Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

MEMET FTJATIN SEÇTIKLERI T ü r k ,, Edebiyâîtr I 97 I EdebıyatımıZın bîr yüını en güzel orneklerıyle ehıuzın altma getiren antolojı. 15 lıra. DE YATlNEVt, P. K. 1198, İstanbnl İlâncüık: 1515'359 CumhuriYef Kurucusu: FUNUS NADİ ADAYLARIN\ ÜNIVERSITEYÇ alarak /AKUUEYE GIRMEtl Not (ABI n, IKYINIZ lııa lıradıı Kursa a b o n e u c r e t ı • "İOO Kıtap bedelı sadece : 75 47. yıl, sayı: 16690 Telgraf ve mektup adresi: Cumhumet İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 06 22 42 97 22 42 98 22 42 99 12 Ocak Sah 1971 BÜYÜK DERSANE. TEDBİR TASARILARINA TEPKİ DEVAM EDİYOR İdareciler Bakan a cevap verdi: # Mesleğin her kademesinde kongreye gösterilen büyük ilgi ve katılma Bakan'a verilecek en güzel cevaptır... # Meslekî teşekküller eylemlerini Anayasa ve Adlî teminat altında yürütmeye d e v a m edeceklerdir... 9 Birincioğlu'na göre, bazi çay fabrikası müdürleri kaçakçıhk yapıyor İi "Suçu tespit yetkisi yargı orgammndır, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Giimrük ve Tekel Bakanı, "Kaçakçıhk önlenemez,, dedi Depolar kasten yakılıyor» ANKARA (Ctımhuriyet Bürosu) Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet îhsan Binncıoglu, Bakanhk butçesirun karma komısyonda goruşulmesı sırasında yaptığı konuşmada «Kaçakçıhğı önlemek mumkün değildir. Kaçakçüar mayınları çıfcararak yol acıyorlar» demış, bazı gumrük depolarımn kasten yakıldagını açıklamıştır. Bakan, sorulara verdiğı cevapta bazı çay fabnjtası mudurleıının kaçakçıhk yaptıklanm ıfade ederek, ılkokul mezunu bazı mudurlenn bozuk japraklan gece ambarlara koydurduğımu, ıyı yapraklann ıse kamyonlarla Gıineye sevkedileüğını belırtmLŞ, boylelıkle «Kaçak çay diye kendi cayınuzı içtigtnıizi» soylemıştır. Hacettepe Tıpve Temel Bllimferde boykGt başladı | Ankara Fen Fakültesi de muhtemel olaylara karşı tatil edildi PoyYaz «Idarecilerin kararları kabili tatbik ve tstanbul Valısı Vefa PoyTaz, Turk İdareciler Derneğının personel kanununun }dare âmırlefıyle ılgılı hukumlerinı protesto amacıyla duzenlemek ıstedığı dırenış hakkında, kendısıne yo neltılen bır soru üzerıne, «1dareci arkadaşlarımraın personel kanunu aksaklıkfonndaıı üzülmemeleri gerekir» demıştır. Vali Poyraz şunlan soylemıştır: kanunlara uygun değildir» Mulki Idare Amırlerı Dırenış Komıtesi dun bır bıldırl ile îçişlerı Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 10 l'19'l akşamı Ankara radyosunda yayınlanan demecıru cevaplandırmış, «tdareciler Derneğinin olağaniıstu kongresine Bakanın iddiasının aksine 43 valinin katıldığını» bıldırmıştır Bıldınde, Içışlerı Bakanının Turk ıdarecılerının toplantısına sadece bır valının katıldığı iddiasının jersızlığıne temas edılmekte ve şojle derulmektedır: ««•erçekte toplantıya katıian ) Nali sayısı bazı gazetelerde de ^ vavınlandığı gibi 43 tür. Bunlar valilik sıfatı ve kadrosunu tasımakta olup, merkezde halen çeşitli kademelerde şerefle gorei yapan kimselerdir.» «Vali ve kaymakamlar genel idarenin yürütficüsu ve icranın koordinatörudür. Devleti ve hiikümeti temsil ederler. Bu vasıflarivle menSuplarının moralleri yüksek, vazifeve bağlılıkıarı ustün bir durumda olmalı ve bulundurulmalıdır. tstün vasıflarına daima şabit olduğum idareci arkadaşlarınuzın personel kanunu aksakJıklarından ü(Arkası ü>a. i s>u. 6 da) Amerikan pazarları Bazı gumruk depolarırun, tçınden mallar alındıktan sonra kasten yakıldığını açıklayan Birincıoğlu, Amerikan pazan sahiplennın gümruklerde satılan mallar ıçın aldıklan faturalan devam i lı olarak kullandıklarını belırtorek. «Bes vıl önceki satıslanma ! sırasında 10 metre kadife kuma? ! alan tiıccar hâlâ aynı faturayi ı kullanniaktadır» demıstır. | Bakan konuşmasmda kanunlara aykırı kararlar alarak Trakya gumruklenndekı gırış çıkışı ko laylaştırmaya çalıştığıru, Almanya'da bır yıl kalıp da yurda ıkı bın mark getiren ışçılenn aran(Arkası Sa. ı Su. 3 de) «Baskı yapılmıştır» Bakanın beyanatmda idareciler toplantısının valılerce tasvıp gormedıği ıddıasına da cevap venlmekte ve şo>le derulmektedır: «Gerçekte vaii ve diğer idarecilerin toplantıya katılmamaları için özel çabalar gösterilmiş, baskı yapılarak gehşleri yasaklanmıştır. Bn dururn, kapıyı bizzat kflitlejip etrafa: «Saktn kuase içeriden çıkıjor mu?» deme>e benzemektedir. Bütun bu baskılara ragmen T.R.T. ve Türk basınında da yansıtıldığı gibi, mesleğin her kademesinde kongreye gösterilen olaçanüstü Ugi ve katılma oranı sayın Bakasa verilecek en güzel cevaptır.» tçişlerı Bakanının beyanatma verilen cevabın uçüncü maddesınde, «Meslekî teşekküllerin giriştiUeri haklı bir nedene dayanan teşebbüs ve eylemlerini Anavasaya aykırı ve suç olarak nitelemek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bizatüii Anayasava a\km bir eylemdir. Çünkü, bir eylemin suç olup olmadığını (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosa) Hacettepe Unıversıtesı Temel Bılımler Yuksek Okulu oğrencılerı kanunlaşmasına çalışılan Ünl versıte Polısı ve Ortak ilkeler Kanun Tasarılarını protesto ıçın dun suresız olarak boykota başlamışlardır Öte yandan Hacettepe Üniversıtesı Tıp" Fakültesi son smıf öğrencılerı de gereklı egıtım ve maddî olanaklann sağlanmadığı gerekçesı ıle boykot kararı alarak uygulamaya baslamışlardır. (Arkası ba. 7. Su. 1 de) Rektör İnönü, öğretim üyeleri A n A VI A RI Hacı adaylanndan » î fcişilit ilk kafiieti pöturecek olan , M U A T L M n i T1nY DC9 «ç*ğı Vbgim s»»t l*î 4e tstanburdan hareket edecek, Ankar*'ya uğradıktan sonra saat 24 de Cidde'ye varacaktır. Bn arada ilk kafileye yetişebilmek çabasıyla 200 den fazla bact ad»yı ifin JEmnlyet .Müdürlüfu koridorlannda uzun kuyruklar meydana fetirmişlerdlr. ' • « , . . . > . ' , UNIVERSITE VE GENÇLİK SORUNLARI forumu kararına katıhnadt ANKARA (CtnnhuriyetBürosn) Orta Doğu Teknık Ünıveısıtesı Rektoru Prof. Erdal Inonu, dun bır açıklama yaparak, bır sure once ODTÜ oğretım uyelerı genel forumu tarafından yayımlanan ve çıkanlmak ısteyen yeni unıversıte polısı ve ortak ilkeler kanun tasarılarıyla ılgılı bıldınnın bazı bolumlerıne katılmadığını belırtmiştır. Erdal Inonu'nun unıversıte bolumlerıne gonderdiği açıklaması, ozetle şoyledır: (Arkası Sa. 1. Sü. 4 de) KÂflANTİNADALAR chell, 'Stuart Roosa, Alan Stephar), 3 haftalık karantinava alınmıstır. 31 Ocak'ta baslavacak yolcnluk, 9 çun surecek; dünvaya dönüşlerinde astronotlar. 17 gunluk ikinci bir karantına dorıemlne gireceklerdır. CnmhnrbaşkaDi Sunay değerlendiıme çabşmalarına başladı ANKARA, (THA) Cumhurba^kanı Sunaj m, partı hderleıl ve unıversıte rektorlerı ıle yaptığı toplantıların değerlendırmesıne dun bajladığı bıldırılmıstır. Cumhurbaskanhğı Genel Sekreterı Cıhat Alpan, Cumhurbaşkanma, bugune kadar sıyasî partılerden gelen yenı muhtıraları okumustur. Cum hurbaskanı Sunay'ın, muhtıra gondermemekle bırlıkte, bır ba sın toplantısı ıle goruslerını a çiklayan sıjasî partılerın de goruşlerını ınceleyeceğı ıfade edılmıstır. Çankaja çevrelerı, Sunay'ın değerlendırme sonucunda, durumu ve ahnacak tedbırlerı 22 Ocakta toplanacak Mılli Guvenlık Kurulunş gotureceğını b.ldırmıslerdır Bankasının dün açılan Emek şubesi soyuldu ANKARA (CumhuriyetBürosu) Turkı%e lş Bankasının dun sabah \apilan açılıs torenınden sonra hızmete gıren Emek Mahallesındekı Şubesi, saat 16.30 sıralarında, kımlıklerı bılınmeven 4 kısı tarafından sojulmuştur. Eüerındekı tabancalarla veznedarı ve dığer banka mensuplarını tehdıt ederek kasada bulunan 124 bın lırayı alan sanıklar, daha sonra 06 EF 109 plakalı çal nmi"i otomobılle olay yerınden uzaklaşmışlardır Ancak polıs ekıpleruıın ızlemesı sonunda otomo'bıl, gece Ankara 1 Eskısehır yolunda, şarampole devrılmıs halde bulunmuştur Kımlığı bılınmejen 4 kışı, Israıl evlerı yakmında bulunan bankaya gelmışler ve ıçlerınden bırı kapıda beklerken 3 kısı ıçerı gırmıştır Gorgu tanıklannın olaydan sonra verdıklerı bügıye gore uzerınde sıyah bır pardesu bulunan ve 22 26 yaş arasındakı genç, vezneye yaklasmış, ta | bancasını çekerek kasadakı parayı ıstemıştır. Içerde bulunan dığer ıkı soyguncu ıse, ellennde I (Arkası Sa. 7, Sü. £ de) ı I k Oldüriilen gençler ile ilgili gensoru reddedildi ANKARA (Cumlnıriyet B&rosn) Meclıste dün Içel Bağımsız Mılletvekıh Celal Karg^lı'mn oğrencı hareketlerınde oldütülen ve yaralanan oğrencıler konusunda gereken tedbırlerl almadığı ıddıası ıle Başbakan, Içışlerı ve Mılli Eğıtım Bakanları hakkında gensoru açılmasına daır onergesının guijdeme alınması, AP oylarıyla reddedilmıştir Üniversiteleri açmah Doç Dr. Esat ERENOĞLU U.P.T. tahminine göre lise ve benzeri orta öğretim okullanndan mezun olanlar önümüzdekl yıl yüz bini oldukça aşacaktır. Bu, hemen hemen 20 • 30 yıl önceki ılkokul mczur.u sayısına yakındır. Meselenin başka bir acı yönü, zamanunızda lise öğ> renimini bitirmiş bir gencin i? butma potansiyeli ve sansı 30 sene önceki ilkokulu bitirmıs bir fcimsenin ış bulma şansır.a hemen hemen eşittir. Başka bir (Arkası Sa. 7. Sü 7 de) Efliperyolizm. devri» n İt mi, itici mi? Mıllet Meclısının dunkü 33. bırleşımınde gundem dışı bır koSa l 8ü l de) DÜHYflSI Kfiltür Sarayı 79 milyona sigortah Alâeddin BİLGİ Kultur Saravının yanmasnla ılgılı sorusturmajı >uruten Savcı Nabı Koker dun \anan bma nın 79 mıh on hra\a sigortah olduğuru açıklamıştır Kultur Sarayının yanmasından bu yana geçen 45 gun ıçınde 170 kışının ıfadesım alan Savcı Na bı Koker, dune kadar bmanıi sıgortalı olmadıgına daır >aygm bulunan sojlentımn doğru o'ma dığını, 2ira yapılan soruşturm<4 sırasında, 7S mılyon hralık sı (Arkası sa. ., isü. 8 de) i SANfiTÇlLflR. "KUGü GÖLÜ,, NÜN GALASINDA BİLDİRt DflGlTTI Çankaya'da şaşkınlık Muhalefetın, başlangıçta tedbırler ahnmasi goruşundejken, gerek muhalefetın, gerekse uruverssteler çevrelerınm tedbırler konusunda tepkı gostermesınm, (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) • Kimya'da boykot suruyor Edebiyat Fakultesinde dovulen bır oğrencı hastaneye kaldırıldı Senato'nnn kararivle 12 gündur kapalı olan İstanbul Üniversitesi dün sabah açılmıstır. Bilındığı gıbı, tstanbul Unıversı tesının 7 fakultesı, Merkez bina ile Fen Fakultesı bınalarında çıkan oğrencı olaylan nedenı ıle ka patılmıştı Soz konusu fakultelerde kavbolan oğrenım îuresini gidermek amacı üe kış somestresi uzatılacaktır Avnca Senato, fa(Arkası Sa. 7, Su. 6 dai Islonbui Universilesi ocıldı Mahkeme, TIP'/ıı afjşfermi yasakladı M TİP'LILER. «FAŞİZME HAYIR KAMPANYASI» AFIŞLERI ASILIRKEN POLIS TARAFINDAN ATEŞ AÇILDIĞINI ONE SCRÜYOR rİP Oenel Baskanı Boran'ın basın toplantısıvla açılan «Faşizme HaMr Kampan\ası> dunden itibaren Türkive'deki tum TİP orgütlerinde fıılen baslamıs; tstanbul 6. Sulh Ceza Mah kemesi, kampanya ıle ilgili alisin toplatılmasına karar vermistır. Karar, Savcılığın ıstefi uzerıne alınmıs ve durum, Polis'e bıldirilmistir. (Arkası Sa. 1, s>ü. 4 de) ANKARA, (a a.) Bygune Vadar ıntıbaklarının vapümadığını ıkı ajaan berı «Dogrudurüst» maaşlarını alajBadıklarını hakîarının •verılmedSlnı vp kendılerıne gereklı ılgının gbjfernmedığını one suren Devlet^Opera ve Balesı sanatçıları, dup akşam bır bılıîırı >ajımla>brak «Devlet bnvüklerinın sözlerinc gnvenerek kanunların verdiği haklarımııın bize tam olarak •verileceğine inanıyoruz ve şiradilik bekliyorut» demıslerdır. Devlet Opera ve Balesı sanatçıları ıle orke^tra uvelerı taraiından, dun gece temsil edılen fs». 1, Stt. l de) DURUSMA SONA ERİYOR Sharon Tate ıle misafirleriru Uatılden sanık Manson hippi ailesinin duruşması, sona ermek üzeredir. Fotoğrafta kadın YAR11S CUMHURİYETTE samklar gorülüyor. Oyunda anlaştılar araa ayak uyduramıyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog