Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Saym Öğrencî Velileri i Okoldaki yıvranuzBB tn büyiık yardneuı ÜLKÜ OKUL ANSİKLOPEDİSİ'dir. 1 • • Fosikülü çıktı. iBy .ntiklop»di. 15 ftlfcBH» Umaml.fMCiktır) Ç ktrın GUVEN BASIM ve YAYINEVI lıtınbul umhuriy Kurucusu: YUNUS NADİ V AR VT AN ROM AN! jyah Kaplı fter ortaya lcoyan d* tukenn okuyunuî e fıatı Itunat Kiubevı sokak No 19 «3 3» îfUnbul Cumhurljet M6 47. yıl, sayı: 16697 Telgraf ve mektup adresi: cumhun'et Istanbui Posta Kutusır tstanbul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 19 Ocak Salı 1971 Sevim Onursal tutuklandı POLİS'İN DÜN GÖZALTINAALD1ĞIAYİLE KARAERKEK'İ MAHKEME SERBEST BIRAKTI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İş Bankasının Emek Şubesini soymaktan sanık Denız Gezmış ve arkadaşlan ıle birlıkte kaybolduktan sonra onceki akşam nobetçı Savcılığa gelerek teslım olan ve dun tutuklanan Sevim Onursal'ın verdıği bilgıleri de değerlendıren Ankara Emnıyet Mudurluğu ılgilileri banka soygunculannın yakalanması ıçın surdurduklerı çalışmalarına dun de aralıkaz devam etmışlerdir. Soruşturmanm gelişmesi ile soygundan bu yana sanıklann işledikleri yolun tesbıtinde bazı veni sonuçlar elde edilmiştir. (Arkan ba. 7, Sü. 1 dc> "DORTLER,, PARTI KURMA "Hayatındon TEKLİFİNI memnun olan tek GERİ ALDILAR MECLİS'TE OLAYLAR VE «HUZUR» TARTIŞILDI # TÜRK İŞ Yönetim Kurulu öteki teklifleri inceleyecek Oğrenciler İÜ polisle çatıştı İTÜ'de NECMETTİN KARAERKEK ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ziimre, Demirelciler ve Oemirerdir tt İstanbul'da Türk İş ile Edebiyat Fakültesi binalarına dinamit attldı ANKARA (Cnmhnrıyet Bnrosu) Turklş'ın 5 gunden ben KızücahamanVda devam eden jonetım Kurulu toplantısı sonuçlanmış 4 serdıka lıderı, raporlarında yer alan sosval demokrat çızgıde jenı bır partı kurulması teklıflerını gerı almışlardır Bu tekkfın dışmda, raporda yer alan otekı hususlann ıneelenmesi \* gelecek yonetım kuruluna bu konuda bır rapor getmlmesı ıçın yurutrae kuruluna gorev \erılmıştır Millet Mechsı'nde dun gundem dışı bır konuşma vapan Uşak Mılletveküı Adıl Turan (CHP) Turkıve'de bu>uk bır huzursuzluğun hukum surdu. gunu ıfade etmi'' «Havatından memnun tek bır zântre \ardır, o da Demirelciler \t De. mırel'dır» demıştır Ülkede ıssızlıgın geleceğınden emın olmama durumunun hukum sur. duğunu belırten Turan'a \V lıler. «Sayenizdf» tfı>e bağır. mışlar, CHP mılletvekılı cie «Bos varil sesleri gelnor» dı\e ce\ap \ermı«:tır Adıl Turan huzurun Zumrudu anka kuşu olduğunu, herkesın gıdışten ve «memleketi bn hale getıren ıktıdarsız ıktidardan» \akındığım bıldırmıs ve huzur«uzluga bır ornek olarak tstanbul Edirnekapı Yuksek öğrenım (Arkası Sa. 7, SS. 4 de) Turizm Bakanı açıkladı: «DEVGElSÇe İSTANBUL HABER SERVİSt silâh getirildiy> öğrencı lıden Demz Gezmış ıçın Maçka Maden FakUltesinde ihbarı üzerine duzenlenen forum sonunda %apıları \uruvu'! ola\laıla son bulmj^ tabanca çekerek Teknılc Ünıversıteye gıren pobse oğrenciler taş ve dınamıt atmışlardır «AKDENİZ» Maden Fakultesı Mustafa Kegemisiııe giris çıkıs yasaklandı mal Anfısınde >apılan forumda «On sekiz gencin kaatilleri serDEVGENÇ> süâh getırıldığı ıhbarı tuıtı Gumruk Muhafaza Tejkılâtını kanjtırmış ve Marsü>a . Bcyrut seferınden doncn Akdenız gemıst bu yuzden evvelkı gundcn berı \ asak bolge ılân edılmıştır Çeşıtlı sebeplerle Karakoy bolge âmırlıgınden başka bolgeler den de âmır ve memurlarla takvı>e edılen gumruk muhafaza ekıplerı gemıvı sabaha dek dıdık dıdık (Arkası Sa. 7, Sü 1 de) bestçe dolaşırken Deniz Gezmış'e yapılan bütun saldınlara karşı tıira devrimciler omuz o. muza mucadele» kararı aimışlardır Forumda Deruz Gezmış ın polıs tarsfından hazjrlanan bır oyuna geürılmek ısteruldığt ilerı surulmuş ve daha sonra oğren cıler toplu olarak Teknık Ünıver sıteye kadar yuruyuşe geçmışlerdır Teknık Ümversıte öğrencılennden bır grup burada Phılıps bınasını taşlıyarak camlarını tarmışlar ve bınava dınamıt atınışlardır Bır grup oğrenci de vıne Teknık Ünıversıtenın karşısında bulunan Türk İş Bolge Temsilcı lığını taşlamışlar ve dınamıt at mışlardır Olay yerine gelen toplum polısı başlarında bulunan (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Kolera yüzünden Türkiye 1,5 milyar lira kayba uğradı ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Turian ve Taıutma Bak&nı Nec mettm C«vherı, koleradan dolayı Turkıyenın 100 rrulyon dolarlık bır kayba ugradığuu açıklamıştır Bakan bu arada alt yapı yatırımlannın tamamlanrnadığına defınmış ve «Türtdyeve bu*ük bir turist akımını beklemek. havaldir» demıştır TBMM. Butçe Kanna Komısyonunda goruşıilen Tunzm ve Tanıtma Bakanlığı butçesi hakkında soz alan CHP. h Husnu Özkan, koleraya ragmen uçak Ue Hacca gıtmeye hukümetın i(Arkaıtı sa. 7. Sü. 3 de) Denız Ulaşlş Federas>onu Bajkanı Ferıdun Sakır Ovunç, Genelîş Sendıkası Başkanı ve CHP mılletvekılı Abdullah Baş'urk, YolIs Federasyonu Genel Başkanı Halıt Mısırhoğlu \e PetrolIs Sendıkası Başkanı îsmaıl Topkar'ın TurkIş ın artık kendısını gunun şartlarına gore jenılemesı ve sol demokralık çızgıde bır yol ızleroe sını ısteyen raporları yonetım ku rulunda ıkı gun tartısılmıştır. Ancak 41er, raporda >er alan, Türklş bunyesmde yenı bır partı kurul ması yolundakı teklıflennı gerı al mışlardır. Bu teklıfın gerı alınma sı uzenne yonetım kurulunun çoğunluğu, raporun bazı kısımlarının dıkkate alınmasını belırtmışlşrdır. Tartışmaların bu noktaya gelmesmden sonra gunlerdır gergın olan hava yumuşam ş ve sonunda. raporun yurutme kurulu tarafından çok genış çekılde ıncelenerek ılerde toplanacak ılk yoneüm kuruluna bır rapor getırme sıne karar verılmıjtır Yurutme kurulu 4 lenn raporunu inceleyecek, Turklş'ın butunluğunu koruyacak, parçalanrnaları onlevecck şekılde, uvgulama ka1 bılıyetı olan jenıleme tedbırtermı , tesbıt edecektır Gelecek vonetım | (Arkası Sa 7. Sü. i de) ' ÖCRETMENLER, DİREMİŞ HAKKINI KULLANMAKTAN KAÇINMAYAGAK BU11SA Türttıve tlkolrui öğretmenleri Sendıkasımn Bursa kongreslnde konuşan Genel Başkan Kenan Keleş Personel Kanununu eleştırerek, «Bize reva förülen haksızlığin giderilmesi için tum demokratık haklann kuUanılması vönünde kararlıyız» demiştır. Konuşmasında Türklyenln az gelışmlş ve yan kapıtalıst bır ülke olduğunu belırten Keleş, şunlan soylemıştır «Şu bir çerçek ki, ülkemizde işçıler. köylfiler, kfiçfik esnaf ve sanatkârla, dar gelirTli menıur(Irkası Sa. 7, Su. 1 de) ZEKİ ÇELIKER DP'YE GİRDİ ANKMH ( T H A ) AP den ıstifa eden Sıırt mılletveküı Zekı Çelıker dün duzenlenen bır torenle Demokratılc Partıye gırmıştır. Zeki Çelıker, Meclıs Başkanlık Dıvanındakı kâtıplık gore\inden de ıstifa etmıştır TARANPA Fl I FRDF Den Yusuf Arsfan'ııt babasının evı arandı IZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) îş Bankası Emek Şubesini soy dukları ıddja edılen Denız Gezmış ve arkadaşlarırun Izmıre hareket ettıklerı haberleri polısı alârma geçırmış, şehrın glnş \e çıkışlan kontrol altına alınnuştır Ankaradan gelen bir telslz emrı uzerıne Yus\ıf Aslan'm Balçovadakı babasının evme baskın >apan polıs, Denız Gezmış ve arkadaşlarım aramıştır PHILIPS DE TAŞLANDI sı \e Phılıps binasının da taşlanmasır.dan sonra olay verine gelen Toplum Pohsı tstanbul Teknık l. mversıtesı öfrencılennı, tabanca çekerek, unıversite binasma sokmuştur Fotoğtafta Poüsler, oğrencilerı tTÜ bınasına sokarken .. Bir polis, evinin bahçesinde öldürüldü Emnıyet Mudürlugü Levazım Şubesmde gorevlı polıs memuru Zekâı Kacancıoğlu, dun akşam Kartal Maltepesı ndekı evının bahçesinde ıkı tabanca kurşu nuyla oldurulmuştur Dort ço cuiclu 40 yaşlanndakı polıs, ya ralıyken «Benı Elâzığlı kumarcı lar vurdu» demıştır Öğrenıldığıne gore, ıki hafta önce Cevızlı Karakol Âmır Vekı lı buluıan Zekâı Kazancıoğlu polıs Nâzım Serapla birlıkte kumar oynatılan Cenzlı Gençlık Kulubunu basmışlardır Kulubun bır ay kapatıiması uzenne, kulubun uç ortağı Celâl Alp, Ibrahım Alp \e Cemıl lonık un, adı ge çen polıslere «Sizi vuracağız» dı ye haberler gonderdıklen one surulmuştur Dun saat 19 sıralarında Zekâı Kacancıoğlu vatsı namazı ıçın abdest aldığı sırada Ankara As faltına yakın olan evının bahçe sındekı tavuklarm sesler çıkardı ğıru duvarak dışarı çıkmış ve ıkı (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) 10 bin özel okul öğrencisi miting yaplı IZMIR (Cumhuriyet Ege Burosut Ozel Yuksek Okulları Oğrencı Derneklerının duzenledıgı «Hukumeti protesto mıtmsı sagnak halınde yağan vağmura ragmen japılrmstıı Oğrenciler ozel okullar sorununun bozuK duzenm bır sonucu olarak doğduğunu bıldırnuşler ve «Ozel okullar deUetleştırümelıdır» demışlerdır. IMDMINOM C L L C n U C n n ı n sakladıklan ıhbar edılen bır e\ı basmağa %ıdtn polıs ekıplerı, ellerınde tabancaları oldu|u halde, sokağa gırıyor.. Sol bastakı, Ankara 2 Şube Muduru Mnstafa Erdoğan'dır Erdofan, baskın \apılmadan önce e\ı, karşıkı bır bınadan dürbnnlu tnfekle bir sure gozlemıştır. (Telefoto THA) Terfi ettirilmeyen 7 profesör albay açtıkları tazminat dâvasını kazandı ANKARA (Cıunburiyet Bürosu) Hukuken generallığe hak. kazandıkları halde kadro yokluğu ge rekçesıyle terfı ettırılmeven askerı Gulhane Hasıahanesı profesorlerı nın Danıştayda açtıklan tazminat davalan lehlerıne sonuçlanmıştır Mıllı Savunma Balcaniıgı generall'ğe terfı edemeyen her profesör Al bay ıçın 50 şer hm lıra tazmuıat odeyecektır i 1968 vılında terfı edemedıklerı ıçın Askerı Gulhane Hastahanesı profesorlerınden 7 sı Danıştayda da\a açmıştır Danıştaj 5 Daı resı oybırlığıyle verdağı kararda, Mılll Savunma Bakanlığım sorumlu gormuştur NOBET BSKLEYEN ELÎ SOP4L1 GREV GOZCLLER1.. «Deniz Gezmiş» diye.. Polıs, dun uzun bojlu, esmer, bıjaklı ve parka gıjen gençlen Denız Gezmış zannederek yakalamıştır Bır trafık polısınm ja kaladığı Ali adlı bır devrımcı oğ rencı, tkıncı Şubeye gotürulmuş, uzun suren tahkıkattan sonra Denız Gezmış olmadığı anlaşılmıştır. 7.500 tekstil işçisi dün greve başladı Sendıkasına bağlı Işyerınde dün 7 bm 500 işçl g Teksıf Istanbui Şube Başfcanlığmdan venlen bılgıye sozlesme goruşmelennde çıkan uyuşmazhk nedenıjle kararı dun Yener Iş Mensucat, Mensucat Santral Ip'ıknane. Mensucat Santral Topkapı, Sumbul KoUektif Şırketi Yun Tek Sanayıı, Santral Dünş SaOIAYLAKIN nayıı Islon Sentetık ve Yaprak ÂRDINDAKİ Örme Fabrıkalannda uygulanmaya başlarnıştır Grev Yünitme Kurulu adına bır açıklama yapan Teksıf Bakırkoy Şubesl Başkanı Şefüc öke, greve once Kâğıthanede kurulu Yener İş Mensucat fabrıkamıvetı devletm sınırları ötesınde telâkkı eden devnmci sında çalışan 140 ışçınin başlaegılım, giderek erımekte, topa = e dığını, oğleden sonra da uygula» lum ıluzenını kapsavan bır *| ma\a geçıld ğını belırtmıştır dın gorusunun mılıtanJarı ve ** [Teksıf, dun Sumerbank'la tıştırilmektedir Bu güriişun * anlasmıstır Bn \e difer çrev fılozoflarından bırı de ana konularındakı haberlerımız, muhalefet partısı lıderının be 5 ıncı sayfadadır ] lırttıği gıbı devletın Dnanet Işlerı teşkilâtının başındadır Ataturk sevgis) jandarma « MÜFTÜ ÖZKAFA, sungusuyle gelıştırılemez; devlet ın ıdarecılerıyle camılerin sorumluları çatışamaz DÜNTESLİMOLDU Bovlesine brr olaylar zincırı devrun dâvasının * kaybedıldı AFYON Halkı Kaymakam gıni gösterır. Eğer öğretım alejhıne kıştartarak olaylara yol kesımınde gereklı tedinrleı açan ve hakkında «Ataturk'e hakaretten» soruşturma açılmca *** Içeden kaçan Muftu Suleyman (Arkası Sa. 7, Su. 5 de» Özkafa dün sabah Vali Kemalettm Gazezoğlu ya teslım olmuştur. Teksıl başlarnıştır gore toplu alınan grev MİNİBÜSKAMYON ÇARPİŞMfcSINDA 9 KİŞİ CAN YERDİ A\TALY\ Fazla hız nedenole Antalja Serık jolunda dun saat 08 30 sıralarında meydana gelen mınıbus kamvon çarpışma<sında 9 k sı olmuş 2 kışı ağır varalanmıştır Antalyadan Senk ıstıkametıne gıtmekte olan Macıt Uzun yone tımındekı 07AY860 plâkalı mırubüs, karşı yonden gelmekte olan Salâhattm Altaş yonetımındeki 45AT318 plftkalı kamyonla çarpışmıştır Kaza sonunda mınıbüs yolculanndan 9 u olmuş 2 kışi de agır varalanmıştır Ölenler şunlardır Macıt Uzun. Mnstafa Sezek, Hatıce Sezek, Faruk İş, tbrahım Erdal, Halil Turgut Mehmetoğlu, H u u Sarı, Mustafa Iç. Ölenlerden bırırun kımliği tesbıt edılememıstır Ağır yaralanan 2 kısı de hastahaneye kaldırümıs, tedavı altına ahnmıştır. On bın kadaı ogrencının katıldıgı mıtmgde, «derslere gırme» kaıa n alınmış, ancak, «okul taksıtlerinin ödenmeyeceğı* büdınl nuştır. Ellerınde, «Eğıtım somurüsune paydos», «özel okuliar de\ letlestırilmelidır». «özel jok devlet \ar», «\ elının emeğı patronun \emeğı>, «4na\asa\a evet, somiırüve havır» seklındekı pankartlar a Ba^ane Alanından >uru%use geçen oğren. cıler Fe\zıpa<;a Buharını ızle\ erek 1 Kordon a çıkmı^lar, «Hukümet ıstifa», «Bafımsız esıtım», «Bıcak kemiğe davandı, talebeler ınandı», «Kaatıl hukfimet» dı\e tempo tutmuşlardır Bugune kadar îzmır de yapılan oğrencı gostertlerınm en buyuğu olan dunku yuru\uş sı(Arkası Sa. 1, Su 3 de) Kamu kuruluşunda görevli avukatlar: «ÜBİkiyelilerin oyununa geldik» Istanbui dakı kamu kuruluslarırda gore\ lı 200 den fazla avukat dun Baro Han da vapt.kları forum sonunda, dırenıs kararı almıs \e bır «Eylem Komıtesı» kurmuslardır Dırenışm seklı ve tarıhı komıtece kararlasnrılacaktır (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) Cami ve Devlet GERÇEK Dâva açanlar Dâvayı Dahılıye Profesorü Albay Orhan Sargın, Cıldıye Klınığı Profesorü Albaj Necmettin Gurkan, Asabıye Klınığı Profesorü Albay Selâhattin Doğulu, Ruh Hastalıklan Klınığı Profesorü Albay Nevzat Akabay, Eczacı Dr Etner Dizgu, 2 Hancıje Klınığı Profesorü Albay Nihat Artunkal ve Çocı.k Klınığı Dırektoru Ilaydar Dinçel açmışlardı B Oğrelmen sanorok iş odammı yaraladılar Kızıltoprak ta onceki gece Fencrbahçc Lıse<ı Beden Egıtimı Ögretmenı Cahıt Tezel'ı do\mtje gıtfenler gazoz şışesını vanh«lıkla avrı apartmanda oturan iş adamı Zekı Doğan'ın basında kırmışlardır Saldırganlar kafas: varılan adamın gen donmesı ıle dovmek ıstedıklerı kisı olmadığını anlajında taksı>e bınıp kaçmıslardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) lohadin Kaymakanıı araj larında lmam • Hatıplı bg' rencilerin balunduğu bır kalabalık tarafından linç edılmek ıstenmıştır. Olayın ayrtntılan şoyledırBohadın Kaymakamı, llçe Muftusunu makamında zıvaretle kendısıne hediye ettığı Ataturk resnunı nıçın duvara asmadığını sormuştur. Bu soru üzerine çıkaa tartışma sonunda Muftu, Kaymakama hakaret etmıj ve halkı Kaymakam aleybinde tahrik etmiştir. Biriken kalabalık Kavmakaraa saldınnca olay bnvumus, jandamtanm sunrâ tak masiTİa durdurulabilmistır. Bu vak'a tekıl olsavdı, fize nnde durmava değmeyebilır di. Oysa Anadolu'da bu tur den hfidıseler çoğahnaya başlamıştır. Kaymakam ve oğıetmen pbi layık de\letın temsılcilenyle gerici çevrelerin çatısması, behrgin bır hal al mıştır. Devletin denetimı al tında bulunan muftuluklerın bu çatısmalarda dıkkatı çekı cı bir rol oynadıği görüluyor Elbette olaylar artık zabıta vak'ası nıteliğıni a$mış, bır buyuk Mnm niteüğine dönuşmustür. Bu sorun'un temelın de, tmam Hatip Okullarında öğrenciye asüsnan Ataturk te dernm düşmanlığı yatmaktadır. «öfretım bırlİRİ devrımi» vıkıldıktan sonra Mıllî Eğitım ıkiye aynlnus, eskı Medrese ögTetimini andıran bır dusun ce düzeni tmam • Hatip Okullarına ejemen olmuştur. tslâ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog