Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

TEKIN TATINEVI İFTIHARLA SUNAR OĞtJZ ÖZDEŞ'in son üç romanı Liseli Bir Kız Sevdim Şebnem Reyhan «ÂşkaDönüş» Her kitabm fiatı 10 liradır. Genel Dağıtım: TEKİN TAYINEVİ Ankara Cad. No: 51 İSTANBUL İlâncıhk: 1512'702 umhurı Kurucusu: YUNTTS NADÎ 1I\»AI\L11\. UUKUKA B. Polevoy'un romanı 20 lira YAŞAMAK GÜZEL BEKARDEŞİM in romanı. 10 lira N A L 47. yıl, sayı: 16702 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet İstanbuJ Posta Kutusu: Istanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 24 Ocak Pazar 1971 Nâzım MABORA Emekliler# CHP Küçük Kurultayı toplandı Emekli Sandığını işgal etti C H P G e n e l Başkanı, « Z e n g i n iş a d a m l a r ı , m e m l e k e t i n siyasetine tesir e t m e k t e d i r l e r » dedi Ecevit: « D e m i r e l , i k t i d a n y a p m a c ı k payandalarla ayakta t u t a c a k başka eller bulamıyacaktır» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Emekli Muharip, Dul ve Yctimler, Personel Kanunu hükümlerinin kendilerine uygu'anmamasmı protesto için dün sabah Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünü iki sast süreyle işgal etmis ve Genel Müdürle görüşerek, kendisini istifaya çağırmışlardır. Emekli Sandığına daha önce gönderdikleri dilekçelere cevap verilmediği için, bunun sebebini sormak amacıyla gruplar halinde sabah Genel Müdürlük binasına giden siril asker 1000 kadar emekli, bütün salon ve bürolan doldurmuş, bu yüzden memuılar iki saat süreyle çalışamamışlardır. şikâyet etti tçişleri Bakanlığı Polisten MIT İSTANBUL HABER SERVİSİ Son günlerde gittikçe yoğunlaşan işçi ve ögrenci olayları, memleketimizin iki emniyet teşkilâtı arasındaki geçımsızliğı su yüzüne çıkarmıştır. Milli Istihbarat Teşkilâtı (MİT) nın, durumu Içişleri Bakanlığına şikâyet etmesi üzerine, Türkiye'deki bütün valilikler kanalı ile gönderilen genelgede, Emniyet mensuplannın MİT ajanlarına kolaylık göstermediğinden bahisle, MİT ajanlarına karşı çıkılmaması istenmiştir. 18 Ocak tarihli genelge bütün polıslere okutuld'uktan sonra imzalatılmaktadır. Öğrenildiğine göre genelge. nin yayınlanmasına, son zaman. larda meydana gelen olaylar sırasında MİT mensuplan ile Emniyet mensuplannın karsı karşıya gelmeleri yol açraıştır. ö zellikle çatışmalar sırasında bazı MİT mensuplan hüviyet gösterdikleri halde, engellenmişlerd:r. Kmniyet Teşkilâtmın dikkatîni çekrnek amacıyle yayınlanan genelgede. son zamanlarda ılci emniyet teşkilâtı arasındaki anlaşmazlıklann arttığı belirtjlerek bunun önlenmesi U t e n m K (Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) İnönü: Tam irtica devri yasıyoruz, ANKARA I (Cumhuriyet Bürosu) I ajanlarına yardımcı olmalarım istedi İkinci İflâsa Doğru ankayada 8.5 saat süren toplantıdan sonra Milli ' Güvenlik Kurulu adına Genel Sekreter Sayın Orgeneral Emin Alpkaya tararmdan basına yapılan açıklamayı dünkü gazetelerde okudunuz. Açıklamada «Anayasa haklannı kötüye kullanarak kanun ve nizamlara aykın davranışlarla huzur bozmaya yönelmiş olaylann kpsin olarak önlenmesi» gereğindcn söz edilmekte ve yurtta huzıırıı sağlamak üzere yürürlükteki bir kısun mevzuat boşluklarının doldurulması uygun göriildüğü bildirilmektedir. Anladığınuz kadariyle bu açıklama Milli Güvenlik Kurulunun hükümeti desteklemek konusunda Sayın Cumhurbaşkanmın düşiincelrrine katıldığını gösterir bir niteliktedir. Bilindiği gibi yurt huzurunu bnzucu olaylara karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla Sayın Sunay bir süre önce harekete geçmiş. Mecliste grubu bulunan parti liderleriyle, üniversite yetkilil c i y l e BÖrüşmüştü. Bu görüşmeler sırasında, basına yansıdığı kadar, Hükümet Başkanının, yurt buznrunu sağlamak için eldeki mevznatta bir takım boşlukların doldurulmasını gerekli bulduğu, Sayın Sunay'ın da muhalefet liderlerinden ve üniversite yetkililerindea iktidan desteklemeîerini istediği anlaşılıynrdu. Ama, başta Sayın İnönü olmak üzere muhalefet liderleri bu isteğe olumlu bir cevap vermediler. Üniversite yetkilileri ise mevzuatta yapılacak değişikliklere açıkça karşı çıktılar. Şimdi, Millî Güvenlik Kurulunun açıklaması gösteriyor ki, soruna çözüm yolu bulmak görevi artık doğrudan doğruya Parlâmentoya bırakılmıştır. Biçimsel hukuk açısından bnnun böyle olması her ne kadar olağan sayılırsa da gerek içinde yasadığımız koşullann nezaketi, gerek yapılması düşünülen mevzuat değişikliklerinin antidemokratik karakteri bakımından biz milletçe sarsıntılı bir ortama doğru hızla sürüklenmemizden korkmaktayız. Millî Güvenlik Kurulunun açık • lamasında «Anayasa haklarının kötüye kullanılması» sözleri yer almaktadır. Kimlerdir bu hakları kötüye kullananlar? 27 Mayıs Anayasasının ön;ıirtlüğü sosyal ve ekonomik reformlardan hiç birine el atmıyan bugünkü iktidar nu, yoksa 27 Mayıs düşmanlığının yarattığı bunalıtn havası içinde çırpınan ve o heyecanla kimi zaman taşkınlığa kayan ilerici ve aydın gençlik mi? Bizce yurt huznrunun sağlanması her şeyden önce bu sonıya doğru cevap bulunmasına bağlıdır ve ne yazık ki 27 Mayısı temsil eder görmek istediğimiz Sayın Sunay bu noktada yanılmakUdır. Anayasa haklannı kötüye kullanan, Anayasanın emredici hükümjerini uygulamaktan dikkatle kaçınan asıl bugünkü iktidardır. 27 Mayıs düşmanlariyle elele verdiği, onları el altından koruduğu için yurdu huzursuzluğa bugünkü iktidar sürüklemiştir. Şimdi, bn iktidarın başı. «Anayasanın ve temel hakların özüne dokunmaksızın» sloganı altında Meclisten birtakım faşist kanunlar gecirmeye kaUaşacak. bunu yaparken de elâleme karşı Milli GüvenUk Kurulunun fetvasından aldığı dev teğe dayanmak istiyecektir. «Mevzuattaki boslukları doldunnak» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 dî) Genel Müdürlüğü dolduran dulemekli ve yetimler salonlarda dert lerini tartışır ve anlatırken, emek li Tümgeneral Fahrettin Soydaner başkanlığında bir heyet Genel Mü dür Sabri Işbakan'ın odasına gitmiş ve kendisi ile müdürler kuruluna, isteklerini belirten ve Işbakan'ın istifasını isteyen bir muhtıra vermişlerdir. Bu muhtırada, Personel Kanununun emeklidul ve yetimlere neden uygulanmadığı, bu konuda yazılan dilekçelere neden cevap verilmediği sorulmaktadır. Bu arada General Soydaner Genel Müdüre şunlan söylemiîtir: • Siz Emekli Sandığı Genel Müdürü olarak emekli dul ve yetimlere ihanet ettiniz. 1971 çeklerimizin yiizde yetmis, yüzde seksen olarak verilmesi gerekirken neden yüzde 20 oranında veri(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Cinento fiyatıno yüzde 1620 zam yapıldı Kömür, demir çelik. elektrik. akaryakıt, PTT ve ulaştırma hizmetlerine de zam bekleniyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sanayı BaJcanlığı, çimento üyatlarına yüzde 1620 oranında zam yapmıştır. Bir torba çimentonun fabrika teslim fiyaü 795 kuruştan 935 kuruşa çıkmıştır. Ögrenildiğine göre önümüzdeki günlerde kömür, demirçelik, elektrik, bazı akaryakıt, PTT ve Ulaştırma hizmetlerinde de yeni fiyat ayarlamalan yapılacaktır. Sanayi Bakanlığınca dünkü Resmî Gazetede yayınlanan bildiriye göre normal portland çimentosunun ambaJajLı net satıs fiyatı 154 liradan 179 liraya, çıplak satış fiyatı ise 144 üradan 167 liraya yükselmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) CHP Küçük Kurultayı dün Türklş salonunda toplanmış, bu arada bir konuşma yapan Genel Başkan İsmet înönü, AP iktidarını «Memleketi Saidi Nursi'nin sloganlanyla yönetmeye çalısmak»la suçlamıştır. İsmet inönü, konnşmasımn bir başka bolümünde de Başbakan Süleyman Demirel'i kas tederek şöyle demiştir: «Mühendislerimiz ümit verici bir yol tutmamışlardır. Siyasete girince, ilk işleri (korkmadan müslümamm diyebilelim) demek oldu. Bu, Atatürk'ü Saidi Nursi'nin gözüyle görmek demektir. Birisi çıkıyor, okuUarda sosyal bilimler yerine lmamı Gazaliyi okutalım diyor. Atatürk'ün bizden aynldığından 34 yıl sonra layiklik anlayışı bir mühendisin ağzından böyle söyleniyor. Bu tam bir irtica devrini yaşıyoruz d f î ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Irfon Uçor'lo konuson TRî muhabirinin ifodesi olındı Ecevit'in konuşması Küçük Kurultayın açış konuşmasını yapan Genel Sekreter Bülent Ecevit, iktidarı şiddetle eleştirmiş, «Hergün düştü düşecek diye beklenen bir iktidar, Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemez» demiştir. Türkiye'nin ekonomik ve sos yal sorunlan ile silâhlı öğrenci olaylarından sadece iktidarın suç lu olduğunu öne süren Ecevit, aşın sagcı grupların hükümet tarafından desteklendiğini de iddia (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) KÖY KADLNLAR1 VE ÇOCL'KLARI, TAŞITLABIN ÖNÜNü'KESTİ KTEN SONRA, JANDARMALARLA KARŞI KARŞIYA GELDÎLER» Prof. Soysal: « Güvenlik Kurulu, çizmeden yukarı çıktı» • İnönü ve Bozbeyli kararla ilgili bir yorumda bulunmadı GP ise görüşünü bildiriyle açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın siyasî parti liderleri ve üniversite yöneticileriyle yaptığı temasların konu olarak ele alınıp in j celendigi Millî Güvenlik kurulu toplantısından sonra yayımlanan bildiri hakkında Ana Muhalefet ; Partisi Lideri İnönü ve DJ\ Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, herhangi bir yorum yapmannşlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) I Jandarmalar araçlardan inince hava yumuşamış fakat yaşlı kadın taşı elinden bırakmadan başçavus ile konuşmaya başlamıştı: «Bizi buradan kimse atamaz. ölürüz de bu topraklan kimseye vermeyizj» İŞGALCİLER RESNELİ ÇİFTLİĞİNİN BEKÇİLERİNİ DE TAŞLA YARALADI Selâhattin GÜLER Bir s ü r e ö n c e K a y a b a ş ı k ö y ü n d e k i R e s n e l i Çiftliğini işgal e d e n köylüler. Bakırköy Asliye Birinci Hukuk M a h k e T e s ı r ı r Tah'\p k a r a r ı n ı u v a u i a m a k için e i d e n C kişilik ]a:. ' = r U Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerl dün de banka sovguneıılu ğu sanıklanndan 7 kişinin aranmasına devam etmiş, ancak herhangi bir sonuç elde edememiştir. Bu arada, Olca Altmay'ın bir ara Savcılıkta görevli bazı k'şilerle ve Emniyet Müdürlüğü 1. Şube yetkilileriyle temas kurdugu, teslim olmak için bazı garan tiler istediği öğrenihniş ve teslim olması için uzun süre beklenmiştir. Diğer taraftan, bir süre önce soygun sanığı olarak aranan trfan üçaria buluşup röpo.taj yaptığı için T.R.T. haber merkezinde görevli muhabirlerden Aycan Giritlioğlu, Ankara Savcılığına çağınlarak Lfadesi ahnmıştır. Aycan Giritlioğluna lfadesl sv rasında röportajı nerede ve nasıl yaptığı Irfan üçar'm bulunduğu yeri neden açıklamadığı sorulmuştur. Yunanistan Türkiye'yi proiesio etti ATÎNA, (THA) Türk uçaklarının ve gemilerinin Yunan semalarını ve kara sularını süteiclı olarak ihlal etmesiyle ıigıiı olarak, Yunanistan'ın Türkiye ye bir protesto notası verdiği, Atına'da bir basın toplantısı yapan Yunan Dışişleri Bakanı Yardımcı sı Christian Zanto Pulos Palmas tarafmdan açıklanmıştır. Atına'dan verilen rıaberiere göre, son aylar içmde Yunan oasınında Yunan kara sulan ı^nde Yunan balıkçı teknelerinı KOvalajan Türk sahil muhafaza ve avcı botları konusunda çeşıtlı na berler yer almaktaydı. Ancak çimdiye kadar Yunan basım Vunan semalarının Türk uçakıarı tarafından ihlal edildiği yolunda her hangi bir naber vermemişti. Oğuz, «Tasarılarda bazı değişiklikler yapılabilir diyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, rektörlerle yaptığı görüşmelerden sonra verdiği demeçte, üniversiteler için hazırlanan tasarıların gözden geçirildiğini belirterek «Bu müzakerelerin ısı Jı altında tasarıları daha da geliştirici yönde bazı değişiklikler yapılabileceği tabiîdir» demiştir. îstanbul'a dönen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Nâzım Terzioğlu, Ankara toplantısı hakkında özetle şöyle konuşmuştur: «Hemen hemen bütün rektör. ler, Vniversitelerle ilgili 2 kanun ; lasarısının bugünkü haliyle parlamentoya sevkini uygun bulmadıklannı belirttüer.» Terzioğlu döndü SENATÖR BAYAR AP'DEN İSTİFA ETTİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Mardin Senatörü Abduırahman Bayar, dün partisinden istifa ederek, Demokratik Partiye girmiştir. Abdurrahman Bayar'm istifasıyla, Cumhuriyet Senatosunda AP'nin üye sayısı 90'a düşmüştür. Anadolu yakasmdaki Küçiiksu önlerinde bütan gazı yükleyen bir motor, dün saat 20.40'da infilâk ederek batmış; Boğaz'm iki yakasında oturanlar, şiddetli patlamalardan heyecana kapılmışlardır. Patlamalar, Ali Savas'a ait 10 tonluk «Sabret» motoruna sahildeki 34 KP 049 plâkalı kamyondan yüklenen «Çamgaz» şirketine ait orta boydaki bütan gazı dolu tüplerin, âni olarak ateş almasıyla başlamıştır. Çahstınlan motorun kıvıtcımlarının sebebiyet verdiği sanılan patlamalar.. 5 ğ p d'akika kadar sürmüş. özellikie Rumelihisar ve Küçüksu halkından paniğe kapılanlar olmuş(Arkası Sa, 7, Sü. 5 de) Biifan gazı yüklii bir molor Bogaz'da inlilâk ederek ballı İşverenler TURKiŞi yardıma çağndı YARALI BEKÇt ARSLAVIN KANLARINI SİLİYORL.AR.. (Fotoğraflar: Selçuk AYBATAR) lunu kesmişlerdir. Sadece köy kadmlarının ve çocuklarının fcaj tıldığı olayda, çiftlik sahibi Kiyazı Resneli'nin bekçileri yaralanj mış. iki aracı da taşlarla tahrip edilmiştir. Çatışma Jandarma biriiği saat 11,30 sıralarında Kayabaşı köyüne varmış ve muhtarı kahverfen alarak durumu tebliğ etmek üzere çiftliğe götürmek istemiştır. Birlik henüz köyün dışına çıkmadan yüzlerce kadın ve çocuk saldınya başlamıştır. Jandarma Kumandam bu saldın karşısında tutulacak en kestirme yolun geri çekilmek olduğunu söylpmiştir. Ancak bu arada kadınlar ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla çiftlik sahibinin özel arabası oian ve içinde çiftliğin bekçileri bulunan 34 DA 763 plâka sayılı kamyonete saldırmışlarAr. Kamyonetin bütün camları kırilmış. bekçilerden Ibrahim Deniz ile Osman Arslan ağır yaralanmişlardır. Jandarma muhafazasında köyden çıkanlan yaralılar hastanoye gönderilmlştir. Geçen Haziran ayı içinde çiftliği işgal eden köylüleri çıkar(Arkası Sa, 7, Sü. 2 de) Millî Güveniik Kurulu'nun kararları Kemal AYDAR ANKARA Cumhurba<.k,inı Sayın Sunay'ın geniş temaslannın sonuçlarımn incelendiği Millî Güvenlik Kurulunun 22 Ocak toplantısı yapılnus ve ulaşılan kararlar kamuoyuna açıklanmıştır. Ülkemizdeki derin huzursuzluk ve gSnden çfine artan çesitli olaylar dolayısiyle Devlet Başkanınm özellikie parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin bir devamı anlamında olan bu defaki kural toplantısı, bu niteliği dolayısiyle kamaoyunda olafanüstü NADİR NADİ SOL ORTA SAĞ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye îşveren Sendikalan Konfederasyonu, montaj sanayiindeki işçi tensikatı ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması konusunda hükümete muhtıra vermiş ve bu alanda Türk Iş'i işbirliğine çağırmıştır. Başbakan, Maliye, Çalışma, Sanayi ve Ticaret Bakanlarına verilen bu muhtırada, iş âlemi ile istişareler yapılmadıgı, bazı alanlara gereğinden fazla döviz tahsis edildiği ve bundan f Arkaa Sa. 7, SU. 4 de) l J ,ut ' 5 Günlerce yapılan yorumlar, s5ylemiler butun dıkkatlen 22 Ocak toplantısı üzerinde toplamıştır. Herkes her çevre kendl görüş açısından, Kuruldan bu defa bir sevler bekler duruma girmiştir. Şimdi Kurul kararlan açıklandıgıc» gore bunlann, çesitli degerlendirmelere tâbi rutulması olağan bip sonuçtur. (Arkaaı Sa. 7, Sü. J de) İr 1Sİ izlenm] lir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog