Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

Herkes bu kitaptan söz ediyor ANNE Mario Puzo YILIN KİTABI Türkçesi: Özay SÜSOY ALTIN KİTAPLAR Cağaloğlu İSTANBUL ^ Cumhurivet 427 47. yıl, sayı: 16692 mm umhuriy K u r u c u s u : TUNUS NADİ Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriver istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 M A r\ İNDİRİMLİ SÖZLÜK SATIŞLARI a bir siire daha devam ediyor. TIT LAROUSSE 1971 Lıra yerıne 125 L:ra COULEURS 245 Lıra NEW 20 th DICTIONARY ıne 395 Lıra 7 Galatasaray 173 44 01 34 KİTABEVİ \ OPEC ile pefrol şirkelleri onlaşomadi; Avrupa'ya okoryokıt boykofu ihtknali vor DIŞ HABERLER SERVİSİ Ozel okul diplomalarının iptali istendi İNŞAAT MÜHENDİS ODASI: «KARAR, İKTİDAR İÇİN UYARMA, PATRONLARA İSE İNDİRİLMİŞ AÛIR B İ R DARBEDİR» ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ DE İPTAL KARARININ, İKTİDARIN ANAYASAYI ÇİĞNEDİĞİNİN BELGESİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ AP Grubunda öğrenci olayları görüşüldü TAHRAN Petrol lhr«c Eden Ulkeler temsılcıleri ile Batılı petrol şirketleri arasındaki toplantının dün başansnlığa uğraması üzerine, komünist blok dışındaki dünyaya ihraç edilen petrolün ytizde 85 inin kesilmesi tehlikesi ortaya çıknuştır. O.P.E.C. adı ile bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü geçen ay, petrol şirketlerinden alınan kâr paylannın yüzde 5 oranında arttınlarak yüzde 55 e çıkartılması kararlajtınlmıştı. Dün Tahranda bu konuyu ele almak üzere bir araya gelen O.P.E.C. ülkeleri temsilcileri tran, Irak ve S. Arabistan, Batılı petrolcülerin tutumu yüzünden toplantının yapılamadığını açıklarruşlardır. (Arkast Sa. 7, Sü. 5 de) Bakan: "Oğrenciler açıkta kalmaz.. CUMHURİYET HABER SERVİSİ (Arkuı Sa. 7, Sü. S da) "Gençler dışarıdan Özel Yiiksek Oğretim Derneği yonetiliyor Başkanı: "Hükümet bu sorunu çözmeye mecburdur,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclis Grubunun dunkü toplantısında Izmlr Milletvekili AU Naili Erdem'in son ögrend olaylanyla ilfili genel görusma önergesının göruşulmesıne devam edilmiştir. Soz alan mılletvekıllerı, öğrenci olaylarının dısardan ldar« edildiğini lddıa etmisler, aiınacak tedbirler üzerinde durmuslardır. Görüsmeler baslamadan önce gündem dışı bir konusma yapan Gıresun Milletvekili Hidayet Ipek, geçtiğimiz Salı gecesı Ankara Televizyonunda konuşan Demokratik Parti Genel Bajkanı Ferrub Bozbeyli'nin sözlerini elestirmis, «lnönü ve Feyzioglu bile böyle mütecaviz ve ölçüsti* konaşmamıstır. tntikam ve haset bisleriyle konnştnğn bellidir» demistır. Hidayet lpek, Bozbeyli'nin özellikle «AP Grubn içindekl milletvekillerini Demirel karsısında knkla olarak niteleyen iözlerini» eleştirm;!, «Partinin ileri makamlannda Demirel'e knlink eden. göl«e (Arka» Sa. 7, Sü. 5 de) Anayasa Mahkemesinin, özcl yüksek okulların Anayasaya aykın olduğu, yolunda oncekı gün vtrmiş olduğu karar dolayısiyle dün bir bildiri yaymlayEn Inşaat Mühendısleri Odası, «Bu karar, eğitim alanında, devlet eliyle besleme bir özcl sektör yaratma çabasından olan iktidar için ciddi bir uyarma. özel okul patronlanna lndirilmis ağır bir daıbedir» demiştir. Hektrık Mühendısleri Odası da yayınladığı bildiride Odaların haklı olduğunun ortaya; çıktığını belirtmiştir. İstanbul ln, şaat Mühendısleri Odası da bugiii ne dek verilmis diplomaların ipta; lini istemistir. j Aynı konuya ilişkin olarak dün: bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ise, özel yükJ sek okullarda halen öğrenci olanlarm açıkta kalmaması için gerekli tedbirlerin ahnacağmı bildirmiş tir. '• TBMM, T«rgyt. Miftüoğlu, Tırkel n Demirel rç soruşturmaya lizım görmedi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) TBMM'nin dünkü birleşik toplantısında gündemdeki «Meclis soruj turması ve Yüce Divana sevk ile ilgili konular.ın görüsülmesiııe devam edilmiştir. Zonguldak eski milletvekili Ekmel Çetiner'in bir şahsm Tarsus Boya Sanayii îdare Meclisi âzâlığına. daha sonra Gima îdare Mec lisi âzâlığrna getirilişinden yolsuz işlem yaptıkları iddiasile eski Sana yı Bakanı Mehmet Turgut, eski Ti caret Bakanları Sadık Tekin Müftüoğlu ve Ahraet Türkel haklannda Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesini inceleyen 6 nu marah Soruşturma Hazırlık Komisyonu raporu oylanmış ve soruşturma açılmasına gerek olma dığı kabul edilmiştir. Daha sonra Adana eski miliet(Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) Macı Demirel: «Anayasa Mahkemesi ıslahat istiyof, karar başka çıkarsa ellerimi keserim)> ANKARA, (THA) Anayasa Mahkemesi kararına ne diyeceği sorulan özel yuksek okul sahiplerinden Hacı Ali Demirel, şunları söylemi^tir : «Anayasa Mahkemesinin karan asîında. özel yüksek okulu kapatma değildir. özel yöksek okullarla ilgili 625 sayılı Kannnun 51. maddesinden üç maddesini iptal ediyor. Teniden ve Anayasanın hükümlerine istinaden hazırlayın diyor. Tashih et diyor, benim anladı|ım. Altı ay da mühlet veriyor. Eskilerini de tasdik ediyor. Anayasa Mahkemesi karan, özel yöksek okulları sağlamlastırmıştır. Hükü* met de, Anayasaya, babayasavaf aykırı olmıvan kanun çıkaracak.| Memleket de Szel oknl ticare| tinden kurtulmns olacaktır. Og kul sahipleri olarak, bu ise gönül veren insanlar olarak karara ne allerjim var. ne bir sey. Kararın gerekçesini okumadım. Ancak, gerekçe bn söylediklc; rimden baska ise, ben ellerimi keserim.» YEDI YIL IÇINDEKI FİYAT ARTIŞLARI Hayat pahalılığı 7 yılda yüzde 51 arttı Nuri ÖZDENİZ 11 AYDA FİATLARDÂ °L 15 YÜKSELME OLDU Polis, banka soyguncularını IstanbuTdaki yutlarda da aradı || Soyguna katılan 2 kişinin tesbit edildigi belirtildî A.NKARA, (Cumhuriyet Bfirosni Iş Bankasının Emek Çubesinin silâhlı dört kişi taratmdan soyulması olaymın soruşturmasına devam edilmektedir. Ankara Emnlyet Müdürlüğünden bir yetkili fkl Mşinin olayla ilgilennin kesinlikle tespit edildiginl ancak bir açıklama için vaktin erken olduğunu söylemiştlr. Aynı yetkili sanıkların olaydan sonra ODTü'ne girdiklerinın ünversite yetkilileri tarafından Emniyet Müdürlüğüne duyurulduğunu ve sanıkların bulunduğu otonun üniversite arazisinden çıkmak isterken durdurulmak istendiğini fakat sanıkJarın kaçmayı basarcuklarını dne sürmüştür. Olaym sanıklarının ODTü'de görüldüklen yolundakı ihbardan sonra üniversitede japılan aramada gö'z altına alınan öğrencıler de dün serbest bırakılmışlardır. <Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) TÖS, Personel Kanunıı hakkında iki Bakanlığa muhtıra verdi ANKARA (CnmhuriyetBüroiH) TÖS yöneticılerı, Personel Kanunu ve intibaklarla ilgili olarak dun Milli Eğitim ve Malıye Bakanlıklarına birer muhtıra vermiştir. TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'un imzasını taşıyan muhtırada istekler sıralanarak, bunların yerine getirıljnesı istenmektedir. Muhtıra şöyledir : «Personel Kanunu ve onnnla ilgili intibak uygulamalarının aldıgı son durumları dikkatle \e sessizlikle izliyornz. Bu konuda (Arkası Sa. ", Sü. S de) Eczacılık Fakültesinde foruma katılan öğrenciler Tedbirler "Canavar,, diye nitelendi Geçim zorluğu son yıllarda Türkiyeyi bütünüyle sarmış, hayat pahalılığı son yedi yılda ortalama yüzde 51 oranında artmıştır. Diğer bir anlamda ülkemizde ücretülerin satın alma gücünde yüzde 51 azalma olmuşrur. Öte yandan pahalılık nedeniyle sadece 19T0 yılmuı 11 ayuıda satınalma gücünden yüzde 14.9 kaybeden ücretliler çeşitli ıhtiyaçlannı karsüayamaz hale gelmişlerdir tstanbul Belediye Başkanı Dr. (beyaz sütunlar Ocak ayı başmdaki rakamlar 100 kabul Fahri Atabey, Ankara'da yapt^gı edilerek düzenlenmiştir.) temaslar sonucu 20 milyon lira CUMHURİYET HABER SERVİSİ yardını aldığını bildirmiş ve •Bu para ile memur maaşları normal zamanuıda ödenecektir. Sıkıntımız şimdilik halledilmi^tir. AVKARA. (Cumhurivet Bürosiı) Yeni Belediye Gelirleri Kanun Ta Orman Bakanı Hüseyin özaİD, Hükümet tarafından hazırlanan «Üniversite Polisi» ve «Ortak llsarısı yürürlüğe girdiği gün. isBakanlık Bütçesinin, Bütçe Karkeler Kanun Tasarısı» ile ilgili tepkıler büyümektedır. Çeşitli kurutanbul Belediyesinin mali durumu ma Komisyonunda görüşülmeye luşlarca dun düzenlenen forumlarda, çıkarılmak ıstenen kanun tasadüzelecektir» demiştir. başlanmasından önce verdiği bir nlarının Anayasaya aykırı olduğu ılerı sürülmüş ve huzuru sağlama Dr. Atabey, kanun tasarısının demeçte, orman suçlannın affını yerıne çok daha buyuk huzursuzluklar getireceği ıddia edümiştir. önumüzdeki ay içinde >ürürlüğe öngören bir kanun tasansınıa gırmesi halmde istanbul Beîedihazırlandığıru açıklamıştır. İÜ'deki forum yesinin yılda 300 400 milyon lira Bakan demecinde, orman yanİstanbul Unıversıtesi Oğretim (Arkası Sa. 1, Sü. 4 d e ) ! gelir sağlıyacağını ve yatırım yap gınlarına yol açan davranışlarla Üyelerı Sendikası tarafından mak imkânına kavuşacağını bilTurkıye Madeni E=ya Sanayicileri Sendikası tarafından dün ticarî amaçlar için işlenen orroan dün düzenlenen forumda Üniverdirmiştir. yayınlanan bir bildiride, otomobil ış kolundakı ışçı tensıkatları suçlannın tasannın kapsamı dısitelerarası Ortak tlkeler ve Yük Belediye Başkanı. Aksaray G"?çi nedenıyle sendıkaların başvurduğu işleri durdurma, yuruyüş şeksında hırakılrlıtını. sövlemistir. sek Oğretim Kurumlarmda Ça tinin tamamlanması için de tçijlındekı direrıışlerın haksız ve lısma Güverî ve Özgürlüğü ile leri Bakanlığı trafik fonund^n 1 Af dışmda kalanlar kanunsuz olduğu ılerı sürülmüş ilgili kanun tasarılarımn bütünü milyon 200 bin lira temin ettığmi «isyerleri hükümetin uygnladığı Tasarıda yer alan nükümler ile Anayasa'ya ve hürrıyetçi düaçıklamıştır devalüasyon ve aldıfı finanshakkında verilen bilgiler özetle zene aykırı olduğu belirtilmiş, man tedbirlerinin neticesinde isşoyledin «Tasarılar Anayasa, idare, kamu lerini daraltmak zorunluğunda 1 Otuz kental odun, 10 kenhukuku ve ceza hukuku açıların kalarak personel kadrosunda tal kömür, S metreküp gayrı dan baştan aşağı bir hukuk cakısıntı yapmışlardır» denılmışmamul ve 3 meterküp mamu] yanavarı niteliğini taşımaktadır» ÜRKtYE'deki dunım son haftalarda adamakıllı bozulmuştur. tir da yan mamul miktarlann iisdenılmıstır. Ve Demirel hükümetinin nasıl iktidarda kalabileceğini tahmin tünde kalan orman mallarına Bildiride özetle şöyle devam etmek çok güçtür. Birçok gözlemciye göre. önemli sorun orduilişkin suçlan isleyenlerle. oredilmektedir : Faşist tedbirler nun duruma müdahale edip etmeyecefi değil, fakat bu müdahaleji (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Kemal AYDAR «Hükümet bilerek ve isteyene zaman yapacağıdır, Şimdilik komutanlar işe karışmamaktadırForumda sdz alan Prof. Ragıp rek montaj sanayiini daraltıcı lar; fakat durum daha da kötüleşirse, kurmay heyeti, genç subay. ANKARA Sayın Başbakan bir gün önce AP Grubunda Sanca söz konusu tasanların, tedbirler almıstır. Zamanmda lann baskısı ile, harekete geçmek zorunda kalacaklardır. yaptığı konuşmada özellikle AP v.onünden «birlik», «beraberlılt» daha önce çıkarılmak ıstenen fabn tedbirlerin muhtemel sonuçGeçen hafta Cumhurbaşkam Sunay siyasi liderlerle, duruma zorunluluğu üzerinde durmuşjur. Valisinclen mübendisine, kat başarılamayan «Temel Hak ANKARA (T.H.A.) C.H.P. ları kendilerine arz ve izab edibir çözüm bulmak amacı ile. görüşmeler yapmıştır. Fakat 5 Ocakemeklisinden Adliye tnensubuna* kadar her tür görev sahıbinin ve Hürriyetler», «Anayasa NizaGenel Başkanı Ismet lnönü ile len resmî yetkililer, her türlü ta tsmet lnönü ile yaptığı 2 saatlik görüsme olumlu bir sonuç verve vatandaşın hak arata ' yolunda ayağa kalktığı ülkemizde. mını Koruma» adlan altındaki D.P. Genel Başkanı Ferruh Bozkötü sonucu giderici imkânlara memiştir. Inönü'ye göre. durnmun düzelmeye yönelmesi için ilk can, mal güvenliğinin kJlmadığı, insanların bipbirini öldürdüfü faşist tasanların bir devamı olbeyli ve GP. Genel Başkanı Tursabip oldnklannı beyan ve ifasart Demirel'in istifa etmesidir. Halk Partisine göre, Demirel ikbir ortamda, siyasi vönetİm olarak, hak arayanları bir onarşi ANKARA, (Cumhnriyet Burosu) duğünu söylemiş, «Kimin yarathan Feyzioglu, Ankara televizde etmislerdir. Bu durumda, hütidarda kalabilmek için, bir dizi kanun ve asayişi koruyacak sert kaortamına vardım etmekle suçlavan bir görüse sahip çıkan ve Mülki İdare Âmirleri Diıenış tığı çok şüpheli olayların tehliyonunun önceki geceki yayınınkümetin ve idarenin ikaz edilnunlar çıkartmak istemekte ve destek bulmak için muhalefete çağbunu kabul ettirmeye uğrasan sayın Başbakanın çare olarak Komitesi dün, direnişe karşı çıkeli durumundan yararlanılarak da, Cumhurbaşkanı Sraay'la yap mis olduğu veçhile istihdam tedrıda bulunmaktadır. Oysa Halk Partisine göre, Demirel sert tedbirsadece AP Grubu içinde birlik sağlama çabasına girişmesi, kan tstanbul Valisi Vefa Poyraz oynanmak ıstenen 3. oyundur tıklan görüşmeleri değerlendırbirlerini uvgulaması ve mesedüşünce biçiminde uğradığı valruzbğm belgesi savılmak gerekir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) bu. Şu olaylardan en çok zarar ile Bursa Valisi Enver Saatçıgil'e mişlerdır. leyi isçi isveren meselesi hali(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) gönderdıği telgraflarda kendilsrlne (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ne cetirmemesi iktiza ederdi.» sert bir dille kınamıştır. "Üniversite tasarısı huzursuzluk yaratacak Fahri Atabey, AnkarcCdun 20 nıilyon lira ile döndii OOTAUMA GecJM £V BAKIMI fc/e4sr 7 yılda en büyük artışlar Her ne kadar genel geçinme indeksinde satın alma gücünün yüz de 51 azaldığı görülmekteyse de zorunlu ihtiyaç maddelerinde bu rakam daha büyümektedir. örneğin ev bakımı 1963 yüına oranla yüzde 120. ulaştırma masraflan yüzde %^. ilâç yüzde 120,9 pahalılaşmıştır. Diğer çeşitli gıda ve ihtiyaç maddelerindeki son yedi yıl içindeki fiyat artış oranları da şöyledir: Ekmek ' ı 39,06, sade yağ °,'o 75,2, yumurta % 77,14, çukulata «n 120, beyaz peynir »,o 44.17, du şarda yemek °i> 100. petrol V» 106,9, karabiber "i 141.4. doktor vizite*i "o 66,7. hizmetçi ücretleri »• 75, / bahk °'o 125,9. Sığıreti "'» 83, koyuneti °i 76,5. erkek ayakkabısı "•> 57.4. bakır tencere «i 1222, kira »o 44,5. jilet •• 66,7 / 1970 yılı başı ile Kasım sonu arasmdaki fiyat artışlan Orman suçlarının affı için lasarı hazırlanıyor Oto montaj sanayicileri işçi çıkarmalarından Hükümeti sorumlu tutuyor 1URKİYENİN KADER YILI T inönü: "lcap ettiği zaman polisher yere girecektir,, Başbokan ve dağılma korkusu ANKARA Butloa İstanbul Valisi profesfo edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog