Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

PEARL S. BUGK BUMA6RURKALP Mebrure Alevok'un nefit Türkçesiyle, Radyoda sürekli oyunu ilgiyle izlenan Kitabın 2. basktsı Fiyatı 15 TL. , REMZİ KİTABEV! 47. yıl: sayî: 16505 umhuri ECEVtT ölü ondunun generali 9 Temmuz Perşemfce 1970 ismail kadare Kurucusu: 7ÜNVS NADt Telgraf v* mektnp adred: Cumhuriyet lstanbul Posta Kutusn: Istanbal Vo. M6 Telefonlar 22 42 9022 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 SANDER YAYINLARIİSTANBUL , Çevirenler: . '*. SANDERA. TOKATLI Renkll kapak Içinda 272 Sahif» 12,5 lira Ecevit, "Solcu bir politika, tutucu bir strateji ile yürütülemez,, dedi Taban fiatı için direnişe geçen üreticiler Ordu'da bazı işyerlerini tahrip ettiler Iç mücadelenin tahrikçisi olmıyacağım SATIP # Satır: «CHP'nitı lâiklik ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) CHP Gencl Sekreteri Bülent Ecevit dün «Cumhuriyet»'e verdiği özel âemeçte, «Partide bir iç mücadelenin tahrikçisi ben olmıyacağım» demiş, «Solcu bir politikanın tutucu bir strateji ile yürütülemiyeceğini» söylemiştir. Ecevit'e yöneltilen sorular ve aldığunız cevaplar şöyledir: Soru Kurultay sonrası partinin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Cevap 20 nci Knrnltaydan sonra CHP'nin genel görüntüsüyle çok daha tutarlı durnma geldiğini ve ortanın soln tutumuna nmnt baglıyan halk toplulukUnna ve bazı aydınlara daha çok gflven verebileeeğini düsünüyornm. Kurultaya gitme karan verildigi strada partinin bazı yönetictlerl arasında dfisünce ayrılıkları da bulundngunn belirtmistim. O zaman benim bn teşhisimi yanlıs veya miibalâğalı bulanlar olmuştu. Fakat gerek Knrnltaydaki bazı konnşmalar, gerek Kurultaydan sonra yapılmaya başlayan açıklamalar benim evvelce teshis ve tabmin ettigimin de fitesinde bazı düsünce aynlıklannın bulnnduJnnn ortaya koymustur. #ncak. önerali olan, Knrnltayın temel (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) r ((Bütün çabalara rağmen CHP kitle partisi olarak kalamıyoryy Fabrikotör ateş açtı: 1 ölü 3 yaralı var ORDU, (Tiirk Haberler Ajansı) Ordulu fındık ekıcüeri dün direnişe başlamış. Samsun Trabzon karayolunu trafiğe kapatmıştır. Bu arada evıne saldu^nlara, bu fabrıkatorün ateş açması sonucu 1 kışı olmu$, 3 kışi de yaralanmıştır. Merkez karakolunu basan ekıcıler, bir polis memurunu yaralamışlardır. Ekicilerin dırenışıne, fındık taban fiyatuıın açıklanmaması sebep olmuçtur. SAMSUNTRABZO1S YOLV TRÂFİĞE KAPATILDl Olaylar başlıyor Fındık ekicisi, dün sabah saat 10'da sessız bir protesto gosterısi yapmıştır. Ancak gösterı bıttıkten sonra bazı ekicüer Sarnsun Trabzon karayolunu trafığe kapatarak gelişgidiş'e engel omuştur. Ekiciler daha sonra, şehır içındeki işyerlerini zorla kapattırmış, bazı işyerlerinı tahrıp etmiştir. Tahrip edilen yerler arasında sahıldeki apartmanlar da bulunmaktadır. Bu arada evıne saldıranlara ateş açan fabrikator Yusuf Koksal. 80 kadar mermi yakmıştır. Çıkan kurşunlardan 80 yaşındaki Şahin Çavuş goğsunden vurularak olmuş, Ihsan Odabaşı elinden, Yusuf Acar ve Mustafa Şener de muhtelif yer lerinden yaralanmıştır Ekiciler daha sonra merkez karakolunu da basmış ve polıs memunı Vahap Keskiner*i ayağından vurmuştur. Ölüme sebep olan fabrıkatör, evi jandarma ile sanlmış olmasma rağmen nezaret altına alınmamıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ORHAN DURU Baba kaatili beraatetti 6EREKÇE: "EN KIYNETÜ VARU6I ANNESİNİ ÜSKÜDAR EMNİYET ÂMİRİ OLAN BABASINI ÖLDÜREN KIZ, DURUŞMADA AĞLADI A. BlLGt «...En kıymetli varlığı annesini korumak uğruna kaatil olan Semra İnan'ın mahkememizce beraat ve tahliyesine karar verilmiştir.» Bundan tam 14 ay 9 gün önce, Üsküdar Emniyet Âmiri olan babası Hikmet Inan'ı tabancayla oldüren 19 yaşındaki Semra, dün Kadıköy Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında verilen bu karan dınlerken, garip bir duygu içindeydi.. Herhangi bir kaatil, 24 yıllık bir hapis cezasmdan kurtulunca, en azından sevinçten gozleri dolar, heyecandan ne dıyeceğıni, nasıl hareket edeceğini şaşırırdı.. Oysa Semra'nın tath gozleri, 14 ay 9 gün öncesının «aile faciasmm» geçmişte kalan hüztinlü tablosuna takilmış. âdeta sabitleşmişti:. sE"\IRA K.4RAR AÇ1KLANMADAN ÖNCE AÛLARKEN (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Demirel: "İstikrar olmazsa seçime gideriz,, ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Başbakan Suleyman Demirel, â"un Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la göruştukten sonra koşkten ayrıhrken gazetecilerin sorularını cevaplamış, Inonu'nun «Erken seçim» sozünü ele alarak, «Türkiye'de şayet istikrarı dcvam ettiremez isek, o zaman çrayet tabiîdir ki bnnnn çözümü milletin hakemliSine tekrar müracaat etmektir. Daha tabii baska bir yol yok» demıştır anlayışında sapma var» ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) A*ana MiUetvekiU Dr. Kemal Satır dün Parti Meclisinden istifası hakkında Genel Başkan Inonu'ye gönderdiği mektubu açıklamıştır. Dr. Satır bu mektubunda toprak işgallerıni «devrimei eylem» olarak nıtelernenm karşısında olduğunu, aynca partı yönetiminde lâıklık anlayışından bir sapma gordugunü öne sürmuş ve ıstifasını bu gerekçelere bağlamıştır. Satır'm istifa mektubu şöyledir : (Ark&sı 8*. 7. 811. 4 de) Sıkıyönetim Bir gazetecinin, «Sıkıyonerimin iki ay daha uzatılrp uzatunıyacağı« konusundakı bir sorusuna Demirel şu karşılığı vermıştır: Sıkıyönctimin süresi sona >aklaşırken dnrum değerlendirilecek ve bu değerlendirmeye görs de devamlı veya kaldınlması teklifi TBMM'ne hükumetçe yapılacaktır.» Asayışle ilgıli sorulara «Asayif berkemâl» dıyen Demirel, bu konuda aynca şunları eklemışür: «Şunu açıklıkla ifade edeyim. Türkiye'de kanunlar hâkimdir. Hakim olmaya devam edecektir. Devletin ku\vetleri kanunlan hâkim kılmava muktedirdir> Sıkıyönetim Bölgesinde 515 ışçf işten çıkanldı 16 Haziran işçi direnışinden bnceki güne kadar, lstanbul ve tzmıt'deki çeşitli fabrikalardan 513 sendikalı işçinin, «ihbarsız» ve «tazmlnatsız» olarak işten çıJtartüdıklan tesbit edılmiştir. Sınıfların taban ve tavanı tesbit edildi ANKARA, (Cumhariyet Bürosu) Mıllet Meclısi'mn dün sabahkı oturumunda 657 sayüı Personel Kanunu Tasansının suuflarla ilgıli 9. mad | desi bazı degişıklıklerle kabul ecbimıştır. MecUsın kabul ettigl, bu maddede yer alan sınınann taban ve tavanlan şöyledir; O GENEL İDARE HİZMETLERI SINIF1: a) tlkokul mezunlan 16. derecenin ük kademesinden ışe başlayacaklar, ve 11. derecenin son kademesine kadar yükselebilecek tir. b) Ortaokul ve dengi mezunlan 15 ten 9. derecenin sonuna kadar. c) Liso ve dengl okul mezunlan 13. dereceden 5. derecenin sonuna kadar, (Arkasr Sa. 7, Sü. 1 de) Nereden, ne kadar? Işverenlerin, «Istifa etmediği takdirde Sıtayönetime ihbar edeceği» tehdidi veya Iş Kanununun 17 maddesinin çeşitli bendlerini ileri süreıek «ihbarsız» ve •tazminatsır olarak işten çıkarttıkları işçilerin. Sıkıyönetim bolge [ sindekı çeşitli fabrikalara dağı ! lışları şoyledır: ı Plâslik. Bakalit ve Madeni Eş | ya Fabrikası'ndan 9, Rekor Plâs j tik Fabrikası'ndan 1, Puro Sabun Sanayii'nden 5, Gokova Mensu(Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) OLAYLARIN ARDINDAKt Af\on bölgesinin en çok haşhaş üreten Şuhut ilçesi ve çevresinde faaşhaşların çizimine bağlanmıştır. Bn yıl, mevsimstz soğuklar yiızünden, rnahsulün yfizde 70*inden az süt çıktığı ifade edilmektedir ) HAŞHAŞ ÇİZİMİ "Sendikalnr Kanunu velo edilmeli» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TÎP Genel Başkanı Şaban Yıldız Cumhurbaşkanı Sunay'a verdiğı bir muhtırada lstanbul olayları. Güneydoğu illerinde komando hareketleri ve gençlik sorunlan konusunda hükumetin tutumunu yermiş Sendıkalar Kanun Tasansı kanunlaştığı takdirde veto etmesmı istemiştır. Muhtırada iktidann Anayasa dı (îna düştüğü, yurt sorunlarının baskı usulleriyle gıdermeğe çalışma eğilimi ıçınde olduğu belırtılmekte, lstanbul olaylarının bir ayaklanma olmadığı, Sıkı Yonetım ilânında isabet bulunmadığı öne sürülmektedir. 274 sayılı Sendikalar Kanun tasansının mahzur ları sıralandıktan sonra bu tasarı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) kanunlaştığı takdirde veta edılmesi Basüarak milletvekillerine dağımuhtırada istenmektedir. Güneyiılan Yedek Subay ve Askerlik doğu illerinde komando hareketi Kanununda değişiklikleri öngören kmanmaktadır. tasanya göre, kanun yürürlüğe . Genclik sorunları ile ilgıli olaKnn vrt lrlnma Va TİP. SUNAY'A MUHTIRA VERDİ Nişanlısına tecavüz edeni öldüren ftiman 8 yıla mahkum oldu 2 yıl önce nişanlısma tecavüz ettığı îddiasıyla tercuman Niyazi Uysal'ı öldüren Alman turıst Manfred Nurtzeblum dün >apılan duruşmasmda 8 sene 6 ay ağır hapis cezasına çarptmlmıştır. 5. Agır Ceza Mahkemesinde de. vam eden duruşraada mahkeme heyeti cinayette agır tahrik gormüş ve kaatil Almanın cezasını 8 yıl 6 aya indirmiştir. Mahkeme aynca makturun 20 bin liralık manevl tazminatın ödenmesini kararlaşürmıştır. tkilem tkileme eskiden «kıyassı mukassim» derlerdi. İki şıkkı bulunan ve her iki şıkta da aynı sonuca varan dilemma'ya dilimizde ikilem adı verilir. Tarilı te ikileme meşhur örnekler Sösterilir: Fatih Sultan Mehmet' in babasa İkinci Mnrat bir köşeye çekilip oğlnnu genç yaşta padişah yapmıştı. Düşmanın bn nu fırsat sayarak harekete geçmesi üzerine genç Snltan Mehmet'in, babası İkinci Mnrafa hitabı, Udlemin gutel bir Smetidir. Tecrübesia padişah babasına «Padişah sen ısen ordunun başma geç; yok padişah ben ısem, sana emrediyorum, ordu nun başına geç'» demiştir. Tarihiraizde olduğu gibi aktüel politika hayatunızda da bazan böyle üdlemlere rasladığırruz olur. Nitekiın gazeteiere yamnyan haberlere bakılırsa pek yakında AP II sayın Selâhattin Cizrelioğlu'nun böyle bir ikilem GERÇEK Kuvvet oranları toplantısından sonuç alınamadı AVKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP'den ihraçlar sebebi ile Mec lls Komisyonlanndaki ve başkan lık divanındaki parti kuvvet oranlarmm yeniden düzenlenmetrt için Meclis Başkanı Ferruh Boz beyll başkanlığında parti temsilcilerinin yaptığı toplantıda bir anlaşmaya vanlmamış ve (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) karşısında kalması beklenir. BilİDdiği gibi Gzrelioğlu Başba kan Demirel hakkındakj iddialan incelemekle görevli Meclis Soruştnrma Hazırlık Komisyonn APTi üyesidir. Ne var tri CSzreliofln, iktidar partisinin Demirelci tanınmayan takımındandır. Baskılar ve tehditler altın da kalarak komisyondan istifa eden Saym Ihsan Gürsan'dan (Arkası Sa, 7. Su. 3 de) Pendik kampında tspanyol kıyafetli gençler açüış eğlencesinde.. ••• Kampta eğ/ence Kızılay Genel Merkezı ve şub» len tarafından yurdun çeşıtlî yerlennden açılan sabıt ve çadırll yaz kamplarından sadece ük devrede 1750 Öğrencı yararlanmaktadır. 20'şer günlük devreler hallnda düzenlenen kamplara katılan ö£rencilere Ukyardrm. elişleri ve foUdor bilgileri verilmekte, yüzme, voleybol, basketbol ve atletizm sporlanndan yararlanma olanaklan sağlanmaktadır. Yokloma kaçakları için af var lar 6 ay içinde şubelerine müracaat ederlerse test usulune tâbi tutularak yedek subay olabilecek, ya da kura usülü ile askerliğe Si debileeeklerdir. teslım olurlarsa suçlan hakkında işlem yapılmayacaktır. Ayrıca hâlen yedeksubay öğret menlik yapmakta olanlar eğitime tâbi tutulmadan Otelde knlrrfk d* versiye tAbl oluyor Bano VARâVPT jacı ve boyacılardan da vergi alınaeak ANKARA. (THA) MiUet Meclisi Bütçe Komisyonunda Belediye gelirleri tasansının gönişülmesine devam edilmiş, bu arada bohçacı, ayakkabı boyaa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog