Bugünden 1930'a 5,431,491 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

RAKIM OAUPALA'mn EN GÜZEL ESERLERI KÖYE GtDEN GELİN AŞK İNSAN1 GUZELLEŞTİRİR IŞIKLI PENCERE 7,5 TL 7,5 TL. 7.5 TL. ATLAS A KITABEVI u A*i fİlâncıhk 1581 752) u m h ur i Kurucusu: YUNUS NADİ 0) KAPLUM (î) SILANLARIN OCC ($) IRAZCAMN DİRLİG1 S) EFKÂR TEPESİ VE... YAKINDA YENİLERL 47. yıl, sayı: 16704 Telgraf ve mektup adresi: cumnumet tstpnbui Posta Kutusu: tst&nbul No. 546 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 08 22 42 99 Remzi Kitabevi 26 Ocak Salı 1971 Cumhuriyet 75i 51 OGRENCİ MAHKEMEYE VERİLDİ Profesör Aksoy, «Bir savaş içindeyiz.. Zalimleri h u k u k u n yumruğu ile perişan edeceğimize inanıyorum» dedi DEV GENÇ : «SBF'ye karşı olaylar, Milli Güvenlik Kurulu'nun yeşil ışık yakmasından sonra tezgâhlanmıştır» Profesör Esen : «İktidar, bir danışman Güvenlik kurulu olan M i l l i K u r u l u ' n u n vesayetine girmiştir» Talas: "Başvuracak makam kalmadı,, Samsun'da 5 kişi, dun ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Polis'in, önceki gün Siyasal Bılgiler Fakultesı Yuıdunu basması ve bu arada oğrencilere karşı davranışı, çeşitli tepkilere yol açmıştır. Bazı siyasi parti lıderleri. polısın bu tutumunun hukuk devietı kurallarıyla bağdaşmıyacağını belirtırlerken. SBF'de oğrencılerle oğretım uyelerının duzenledıkleri ortak forumd'a konuşan dekan Prof. Cahit Talas, baskının «Bir tertip» olduğunu belırtmis ve olayların üniversitelenn dısında oluşturulduklarını ifade ederek, «Başvurulacak makam kalmamıştır. Müracaat edeceğimiz tek yer, artık Türk kamuovudur» demıştır. Dev.Genç Genel Baskanı Ertuğrul Kurkçu de, «Millî Güvenlik Knrulu'nnn yeşil ısık vakmasından sonra, ile. Tİci güçlerin kalesi olan SBF'ye karsı olaylar tezgâhlanmıştır» şeklınde kcnusmustur. gece polisle çatışarak kaçtı SAMS13N, (THA) Deniz Gezrniş ve arkadaslan olduğu jlen surulen 5 kişi, dun gece Park Otel'd'e Polisle çatıştıktan sonra kaçmış, aynı Otelde bulunan 18 oğrenci, gözaltına alınmıştır. «Gczmiş ve arkadaslarının Samsun'a gelerek, Park Otele yerleştikleri»nin haber verılm»si uzerıne harekete geçen Toplum Polisi, oteli sardıktan sonra aramaya girışirken tabancalarını çeken ve atesleyen 5 kU %K, arkS"Kâpıdan ltaçmiştlr. Saat 22.30'daki baskın sırasında poiisler, otele girerken, kapıda Karadeniz Teknik Uni(Arkam S». 7, Sü. S da) • SBF Yurdundaki dağıniık eşyalar arasında düşünen 2 kız öğrenci... Gerçek Ve Sert SBF forumu nayasamızın Oniversitelere sağladığı hakları savunan, r başka dejimle gazetee iktidann hoşlanmayacağı biçimde demeçler veren fiç profesör saldınya uğramışlardır. Kim oldukları bilinmeven kimseler ilkin ODTÜ Rektörü Sayın Profrsör Erdal Inönü'nün evi önünde bir dinamit lokumu patlatmışlar, arkasından aynı suçu Si' jasal Bilgiler Fakültesi profesör lerinden Sayın Muammer Aksoy' la Sayın !Mümtaz Sovsal'ın kapı ları önünde tekrarlamışlardır. Kim işler bu suçlan? Hoşlanmadığı bilim adamlarına karşı. yurdumuzda can ve mal fihenli ğini konımakla sorumlu hüküme tin birtakım ürkütme ve sindirme tertiplerine girişeceğini. ya da bu gibi tertiplere yeşil ışık yakacağını sövlemeye dilimiz varmaz. Ama, gözler önünde apaçık du ran gerçeği de nasıl inkâr edebi liriz: Saygıdeğer üniversite öğ retim görevlileri herhalde kadın kız, alacak verecek, para pul gi hi kişisel düşmanlıklar değil, savıındukları düşünceler vüzünden saldınya uğramakta, dillerini kısmaya zorlanmaktadırlar. Ve yur dumuzda hukuk devletinin yürüt me organı olmak durumunda bulunan hükümet, saldırılan iinleyı.' memekte, önieyeraediin saldırıla nn suçlulannı ararken gevşek davranır görünmektedir. Böylece, şimdiye değin X gen8 cin hayatına mal olan «faili moç hul» kalrruş cinayetleri de hesaba katarsak hükümetin gevşekliğı acizden, yetersizlikten öteye bîr başka anlam kazanmaktadır. Zira hükümet her zaman böyle havsala almaz bir gevseklik içindc uykuya dalmışa hiç de benzememektedir. fşine geldiği zaman buyruğu altındaki polis ve güven lik kuvvetlerini harekete geçir ,nıekte ve anayasal hakları zorlanıak, hattâ çiğnemek pahasına eerekli bulduğu yerleri bastırıp alt üst ettirmekte, vatandaşlan kanun dışı yöntemlerle sorjmya çek tirmekte. hapse attırmaktadır. önceki gün Ankara'da Siyasa Bilgiler Fakültesinde çeçen olay lar bunun son örneğidir. Bir öğrencl kavgasını yatıştırnıak bahanesiyle olay yerine gönderilen polis, olayı yatıştıracak yerde, hiç gereği yokken son derece sert bir davranışa geçmiş, Fakülte yapısını sararak öğrencileri içeride kovalamış, sayın dekanın anlattığına göre, yakaladığı gençleri feci şekilde dövmüş, kızları saçlarından sürüklemiş, onlaTa ağıza alınmayacak sözlerle hakarct etmiş, yüzlerce genci gözaltına almıştır. Uzun süredlr gelişen olaylan hirbirine bağlayıp değerlendirme ye çalıştığımızda işin içinde bir tabm politik hesaplar bulunduğu knşkusuna kapılmaraak elden geltnemektedİT. Bugünkü iktidar anayasal hak< ların savunucusu olmaktan çok o haklan kısıtlamak, gerekirse yok etmek eğilimindedir. Hükümetin başı bu eğilimi hiçbir zaman g lememiş, 27 Mayıs devriminin alaşağı ettiği düşük iktidann yolundan hareket ettiğini her fırsat ta tekrarlamaktan çekinmemiştir. S.B.F. öğretim üye ve yardımcı larınm da katıldığı bir forum sabah saat 10'da büyük amfide başlarrnş ve salonun tüm öğrencileri almamasf nedeniyle daha sonra fakülte bahçesinde devam etmiştir îlk konuşmayı yapan Fakülte Dekanı Prof Cahit Talas, olayların • tertip» olduğunu, polislerin izin almadan yurda girdiğini, mâsum öğrencileri dövdiiğimü ve böy lece •öğrencilerin savunma durumnnda kalmasına rağmen, polisin rtOfl'ü aşkın öğrenciyi suçlu gibi götürdüğünü» söylemiştir. Talas: Sorumluların hukuk önünde mahkum olacaklannı» belirttikten sonra yurttaki hasarın savcılıkça tesbit edildiğini, tahki katın devam ettiğini. olaylann önlenemediğini ve bundan dolayı da (Arkas» Sa. 7. Sü. 4 de) Bu, bir arama değil, tahrip ve vahşetti.. öigen ACAR ANKARA Siz, hiç çekirge sürüsünün istilâsını ve istilâ son. rasının kalıntısını gördünüz mü? Düşman knvvetlerince isgal edi. len bir yerin nasıl talân edildiğine tanıklık ettiniz mi? Ya da ta. lânla birlikte düsman askerlerinin kız ve kadınlara sarkıntılık ve tecavüzlerini hiç yaşadınız mı? ^^ Devlet malının, devletin güvenlik kuvvetlennce tahrip odıldiğini hiç duydunuz rnu? Ben, bunlann hiç birını bugüne kadar duymamış, bbylesıne tanıklık etmemiş, yaşamamış ve duymamıştırn. On sekJz saat sonraki görünüşuyle S.BJ1. ögrenci yurdunun bu sorularda sıra ladığımız durumlardan hiç farkı ama hiç farkı yoktu. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • SİYASAL Bilgiler Fakültesi Yurduna yapüan baskmda fecî şekilde dövülen gençler içinde, kız öğrenciler de vardı... (Fotoğraf: THA) Öğretmenlere saldmnın yeni bir şekli: İSTANBUL VE ANKARA'DA PATLAMALAR tstanbul ve Ankara'da dün gece »ynı saatlerde patlamalar olmuştur. tstanbul Esentepe bölgesinde duyulan patlamanın yeri tespit edilememiş, Ankara'da Türk Yükseltme Cemıyeti ile Polis Bakım ve Yardım Demeği'ndeki patlamalarda ise, hasar meydana gelmiştir. Sorgu, gece yarısına kadar sürdü ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) SBF Yurdunda me>dana gelen olaylar sırasında polis tarafından gözaltına alman 309 oğrencinin ifadesı dun savcılık tarafından alınmış. bunlardan 51 inin tutuklanma ısteğı ile mahkemeye sevkedılmesine, 248 oğrencinin ıse olaylarla ilgisi görülmedığinden serbest bırakılmasına karar verilmıştir. (Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) Boşıno yulor geçirilen ilkokul müdiirü dövüldü CUMHURİYET EGE BÜROSU İZMİR Manisa'nın Kula ılçesi Dortluce Koyu tlkokulu Müduru Huseyın Ergun, önceki gece muhtar, 2 koy bekçısı ve 3 kı«ı tarafından başına hayvan yemlığı ve yular geçırilerek dovulmus, daha sonra da ölduğu samlarak. çay kenanna bırakılmıştır Kajmakara olsyı doğrulamış, Adalete \erilen 6 kişı tutuklanmıştır. ™™™™^™™««^»ra^, l e n İstanbul'da İstanbul'da saat 19.50 sıralarındaki patlama; Esentepe, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Etiler ve Levent bolgelerınde duyularak heyecan uyandırmıştır. Olaydan sonra polis ekiplen, genış bir araştırmaya girişmişlerse de, kesin bir tespit yapamamışlardır. Zincırlikuyu Merkez Bankası evleri arkasındaki bosluktan geldiğı sanılmasma rağmen, patla(Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kula'daki olayda öğretmen, «öldü» samlarak çay kenanna atıldı flybar, Demiıel Hükümetı için gensoıa istedi ANKARA, (Cumhariyet Bürosn) T.Î.P İstanbul Mılletvekılı Mehmet Ali Aybar, politik bakımdan olduğu kadar, hukuk açısından da bugunkü huzursuzluğun baslıca sorumlusu olarak (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Demirel, il Otîa yeıı bulmak mümkün değil,, diyor ANKARA, (THA) Basbakan Süleyman Demirel, Siyasal Bılgıler Fakültesi olaylarıyle ılgıli bir soruya, Turkiye'de lıem silâhh öğrencid*en, hem de polısten şıkâyet edıldığını belırterek. «Orta yeri bulmak mümkün değil» demıştir. Demırel, sözlerıne şunUrı da eklemistır: «Ya birinden sıkâyet edeceksiniz, ya öbürün. den.. tkisinden birden sikâyet. çi olamazsiflız.» Basbakan, «Milli Güvenlik Kn ruln'non bildirisinin ışığı altın. da dunkü olaylan nasıl yorum. luyorsnnnz?» sorusuna da çu karşılığı vermıstır: «Si* yornmlayın. Bana neye yorumlatıyor. sunuz? Ben, yoramcn moyum?. Söylenecek bir sey yok..» • Gerçek yönü ile Ankara casusu ÇIÇERO Kısa bir süre önce Münih'te unutulduğu köşesınde ölen Ankara casusu Çiçero kimdir? Asıl adı çero'nun kaderini serüvenl Elyeza Bazna olan Çltkinci Diınya Savaşının değiştirecek casusluk nedir, nasıl başlamıştır? ilkokul müdürünün evıne gemuhtar VusuX Ceylân ile bekçı Mehmet Kaya. Hüseym Ergüle «seninie konuşacağız< diyerek dışanya çıkarmışlardır Kendısıru çağıranlarla köy dışına çıkan öğretmen köv nalkmüan uç Kışının nücumuna uğramış ve ellen oağlanmıştır. Daha sonra, başına hayvan yemlıfı ve yular geçirilen öğretmen, yerlerde suruklenmış, fecı şekilde dövülmüştür Dün sabah köylüler taralından çay kenarında bulunan okul mudurü, yaralı olarak Kula ılçesıne getinlmış ve tedavi altına alınmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) 194344 Ankarasının Nazl ve Müttefık ajanlannın cirit attıgj esrarlı atmosferinde başlıyan Çiçero olayı neden dünyanın en büyük casusluk serüvenlerinden biri sayılmaktadır? Çiçero olayında Von rolü ne olmuştur? Papen'in ESKi BİR BOKS ŞAMPİYONU OUN GEKERAL, UGANDA'DA HÜKÜMETi DEViRDi (Dış Haberler Serrisi) KAMPALA Afrika'da zen. gin yataklanna sahip 8 milyon nufuslu UgancTa'da 2 gundıir suren karışıklıklar sonunda ordu, dun iktidan ele almış ve Başkan Obote'yi azletmiştir. Halk. cadde ve alanlarda ordu Jehine coşkun gösteriler yapmaktadır. (Arkası Sa, 7, Sü. 8 de) İNÖNÜ «İRTİCA DEVRİ YAŞIYORUZ» DEDl. ^ Basın «Böyle davranmakla devam ederseniz, bir gün halkı Devlet kuvvelleri ile carpışırken göreceksiniz) ANKARA (Cnmhuriyet Biirosu) Mıllet Meclisinde, önceki gün Siyasal Bilgıler Fakültesinde cereyan eden olaylarla ilgili gündem dısı konuşmalara cevap veren lçisleri Bakanı Haldun Menteseoğlu, polisin kanunlara uygun davrandığım bildirmis, öfrencîlere dayak atılmadığını iddıa etmıştir. Kız öğrencilers karsı polisçe girışildiği öne sürulen çirkfn ve ahlâk dısı davramşlara da değinen Bakan, buniarın polis tarafından değil de olaylar karşısında galeyana gelen Cebeci halkı tarafından yapıldığını iddialanna eklemıştir CHP Grup Başkan Vekıli Uğur ise. «Bövle davranmakta devam ederseniz. bir gün halkı Devlet kuvvetleriyle carpışırken fdreceksiniz» demiştır. (Arkası »a. 1, Sü. 3 de) Anayasa'yı değiştirmek? îllî Nizaro Partisi'nin Genel Baskanı, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan, Anayasayı din knrallarına göre değistireceklerini partisinin ilk büyük kongresinde illerden gelen dele. gelere müjdelemiştir. Böylece çeşitli yönlerden gelen Anayasa değisikligi talepleri gittikçe zenginleşmek. tedir. îürürlükteki Anayasa. nın memleket gerçekleriyle uyvsmadı|ını ve değiştiril. me*i lüzomunu iktidar par OLAYLAKIN ARDINDAKİ I N! NADtR NADt (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Yarından itibaren Cumhuriyet'te Rfbbentrop • Von Papen çekismesi ve Çiçero tisl saten Btedenberi söyle. mekte idi. Anayasanın bağım. sız knramlanyla bükümet politikası arasındakı çelişki. yi birtakım olaylarla karanoyn izlemektedir. C.H.P. de eerek eski Demokratlara, gerek orman suçlnlarına af yoInnda Anayasa değisiklijirıe yeşil ı«ık yakmıstır. Anayasa' da birtakım gerekli rötusların vapılması ıçin efilimler ciderek atır basmaktadır. Böylect büyük umutlar baglanaa Anayasa'dan omut. GERÇEK ların kesildigi söylenmekte, ve memleketin içinde bulondu|u huzursnzlnğu Anayasa' ya bağlamak gerektigi ileri sürülmektedir. Ancak herkes bu degisikliği kendi çıkariarı açısından hesapladı^ı için, nzlemler ve ıstekler hirbirine ters düsmektedir. <îüvenlik Kurula çevresinde bile. mem. leketteki anarjjlf ortama son (Arkası Sa. 7, Sü. S da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog