Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Mıljonlann okuduğu. her ulkede de /alarca basılan çocukluktan yaşlıhğa kadar, bilınmijen yonlenyle ıKADIN» ı tanıtan kıtap, KADIN Yalnız Fransa da bır jılda 87 baskı yapan bu unlu eser .Genç Kıılık Çağı», «Evlıüfc Çafi», ve .Bağımsızlıga Doğru, (2. baskı) ıslmlerüe uç cilt olarak ÇIKTI BellabaşU kiUpçılarda Butucur Odemeli gonderıllr (Takunı 32,5 llral SIMONE DE BEAUVOIR PAYEL YAYINEVT P.K. 889 . İSTANBUL Reklâmcılılt 1*2/612 umhuriyeC Kurucusu: ITDNUS NADÎ JOHN L. WILSON CERRAHÎ EL KİTABI En son baskısından çevıren DOÇ. DR. SÜHA DEMİRT4Ş Fiyatı lOO TL ZEKt MUMCB İİTABEVt ftâncılık: 1653/621 47. yıl, sayı: 16699 Telgraf ve mefctup adre«I: cumhunyet Istanbul Posta Kutusur fstanbul No. 249 Teiefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 «1 UCBK 1971 Oğrenciler Un iversitede Jandarma isîemiyor • 7 yüksek okıüda da boykot karan aîtnâı •• D. Gezmiş için 3 avcı botu denize açıldı n I Bir forum yapan oğrenciler, Jandarma Üniversiteden çıkana kadar boykota karar verdiler... Boykot karan üzerine toplanan Akademik K o n s e y durumu görüşürken, patlamalar oldu... Soygun POLİS BOYKOTA KAT1LAN ÜÇ ÖĞRENCİYİ DÖVEREK HASTANELlK ETTİ I Ortadoğu Teknı'î ünıversıtesi dün Akademik Konsey kararıjla ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu; suresız olarak kapatıimıştır. Turkıye Ozel Yuksek Okullar Konseyın kararından once bır forum duzenleyen öğrencıler ıse, Öğrencı Federasyonu ıle De\ • Jandarma bırlığı unıversıte sahasjndan çıkmcaya kadar süresız Genç dun vayınladıkları ortak | bovkot karan almışlardır bır bıldınde ozel okullar devlet I Kaoatma karan ogrencılerın bovkot karan üzerine alınmıştır. leştınlene kadar mucadeleve de . Sabah Unıversıtede bır forum duzenle'ven oğrencıler, Unıver\am edeceklerını bıldırmışlerdır I sıte ıçerısmde jandarma bırlığı bulundurulmasını kınamış, daha Bıldırıde ayrıca oncekı gun Za son"a da jandarma bırlığı çıkartılıncaja kadar suresız bovkot fer Muhendıshk ve Mımarlık O I karan almı«lar<Jır zel Yuksek Okulunda başlatılanl Forumdan sonra toplu haJde Rektorluğun onune gelen oğrencı» (Irkası Sa. 7, Su. 6 <U)ı ler gosterı yapmış ve forum kararını lnonu'\e bıldırmi'lerdır Bunun uzerıne Akademik Kon sey derhal toplantıya çağrılmış. Kurul toplantısı devam ederken uruversıte sahası ıçınde şıddetlı patlamalar ve sılah seslen du vulmuştur Akademik Konsey, kısa suren toplantısında, üruversıteyı suresız olarak kapatma karan almıştır (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ODTU süresiz olarak kapalıldı ANKARA (Cumlmrtyet Bfirosu) •• olayına karıştıkları iddiasıyla sayısı MiT Karadeniz sahilini arattırıyor CUMHURİYET HABER SERVİSİ Turkıje Iş Bankası Ankara Eraek Şubesı sovgununun sanıklan olduklan polı^çe one surulen oğrencı lıderlerı Denız Gezmış, Yusuf Arslan \e arkadaşlarının aranması olayı dun gece yenı bır safha>a gırmıştır Soz konusu gençlenn Rıze ılı çevresınde bulunduklarını belırten Mıllı Istıhbarat TeşkJâtı bunların deruz joluyla jurt dışma çıkacaklarını da ıddıa ederek gereklı tedbırlerın alınmasuu ısteouştır. arananlann dokuz oldu MİT'in iddiası Banka soygunu olavma olağanın dışında karıştığı anlaşılan Mılli Istıhbarat Teşkılatı ı^MIT' dun gece, Iş Bankası Emek Şubesı soy guncuları olduklan iddiasıyla gunlerdır aranan c«kı ogrencı lıderlerı Denız Gezmış \e arkadaş larınm Ankara dısma çıktıklarım one surerek Emnı\et Genel Mumurluğu Jandarma Gene! Komu. tanlıgı ve Denız Kuvvetlen Komutanlığına başvurmuştur MÎT, soz konusu kışılerın Rıze'de, denız joluvla vurt dışma çıkmak ıçın harekete geçtıklerını one surmuş (Arkası ü>a 1, tsu. 1 de) 10 ayda vergiden laşırılan gelir 1,5 ntilyar lira ANKARA, (Cumhurıjet Burosu) Turkıyede 1970 yılının üs. on ayında 21 388 beyanname ve çe şıtlı vergı uygulaması uzennde hesap uzmanlarmca yapılan ın celemelerde 1,411,362182 lıralık Malı\e Mufettışlerınce duzenlenen 671 rapora gore 10,989 000 lıralık vergı matrah farkı bulun muştur TBMM Butçe K a m a Komisvonurda dun sabah Mahje Ba kanlıgı gıder ve geıır bu'celprı nın muzakere=me baslanmı^tır Bu amaçla Komısjona sunulai raporda yer alan hususlar ozetle şu noktalarda toraıanmafttadır • De\let Malzcme Ofısı 1970 yılında bır mılvar şetlıvuz alt ı Sa 7, Su o de) Nurcuların hedefi Atatürk KlLLuNL KU11NDEM >LRGL OCRENCtLER Polis soygun sanıklannın estetik ameliyatı yaptırtmaması için tedbir aldı Selâhattin GÜLER Ankaradakl banka soygunu soruşturması sürdurulürken, soyguncu olduklan ıddıa edılen kışıler de polısle kovalamaca oynamaktadırlar Butun yurtta aranan zanlılann önce Ankara dışına çıkmamalan, daha sonra da sının aşmamalan için alınacak tedbırler polıse bır kez daha üaUrlatılmıştır Soygunculann Ankarayı terk etmelerl ıçm kendl yonlerınden alacakJan çeşıtü tedbırlerl duşünen polıs şeflert her turlü ihtımâl uzennde durmağa başlamışlardır. Öncelıkle soygunculann (Arkası Sa. 7. Su. 7 de) A+tilar I r a k Cunıhurbaskanı imnıaş' euııer z 1 T a r c t l doia.vısı>ie bır ı n grup gcnc dun Irak KonsoIosluKUna «Irak takı soydaslarımıza \11a3asa temınatı ıstıyoruz» ya7ilı sıvalı bır celenk kojaıak protestoda bulunmuşlardır Konsoloslıık kapısına konau çelenk bıraz sonra ilgılıler tarafından kaldırılmış tır. öğrefmen isfeklerini hakh bulan Maliye ödeme sıkınhsından yakındı ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Turkıye Oğretmenler Sendıka sının bır sure once Malıye ve Mıllı Eğıtım Bakanlıklarına ver dıgı muhtıra sonucunda TOS yetkılılerı oncekı pnaı Malıje Ba kanhgına davet edılmışler \e ja pılan goruşmede oğretmenler n ısteklerınden bazılannın Malıve| Bakanlığınca olumlu karşüandı ğı ogrenüm «tır TOS Genel Ba^kan yardımcıçı Dursun Akçam m 5 onetımmdekı 5 kışılık he\et ıle Malıve Bakan hfı Butçe \e Mah Kontrol Genel Muduru Necdet Taner arasında lıç saat devam eden goruşmede Maliye yetkılısının ogretmen ıs teklennı haklı buldugu ancak o deme guçluklerınden \akındığı TÖS'un dun yayımlad'ğı bıldırıde belırtılmıstır Bı'dırıde dzetle şoyle derul mektedır «Malive Bakanlığı yetkiülen üeri sürölen oçretmen ıstefclerı (Arkası Sa 7, Su. 7 de) Nurcu hüçük oğrenciler köylerhıe gönderiliyor Sait Arif TERZIOĞLU bildiriyor ISPART4 8 Ocak gunu Isrjarta'nın Kuleonü kovunde jandar manın yaptığı baskın sonucunda jaka'anan «Nurculuk Okulu» yonetıcılen ve oğrencılerı ıle ılgılı soruşturma Isparta Savcılığı tarafından yurutulmektedır Yaşlan kuçuk olan 56 Nuıcu sanık ıse kovlenne gondenlmışlerdır 63 bin ilkokul sınıfındaki öğretim kanuna aykırı Şükran KETENCİ îlkoğretım ve Eğ tım Kanununun bazı maddelermın vururluğe gırmes1 ıçın tarunan 10 •vıllık surenm dolması ıle Mıllı Egıtım Ba kanlığı 12 Ocak salı gununâen ıtıbaren kanunsuz ujgulama ıçıne duşmuştar 40 ogrencıden kalabalık 63 bın cıvarındakı sımflardan sorumlu oğretmenlerın ıse, kanunlara ujgun harefeet etmelen ıçın ya fazla oğrencıleri sınıftan çıkarmaları, 5 a da bu sınıflarda ders vermemelerı gereianektedır Yıne ayrıı kanun gereğınce Bakanlığın Turkıjedekı butun ılkoğretım çağındakı çocuklann o lcul ve ogretmen ıhtıyacını karşılamış oliıası zorunluğu da gerçekleştınlmemış olmaktadır. T Ö S İstanbul Şubesi Başkara Tahsın Çavır ve İLK SEN Baş kanı Husejın Sarıaslan 222 sayılı llkofretım ve Egıtım Kanununun açık hakumlerıne rağ men, bugunKu duruma gelışın tek nedenını «\lınmış olan tedbirlerde cıddıvetten uzak kalınması» şeklınde ozetlemışler, «Öğ retmen bovkotu kanunsuzdur Rerebçesı ıle soruşturmalar hâlâ (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Grevlere doğru... ekstil kesiminde grevlerin yajılması, beklenmiyen bır şey değıldı Toplu sozleşme donemı başladıgı zaman, ışcılerııı uoretlerını vukseitnıek ıstı>eceklerı cok onceden tahmın edılıvordu 1 ) Ağustos'ta ger1 çekleşen parada deger . duşurumunun arduıdan fnatlar jukselmevc başlamış. çecım soruııu dargelırlı çevrclerdc daha bu\uk problem halıne gclnııştı Her toplu sozleşme mevsımındc ışçı ucretlerinın jukseltılmesi zaten gelenek halındevdı T Ancak ba yıl, dev aluasyon işlemiyle meselenın ağırlığı art» nııştır. Çunku ışçı kesıminden once, devlet personelı maaş artırunı ıçın dırenme ejlemlerıııe ba$> ıurmuştur Oevlet personelı ıçın Butceye konacak sekız mıhar lıraııııı dalıı ısteklere >et medığı gorulmuştur, Memur kesımındckı bu gelışmenın ardmdan emekçı kıtlelerı de artan fıvatlar ve voffunlaşan havat pn halılıjı karşısmda ııcretlerını artırmak ıçın harekete ••cçmışlerdır. Olajların bırbırı ardın Kuleonıl Koyünde yaptığınız incelemede 9 Ocak gunu tutuk Janan 9 kışıden Nurculuk Oku lu yonetıcısı Sait Nun Erturk ANKARA. (Cumhnrivet Burosu) un N'urculuk propagandası jap Kıııg Oteldc yakalananlar EmniTet 'Mudurluçuııde ma suçundan Turk Ceza Kanu DevGenç tarafından dün yafoto muhabırlerınden kacnıava çalışırorlar nunun 163 maddesıne sore, bır yınlanan bır bıldınde «halkımıvıldan 5 yıla kadar agır tıaps» zln alın tennden, marienlenmize, ıstenmektedır i>aıt Nun £rturıt petrollenmıze kadar butun veralnurculuk propagandası vapmak tı ve yerustu zençınlıklerımizi tan baska ızınsız dersane açmak sömüren X01 Amerıİcan üssu ve Atatıark alevhme suç ışlemekle 20 bin askerivle halkımızı tehdıt de suçlandırılmakta 5816 sajılı eden Amerıkan emperyalızmıne Kanuna muhalefet ettıÇı ıddıası \e halkımızı sömürerek herpün ıle bır yıldan 5 vıla kadar avn bır kat daha yoksullaştıran işbir AFYON, (Hakkı Merdıvenci ca hapsı ıstenmektedır Sait Nu bıldınvor; Kendısıne «Hedıve ükçı patronlara, toprak afalanna n Erturk'ün daha ev\el aynı suç ettıgım Ataturk resmını nıve du karşı viğitçe savastıklan ıçın De(Arkası Sa 7 Sü 7 de) »ara (Arkası Sa 7 Sü. 6 da) astırmadıoız?» şeklınd" Luks bır oteie oncekı aksam basAJn yapa:ı poiıs furklje'nın bır soru vonelten Bolvadın Kav sauh tuccarlarından dokozunu «Bakara» oynarken suçustu yakd. makamını dövmeve kalktıfı ve 4 LER TMIKIS lamıctır Gayrettepe dekı «Kıng Otelı» nın yedıneı katındakı 706 olavlara volaçtığı ıçın hakkmda BÎLDÎRISINE DE KARŞ1 Ç1KT1 numaralı odaja gıren eklpler, tuccarlardan bırını 20 bın lıraja e\tatürk'ün manevî kişıliğınc kagıt çekerken gormu'lerdır hakaret» suçundan adlı, devlet Kumar salonu ıle otel n aitrememuru oldugu ıçın de «Idari» sı arasındd buiunan ve basKin kogus^urma açilan Bolvadm Muf anıncfa haber vermek ıçın ^apıiOI.AYLAKIN, tusu Suleyman Özkafa, pazartelan ısıklı tertıbatın tellerı, elekARDINDAKİ sı günü eorevıne lade edjlrruştrık tamırcısı olarak gsren bır tır ANKARA, (Cumhnrivet Burosn) polıs tarafından kesılmış, daha Emeklı, dul \e jeümlerın ayValılıkçe gorevınden alınacagı sonra a«an«örle kumarhanenın Iıklarını duzenlejen 1101 sayılı samlırken kendısıne venıden (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) vazıfe venlen Muftu özkafa'mn kanunda değışıklığı ongoren kaMuftuluğe jadesi halk arasında nun tasarısı dun Maliye Bakantepkıye yolaçmış, «Ataturk'e ha lığınca Bakanlar Kuruluna sunuldan su yuzune çıkması surpru karet edıp. bır kaymakamı döv«avümamalıdır Sendikacılar »muştur Dort değışık şeklı öngomeye kalkışan bir muftnnün arasındakı rekabet de toplu sozren tasarı kantınlastlğı takdırde (Arkası Sa 7 Su j de) lcşme pazarlıklarını sertlejtıre(Arkası Sa 7 Sü 6 da) cpk onemlı bır etkendır AVKAR4, (Cumhuriyef Burosu) Ancak madaljanui bır de oteTurklş Yonetım Kurulu uvelen kı MIZU vardır 4VK.4R4 (Cumhuriret Burosu) İ olan Turk DenızJş Federasvonu Baskanı Ferıdun Sâkır Ovunç Hukuıııet bır yandan devlet Irak Cumhurbaskanı Yardım Yoltş Federasjonu Genel Başkapersonelıne zam ıçın kaynak cısı General Salıtı Mehdî Ammaş nı Halıt Mısırlıoğlu, Genellş Senararken, bır jandan da kamu ıle Turk Hukumetı yetkılılerı dıkaiı Başkanı Abdullah Başturk Sınema bıletlerıne 50 kuruş ıle lı tutulmuştur Sınemalar, resmf kurnluşlarında çalışan ışçılerın arasında yapılan goruşmelerle ıl ve PetrolIş Sendıkası Genel Baş2 Iıra arasında zam vapılmış \e tatü gunlerınde de suare fıjatlaucrct zammı isleklerıjle karşıgılı ortak bıldırı dun yayımlan kanı tsmaıl Topkar, dun ortak bır dunaen ıtıbaren uygulanmasına rmı ujgulayacaklardır (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) mış ıkılı ılışkılerın gehşmesi ve bıldırı vayınlajarak Turklş'm başlamlmıştır Yapılan zamla sıEskı fıyatları 300 ıle 350 kuruş ••• Orta Doğu sorununa banşçı ço oncekı gun vayınlanan vonetım nemalar beş grupta sınıflandırılolan «Luks birmcı grup sınemazum yolu bulunması ıstenmıştır. (Arkası isa, 7, Sü. b de) mış, suare ve matıne fıatları fark(Arkası Sa. 7, Su. 2 de) • Unlü zenginler bakara masasında suçüstü yakalandı Boivadin Müftüsü görevine başlatıldı DevGenç'e göre: İkfidar devrimcileri yokefme plânını uyguluyor GERÇEK Türkiye Irak ortak bildirisi Konfederasyon, iktidarın dümen suyunda uydu görünümüne sokuldu» Emeklilerle ilgili tasarı Hükümet'te SIHEMAiaRA M YAPIlfll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog