başlann(Arkası Sa. 7. Sü. « de) Polisle çatışan oğrencı dün tutuklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün, kaçırdıkları bir otomobılle doiaşırken polisle yaptıkları silâhlı çatışma sonunda yakalanan Mahır Sayın ve Mustafa Kaçaroğlu adındakı öğrenciler, dun tutuklanmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) lemeı. NADÎK NADİ (Arkaa S*. 7, Sf I de) AXK.\RA (Cumhuriyet Bürosu) Dikmende dun bir kamyon içerısinde kaçak 490 bın adet mermi ile 77 bin paket Amerikan sigarası ele geçirılmıştir KaçaJcçılardan 3 u, Mali Polis memurları taraıından kaçarken yakalanmışlardır. Ayrıca, sanıklardan birinin djareeınde da 135 bın paket Amenkan slgarası bulunmu$tur. (Arkau Sa. 7, Sü. 5 de) 490 bin mermi ele geçildi "Hlikiimet, i$ini ftımkmıs bizim ile ugraşıyor,, Ergin KONUKSEVER Polisin günlerden beri aradığı öğrenci li ^ cieri Deniz Gezmiş, babası Cemil Gezmiş'e gön. fj derdiği mektubunda: «Hükiimet, ijini gücünü bırakmış bizlerle uğraşıyor. Çünkü bizlerden başka gerçek muhalefet kalmamıs durumda» aemıştir. Deniz Gezmiş babasına ve tüm devrimci a* tâdaşlarına şu şekilde seslenmektedir. «Baba, Sana her raman için miiteşekkirim. Çünk ı kcmalist düşiinceyle yetiştirdin beni. Kucüklüğumden beri evde devamlı Kurtu(Arkaaı Sa. 7, Sü. « dei •'. lOliralığa Kuran kursu mührii basanlar için soruştımna açıldı İZMİT Vali Ertuğrul Ünlüer, 10 lirahklardaki Atatürkün resminin üzerine mühür basan Mehmetalipaşa Kur"an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Dernegi yöneticilen hakkında sorusturma açıldığını biiarmiştir. Emniyet Müdürünce yürüfülen idarî soruşturmadan sonra sanıklar, adalete verilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog